Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Autoportret.

( jak­by co to mie­szkam blis­ko Poz­nańskiej 15 w Gnieźnie :) )

Jest gorąco i nie narzekam
Moc­no nie narzekam
Gorącą kawę piję
Do ochłody ją wypiję
Trochę wyparuję
Już chłod­niej się czuję
Moc­no nie narzekam
Na deszcz nie czekam
Ule­wa zdarzyć się może
Siedzę w domu
Nie siedzę na dworze
Jes­tem nieopa­lony
Jes­tem nieogolony
Mam skar­pe­ty po kolana
I narze­kam już od rana
Lecz nie moc­no
Jak już wspominałem
Tyl­ko trochę dziś
Narze­kając przeklinałem

Odtwórz 

fraszka
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:58

Spokój ducha

Cza­sem trze­ba zgu­bić miłość
żeby wie­dzieć ile znaczy
cza­sem le­piej jej nie znaleźć
by nie tra­fić w wir rozpaczy.

Póki w ser­cu Twym mieszkałem
nie mu­siałem szczęścia szukać
te­raz błąkam się bezdomny
pragnąc choć spo­koju ducha.

To po­dob­no kwes­tia czasu
po­za Tobą zna­leźć życie
i pos­kro­mić dzi­kość serca
które wciąż Cię prag­nie skrycie.

Odys, czer­wiec 2015 (z in­spi­rac­ji Abo­ve & Beyond – Peace of Mind)
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/07/05/spokoj-ducha/ 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 14:28

* * *

zwiąż mocno
słowa
niech milkną
gdy two­je palce
palą skórę
niezapomnieniem
roz­siewając rozkosz
jak popiół

na ciele 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 13:52

Niedo­powie­dze­nia są naj­większą zagadką. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 12:52

Do­ceniasz głupotę in­nych, a swo­jej nie widzisz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:51

Miłość nie jest uczu­ciem. Nie jest na­wet kon­sekwen­cją ich nad­miaru. Jest po­wodem wielu de­cyz­ji, których nie podjęłoby się w in­nym stanie. 

myśl • dzisiaj, 12:18

La­biryn­tem życia dążymy
dum­nie spuszczając głowę
by nie zo­baczyć światła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:16

* * *

scho­dami do nieba
wędrujesz
umierasz na gra­nicy światów
fiołki stanęły ci na drodze
od­dały za dar­mo swój zapach
a ty pochy­lasz się nisko
pod­nosząc szczęścia drobinki
leżące ot tak sobie

nie zauważasz
że jestem
na zaw­sze i nig­dy...

MaJa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coetzee

Autorzy na literę
B C D