Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bie­rze się udział w bu­dowa­niu świata. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 53 fiszki

Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego. 

anegdota dnia z dzisiaj
zebrała 10 fiszek • 29 czerwca 2014, 22:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szep­tem po raz os­tatni wtar­gnę w Twą ciszę, bym mówiąc Żeg­naj, wier­ności mej dotąd niezłom­nej z czys­tym su­mieniem mógł położyć kres... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:09

K

Zro­biłem so­bie kawę.
Bez ciasta.
Bez mleka.
Bez niczego.
Ka­wa ciem­na jak noc. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:37

* * *

Sta­rość nie radość
Kiedy tak szyb­ko mi­ja czas
W Ze­garze, o smut­nym uśmiechu
O zmar­szczkach, sta­rych jak świat

Cichnące bi­cie
Sto­nowa­ne bliz­ny i wskazówki
Ze­gar- us­tając powoli
Roz­stra­ja życie na momenty 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:12

za­biera szczęście
by od­dać Ci je w Niebie
pre­zent na wieki
...
Odtwórz 

haiku
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 15:48

Do­tykał sedna,
skry­tego ideału.
Śnił jej się co noc. 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:04

Skrom­ność ro­zum­ne­mu nie przeszkadza,
bo z nią jest do twarzy i ser­ce kwitnie. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • dzisiaj, 13:52

SERCE DZIECKA

Nies­pra­wied­li­wość brze­mieniem jest
ludzi po­kor­nych, skrzywdzonych
przez nieludzkie, ok­rutne is­to­ty bez serca.

A ser­ce wrażli­we na pół pęknięte i niechlujnie
za­nito­wane krwa­wi ob­fi­cie, krew spijając
sta­le by sta­le nie wy­ciekała i ser­ce to
ma w so­bie dziew­czyn­ka mała, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 13:50

TY

Czy to dzień, czy to noc
Myślę o To­bie wciąż
Czy to wto­rek, czy sobota
Naszła nagła mnie ochota
Na spot­ka­nie Ciebie w snach
Czy dzień piękny, czy znów leje
Ja ma­lutką mam nadzieję
Że w ser­duszku jes­tem Twym
Czy spo­koj­nie, czy wiatr wieje
W po­nie­działek, czy w niedzielę
W moim ser­cu jes­teś TY 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś