Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 94 fiszki • 17 marca 2011, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Rozdźwięk między uczu­ciami a rozsądkiem wi­dać w oczach. 

myśl • dzisiaj, 23:03

Łącze­nie pra­cy z przy­jaźnią zaw­sze dop­ro­wadza do nieporozumień... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:58

Jes­tem sobą, ale so­bie nie pasuje. 

myśl • dzisiaj, 22:55

A potem?

Ho­ryzont życia za­tonął w fioletach
a ni­cość we mgle os­trzy­la swe szpo­ny
za mało ko­lorów na tar­czę tęczy
zbyt nis­kie na kołysankę tony
i lus­tro pęka gdy gaśnie zarowka
i sta­jesz tak blis­ko gdy jes­tem da­leko
i zno­wu wszys­tko co te­raz nas cze­ka jak mały ko­tek co roz­lał mleko... 

wiersz • dzisiaj, 22:45

Życie to ciągle cze­kanie-zaw­sze na coś cze­kamy..na miłość, na pieniądze, na śmierć,na na­rodzi­ny, na zdro­wie..zaw­sze bez wyjątku w ja­kim miej­scu życia jes­teśmy i jak wy­daje nam się ze wszys­tko ma­my zaw­sze na coś cze­kamy.Ot is­to­ta życia cze­kać i być czekanym.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:36

Sens życia? za­pisa­ny jest w Bo­gu.
Kto nie za­daje py­tań, ten nie ot­rzy­muje od­po­wie­dzi.
Kto nie czy­ta (pis­ma święte­go), ten nie wie i do końca swoich dni jest prze­kona­ny, że on nie is­tniej - w sen­sie, że: sens życia. Bóg był daw­no przed Tobą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:28

"Miłość w końcu was do­pad­nie. Uwierz mi, przed nią nie ma ucieczki." 

myśl • dzisiaj, 22:25

W pie­szczo­cie Twoich dłoni zaklął się czas, ryt­micznie opa­dam w szczęście... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Einstein

Autorzy na literę
D E F