Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie, to ta­ki swois­ty “Te­leex­spress”. Zle­pek nieis­totnych wydarzeń. 

myśl • dzisiaj, 17:08

Mężczyz­na , który pog­rze­bał swój ta­lent w bra­ku wyższych am­bicji nie zasługu­je być pog­rze­bany ze mną.
Pew­nie myślisz , że jes­tem ścier­wom . Ja jes­tem tyl­ko Kobietą-Zwycięstwa. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:32

Życie, to ta­ki ciągły bieg przez plotki... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 16:30

Oni odchodzą

Już co­raz ciszej świ­tają nam dni
I więcej nie ma dla nas la­ta
I gdzieżbyś oczy pod­niósł swe
Dziś wszys­tko ma kształt ka­ta

Na twarzach chłód się prze­ciąga
I śmierć się skrap­la po ciele
To nic – mówią
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:28

All that you gi­ve to others you are gi­ving to yourself. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:24

Podroby

Ludzie to konserwy
z problemami

mężczyz­na świeci guzem
na czole
ko­bieta trzy­ma książkę ściekającą
zroz­paczoną twarzą okładki
na ko­lana wspomnień

bombaż
niektórzy wybuchają
mordą do konduktora
szarzyz­na pop­rzyk­le­jana do szyb
jak płowa gazeta
po­wiewa w pociągu

na pe­ronie stał święty
z bu­telką win bez korkociągu... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:06

*upadek*

scho­wały się gwiazdy
za gra­natem chmur

sreb­rzys­ta nić niebo przeszyła
i zag­rzmiało
od gniewu Boga

drze­wa zadrżały po­ruszo­ne trzepotem
wiatr po­wiet­rze oz­do­bił lodem
i zszedł z nieba garnizon
skrzydlatych

wnet białe ich szaty
krew grzechów ludzkich wsiąkały
i czys­tość straciły
splamione

zgasły słońca w niezłom­nych sercach
tak nis­ko upadły

a ziemia przemokła
łza­mi aniołów
płaczem tych co za moc­no człowieka ukochały
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:48

***

nie py­taj gdzie przechadza się
mój smutek
tej no­cy zos­ta­wił mi tyl­ko
zapach
na chłod­nej taf­li
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 15:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L