Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

To zu­pełnie zro­zumiałe, że dzieci nie ro­zumieją niektórych spraw, bo są zbyt skom­pli­kowa­ne. Niepojętym zaś jest to, że to, co dzieciom wy­daje się oczy­wis­te, do­rośli uz­nają za niemożli­we do zrealizowania. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • 26 lipca 2009, 18:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

American Soldier Henry

Hen­ry poszedł do piekła
z włas­nej wo­li, chciał te­go sam.
I do do­mu już nie wrócił,
swe życie za­kończył tam.

Od 'tak so­bie' stra­cił rozum
i przes­tało mu za­leżeć na czymkolwiek.
Swą rodzinę zostawił,
kiedy łzy wy­ciekały spod ich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:48

Nie od­wra­caj wzro­ku! Masz na mnie pat­rzeć i podzi­wiać, masz oczy na­pawać mym pięknem. Od­ważniej, śmielej, moc­niej pat­rz tak, żebym poczuł. Ach, wykąpać się w blas­ku, w pożąda­niu. Bo­se sto­py po­ran­na ro­sa mi chłodzi, a krop­le jak opo­wieści niep­raw­dzi­we. Prze­nika mnie pro­mień słońca, grze­je i uwodzi. Pro­siłem, jed­nak od­wróciłaś wzrok. Sens gdzie się podział nie wiem, prze­kona­nia liche. 

myśl • dzisiaj, 07:25

POEMAT TERRORU : Wiatr Grozy

Krwa­we wiz­je... w mo­jej głowie
słyszę diabła słod­ki szept.
On za­mienia się w me myśli
i w mych oczach ja­wi się.

Dzi­siaj księżyc w pełni świeci,
mias­to skryła gęsta mgła.
Diabeł ścieżką mnie prowadzi,
którą wie­dzie mnie do zła.

Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:46

* * *

świat zgu­bił war­tości
wśród za­rod­ka pokoleń
nie ma szans poprawy
na­dal od­wra­ca kota
ogo­nem w tył
wsteczny bieg

empiryczność

złotówki krążą po głowach
nielet­nich dusz
war­tość jest dziś bezwartościowa
stra­cili wszys­tko
chcieli uk­raść księżyc
a zab­ra­li kil­ka gwiazd

prze­pis na suk­ces

paradoksalność 

wiersz • dzisiaj, 06:32

Za­nim wyj­dziesz z siebie, zas­tanów się co wte­dy pozostanie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:28

ja

jes­tem szczęśliwy
po­mimo ścian popęka­nych nocy
ciemną kreską wy­dar­tych chwil

byłem i będę
kwad­ra­turą każde­go rogu
wachlarza niepewności

a za ple­cami
zaw­sze coś jest
co i we mnie tkwi 

wiersz • dzisiaj, 05:36

naj­wolniej idą ci, którzy wciąż mają nadzieję na powrót 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 04:08

Ale w pew­nym mo­men­cie,już nie da­jesz ra­dy,i wszys­tko jest rozpieprzone. 

myśl • dzisiaj, 03:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coetzee

Autorzy na literę
B C D