Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 95 fiszek

Ktoś kto uczy się na czas, nie ma szans z tym, który uczył się z czasem. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 27 fiszek • 28 września 2015, 21:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tylko aby nie PiS

niech rządzą łaj­da­cy
gno­je złodzieje
pe­dały cioty
lez­by i ge­je
niech rządzą kun­dle
ob­cy agen­ci
zdraj­cy ma­fiosi
umysłowo kop­nięci
niech rządzą na­mi kry­mina­liści
świ­ry faszyści
tłuki de­bile
osły sa­dyści
a na­wet
arab­scy ter­ro­ryści
niech rządzą le­nie
anal­fa­beci
bag­no po­myje
wszys­cy jak le­ci

Oto hasło na dziś
,, TYL­KO ABY NIE PiS " 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:57

LUSTRO

Czy ja jestem
Czy mnie nie ma
te­go wie­rzcie - nie wiem...

Pat­rzę w lustro
widzę przestrzeń
własną prze­paść i nic więcej

Jes­tem chy­ba sobowtórem
w życia me­go męce
no bo nie wiem co to miłość
nie wiem co to szczęście.

Lus­tro życia me­go świeci w życiowej rozterce,
ból i roz­pacz tyl­ko miota niez­na­ne me serce.


PRAGNĘ UM­RZEĆ Z MIŁOŚCI NADPRZYRODZONEJ
NIC WIĘCEJ!! 

wiersz • dzisiaj, 19:30

I w ser­cu pus­tka od­bi­jająca się wraz z dźwiękiem obojętności.

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:16

Nasze dob­re uczyn­ki to swe­go rodza­ju wen­tyl bez­pie­czeństwa dla ba­loni­ka dob­ro­ci skiero­wane­go w naszym kierun­ku przez wiatr sza­rej rzeczywistości... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:34

Nie mu­siałam spoglądać w bok by upew­nić się, że jest piękny... I na tym po­legało mo­je niebez­pie­czeństwo. Isabelle 

myśl • dzisiaj, 18:16

Ze mną jak z tą stroną wciąż lek­ko w budowie 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 18:09

Żyć bez Ciebie to czekać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 18:01

Kłótnia w związku to rzecz nor­malna, później kil­ka cichych dni.. Ale kiedy przyj­dzie czas na "przep­raszam" a za­miast te­go słyszysz ko­lej­ne wy­mie­rzo­ne w Ciebie po­cis­ki, to już nie jest miłość... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I