Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cier­pli­wym być, nie warto. 

myśl • dzisiaj, 19:53

Sa­mot­ność do­pada w każdym wieku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:40

zasady

Chciałem być dla Ciebie
wo­dopo­jem światła
którym uga­sisz niena­syco­ne prag­nienie mroku
ale za­miast Cię rozświetlić
sam po­padłem w ciemność.

I tak stra­ciłaś na mnie resztę szacunku
kiedy stałem się ta­ki jak Ty.
Za­gubiony w grzechu
pełzający na brzuchu
wśród prochu za­sad po których przeszłaś.

Za­miast prze­wod­ni­ka niewolnik
Ska­zany na niepokój
szu­kam już tyl­ko zaspokojenia
z nadzieją w roz­szcze­pionym języku
na drogę pow­rotną do źródła.

Wciąż wierzę w tę jedną która nas z(a)wróci
na dob­re, ku so­bie, w Nim.

Odys, maj 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/07/28/zasady/ 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:33

* * *

życzę Każdemu...

Odtwórz 

dziennik
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:03

Dla wrednej kobiety, która jest miodem na serce

Nie dla siły, a słabością oka­zać - ufam.
Twarz skry­ta po­między pier­siami i niepewny
stu­kot ser­ca, gdy ko­lej­ne słowo mówi o
przyczy­nie roz­te­rek i po­wodzie istnienia.

Tworzyć ucie­czki, nie da­lej jak do 
ko­lej­nej fo­bii, bez której [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 18:57

ich planeta

***
w ciszy poranka
bez chcenia
spot­ka­li się
znowu

krop­la wspomnień
spłynęła
na kar­tkę wzruszenia
rzęda­mi krzykliwych
liter
w świecie streszczonym
do ich
małej pla­nety...

© MaJa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:51

Dotyk

Do­tykając dłońmi po na­gim ciele
Dreszcz emoc­ji i przyśpie­szo­ne tętno
Za­palo­ne w oczach is­kry na­miętności
Zbliżył ich do siebie po­całunek i dłoni drżenie
Sple­ceni na­gimi ciałami dot­knęli nieba
Wie­dzieli, że nic więcej im nie było trzeba. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:40

#36

skradziony oddech
i dusza

niczym szklanka
w stu kawałkach
rozbite
wyk­rwa­wione serce

już na­wet nie wiem gdzie
kończysz się Ty
a zaczy­nam Ja

wyp­lu­wam os­tatnie resztki Ciebie
przek­li­nam los
gasnę powoli
i krztuszę się
nies­pełniony­mi obietnicami
kłamstwami
i Tobą

już za późno by latać
ale jeszcze
z głupią nadzieją
zbieram z ziemi
połama­ne skrzydła
 

wiersz • dzisiaj, 18:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D