21 czerwca 2013 roku, godz. 8:56 21,4°C
GONYA Gonya
 21 czerwca 2013 roku, godz. 10:07

dziękuję...kochajmy marzycieli:)

Pechowa_I.Anna

 16 czerwca 2013 roku, godz. 13:32 13,8°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 1:29

.....na każde wakacje Ty zabieraj ze sobą Boga......🌼🌼🌼

 15 czerwca 2013 roku, godz. 9:40 11,5°C
kuloodporna kamizelka...kulokropkowa
 26 kwietnia 2021 roku, godz. 1:30

🌼🌼🌼

 10 czerwca 2013 roku, godz. 10:08 28,6°C
Aquarelle zatrzymany w kadrze
 11 czerwca 2013 roku, godz. 00:49

Aha! Teraz rozumiem o wiele więcej.

GONYA

Autor

In­formuję, że wszys­tkie mo­je
da­ne per­so­nal­ne, fo­tog­ra­fie, fil­my, treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu wy­korzys­ta­nia jakichkolwiek treści przeze mnie zamieszczonych, udostępnionych , w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da.

Konto utworzone  25 listopada 2012 roku
1 konto
GONYA
281 tekstów 21 384
Wszystkie teksty, str. 18