Gabriel García Márquez

Zgro­madzi­liśmy 17 cytatów, których auto­rem jest Gab­riel García Márquez.

Sta­rość zaczy­na się pier­wszym nieg­roźnym upad­kiem, śmierć zaś następu­je przy drugim. 

cytat dnia z 21 lutego 2015 roku
zebrał 51 fiszek

W sek­sie szu­kamy po­cie­chy, gdy cier­pi­my na niedos­ta­tek miłości. 

cytat
zebrał 49 fiszek

Nig­dy nie mógł pojąć sen­su wal­ki po­między prze­ciw­ni­kami, którzy zgadzają się co do zasad. 

cytat dnia z 27 listopada 2013 roku
zebrał 47 fiszek

Le­piej przy­jechać w samą porę niż zos­tać zaproszonym. 

cytat dnia z 15 września 2014 roku
zebrał 47 fiszek

To co się ro­bi w łóżku, nig­dy nie jest niemo­ral­ne, jeśli przyczy­nia się do ut­rwa­lenia miłości. 

cytat
zebrał 30 fiszek

Jest ta­ka chwi­la, kiedy nie czu­je się już bólu. Wrażli­wość zni­ka, a rozsądek tępieje, aż zat­ra­ci się poczu­cie cza­su i miejsca. 

cytat
zebrał 20 fiszek

[...] nie­szkod­li­wi wa­riaci wyp­rzedzają przyszłość. 

cytat
zebrał 10 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
F G H
Aktywność

14 stycznia 2017, 22:18dark smurf sko­men­to­wał tek­st Rutyna jest jak rdza.  

17 grudnia 2016, 12:36Indygoo sko­men­to­wał tek­st Ciekawość jest jedną z [...]

13 lipca 2016, 21:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Pamięć ser­ca uni­ces­twia złe [...]

13 lipca 2016, 11:40onejka sko­men­to­wał tek­st Pamięć ser­ca uni­ces­twia złe [...]

13 lipca 2016, 09:00Irracja sko­men­to­wał tek­st Pamięć ser­ca uni­ces­twia złe [...]

26 maja 2016, 15:39Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Istoty ludzkie nie rodzą [...]

15 listopada 2015, 20:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzie, których kocha­my, po­win­ni [...]

21 lutego 2015, 15:16nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Starość zaczy­na się pier­wszym [...]

21 lutego 2015, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Starość zaczy­na się pier­wszym [...]

21 lutego 2015, 07:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Starość zaczy­na się pier­wszym [...]