28 czerwca 2021 roku, godz. 13:37
RozaR Roza
 18 maja 2021 roku, godz. 5:39

Bardzo ładny - i dobry - ale na końcu,, w ramiona twoje ,, A szkoda że tak infantylnie - dziewczęco wierszyk kończy .
Z dekadencji , upadku , wiru życia - staje się cukrowy .
Choć inaczej ująć .

 28 czerwca 2021 roku, godz. 13:35 22,2°C
GONYA Gonya
 28 czerwca 2021 roku, godz. 21:25
Edytowano 28 czerwca 2021 roku, godz. 21:26

Energia miłości emanuje swoim pięknem na różne obszary twórczości, nigdy jednak nie zastąpi samego uczucia, przeżywanego intensywniej niż nam się niekiedy wydaje, że może.
Autorska forma przekazu determinuje ostateczny kształt utworu,jako osobisty zapis weny , oscylując w najwyższych rejestrach wzruszeń i emocji.
Każde zastosowane sformułowanie jest dla mnie ważne.
Nie ma tu miejsca na spekulację ani kokieterię, jest zapis stanu odczuć Duszy, dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
220 tekstów
Wszystkie wiersze, str. 8