Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 2 fiszki

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Miłość nie jest han­dlo­waniem tyl­ko słuźbą... 

myśl • dzisiaj, 13:43

Nie poz­wo­lić w żad­nym wy­pad­ku na wspom­nienia, wy­po­min­ki czy gorzkie żale. Nie prze­sadzać, nie jes­teśmy w Kościele. 

aforyzm • dzisiaj, 13:30

Umysł to ciągła pa­rabo­la pow­rotów. Od początku do końca.


W cyk­lu: roz­myśla­nia przy kawie. 

myśl • dzisiaj, 13:27

W przeddzień

Dziś słońce oświet­la ka­mieniem pok­ry­te postacie
Pa­mięć piętrzy przed­dzień porządków
Tych chwil ur­wa­nych tchnieniem ostatnim

Roz­wiane liście niczym płachta
Pok­ry­wają pożółkłe os­tatnie wspomnienia
Tych wszys­tkich których krok gdzieś za nami

Za­dumę przyb­liżamy o Nich wszystkich
Którym nie przyszło dumać
Tak jak nam dzi­siaj i za każdym ra­zem gdy światło pa­mięci stawiamy 

wiersz • dzisiaj, 13:11

Jest ta­jem­niczy. Nie uka­zuje żad­nych emoc­ji. Czy to jest je­go spokój na pog­ry­wanie ze mną? Do­tychczas to ja uda­wałam niedostępną, ja ba­wiłam się w ten sposób mężczyz­na­mi. Byłam nieza­leżną i sa­modzielną. Teraz [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 12:28

Ranny po...

Roz­dar­ty prag­nie się zaszyć
Te­le­fon do wo­dy wrzucić
Krzy­kiem ciszę przestraszyć
Koszmar w sen obrócić

Odes­pać czas miniony
Zmienić myśli bieg
Spoj­rzeć z in­nej strony
Zro­bić w duszy ścieg

Za­wiesić z sobą kłótnie
Zacze­kać, aż opad­nie kurz
Marząc , że czas ból utnie
Za­kończyć se­zon ulew­nych burz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:40

Każda miłość - spełniona czy nie,nig­dy się nie kończy.
Pow­ra­ca wraz z wspom­nieniami,ciepłem racząc duszę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:39

szczęścia trze­ba szu­kać w so­bie,a nie naokoło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś