Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 44 fiszki

Kiedy spo­tykam dob­re­go człowieka wszys­tko przes­ta­je się kończyć i nic też się nie zaczyna. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • 25 lutego 2015, 19:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w pół oddechu

Dławiłam się ilością słów wyrzu­ca­nych z gardła, te­raz krztuszę się ciszą.
Wy­myśliłeś ka­re dot­kliwą.
Bez mrug­nięcia okiem poz­ba­wiłeś mnie złudzeń od­ci­nając tym sa­mym dopływ po­wiet­rza.
Czy przet­rwam?
Jak myślisz?
Głazu nie można tak po pros­tu scho­wać w niebyt niepa­mięci.
Zim­na jes­tem?
Nie­czuła?
Na tak pos­ta­wione py­ta­nia od­po­wiedź znasz...
Być może......
Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 08:13

nie chwal dnia przed zacho­dem księżyca! 

myśl • dzisiaj, 07:45

* * *

W niektórych re­gionach nasze­go piękne­go kra­ju wol­ność słowa zastąpiono zniewo­leniem słow­nym
To ta­ki szczególny rodzaj ruchu opo­ru który spec­ja­lizu­je się w wyrzu­caniu na bruk sa­mot­nych ko­biet z pędzące­go pociągu.
Przywódcy ama­ran­to­wych sze­regów uk­ry­wają się na­wet na za­kurzo­nych półkach bib­liotecznych a mało wy­rośnięci człon­ko­wie w sza­tach po­kut­nych za­kap­turzo­nego po­wołania , które nakładają tyl­ko od święta . 

dziennik • dzisiaj, 07:30

Fyrfl Jonatana i Maugośi

Wiesz mam w so­bie niecier­pli­wość bliskości
Którą to­nuje spokój i pew­ność nadziei

Kocham Cię miłością cier­pliwą właśnie
Spo­kojną pewną mądrą przemyślaną
Nie nie ma we mnie miej­sca na ślepotę
I sza­leństwo ro­man­tycznej bezmyślności
Dzień za dniem noc po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:29

Za­pom­nienie nie jest ucie­czką od przeszłości.
Jest nią je­dynie akceptacja 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:40

Łat­wiej w ro­li kry­tyka, niż twórcy występować. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:06

To przez pros­te ges­ty i słowa człowiek naj­bar­dziej się przywiązuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:30

Nie mam siły na ko­lejną niep­rzes­paną noc .. nies­te­ty sen nie nadchodzi.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś