9 czerwca 2022 roku, godz. 00:08 121,3°C
zorro4 damian
 10 czerwca 2022 roku, godz. 1:13

delikatnie

piękne

 14 listopada 2020 roku, godz. 22:18 4,0°C
Bromba Tomasz /pikolo/
 4 lutego 2021 roku, godz. 19:29

Może dlatego późno, byś mogła docenić, łzami się wzruszyć i dbać o to, co dostałaś Różyczko :)
A że przepraszasz, pokornie, to i więcej dobra dostaniesz :)

Niebieska Róża

Autor

Uwielbiam używać metafor i porównań homeryckich. Bawić się słowem i traktować go jak zagadkę, poprzez którą możesz pokazać stan swojego ducha. Poezja to wolność! Jest jak latanie, podczas którego można złapać szczęście, gdy tylko popatrzy się w dobrą stronę...

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 18.06.2021r. wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską).
W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!
Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny.
Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.

Konto utworzone  20 maja 2020 roku
1 konto
Niebieska Róża
22 teksty
Wszystkie wiersze