Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek po­tyka się o kre­towis­ka, nie o góry. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 41 fiszek

Naj­wspa­nial­sze szczy­ty to te, z których szczęśli­wie wra­camy do domu.. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 36 fiszek • wczoraj, 14:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Opadł dum­ny ptak
Co po niebie szybował
Lecz wzbił się znowu 

haiku • dzisiaj, 21:40

Boję się..
Boję się po­wie­dzieć prawdę. 

myśl • dzisiaj, 21:22

Do widzenia, do jutra.

Do widze­nia, do jut­ra!
- oby tak było.

Jeszcze nie o wszys­tkim
zdążyliśmy pomówić
(po­mimo ty­lu rozmów prze­cież)

Jeszcze nie wszędzie by­liśmy!
(O ile wszędzie da się być,
choć to piękny pre­tek­st)

Tam [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:20

Tyl­ko skąd oni to wiedzą? Może u mnie nie? Może inaczej? Może jes­tem inna?
Może się nie nadaję?
Do życia
Do kochania
Może ja za dużo chcę? A może właśnie za mało?
Może właśnie tracę jakąś szansę?
A może ja­kaś się prze­de mną te­raz otwiera? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:18

Tęskniące mo­je ser­ce kołacze tak moc­no, że go­tujące się w głowie myśli błądzą z sza­leństwa po sza­rych, nieod­kry­tych jeszcze komórkach nieokiełzna­nego rozumu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:07

Trud­no jest zna­leźć piękny kwiat. Ta­ki, który będzie Ci się wyjątko­wo po­dobał. Łody­ga, płat­ki, kol­ce a co naj­ważniej­sze za­war­tość. Ciężko ta­kiego doszu­kać ale jeszcze trud­niej pielęgnować.
Co Ci to przy­pomi­na ? ... Może Miłość ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:01

zap­rzes­tać wszel­kich sta­rań, dążenia do cze­gokol­wiek , tak to jest wolność 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:46

myśli

***
nieposłuszne myśli
chodzą swoimi drogami
nig­dy nie zasypiają
o właści­wej porze
przychodzą nieproszone
kiedy chcą i jak chcą
nie pot­ra­fią żyć włas­nym życiem
żyją na cudzy koszt
z pra­wem na bakier

© MaJa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akutagawa

Autorzy na literę
A B C