... bo z prawdą [...] – Irracja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Irracja — zgromadziliśmy 10 opinii.

... bo z prawdą jak z ko­bietą... in­na gdy się "wy­daje", in­na gdy się "wy­da"...

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 16 października 2017, 07:39

Na szczęście nie jest już tak, że ko­bieta od­da się jak się wy­da. :) 

Niep­rawda to z mężczyzną tak by­wa
Poz­dra­wiam Grze­gorza
z sa­mego ra­na
i życzę zdro­wia
oraz uśmie­chu na cały dzionek 

Mężczyźni są mądrzej­si, bo mają dwie głowy :-) 

i te­raz niektórzy do­konują po­miaru, żeby zwe­ryfi­kować... która jest większa. :D
Poz­dra­wiam szczęścia­rzy i... za­wie­dzionych. :)) 

dob­ry ko­men­tarz, ten poniżej 

Każdy mężczyz­na po­winien myśleć jed­nocześnie większą i mniej­szą głową. Jeśli mniej­sza za bar­dzo hu­la, to większe po­win­na ją trzepnąć po czup­ry­nie, ale są chwi­le kiedy ta mniej­sza dob­rze pod­po­wiada i na­leży jej się słuchać. Trze­ba po pros­tu dob­rze ana­lizo­wać, by dob­rze wyb­rać :) 

... Bar­tek, a czy każdy mężczyz­na myśli drugą głową?...

;-) 

Czy­li każda ko­bieta ma na dru­gie imię: Kłam­stwo :) 

Fiszka. 

:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu