Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek

Zło ma świet­ny dział reklamy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 14 fiszek • 2 listopada 2013, 16:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W miłości jest jak na woj­nie - cza­sem od­wrót przy­nosi większe korzyści niż kontratak. 

myśl • dzisiaj, 15:47

"Nie ma ta­kiego końca, który by nie miał kiedyś ja­kiegoś początku."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 15:45

***

dzi­siaj nie ma warunków
do wychodze­nia na miasto

na­wet sza­rość uli­cy od­pycha się
od szy­by raczej niechętnie

jak mucha al­bo ko­mar -
zetrą ją z wi­doku wy­cieraczki
jas­kra­wych sa­mochodów na obcych
rejestracjach

wychodzę bez parasola

i jak za­pach deszczu
zat­rzy­muję się na ko­niu­szkach traw
nie śmiąc zro­bić ani kro­ku dalej

- co­raz częściej prze­widuję trasę chmur
od po­gody twoich policzków 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:33

Bóg nig­dy nie zos­ta­wi cię sa­mego z prob­le­mami, zaufaj mu a nig­dy nie będziesz mu­siał się o nic martwić... 

myśl • dzisiaj, 15:19

"Wyglądasz jak ko­bieta i myślisz, jak ko­bieta, ale myślę, że - kiedy stoisz obok in­nych ko­biet - wszys­cy zaw­sze widzą Ciebie pierwszą" 

myśl • dzisiaj, 14:58

Kto kogo goni?

Wiatr go­ni chmu­ry po niebie
Deszcz prze­lot­ny cze­ka na Ciebie
Deszcz prze­lot­ny, Ty uciekasz
Uciekasz, bo na słońce czekasz.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 14:55

* * *

było ciepło
o po­ran­nej zorze
gwiaz­dy wto­piły się w morze

leżała martwa
nieczysta
na­tu­ra matka

w os­tat­nim sakramencie
rozłożyła nogi
Bo­ga nie było

wy­rosły jej rogi
ob­ca­sy wbi­te w pięty
ka­leczą ziemię
jej cho­re zapędy

dochodzi
z pogodą

pod psem
z świętością rozwodzi
(naz­wij to miłością
jeżeli rozumiesz
jak kochać fizycznie)

na niższym szczeb­lu utknęła
zwierzęcy in­styn­kt
roz­szar­pu­je jej wnętrze
i pomrukuje
z pys­ka ka­pie ślina
mat­ka poślad­ki wypina

i przyb­liża
przyb­liża
człowie­czeństwo "do nogi"zwierzę nie człowiek
powiesz

a myślisz
człowiek to zwierzę 

wiersz • dzisiaj, 14:54

* * *

Na­rodziłaś się z pragnień
z miłości i wiary
by ser­ca dwoj­ga połączyć na zawsze
W świecie ut­ka­nym z ni­ci różności
płaszczem okryta
z uczuć, emocji...

Daj szczęście i miłość,
wiarę pogłębiaj
bądź cu­dem żywym
co dzień rozjaśnia,
kwiatem co płat­ki z wdzięcznością swoją
w ra­mionach bez­pie­czeństwa rozkłada.

Niech Cię pro­wadzi Anioł Stróż Wielki
byś drogą prostą kroczyła dzielnie
kochaj i szanuj
bądź też opoką
żyj jak pot­ra­fisz najpiękniej


Z de­dykacją dla Igi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y