Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 142 fiszki

Wyjątko­wych ludzi nie przes­ta­je się lu­bić tyl­ko dla­tego, że przek­roczy­li gra­nice włas­nych pragnień. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 275 fiszek • 26 kwietnia 2011, 02:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pa­miętaj­cie, iż ludzie zaw­sze by­li zwierzętami. 

myśl • dzisiaj, 02:07

O braku miłości

Na swo­je ser­ca drżenie
Pat­rzę jak na słabość

Bo ten mięsień
Drży za często jakoś

A życie nie poz­wa­la
Cha­rak­ter ku­je młotem ! 
Jak stal u kowala

Dla­tego Da­nusiu
Tak mało u mnie
Miłos­ne­go pisania 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:58

Nic nie trwa wie­cznie, zwłaszcza ty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:58

Każde og­ni­wo widzi, że ko­lej­ne jest słab­sze od niego.
Ale i tak wy­ciągniemy z tej stud­ni życia wiad­ro apo­kalip­tyczne­go potopu.
Cie­szmy się więc siłą nasze­go łańcucha, nie myślmy dokąd świat zmierza. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 00:39

Wol­ność to być, nie mieć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • dzisiaj, 00:18

Rankiem
Gdy się budzisz
Lu­bię wie­rzyć, że
Właśnie o mnie myślisz,
I kiedy słońce
Uka­zuje się w Twoim oknie
Lu­bię wie­rzyć, że
Marzyłeś o mnie 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:16

ogrzejesz

choć chłodem wieje
mam przy so­bie nadzieję
do­dajesz mi sił

przed ocza­mi roz­pościera
łąka kwitnąca kolorami
zeb­rałeś kwiaty

wręczyłeś ja tulę je
słyszę cichy głos
ma­giczne słowa dwa

pachnie miłość
a jej woń
wiatr niesie w świat


01.08.2014r.
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 00:12

ubytek przybytku

korzyść

pojęcie względne
oczekiwań

to­pielec ziem­skich spraw
trud­na dro­ga do okiełznania
osza­cowa­nia szkód

a czy wiesz
że kwiaty miłości
kwitną

od początku świata

nam trze­ba tylko
wyt­rwa­le je pielęgnować


Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł