Czasami życie odwraca się [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 6 opinii.

Cza­sami życie od­wra­ca się do góry no­gami, abyśmy mog­li spoj­rzeć na nie z in­nej per­spek­ty­wy.

aforyzm dnia z 30 sierpnia 2011 roku
zebrał 219 fiszek • 5 października 2010, 15:16

Często na­wet zauważamy wte­dy coś, cze­go nie widzieliśmy wcześniej.
Dob­ra myśl, poz­dra­wiam! :) 

Ta­ki przew­rotny jest, skubaniec. 

Ja też mam cza­sami ta­kie wrażenie ... bo w górze prob­lemów możemy dos­trzec, to co nam kiedyś um­knęło ...

Bar­dzo dob­ra myśl, war­ta za­pamięta­nia :) 

Ow­szem, różnie to by­wa. Jed­nak jeśli spoj­rzeć na to op­ty­mis­tycznie, to z te­go od­wróce­nia do góry no­gami może też wy­niknąć coś po­zytyw­ne­go :) No­we spoj­rze­nie - no­we ho­ryzon­ty, możli­wości, ale doj­rzy­my coś, cze­go nie widzi­my w "nor­malnych wa­run­kach" :) 

Buziaki! 

zgadzam się z Gerardem.

często jed­nak uczu­cia ja­kie to­warzyszą te­mu od­wróce­niu jeszcze bar­dziej przeszkadzają w spoj­rze­niu z tej in­nej perspwktywy.

poz­dra­wiam. :) 

Hmmm...cieka­wa myśl...war­ta uwagi.
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]