Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet w tych przy­jaźniach, które uważałem za naj­bliższe, o pew­nych rzeczach się nie mówiło. Choćby nie wiem jak płyn­nie człowiek władał języ­kiem, zdarzają się sy­tuac­je, w których ni­jak nie może wy­razić te­go, co chce powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 138 fiszek

Nieba­nal­ne sy­tuac­je przy­ciągają nieba­nal­nych ludzi. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • przedwczoraj, 18:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zapatrzenie

Niczym odłam­ki wspom­nień
wpat­rzo­ne w przeszłość
skradzionym światłem dnia
mi­gocą spoj­rze­nia gwiazd
w źre­nicach nocy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:28

Takt miałby służyć grzeczności, pew­ne­mu wyczuciu,
a dziś, często to tyl­ko ele­ment, zmien­na tak­ty­ki.. ludzi niezep­su­tych nad­mierną kulturą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:59

Kim jes­tem nie wiem
Mo­tylem wśród sta­da ciem?
Ćmą wśród motyli? 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:56

Gu­bimy się cza­sem, podążając za wskazówkami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 12:28

LIST DO B - DZIESIONTY

Miłości Zdrój 20.08.2014r.

Hej!

Piękne­go wy­poczyn­ku Ci życzę, a jak już się na­sycisz spo­kojem, to wyślij mi kar­tkę zwykłą, pocztową, za­pisaną poz­dro­wieniami. Tak jes­tem kar­tko­filem i uważam, że dob­ro w nich za­pisa­ne zos­ta­je z [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:59

dźwięki sa­mot­ności od­bi­jają się echem o pus­te ściany 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:57

Jes­tem an­ty niena­widzę po­lity­ki dla mnie to kan­ty, wy­ciera­nie mor­dy w ko­lej­ce po fanty
za­miast dob­ra na­rodu na na­rodzie gwałty wszędzie wałki, mam was w du­pie
to co myślę wyrzu­cam na nutę chcę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 10:49

Ludzie

Od­kryw­cy lądów
Zdo­byw­cy kosmosu
Podróżni­cy świata
Pi­sarze swe­go losu
Zakłada­my kaj­da­ny
Na włas­ne uczu­cia
Ucieka­my w otchłań
Mając wciąż złe przeczucia

Boimy się ot­worzyć ser­ca
Boimy się od­ro­biny blis­kości
Od­rzu­camy od siebie
Da­ry miłości

Wygląda­my jak ludzie
Ale ni­mi nie jesteśmy
Jak mi­lion maszyn
Żyjąc według sugestii
Zakłada­my kaj­da­ny
Na włas­ne uczu­cia
Ucieka­my w otchłań
Mając wciąż złe przeczucia 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 10:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E