Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 134 fiszki

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 202 fiszki • 9 marca 2011, 00:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W miej­scu bez gra­nic tak­ty­ka która nie zna prze­mocy jest naj­sku­teczniej­szym , jed­nocześnie naj­trud­niej­szym wyzwaniem 

myśl • dzisiaj, 03:09

nie zam­kniesz pi
w zdaniu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:41

Bałwa­ny gwałcą fa­le eteru. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:34

Zro­zumiałam w końcu swo­je zacho­wanie. Zro­zumiałam w końcu, dlacze­go przes­tałam do Ciebie często pi­sać. Za każdym ra­zem pod­czas roz­mo­wy czuję rosnącą tęsknotę. W chwi­lach " ciszy" uczu­cie to cho­wa się głębo­ko, by nie ra­nić duszy.
Jes­teś tak da­leko, jed­nak przy­jaźń trwa. Dziękuję, że to na­dal pielęgnujemy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:34

Nie poprawia się słów, do których nikt nie zamierza wracać.

W ogóle to skądś muszę zniknąć, ja­koś muszę zniknąć i muszę zro­bić to tak, by poczuć, że mnie już tam nie ma, że kiedyś, gdzieś byłem, ale te­raz jes­tem całkiem gdzie indziej, [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 00:17

Mi­losc to che­miczna fi­zyka geog­ra­fii, w kto­rej nad kli­fem łapiesz jed­no ciało, by je przy­ciągnąć, gdy jed­nak spa­dasz, ono będac na górze łapie Ciebie, i przy­ciąga, tworząc mie­sza­ninę jednorodną. 

myśl • dzisiaj, 00:11

Ja­ko WIDZ ce­nię pic 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:10

Zro­zumieć innych.
Niektórzy zbyt ciążą, sobie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q