Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy od­naj­dziesz w so­bie piękno,
nie zgu­bi cię żad­na miłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:56

Zrzędli­wa ko­bieta zro­bi z naj­lep­sze­go fa­ceta fajtłapę. Zmysłowa na­tomiast z nieudaczni­ka uczy­ni człowieka sukcesu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 21:38

Związki są jak bu­ty, jed­ne pa­sują jak ulał, dru­gie muszą się rozejść. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 21:30

Za­mykam oczy gdy upa­dam.
W se­lek­cji na­tural­nej nies­te­ty odpadam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:23

Ona

bez­pie­cznie scho­wana przed światem
nap­rze­ciw zim­ne­go pieca
zno­wu sie­dzi na­go na krześle

za­tapiając wzrok w od­stającej klepce
prze­moczo­nego parkietu
zbyt dob­rze wie

ile du­my pozostało
w jej milczeniu

jest bogiem
był wszystkim 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 21:06

to cias­teczko ro­bi z człowieka potwora 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:02

dob­re sma­ki ow­szem, są... zresztą
niech się grze­je każdy tym
czym mu będzie ciepło 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:02

Zam­knięta jest dro­ga ucie­czki
dla zam­kniętych w sobie.

Śmierć dialo­gu, to śmierć ducha i serca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E