Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Niemożność poz­wo­lenia so­bie na kom­fort by­cia sobą,
poz­wa­la na dys­komfort by­cia nikim. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 127 fiszek • 6 grudnia 2010, 19:00

Naj­ważniej­sze wstając ran­kiem, być sobą bar­dziej niż wczoraj. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • wczoraj, 10:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w po­korze łyka miaz­gi, jak dąb chłop co trzon spróchniały z korze­niem wydarł 

myśl • dzisiaj, 19:07

Niedosłyszalność

Nie jes­teśmy w tym sa­mym momencie
Ani parą z ust ścis­kaną ryt­mem języka
Śla­du po mnie nie ma jut­ro obok
Śla­du ciebie wca­le w ser­cu szukać

To nie mo­ment na szu­bieni­cy zawisł
Ale je­go zbliżeń nies­kończo­na pustka [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 18:28

Po­kora by­wa niepot­rzeb­na,
zwłaszcza tam, gdzie pa­noszy się pycha.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:15

Każda ko­bieta zaczy­na ja­ko kop­ciu­szek, niektóre kończą jak kurewny... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:01

Wyjście z równo­wagi jest dob­re, poz­wa­la nam krok po kro­ku iść do przo­du. Zbyt da­lekie jed­nak od­chy­lenie, dążyć będzie do nieunik­nione­go upadku. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:36

Jes­teśmy tak próżni, że za­leży nam na pochleb­stwach osób których nie lubimy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:17

Choć

Kochać Ciebie nie przestałam,
obojętna twarz okłamu­je świat.
Każde­go dnia Twoich oczu szukałam,
cho­ciaż wiem, że nig­dy nie będzie nas.

Mo­je dłonie tak stęsknione
cze­kały Twoich objęć i wciąż
w mo­jej głowie myśli niespełnione
kłębiły się w każdy dzień [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:00

Sza­nuje Cię i Two­je poglądy, ale nie zmuszaj mnie do zakłada­nia Twoich butów. Mo­je mi­mo, że są wy­tar­te są bar­dzo wy­god­ne, bo na­leżą do mnie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C