Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

By­wają no­ce tak pełne udręk, że na­zajut­rz na­leżałoby zmienić naz­wisko, bo nie jest się już tym sa­mym, co pierwej. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 68 fiszek

zdarzają się tak mroczne no­ce, że dzień wy­daje się wymysłem 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • 16 sierpnia 2014, 20:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Teoria gniaz­da" mówi że ko­bieta jest zdol­na do całko­witej zmiany swo­jego zacho­wania i od­rzu­cenia szczęścia włas­ne­go w imię szczęścia swoich dzieci.

Dla Na­talii )_ups, która wie­działa -TO
i dla wszys­tkich ko­biet które muszą uda­wać z uśmie­chem na us­tach w imię rzeczy świętych.

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 10:06

przez pór roku
doj­rze­wamy do korzeni
... 

myśl • dzisiaj, 09:49

Ko­bieta widzi miłość sa­mym sercem.
Mężczyźnie wys­tar­czy to ser­ce jeszcze odwrócić. 

myśl • dzisiaj, 08:05

Człowiek całe swo­je życie jest w ruchu. Go­ni za pieniądzem i ucieka przed czasem 

myśl • dzisiaj, 06:41

To siat­karze zasługują na miliony... 

aforyzm • dzisiaj, 06:27

Ludzie w swym po­dobieństwie, są jed­nak tak do siebie niepodobni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:25

Nie py­taj dlacze­go nic nie mówię gdy siedzę i pat­rzę na Ciebie... Całymi godzi­nami mogę tak sie­dzieć i w mil­cze­niu chłonąć ocza­mi Two­je piękno... jaką jesteś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 06:20

Budzę się i wiem jed­no... tyl­ko Ona ro­zumiała, że nikt nie zro­zumie moich koszmarów. 

myśl • dzisiaj, 03:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł