Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W woj­nach, bez względu na to, która stro­na będzie się uważała za zwy­cięzcę, nie ma wyg­ra­nych, są tyl­ko przegrani. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

To nie jest dep­resja, ja wyg­ram z światem, dziś po pros­tu mam przerwę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • 9 grudnia 2013, 11:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Miłe zakłopotanie

w jed­nej linii
po­rusza niedotykanie
energetyzując
że nie mogę utrzymać
two­jej siły spojrzenia

zaczy­nam pleść
jak obłąka­na
war­kocze niespójne
myślo­wo tkwię w chaosie

i widzisz zakłopotanie
drżenie źrenić
dołeczki w policzkach

już sa­ma nie wiem
czy to dob­ry magnetyzm
czy ma­teriał genetyczny 

wiersz • dzisiaj, 09:10

Jeśli prag­niesz ot­rzy­mać więcej, naj­pierw do­ceń to, co masz. 

myśl • dzisiaj, 09:02

...ona w kilku odsłonach.......

......jes­teś jak po­wiew wiatru
który przychodzi z wiel­ka siłą
i za­nika ja­koś tak po cichu
po­zos­ta­wiając szum
od­bi­jający się w moich uszach
....niczym echo w lesie
ta­kie lekkusie
...jak mgła opa­dająca na trawę
udając lawę wulkaniczną
i tak gorącem kopiesz
..z wielką siłą elektryczną
...po czym normalnie...
zwyczajnie...
.....jes­teś jak­byś była od zawsze..
...........odchodzisz...
....przychodzisz..
..........na szczęście zaw­sze do mnie znasz drogę .......

16.00
28.01.2015

றiℓℓ.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:52

zno­wu pruszy
niekończąca się chwi­la
o pięknym spadaniu
... 

myśl • dzisiaj, 08:42

To mu­si być jeszcze gor­sze niż zos­tać od­rzu­conym al­bo stra­cić miłość z in­ne­go po­wodu, nieza­leżne­go od siebie. Wte­dy człowiek też cier­pi, ale nie ma tej świado­mości, że sam wszys­tko zniszczył. ~ Anonim 

aforyzm • dzisiaj, 08:14

Współczes­ne społeczeństwo powróciło do sta­rej teorii i znaj­do­waniu dzieci w kapuście.
Ty­le że trze­ba spo­ro ka­pus­ty i większość tych co ją mają szu­ka w niej włas­nej przy­jem­ności a nie dzieci. 

myśl • dzisiaj, 07:52

Aby dob­rze żyć, trze­ba dob­rze pracować. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:03

JK2

Uza­leżniasz mnie i każdy Twój do­tyk jest jak narkotyk,
który wydzielasz mi w daw­kach, żebym myślał tyl­ko o tym.
I Twój wzrok, którym ba­daw­czo przyglądasz mi się chwilami,
czuję wte­dy tę in­tymność, jak gdy­byśmy byli [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 05:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woolf

Autorzy na literę
V W Y