Opluwanie bliźniego, to tak [...] – Bujak Bogusław

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bujak Bogusław — zgromadziliśmy 6 opinii.

Op­lu­wanie bliźniego, to tak jak­by siebie samego.

Odtwórz

aforyzm • 19 maja 2019, 06:35

Dziękuję za wy­razy sza­cun­ku i dob­rej no­cy. Wg mnie chodzi właśnie o treść, a nie słowa. Słowa są bar­dzo pow­szechnie zna­ne: "Kochaj bliźniego swe­go jak siebie sa­mego" (Bib­lia). W za­pisie użytych tożsamych [...] — czytaj całość

"Nie czyń dru­giemu co to­bie nie miłe" "Kto się prze­zywa ten sam się tak na­zywa" i pew­nie spo­ro in­nych by się zna­lazło. Nie chodzi o sa­me gołe słowa, a o treść. Nic od­kryw­cze­go. Nic no­wego.

Z wy­raza­mi sza­cun­ku. Dob­rej nocy. 

Proszę o kon­kret­ny przykład (każdo­razo­wo sta­ram się spraw­dzać w in­terne­cie). Jed­nak jeżeli tak jest to na­tychmiast uz­nam ta­ki fakt i wykreślę. 

Było na­pisa­ne już x ra­zy przez x ludzi w x miej­scach. Pra­wie jak zna­ne przysłowie. 

W szczególności nie wy­pada op­lu­wać am­ba­sado­ra . 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]