8 lutego 2016 roku, godz. 13:49 2,8°C
Marek1410 Andrzej
 13 lutego 2016 roku, godz. 10:45

Nie wiem czy ładne, ......... wg mnie prawdziwa miłość to swego rodzaju gotowość na ofiarowanie kochanym wszystkiego co dla nich najlepsze bez przyglądania się w lustro. Więc nie powinno być w tym nic szczególnego .... a jednak jest to mało popularne myślenie / rozumowanie. Czym więc jest miłość ?

Marek1410

Autor

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Konto utworzone  22 grudnia 2015 roku