Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bez skrępo­wania cie­szyć się drob­ny­mi przy­jem­nościami, spo­radycznie ofiaro­wywa­nymi przez los. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

Młode: ziemniaki,
Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - 
Wniebowstąpienie. 

haiku dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 11:31

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Początek

Są oso­by, które się pa­mięta, i oso­by, o których się śni.
Car­los Ruíz Zafón

Więc śnię co noc na sty­ku jawy
Błądząc codzien­nie między zmysłami
W moich ra­mionach jest pomieszanie
Cza­sem Twój za­pach cza­sem czekanie
Na to co się już nie wydarzy
A mi się ciągle Twój do­tyk marzy
Życie roz­da­je znaczo­ne karty
A ludzki los jest w nich nic nie warty
Więc czas porzu­cić płoche ser­ca bicie
Za­bić w nim Ciebie i wrócić swo­je życie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:47

Nie proszę Cie o więcej, wysłuchaj mnie do końca.
Dziś Ty ot­wierasz ser­ce, dziś jes­teś tu by zostać.
I pomóc mi, wyp­rosto­wać gdy się boję, pozwól
poczuć się dob­rze, us­po­koić myśli moje.
Po­wiedź że to przejściowe, po­wiedź że to przemija,
kil­ka chwil w moim życiu to po­piół po tych chwilach.
Czuję że się roz­bi­jam gdy myślę o wspomnieniach,
mam cho­ler­nie nies­po­koj­ny sen, tak noc mi się odwdzięcza...

Zmieniam­Nick - "Czarny" 

myśl • dzisiaj, 13:39

Myśląc - tęsknię.
Tęskniąc - wspo­minam.
Wspo­minając....... - Płaczę. 

myśl • dzisiaj, 13:22

nie można od­na­leźć zgu­bionych chwil 

myśl • dzisiaj, 13:05

Nie trać chwil, one nig­dy nie wrócą. 

myśl • dzisiaj, 13:02

Wys­tar­czy zna­leźć obiecujący pun­kt zacze­pienia,by choć trochę le­piej się wspi­nało . 

myśl • dzisiaj, 12:51

gdy smutek zamieszkał w kąciku ust

sprze­dałam ob­raz swoich marzeń
te­raz zdo­bią cudze życie

je­dynie cierń w dłoni
przy­pomi­na o tym że jeszcze żyję

gdy myśli gu­bią sens 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:48

Najpierw masa potem parówki

czuję czasem
dziwne
naciski
energetyczne
na me sfery
emocjonalne
i psychiczne

płaty
mózgowe
mielą skrawki
myśli
wartościowe

z kilogramami
obojętności

oby tyl­ko nie
wpadły tam
cuchnącej
śmier­ci kości

konserwacja
i utrwalenie
jeśli
pochwalasz
uziemienie

prądu wznoszącego

wy­dos­tań się z tego
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś