Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sem trze­ba po pros­tu iść do przo­du, nie zas­ta­nawiając się nad tym ile ma­my jeszcze stop­ni do po­kona­nia. W prze­ciw­nym wy­pad­ku może się oka­zać, że już na początku dro­gi, nie po­siada­my siły by po­konać pier­wszy scho­dek, a przed na­mi jeszcze cała wieczność. 

myśl • dzisiaj, 11:29

... a miłość wzras­tała szyb­ciej od wątpliwości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:09

Mężczyz­na - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie które za­miast mózgu używa penisa. 

myśl • dzisiaj, 10:59

Znając swo­je miej­sce nie od­da­laj się za da­leko, bo pod­stępna ku**a zaj­mie Two­je niebo. 

myśl • dzisiaj, 10:51

Człowiek nie mu­si być miły, grzeczny czy up­rzej­my. Człowiek prze­de wszys­tkim mu­si być wyjątkowy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:50

Wszys­tko przez miłość, jak przez różowe oku­lary, a to świnia. 

myśl • dzisiaj, 10:44

Chcąc nie chcąc dzierżę Twój sens w sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:42

Tylko sen

De­likat­ne muśnięcie...
Poczułam Twój od­dech na karku.
Spoj­rzałam i...
Dos­trzegłam Ciebie.
Od­chodzisz w nieznane.
Nie...
To nie Ty.
To tyl­ko mo­je sen­ne marzenia
od­da­liły się ode mnie.
De­likat­ne muśnięcie,
niewin­ny pomruk...
Spoj­rzałam i...
Dos­trzegłam Ciebie.
Wróciłeś?
Nie...
De­likat­ne muśnięcie...
...To był tyl­ko sen... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:29 piórem1 sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:29 Rayona do­dał no­wy tek­st Czasem trze­ba po pros­tu [...]

dzisiaj, 11:25 taktojax sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:25 piórem1 sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:23 Umarły sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:21 dadussia sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:21 frut sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:20 piórem1 sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

dzisiaj, 11:18 piórem1 sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna - wy­rafi­nowa­ne stworze­nie [...]

Reklama