Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 3 fiszki

Niektórzy do­piero z nek­ro­logów do­wiadują się, jak bar­dzo ich kochano... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek • przedwczoraj, 16:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

- Bez snu -

Niech to szlag...
wpadłem właśnie w ot­chłań bezsenności.
Mo­je oczy i tak już obce
jeszcze bar­dziej ob­ce stały się
i noszę brze­mię paranoi.

Mo­je ser­ce i umysł się boi
wszys­tko wokół straszy mnie
i spać, spać mi nie chce się...

Uciekam przed wszystkim
jak­by pożreć mnie miało...
Szwan­ku­je strasznie obo­lałe me ciało
a ja nie chcę pod­dać się
czy jes­tem we śnie???

Właśnie na HBO 2
za­miast te­go fil­mu w programie
puści­li 'Egzor­cyzmy Emil­ly Rose'.

Kończę więc już
i oglądam, of course... 

wiersz • dzisiaj, 04:19

Przejście

Piękny umysł,
Brzyd­ki umysł.
Jes­tem w nim,
I po za.

Most zbu­dować chce,
Do wnętrza przejść.

Podróż roz­poczęta ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:08

Kobieta i Życie. Czyli przegląd pozostawionej na ławce kobiecej prasy...

Na pier­wszej stro­nie rek­la­ma z wróżka­mi, por­tal ran­dko­wy i las­ka z kijkami.
"Dałam so­bie słowo i w tym ro­ku się zmienię"
"Mam na­turę ryzykantki"
Za rok się z nią żenię... Mówi celebryta.

"Ko­biety ubierają się jak [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 03:04

Dlacze­go życie nig­dy nie jest proste?
Bo tyl­ko kręte dro­gi pro­wadzą na szczyt 

myśl • dzisiaj, 02:52

Uk­radne Cie
Uk­radne Cie całemu światu
Za­biorę Cie do mo­jego serca
I scho­wam głębo­ko na zaw­sze, na wie­czność, na amen. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:49

Nie można za­pom­nieć, nie można się też smucić.
Dlacze­go tak trud­ne jest uczu­cie, dlacze­go tak bo­li złama­ne ser­ce ? 
Czy ma an­ti­dotum ten, kto dał nam miłość, czy zna le­kar­stwo na tętniącą wciąż [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 02:06

Nie ro­zumiałem nig­dy ludzkiego chłodu, a gdy zacząłem było mi to obojętne stało się niczym. Chciałem poczuć a przes­tałem czuć, trud­niej­szy był już tyl­ko powrót. 

myśl • dzisiaj, 01:08

Nie chce mi się żyć, a tu zno­wu idą święta.. 

myśl • dzisiaj, 00:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E