Najgorsze, co możesz zrobić [...] – scorpion

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest scorpion — zgromadziliśmy 11 opinii.

Naj­gor­sze, co możesz zro­bić dla sa­mego siebie, to do­rosnąć.

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 11 maja 2018, 00:00

...i zat­ra­cić dziecięcą ra­dość! Boże broń!

Ser­decznie poz­dra­wiam :) 

Ha! Mo­je tek­sty mają już na­wet po­par­cie nauko­we, te­go jeszcze nie było ;) 

Ja to tak zinterpretować
https://notatkiterapeutyczne.pl/psychoanaliza-zabawa-i-westworld-f9d342754272 

Taaa... :-))) 

Na­ju, myślę, że na­leży odróżnić do­rosłość od dojrzałości.

Zo­siu, oby jak najdłużej ;) 

dob­rze piszesz
młody :) 

Taaa..., całko­wicie Ciebie ro­zumiem :-)

Do­rosłość ma jed­nak swo­je plu­sy. Brak pryszczy, kwaśne­go za­pachu, zamętu w głowie, niez­de­cydo­wania, ro­zed­rga­nia... etc. W za­mian - wie­dza, roz­wa­ga, umiejętność po­dej­mo­wania de­cyz­ji... Radze­nie so­bie z kon­sekwen­cja­mi. Od­po­wie­dzial­ność zaś nie jest wca­le ta­ka straszna, przy od­po­wied­nim, he, he... po­dejściu. Do­rosłym :-)
Po­za tym, to bo­gac­two i głębia "smaków"..., umiejętność dos­trze­gania te­go i wy­nikająca z te­go ra­dość...
Wolę do­rosłość :-))) 

Za mo­jego "bachor­stwa" ga­dało się przy huśtaw­ce, ale co tam... Idę!!! 

Chodź na ka­ruzelę, to po­gada­my :) 

A Ty, Wiedźmo, do­rosłaś już? Tyl­ko nie pisz, jak byś chciała, żeby było, a jak jest ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz