Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 63 fiszki • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie jest jak sce­nariusz. Każdy jest swe­go reżyse­rem, ale to ak­torzy dob­ra­ni do nasze­go sce­nariu­sza czy­nią go wyjątkowym. 

myśl • dzisiaj, 22:09

...

O ciem­na nocy
Pod której osłoną
Roz­kwi­ta kwiat miłości

Oczom zmysły zamykasz
Wyczu­lając dotyk
Od­wagę dając nagości

Księżyca blaskiem
Sreb­rną ni­cią poświaty
Duszy widze­nie odmieniasz

Czar­ne i sza­re kolory
Ocza­mi wyobraźni
W tęczo­we bar­wy zmieniasz

Za­pach i smak
Zbudzo­ny wrażliwością
Czułość na każde drgnienie

O ciem­na nocy
Tyl­ko w twej obecności
Spra­wia ol­brzy­mie wrażenie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:03

Mów do mnie jeszcze , mów do mnie szep­tem ... bym tyl­ko ja wie­dział że do mnie mówisz .Szep­ty w no­cy to jak w dzień pat­rze­nie so­bie w oczy .Chcę czuć Ciebie de­likat­nym pod­muchem Twoich szeptów . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:51

Poz­nałam Coebie te­go, który za­biera każda mo­ja myśl, te­go które­mu od­dałabym wszys­tko a gdy­bym nie miała te­go cze­go byś pragnął zdo­byłabym to i dała. Tak Cię be­de kochać. A Ty po pros­tu daj mi siebie. 

myśl • dzisiaj, 21:47

człowiek mu­si doj­rzeć do natury 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:46

wiosna

kiedy skow­ro­nek usiądwszy
na gałązce ra­dośnie zaśpiewa,
kiedy skończy się ziąb i ulewa,
kiedy os­tatnie krople
spadną z drzewa.
Po­jawi się pan­na zielo­na radosna
na imię jej Wiosna. 

wiersz • dzisiaj, 21:36

Pamięć

Kto za­pamięta Ada­ma i Ewe, którzy żywot nam dali?
Kto po­kocha śmierć kiedy zos­ta­nie z na­mi?
Kto ko­mu da szan­se, gdy wszys­cy umrzemy?
Czy spra­wied­li­wości dziś dożyjemy?

Czym jest spra­wied­li­wość w codzien­nym życiu?
Nic nie zys­ka­my marząc o zysku.
Nic po­kocha­my nie czując nienawiści.
Czy świat nas pro­wadzi do wspólnej za­wiści?
***

Kocha­nemu Bratu. 

wiersz • dzisiaj, 21:29

Dziś mój Książę ma urodzi­ny. ;* 

myśl • dzisiaj, 21:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C