Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Szcze­ra roz­mo­wa z bliską osobą - przys­tankiem, na którym wy­siada­my, z zatłoczo­nego po­ciągu, aby nab­rać po­wiet­rza w płuca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 88 fiszek • 27 lutego 2011, 00:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żeby zna­leźć się w czyiymś życiu, naj­pierw trze­ba od­na­leźć się w swoim 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:41

Mówią, ze tęskno­ta to mor­der­czy­ni, bo nas za­bija - to niep­rawda, ona po pros­tu udo­wad­nia nam, jak wiele znaczy dla nas dru­ga osoba! 

myśl • dzisiaj, 15:30

Jak­by nie pat­rzeć, wy­bierając or­gazm...wy­bierasz życie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 14:10

His­to­ria uczy nas wszys­tkiego, z wyjątkiem te­go, żeby w końcu wspólnie zamilknąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:58

Cud

Kres mej duszy os­toją zagłady...
Ob­szy­ta mgłą
plu­je ja­dem nieśmiertelności
i widzi, co dla oka nieuchwytne.
Wtłaczają słowa w żyły mej cielesności
tłus­te cienie na gra­nicy obłędu
i krzyczą w ucho No­cy, by nie zgasła.
Szep­czą więc me usta [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:36

Zarówno pokój jak i woj­na znaj­dują się w nas.
Nie można dojść do tryum­fu, do po­koju, jeśli
bra­kuje lo­jal­ności i wo­li zwy­cięstwa w walce.
(Jo­sema­ria Escriva) 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:36

POPIÓŁ

Z gwiazd spa­lonych, zos­tał popiół,
spłonął blask, ak­torzy z nieba.
Dziś sa­mot­ność i bezradność,
sce­na nieba, gwiazd swych nie ma.
Zat­ra­ciła wszel­kie blaski,
ta­lent wie­czny ze wszechświata.
Z nies­kończoną rolą życia,
uciekł całe świet­lne lata.
Więc cze­kałem wciąż w objęciach,
niespełnionych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:03

Życie

Po­dob­no życie to sztuka
Czy­li też kwes­tia gustu
Nie bądź więc ignorantem
I za­nim po­wiesz, że ktoś je marnuje
Wejdź choć na chwilę w je­go skórę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brontë

Autorzy na literę
A B C