14 czerwca 2016 roku, godz. 11:58  26,0°C

miłość ważniej­sza jest niż włas­ne życie

onejka onejka
 14 czerwca 2016 roku, godz. 15:46

brawo Emilia, pokazałaś jak wiele zależy od sposobu wypowiedzi.
Niby o tym samym, a jedna wydaje się odpychająca i arogancka, zaś w drugiej drzemie tyle sensu, zrozumienia i ciepła...
A dlaczego ? bo ta druga nie krzyczy ja, ja, ja...ale mówi o nas.

 13 czerwca 2016 roku, godz. 19:29  22,0°C

szczytem braku odwagi jest dojść do drzwi i zawrócić

Emilia Szumiło Emilia
 13 czerwca 2016 roku, godz. 23:19

dziękuję :)

 13 czerwca 2016 roku, godz. 14:25  30,8°C

Skoro grzech jest świadomym łamaniem przykazań Bożych, to czy popełnianie czynów z braku wiedzy, posiadania błędnych informacji, braku wiary w to, iż coś jest grzechem, jest grzechem?

Emilia Szumiło Emilia
 25 czerwca 2016 roku, godz. 4:45

Szpi­lek tyl­ko pier­wsze zda­nie na­pisałeś na te­mat. Do te­go bar­dzo ogólnie, ale mi­mo to dziękuję. Od­szu­kałam po­leco­ny przez Ciebie wer­set. Cyt.: "Jeżeli kto zgrzeszy, czy­niąc coś prze­ciw­ne­go przy­kaza­niom Pa­na, nie będąc te­go świado­my, i sta­nie się win­ny, i po­pełni przestępstwo, to przy­niesie (...) ofiarę za­dośćuczy­nienia. Wte­dy kapłan do­kona przebłaga­nia za je­go winę, którą tam­ten za­ciągnął przez nieuwagę, nieświado­mie, i będzie mu grzech od­puszczo­ny. To jest ofiara za­dośćuczy­nienia, bo nap­rawdę za­winił wo­bec Pa­na»." Ksiega Kapłańska (5,17-19)

 12 czerwca 2016 roku, godz. 21:25  7,9°C

miłość nie jest skutkiem czynów, to czyny są skutkiem miłości,
a może kółko jest zamknięte?

krysta krystyna
 13 czerwca 2016 roku, godz. 2:30

Miłość są to relacje międzyludzkie i to te dobre...nie umiem doszukać się przyczyny- po prostu rodzi się...

 12 czerwca 2016 roku, godz. 21:22  2,4°C

tyle lat zastanawiałam się skąd ona wzięła łzy
tak na zawołanie, w takiej ilości
zagadka została rozwiązana. rozpłakała się

 11 czerwca 2016 roku, godz. 16:16  4,0°C

List do J. (2)

Każde­go dnia myślę o To­bie. Na­wet te­raz, zmęczo­na w przer­wie od pra­cy.
Każdej no­cy i o po­ran­ku. Gdy spa­ceruję z psa­mi po le­sie, kiedy od­dycham głębią wspom­nień nad rzeką, i wówczas kiedy przechadzam się po­lami pat­rząc w niebo.

Nie jes­tem w sta­nie te­go zmienić. Wy­korzys­tałam wszys­tkie spo­soby.

Po­wiadają, iż miłość jest le­kar­stwem na przeszłość. Próbo­wałam. Ilek­roć ko­muś pragnę dać szansę śnisz mi się no­cy, i wiem, że będzie tym trze­cim. Może gdy­bym spot­kała ko­goś ta­kiego jak Ty? Sil­ne­go i od­ważne­go, o pięknym błys­ku w oczach, uśmie­chu, ema­nującej ra­dości. Kto pat­rzyłby w przód z taką bez­troską, a jed­nocześnie byłby za­rad­nym, od­po­wie­dzial­nym jak mało kto. Kto pat­rzyłby tak jak Ty i iden­tycznie ruszał wąsem. Wiesz co to znaczy? Nie po­wiem na fo­rum.

Gdy­byś myślał jak daw­niej to sa­mo co ja, i chciałbyś mnie od­wie­dzić, to wiesz gdzie jes­tem. Zaw­sze spa­ceruję ty­mi sa­mymi ścieżka­mi. Szu­kam Twoich śladów.

