Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pa­mięci nie obo­wiązu­je wzajemność. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 61 fiszek

Kto za­pom­ni o swoich korze­niach, ten spędzi życie w cieniu ob­cych drzew. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 143 fiszki • 20 maja 2013, 18:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Drze­wa gu­bią liście jak niepot­rzeb­ne myśli, i na­gie stają przed wschodzącym dniem. Go­towe na no­wy początek. 

myśl • dzisiaj, 00:05

nie ważne jak się sta­ram,ciągle ko­goś wkur­wiam.


Nic już nie będzie to sa­mo.

A te­raz gdy wszys­tko skończo­ne,nie mam nic do po­wie­dze­nia.

Maks. † 

myśl • dzisiaj, 00:03

Skuszo­ny jabłkiem, cza­sami miewa - kwaśną minę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:54

Gorący spacer,
Za­kocha­nych serc w sobie.
Ba­jeczna miłość. 

haiku
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 23:53

Przyk­re - pat­rzeć na czyjąś samotność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:48

Dob­ra ra­da na dziś: wy­kasuj pe­symizm ze zna­jomych, zap­rzy­jaźnij się z optymizmem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:40

W życiu

W życiu nig­dy nie wiadomo
co nas może w nim zaskoczyć
dnia jed­ne­go jes­teś z żoną
in­nym ra­zem z kimś z doskoku

ciągle wal­czysz o uczucia
nie gasnące te prawdziwe
czy wiesz czym płomień podsycać
by wnet­rze wciąż było [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:36

Niektóre ko­biety czują się wyższe na­wet bez szpi­lek na nigach 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H