Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Le­karze twier­dzący, że wy­leczy­li psycho­patę kłamią. Psycho­patii nie da się wyleczyć. 

aforyzm • dzisiaj, 21:45

Wciąż mam nadzieję i czekam.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:26

Pożegnanie

Nie chcę już żyć bo doszedłem do wnios­ku że na tym świecie nie ma miej­sca dla mnie.
Te­raz pętla na szyi prze­wie­szo­na jest a w pra­wej ręce trzy­mam nóż.
Wchodzę na krzesło i za­wisam jeszcze tyl­ko jed­no cel­ne pchnięcie w krtań.
Raz, dwa, trzy- szkarłat­na ciecz po­leciała mi z krzesła spa­dam a pętla za­cis­ka się...
Słychać tyl­ko szum, umieram tak umarłem w końcu wszak mówiąc wam ser­deczne "Pa" ! 

wiersz • dzisiaj, 20:21

Gdy­by mi los dać coś chciał, ser­ce by mi two­je dał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:17

* Diamentowe Oczy *

Pluszo­wy miś z diamen­to­wymi oczkami
po­wie­dział mi, że we mnie się zakochał.
Chwy­ciłam go, pod­niosłam i przytuliłam,
z nieba zachuchała piękna biała sowa
i spadł Diamen­to­wy Deszcz.

Ja Ciebie mi­siu kocham też,
biała so­wa skrzydłami zatrzepotała
a z nieba zstąpiła bo­gini Atena.

Diamen­to­wy deszcz pa­dał i pa­dał na nas
a ona pat­rzyła swoimi Diamen­to­wymi Oczami
i do ra­ju le­ciała ra­zem z nami...
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:13

Dr.Jackyll and Mr.Hyde's love

Jes­tem ge­nial­nym doktorem.
Widziałem już wszys­tko... trupy,
sek­cje zwłok, ob­skur­ne rzeźnie,
ale dopóki nie sczeznę to muszę
prze­konać się jak to jest być potworem.

Drzwi stoją ot­wo­rem do świata wiedzy,
gdy ma się mózg ge­nial­ny, pok­ro­ju mojego
i nie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:42

Cza­sem ludźmi trze­ba pot­rząsnąć, by się nie zaśniedzieli. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:17

Pier­wszy raz po­wie­działam bab­ci do widze­nia i to był mój pier­wszy i os­tatni raz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C