Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 93 fiszki

Można po­wie­dzieć ,że gdzieś głębo­ko wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi, lecz nasza in­ter­pre­tac­ja świata jest odmienna. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 99 fiszek • 21 maja 2011, 20:44

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

W swoim świecie każdy jest bo­giem, być może dla­tego po­zos­ta­je niewi­doczny dla otoczenia.

Na skrzydłach obłędu rodzą się demony,
po­między ni­mi umierają dni wczorajsze.

Wszechświat to abstrakcja,
w której tyl­ko dźwięki się rozumieją,
a bar­wy przy­taczają wspomnienia.

Kruszeję pod na­porem ciszy,
roz­bi­ta klep­sydra ka­leczy dłonie.
Poz­bieraj mnie fragmentami,
ja jut­ro za nas ułożę.

Zat­rzasnę się w sobie,
będąc ko­lej­nym z niewielu. 

wiersz • dzisiaj, 00:29

Pi­jany woźni­ca zaw­sze sta­wia. Na konia! 

aforyzm • dzisiaj, 00:16

Mil­cze­nie jest cnotą według ludzi, którzy nie chcą słuchać. 

myśl • dzisiaj, 00:14

23.07.14

Za każdym ra­zem, gdy zas­ta­nawiam się nad cha­rak­te­rem mo­jej oso­by, na myśl przychodzi mi jed­no tyl­ko ok­reśle­nie: słaba. Przez całe dziewiętnaście lat życia żad­ne od­kry­cie na te­mat siebie nie wy­dawało mi się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:14

.

Błądzę po­między Twoim uśmie­chem a moją naiwnością
Duszę się każdym dniem z Tobą a dniem bez Ciebie umieram
Mo­je oczy chcą Cię widzieć
A jed­nocześnie ca­la na siebie krzyczę
Bo jak można być taką po­piep­rzoną masochistką
Kiedy każda myśl o Tobie
Od­ry­wa ka­wałek mo­jej skóry
Kiedy na­wet krew zna pojęcie smutku
I cała mnie przepełnia
Sta­ram się trzy­mać pion
idę wciąż pros­to i dźwi­gam uśmiech na twarzy
Tyl­ko mo­ja dusza kuleje
Między ko­lej­ny­mi oddechami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:00

Wychodzić możesz z bu­dyn­ku, ale wra­casz zaw­sze do domu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:56

Przychodzi do ser­ca, się ogrzać
gdy wo­da w ka­lory­ferze się skończy,
nadzieja spragniona. 

aforyzm • wczoraj, 23:39

* * *

Siedzę w barze po pra­cy i spoglądam bez­na­miętnie w ek­ran dużego te­lewi­zora. Właśnie emoc­je sięgają ze­nitu. Ko­lej­na bram­ka i ko­lej­ne wi­waty.
Upi­jam łyk zim­nej pep­si z niewiel­kiej szkla­nej bu­teleczki.
Miałam prze­cież dbać o swo­je zdro­wie. - myślę, unosząc jedną brew.
Czuję nag­le de­likat­ne zaw­ro­ty głowy spowodowanezmęczeniem 

opowiadanie • wczoraj, 23:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś