Religia łącząc z Bogiem, [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 53 opinie.

Re­ligia łącząc z Bo­giem, uczy dzielić się z dru­gim człowiekiem.

in­sp. Ma­verick123 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 sierpnia 2017, 23:41

... to nie teoria lecz "swo­bod­ne roz­ważania"... nie chodzi o to czy w skład Księstwa Mo­raw­skiego (w X wieku można mówić tyl­ko o ziemiach byłego księstwa) wchodziły ziemie Po­lan lecz o wzajemnym [...] — czytaj całość

Nie prze­konu­je mnie ta teoria. Księstwo Mo­raw­skie nie obej­mo­wało Po­lan. Nie ma śladów ar­cheolo­gicznych chrześci­jaństwa sprzed X w. Np Po­lanie pa­lili zwłoki swoich zmarłych, a gro­by szkiele­towe po­jawiają się do­piero za czasów Chrob­re­go. Tzw reak­cja po­gańska też świad­czy że chrześci­jaństwo było słabo zakorzenione 

... sądze jed­nak, ze nie był to pry­wat­ny chrzest Mie­szka. Nie był to też "chrzest Pol­ski" jak to dziś przed­sta­wiają. Święci Cy­ryl i Me­tody już w IX wieku pro­wadzi­li mis­je chrys­tiani­zac­ji Słowian. [...] — czytaj całość

@Irracja
Co sadzisz o poglądzie, że chrzest Pol­ski, rze­komo 966 r, to był pry­wat­ny chrzest Mie­szka ?
Ge­neral­nie, gdy ja­kieś państwo przyj­mo­wało chrzest, to było o tym głośno, zjeżdżały się ważne oso­bowości, pi­sali o [...] — czytaj całość

To jest Two­ja wer­saj, bro­nisz cze­goś cze­go nie ma, wiem, że było, ale to tyl­ko cieka­wos­tka. Fakt bez znaczenia. 

... ależ ja nie chcę zastępo­wać chrześci­jaństwa bud­dyzmem, czy inną re­ligią... chcę równych praw dla całego chrześci­jaństwa, nie tyl­ko dla ka­tolików... czyżbyś chciał zro­bić czys­tkę w chrześci­jaństwie...
... jeżeli ci tak bardzo
 [...] — czytaj całość

... co do pi­jaństwa, ja­ko do­wodu na ateizację w Ir­landii, to chy­ba prześlę twoją opi­nię do Ir­lan­dczyków... z chęcią cię od­wiedzą i po­dys­ku­tują o tym prob­le­mie... jak ka­tolik z katolikiem... 

... w ta­kim ra­zie Ame­ryka (USA) jest ateis­tyczna... tam też kre­mują zwłoki na potęgę, choć to społeczeństwo, a nie rząd do te­go dąży...

... kulą w płot strzeliłeś...
 

Z prob­le­mami nas Po­laków radzi­my so­bie, ja pi­sałem wielok­rotnie o pi­jaństwie w Po­lic­ji czy wy­pacze­niach KRK. Nie można ich leczyć he­doniz­mem, ateiz­mem, roz­wiązłością mo­ralną, zastępo­waniem chrześci­jaństwa, bud­dyzmem. Pod­kreślam w Pol­sce ateiści i [...] — czytaj całość

Do pubów pod­trzy­muje zda­nie. Pi­jaństwo jest w Czechach i Ir­landii pow­szechnością, a za tym idzie ateizm i życie bez uczci­wych wartości.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie