Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Wiesz dob­rze, że jes­tem de­likat­niej­sza niż Two­ja ulu­biona córka, która jest moją sios­trą i której cza­sami zaz­droszczę tak dob­rych re­lac­ji z Tobą. Wiem, że Ciebie de­ner­wu­je, że nie umiem pow­strzy­mać łez, gdy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:32

Nie mu­sisz szu­kać szczęścia - roz­glądnij się wokół siebie.
Naj­piękniej­sze rzeczy to te, które pot­ra­fi się do­cenić.
Poczuj szczęście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:31

* * *

cichym łka­niem aniołów
spadł z nieba ulew­ny deszcz

wiatr nies­po­koj­nie uno­si w powietrzu
me­lodie dusz zagubionych

mgła ho­ryzont przytula
i gasnące słońce

ziemia to­nie we łzach
ty­siąca zra­nionych drzew

os­tatni ptak szep­tem woła
że już czas róż żałować
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:23

* * *

Wstałam
Wstałam, roz­chy­liłam powieki
Wstałam
Widzisz już, że stoję?

Mu­siałam spać głęboko
Pew­nie głośno chrapałam
Jak Ty przy mnie zasnąłeś?
Och, jak Ty przy mnie śpisz?

Upiorę Twoją poduszkę
Położę nową pościel
Nie, nie. Co znaczy pościel..
Ona służy do spania

A my już [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:18

kochaj mocno

ma­tema­tyczne wartości
kal­ku­lac­ja z wy­racho­waniem tańczy
wziąć pod rękę
a może uciec

pier­wsza czy druga
trze­cia też
po północy
godzi­nami jeszcze leży

liczyć czas osobami
wes­tchnieniem kwiatów wiosen wielu
z ochotą odlecę
po­pat­rz na ser­ce z per­spek­ty­wy uśmiechu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:17

Znaw­ca to­ruje drogę odkrywcy, 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:09

Pory roku

Gdy­by ktoś za­dał mi py­tanie o naj­piękniej­sze co widziałam,
bez zas­ta­nowienia od­po­wie­działabym, że Je­go uśmiech.

Kto nie kocha la­ta?
Widzę w nim zachód słońca, budzący cię ze snu,
wschód w let­ni dzień.
Jest niczym słońce, które [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 15:58

Z in­nej per­spek­ty­wy, żyje się na niby. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I