Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 103 fiszki

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 35 fiszek • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

życie rzu­ca przes­trzeń na płaszczyznę, ale to my wyz­nacza­my pun­kt od­niesienia tworząc własną perspektywę 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:08

chcąc być ciągle po­dob­ni do innych,
za­pomi­namy o włas­nej oryginalności. 

myśl • dzisiaj, 12:57

"Szczy­ty głupo­ty też mają swoich Syzyfów."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 12:46

Kim byłam, za­nim cię poznałam?
Kim byłam, kiedy się w to­bie zakochałam?
Kim byłam, kiedy mnie zdobyłeś?
Byłam człowiekiem, to ty mnie zniszczyłeś... 

myśl • dzisiaj, 12:45

Szczerze, to nie mam pojęcia co właści­wie czuję.
Nie wiem czy jes­tem szczęśli­wa, czy smutna.
Nic nie czuję. 

myśl • dzisiaj, 12:06

Miłosna śmierć

uczu­cie miłości mnie zabija
szty­let w ser­ce mi wbija
za­myka mnie w sa­mej sobie
z żyletką wi­tam w mym grobie
bo od miłości umieram
swe szczątki tu­taj już zbieram
zos­ta­wię tyl­ko Twe zdjęcie
i na­pis: KOCHAM NAJWIĘCEJ 

wiersz • dzisiaj, 12:05

Mierz wy­soko, głowę trzy­maj nisko. 

myśl • dzisiaj, 11:35

Mam 175 cm, a jes­tem pew­na, że znaczna część ludzi pat­rzy na mnie z góry. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D