1 czerwca 2020 roku, godz. 12:55
 25 maja 2020 roku, godz. 18:27
 13 maja 2020 roku, godz. 7:52
 7 maja 2020 roku, godz. 15:25
 6 maja 2020 roku, godz. 8:12
 4 maja 2020 roku, godz. 23:28
 4 maja 2020 roku, godz. 15:17
 3 maja 2020 roku, godz. 11:41
 2 maja 2020 roku, godz. 16:33
 2 maja 2020 roku, godz. 6:07