10 czerwca 2013 roku, godz. 10:08 28,6°C
Aquarelle zatrzymany w kadrze
 11 czerwca 2013 roku, godz. 00:49

Aha! Teraz rozumiem o wiele więcej.

 4 czerwca 2013 roku, godz. 8:51 50,0°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 1:33

🌼🌼🌼

 2 czerwca 2013 roku, godz. 10:15 54,4°C
GONYA Gonya
 2 czerwca 2013 roku, godz. 13:14

...zdecydowanie Miłego,pozdrawiam :)

 12 grudnia 2012 roku, godz. 11:46 42,5°C
awatar awatar
 12 grudnia 2012 roku, godz. 16:14

bez szmeru pył i droga bez entuzjamu -
lustereczko gimnazjalnego marazmu

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
287 tekstów 22 112
Wszystkie teksty, str. 19