Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

W swoich myślach
mogę się stać kim zechce
ta­ki charakter


Za dużo myślę
wy­myślo­ne problemy
oby poszły precz

Dzi­wadło ze mnie
lu­bię swoją samotność
ale smut­ku nie

Gorąca kawa
je­sien­na półprzytomność
da­je wokół znać 

dziennik • dzisiaj, 21:49

Szu­kamy siebie jed­nocześnie gu­biąc się w od­dechach innych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:49

Mam dość już swo­jej obecności,
Niena­widzę prze­bywać we włas­nym towarzystwie.
Chcę od siebie uciec,
Na pew­no nie zatęsknię... 

myśl • dzisiaj, 21:36

Jestem

na chwilkę
póki mogę

nie będę narzekać
potrzebuję

życzli­wej myśli
ciepłego wspomnienia

serca
które kocha

...niech się tak sta­nie.


(8 wrze­sień 2015) 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:35

"Dusza"

mie­szkam w sobie
wiele długich lat
a na­dal nie odkryłam
jak ut­rzy­mać duszę na miejscu
by nie wi­rowała od sto­py do ucha
od płuca do żołądka

wypróbo­wałam już wszys­tkie pozycje
a ona wciąż uk­ry­wa się
co rusz w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:34

#925

lecz nadzieję mam
cho­ciaż cza­sem przybłąka się
wątpliwość.
Sta­ram się wierzyć
w lep­szy dzień
aby się pozbyć
mo­noton­ności melancholii. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:23

Impresja

Czar­ny wiersz,
jak czar­ny kot,
elek­tryczne is­kry wskrzesza.
Od­kry­ciem i zagadką
moją bądź,
zdumieniem
i westchnieniem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:11

"Głupia! On tak uśmie­cha się do wszys­tkich" - po­wie­dział rozum
"Jest tak uroczy, że mogłabyś się w nim za­kochać" - po­wie­działo serce

"O nie! Zaczy­na się, zno­wu to sa­mo..."- po­wie­działy usta 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U