Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niczym się te­raz nie przejmuj.
To nor­malne, że mu­sisz czegoś
nie zro­bić do końca jak należy
a po­tem z tym przesadzić
by os­ta­tecznie zna­leźć złoty środek.

Naj­ważniej­sze, że go odnalazłeś. 

aforyzm • dzisiaj, 23:44

* * *

aby zagłuszyć ból
włączam mu­zykę na ful

dźwięki po­rywają smutki
niech ro­zum będzie malutki

kołysać się w rytm melodii
strudzo­ne ser­ce pragnie

w słuchaw­kach cały świat
pełen har­mo­nii rytmu
poz­ba­wiony wszel­kich wad

trwa 

wiersz • dzisiaj, 23:31

Kiedy nastanie jesień

Pośród drzew,
Które ma­mią mnie swym złotem,
Które przy­ciągają mnie ma­jes­ta­tem,
Pośród bur­szty­nowych traw,
Nies­kończe­nie ciągnących się do wid­nokręgu,
W których za­tapiam się by zmógł mnie sen,
W słońcu które przy­ciąga mnie swoim ciepłem,
Które daje [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 23:27

Kto dużo przeżył, te­go zadzi­wić niełatwo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:16

Cza­sami w człowieku zbiera się ta­ka złość,smu­tek że mu­si ją wypłakać i płacze tak długo aż mu ta cała złość nie wypłynie al­bo uśnie ze zmęczenia... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:14

Tym ra­zem zra­niłeś mnie tak mocno
Że ból przeszył mo­je ciało
Do­tarł aż do serca
I je pokruszył
...

Ale na­wet te okruchy
Na­dal Cię kochają 

myśl • dzisiaj, 23:14

Każde słowo, każdy szept jest ciszą od­bi­jającą się od ścian samotnosci... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:10

Nikt nie zasługu­je bar­dziej na szczęśliwą przyszłość, jak ludzie z przeszłością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 22:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

d'Arc

Autorzy na literę
C D E