Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ja­ko WÓJT tańczę na skrzyżowaniach 

aforyzm • dzisiaj, 07:31

Oglądając się za siebie ... możemy przeo­czyć te­raźniej­szość . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:12

Nie mam już za­miaru poświęcać się dla Ciebie tak, jak poświęciłabym się jeszcze kil­ka dni te­mu... wiem, że pew­nie i tak się już nig­dy o tym nie do­wiesz, ale dob­rze, że już so­bie to sa­ma uświadomiłam. 

myśl • dzisiaj, 07:09

Życie to dro­ga do śmierci. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:45

ciało pa­mięta, że two­ja blis­kość - zos­ta­wiła ślad bólu w mo­jej psychice. 

myśl • dzisiaj, 06:43

Możli­we że kiedyś mo­je uczu­cie sie skry­je ale mam nadzieje ze nie przepadnie 

myśl • dzisiaj, 06:07

mag­nes wybiera
naj­krótszą drogę spotkań
bu­zuje chemia 

haiku • dzisiaj, 05:41

Oprócz nadziei nie mam już nic. Czy to wys­tar­czy ? 

myśl • dzisiaj, 02:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D