---
z se­rii "Lis­ty do J."

krysta krystyna
 13 czerwca 2016 roku, godz. 23:29

Rozumiem, nie łatwo zrezygnować z przyzwyczajeń...jednak trzeba próbować...
Pozdrawiam.

 10 czerwca 2016 roku, godz. 22:29  27,0°C

Sumienie to budzik, nastawiony poprzez wpro­wadzo­ne do mózgu informacje, da­ne, pa­ramet­ry, ok­reślo­ne war­tości. Służy do automatycznego wyzwalania stop-u, i uruchamiania hamulców, a w razie potrzeby awaryjnego cofania.

Emilia Szumiło Emilia
 11 czerwca 2016 roku, godz. 14:32

To tylko próba podjęcia i wyjaśnienia tematu. Spróbuj odpowiedzieć na drugi i trzeci akapit. One są zaprzeczeniem pierwszego. To takie hipotezy postawione do rozważenia. Temat trudny.

 10 czerwca 2016 roku, godz. 14:04  28,8°C

Najsilniejsza miłość oparta jest na przyjaźni, szacunku i zaufaniu.

Niusza Daria
 10 czerwca 2016 roku, godz. 23:46

i racja!

 8 czerwca 2016 roku, godz. 22:06  16,6°C

człowiek sil­ny nie pot­rze­buje miłości by twar­do stąpać po ziemi,
on kocha całym ser­cem i z całą swą siłą oka­zuje miłość innym

Emilia Szumiło Emilia
 8 czerwca 2016 roku, godz. 22:37

miłego :) dziękuję

 8 czerwca 2016 roku, godz. 9:24  18,9°C

List do J. (1)

Pamiętasz co mi powiedziałeś podczas ostatniej rozmowy?
Poprosiłeś o dowód.
Dowód jaki nie istnieje,
bo niby jak miałabym udowodnić miłość?

Przecież każdy czyn można zinterpretować empatią, pożądaniem, pragnieniem.

Nie wiedziałam co mam powiedzieć. Milczałam w najgorszy, cichy sposób.
Moja dusza łkała wiedząc, że to pożegnanie. Nigdy więcej nie rozmawialiśmy.

Młodzi nie zrozumieją tego. Historia jest zbyt skomplikowana.
Nigdy nie przestałam Cię kochać.

Chciałabym wyszeptać Ci każdy wiersz napisany dla Ciebie,
utulić Twoją dłoń, patrzeć na radość, uśmiech, błyszczące, błękitne oczy.
Czytasz to?

Zmieniłam co chciałeś. Lepiej precyzuję myśli.
Chcę zwiedzać świat, odwiedzać innych, przekonywać zamiast uciekać.
Czterdziestka ma dobry wpływ,
taki jak Ty Skarbie.

---
z serii "Listy dla J."

Niusza Daria
 10 czerwca 2016 roku, godz. 14:08

Emi, piękny list pomyśl młodsi nie mogą zrozumieć starszych, bo to dopiero przed nimi, ale my możemy zrozumieć młodszych ludzi, bo my ten etap mamy już za sobą!

 8 czerwca 2016 roku, godz. 00:29  14,2°C

miłość z za drzwi

z za drzwi, dochodząc do dłoni twych wspaniałych, czaję się
tuż za wyremontowanymi brązowymi drzwiami
wiem jak to zrobić i pragnę przechylić ukos, lecz
tak jakoś godzinami stoję podglądając przez szparę

uśmiech twój szczery, błysk w oczach, wesele, radość
patrzę na pracę z pełnym oddaniem, chcę wejść
lecz szkoda utracić tego widoku, kiedy o niczym
nie wiesz, a ja mam radość obydwu naszych serc

stoję więc skromnie i podsłuchuję szepty cudownych słów
widzę rozmowy łkania i gromy, burzy piaskowej skutki
kiedy to wszystko gładkie i proste, wiatru kocami okryte
jedynie ty się zupełnie nie zmieniasz, wciąż pozostając

mym życiem

---
autor: Emilia Szumiło
Napisany: 2007-04-14

Emilia Szumiło Emilia
 8 czerwca 2016 roku, godz. 1:26

wygląda na to, że jednak pierwsza miłość jest tą jedyną, na zawsze :)
Niusza, krysta, RozaR, dziękuję za czytanie oraz oceny, wpisy

