Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 163 fiszki • 21 listopada 2010, 20:26

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nies­pra­wied­li­wość, to przy­padłość ta­ka. Myślisz, prag­niesz i kochasz gołębia, a wychodzisz za szpaka. 

myśl • dzisiaj, 03:44

Cy­wili­zowa­ny człowiek nie może op­rzeć się po­kusie, niecy­wili­zowa­ny nie ma pojęcia jak być kuszo­nym. Ciem­ne cza­sy na­deszły gdy his­to­ria się pow­tarza i nie wiado­mo kto ko­go kopiuje. 

myśl • dzisiaj, 02:49

-Kto Ty jes­teś? -Po­lak mały. -Ja­ki znak Twój? -Sprężyna.! :))) 

anegdota • dzisiaj, 02:29

Człowiek jest stworzo­ny, by kochać. By kochać pięknie i szczerze. Ja szczerze za tym tęsknię. Zos­tałam stworzo­na, by tak pięknie za tym tęsknić. Naj­piękniej. Naj­mocniej. Naj­bar­dziej... Kim więc jestem? 

myśl • dzisiaj, 02:08

Bezdech na rozdrożu światła

Nie ukołyszesz je­sien­nym płaczem
słów rzu­conych na wiatr
w pal­cach prze­bierasz ka­mienie wrzucone
do cudzych myśli
lgniesz do światła jak ćma
która wie, że le­ci na stracenie
umy­kają dni pełne ciepła
nie dla ciebie już one
gdy w lus­trze tyl­ko zmęczo­na twarz
- nic nie po­może cho­rej duszy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 01:11

ziemia i niebo

za­gubiony
żywot

fałszu
stworze­nie

jadłodaj­nia głodu
źródło pragnienia
sko­rupa lodu

nicości
istnienie

pier­wias­tek
przejrzysty

praw­da
jed­ności

świąty­nia szczytów
do­tyk jasności
apo­geum bytu

fuzja
miłości

jes­tem wol­ny
wybieram
nie poz­wolę
na akt
niegodny
bos­kiego
tchnienia 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:57

NA WIEKI

Spot­kała raz Ru­ra Rurę
Spoj­rzały so­bie w dziurę
Powąchały czy czasem
Czymś nie zalatuje
I rzekły maj­stro­wi: pasuje

Maj­ster pod­ra­pał się w główkę
I założył im mufkę
Z pa­kułami przykręcił na cacy
Rzekł - leżta i gnij­ta na wieki-
Ja żem już po pracy

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:42

proza życia

ciszę błogosławi woń unosząca się z kwiatów
ze­gar od­licza se­kun­dy dzi­siej­szej nocy
wzrok ucieka za ok­no w nieod­krytą przyszłość

myśli błądzą między dro­gami
ko­loro­wego par­ku ub­ra­nego w złocis­te ko­lory
is­krzą się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty