On.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

Nie mar­tw się, że po­woli po­suwasz się nap­rzód, oba­wiaj się je­dynie, abyś się nie zatrzymał. 

cytat
zebrał 46 fiszek

Odtwórz
jeżeli masz złudze­nie po­siada­nia skrzydeł
to zad­baj o dob­re przeloty

z del­ty Dunaju 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 października 2015, 02:00

W umiłowa­nych ra­mionach - naj­twar­dsza ko­bieta mięknie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 4 października 2015, 18:00

Nie sądziła, że parę słów może zniszczyć wszys­tko, że uczu­cia by­wają tak ulot­ne. Nie pot­ra­fiła so­bie po­radzić po­mimo wspar­cia przy­jaciół. Niena­widziła siebie, nie ob­wi­niała ni­kogo. Po­myśleć można, że się roz­czu­lała, lecz w jej ser­cu toczyła się woj­na miłościnienawiścią.
Słowa niewy­ważone pro­wadzą cza­sem do śmier­ci cząstki psychiczne­go serca. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 5 maja 2010, 16:13

Obojętność to pa­raliż duszy, to przed­wczes­na śmierć. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2015 roku
zebrał 93 fiszki

Nie wszys­tkie scho­dy pro­wadzą do nieba, jak i nie wszys­tkie drzwi do szczęścia. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 sierpnia 2015, 01:53

Py­tasz dlacze­go za Tobą już nie tęsknię, więc od­po­wiem. Bra­kowało mi Ciebie każdej no­cy, a po­tem po pros­tu nas­tał dzień. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 października 2010, 15:20

Nie uwie­rzysz, jak głębo­ko oszus­two, podłość i skur­wy­syństwo za­korze­nione są w na­turze ludzkiej. 

cytat
zebrał 105 fiszek

To wca­le nie tak , że tęsknię ...
Po pros­tu cza­sem nad­chodzą ta­kie no­ce w które wszys­tko wra­ca . Pow­ra­cają wspom­nienia , myśli . Ob­ra­zy . Do oczu po­mału napływają gorzkie łzy niespełnionych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 126 fiszek • 25 grudnia 2009, 21:14

Czas, straszny le­karz, w śle­pym bez­ro­zumie leczy naj­droższy ból wbrew sercu. 

cytat dnia z 14 maja 2015 roku
zebrał 10 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Leopold Staff

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria