Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...

bu­jam w słowach
niebies­kie migdały
spłoszo­ne marzenia
pod­nieb­ne chma­ry
ki­pią usta
ot­warte rany
ka­leczysz język
ty
niewypowiedziany 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 19:59

,, bez końca... ,,

na krawędzi łóżka
między drżeniem a dotykiem

szu­kam bliskości
co kruszy słowa

by nie przytulać
pus­tych snów

bezgłośnie


mu­zycznie : Noora Noor ,, Go­ne With The Wind ,,

Odtwórz 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 19:54

Faj­nie jest coś ro­bić. Jeszcze faj­niej jest coś ro­bić z ludźmi.
Naj­faj­niej jed­nak jest ro­bić coś dla ludzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:40

Anioły

Idziemy łąką, z pol­ny­mi kwiatami
niesiemy słońce, tym ludziom przed nami
By chwi­le szczęścia roz­da­wać garściami
A te naj­gor­sze zos­ta­wić za nami


Spoj­rzałeś na mnie piękny­mi oczami
A mo­je za­raz za­lały się łzami
Sple­cione ser­ca miłości więzami
A drob­ne ciało Twy­mi ramionamiSzepnąłeś do ucha piękny­mi słowami
By za­raz nad my­mi schy­lić się ustami
I wtem ująłeś za ser­ce myślami
Że już zaw­sze będziemy aniołami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:20

EFEKT PRZESYTU

Chce mi się rzy­gać na wasz sztuczny świat,
srać na wasze cho­re pseudo-wartości,
lać na was z góry
i pier­dzieć w wasze wypachnione
pastą col­ga­te to­tal skur­wiałe mordy.

W głębi duszy jes­tem podły
i do Sza­tana za­noszę modły
by [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:11

A wszystko to przez jedno i

z mchu i pap­ro­ci
wyrósł bór
roz­krze­wił się
na boki
doj­rzało runo
za drze­wem świt

z mo­jej
zachod­niej strony 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 18:59

Jak tu nie gar­dzić mądrością, sko­ro głupim szczęście sprzyja. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:45

Byłeś po­wodem dla które­go codzien­nie wsta­wałam z łóżka, dziś jes­teś po­wodem dla które­go nie chcę po­kazy­wać się światu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q