Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie - prze­rost for­my nad treścią, niestety. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:07

Naj­trud­niej jest wy­baczać, zwłaszcza kiedy mu­sisz wy­baczyć so­bie samemu. 

myśl • dzisiaj, 14:07

białe ulice
mienią się złotem
wys­tar­czy tylko
zmrużyć oczy
...
tuż za obłokiem 

myśl • dzisiaj, 14:00

Za czym my tak się spie­szy­liśmy? Za do­rosłością? Za po­dej­mo­waniem de­cyz­ji, za które tyl­ko my jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni? Za błędy, które przy­noszą większe kon­sekwen­cje niż ka­ra od rodziców? Bądź te­raz do­rosły, żyj jak [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 13:59

Od­pychające jest spoj­rze­nie, przez które prze­mawia więcej niż powinno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:49

Była moją książką miesiąca. Byłem w cen­trum wszys­tkiego, a cen­trum była właśnie ona. Naz­wij mnie śle­po idącym w miłość głup­cem, ale kur­wa, ona była moim słońcem. Pus­te łóżko mnie od­pychało nocą do niej. 

myśl • dzisiaj, 13:39

*

za­nim wyjdziesz

nie za­pom­nij zab­rać psa

nie tknie jedze­nia w swoim kącie
po­tem ci po­wiem że chud­nie twój pies

za­nim wyjdziesz

poz­bieraj ciszę przetrzyj
jak dro­bin­ki kurzu
mogę dos­tać aler­gii chociaż
po­wiem że to przeziębienie
lu­ty prze­cież zimny

fi­liżan­ki po­zos­taną niezmiennie
blade
ze­gary milczące

tyl­ko na rzęsach zmieni
mi się czas
spo­wol­ni wskazówka
pod nadgarstkiem

na po­liczkach rozkwitną
przebiśniegi

po­wiem ci że to wiosna
kiedy spłyną z nich bolesne
płatki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:25

Jeśli upadłeś na sa­mo dno to zaak­ceptuj to i wstań lub zos­tań tam na zawsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty