Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Księżycowy Płacz

Słod­ki Księżyc płacze w ten wieczór piękny.
Zmie­rzch me­lan­cho­lią przepełniony,
zim­ne po­wiet­rze uderza w me nozdrza,
do ser­ca me­go napłynął
smu­tek cu­dow­nej dziewczyny.

Nie py­tam dlacze­go płaczesz,
bo ro­zumiem two­je cierpienie,
nas­trój dob­rze mi zna­ny gdy ludzie
wbi­jają igły [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:20

Dla niektórych życie to film, wszys­tko za­leży od liczby wyświetleń. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:44

Z uśmie­chem zamknąć
W przes­trze­ni bez powietrza
Bo­les­ny etap.
 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:34

Nie wat­ro słuchać ga­dania tych, którzy nig­dy nie by­li na Twoim miejscu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:31

Prześladująca Mnie Wizja

To piękna noc a ja przechadzam się
śnieżną aleją pod kar­ma­zyno­wym niebem,
gdzie drze­wa wokół już wyłysiałe
przyoz­da­biają set­ki tętniących
czer­wo­nym, pul­sującym światłem serc,
oświet­lających tą krainę wraz
ze śniegiem pok­ry­wającym wszys­tko dookoła.

Nag­le ja­kiś głos z od­da­li woła, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:17

o samym końcu II

W Og­rodzie Oliwnym
jest Bóg.
Tam sze­leściły liście
pa­rowały od­dechy śpiących.
a po­tem pi­jany Ju­dasz cicho śpiewał:
"Przy­jacielu"
"Ja Jestem"
Łzy Zdraj­cy zmie­szały się z krwią Wiernego
więc jużeśmy braćmi. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:10

Ludzie zmieniają się w swo­jej niezmienności…

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:46

W miłosnej torturze

Jest tu choć jeszcze nie wie­rzy w to
ale podzi­wia piękno je­go pałacu w chwale
Miej­sce azy­lu,je­go pres­tiżu i władzy
Po­kazu­je jej każdy zad­ba­ny włas­ny kąt
w tym miej­scu tkwi ja­kaś nies­po­koj­na aura
I czu­je za­razem jakiś
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orwell

Autorzy na literę
N O P