Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli two­ja chat­ka zu­pełnie zniknęła z po­wie­rzchni, nie narze­kaj. Masz jeszcze spo­ry za­pas śniegu, z którym możesz zro­bić, co chcesz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Zadzi­wia mnie ten świat,
zadzi­wia wiosen­ny pier­wszy kwiat.
Zadzi­wia śpiew słowika
i owad co pajęcze sieci omyka.
W le­cie zadzi­wia mnie słońce prażące,
w zi­mie wiat­ry no­sy nasze mrożące.
Dziw­ne są pta­ki la­tające po obłokach
i lo­sy nasze w dziw­nych splotach.
W to­bie – twój uśmiech zadzi­wia mnie mile,
a we mnie to, że łez po­mieścić mogę tyle. 

wiersz • dzisiaj, 17:38

Mogliśmy być dlużej

Noc za­mieniła się z dniem kolejnością,
i w drugą stronę od­wróciły się usta
i po­ra ro­ku choć sucha, wilgotna
i pod ocza­mi się chmurzy, pur­pu­rowy żal.
Ty­le roz­wiązań, ty­le in­nych wyjść.
Wejść było łat­wo, trud­niej po­wie­dzieć idź.
To był długi czas, za krótki w perspektywie.
Mogło być więcej.
Oh! ty­le stra­conych chwil
Ty­le planów na wiatr rzuconych.
Gdy­byś tylko,
Poz­wo­lił zro­zumieć sercu,
że le­piej myśli,
niż rozum


Dla zranionej 

wiersz • dzisiaj, 17:38

Kto nie ry­zyku­je ten nic nie ma, żyje się tyl­ko raz i każdy zasługu­je na od­ro­binę szczęścia bez względu na wszys­tko i wszystkich. 

myśl • dzisiaj, 16:38

"Są oso­by, które się pa­mięta, i oso­by, o których się śni." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:25

Ludzie często mylą up­roszcze­nie z pójściem na skróty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:22

Zdarza się.
Zdarza się, że nie ma­my wy­boru. Nie możemy iść wraz z po­rywem ser­ca. Oz­naczałoby to po­rażkę. Mu­simy og­ra­niczać się i pow­strzy­mywać. Nie za­pomi­nać się, cho­ciaż bar­dzo byśmy chcieli. Za­pomi­nać się, czuć [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 16:20

Fa­ceci są swo­jego rodza­ju fa­naty­kami w sto­sun­ku do swo­jego ego...czy­li egoiści emoc­jo­nal­ni.

In­sp. Mysterium 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:06

to miłość

nie mogę spać
nie mogę jeść
bo nie ma cię obok
i wciąż nie wierzę
że mo­je serce
chce czuć się w ten sposób 

wiersz • dzisiaj, 16:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H