Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 47 fiszek

Człowiek po prze­budze­niu od­kry­wa się na nowo. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 10:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie py­taj mnie, co widzę w tej łące, pełnej tyl­ko kwitnących chwastów, ale py­taj siebie cze­mu nie widzisz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:55

Smut­no mi wszędzie
Gdy tęsknię nie jem,nie śpię
Żyć mi się nie chce

26.04.2015....dla M...


றiℓℓ... 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:42

Je­den dob­ry uczy­nek dla zwierząt,
Wyp­ro­wadza­nie psiakow ze schroniska,
Spra­wiło, że Poczułam ciepłe bicie
Wlas­ne­go ser­ca.
Widzac po­nad sześćdziesiąt pupili,
Cze­kaja­cych na no­wego pana..
Czym so­bie zasłużyły na ta­kie traktowanie?
Kaz­dy z osob­na ma in­na przeszlosc.
Je­den znaleziony [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:40

Musieć się wygadać

Czuję się ta­ki mały, bez­radny i zagubiony.
Siedzę sam w mej małej kuchni
a w po­koju obok sie­dzi ona - psychiczny wampir,
co wy­sysa ze mnie szczęście i od małego
niewin­nością moją się karmi.
Dziś rano [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:47

...kiedy cisza prześla­duje,
po­zos­ta­je tyl­ko krzyczeć do lus­tra z własną twarzą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:13

małpy które wy­wołały ewo­lucję Darwina
da­lej siedzą na drzewie
genealogicznym 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:59

Suk­ce­sy jed­nych, pchełka­mi dru­gich.(Fa­fik z Portalu) 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:56

oswajanie

ogień
po­mysłem na każde wyciszenie
które ce­ruje nasze serca

jes­teś leśną ścieżką myśli
drogą
która daw­no ze mnie wyszła

jednak
ub­ra­na w podróże serca

z wiat­rem w sobie
za­bieram się nieśmiało
tobie

do ciebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E