Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zaz­drości­my tyl­ko te­mu, na które­go miej­scu mog­li­byśmy się zna­leźć sami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 44 fiszki

Zaz­drość to ta­ki mały drań, który piórkiem chci­wości łas­kocze nasze ego. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 133 fiszki • 16 października 2010, 13:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Uśmiech dziec­ka to naj­szczer­sza for­ma za­dowo­lenia jaką możemy doświadczyć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:51

"Ma piękne blond włosy, oczy brązo­we, us­ta czer­wo­ne, ciało anioła, lecz to wszys­tko nie jest mo­je tyl­ko tej dru­giej szczęściary..." 

myśl • dzisiaj, 20:49

Miłości ma,
tak Ty, niewierna.
Po­zos­ta­wiłaś pus­tkę,
szczątki god­ności mej,
oh mo­ja miłości ?
jes­tem znów sama,
nie­chciana, niekochana



insp.
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:32

wiel­kość jest w Tobie
uświadom to sobie 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:19

Człowiek może stać się pus­ty­nią na­wet przy wie­cznym po­wiewie mor­skiej bry­zy, jeśli wciąż po­zos­ta­je samotnym... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:59

Naj­lep­szą me­todą do zro­zumienia in­nych, jest zro­zumienie siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:28

Miniaturka o poranku

W tle: Sys­tem of a Down - "Lo­nely day"
Odtwórz

resztki ciepła
z mej pościeli
spi­ja zim­ny wiatr

wdarł się oknem
uchylonym
(na kształt powieki
rozespanej)

szydzi te­raz z moich
roz­paczli­wych prób
by zacho­wać drobinę
ciepła w sercu
gdy za­cis­kam
jeszcze sen­ne dłonie
na po­ran­nie samotnym
kub­ku gorzkiej kawy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 19:19

Pożeg­na­nia odzwier­cied­lają nasze oczekiwania.
Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Disraeli

Autorzy na literę
C D E