Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jes­teśmy dziećmi szczęścia, wciąż cze­kający­mi na za­ległe alimenty. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
Ludzie by po nim deptali 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 160 fiszek • 10 lutego 2010, 03:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kiła rzeżączka -
Kochając załapałem -
Lep­szy rydz niż nic. 

haiku • dzisiaj, 12:35

* * *

Zna­lazłam muszelkę na plaży
śpiewała mi se­renadę miłosną

szum fal
szep­tał Two­je imię

lek­ki wiet­rzyk kołysze
mnie na wodzie

cicha przys­tań
jak bi­cie ser­ca ...


03.07.2015
Malusia_035 

wiersz • dzisiaj, 12:24

Na ustach.

Po­toka­mi słów
Tak łatwo
Plątać zaufanie
Tak łatwo
Być o je­den krok za szybko.
____________________________
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:21

Tyl­ko ty możesz spra­wić, że padnę na ko­lana. Tyl­ko to­bie pragnę ulec. Jes­tem twoją niewol­nicą, a ty moją miłością 

myśl • dzisiaj, 12:19

poranek

Wstałam dziś miękko do mchu się tuliłam
roz­wianą samą mnie tu zostawiłeś

Ra­dość po­ran­ka leżeć nie pozwala
zaczer­pię łyk wo­dy i ma­lin nazbieram

Będę cię kar­mić słodyczą la­ta
będę ci szu­mieć do snu krajobrazy

Tyl­ko mnie spot­kaj przy­pad­kiem ni­by
tyl­ko mnie trzy­maj jak dotąd to robisz 

wiersz • dzisiaj, 11:48

Nie budź mnie

Twój głos Twój szept,mój sen
Twój do­tyk,Two­je spoj­rze­nie,mój sen
Czy Two­je myśli są dla mnie?Czy Two­je ser­ce jest dla mnie?
Czy to tyl­ko mój sen,tyl­ko mój sen

Nie ja nie chce budzić się,pozwól mi spać i [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:24

***

Przy blas­ku świecy wspo­minam te chwi­le, które były całym światem.. Każdy in­nym ma­lut­ki szczegół, blask od­bi­jające­go się w ok­nie księżyca, mały wóz wid­niejący na niebie, który pat­rzy mi w oczy jak­by prosząc byśmy zno­wu wróci­li w te miej­sce, żeby mógł spoj­rzeć na dwo­je tak za­kocha­nych w so­bie młodych ludzi, przy­pomi­na wspólnie spędzo­ne chwi­le, które zab­rał jak­by uk­radkiem zim­ny po­wiew wiatru..
K.r 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:31

* * *

Nasze oczy
Nie mogą
Więcej spot­kać się

Za dużo mówią
W ciszy

Za bar­dzo iskrzą
W uk­ry­ciu

Nie zmieni te­go czas 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U