Religia łącząc z Bogiem, [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 53 opinie.

Re­ligia łącząc z Bo­giem, uczy dzielić się z dru­gim człowiekiem.

in­sp. Ma­verick123 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 sierpnia 2017, 23:41

... to nie teoria lecz "swo­bod­ne roz­ważania"... nie chodzi o to czy w skład Księstwa Mo­raw­skiego (w X wieku można mówić tyl­ko o ziemiach byłego księstwa) wchodziły ziemie Po­lan lecz o wzajemnym [...] — czytaj całość

Nie prze­konu­je mnie ta teoria. Księstwo Mo­raw­skie nie obej­mo­wało Po­lan. Nie ma śladów ar­cheolo­gicznych chrześci­jaństwa sprzed X w. Np Po­lanie pa­lili zwłoki swoich zmarłych, a gro­by szkiele­towe po­jawiają się do­piero za czasów Chrob­re­go. Tzw reak­cja po­gańska też świad­czy że chrześci­jaństwo było słabo zakorzenione 

... sądze jed­nak, ze nie był to pry­wat­ny chrzest Mie­szka. Nie był to też "chrzest Pol­ski" jak to dziś przed­sta­wiają. Święci Cy­ryl i Me­tody już w IX wieku pro­wadzi­li mis­je chrys­tiani­zac­ji Słowian. [...] — czytaj całość

@Irracja
Co sadzisz o poglądzie, że chrzest Pol­ski, rze­komo 966 r, to był pry­wat­ny chrzest Mie­szka ?
Ge­neral­nie, gdy ja­kieś państwo przyj­mo­wało chrzest, to było o tym głośno, zjeżdżały się ważne oso­bowości, pi­sali o [...] — czytaj całość

To jest Two­ja wer­saj, bro­nisz cze­goś cze­go nie ma, wiem, że było, ale to tyl­ko cieka­wos­tka. Fakt bez znaczenia. 

... ależ ja nie chcę zastępo­wać chrześci­jaństwa bud­dyzmem, czy inną re­ligią... chcę równych praw dla całego chrześci­jaństwa, nie tyl­ko dla ka­tolików... czyżbyś chciał zro­bić czys­tkę w chrześci­jaństwie...
... jeżeli ci tak bardzo
 [...] — czytaj całość

... co do pi­jaństwa, ja­ko do­wodu na ateizację w Ir­landii, to chy­ba prześlę twoją opi­nię do Ir­lan­dczyków... z chęcią cię od­wiedzą i po­dys­ku­tują o tym prob­le­mie... jak ka­tolik z katolikiem... 

... w ta­kim ra­zie Ame­ryka (USA) jest ateis­tyczna... tam też kre­mują zwłoki na potęgę, choć to społeczeństwo, a nie rząd do te­go dąży...

... kulą w płot strzeliłeś...
 

Z prob­le­mami nas Po­laków radzi­my so­bie, ja pi­sałem wielok­rotnie o pi­jaństwie w Po­lic­ji czy wy­pacze­niach KRK. Nie można ich leczyć he­doniz­mem, ateiz­mem, roz­wiązłością mo­ralną, zastępo­waniem chrześci­jaństwa, bud­dyzmem. Pod­kreślam w Pol­sce ateiści i [...] — czytaj całość

Do pubów pod­trzy­muje zda­nie. Pi­jaństwo jest w Czechach i Ir­landii pow­szechnością, a za tym idzie ateizm i życie bez uczci­wych wartości.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 04:35Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Szukam no­wej we­ny, bo [...]

dzisiaj, 01:35MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 01:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 01:12Cambel do­dał no­wy tek­st Pęka mi ser­ce.  

dzisiaj, 00:40Znajdź.mnie do­dał no­wy tek­st Oślepiające światło jest zaw­sze [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

wczoraj, 23:41RozaR sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]

wczoraj, 23:40Logos do­dał no­wy tek­st Po pew­nym cza­sie wspom­nienia [...]

wczoraj, 23:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Idź-idź i już Nie [...]