24 marca 2011 roku, godz. 22:54 208,6°C
Gosia86rtk Gosia
 18 sierpnia 2011 roku, godz. 00:41

Oby :) I to jak największej liczbie osób.

 24 marca 2011 roku, godz. 00:28 140,8°C
Smurf007 Tomek
 29 marca 2011 roku, godz. 19:21

Myśl krzepiąca wiarę w siebie :)
Pozrawiam

 20 marca 2011 roku, godz. 00:33 189,3°C
Samotna_Dusza :)
 25 marca 2011 roku, godz. 18:46

Świetne w swej celności i prostocie zarazem.
Uruchamia proces myślenia dodający energii by się odbić.
Zapisuję w zeszycik i pozdrawiam ciepło :)

 16 marca 2011 roku, godz. 00:56 282,5°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 16 marca 2011 roku, godz. 8:23

... hmmm... w podstawówce były modne dyżury uczniowskie... po pewnym czasie zabronili ich przy głównym wejściu... powód?... obok były schody po których i nauczycielki w spódnicach chodziły...

;-)

 10 marca 2011 roku, godz. 00:10 204,7°C
andrea69
 16 grudnia 2011 roku, godz. 21:05

:))

 3 marca 2011 roku, godz. 20:52 118,8°C
IBELLA KAJA
 24 kwietnia 2011 roku, godz. 12:05

Dokładnie ... przecież pióra muszą unieść nas oboje :)

 26 lutego 2011 roku, godz. 22:45 236,8°C
szisza Asia
 27 lutego 2011 roku, godz. 15:50

Zachwycająca myśl..

 13 stycznia 2011 roku, godz. 21:35 345,5°C
PetroBlues Kociamber
 25 stycznia 2011 roku, godz. 21:14

Grzegorzu,to co napisałeś jest równie piękne ja sam cytat Gosi,pozdrawiam oboje:)

 3 stycznia 2011 roku, godz. 00:58 186,7°C
Irracja Grzegorz, Antoni.
 25 stycznia 2011 roku, godz. 8:11

... prawda obwinia litościwie zrozumieniem... to kłamstwo bezlitośnie rozgrzesza potępieniem...

;-)

 23 listopada 2010 roku, godz. 20:49 511,8°C
 Tekst dnia 6 maja 2014 roku
fyrfle Mirek
 6 maja 2014 roku, godz. 13:05

Tak mówimy, bo zdajemy sobie sprawę ze swych ograniczeń i uwikłań i że te najbliższe chwilę, często lata to teraźniejszość, która jest szarzyzną i tkwieniem w określonych zobowiązaniach, instytucjach. Można to przerwać jednym cięciem, ale wtedy krzywdzimy najczęściej. Egoizm nie jest miłością.

Gosia86rtk

Autor

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>
"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Konto utworzone  23 lutego 2010 roku
1 konto
Gosia86rtk
196 tekstów 5 018
Wszystkie teksty, str. 9