Naja Ela
 23 lutego 2022 roku, godz. 21:02

Eksplozja...