Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Zmysł oszus­twa brylantowy,
uśmiech szcze­ry, Oscarowy.
Nic nie kłamiesz,jes­teś sobą.
Szko­da ze nikt nie poz­nał się Tobą
Smut­ne jest że na­wet Ty nie wiesz kiedy grasz a kiedy Jes­teś Ty. 

wiersz • dzisiaj, 00:10

Olśniło mnie cz. 2.

Myślę, że te­mat pdróżowa­nia wyczerpałem...
...niesie on za sobą również pew­ne zag­rożenia, ale czym byłaby pełna wol­ność jak ut­ratą części bez­pie­czeństwa, kosztem lep­szej przyszłości, lub w ogóle przyszłości. Na myśl mi te­raz przychodzą [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 00:00

* * *

Jes­tem winny
Więc i mo­je wybory
Win­ne ambicji
I bra­ku pokory
Pok­ro­ju Da Vinci
W powidokach
Semafory

Prze­ciw­ko mnie
De­jani­ry decyzje
Wyrwę im serca
Za he­rezję i hipokryzję
Ka­mienie na wadze Temidy

Z po­koju wypędzam demony
Świecie - zos­taw mnie w spokoju 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:58

BĄDŹ CZŁOWIEKIEM DLA LUDZI
mało lot­ne, ale moje 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:56

Czuję Twe ciepło, do­tyk i słyszę ser­ce.. Jes­teś bar­dziej praw­dzi­wa, niż co­kol­wiek innego. 

myśl • wczoraj, 23:55

Obietnica

I obiecu­je Ci szcze­rość, ale nie taką bez kłamstwa.
Obiecu­je Ci ra­dość, ale nie taką bez łez.
Obiecuję Ci dumę, nie taką bez porażki.
Gwa­ran­tu­je Ci miłość, jeżeli te­go chcesz.

Żądam od Ciebie wier­ności, ale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:50

nieod­legła dłoń
wdzięczność chwi­li rozumie
w kro­kach dotyku 

haiku • wczoraj, 22:50

Zaw­sze mi się wy­dawało - pew­nie jak większości - że jed­nym z naj­gor­szych uczuć jest niena­wiść al­bo po pros­tu smu­tek. A jed­nak od ja­kiegoś cza­su prze­konuję się sys­te­matycznie, że dla mnie dużo [...] — czytaj całość

myśl • wczoraj, 22:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C