Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą karą dla kłam­cy jest nie to, że ktoś mu nie wie­rzy, ale to, że on sam nie pot­ra­fi uwie­rzyć nikomu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 61 fiszek

Nie na­zywaj uczci­wością strachu przed karą. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 54 fiszki • 15 czerwca 2010, 10:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie sma­kują mi Two­je dłonie na moich udach i her­ba­ta o trze­ciej nad ra­nem, głupie żar­ty i uśmiech sześćdziesiąt je­den. W Twoich oczach widzę zło, na Twoim pa­rape­cie jest na­dal brud­no i Twój kot ucieka do sąsiada. Sma­kują mi za to mo­je słowa. Jes­teś kre­tynem. Boże, ja­kim żałos­nym kre­tynem jes­teś z nutą mięty, sta­rej, niedob­rej zielo­nej mięty. 

myśl • dzisiaj, 23:11

Nibyt

pragnę
być
nie sobą
siebie nienawidzę

pragnę
być
po prostu

BYĆ
bo
w nie bycie
tkwię
już dłuższą chwilę

czas się zatrzymał
stoi
w miejscu
tu i teraz
nie kiedyś
nie potem

niep­roszo­ny niebyt
sprzeczności

/Veronica. 

wiersz • dzisiaj, 23:01

Jed­ni własną przes­trzeń urządzają w sposób prze­myśla­ny, rozsądny. In­ni wpro­wadzają w nią niepop­rawny chaos. I taką i taką przes­trzeń można za­liczyć do swe­go rodza­ju sztu­ki, sty­lu by­cia, upo­dobań... Mo­ja wol­na od urodza­ju przes­trzeń uto­piona jest w gęstej mgle. 

myśl • dzisiaj, 22:21

Dy­namizm w miłości, jak­by nie spoj­rzeć, widzisz wciąż tę samą osobę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:07

W łóżku najwięcej żyję...

po­między kąci­kiem uniesienia
a nie wiem sama
pa­sują dłonie na ten dotyk
poduszki
na­wet w życiu nie umiem pożyć
jak przed snem w myślach
na ulał

i zdążę z te­go posiwieć 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:06

Po­siada­nie zwierząt to luk­sus które­go nie każdy może doświadczyć... 

aforyzm • dzisiaj, 22:05

od mdłości człowiek gorzknieje...

czułym słówkom - pokazówkom 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 21:52

Niez­ba­dane są wy­roki boskie
Tak być mu­siało, to chy­ba proste
Jes­tem gdzie jes­tem, tu mo­je miejsce
To tej mu­zyce od­dałem serce
Py­tają się cze­mu, nie chcę spoważnieć
Nie ob­chodzi mnie, że sztyw­niaków drażnię
Nie szu­kaj wi­ny, wytęż wyobraźnię
Cokolwiek [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 21:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brown

Autorzy na literę
A B C