Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Oto de­finic­ja wędrow­ca, po­myślał Ed­die. To ktoś, kto zaw­sze pat­rzy na to, co jest dalej. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek

Pszczoła umiera, gdy użądli.
Człowiek krzyw­dzi mi­lion ra­zy dzien­nie i żyje dalej...28.08.10r. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 153 fiszki • 28 sierpnia 2010, 11:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sztu­ka kocha­nia nie składa się tyl­ko z jed­ne­go aktu. 

aforyzm • dzisiaj, 06:13

Od cza­su do cza­su na­wet oczy­wis­tość pławi się w absurdzie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:23

Barwny kamuflaż

Pat­rzę w Two­je oczy
Widzę głęboką czerń źrenic
To one zdradzają mi kim jesteś
Boisz się
Chcesz to ukryć
One się zwężają
Zak­ry­wasz tę głębię tęczową barwą
Ale nie znikają
Naiw­nie się kamuflujesz
Za­pomi­nasz o jednym
Przed sobą nie można uciec... 

wiersz • dzisiaj, 03:54

Jest różni­ca po­między by­ciem szczęśli­wym, a wygląda­niem na takiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:42

Po­goda piękna, słońce świeci...
..., a to­pię się w nadziei włas­nych płyt­kich marzeń. 

myśl • dzisiaj, 02:43

Słyszałabym głos z do­mu, ale nie jedźmy jeśli nikt nie woła. 

myśl • dzisiaj, 02:23

Nie ma większej pychy, niż niewiara w Bo­ga. Prze­kona­nie, że nie is­tnieje byt wyższy od człowieka nie jest niczym in­nym, jak wy­niesieniem swej oso­by na piedes­tał pa­na życia i śmier­ci, oraz prze­kona­niem o swej wyższości nad ludźmi wierzącymi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:14

Sirrius

Ta­ka krucha
się stałam

niez­darna i
przewidywalna

Niczym żeb­rak ,
zaczełam wy­ciągać ręce przed siebie

skulona

nie pot­ra­fię wstać,ale
pod­noszę wzrok na Ciebie

od­kochal­ny głaz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 01:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E