Jak się ktoś po nas przejechał, to i ślad zostawił...
motylek96 EwaRozalia
 23 maja 2012 roku, godz. 15:02

to fakt

 8 lutego 2021 roku, godz. 7:30
yestem yestem
 9 lutego 2021 roku, godz. 16:46

Ala, ja już byłem tyle razy okłamywany, że wyczuwam kłamstwo na 1000 kilometrów. :D:P

Wszystko co ciężkie trudno znieść...
yestem yestem
 7 lutego 2021 roku, godz. 1:04

Ciężkie jajo do zniesienia - rzekła qura. :))

Określając można zarysować...
sprajtka Ala
 8 lutego 2021 roku, godz. 4:59
Edytowano 8 lutego 2021 roku, godz. 5:00

Meron, nie można tak na okrągło...

 4 lutego 2021 roku, godz. 00:27
sprajtka Ala
 5 lutego 2021 roku, godz. 22:37

Kubuś kojarzy mi się z Puchatkiem:
"Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam Prosiaczka nie było"...

 3 lutego 2021 roku, godz. 00:05
zielonakredka ula a może marta
 3 lutego 2021 roku, godz. 11:42

I w zasadzie miękkiego, jak kot zawsze na cztery łapy :)

 2 lutego 2021 roku, godz. 12:06
wojtekp Wojtek
 6 lutego 2021 roku, godz. 20:10

Dwa końce to znaczy, że jedno wejście i dwa wyjścia.

 1 lutego 2021 roku, godz. 9:57
Infinite Gentleman Night Rafał
 2 lutego 2021 roku, godz. 19:35

Uwielbiam te Twoje gry słowne Alu :)

Czas, miejsce i osoba potrafią zmienić sens słowa...
anja341 Anna
 3 lipca 2012 roku, godz. 00:48

Jak powiedzieliście, tak uczyniłam ;)

 30 stycznia 2021 roku, godz. 00:04
 29 stycznia 2021 roku, godz. 1:12
szpiek Mariusz, Belzebiusz
 29 stycznia 2021 roku, godz. 18:07

Mistrzostwo 🤩

Poprzeczka bywa szlabanem...
scorpion Gajowy
 28 stycznia 2021 roku, godz. 11:25

Oby każdy szlaban zachęcał nas do skoku i podwyższenie poprzeczki

Są uczucia, które docierają do serca, lecz nie dochodzą do głosu...
annak anna
 12 maja 2012 roku, godz. 16:24

może i lepiej...że pozostają w milczeniu...

sprajtka

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
Sarkastyczna i ironiczna osobowość. http://www.youtube.com/watch?v=cd5M48eVOwI
"Nie chcę już nicze­go, tyl­ko być w zu­pełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żad­nych nadzwyczaj­ności. Być sobą, tyl­ko tym, czym się jest nap­rawdę. Nie tworzyć tych kłam­li­wych so­bowtórów w ob­cych so­bie sfe­rach ducha."
— Sta­nisław Ig­na­cy Wit­ka­cy, Pożeg­na­nie jesieni

Konto utworzone  9 listopada 2010 roku
1 konto
sprajtka
2 029 tekstów 124 070
Wszystkie teksty, str. 11