Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­dzi­wy książę opuszcza za­mek, a nie księżniczkę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 180 fiszek • 6 listopada 2010, 18:08

Współczes­ne księżniczki pocho­wały się w komórkach...
a prze­cież z wieży lep­szy zasięg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 28 fiszek • wczoraj, 12:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

" Jeśli Ci na czymś za­leży , wy­padałoby po­wal­czyć " .. 

myśl • dzisiaj, 19:57

Ogrody

z błękitów opa­da dzień
o chmu­ry się potyka

noc
ty­siącem gwiazd mnie budzi

i niebo rozkwita
jak wszys­tkich og­rodów róże 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:47

Gdyby świat mógł stać się lepszy...

Gdy­by kiedyś zlik­wi­dować wszys­tkie ar­mie świata
Nikt by nie wal­czył, nikt by nie płakał.
Gdy­by za­miast eko­nomii ważny stał się człowiek
Nie byłoby głodu, nie byłoby wojen.
Gdy­by zmniej­szyć podział na tych bied­nych i bogatych
By każdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:43

Prog­no­za nie gwa­ran­tu­je deszczu, więc cza­sem so­bie polewam. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 19:32

Dyp­lo­mac­ja... ka­nał polityczny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:17

trudny ten mój wiek

naj­pierw miałem nadzieję, że skończę z narkotykami.
po­tem miałem nadzieję, że skończę ze sobą.
te­raz mam nadzieję, że skończę liceum. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:16

ale tu pełno życiowych wraków 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:14

rodacy na obczyźnie

dy­lemat
przed faktem
emigracja
chleb tęsknotą nasączony

z przep­ra­cowa­nia zakwas

bezdomni


Krys­ty­na Sz. 14.11.2015r. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 18:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J