klaudiaa1

Autor

she is water

soft enough
to offer life
tough enough
to drown it away

rupi kaur

Konto utworzone  2 marca 2020 roku
1 konto
klaudiaa1
jeden tekst 352
Wszystkie teksty