Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek

Cze­kamy na anioły, a za­pomi­namy o zwykłych ludziach. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • wczoraj, 20:59

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

DISKO WINOPOLO

Jez­deś pi­jano mówie Ci 
To co wychlałaś w no­cy my sie śni
Nie jez­deś trzeźwo mówie Ci
Jez­deś pijano

Na życie tyż pat­rzysz przez dno
Łode bu­tel­ki,tak jak jo
We świecie ty­le świata je
Ile we but­li jego [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 18:28

Oce­na, ety­kieta. Skreśle­nie. Na sa­mym początku. Nastawienie.

Zmienię się zmienię. Poz­nam nie ocenię! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:21

* * *

Znając nasza przyszłość
Niepew­na wca­le
Trzy­mamy się moc­no za ręce
Kochając sta­le
Jak dłoń co świece zapala
Drżymy
Pochłonieni codziennością
Marzy­my
Tak nie wiele ma­my
A tak wiele- bo cho­ciaż siebie
Na chwilę
Nie wiem
Gdzie początek i ko­niec ma nieskończoność
Pragnienie
By­cia z tobą ma sens
Tyl­ko to wiem.... 

wiersz • dzisiaj, 18:20

* * *

między pal­ca­mi kruszę złudzenia
tak szyb­ko jak bieg­nie mój czas

nie ma już wkoło mnie światła
i nie od­bi­jam się w lustrze

bezszelestnie
za­mykam w ciszy tajemnice

wiot­cze­je mięsień
który ciebie za moc­no kochał

gasnę
otu­lona błęki­tem nieba

jes­tem już wra­kiem człowieka
 

wiersz • dzisiaj, 18:19

Nocą

W no­cy jes­teśmy nadzy
Ub­ra­ni tyl­ko w uczucia
A wraz ze świ­tem
Po­jawia się maska
Fałszy­wych emoc­ji
Spełniających oczekiwania
Nies­pełnionych ludzi 

wiersz • dzisiaj, 18:01

PRZEMIANA : śmierć samotności i zagubienia

Bra­cia Sołlost oraz Sołlon
to zna­jomi na­si wspólni.
Pot­ra­fimy ich pocieszać
swą miłością obopólną.

Kiedy przyszli do nas pukać
zimną wie­czo­rową porą,
wpuści­liśmy ich do środka,
gdyż ich szu­kał oj­ciec Sorroł.

Trze­ba zmienić wam imiona,
by was ta­ta już nie znalazł.
Nie ma co za długo zwlekać.
Trze­ba zro­bić to już zaraz.

Więc Ty już nie jes­teś Sołlon,
zwiesz od te­raz się Sołiwol.
A twój brat ma imię dłuższe...
Aj­dyspajzdem Endłylkilol. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:58

Nie można pra­cować dla ko­goś kto nas lekceważy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś