... bo z prawdą [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 10 opinii.

... bo z prawdą jak z ko­bietą... in­na gdy się "wy­daje", in­na gdy się "wy­da"...

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 16 października 2017, 07:39

Na szczęście nie jest już tak, że ko­bieta od­da się jak się wy­da. :) 

Niep­rawda to z mężczyzną tak by­wa
Poz­dra­wiam Grze­gorza
z sa­mego ra­na
i życzę zdro­wia
oraz uśmie­chu na cały dzionek 

Mężczyźni są mądrzej­si, bo mają dwie głowy :-) 

i te­raz niektórzy do­konują po­miaru, żeby zwe­ryfi­kować... która jest większa. :D
Poz­dra­wiam szczęścia­rzy i... za­wie­dzionych. :)) 

dob­ry ko­men­tarz, ten poniżej 

Każdy mężczyz­na po­winien myśleć jed­nocześnie większą i mniej­szą głową. Jeśli mniej­sza za bar­dzo hu­la, to większe po­win­na ją trzepnąć po czup­ry­nie, ale są chwi­le kiedy ta mniej­sza dob­rze pod­po­wiada i na­leży jej się słuchać. Trze­ba po pros­tu dob­rze ana­lizo­wać, by dob­rze wyb­rać :) 

... Bar­tek, a czy każdy mężczyz­na myśli drugą głową?...

;-) 

Czy­li każda ko­bieta ma na dru­gie imię: Kłam­stwo :) 

Fiszka. 

:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]