Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pe­symis­ta to ktoś, kto pos­ta­wiony przed wy­borem z dwoj­ga złego - wy­biera oba. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

…są wy­bory ko­nie­czne, których nikt nie zrozumie… 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 161 fiszek • 7 listopada 2011, 00:08

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

i po co po raz dru­gi wchodzisz do tej sa­mej rze­ki, sko­ro na­wet nie umiesz pływać.. 

myśl • dzisiaj, 09:12

"Spoza"

spo­za firanki
oczy złak­nione wrażeń
ut­kwione gdzieś
w mar­twą naturę...
ob­darte z marzeń 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:23

Naj­trwal­szą pod­wa­linę dla słuszności da­nych
wy­borów bu­duje poczu­cie bez­pie­czeństwa ,
in­tuic­ja na­tomiast jest jego
naj­mocniej­szym fi­larem . 

aforyzm • dzisiaj, 07:59

ANGELIQUE CRUELTY : Ozdobiona Czerwonymi Rubinami Szkatułka

Każdy, kto życzy mi źle,
zadziera z sa­mym Księciem Ciemności.

Nie wiesz co robisz,
proszę waszej zepsutości,
waszej zje­banej po całości skur­wiałej mości.

Moim wzro­kiem mis­tycznym cię opętam,
przek­lnę twą duszę,
sza­tański urok na ciebie rzucę
i w obłęd [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:44

Zaufa­niem jes­teś w sta­nie naz­wać nieus­tanną kontrolę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:05

"Mów ser­cem, a i głusi cie zrozumieją" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 06:31

little victim of the BIG TEAM

Ok­ropni ci ludzie są i niebezpieczni...

Mu­sisz bar­dzo uważać, żeby się nie wychylić
i nie po­kazać, że jes­teś choć trochę inny,
ory­ginal­niej­szy, mniej wred­ny czy
in­te­ligen­tniej­szy lub choć trochę
od nich faj­niej­szy a w żad­nym wypadku,
że samotny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:26

Stra­cona głowa, gdy chce te­go białogłowa. 

aforyzm • dzisiaj, 06:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N