Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zmar­li nig­dy nie po­jawiają się na włas­nych pogrzebach. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Całe życie tworzysz listę gości na os­tatnie pożegnanie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 13 fiszek • wczoraj, 12:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zrozumienie.

Coś cze­go prag­nie każdy. Chce­my być ro­zumiani, chce­my by ktoś CHCIAŁ nas zro­zumieć. Prag­niemy by ludzie by­li dla nas wy­rozu­miali i cier­pli­wi jed­nak czy my dla ludzi właśnie ta­cy jes­teśmy? Nie liczę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:50

* * *

na po­wie­rzchni spo­koj­na toń
wewnątrz burze z piorunami

wy­buchnę
może nie teraz
lecz kiedyś
wybuchnę

jak wul­kan nie­czyn­ny od lat
wzno­wie swój groźny stan 

wiersz • wczoraj, 23:44

Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać
Ma­rek Twain 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 22:59

W każdy uśmiech wpi­suję ty­le bólu, że łat­wiej już przes­tać istnieć 

myśl • wczoraj, 22:59

Bijąc wciąż błądzi,
noc w nim pus­tkę otwiera.
Szepcąc umiera. 

haiku
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:51

Gdy życie prag­nie rzu­cić cię o ziemię, nie za­pieraj się z całych sił. Może to właśnie okaz­ja, aby so­bie poleżeć? 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 22:36

+ PANISZ MENT +

Co ty ze sobą zro­biłeś ?
Po­pat­rz na siebie tylko...
Niczym ka­lekie twe opuchnięte ręce
nie urosną już więcej
a wkrótce sflaczeją szybko.

Bar­dzo się pomyliłeś
zakładając tą rodzinę,
ty na­pom­po­wana męska dziwko.

Po­pat­rz co na­robiłeś ...

Nikt już przez ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 22:17

Odzys­kując władzę nad swym życiem,
przes­ta­jesz się bać,
nie mu­sisz już walczyć,
Ty po pros­tu zaczy­nasz zdobywać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 21:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty