Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tyl­ko owo­cem zwycięstwa. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

wszys­cy pragną po­koju, ale ta­kiego co ich zadowala 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • wczoraj, 19:19

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli życie kop­nie cię w tyłek, nie mów, że to pech. Może to był kop­niak na szczęście. 

myśl • dzisiaj, 14:41

Nie ma re­cep­ty na szczęście, po­nieważ każdy ma in­ne ob­ja­wy choroby! 

myśl • dzisiaj, 14:18

sta­ra zna­jomość za­mienia się w miłość:) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:43

Jeżeli zły uczy­nek zos­tał po­pełniony, można po­kuto­wać za niego na­wet całą wie­czność. To i tak nicze­go nie zmieni. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:35

Człowiek po­winien mieć w so­bie przy­naj­mniej ty­le od­wa­gi, by śmiało mógł wątpić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:31

Włas­ne słowa pot­ra­fią zadzi­wić, szczególnie gdy na­wet ty w nie nie wierzysz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:38

"Za­raz" to te­raz tyl­ko ze przed chwilą :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:05

To co zdo­bi in­nych, może nas oszpecić,
tyl­ko wier­ność so­bie, ubie­rze nas pięknie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • dzisiaj, 11:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty