Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 52 fiszki • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bezsenność

Gdy świat swe po­wieki po­woli przymyka,
kiedy cień zak­ry­wa blask;
ziemianin z myśla­mi się boryka.

Natłok myśli i bezmyślność,
ra­dość otu­lona smutkiem;
den­ne za­loty sa­mot­ności skutkiem.

Biel duszy i mrok umysłu,
po­legła na po­lu pre­ceden­su -
stały więzien­nik domysłu.

Przy­myka swe oczy,
udaję się w sen...
pod­czas chwil kil­ku wy­marzo­ny eden. 

wiersz • dzisiaj, 05:17

Na­wet życie w tłocznej sa­mot­ności może mieć sens. 

myśl • dzisiaj, 05:15

Czy mogę po­wie­dzieć, że te­go żałowałam? Nie, cho­ciaż było ku­rew­sko zim­no to było war­to, ale z dru­giej stro­ny wiem, że to było jed­no­razo­we, że to się więcej nie powtórzy. "Nie wchodzi się [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 03:20

Nigrum linea

Mi­gający kursorze…
Cze­kasz… i czekasz,
By opo­wie­dzieć wiele,
Nad ba­rierą języka.

Tańczysz… i tańczysz,
Pus­ta stro­na wal­czy­ka .
Ni w przód ni w tył,
A ze­gar w rytm tyka…

Wrażli­wy na dotyk.
Przez pal­ce wzburzony.
Słowa niosą sztorm,
W krop­lach słonej wo­dy.

Wy­bacz, że Cię męczę…
Z kąta w kąt przesuwam.
Bez za­pachu kartki,
At­ra­men­tu z pióra…
Znaczysz dla mnie wiele,
Da­jesz wolną przestrzeń,
Prze­cież mnie zrozumiesz,
Nie osądzisz przecie…

Tyl­ko znów te słowa…
Ah, te słowa tylko…

„Ars lon­ga, Vi­ta brevis”,
Twórczo za to krótko....

Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 02:07

Bez­senne no­ce…zaz­wyczaj z oba­wy przed czymś no­wym. Zaz­wyczaj nieprzespane. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:05

W poświacie chabrowej,
w to­nach płynących w fiolety.
Skryła wiolon­czelę nad otchłanią,
nu­ci w chłod­ne powiewy.

Sa­mot­nie słuchać gry­wany koncert,
gdy dźwięk to cisza,
a us­ta to nieczłowiek.

W pa­miątce po­za zmysłowej;

By­wa, że nie tru­dem jest poz­nać coś nowego,
a roz­poznać już znane. 

myśl • dzisiaj, 01:36

metonimia słoneczna

Przym­knij­my oczy na wszys­tkie te końce
Na nasze błędy
Dro­ga nie tędy
Zaczęłabym na­zywać Cię słońcem

Nie pie­szczot­li­wie bynajmniej
Nie jak wszys­cy oni
Nicze­go nieświadomi
Two­ja me­toni­mia co najmniej

[prze­cież my...]

Sie­dzieliśmy na ławce
Przy zachodzie słońca
Po zielo­nej trawce
Mówi­liśmy bez końca

O życiu bez ni promyka
O ciężarze ciemności
Już ze­gar wie­czności tyka
Bez nadziei wspólnej przyszłości 

wiersz • dzisiaj, 01:11

Ser­ce które nie krzyczy w euforii
być może cze­ka na przebudzenie 

myśl • dzisiaj, 00:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carroll

Autorzy na literę
B C D