Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"W życiu naj­cenniej­sze jest to co od­czu­wamy pat­rząc w niebo." ~ Pa­weł Rychlica 

myśl • dzisiaj, 14:42

kobieca

przek­lnij zwyzywaj
nap­luj mi w serce
lecz nie dotykaj

miej­sca we mnie
tam płoną pochod­nie
i dziec­ko się wije

al­bo nie zaczekaj
żebyś mnie poczuł
jak drżę jak się boję

al­bo nie odejdź
naj­da­lej jak możesz
z bu­telką i jointem

wte­dy dorosnę
będzie nas troje 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:35

A ja tak so­bie pomyślałam
Że ja to się boję być sobą
Bo mogłabym się nie polubić
Nie pobłażać moim wa­dom i zwyczajom
Niena­widzić ka­wałka osobowości
Byłoby mnie dwie
I każda by chciała cze­go innego
Była inna
Miała in­ny sys­tem wartości
I moralności 

myśl • dzisiaj, 14:30

Zos­tałam przez myśl za­pom­niana
Uk­ry­ta praw­da ,za­daje ranę .
To coś co nie da się opi­sać ,
Kto pojętny ,ro­zumie -MIŁOŚĆ
Ona ty­le da­je bólu ,aby um­rzeć ,
Po­zos­ta­nie tyl­ko ni­cość ... 

myśl • dzisiaj, 14:22

Chciałam na­pisać o tym jak ro­man­tyczny jest deszcz, kałuże i burze, nies­te­ty brakło mi słów.Mo­je sny... 

myśl • dzisiaj, 14:18

Za­pom­nienie to luk­sus na którym mogą poz­wo­lić so­bie tyl­ko nieliczni 

myśl • dzisiaj, 13:34

Kry­tykę świet­nie znoszę, dopóki mnie nie poniesie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:32

Powroty

naj­da­lej za 
sta­jesz tuż przed
i deszcz
przed którym 
nie uciek­niemy

w niszy cza­su
wzbiera­my jak wo­dy
nies­tałość
miast skrzy­deł

uwięziony w krawędziach
wczo­raj­szy chleb
przeis­tacza się
w gład­ki ka­mień
winy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J