Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

PANTERA

Piszę wam wszys­tkie dzieci,
które nie na­rodziłyście się
na tym podłym świecie...

His­to­ryjkę o podłym zbawcy
który dziew­czynkę do lasu
za­ciągnął i gardło jej poderżnął....

spra­wa daw­no zapomniana,
ale ja nie przestanę
o niej wspominać....

W tam­tym le­sie
niedźwiedź piek­lić się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:43

Wy­baczaj, ale nie zapominaj. 

myśl • dzisiaj, 10:03

Do bliskich

Czy możemy znów porozmawiać
O głosach w głowie i tańczącej sroce?
Czy może znów szu­kać sen­su bycia
W nienor­malnych marzeniach?
Czy nie możemy znów udać
Że nie jes­teśmy tu­taj z obo­wiązku?
I znaj­do­wać znów swo­je miejsce
Między kałużą, a słońcem...? 

wiersz • dzisiaj, 09:47

W pełni is­tnienia nie potrzebuję. 

myśl • dzisiaj, 09:40

ra­ni+ złości= obojętność w ,,miłości'' 

myśl • dzisiaj, 09:30

Zmiany wyz­naczni­kiem życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:27

* * *

Jes­teś kro­pelką nitrogliceryny
W po­ran­nej kawie
Dy­nami­tem życia
Ek­splozją barw i odcieni
W sza­rości dnia codziennego
Po­marańczą z goździkami
I bu­kietem tulipanów
Nas­tra­jający­mi optymistycznie
W po­nury wiosen­ny poranek 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:27

Śmierć zaczy­na się z początkiem życia, praw­dzi­we życie z początkiem śmierci. 

myśl • dzisiaj, 09:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś