Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 47 fiszek

Człowiek po prze­budze­niu od­kry­wa się na nowo. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 10:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nig­dy nie podziękują mi za ot­war­cie im drzwi, bo na­wet nie dziękują Je­zu­so­wi za to, że umarł za nich na krzyżu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:07

Tak kocha­nie... możesz mi mówić co mam ro­bić, ale tyl­ko wte­dy, kiedy jes­tem na­ga. Iza-Bella 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:30

Pięknie w rytm walca
Wios­na ma­luje pejzaż
Mo­tyl­ki tańczą


krys­ta 27.04.2015r. 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:04

Wszys­cy ludzie zasługują na to, żeby żyć,
ale nie zasługu­je na to żaden skurwysyn. 

myśl • dzisiaj, 15:57

Ok­ta­wa miłości

Na początku wi­dy­wałam cię gdzieś kil­ka metrów ode mnie
Krótki uśmiech, głowa w dół
i idziemy przed siebie.
Po dwóch ty­god­niach w końcu przed­sta­wiają nas zna­jomi
Rodzi się zain­te­re­so­wa­nie i przy­ciąga­nie.
Po miesiącu już dwudzies­ta [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 15:36

..Two­ja opi­nia na moj te­mat, to twój dylemat.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:21

be aware.

Ta pros­ta po­rada stała się os­tatnio moim naczel­nym przykładem szy­der­stwa. Być świado­mym, pod­czas gdy trwa trze­ci wykład z dzie­dzi­ny ab­strak­cji, którą to dzie­dzinę po­dob­no mam ro­zumieć. Mózg pro­tes­tu­je prze­ciw dziełu ludzkiej cywilizacji, [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 15:20

Przy spon­ta­nicznej de­cyz­ji nie za­pomi­naj o ludziach,
które mają og­romny wpływ na two­je obec­ne życie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Disraeli

Autorzy na literę
C D E