Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 61 fiszek • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niekiedy leżące­go wręcz na­leży kopnąć, żeby wreszcie się pozbierał. 

myśl • dzisiaj, 13:53

Naj­bar­dziej ze wszys­tkich rzeczy na świecie niena­widzę siebie. 

myśl • dzisiaj, 13:43

* woreczek *

Mały Ja­sio Wędrow­niczek
nadział gówno na pa­tyczek
i z tym gównem zawędro­wał
pros­to do mias­ta Kra­kowa.

Tam na­pot­kał na swej drodze
zbója, co go chciał og­ra­bić.
Wo­rek z grzbietu chciał mu zabrać, [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:12

Pod włos

Wyg­rze­bane w sta­rym zeszy­cie. :)
w tle: Pla­cebo - "De­vil in the details"

Odtwórz

zaw­sze pod włos głaszczę życie
i bliz­ny pa­zurów kolekcjonuję
na od­wro­cie serca

bo nie wol­no być
w dwóch ser­cach na raz
po no­cach po­lowań na sny
upa­jać się duszną szarością

kłębki kurzu gubić
na wyb­lakłych zdjęciach
zaw­sze po dru­giej stronie
księżyca i siebie

cza­sem trze­ba skamienieć
na głęboką wodę
rzu­cić się z wysokości
ika­rowe­go lo­tu marzeń 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:55

Śpie­szmy się liczyć głosy, tak szyb­ko się unieważniają 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:17

Nic tak nie do­daje wiary w siebie jak myśl, że jest się dla ko­goś pot­rzeb­nym i kochanym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:13

człowiek jest dob­rem, którym leczy i złem, którym znieczula 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 11:38

Miłość naj­częściej mi­ja, zos­ta­je sak­ra­ment małżeństwa, bo chodzi o to, żeby było na dob­re i na złe. 

myśl • dzisiaj, 11:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huxley

Autorzy na literę
G H I