Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

je­dynym ce­lem każdej rzeczy trak­to­wanej z osob­na jest od­wróce­nie naszej uwa­gi od is­tnienia ja­kiejś całości 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 68 fiszek • 21 maja 2011, 09:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Uczuć wrota"

Niektórym drzwi ser­ca me­go uchy­lam na oścież;
bo­wiem jest pe­wien ta­ki dotyk,
aczci­by chciał go zastąpić, polegnie.
Kiedy jed­nak wy­celu­jesz w toń moździerz;
naślesz potęgę swej floty,
wówczas od wrót Twa oso­ba odbiegnie.


Ilek­roć chciałbyś zbliżyć się maleńko;
poczujesz [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:03

Ta­kie "coś" które poz­wa­la poczuć się ni­komu kimś - Tak właśnie to miłość.

****Z cyk­lu cy­nicznie przez świat**** 

aforyzm • dzisiaj, 02:00

Cza­sem wo­limy uwie­rzyć w coś niep­raw­dzi­wego ale piękne­go bo to nie bo­li w prze­ciwieństwie do cze­goś praw­dzi­wego ale bru­tal­ne­go więc ja­kim trze­ba być baj­ko­pisarzem żeby w ogóle nie cier­pieć ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:24

...ღ...

..Ogólnie uj­mując ,
rzecz była ciut sprośna :
......On Ją wiel­bił cicho
Ona była głośna ......

றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:08

.

Lu­bię ten mo­ment, kiedy mam przed sobą czystą kar­tke i długo­pis w dłoni. Mogę w pełni pod­dać się chwi­li, prze­lać wszys­tkie słowa, myśli i ob­ra­zy, których nie pot­ra­fię zob­ra­zować. Pi­sanie zastępu­je mi [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 00:51

Cza­sami chwi­le, do których chciałbyś wra­cać, ula­tują ja­ko pier­wsze, a za­pamiętu­jesz te, o których chciałbyś zapomnieć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:39

Człowiek szu­ka swe­go miej­sca w życiu inaczej nigdy
Kur­wa nigdy...

Nig­dy nie od­naj­dzie siebie,
sen­su te­go piep­rzo­nego życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:33

I podążam tak z ra­dością w oczach.
Ścieżką swą wracam.
Uśmiech ma­luję na twarzy swej.
Ot­wieram drzwi - ...a dom wciąż pusty. 

aforyzm • dzisiaj, 00:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orwell

Autorzy na literę
N O P