Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 46 fiszek

Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, ludzie ofiarują Ci winę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 142 fiszki • 1 grudnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

PIEŚŃ SŁOWIKA

bar­dzo lu­bię śpiew słowika
gdy przycza­ja się w jaśminach
sreb­rne fra­zy drżą
tak sub­telne są
jak de­likat­na pajęczyna

ciepło no­cy dźwięk przenika
roz­chla­pując ser­ca bicie
jak to brzmi
on ja i ty
mod­litwa o życie

bar­dzo lu­bię śpiew słowika
wios­ny głos wśród bzu
posłuchajmy
spójrz mi w oczy
prze­cież jes­tem tu

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

erotyk • dzisiaj, 17:49

Z ko­bietą jak z po­godą, ciężko tra­fić na odpowiednią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:42

Cza­sem myślę że, za dużo myślę.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:26

Cze­go potrzebuję?
od­poczyn­ku od codzienności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:18

Cza­sem człowiek mu­si moc­no upaść, by zdać so­bie sprawę, że sam nie da so­bie rady.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:58

Cieka­we czy te wszys­tkie rzeczy, które przy­pomi­nają mi ciebie, to­bie przy­pomi­nają o mnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 16:30

list

Jes­teś Wszys­tkim dla mnie

lekkością
radością
ciepłem
iskierką
wytchnieniem
rozkoszą
słodyczą
snem

nig­dy ni­komu Cię nie oddam
na ni­kogo nie zamienię
to wiem

nie wiem tyl­ko czy Ty
do końca będziesz chciała mnie


Ż. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:26

Praw­da to praw­da.Nie mu­sisz jej ak­cepto­wać ani to­lero­wać ona jest i bez two­jej zgo­dy.Py­tanie tyl­ko co jest prawdą.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q