Dbałość o wizerunek to [...] – nicola-57

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest nicola-57 — zgromadziliśmy 13 opinii.

Dbałość o wi­zeru­nek to jed­na z form pielęgnac­ji fałszu.

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Ni­cola,
świat nie zaczy­na się, ani nie kończy na cy­tatach... choć niektórzy żyją już tyl­ko wir­tual­nie...
Wo­lałbym, abyś się bar­dziej sta­rała, jak do mnie kieru­jesz słowa. :P
Dob­ra­noc. :)) 

jak zwyk­le: o człowieka. 

Yes­tem, o Cy­tatach.in­fo piszesz? :)
Wo­lałabym o...tekście.

Mi­ras, praw­dzi­wa fiszka na tym por­ta­lu, to dziś uni­kat! :)
Wy­daje się, że ad­mi­nis­trac­ja por­ta­lu w tym te­macie i nie tyl­ko w tym, kom­plet­nie nie pa­nuje nad sy­tuacją.
A może pa­nować nie chce...

Miłego dnia Pa­nowie. :) 

Cały świat pielęgnu­je fałsz, począwszy od mik­roor­ga­nizmów na tych... po­noć na wi­zeru­nek Bo­ga stworzo­nych. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Praw­dzi­wa fiszka. 

Dob­ra­noc. :) 

Nie mam pot­rze­by ka­muf­lażu, a mil­czę kiedy chcę,...
Dobranoc. 

nie skorzys­tam z Two­jej pod­po­wie­dzi: "zbyt pe­dan­tyczna". Afo­rys­ta nie tłumaczy dlacze­go nie skorzys­ta. :)

A jeśli idzie o te­mat: zaufa­nie, w Twoim przy­pad­ku, je­dynym sto­sow­nym zacho­waniem jest zacho­wanie milczenia. 

Zbyt pe­dan­tyczna
''Dbałość o wi­ze­ru­nek to pielęgnac­ja fałszu.'' - 
bo są i ta­cy, którzy za wszelką cenę chcą zas­karbić w nas zaufanie...
:) 

bar­dzo się roz­minęłaś z in­ter­pre­tacją afo­ryz­mu(i było to za­mie­rzo­ne), ale za to spłodziłaś myśl, którą możesz do­dać do ser­wi­su. :)

również poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem