Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 91 fiszek • 17 marca 2011, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

LUSTRO.ANI.QVE

a w lus­trze pa­da deszcz
a w lus­trze łez­ka jest
przeglądasz się
nie widzisz nic

a w lus­trze so­bie gra
cichut­ko pios­nka łka
i obi­jając mur

a lus­tro so­bie tkwi
a w lus­trze niemal nic
nad lus­trem stoi ktoś
ten [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 16:46

po pros­tu trze­ba ak­cepto­wać ludzi, na­wet jeśli nie darzy się ich sympatią. 

myśl • dzisiaj, 16:33

''Jest chy­ba rzeczą na­turalną, że kiedy już się człowieko­wi przy­darzy za­kochać, bar­dzo liczy na od­wza­jem­nienie swo­jego za­kocha­nia, a co śmiel­si próbują na­wet owo za­kocha­nie wywołać''
- P. Beręsewicz 

myśl • dzisiaj, 16:31

Ona, to (-1), a Ja (1) co po do­daniu da­je (0), a szu­kam oso­by (1) ta­kiej jak ja, czy­li (1)+(1) da­je (2), a nor­malne, że 2 jet większa od 0 

myśl • dzisiaj, 15:41

zmęczo­ne ręce
ser­ce chętne, by pomóc
w za­mian chcąc uśmiech
...
Odtwórz 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:34

Niech Twoim priory­tetem nie będzie ety­ka i ludzkie nor­my. Jeśli chcesz żyć pełnią życia nie możesz być tyl­ko swoim cieniem. 

myśl • dzisiaj, 15:16

* * *

Cze­kam na te słowa, wiedząc że nig­dy ich nie usłyszę. Po cien­kiej li­nii ba­lan­su­je mo­je życie.
Płoną te marze­nia, przy których nie stać mnie było na od­wagę. Dla życia dwoj­ga, tracę zabawę.
Wśród sztywnych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:05

każdy swoje życie ma

któż nie myśli często o naj­bliższych sercu
w swej pa­mięci ich kołyszemy
niekiedy bez­senność świadkiem

war­to więc prze­myśle­nia wyciszyć
przejść na spa­cer po le­sie czy parku
wsłuchując się w odgłosy przyrody
na­kar­mić zmysły

wziąć głębo­ki od­dech
odreagować
tak by każdej no­cy sen odprężeniem

mi­mo po­zor­ne­go spo­koju ogar­nia utęsknienie
czy dob­re byłoby znieczulenie
myślę że nie 
każde uczu­cie łzą naz­naczo­ne

praw­dzi­we jest


29.07.2014r.
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ruíz Zafón

Autorzy na literę
Q R S