Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Deszczowość.

Gdy przyszła je­sień, czułam się, jak­by ktoś dos­to­sował się do mo­jego ser­ca. Brud­ne chod­ni­ki, mar­twe liście na uli­cy dos­ko­nale pa­sowały do zgni­liz­ny, ja­ka pa­nowała we mnie. Cho­rowałam przez zgni­liznę uczuć, które truły [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 15:21

nie łudźmy się, że będzie dob­rze -
pos­ta­raj­my się aby tak na prawdę było. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:53

-Chcesz mi coś po­wie­dzieć ? 
-Nie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:52

"Gdy Bóg za­myka drzwi, gdzieś in­dziej ot­wiera okno"

Szu­kam wciąż te­go ok­na bo jak tyl­ko ja­kieś znajdę to oka­zuje się zak­ra­towa­ne, za­muro­wane, al­bo pro­wadzi w pus­tkę bądź gówno. Stoję więc pośrod­ku, tar­ga­na prze­ciąga­mi, a nie pod­dam się na ty­le żeby usiąść, sku­lić się i od­grodzić od świata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:38

Ludzkie dusze mają roz­maite rodza­je ce­ry: to, co pa­suje do jed­nej, nie mu­si pa­sować do drugiej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:20

Jeżeli szu­kasz i na­dal te­go nie dostrzegasz..
zam­knij oczy,
a obiecuję, że poczu­jesz za­pach, ciepły oddech
i cichy głos szepcący To­bie do ucha.

Czu­cie jest wrażliw­sze, pat­rze­nie cza­sem zwodnicze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:57

Lekcja z techniki

termowizor
in­ny­mi słowy ciepłe urządzonko
pot­ra­fi odróżnić zdrowego
od cho­rego z gorączką

noktowizor
niczym elek­tro­niczny jasnowidz
po­maga roz­jaśnić ciemność
wśród za­gubionych ludzi

sonar
po pros­tu wyk­ry­wacz kłamstw
przet­warza szum głuche­go telefonu
na wy­raźny fałsz

rentgen
to us­troj­stwo nie zna litości
przeświet­li każde­go człowieka
do szpi­ku kości

ale i bez tej aparatury
mów mi predator

czar­no-biała wer­sjo kameleona 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:53

Spro­wadź do mnie spra­wied­li­wość, przyp­ro­wadź ją do mnie. Spra­wię, że sta­nie się jej smutno. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N