6 grudnia 2022 roku, godz. 00:50 63,4°C
Grazyna K.
 6 grudnia 2022 roku, godz. 5:47

na pastwisku krowy pastwią się nad trawą - tak mi się skojarzyło

Dobrze dojrzeć, by dobrze dojrzeć...
bystry76
 26 stycznia 2022 roku, godz. 17:28

Widzi mi się ta myśl...

 24 listopada 2022 roku, godz. 00:00 78,3°C
RozaR Roza
 24 listopada 2022 roku, godz. 7:19

Ciekawie i do myślenia ..............

 23 listopada 2022 roku, godz. 9:55 66,8°C
Pani Piołun .
 23 listopada 2022 roku, godz. 21:13

Każdy bywa roztrojony 😉

 20 listopada 2022 roku, godz. 19:28 67,4°C
poziomica
 18 sierpnia 2023 roku, godz. 8:10

Parzydełka na dnie osadzasz :)

Optymizm to ostatni bastion w walce o rzeczywistość...
yestem yestem
 21 marca 2022 roku, godz. 19:58

Tak poczytałem dialog... którego nie widzę i tylko się optymistycznie uśmiechnę jeszcze dziś, bo jutra może nie być. :D

 18 listopada 2022 roku, godz. 10:43 12,4°C
Pani Piołun .
 18 listopada 2022 roku, godz. 15:13

Może lepiej by dotarło " na bani " albo jedni i drugie najlepiej 😏

 16 listopada 2022 roku, godz. 15:55 21,1°C
one drop for all Eliza
 17 listopada 2022 roku, godz. 19:56

zazwyczaj widza twarze
;)

 13 listopada 2022 roku, godz. 00:49 106,7°C
 Tekst dnia 14 listopada 2022 roku
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 13 listopada 2022 roku, godz. 23:28

Ostatecznym dowodem na istnienie ciemnej materii? 🤔
😉

 11 listopada 2022 roku, godz. 00:09 78,1°C
 Tekst dnia 13 listopada 2022 roku
.Rodia marek
 5 grudnia 2022 roku, godz. 22:47

teraz zamiast mówić, że żyję pełną gębą, będę chował po policzkach

 10 listopada 2022 roku, godz. 1:11 71,8°C
RozaR Roza
 10 listopada 2022 roku, godz. 17:40

Za to sama prawda jest mocno naciągana :-_)

 7 listopada 2022 roku, godz. 00:22 2 064,6°C
OGRODY-MARZEŃ Ola. M.
 9 listopada 2022 roku, godz. 20:07

Jak tam ZłaPana żona jestem :-) p

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 423 teksty 260 279
Wszystkie teksty, str. 11