Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 23 fiszki

Na­wet ciągłym szczęściem można się zmęczyć. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 69 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

upływ

upływa świat
go­ni za czasem
dos­ta­je ro­zed­my płuc
ciężko wy­dos­tać się z labiryntu

marze­nia senne
marze­nia znikome

chce­my się wydostać
z dna roztropności 

wiersz • dzisiaj, 11:30

gonitwa myśli

upar­te
nie odpuszczą
wiercą
wyrwać
słowem mówionym
pisanym
czy ciała mową
tak oto ser­ce rządzi głową


Krys­ty­na Sz. 27.05.2015r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:21

poez­ja to tłumacze­nie się z miłości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:14

obojętność-
zno­si mnie na drugą stronę łóżka
gdy od­wróce­ni do siebie plecami
dry­fuje­my we śnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:08

Czar­ne myśli, jak fałszy­wi przy­jaciele, zaw­sze krążą dookoła głowy i tyl­ko cze­kają na mo­ment słabości, żeby uderzyć. 

myśl • dzisiaj, 11:02

Roz­puszczę dziś war­kocz
mych marzeń
z nur­tem popłynę do źródła

ukołyszę Ciebie w ramionach
będę ta­ka cicha i spełniona

scałuję smut­ki i żale
ob­sy­pię pyłem Miłość

na­siąknij­my sobą nawza­jem ... ღ


28.05.0215
Malusia_035

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:15

Nie ma roz­mo­wy, są tyl­ko słowa... 

myśl • dzisiaj, 10:14

Mo­je ser­ce wal­czy z ro­zumem. Muszę ku­pić dużo pop­cornu i kil­ku lit­rową colę bo to nie będzie krótka bitwa. 

myśl • dzisiaj, 09:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H