Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Gniew da­je mo­tywac­je poz­ba­wioną celu 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • 30 listopada 2014, 01:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

a kiedy już
wśród bębnów
oraz trąb ar­matnich
zaśniesz choćby na krótko
za­bierz ze sobą pamięć
zaklętą w klo­nie uza­leżnień
aby od tej chwi­li trwała ona już tyl­ko
w dos­tojnych krużgan­kach śmierci 

wiersz • dzisiaj, 03:16

Inferno

Diabo­licznym chwy­tem dłoni
co­fam ich do piekła
z ot­chłani rozpaczy
prze­lewa się myśl nikła
wro­ta mą złość chowały
lecz już wie­czność otwarte
zgro­za wędrowcom
wież zgliszcza zostały
na­pot­kasz w pier­wszych krokach
mor­der­czą aurę wrogości
jak zaw­sze byłeś z nimi
dziś nie masz ni­kogo po bokach
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:42

Tyl­ko Wie­rzchołek Dos­ko­nałości nas wyz­wo­li spod pa­nowa­nia " znaków" i " sym­bo­li" ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:26

Miłość po­lega na ak­ceptac­ji włas­nych wad. Zarówno tych swoich jak i par­tne­ra. Uda­ny, praw­dzi­wy związek to ta­ki, który nie wy­maga od siebie zmian. Ludzie nie po­win­ni się do­bierać po to aby się zmieniać, ale po to by ich cechy łącząc się ze sobą tworzyły coś pięknego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:44

...ღ...

..w Twoich oczach widzę.....
....nieziem­ską głębię
Two­je ser­ce .....
.......do mnie mówi
przytul.....
...niech więcej nie tęsknie....

19.10
27.012015

றiℓℓ...
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:36

1408

Po­winienem wyjść za chwi­le
Na ja­kiś pe­ron i pocze­kać na ja­kiś po­ciąg
W którym ktoś jest 
Kto chciałby bym na niego cze­kał

Po­winienem się zat­rzy­mać
i wstrzy­mać od­dech w pier­si

po­paść w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:27

* * *

Mówiłeś mi - pamiętam
Głosem półgłuchym i cichym-
"Os­tatni raz się widzimy,
Żeg­naj Mo­ja Dro­ga, Ukochana"
Os­tatni raz się zobaczymy,
Aby ścisnąć moc­no dłoń w dłoń,
Utu­limy, przebaczymy

Mówiłeś - pamiętam
Sku­piony i pe­wien siebie
"Nie spo­tykaj­my się więcej,
Tak będzie dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:18

Trud­no za­pano­wać nad mo­men­tem, w którym zaczy­na al­bo przes­ta­je zależeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E