Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 112 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 123 fiszki • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szlachet­ność ser­ca to nie zryw,
to ma­raton życia ...

ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl • dzisiaj, 07:02

Nie wiem czy to za­war­te w ser­cu czy w ro­zumie, kto raz się za­kocha dru­gi raz nie umie. 

aforyzm • dzisiaj, 07:00

Nie wszys­tko da się zde­finiować. Pros­te słowa, nie zaw­sze po­siadają ten głębo­ki sens , wy­rażenia te­go co najważniejsze. 

myśl • dzisiaj, 06:46

są dźwięki
które
gęsią skórą
wle­wają się do oczu
... 

myśl • dzisiaj, 06:34

Kto dużo mówi, nie ma cza­su na myślenie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:30

czytając między wierszami

Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je "kocham cie " wciąż oz­nacza przy­jaźń czy to uk­ry­ta nasza miłość ? Wyjdź z te­go cienia i naucz mnie czy­tać między wier­sza­mi te ziar­na prawdy 

dziennik • dzisiaj, 03:09

Przy zbiegu rzeczy­wis­tości fi­zyka się łamie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:51

Jedną z naj­cenniej­szych rzeczy na świecie jest....czas.
Nikt, nie po­siada wys­tar­czająco dużo pieniędzy,
aby od­ku­pić włas­ne... wczoraj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q