Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pamiętasz?
Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 172 fiszki

Słowa nie mają z tym nic do czynienia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • 23 września 2014, 02:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Człowiek- je­dyne stworze­nie po­siadające duszę, które pot­ra­fi być jed­nocześnie is­totą bezduszną... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:01

***

Noc już się nie na­daje do spa­nia
Lecz do ury­wanych drze­mek
Pop­ra­wiania po­duszek
Przyk­ry­wania wys­tających stóp
To nie przyzwoite
Nieobec­nością niez­nośną
Wy­dep­ty­wać ścieżki w mózgu
Do białego rana 

wiersz • dzisiaj, 13:55

Płomień

Niektórzy płoną jas­no, in­ni- tlą się ledwo
Czyś świe­czką jest, czy gwiaz­dą, łączy nas to jedno:
Nie ważne, ile światła da­jesz, ile mocy
Liczy się, byś rozświet­lił choć dro­binkę nocy 

wiersz • dzisiaj, 13:50

SEWENNOŁ

NIE NIE NIE NIE
NIE NIE NIE !!! 

wiersz • dzisiaj, 13:14

nie ma Cię

I już nie mogę bez Ciebie żyć.
Codzien­nie czuję Twoją nieobec­ność.
Ciągle Cię nie ma tu,
i jeszcze trochę,
a po­myślę,
że to wszys­tko na niby.

Nie będę się bro­nić.
Przed Tobą nie chcę.
Działasz na mnie tak,
że nie mam ocho­ty żyć
bez Ciebie. 

wiersz • dzisiaj, 12:46

Sko­ro głupi ma szczęście, to ja jes­tem mądra... ~ Mrs Vercetti 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 11:51

Jes­tem Niczyj...to ta­kie czu­cie życia?
Jak się zo­rien­to­wałem ?
Spoj­rzałem za siebie i....
Ni­kogo nie zo­baczyłem...je­dynie po­jedyn­cze śla­dy na piasku...
Mo­je ślady... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:27

Na niebie w Por­tu­galii po­jawiła się "Ręka Boga" 

myśl • dzisiaj, 11:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q