Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

Jeżeli na początku był chaos, to znaczy, że początek trwa nadal. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • wczoraj, 11:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Codzien­ność składa się z małych is­kier. Z tym, że wielość tych is­kier, może wyt­worzyc ol­brzy­mi ogień... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:06

Mu­zycznie: dy­rygent dy­rygu­je...ręką, głową, chu­jem ! 

aforyzm • dzisiaj, 01:01

Przy­jaciele jest zaw­sze, nie wte­dy, gdy jest je­dynie dobrze. 

myśl • dzisiaj, 00:52

Tyl­ko w świecie ludzi "mrówka" może być sta­wiana na piedes­ta­le, choć jest naj­mniej­sza ze wszys­tkich stworzeń.

Tyl­ko człowiek kieru­je się ego. 

myśl • dzisiaj, 00:49

tęskno­ta wiąże się
z nieścisłości 

myśl • dzisiaj, 00:45

* * *

Cze­kałam całe lato
Cze­kałam je­sień i zimę
A dzi­siaj marzec nadszedł
I czu­je się zbyt inna

Zbyt in­na i trochę winna
Tej co nieg­dyś wracając
Pat­rzyła w gwiazdy
I niebo płaczące

Płaczące, a jed­nak piękne
Tam­ta to widziała
Dzi­siaj - nie jes­tem sobą
Naszła we mnie zmiana

Cze­kam te­raz całą wiosnę
Ona po­budzi mnie na nowo
A może na tę co kiedyś
I będę zno­wu sobą

I powrócę do siebie
Po ty­lu przeżyciach
Gwiaz­dy będą moje
Po­now­ne przybycie 

wiersz • dzisiaj, 00:17

Ja­ko GE­NIUSZ sza­nuję półgłówków. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:16

Nau­czyć się odróżniać za­kocha­nie, które spa­da na dwudzies­to­lat­ka jak grom z jas­ne­go nieba, od głębo­kiej miłości, która obezwład­nia człowieka doj­rzałego po­mału i bez reszty. Te­go ty­pu uczu­cie jest trwałe, bo przys­to­sowu­je się do zmian. 

myśl • dzisiaj, 00:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U