Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

By­wają no­ce tak pełne udręk, że na­zajut­rz na­leżałoby zmienić naz­wisko, bo nie jest się już tym sa­mym, co pierwej. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 72 fiszki

zdarzają się tak mroczne no­ce, że dzień wy­daje się wymysłem 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek • 16 sierpnia 2014, 20:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jed­na in­formac­ja może zmienić całe życie . 

myśl • dzisiaj, 14:02

Czuję się zmęczo­ny życiem,
a jeszcze bar­dziej słowa­mi ludzi
którzy mówią że śmierć nie będzie końcem. 

aforyzm • dzisiaj, 13:42

***

Od­szedłeś Bra­ciszku w dal nieznaną,
Gdzie żad­na z trwóg nie będzie Ci daną.
Od­szedłeś Kocha­ny, da­leko do Boga.
Czy bar­dzo Cię zmęczyła Two­ja ziem­ska droga?

W ob­liczu wiel­kiej stra­ty - Two­jego odejścia,
Żałuję, że nie znaleźliśmy [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:41

Uza­leżniła jak nar­ko­tyk, nag­le od­syła na odwyk. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:32

I na­wet nie wi­dać dna od które­go mogłabym się odbić... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:57

* * *

mo­ja życiowa muzyka
to różno­rod­ność kompozycji
od chil­loutu po heavy-metal
tańczę
zakręcona
i cza­sem nie wiem w którą stronę iść

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:44

Po­nie­działek po­witał mnie de­likat­nym chłodem. Nieroz­ważnie wy­biegłam z do­mu przyb­ra­na je­dynie w koszu­le. Skos­tniała nieco cze­kam na zatłoczo­nym przys­tanku i przy­tupu­je dziar­sko dla roz­grzew­ki, ale ja­kie to ma znacze­nie? Prze­cież jes­teśmy Mis­trza­mi Świata !!! 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:12

PIKNIK

Za­biorę Cię ze sobą
mój kocha­ny Góralu
za­biorę Cię ze sobą
do cu­dow­ne­go baru

Na pik­nik z Tobą pójdę
pod tęczą rozłożony
usiądziemy tam sobie
na miękkiej wiązce słomy

Cicho w uszko To­bie szepnę
byś był ze mną dziś szczęśliwy
pod tą tęczą wymarzoną
po­całunek dam Ci ckliwy

Jak ta, po deszczu, łuna
bramę do nieba otwiera
tak miłości zag­ra struna
niech sa­mot­ność nie doskwiera

Niech z całusem życzeń tysiąc
na mo­tylich skrzydłach leci
niech wciąż złote słońce, wisząc
nad tą tęczą, To­bie świeci. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Norwid

Autorzy na literę
M N O