Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cier­pienie to praw­da aż do bólu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Ktoś kto mówi, że nig­dy nie kłamie
nie zno­si bólu prawdy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • 25 października 2015, 00:48

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie to ciągłe od­licza­nie chwil. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:47

Nap­rawdę chciałbym rzu­cić linę oso­bom w pot­rze­bie. Prob­lem w tym, że ludzie wolą się na niej wie­szać, a nie wspinać... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 22:09

Kiedy chce­my coś zmienić w naszym życiu,zaz­wyczaj jest już za późno 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 22:08

* * *

z pot­rzy­cia krzewów
wy­leciał ptaszek

siada na jabłoni
w trze­pocie skrzy­deł
ob­ry­wa jabłko

owoc­na to pora
za­milkł ptak dziobem
wy­pada ro­bak i śpiewa

o tym jak to ponoć
miłość wyrasta
z in­nej codzienności

wraz z pu­kaniem do klatki
wol­nością znudzo­nego ptaszka
głod­ne­go na­sion z ciepłej dłoni 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 22:07

To nie nasza win​a, że kocha­my cz​y kocha­ni jes­teś​my a kochać np jest​ jed­nocześnie tr​ud­no i ba­nal­nie.​.., lecz są przy​pad­ki, że trud­ni​ej jest być koch​anym niż kochać i trud­nym w miłości sta­je się wte­dy sa­mo jej pojęcie.​.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:06

Szkarłatne piękne - zapomniane

Ko­loru krwi. Szkarłat­ne, błyszczące, piękne.
Pączek róży. Zwi­nięty, tak że jej nie ot­worzysz.
Ko­loru miłości. Ko­loru cier­pienia.
Młodzi mężczyźni w gar­ni­turach - to Oni ku­pują Ciebie, dają za­winięte w oz­dobną wstążkę.
Jes­teś różyczko podzi­wiana, wącha­na, całowa­na.
Kochają Ciebie młode szczęśli­we dziew­czy­ny.
Jed­nak kiedy znudzisz się jes­teś niszczo­na, wyrzu­cona.
Za­pom­niana.
Czer­wień. Nie krwaw różyczko.
Nie każdy człowiek to ta­ki drań. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:05

Wybitnym poetkom ze szkolnej ławki

Za­bij­cie mnie po prostu
De­kaden­ckie szmaty
Zlin­czuj­cie patosem
Zas­trzel­cie cenzu­rowa­niem 'brzyd­kich słów'
Ob­rzućcie za­sada­mi gra­maty­ki
Spluńcie pop­rawną składnią
Zes­rajcie się jeszcze na mnie
Swoim pre­ten­sjo­nal­nym artyzmem
Po­pij­cie her­batą różaną
To jak wyrzygałyście
wier­sz o tym jak poetycko
zja­rałyście szlu­ga w kawiarni
patrząc [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:57

23:44:50

schyłek dnia złocił
przyszła ciem­ność zasrebrzył
ma­giczny księżyc

dziś przed północą wi­doczny w pełni

Cris 25.11.2015r.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 21:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Carroll

Autorzy na literę
B C D