Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ale ta mała rośnie. Kiedyś sięgała me­go ser­ca, dziś mam jej po­wyżej uszu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 89 fiszek

Im twar­dsze ser­ce, tym bar­dziej kruche. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 114 fiszek • 22 kwietnia 2011, 08:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeżeli prag­niesz tęczy, po­roz­ma­wiaj naj­pierw z deszczem... 

myśl • dzisiaj, 06:25

Zalążek Miłości

Zalążek miłości w ser­cu
znów skrzydła u ra­mion rosną
Mo­tyle w brzuchu trzepoczą
nie tyl­ko wiosną

Pat­rzę na te motyle
Je­sien stoii na progu
dziekuję za piękne kolory
Drze­wom,lis­ciom i Bogu

Zalążek miłości w sercu
Kiełku­je nadzieją i światłem
roz­jasnia mroczne zakątki
Duszy na zawsze 

wiersz • dzisiaj, 05:03

Źle wycho­wany człowiek:

„Źle wycho­wany człowiek nie zdej­mo­wał ka­pelusza w żad­nej sy­tuac­ji. Ani wo­bec pań, kiedy go mi­jały, ani pod­czas ważnych spot­kań, ani w kościele.

Stop­niowo lud­ność zaczęła na­bierać wstrętu [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 04:35

Głowa mi za­raz pęknie. Kłótnia myśli zaczy­na wy­mykać się spod kontroli. 

myśl • dzisiaj, 03:57

Bo zakłada­ne jest, że jeśli jes­teś sobą, jes­teś osobą gorszą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:11

Nie ma przy­pad­ku w praw­dzi­wym upadku 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 00:32

Za młodu pa­sał świ­nie to na sta­rość chrząka. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 00:29

Nie jes­tem pe­symis­tką, po pros­tu mo­je życie jest mniej bar­wne. Pokolorujesz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N