Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ateizm łączy się na ogół z nieza­leżnością myśle­nia i niechęcią do pod­porządko­wania się czemukolwiek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek

Wiara w ateizm pod­waża je­go istnienie.
In­sp. Galicjusz 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • przedwczoraj, 20:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Fe­minizm godzi w kobietę. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:36

***

przy drodze do dom­ku gruchały gołębie. kto nie będzie kochał ciebie, dos­ta­nie po gębie 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:20

Można od­ciąć się od człowieka , ale nie od uczuć, które po­ciągają za sznurki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:17

John Doe : Samozwańczy Strażnik

Film za­powiadał się nieciekawie.
Myślałem, że będzie nudny
i roz­gry­wający się na sądo­wej sprawie
ale po­tem kli­mat ta­ki się zrobił,
że poczułem og­romną fascynację,
przyz­nając Jochno­wi świętą rację.

John Doe wpuścił w internet
se­rię bru­tal­nych snuff filmów
z mor­der­stwa­mi, których [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:17

Osza­lałam.. jak nic osza­lałam..

Na Twoim punkcie 

myśl • dzisiaj, 19:16

Uwikłani w sidła niep­rze­myśla­nych słów piją tru­ciznę włas­nych decyzji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:48

Masz to w oczach,
ten czar,
który zawładnął moim sercem... 

myśl • dzisiaj, 18:44

***

Nie zgodziłam się na to 
By był obojętny
Al­bo by je­go wzrok nieobec­ny na mnie
Ani na to by do­tyk stał się czer­stwy
Ale dos­ta­wałam zak­le­jone ko­per­ty
Bez na­daw­cy i z czer­wo­nym znaczkiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bosmans

Autorzy na literę
A B C