Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Za­pisałem własną myśl: "Nie za­bijaj!" Czy to źle, czy dob­rze, że do­piero po chwi­li spos­trzegłem - po­pełniłem plagiat. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem"... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 10:38

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dzi­siaj w Pol­sce, dla dob­ra Po­laków, roz­dział kościoła od państwa jest już niemożli­wy. Za późno na rac­jo­nalizm, al­bo na­piszę inaczej - kościół ka­tolic­ki jest tak rac­jo­nal­ny, że nie jest już niebez­pie­czny dla [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 07:34

Nie można mieć wszystkiego. 

aforyzm • dzisiaj, 06:27

Wymyśliłem Ciebie

Wy­myśliłem ciebie

***

wy­myśliłem ciebie
późnym popołudniem
upal­ne­go dnia
wiele lat temu

leżąc nad wodą
marzyłem
o kumpelce
ta­kiej jak ty

ry­by nie brały
rze­ka płynęła leniwie
pta­ki cier­pli­wie czekały
na swój wie­czor­ny trel

ob­ra­zy same
po­jawiały się i znikały
pozostawiając
ślad tęskno­ty za tobą

kiedyś węzły
prawdopodobieństwa
złączyły
nasze ścieżki

yang [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:34

***

gdy­by tyl­ko możli­we było
ut­kać wiotką nić miłości
a ona niech prze­rodzi się
w niez­po­minaj­ki
te kwitnące nad strumieniem
pośród gąszczu drzew
które zbierałam będąc młodą
z myślą o moim przyszłym wyb­ranku

by­le do wios­ny
z [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:55

Życie jest py­taniem, a śmierć odpowiedzią...

A może na odwrót?


Odtwórz  

myśl • dzisiaj, 01:20

trzy poziomki

słod­ka
dru­ga gorycz
trze­cia niedojrzała

wy­cięte po­le za­sianych słów
na zmar­twychwsta­nie serc

na stole
ok­ruchy chleba
na­syco­ne miłością
dla nas

by wiedzieć

gdzie podążasz
zaw­sze sprawdzaj
drogę

na której jesteś

----------------------
widziałem na spacerze

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

* * *

Bo jak się nie bać
W tym świecie pełnym kłamstwa
Za­wiści i grzechu
Bo jak nie płakać
Nad lo­sem uwięzionych
Cier­piących i konających
Bo jak przes­tać pomagać
Cho­ciaż to nas niszczy
I ciągnie w dół
Jak nap­ra­wić dziś świat
Który runął wieki temu
I da­lej się nie chce poskładać
W całość 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:29

Ta­ki świr ze mnie.
Po­rywam ludzi


słowem. 

myśl • wczoraj, 23:21

List otwarty - bugi, usprawnienia i takie tam.

Cy­taty.in­fo to prze­de wszys­tkim Czytelnik.

Wnoszę, z rac­ji, że wi­dać wielu użyt­kowników, nieza­dowo­lonych z obec­ne­go sta­nu rzeczy na por­ta­lu, o zwróce­nie uwa­gi na fakt je­den, bar­dzo ważny. Że cy­taty.in­fo to prze­de wszystkim [...] — czytaj całość

list • wczoraj, 22:52

Bardzo ożywiona rozkminia Zdzicha po kilku literatkach.

Na równi z tan­detnym, pow­szechnie py­tanie "Co poeta miał na myśli", którym za­bito cały urok poezji,
tworząc mecha­niz­my in­ter­pre­tujące utwór. W ogóle tworząc jakąś uni­wer­salną włas­ność, do której przy­pisa­no poezję. To­tal­ny bezsens.
O [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:34
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Fredro

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 07:42Karin2225 sko­men­to­wał tek­st Moralność i przyz­woitość trzy­mają nas [...]

dzisiaj, 06:15scorpion wy­powie­dział się w wątku Rozmowy cy­tata­mi

dzisiaj, 05:17one drop for all sko­men­to­wał tek­st Mój Brat miał rację. [...] 

dzisiaj, 03:26krysta sko­men­to­wał tek­st niewiele tak a ja­ki [...]

dzisiaj, 03:22Cris sko­men­to­wał tek­st Niektórych do­sięga prag­nienie prze­ko­na­nia [...]

dzisiaj, 01:48karaczan19 sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:42skorek sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]

dzisiaj, 01:32skorek sko­men­to­wał tek­st Taki świr ze mnie. Po­rywam [...]

dzisiaj, 01:23Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar słodyczy od­po­wied­nio przyp­ra­wiony [...]