Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Obrót spraw

Miłość nie odchodzi
miłość tyl­ko zmienia
w łóżku
stronę


kiedyś, nie mogłam zasnąć
myśląc o tobie

dziś, ne mogę zasnąć
nie myśląc


co robisz!? 

wiersz • dzisiaj, 05:25

Jeśli więcej w to­bie uczuć niż człowieko­wi pot­rze­ba, to masz przejebane. 

myśl • dzisiaj, 05:14

Zas­ta­nawia mnie jak można jed­nocześnie ce­nić za szcze­rość i kochać za kłamstwa? 

myśl • dzisiaj, 04:14

Ludzka głupota

Spo­tykasz je­go, widzisz się z nią. Mi­jacie się w tłumie in­nych ludzi, w ma­sow­ce in­nych oczu dos­trze­gasz tyl­ko te je­dyne i niepow­tarzal­nie niebies­kie oczy. Pisze­cie, dzwo­nicie, by­wa ze wgl się nie odzywacie, [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 02:19

Widziałem dziś tłumy, poczułem wiel­ki chaos... im tłum się zwiększał tym chaos się po­większał...
Te sa­me zacho­wania ko­biet, te sa­me reak­cje mężczyzn (od se­tek lat)

Kim jes­teśmy, że ma­my się za is­to­ty słab­sze, lub lep­sze?
Lep­si od ko­gokol­wiek in­ne­go, gor­si od wszys­tkich innych... 

myśl • dzisiaj, 02:12

Zbieram ka­wałki Ciebie
z podłogi życia ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:09

Anarchista

Wczo­raj na karuzeli
widziałem - ba­wiły się dzieci
więc wyr­wałem im tę karuzelę
i pogoniłem

Uk­radłem samochód
i jechałem nim pod prąd
na przekór wszystkim
roz­wa­liłem dwa radiowozy

Mat­ka z ojcem
mówią "nas­to­lat­ku sporządniej!"
nap­lułem im w twarz
i na­piłem się wina

Poszedłem do sklepu
poczęsto­wałem się papierosem
i po­biłem kasjerkę
nikt nie będzie mi mówił jak mam żyć 

wiersz • dzisiaj, 00:52

Godzi­na 23, stoję pod mo­nopo­lowym i cze­kam na resztę swo­jej kom­pa­nii. Nieopo­dal, bliżej drzwi, re­lak­sują się dwaj pa­nowie, bez­domni w sta­nie per­ma­nen­tnej niet­rzeźwości od co naj­mniej 20 lat. Wtem, ze skle­pu wychodzi [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 00:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty