13 czerwca 2011 roku, godz. 12:19 288,8°C
bystry76
 24 maja 2021 roku, godz. 15:13

Faceci w czerni ;))

 12 czerwca 2011 roku, godz. 11:32 219,8°C
sprajtka Ala
 21 kwietnia 2015 roku, godz. 14:30

Daj Bóg;)

 10 czerwca 2011 roku, godz. 17:09 251,4°C
fyrfle Mirek
 9 czerwca 2015 roku, godz. 16:05

Mniej telewizji, a więcej swojego wnętrza, no i tych Kilkoro, w których się mieścisz, będąc ich sercem.

 9 czerwca 2011 roku, godz. 16:28 194,5°C
sprajtka Ala
 2 listopada 2015 roku, godz. 15:31

Najważniejszy jest miód;)

 7 czerwca 2011 roku, godz. 17:44 1 387,0°C
 Tekst dnia 24 stycznia 2013 roku
sprajtka Ala
 8 maja 2015 roku, godz. 16:41

Radziem, to jest coś co już było...
Ciemność może być fajna...:}

 6 czerwca 2011 roku, godz. 16:08 227,3°C
sprajtka Ala
 12 października 2015 roku, godz. 11:00

I bardzo mnie to cieszy:)

 5 czerwca 2011 roku, godz. 15:23 195,6°C
sprajtka Ala
 21 maja 2015 roku, godz. 17:17

no pięknie wyszło...;)

 4 czerwca 2011 roku, godz. 13:00 819,0°C
sprajtka Ala
 12 marca 2015 roku, godz. 18:49

wiem...

 1 czerwca 2011 roku, godz. 17:48 2 068,1°C
 Tekst dnia 15 czerwca 2011 roku
fyrfle Mirek
 19 października 2015 roku, godz. 13:54

Bez czułości nie ma wierności.

 27 maja 2011 roku, godz. 13:02 247,1°C
fyrfle Mirek
 1 października 2015 roku, godz. 00:30

Niech się stanie oczywistością.

 26 maja 2011 roku, godz. 13:34 156,5°C
sprajtka Ala
 26 października 2015 roku, godz. 13:53

Nie nabierzemy się:)

 25 maja 2011 roku, godz. 7:20 581,5°C
 Tekst dnia 29 listopada 2013 roku
sprajtka Ala
 1 grudnia 2015 roku, godz. 20:27

Masz rację

 24 maja 2011 roku, godz. 6:59 196,5°C
sprajtka Ala
 1 grudnia 2015 roku, godz. 20:28

...gdyż pieniądze to więzienie na wolności...

 23 maja 2011 roku, godz. 13:38 213,9°C
kati75 Kati
 4 lipca 2021 roku, godz. 21:20
Edytowano 4 lipca 2021 roku, godz. 21:24

"Sąd sądem ,ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie"🙂

 22 maja 2011 roku, godz. 12:58 165,8°C
sprajtka Ala
 6 października 2015 roku, godz. 19:43

Cieszę się, z Was to spotkało i trzymam za Was kciuki:))

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 204 teksty 199 699
Wszystkie teksty, str. 141