Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie masz żad­nej szan­sy, ale ją wykorzystaj. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Szan­sa też ma ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • wczoraj, 01:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Operacja zwyczajna

Roz­ma­wiam z ludźmi
w sieci
mówią o swoich problemach

"Sa­ma wpiep­rzyłam się w długi"
Zna­joma zza morza opowiada
po­jawiający­mi się literkami
w okien­ku komunikatora

Ktoś wo­lał uciec od problemów
da­leko stąd jeszcze za Balcerowicza

Nie spot­kałem nikogo
bez problemów
ale nic w tym dziwnego
nasz świat skonstruowano
dla złodzieja
i pra­codaw­cy chciwego

Ko­wal­ski Jan
to tyl­ko cyf­ra w komputerze
jeżeli nie udźwig­nie problemu
to po­wiesi się przy żółtym świetle 

wiersz • dzisiaj, 03:34

Rozterki miłości

Miłość radzi się mądrości
Jak dać szczęście tej piękności?
Jak uczuć roz­niecić ognisko?
By być jed­nym, czuć się blisko.
W jed­nym ryt­mie grać i tańczyć.
Stworzyć życie by je niańczyć.
Kar­mić wiedzą i podlewać.
Praw­dy kłam­stwem nie zalewać.
Miłość pyta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:59

Niemo­ral­ne pro­pozyc­je podniecają. 

myśl • dzisiaj, 02:24

Ja­ko WAN­DAL okładam cebulę 

aforyzm • dzisiaj, 01:23

Cza­sem pow­strzy­manie się od działania jest cięższe niż ono samo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:23

Rodzi­na to naj­piękniej­sze co człowiek może po­daro­wać dru­giej oso­bie. Bo to właśnie w jej szczególnym cieniu pot­ra­fi błyszczeć na niebie włas­ne­go życia.

•W podziękowaniu• 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 00:39

Sta­liśmy się ludźmi, choć nie każdy z nas wie, jak to jest być człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 00:38

Naj­mocniej kocha się w bólu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 00:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nosowska

Autorzy na literę
M N O