Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 121 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 129 fiszek • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Od­szedł, cho­ciaż mówił, że będzie. Każde­go dnia tar­gu­jesz się z życiem o ko­lej­ny od­dech, po­wiet­rze zgniata Ci klatkę pier­siową. Mu­zyka nie wa­li już w żyłach. Krew jest już tyl­ko ko­feiną,która sztucznie pod­trzy­muję Cię na nogach 

myśl • dzisiaj, 22:38

Można mieć niecieka­we życie, a od­po­wied­nio dużo śnić, by na­pisać ciekawą autobiografię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:35

DZIWNY JEST TEN ŚWIAT OCZACH DRUGIEGO CZŁOWIEKA

NIKT NIE WIE, CO JA CZUJĘ,

NIKT NIE WIE, CZYM JA ŻYJĘ,

NIKT NIE WIE, O CZYM MARZE ,

WIĘKSZOŚĆ LUDZI O MNIE MYŚLI

ŻE JES­TEM IN­NY NIŻ ZDROWA

SPRAW­NA OSO­BA BO JESTEM

AK­TYWNĄ OSOBĄ NA WÓZKU

BO NA DZIEŃ DZI­SIEJ­SZY JEST

DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZA

RODZI­NA MA­MA I TATA

BO NIE WIEM NAWET

JAK DŁUGO BÓG DA SZANSĘ

IM PO­ZOS­TAĆ PRZY MNIE NA TEJ POL­SKEJ KOCHA­NEJ ZEMI. 

wiersz • dzisiaj, 22:34

Kiedy pot­rze­bujesz przy­jaźni ludzi, oni ro­bią wszys­tko by cię zdołować.... 

myśl • dzisiaj, 22:29

Mówiłeś, że nie jes­tem ideałem.
Ale kto­kol­wiek na nią spoj­rzy mówi,że na mój wzór - lus­trza­ne od­bi­cie - Ciebie przy­ciągnęło. Chy­ba jeszcze nie jes­teś go­towy na związek. Szu­kasz ko­pii w in­nym człowieku? To za­pamiętaj jed­no : będziesz żył w "bur­de­lu" . 

myśl • dzisiaj, 22:23

Sacrum

Py­tania za­dawa­ne od lat
Skąd jes­teśmy, skąd świat
Każdy z nas pogmatwany
Ot­wiera na no­wo sta­re rany
Aby do­wie­dzieć się te­go co niez­na­ne
Nasze dusze wiat­rem gnane
W po­lu naszej egzystencji
Niczym w złotej rezydencji
Roszczą so­bie pra­wa do [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:59

O ja­kości życia de­cydują nawyki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:56

Stoję na roz­sta­ju dro­gi, między dob­rem a złem.
W którą stronę pójdę ? Tam gdzie więcej jest łez...
 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś