Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 51 fiszek

Życie to więzienie, kiedy znikną wszys­tkie cele. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • wczoraj, 18:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Jeszcze ko­goś uszczęśli­wisz, musisz."
- mówią wte­dy, gdy nie mają tak sil­nych barków by unieść miłość ja­ka zos­tała im zaoferowana. 

myśl • dzisiaj, 18:35

Cza­sem czu­je się jak nie­chciana tęskno­ta.. wra­cam do siebie by mieć skąd odchodzić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:32

Je­sień ot­wiera niedom­knięte scenariusze.
___________________________________________________
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 18:20

13X15

Dro­gi człowieku,
zas­ta­nawiałeś się kiedyś dlacze­go wciąż bieg­niesz? Odkąd się urodziłeś bieg­niesz. Przed czymś uciekasz, coś go­nisz. Ciągle bieg­niesz. Biegasz w kółko. Za­dep­tałeś już większość ścieżek, które mogły pop­ro­wadzić Cię gdzieś da­lej. Ty [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:18

* * *

już od dawna
nie ma cię przy mnie
i marzną mi dłonie

be­zus­tannie szu­kam cię w tłumie
tęsknym wzrokiem

zziębnięta dusza smętnym głosem
o po­moc woła

zat­rzy­małam cię w sercu
lecz nie zdołałam już zat­rzy­mać w skrzyd­la­tych ramionach
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:08

Na­wet nie­szczęściem można się upić. 

myśl • dzisiaj, 18:08

W kruchości no­cy cisza szep­tem dźwięczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:03

Każdy ma swo­je prze­kona­nia, gorzej jeśli przej­mują one nad na­mi kontrolę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y