Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

***

Na mej drodze chmu­ry,
Gęsta farba
Od­biera niebu ko­lor purpury,

Ten dzień wca­le nie jest ponury,
Za­raz słońce roz­my­je białe far­by ziem­skiej natury

Wiat­ry roz­wieją smu­tek z 4 stron świata,
To tyl­ko gęsta far­ba,
roz­la­na po 1 świeżym ma­lowa­niu,
po wy­pad­ku na pasach.
Ludzie poz­bierają ludzi-śmieci.
Słońce znów przyświeci,
znów ucieszą się dzieci. 

wiersz • dzisiaj, 12:01

Dziewczyno zagubiona w ciszy

Dziew­czy­no za­gubiona w ciszy
.
Płyniemy przez morze za­gubionych cy­wili­zac­ji
Szpad­la­mi o ok­rutnym os­trzu niszczy­my os­tatnie bas­tiony cza­su
Przełamując two­je mil­cze­nie
Na se­kundę zde­cydo­wanie zbyt długą
Ot­wieram ra­ny
Aby two­ja tok­syczna i nadgniła [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:56

Wspo­minając piękne chwi­le, w tym sa­mym cza­sie chciałoby się choć na mo­ment wrócić,
by znów poczuć ich błogość.

06.07.2014r.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:27

mówiłeś....

Mówiłeś,że nie umiem kochać - nie wziąłeś pod uwagę jak często od­rzu­całeś moją miłość.
Mówiłeś,że nie umiem zaufać - nie wziąłeś pod uwagę jak często mnie zawodziłeś.
Mówiłeś,że byłam cham­ska - nie wziąłeś pod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:18

Bliźnięta cyk­licznie za­mieniają się ro­lami, dla czuj­nych są światłem ... 

myśl • dzisiaj, 11:06

Kłam­stwem można ludzi kar­mić, ale nie można wyżywić.
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 10:35

To wszys­tko co nas otacza , czym jes­teśmy ; jest tyl­ko pewną częścią nies­kończo­ności ...
By zro­zumieć świat mu­simy prze­bić się przez ba­riery umysłu ; bo świat to nies­kończo­ność ...
Można wyob­ra­zić so­bie to ja­ko je­den wiel­ki ma­teriał : złożony z ma­lusieńkich części roz­ciągający się na og­romne.
Wszys­tko jest złożone z siebie ... 

myśl • dzisiaj, 09:50

Kto go­ni za sen­sacją, zaw­sze znaj­dzie to, cze­go nie ma. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N