Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pa­mięci nie obo­wiązu­je wzajemność. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 67 fiszek

Kto za­pom­ni o swoich korze­niach, ten spędzi życie w cieniu ob­cych drzew. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 154 fiszki • 20 maja 2013, 18:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kur­wa... Wstałem, jes­tem z siebie dum­ny... Przy­naj­mniej z te­go fak­tu, że coś zro­biłem. Ba­dając dużym pal­cem u sto­py dy­wan stwier­dzam, że jest twar­dy, nie wiele to wno­si do mo­jego mo­nochro­matyczne­go życia w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:48

zaw­sze dos­ta­je to cze­go nie chcę. 

myśl • dzisiaj, 17:44

Tak jak na dnie puszki Pan­do­ry po­zos­tała nadzieja tak i w moim ser­cu ona gości, tyl­ko ona pozostała. 

myśl • dzisiaj, 16:20

Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać....
na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń...
Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz.
Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:56

To samo jutro, co dzisiaj

sa­ma nie wiem
czym jut­ro dot­knę siebie
o ile zdołam przy­pom­nieć sobie

kim jestem

w roz­dmucha­nych włosach wiatrem
twarzy nie schowam

na­wet w dłonie

umie­szcze nadzieje
nie od­fru­nie do jutra

za­pom­ne znow. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:23

Jakże cu­dow­ne jest uczu­cie, że nie trze­ba szczególnie się wyróżniać spośród in­nych, aby być pot­rzeb­nym i nap­rawdę szczęśliwym... 

myśl • dzisiaj, 15:19

Prag­nieniem miłości żyję jak­by w in­nym czasie. 

myśl • dzisiaj, 15:07

Za­wiła, bez skrótów, pełna chaszczy, trud­na, niebezpieczna.

Życiowa droga 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gandhi

Autorzy na literę
F G H