Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 153 fiszki

Nadzieja matką głupich.
Tak liczne ma­my rodzeństwo! 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek • 17 października 2013, 00:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Będę zaw­ra­cać Ci głowę, dopóki nie zro­zumiesz, iż nie umiesz żyć be­ze mnie. 

myśl • dzisiaj, 11:25

DDA Killer

Nie żyję.

Ktoś za­bił mnie.

Nie mogłem go powstrzymać.

Nie miałem żad­nych szans.

To nie mo­ja wina.

Spójrz na swo­je dziec­ko pogrążone w mroku
sta­now­czym nad­miarem szoku
spo­wodo­wane­go twoim zachowaniem.

Je­go płacz woła o pom­stę do nieba,
pod­czas gdy to­bie nic [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:14

* * *

Ko­mu ta śmierć
była pot­rzeb­na
tak na prawdę
uwłaszczając so­bie bez­karnie
prze­pełnioną nadzieją przyszłość

gra­biąc wiarę w dob­ro
całymi garściami

grze­biąc bez­bronną miłość
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:08

Kiedyś chciałem umieć roz­ma­wiać z ludźmi, dzi­siaj wys­tar­czy mi, że umiem słuchać sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:08

odludzanie

codzien­nie umieram w in­nym miejscu
wczo­raj zbierałam kości z pro­gu ja­kiegoś domu

to i tak lep­sze miejsce
niż czar­ne ko­ty pamięci
które cichaczem prze­biegają po człowieku

a po­tem pech za pechem
pcha się drzwiami i oknami

siedzę decha­mi przy­bita
trzy ra­zy ktoś woła
od­pu­kam w nieheblowane

uro­ki mają swój urok


Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:52

Jak płynąć będzie Rze­ka me­go Życia?
Czy war­tkim stru­mieniem gnać będzie wśród Głazów Możliwości?
Czy sta­tecznym nur­tem popłynie sze­rokim Ko­rytem Stabilizacji?
Czy połączy się z inną Rzeką wzmac­niając ją swą Siłą?
Czy schnąć będzie po­woli płynąc Pus­ty­nią Losu?
Nie wiem!
Wiem jed­nak, że jak­kolwiek by nie płynęła, jak­kolwiek bym nią nie kiero­wał, i tak znaj­dzie swój kres w Oceanie Niebytu! 

myśl • dzisiaj, 10:52

... dlacze­go trze­ba na­leżeć do "ja­kiegoś wyz­na­nia/kościoła" by móc wie­rzyć w "Bo­ga", być uz­na­nym za "dob­re­go człowieka"?... na­zywają ich "ateis­ta­mi", bo zer­wa­li z kościołem, choć nic nie wiedzą o nich sa­mych... czyżby "re­ligia" była najważniejsza?... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:48

Smut­ne jest to... że człowiek który nie ma dla ko­go żyć, przes­ta­je też żyć dla sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N