Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 108 fiszek

Można po­wie­dzieć ,że gdzieś głębo­ko wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi, lecz nasza in­ter­pre­tac­ja świata jest odmienna. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 112 fiszek • 21 maja 2011, 20:44

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Za­wie­dziony?
Jak zawsze.

Sobą?
Bez wyjątku.

Walczący?
Do końca.

Kochający?
Te­raz i na zawsze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 23:33

W su­mie to nie wiem, czy może te­raz śpisz, czy może jeszcze oglądasz prog­ram w tv, a możesz nie jes­teś te­raz sa­ma. A może stoisz te­raz na bal­ko­nie i tak sa­mo jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:32

Człowiek może być wspa­niały, ale jeśli zbyt długo jest sa­mot­ny tra­ci całą pew­ność siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 23:13

Sta­ram się żyć, gdy nie ma z cze­go umierać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:08

Pa­miętaj aby zaw­sze wy­bierać życie. Szczęście jest blis­ko, nie zasłaniaj go dymem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:45

* * *

Kiedyś płakałem,
jak wtrąco­ny do Hadesu
marzący o szczęściu,
zra­niony życiem.

A miłość ni­by ta­ka piękna,
wszys­tkich ubiera w dumę,
lecz ko­goś w traumę
czy rozpacz
do płaczące­go chłop­ca upodabnia.

Kiedyś cierpiałem,
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:25

Tyl­ko ja je­sienią sadzę kwiat­ka i mi­mo dob­re­go początku, ak­tual­nie ma opad­nięte liście, a ja pat­rze na niego codzien­nie naiw­nie wierząc, że przet­rwa...To bar­dzo przy­pomi­na mo­je re­lację z blis­ki­mi mi ludźmi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:24

Naj­lep­sze his­to­rie mie­szczą się w fi­liżan­ce herbaty. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 22:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Churchill

Autorzy na literę
B C D