Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Znam sta­rodaw­ny toast, wart złota dla swej piękności: "Obyś nie spot­kał przy­jaciela, gdy będziesz wchodził na górę powodzenia". 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Kiedy się za­kochu­jemy z łat­wością przychodzi nam góry prze­nosić, które kiedyś z wiel­kim tru­dem będziemy mu­sieli pous­ta­wiać na miejsce. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 165 fiszek • 8 maja 2011, 12:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zyzio 1986’

gdy byłem chłop­cem w podstawówce
gdy jadłem obieca­ne wcześniej gu­my owo­cowe bazooka

anioł Dżib­ril zwias­to­wał mi przyk­re
kuk­sańce od roześmianych
przyjaciół
i kul­ki lo­dowe spryt­nie uk­ry­te w śnieżynkach

skrzy­piałem parę lat później
w 1981-
bu­tami z de­mobi­lu woj­sko­wego LWP.

***

panny [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:12

Chłopak, który płakał przez dziew­czynę po­kazu­je, że była dla niego ważniej­sza niż cały świat... 

myśl • dzisiaj, 06:00

* * *

Wczoraj
Płakała noc bezsenna
Jej łzy spływały po mo­jej szybie

Dzień zas­tał powódź
Nikt nie znał jej spraw­cy
Wszys­cy spali 

wiersz • dzisiaj, 05:32

Jeśli nie wiesz co od­pi­sać,
nie pisz nic.
Two­je mil­cze­nie mi powie,
że to koniec... 
Po­mimo, że obiecałaś inaczej... 

myśl • dzisiaj, 05:16

Chcesz zas­ma­kować Ra­ju ? po­wiem Ci , co mu­sisz zro­bić - to pros­te - mu­sisz po­lizać osobę którą kochasz naj­bar­dziej na świecie . 

myśl • dzisiaj, 03:22

Świado­mość to wie­dza połączo­na z celem. 

myśl • dzisiaj, 02:18

jes­teśmy go­towi cier­pieć niewolę dla wolności 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:26

Ja­ko FE­NOMEN W MA­TEMA­TYCE na wiele nie liczę 

aforyzm • dzisiaj, 01:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E