Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Zło ma świet­ny dział reklamy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • 2 listopada 2013, 16:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

La­tem poczuć za­pach Twój i nu­cić go w mroźny dzien. 

myśl • dzisiaj, 10:47

jed­ni wciąż płacą za gramy,
drudzy, by zrzu­cić kilogramy
ktoś in­ny - krad­nie cudze szczęście,
a jeszcze gdzieś obok - in­ne nieszczęście
a dla prze­ciw­wa­gi - jest ty­le za darmo:
słońce, deszcz, chmury,
las, morze i góry,
i myśli kon­tu­ry - przez glo­bus cały,
wys­tar­czy tylko...
łyk kawy
... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:09

Szalet

Z sza­letu pub­liczne­go wyjdź z uśmie­chem od ucha do ucha, pod­ska­kując radośnie.
z cyk­lu/ra­dy dla przekornych/ 

aforyzm • dzisiaj, 09:43

Po­lityczna pop­rawność ety­kietą kłam­stwa jest ometkowana 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:34

Angelique Cruelty : Nowe Narodziny

Po­syłam was w śpiączke, towarzysze.

Więc śpij­cie spo­koj­nie i w snach swych
podróżuj­cie do da­lekich, ma­gicznych krain.

Nie wiem czy jeszcze
kiedy­kol­wiek was obudzę.

Pop­rostu nie mam już siły
ani cza­su dla was.
Wie­działam, że na­dej­dzie ten dzień,
w którym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:26

Oce­niaj ludzi według czynów, bo w dzi­siej­szych cza­sach każdy umie mówić pięknie. 

myśl • dzisiaj, 06:45

Ktokolwiek z Was ma SERCE...

Drodzy Cy­tato­wicze.

Dziś za­mie­szczam dość niety­powy jak dla te­go por­ta­lu tek­st, po­nieważ pragnę (na ty­le na ile jes­tem w sta­nie) pomóc córeczce mo­jego zna­jome­go, która urodziła się z bar­dzo po­ważną wadą serca. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:11

By­wa, że i biały człowiek ma czar­ny charakter. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L