Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Jeśli jut­ro miałoby nie przyjść...
Chcę Ci po­wie­dzieć,
Że bez Ciebie mi ciaśniej.
Myśli mi się w głowie
Nie mie­szczą,
Sny w po­duszkach,
Emoc­je w słowach,
Wspom­nienia w ser­cu.
Ty też już mi się nie mieścisz-w życiu.
Is­tna parodia!
-Jak Two­ja nieobec­ność
Wy­pełniła przestrzeń.
Ile pus­tka miej­sca zabrała,
Zajęła planów,
Cza­su pochłonęła.
Ile wszys­tkiego Nic zab­rało.

Pus­tka wy­pełniła po brze­gi duszę,
Miej­sca mi w niej tyl­ko brakuje. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:39

Struktura płatka śniegu

Dob­ry Bóg tej zimy
zsyła mi za­miast twoich słów
płat­ki śniegu
Do­tyk mro­zu na moim po­liczku
za­miast muśnięcia two­jej dłoni.
Ty będziesz pat­rzeć na spa­dające płat­ki śniegu
nie wiedząc że Bóg zsyła ci mo­je serce
w dro­bych cząsteczkach.... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:27

"Obojętność to nie jest egoizm. To brak emoc­ji, kiedy uczu­cia się wypalają" 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:15

Kocham Cię Kochać...

Uwiel­biam do­tyk Twoich ust
Uwiel­biam oczów Twoich toń
Jes­teś spełnieniem naj­piękniej­szych snów
Da­jesz mi Sobą wielką moc

Pragnę bez przer­wy z Tobą być
Koić Twe smut­ki, ból i łzy
Żyć pełnią szczęścia, którą dał Nam los
I czu­le pieścić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:14

Przytul mnie mocno...

I znów zaczy­na pa­dać deszcz,
Wys­ta­wiam wte­dy swoją twarz w niebiosa,
Czuję te chłod­ne krop­le chłodzące mój ból,
Zmy­wające resztki kurzu mo­jego cierpienia...
Rodzę się do życia na no­wo, jak anioł,
Upadłam, aby wstać i spojrzeć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:12

ludzie zmieniają zdania
pot­wo­ry świat 

aforyzm • dzisiaj, 00:07

Uciekając śmierci.

Roz­stają się
Wszyscy
Bez wyjątku
O dwa słowa za późno
I krok za wcześnie.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:03

bezsennie

Bez­senność nie ma w so­bie lo­giki... Bez­myślnie ga­pi się w ja­kiś se­rial... wy­pija ko­lej­ne­go drin­ka, wy­pala ko­lej­ne­go pa­pierocha... może ko­lej­nej wódce uśnie... Uda­je się!!! Na 30 min. Budzi się, ze strachem jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hosseini

Autorzy na literę
G H I