 5 czerwca 2016 roku, godz. 18:10  6,3°C

Złoty smok miał w życiu dużo szczęścia. Lyg­ry­sy bały się smo­ka i smoczy­cy, smoków przechadzających się wokół ich gro­ty, i tych u których po­bierał lek­cje. Ich ogień grzał młode­go od­mieńca, i ochro­nił je­go uni­kalną skórę.

yestem yestem
 5 czerwca 2016 roku, godz. 19:25

Odmieniec jaskiniowy jest bardzo ludzkim smokiem (ma "ludzki" kolor skóry)... no chyba, że mówisz o amerykańskim, ten może mieć złotopołyskujące plamki na skórze. ;)
O smokach lubię.
Pozdrawiam. :))

 5 czerwca 2016 roku, godz. 11:41  13,9°C

List do Mistrza (2)

Mistrzu,
nigdy nie pisałam do Ciebie prawdziwego listu.
Nawet nie wiedziałam, że mogę, że potrafię,
że zechciałbyś go przeczytać.
Zwątpiłam w siebie, po tym wszystkim co usłyszałam.

Wiem, że nie powinnam.
Zawsze to powtarzałeś, a ja pokazałam tyle słabości.

Nie wiem czy uda mi się zasłonić jedną twarz,
spróbuję.
Wiem, że muszę zmienić wszystko.
Nie chciałbyś widzieć mnie w tym stanie. Też wolałabym
abyś widział pozytywne wyniki swojej pracy.

To nie jest tak, że tylko z innymi rozmawiam. [...]

krysta krystyna
 5 czerwca 2016 roku, godz. 22:52

Zatrzymał mnie, choć pomilczę.
Pozdrawiam :)

 4 czerwca 2016 roku, godz. 15:31  14,5°C

Słyszałeś kiedyś o tym, że na każdym uchu siedzi sufler?
Słuchaj drugim uchem.

krysta krystyna
 4 czerwca 2016 roku, godz. 23:36

dobre- słyszę :)

 4 czerwca 2016 roku, godz. 12:48  6,3°C

Kilkakrotnie spotkałam się z tym, iż organizator wyciągał rękę po składki, czesne,
a po kilku dniach publicznie wyśmiał płacącego informując uczestników,
iż płatnik nie jest... członkiem ich grupy. Nigdy nie był. Tylko pieniądze zostały.

Niusza Daria
 4 czerwca 2016 roku, godz. 14:50

pewnie tak!!! coś za coś...

Emilia Szumiło

Autor

Autor nie musi byś podmiotem. Nie zgaduj, nie snuj domysłów, nie ujednolicaj. Teksty to przemyślenia, inspirowane również twoim życiem, filmem, wierszem, historią. Wszystkie prace mojego autorstwa objęte są prawami autor­skimi. W ce­lu jakiegokolwiek korzystania z nich (kopiowanie, publikowanie, drukowanie) wy­maga­na jest pi­sem­na zgo­da. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Konto utworzone  17 stycznia 2010 roku
1 konto
krysta
813 tekstów
 3 czerwca 2016 roku
1 konto
1 konto
Irracja
1362 teksty
 18 lutego 2011 roku

Zeszyty

1. Listy własne

Zbiór listów mojego autorstwa pisanych wierszem i prozą.

2. Treny własne

Lamentacje, nostalgie,

3. Religijne własne

Prace inspirowane poglądami religijnymi.

I. Pamiętaj o tym

myśli, poezja, proza warte zapamiętania

II. Humor

naprawdę zabawny

III. Użyj jako cytatu

to co mi się spodobało

2016-10-17, godz. 15:33

Badylek skomentował(a) tekst Do bycia żoną i [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-27, godz. 2:13

2016-07-21, godz. 22:11

Badylek skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:14

Cris skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:12

Badylek skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:10

Cris skomentował(a) tekst Gdyby tak dało się [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:03

Cris skomentował(a) tekst W myśl przy­kaza­nia [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 3:03

Badylek skomentował(a) tekst Gdyby tak dało się [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-21, godz. 2:54

Cris skomentował(a) tekst Gdyby tak dało się [...] autorstwa Emilia Szumiło

2016-07-20, godz. 18:36

wdech skomentował(a) tekst W życiu liczą się [...] autorstwa Emilia Szumiło