Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 63 fiszki

Co­raz więcej ludzi pot­ra­fi pi­sać pat­rząc w szkla­ny ek­ran. Ale co­raz mniej ludzi pot­ra­fi mówić pat­rząc pros­to w oczy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 58 fiszek • 28 lutego 2014, 00:24

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ta­kie życie, jed­ni w wie­cznym roz­kwi­cie, in­ni w ciągłym przekwicie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:00

Cza­sami chce się po­wie­dzieć Stop Co ja ro­bię ,
wte­dy przychodzi no­wy dzień i wszys­tko wra­ca do normy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:42

Daję z siebie więcej, żeby było mnie na potem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 21:36

Pieniądze nie dają szczęścia ludziom nieszczęśliwym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:36

Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się, znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło, nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na, nig­dy się nie kończy. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:22

czas skał

zmie­rzchy zaw­sze mają powody
choćby tyl­ko na dnie
tworzyły się z cudzych przeszłości

nie mnożą się w roz­grza­nej przestrzeni
za­mykają oczy w przekonaniu
które żyje swoim chłodem

do­my w których się buduje
mogą jak te za­palo­ne morza
cza­sem na­wet brać się w garść
i mieć się po brzegi

mar­twe okręty o złych zamiarach
mają tyl­ko morze
os­tatnie drogi
i bra­ki o których się nie mówi

bo są większe niż nasze mielizny 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:19

Człowiek skaczący z ok­na, w drzwiach mu­si widzieć gor­sze wyjście. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 21:04

Ja z tych, co światła księżyca nieus­tannie szukają,
choć ser­ca pogrążone są w bez­gwiez­dnej nocy. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D