Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą karą dla kłam­cy jest nie to, że ktoś mu nie wie­rzy, ale to, że on sam nie pot­ra­fi uwie­rzyć nikomu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 52 fiszki

Nie na­zywaj uczci­wością strachu przed karą. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 45 fiszek • 15 czerwca 2010, 10:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zniewo­lenie naj­le­piej wi­dać, przez pryz­mat wsty­du do miłości ... 

myśl • dzisiaj, 09:29

Dogłębne spoj­rze­nie in­nych może zdu­sić lub uskrzydlić... 

myśl • dzisiaj, 09:16

święta

idą święta
i w kątach
trze­ba będzie
posprzątać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:32

Uwiel­biam chwi­le , gdy płat­ki śniegu wi­rują na niebie.
Są jak małe gwiaz­dki spełniające życze­nia :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:26

Nie przestawj się usmiechać

Cza­sami muszę odejść
Widzę wówczas szybciej
Ob­ra­zy są czytelne
Cho­ciaż nie do zaakceptowania

Te naj­piękniej­sze tworzą się
Ze strzępków mo­jego serca
Układa­ne z nich wit­raże
Za­mykam w pa­miętni­kach pod powiekami

Poz­wo­liłem Ci dos­trzec siebie
I cząstkę niedos­ko­nałego świata
A te­raz muszę się zatrzymać
Przecho­wam za­pach twoich włosów 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:52

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.2

Do jed­nych poetów wiatr szep­cze, do dru­gich szep­ce i śpiewa, a cza­sem to zwyczaj­na schizofrenia.
Ciocia Zosia

Koszt po­za małżeńskiej igraszki?
Trzy Oj­cze nasz i dwie zdrowaśki.
Bo­nifa­cy Gulgewanc

Cisza lasu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:42

Chciałbym być tam gdzie mnie nie ma . 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 06:57

Wielok­ro­pek jest też wieloznaczny. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 06:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D