Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli two­ja chat­ka zu­pełnie zniknęła z po­wie­rzchni, nie narze­kaj. Masz jeszcze spo­ry za­pas śniegu, z którym możesz zro­bić, co chcesz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Miłość może og­rzać, po­parzyć i wyparować. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 22 fiszki • wczoraj, 14:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

MAJKILL : Milczenie Jest Złotem

Pogrążony w naj­ciem­niej­szej z ciemnych
ot­chłani w mro­ku trwał przez długie lata
zam­knięty w swo­jej jed­nooso­bowej celi
i cze­kał na od­po­wied­ni moment,
gdyż wie­dział, że ta chwila
na pew­no kiedyś nadejdzie.

Po­nurą lecz bladą, bez wy­razu i posępną
twarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:47

Jak się jest na świe­czni­ku, to się jest też na języku. 

aforyzm • dzisiaj, 06:31

Grateful Appreciation

Mój Pan mnie wysłuchał.
Dos­tałam tą pracę
i miesiąc już ponad
jest jak nie piję.

Choć jeszcze doskwierać
próbu­je ktoś czasem
to trzeźwej-mi lepiej
o wiele się żyje.

Uwa­gi nie zwracać
nau­czyć się muszę
na ścier­wa co życzą mi
wciąż jak najgorzej.

Więc zostań [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 05:46

Kiedyś obojętna, te­raz całym światem. 

myśl • dzisiaj, 03:41

Wra­cam

Wspom­nieniami wra­cam do mo­men­tu kiedy żyłeś, kiedy byłeś, dro­gi Dziad­ku mą os­toją. Każdy prob­lem który miałem, na­wet życia się nie bałem, bo wie­działem że opar­cie w To­bie miałem, byłeś moim ideałem, [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 03:07

To nie ta­kie łat­we po­wie­dzieć kocham
i odejść... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 02:03

Gdy­bym mogła na­rodzić się jeszcze raz pop­ro­siłabym Bo­ga o oczy które umiałyby spoj­rzeć z miłosier­dziem na dru­giego człowieka. O us­ta które słowem ukoją, o dłonie które niosą po­moc, o ser­ce które nie grzeszy, o miłość która przez­wy­cięży każde zło. Wte­dy byłabym nap­rawdę piękna. 

myśl • dzisiaj, 01:51

Z czasem, w czasie, o czasie. Przestrzeń zamknięta

Był wrze­sień, pom­ruk ho­ryzon­tu zaw­sze przy­nosił smo­lis­ty osad, wraz z kurzawą z suchych lasów i ciągłych kro­pel at­ra­men­tu. Pachniało sa­dem, ta­kim, na którym więdną kar­tki, pożółkłe, roz­mokłe, i ciężkie. Nie rwą się, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 01:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Herling-Grudziński

Autorzy na literę
G H I