Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nikt ciszy nie do­cenia póki nie nastąpią zakłócenia

wood­sto­kowe prze­my$le­nia w zbliżeniu różno­rod­ności ludzkiej 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:31

"Jeszcze wspom­nisz mo­je słowa" 

myśl • dzisiaj, 13:08

Każdy myśli, że jest mądry, tyl­ko niewielu ro­zumie, że są głupi. 

myśl • dzisiaj, 12:35

Zbyt często cze­kamy na to, co nig­dy nie na­dej­dzie, więc może le­piej brać co da­je życie i za­pom­nieć, już nie czekać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:19

Iluż mężczyzn nie umie inaczej po­ruszyć ser­ca ko­biety, jak tyl­ko je raniąc

/Stendhal/ 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:50

Indywidualna ścieżka

Nie mów do mnie szyfrem
Szyp­rem do mnie mów
Na gra­nicach zdarzeń
Nie zos­ta­wiaj swoich snów
Mi­mo, że to Soir, Madame
Nie za­sypiaj gruszek już
Mów do mnie deszczem
Sze­les­tem liści na wierzbie

Ze słońcem na ho­ryzon­cie wijąc się w tańcu sa­mot­nych dusz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:39

Syn­drom cias­teczka - strach przed wszys­tkim tym, co wzbudza w nas uwielbienie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:31

Każdy z nas ma in­ny obwód empatii. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fredro

Autorzy na literę
E F G