Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

a dro­ga mo­ja łzą naznaczona,
wypływa z oka, przepływa przez usta,
z bro­dy przez szyję, na ser­cu wysycha 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

W otocze­niu do­radców naj­trud­niej zna­leźć właści­we rozwiązanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:40

Śle­pa praw­da kłam­stwu wo­li wierzyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:29

Miłość

Wczo­raj mówiłam, że to nie dla mnie.
Dzi­siaj mówię, że kocham.
A jut­ro jes­tem w sta­nie um­rzeć za Ciebie. 

wiersz • dzisiaj, 17:27

Na sprzedaż

Wszys­tko na sprzedaż
od es­tra­dy po wystawy
Ludzie to lu­bią, ludzie to kupią
Przyjdą
zobaczą
zapłacą
wyrzucą
Gdy nie mają
to
marzą
Gdy już mają
to naj­pewniej zostawią
Wszys­cy chcą
miękkie podłoże
życie w ciągłym ko­lorze
o każdej mieć wszys­tko porze
Gdy sprze­daż już wszystko
Na życia zakręcie
na marzeń Eve­reście
powtórz sam do siebie
"Le­piej być nie może..."
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:16

Tak jak ce­nię włas­ne zda­nie, tak nie umiem włas­nym snom te­go wytłumaczyć 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:12

Go­niąc za bo­gac­twem, łat­wo so­bie na­pytać biedy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 15:50

Bóg te­raz? Nie przyj­muję do gro­na zna­jomych fik­cyjnych osób. 

aforyzm • dzisiaj, 15:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I