Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Tyl­ko przez płacz można być z kimś ra­zem, gdy się jest na wieki osobno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 53 fiszki

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 01:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Da­jemy Bo­gu duże zniżki, by biec szyb­ko na obniżki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:11

Tęsknię - ta­kie to ba­nal­ne słowo, ale jak trud­no z nim żyć. 

myśl • dzisiaj, 10:56

Mam do Ciebie wiel­ki żal...
Nie uk­ry­wam te­go smutku.
Choć już minął czas tej starty
Wspom­nienia zostały... 

myśl • dzisiaj, 10:23

...cza­sem się wy­palam , wy­palam w miłości.Naw­dycham się azo­tu, na­jem po­piołem , po­piję kwaśnym deszczem...ale kiedy grunt dob­rze się wy­pali, wy­rośnie na nim dużo zdrow­sza tra­wa .***
De­dyk . - Ukochanemu 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:32

Zat­ra­ceni w codzien­ności, pro­wadzącej do ni­cości.. wiel­ki żal, roz­go­rycze­nie, nie ma cza­su na spełnienie.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:04

...

im bliżej do życia mety
bar­dziej sma­kują kobiety 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:49

Czas kwa­lifi­kuje wyob­raźníę ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 08:48

"Ten przyk­ry mo­ment, kiedy mi­jasz na uli­cy ko­goś z kim byłaś nap­rawdę blis­ko a on uda­je, że Cię nie zna..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C