Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek nie jest stworzo­ny do klęski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 45 fiszek

Do­piero w klęsce człowiek ma siebie na tacy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 20:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Okaż ser­ce i daj się dur­niowi wy­gadać, niech się nie męczy tym,
co ciągnie za sobą, jak przydługi ogon. 

myśl • dzisiaj, 00:30

Wszys­tko i wszys­cy, których kochasz, kochałeś lub będziesz kochać kiedyś od­rzucą cie, zos­ta­wią, odejdą lub umrą. 

myśl • dzisiaj, 00:28

To co mówię i myślę nie jest wam zna­ne
Możli­we że dla wielu będzie za­pamieta­ne
Cho­ciaż i tak nie liczę na uz­na­nie
To myślę że prze­myślcie to zdanie
bo miłość to nie jest zwykłe za­pamięta­nie
Oso­by która spro­wadza nas na nie lecz miłości to ciągłe staranie 

anegdota • dzisiaj, 00:24

... ciem­ność się zmienia pod natężeniem światła ...

in­spi­rowa­ne ciemnotą 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:19

Ja­ko TEOW­NIK ceuję 

aforyzm • dzisiaj, 00:15

Dotyk zabija

*to nie ero­tyk. to mo­ja zabójcza przy­jaźń, przez spec­ja­listów na­zywa­na 'chorobą'*

Czuję dotyk
Delikatny
Aczkol­wiek nieznany
Niedaw­no
Porównałabym go tylko
Do mamy

Ale to ktoś inny
Również opiekuńczy
Jed­nak
Nie zaw­sze szczery
Chwi­lami
Zabójczy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:08

Pros­tują nas mas­ki, wyk­rzy­wiają twarze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:05

nie przeżywaj bzdur
które taszczysz ze sobą


Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C