Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek po­tyka się o kre­towis­ka, nie o góry. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

Naj­wspa­nial­sze szczy­ty to te, z których szczęśli­wie wra­camy do domu.. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 31 fiszek • wczoraj, 14:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Je­dynie marząc możemy być praw­dzi­wie wolni. 

myśl • dzisiaj, 10:23

radość czy żal ?

to już początek września . . .
do sza­rego bu­dyn­ku zmie­rza sza­ry tłum.
ko­niec wa­kac­ji - la­by absolutnej,
więc twarze jak­by trochę smutne.
ale wewnątrz radość.
dru­ga wios­na w środku.

zno­wu jes­teśmy razem.
zno­wu obok siebie.
smag­li, sil­ni i piękni
- [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:21

Marek

Kiedy ze mną jest ten Marek,
Ciągle pat­rzy na zegarek.
Gdy­by mnie choć trochę lubił,
To by ten ze­garek zgu­bił ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:12

To nie z codzien­ny­mi wy­bora­mi większość z nas ma trud­ności, tyl­ko z po­godze­niem się z ich ewen­tual­ny­mi ne­gatyw­ny­mi skutkami. 

myśl • dzisiaj, 10:10

PRZYJACIEL

Suche, twar­de, trzeszczące
wzniosły się
po­między moimi twarzami
ka­leczące przestrzenie.

Widzę go, gdy śpię,
gdy po dru­giej stro­nie ulicy
trwa w fioletach
wpat­rzo­ny w ok­na mo­jego domu.

Widzę parę wy­doby­wającą się z je­go ust
i widzę tych ust tru­piob­ladą barwę,
gdy drży
wy­mawiając modlitwy.

Mój włas­ny anioł stróż
marznie wśród śniegu. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:06

upal­ne lato
do­biegło końca
i nie zgu­biło drogi

do­tarło do słów
które nie tracą ważności

na dob­re i na złe

od a-z 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:00

Wszys­cy jes­teśmy za­wodow­ca­mi i wszys­cy zna­my stawkę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 09:58

... kret ma w na­turze pot­rzebę ko­pania... choćby całe życie spędził wśród be­tonu, to gdy po­jawi się choć trochę ziemi, zacznie bez­wied­nie ko­pać... i wiecie co?... cza­sami mam wrażenie, zże wielu ludzi [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 09:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H