Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dzi­siaj...nie wie­rzyłam włas­nym oczom,przyglądałam się i to był On,zas­ta­nawiałam się czy po­dejść czy cze­kać aż sam mnie zauważy...po­deszłam po­wie­działam ład­nie ,,dzień dob­ry'' a On zo­baczył mnie,zdzi­wił się i przy­tulił ,a po­tem zapytał [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 23:46

***

Upuściłem niewinnie
marze­nia swe dziecinne,
Zab­rakło mi tchu
by da­lej w ser­cu je nosić,
Spa­kowałem ukradkiem
w wo­rek wspom­nień wysnutych,
Za­kopałem w ziemi,
by za­pomieć o nich. 

wiersz • dzisiaj, 23:40

Dziękuje.

Dro­gi Boże
Dzięku­je.
Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie.
Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś.
Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała.
Dziękuję za wszys­tko.
Two­ja córka. 

list • dzisiaj, 23:29

Jeżeli praw­da jest siłą,to ile siły trze­ba mieć aby znieść naj­gor­szą prawdę? 

myśl • dzisiaj, 23:28

Pot­rze­buję Cię do życia jak powietrze
Bo bez Ciebie żyć mi się nie chce
Nie chcę dnia ani nocy
Dzi­siaj ani jutra
Słońca
Deszczu
A na­wet tęczy
Bo z każdą mi­nutą bar­dziej tęsknie
Bez Ciebie mi­nuty są jak godziny
Godzi­ny to już cała wieczność
Umrę bez Two­jego" dzień dobry"
Bez słowa na "dobranoc"
Już tęsknie za Twoją buźką roześmianą
Po­wiem krótko i na temat
Po pros­tu nie chcę
"Nie pot­ra­fię żyć (być)bez Ciebie"

....:*......

29.11.2015.


றĭℓℓ... ™ 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 23:09

spa­da pier­wszy śnieg,
niczym pucho­wa kołderka.
dla nie­czułych serc. 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 23:07

I będę wierzyć
Że
Umiesz wal­czyć jak
Lew

Pew­na jestem
Że
Cier­pieć będę
Zbyt wiele
I za cicho.

Za dwoje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:51

Sen

Pat­riotyźmie jaką żem ci krzyw­de uczy­nił
Że rzu­casz mnie po ziemi okrągłej.
Wodzisz za nos do da­lekich krajów .

Szu­kam ja szczęścia w tęsknącym mym ser­cu.
Co płacze łza­mi krwis­ty­mi mych przodków prze­lanych
Gdziesz spo­koój od­najdę uko­jenie mej duszy

Oj­czyz­no ma­teczkoo przyśnij sie ucałuj
Do snu mi zaśpiewaj pieśń oj­czyz­nianą
Za twoim prze­wodem złączym sie z narodem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G