Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 27 fiszek • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

" Ku­bek wo­dy do ust pod­noszę i twój ob­raz na dnie widzę. Do mi­sy łyżką sięgam, a z niej two­je oczy na mnie pat­rzą. Ptak zaśpiewa, a ja twój głos słyszę. Do snu się ułożę i w tym śnie ciebie oglądam" frag. książki 

myśl • dzisiaj, 15:27

"Is­tnieje bez­sprzeczny dowód na to,
że gdzieś we wszechświecie żyją ja­kieś is­to­ty inteligentne.
Świad­czy o tym sku­teczność, z jaką uni­kają wszel­kiego kon­taktu z na­mi ..."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 15:12

Wianek

Na niebie, chmu­ra o chmurę uderza,
Na ścianie far­ba biała, jeszcze świeża,
Nad na­mi sa­molot, pędzi - do ce­lu zmierza,
W świecie, "dob­ro" nad dob­rem zwycięża.

Deszcz pom­ru­kuję o szybę,
Go­ni me myśli w ciem­ne kąty.
Ile ra­zy, w mych słowach chybię,
Gdy uwiążę z nich wianek - całkiem mądry. 

wiersz • dzisiaj, 14:55

Echo słów .

Słowa giną w głuchej ciszy,
tyl­ko ona bi­cie naszych serc słyszy.
Jed­no spoj­rze­nie , czuły do­tyk wys­tar­czy
i ten uśmiech niczym za­pach po­marańczy .
Ciągle w ciszy echo słów tańczy
nic nie znaczących
z dnia na dzień co­raz bar­dziej się od­da­lających .
Zos­ta­je spoj­rze­nie, czuły do­tyk ,
prze­cież to wys­tar­czy . 
I ten uśmiech niczym za­pach po­marańczy . 

wiersz • dzisiaj, 14:37

Dzi­siej­szej no­cy jed­na z niewielu gwiazd na niebie, wskaże mi drogę do Ciebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:32

Szkląc oczy

bułka z masłem
lek­ko spa­da
przy­wiera do ziemi
jak but na słoninie

a życie staje
kluską w gardle
gdyż to nie pestka
lecz kit który się wciska 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:21

Tak to jest, że cza­sem nie myślę głową a ...... :

Ko­bieta w no­cy porządnie ........, jest cała w skow­ronkach od rana. 

myśl • dzisiaj, 14:09

* * *

-Oni zab­ra­li mo­je dziec­ko! Ja nie wiem. Zab­ra­li. Krew, wszędzie krew. Ja nie mogę. Proszę! -Em­ma puściła zak­rwa­wioną słuchawkę, która za­wisła na sprężys­tym kab­lu.
-Ha­lo..., Ha­lo, Ha­lo!!! Jest Pa­ni Tam? Ha­lo! - [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 14:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N