Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 93 fiszki • 17 marca 2011, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Obojętność jest jak cho­roba. Za­raźli­wa i trud­no się z niej wyleczyć. 

myśl • dzisiaj, 21:13

Jes­tem, ale mnie nie ma... Nie cier­pię te­go sta­nu. Sta­nu beznadziejności. 

myśl • dzisiaj, 20:49

Po fes­ti­walu miłości tak trud­no zna­leźć siebie. 

myśl • dzisiaj, 20:47

Wycieczka

Jaś jedzie na wy­cie­czkę do... do... Czy to ważne, dokąd? Po pros­tu jedzie. Je­go rodzi­com udało się zgro­madzić na ten cel fun­dusze. Cie­szył się chłopiec, jeszcze w życiu nie wy­jeżdżał tak daleko.
Z [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 20:42

I to uczu­cie, gdy chcesz płakać,ale wiesz,ze on nie zasługu­je na­wet na jedną łzę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:24

Gdy zna­lazłam włas­ne szczęście, ono zgu­biło mnie.

poszu­kuję się wciąż. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:22

Kamil, Basia

Ba­sia, płocha dziewczyna
pud­ro­wała swo­je lica
by być słod­ka jak malina
łasiła się wokół jak kocica

Kamil
Choć na samą myśl o ożenku
wołał ze strachu S O S
Nie oparł się Ba­si wdzięku
i przyszedł ka­waler­stwa kres

Choć dziew­czyn znał tysiączki
to ani z Ania, ani z Kasią
za chwilę wy­mieni obrączki
z je­dyną ukochaną Basią 

erotyk • dzisiaj, 20:21

Niech żad­na z ko­biet nie myśli, że się fa­cet w dwu­lis­tnej ko­niczy­nie zakochał. 

myśl • dzisiaj, 20:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Burgess

Autorzy na literę
A B C