Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wódka przy­bija słowa jak mo­tyle do deski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 44 fiszki

Za­lany by­wa wylewny... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 119 fiszek • 2 listopada 2011, 11:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

o tej, która przychodzi bez pukania

pa­miętam mu­zykę i wiatr
i światło w twoich oknach
cze­kałam na ciebie od zaw­sze
choć wte­dy
nie mogłam o tym nic wiedzieć

a później położyłeś moją rękę
jak pieczęć
na swoim sercu
jak­byś już wte­dy miał pewność
że do ni­kogo innego
już nig­dy nie będzie należeć

26.11.2015 dedykowany 

wiersz • dzisiaj, 11:28

de­zer­terzy Ci
wpi­sali w kon­sty­tuc­je
Haiti nasze jest 

haiku • dzisiaj, 11:17

Od sa­mot­ności do załama­nia, pop­rzez śmierć, dzieli gram zwątpienia w miłość. 

myśl • dzisiaj, 10:53

WŚRÓD TRAW POŁONINY

Przes­trzeń, Bie­szcza­dy, wol­ności smak
na­de mną niebo, pod śla­dem szlak
do­koła słońce, traw Połonina
Bóg, cisza, wiatr i jarzębina

Myśli w zachwy­cie, czas, niezależności
wid­nokrąg me oczy tu­li do siebie
Cis­na, Us­trzy­ki, Wołosa­te, Wetlina
Bóg, cisza, wiatr i jarzębina

Słowa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:40

Na sa­tys­fak­cję naj­lep­szy młody bóg. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 10:30

układ dwuelementowy

zmyślam so­bie ciebie
na kształt doskonały

wy­myślam by począć
zaz­drośnie wspomnienia

w miłość by­le jaką
która ser­ce nie mieści


in­spi­rac­ja róż ,,lamusy,, 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 10:27

czy warto tak tracić energię

nie/szczęście/ nie
zbieg okoliczności
niejasności
połykasz słowa
ja tak ogólnie
nie bierz dosłownie
czy­taj z dystansem

inspiracją
życie

choć chciałabym przez chwilę
poczuć jasnowidzem
mistrzem

zam­knąć w butonierce
co w rozterce


Krys­ty­na Sz. 25.11.2015r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:19

lamusy

pat­rzę na ciebie
to jak­bym widziała siebie

dwadzieścia lat później
ze zde­ner­wo­wania wciąż zer­kam na zegarek

jak to dobrze
że nasze dłonie nie są zbu­dowa­ne z komórek 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś