Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo­je od­da­je za przy­jaciół swoich. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 176 fiszek

Jest w miłości coś ta­kiego, że do te­go co się kocha pod­chodzi się z nożem, jak og­rodnik do róży. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 10 fiszek • wczoraj, 10:59

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* Dar życia *

Czy umiesz docenić
dar życia cu­dow­ny ? -
Py­tam się Ciebie
z ot­chłani ciemności.

Py­tam w imieniu
ludzi z leukemią,
co wyją gdy mięso
od­pa­da od kości.

Py­tam w imieniu
krzyw­dzo­nych dzieci,
co szczęścia okazji
zaz­nać nie miały...

Czy umiesz docenić
dar życia cu­dow­ny ?
Czy dos­trzec potrafisz
ja­ki jest wspa­niały ? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 08:34

Drzwi pancerne

Ju­dasze na­ginający własną pos­tawę pod taką ideolo­gię , która w da­nej chwi­li da­je im wy mier­niej­sze korzyści ma­terial­ne . Zdraj­cy nakładający oko­wy spre­paro­wane z włas­nych wyrzutów su­mienia na wolną [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 08:16

"Ser­ce ma swo­je rac­je, których ro­zum nie zna" ~ B.Pascal 

aforyzm • dzisiaj, 08:04

al­bo pęknie mi ser­ce al­bo przeżyję naj­piękniej­szą miłość, nie prze­konam się jeśli nie spróbuję 

myśl • dzisiaj, 07:59

Men­talny gruz bu­dow­niczym no­wych struk­tur ! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:39

Byłam taką grzeczną dziew­czyną, za­nim zniszczyło mnie życie... Iza-Bella 

myśl • dzisiaj, 06:45

Ma­li ludzie ro­bią nieraz wiel­kie świństwa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:25

Kto ura­zy nie cho­wa, sam też cho­wać się nie musi... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 06:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

King

Autorzy na literę
J K L