9 listopada 2013 roku, godz. 7:25 8,6°C
cocktails Zosia
 9 listopada 2013 roku, godz. 13:42

Potem będzie bagno :)

 8 listopada 2013 roku, godz. 7:41 26,6°C
Erdeńka Ewa
 8 listopada 2013 roku, godz. 8:35

Głowę można opuścić, byle tylko wzrok patrzył na wprost..

 7 listopada 2013 roku, godz. 7:52 23,3°C
awatar awatar
 7 listopada 2013 roku, godz. 14:29

to pokolenia nie zna z łaciny wiązanki
odziedziczyło bluzgi czerwonej kaszanki

 5 listopada 2013 roku, godz. 8:08 6,3°C
xbiszczkaxx Klaudia
 5 listopada 2013 roku, godz. 21:59

Otóż to. Życie godne przeżycia jest tylko warte jeśli robimy coś dla innych i dla nich żyjemy.

 3 listopada 2013 roku, godz. 8:08 8,6°C
to_tylko_łzy Nakumi
 3 listopada 2013 roku, godz. 9:05

Bardzo źle.

 2 listopada 2013 roku, godz. 8:09 4,0°C
Bujak Bogusław Bogusław
 7 listopada 2013 roku, godz. 7:58

Widzę, że dal­sza po­lemi­ka nie ma sen­su, bo zmie­rza w złym kierun­ku. Jes­tem zas­koczo­ny ja­kimiś posądze­niami, że chciałem udo­wod­nić kłam­stwo, że jes­tem upar­ty, a prze­cież moją in­ten­cją było tyl­ko przed­sta­wienie swo­jego pun­ktu widze­nia. Nie trze­ba wska­zywać mi ad­resów in­terne­towych, które znam od daw­na i nie muszę prze­cierać oczu, bo dos­ko­nale widzę. Na­dal uważam, że mówi­my jed­nak o dwóch afo­ryz­mach (być może dla ko­goś w ja­kimś sen­sie zbieżnych, jed­nak nie tożsa­mych), więc nie widzę po­wodów, aby swój brać w cudzysłów i niech tak po­zos­ta­nie. Na ko­niec po­wiem tak: dob­rze jest pi­sać, ale też dob­rze czy­tać to, co jest na­pisa­ne, a nie to, co się chce przeczy­tać. Dob­rze jest też ro­zumieć.

 1 listopada 2013 roku, godz. 7:45 20,8°C
 31 października 2013 roku, godz. 7:55 6,3°C

Bujak Bogusław

Autor
Tutaj pojawi się opis autora, jeśli tylko Bujak Bogusław postanowi go uzupełnić.
Konto utworzone  6 października 2013 roku

Zeszyty

Bogusław Bujak „Aforyzmy”

Wydawnictwo: Warszawska Firma Wydawnicza
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 74
ISBN: 978-83-8011-033-5
Format: 144x206. Zbiór aforyzmów i sentencji skupionych wokół zagadnień ludzkiego życia, osobowości człowieka oraz zasad kierujących jego zachowaniem i postępowaniem.

1 konto
Bujak Bogusław
2 119 tekstów
Wszystkie aforyzmy, str. 140