Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­dobieństwa czy­nią przy­jaźń ra­dosną, różni­ce ciekawszą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • 29 marca 2015, 13:28

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ile marzeń zgasło ? 

myśl • dzisiaj, 15:44

Bo wypada.

Co to znaczy, że coś "wy­pada" zro­bić? Wy­pada w od­niesieniu do ko­go, cze­go, czy ja­kiego pra­wa? Wy­pada iść do "ulu­bionej" ciot­ki na imieni­ny mi­mo, że zaw­sze nas ośmie­sza przy całej rodzi­nie i [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 15:32

* * *

Po­wieki zle­piają się ze sobą
Słod­ka ul­ga wiatr nie ra­ni już źrenic
Opuszki palców kołyszą się bezwładnie
Wraz z ciałem drżą i trzęsą się

A cisza głośna w swoim krzy­ku szaleje
Chłonie myśli niczym dziura czarna
ciemna [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:16

Życie może i nie jest trud­ne, ale jest często og­romnie nies­pra­wied­li­we i nie wszys­tko można zmienić, bo nie na wszys­tko ma się wpływ. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:56

Mówię do Ciebie (głodny)

Krok w krok za Tobą błąkam się
– z da­leka, pożerając po kawałku.
Za­miast bólu czu­jesz (tyl­ko) motyle
– z blis­ka, wewnątrz Ciebie.
Co je słowem de­likat­nie głaszcząc
– w pod­brzuszu, zostawiam.
Brze­mienną, by na końcu wyłapać
– do klat­ki, wsadzić całą w skowronkach.
Moją, Niepos­kro­mioną (******) Ciebie
– prag­nie(nie)po­siada­nia, brodate.
Dra­piące, od stóp do głowy
– tak jak lu­bisz, pi­kan­tne motyle.
Zjedzmy je, (raz) na zawsze…
…po cichu.

Odys, marzec 2015 (do Ra­fała Wo­jaczka "Mówię do Ciebie cicho")
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/03/29/mowie-do-ciebie-glodny/ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:52

Cza­sami życząc ko­muś aby ruszył nap­rzód przez przy­padek spycha­my go z dachu. 

myśl • dzisiaj, 14:50

* * *

Biada te­mu,kto nig­dy nie pod­jał ry­zyka
nie za­kochal się i nie był kocha­ny
za­ko­pał da­ry głębo­ko w ziemi
czy bał sie cze­goś a mo­ze ko­goś
nie chciał życ ani dla siebie ani dla ni­kogo
a ty kochaj [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:47

trze­potem skrzy­deł wyob­raźni ot­worzysz świat do niepoznania

szeptem... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L