Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 63 fiszki • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

z nadzieją

Trze­poczący wiatr
pod ko­pyta­mi pias­kiem rozsianym
os­tatnią zieleń wyrywa
Roz­depta­ne nadzieje
ze świs­tem wędrują
pod wagą nadziei 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:41

Można nau­czyć się cudzej sa­mot­ności, jak dro­gi do domu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:39

Prze­marznięta mgła
Drżący w ko­min­ku ogień
Miłe wspomnienie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:35

Żałuję

Widząc Cię w biały dzień
Idące­go z otoczką samotności
Z Ni­mi pod rękę.

Oszu­kuję samą Siebie
W nocy
Myślę godzinami
Gdzie postąpiłam błędnie
Ja­kie słowa źle wy­powie­działam w Twoim kierunku.

Naj­bar­dziej bo­li mnie fakt,
Że większość już za­pom­niałam szczegółów
A jed­nak ten główny, nie­szczęśli­wy wątek
Pa­miętać będę do końca.

Żałuję
Co­kol­wiek mieliśmy
Było war­te wal­ki,
Której żad­ne z Nas
Się nie podjęło. 

wiersz • dzisiaj, 20:31

Jeżeli mieli­byśmy dziec­ko, to już w gim­nazjum mogło by mieć in­deks na każdą pol­ską uczelnię.
Ty uczyłabyś je pra­wości i rze­tel­nej nauki, ro­biłabyś to żeby było jak naj­wspa­nial­szą i wy­bitną osobą.
Ja z kolei, [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 20:23

Zwra­cam się w des­pe­rac­ji do kil­ku sa­mot­nych łez,
które również pot­rze­bują usłyszeć dźwięk upadku... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:22

Ma­lować świat każdym dźwiękiem życia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:16

I kiedy myślisz, że ra­na już się daw­no za­goiła, nag­le do­wiadu­jesz się z całą mocą, że się my­liłeś, a ból wra­ca moc­niej­szy niż wcześniej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś