Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Myśli kłócą się z myślami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 02:48

Jes­teśmy jak cienie, gdy na­dej­dzie nasz czas po pros­tu zni­kamy, nie po­zos­ta­wiając po so­bie śla­du... chy­ba, że w porę wy­ciągniemy rękę po światło, wte­dy znik­niemy w blas­ku kto­ry zauważyć po­winien każdy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 02:36

To jest jak szósty zmysł, jak oświece­nie ducha i to święte­go, jak cho­roba psychiczna, jak przek­leństwo, błędne przekonanie.
Słyszę, wiem, kiedy kłamiesz, Ty - niez­na­jomy i Ty - mój przy­jacielu i ja - mój duchu, mo­ja duszo, głębio, zmyśle. Czuję i się brzydzę - każdym. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 02:19

koniec dyrdymałów

jak za starych
pi­sać i nie moczyć atramentu
oczu
twoich i te­go gdy się zamyka

wte­dy nie trze­ba było kończyć
zaczy­nało się zbyt wcześnie
by mówić o początkach

krótko
bez te­matu i tyl­ko treść
miała w so­bie ja­kieś słowa


staranność
zle­pieniowa­tość i to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 02:14

Nie od­dam Cię. Prędzej życie swoje. 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 01:37

Nie roz­dziobią cię kru­ki i wro­ny, to cię zeżre człowiek. 

myśl
zebrała 13 fiszek • dzisiaj, 01:26

scho­waj mnie .
przed ni­mi .
przed światem .
może i na­wet przed sa­mym sobą .
ale mnie scho­waj . 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 01:16

Szarada

kruszy się biały papier
cieniem kładąc dzień
na skrzydłach zmęczenia
wa­gi grzeszków
sta­ran­nie układa
gładząc chłodem skronie
nie znające jutra

sen nie jest marzeniem
a ja­wy nie umiem nazywać 

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 01:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kafka

Autorzy na literę
J K L