Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą karą dla kłam­cy jest nie to, że ktoś mu nie wie­rzy, ale to, że on sam nie pot­ra­fi uwie­rzyć nikomu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 57 fiszek

Nie na­zywaj uczci­wością strachu przed karą. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 52 fiszki • 15 czerwca 2010, 10:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Uczmy się sztu­ki kom­pro­misu. Le­piej się trochę na­giąć niż złamać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:57

❤ ❤ ❤

Upadłam..
Przyjdź tu i przy­tul mnie
Teraz,
Ze­ro mo­tywac­ji kiedy Ciebie nie ma
Wewnętrznie umieram. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:52

' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:45

Invicta Animi

Widziałam dzi­siaj Kruka,
Snuł się jak brat­nia dusza.
Dziw­ne, że jeszcze nie upadł,
Wed­le wspólne­go scenariusza…


…Zaz­droszczę Ci ptaszyno,
Wiat­ru w Twoich lotkach.
Bi­jesz się z dystansem,
Wciąż chcesz tu pozostać.
Wciąż ważne jest życie,
mi­mo ty­lu przeszkód,
Ra­ni Cię na wylot,
każda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:41

Za­gubić się można wszędzie, ale w so­bie naj­trud­niej się odnaleźć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:32

Można mieć w swoim życiu wiele ko­biet, ale Przy­jaciela jednego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:01

Przyz­nam, że śmie­szy mnie hi­pok­ryzja i brak lo­giki, dość pow­szechnie spo­tyka­ne w śro­dowis­kach de­mok­ra­tycznych. Jest rzeczą niesłycha­nie niepo­ważną uważać, że żul spod bud­ki z pi­wem z wyk­ształce­niem pod­sta­wowym jest kom­pe­ten­tny do rządzenia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:58

Tęsknie za nim. A Gdy Go spo­tykam nie czuję, że tęskniłam... Za kim ja tęsknię? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q