Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Budzić się ra­no i sta­rać się od­tworzyć sen po to, żeby upo­rać się z po­dej­rze­niem, że sen po­wie­dział o nas więcej, niż chce­my na ja­wie wyznać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek

Sen nie za­myka nam oczu, tyl­ko je­go brak. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 15:30

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdzie rodzi się ból? Tam gdzie bra­kuje sercawciąż na no­wo roz­ważam swoją przeszłość... 

myśl • dzisiaj, 02:23

Są książki, przez które się brnie, ale są i ta­kie, przez które się płynie. 

anegdota • dzisiaj, 01:19

**

Żyję jak kukła.
Bezwład­nie
Bezczynnie
Bez ce­lu
Bez wiary
Bez życia.
Wróć, bo za­pomi­nam jak oddychać. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:58

ściany mają uszy

Można mil­czeć i milczeć
cza­sem na­wet tak lepiej
zdarza się bo­wiem, że mil­cze­nie ściana
prze­rywa tak­townym kaszlnięciem
a po tym słucha jak zaczarowana
lecz nie zawsze
cza­sem mil­czeć to znaczy
upor­czy­wie sa­mot­nieć
lub krzyczeć z rozpaczy
a na to
na­wet ściana głucha 

wiersz • dzisiaj, 00:47

Ja­ko PRO­KURENT zęby myję szminką. 

myśl • dzisiaj, 00:45

Doj­rzała na­miętność nie oz­nacza by­naj­mniej bez­ruchu, lecz stały wzrost. 

myśl • dzisiaj, 00:37

nadzieja poz­wa­la uni­kać
rozczarowań 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:30

* * *

Krop­le deszczu spa­dają jak łzy,twe us­ta nie mówią dziś nic,
leżysz na ko­cu za­myślo­na spo­wita chłod­nym wiatrem
i wpat­rzo­na w gwiaz­dozbiór życia. 

erotyk • dzisiaj, 00:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N