Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bez skrępo­wania cie­szyć się drob­ny­mi przy­jem­nościami, spo­radycznie ofiaro­wywa­nymi przez los. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek

Młode: ziemniaki,
Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - 
Wniebowstąpienie. 

haiku dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 11:31

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Los roz­sta­wia fi­gury na szachow­ni­cy życia. 

myśl • dzisiaj, 16:46

Mnie nie in­te­re­su­je pra­wo wy­myślo­ne przez ludzi, mnie in­te­re­su­je pra­wo us­ta­lo­ne przez Bo­ga. ~ Pa­weł Rychlica 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:38

Jut­ro jest zaw­sze no­we, świeże, niezab­rudzo­ne.
Ale to dziś jeszcze trwa.
Nie od jut­ra, od teraz. 

myśl • dzisiaj, 16:37

SPÓJRZ PROSZĘ W ME OCZY

Mo­je oczy są po­noć szczęśliwe
W moich oczach po­noć nie ma żałości i złości
Lecz co jest ?? 
Uk­ry­ta ot­chłań na­miętności ?
Pat­rząc mi w oczy nie uj­rzysz w nich miłości ani ni­cości
Co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:25

...

w na­giej ko­biecie wiel­ka to siła
bez do­tyka­nia prącie mi postawiła 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:03

Niemal nad­ludzkim wy­siłkiem przełamuję wewnętrzne ba­riery, które tkwią, niczym zas­chnięte sta­re rany...
Dla Ciebie war­to- zawsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:03

"Krótko"

Wszys­tko się chrza­ni, kiedy próbu­jesz ko­goś zrozumieć,
a sa­ma nie wiesz co czujesz.
Z jed­nej stro­ny masz żal do tej osoby,
że kiedyś zro­biła coś bez czy­jejś zgody.
Cho­ciaż w głębi się wszys­tko rozumiało,
to wca­le łatwe [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:55

Pozwól mi od­po­wied­nio przeżyć życie, abym mogła zro­zumieć, jak dro­ga jest śmierć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C