Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Chora z miłości

Dusza związana
Uczu­ciem opętana
Po­ruszyć się nie może
Nikt jej nie pomoże
Miłość jednostronna
Jakże piękna, cho­ciaż podła
Sen­su pozbawione
Uczu­cie nieodwzajemnione
Życie znacznie ważniejsze
Aniżeli wszel­kie intencje
Szczęście na wieki zabrane
Nig­dy nie oddane
Epi­zod codzienny
Ten smu­tek piekielny
W końcu się uwolniłam
Od uczu­cia toksycznego
Zdjęłam kajdany
Do ser­ca me­go ot­worzyłam bramy
Mo­je życie stało się lepsze
Zna­lazłam no­we szczęście
Więcej od pop­rzed­niego uczu­cia sen­su mające,
Jest odwzajemnione.♡

30.07.2015 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:26

Jeśli na twój pog­rzeb przyj­dzie choć jed­na oso­ba, to już masz powód do radości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:18

***

Stru­mienie ciszy
płyną w moich żyłach
niczym krew

Te­raźniej­szość za­myka usta
przeszłości
i odsłania niczym striptizerka
na­gość przyszłości...

Kiedyś zniknę.... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:50

Walka

Jeśli na kimś Mi za­leży, będę wal­czyć o Niego do sa­mego końca!! Na­wet jeśli dla tej oso­by będę miała wejść do piekła.! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:40

Ro­man­tyczny fa­cet nie ma ge­nu do krzyw­dze­nia serc. Zaz­wyczaj to je­go ser­ce dep­czą kobiety 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 00:22

Chomiczki

Bu­dowałem dom przez wiele lat,
zburzyłem go w je­den dzień.
Szu­kałem przy­jaciół przez całe życie,
zdradziłem ich w jedną chwilę.

Cały czasz zdo­bywa­my coś,
by mieć to tyl­ko na moment.
Cały czas idziemy gdzieś,
by być tam tyl­ko na sekundę.

Biega­my po Ziemi
jak cho­mik w karuzeli,
bez sen­su i celu
prze­cież wszys­cy umrzemy. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 00:16

Ja­ko SCY­ZOR kleję kluski 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:13

Z wrażenia, chwilami trudno poznać, które z odczuć to powierzchowność, a które aż do niej sięga.

Przep­raszam, to pros­ty śro­dek prze­kazu, bezradność
zastępu­je dłonie,

nim chwycę cho­ciaż skra­wek cienia,
zas­ma­kuję swo­jej oso­by,
nie zmienię i nie zniszczę chłopięcej na­tury.

Każdy afekt zmienia w zdolność,
poz­na­nie trak­tu­je ja­ko wydźwięk metamorfozy.

W wier­szach, niby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś