Dbałość o wizerunek to [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Dbałość o wi­zeru­nek to pielęgnac­ja fałszu.

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Ni­cola,
świat nie zaczy­na się, ani nie kończy na cy­tatach... choć niektórzy żyją już tyl­ko wir­tual­nie...
Wo­lałbym, abyś się bar­dziej sta­rała, jak do mnie kieru­jesz słowa. :P
Dob­ra­noc. :)) 

z Two­jej myśli wy­nika że ktoś za­pom­niał zad­bać o zwie­rza ... :D 

jak zwyk­le: o człowieka. 

"Jak Cię widzą, tak Cię piszą" więc o ko­go tu zachodzi tros­ka ? ... :)) 

Yes­tem, o Cy­tatach.in­fo piszesz? :)
Wo­lałabym o...tekście.

Mi­ras, praw­dzi­wa fiszka na tym por­ta­lu, to dziś uni­kat! :)
Wy­daje się, że ad­mi­nis­trac­ja por­ta­lu w tym te­macie i nie tyl­ko w tym, kom­plet­nie nie pa­nuje nad sy­tuacją.
A może pa­nować nie chce...

Miłego dnia Pa­nowie. :) 

Cały świat pielęgnu­je fałsz, począwszy od mik­roor­ga­nizmów na tych... po­noć na wi­zeru­nek Bo­ga stworzo­nych. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Praw­dzi­wa fiszka. 

Dob­ra­noc. :) 

Nie mam pot­rze­by ka­muf­lażu, a mil­czę kiedy chcę,...
Dobranoc. 

nie skorzys­tam z Two­jej pod­po­wie­dzi: "zbyt pe­dan­tyczna". Afo­rys­ta nie tłumaczy dlacze­go nie skorzys­ta. :)

A jeśli idzie o te­mat: zaufa­nie, w Twoim przy­pad­ku, je­dynym sto­sow­nym zacho­waniem jest zacho­wanie milczenia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 09:17dark smurf sko­men­to­wał tek­st Zaczarowany ogród

dzisiaj, 09:15meedea sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:58meedea sko­men­to­wał tek­st W re­ligii opar­tej na [...]

dzisiaj, 08:31rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st nim wy­toczysz ciężkie działa po­całun­ku [...]

dzisiaj, 08:27szpiek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 08:15Cykam sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa głębo­ka miłość poz­wa­la [...]

dzisiaj, 08:13Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

dzisiaj, 08:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je

dzisiaj, 07:59Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Łatwiej we dwo­je