Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 56 fiszek • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mam chłopa­ka - brzmi tak niewy­raźnie. Jak­by życie za­mieniało się w wyob­raźnie. Światło zgasło, jest po pros­tu jasno... 

myśl • dzisiaj, 10:01

Niewy­konal­nym jest doświad­cze­nie wszys­tkich ran, żeby zro­zumieć ból. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:34

Miłość jest wówczas.
Jeżeli w tłumie klonów, jes­teś w sta­nie od­szu­kać "Tą jedyną". 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:24

Tęskno­ta jak cho­roba kości
złośli­wa niesie desperację
ope­racyj­na tyl­ko spokój...
Skąd? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:15

ANTIWAJPER

Po­noć Sza­tan jest pa­nem kłam­stwa i chaosu...

To co pat­rzy z twoich oczu
pro­si się, żeby ci je wydłubać.

Jes­teś pokrętna i ba­wi cię
gdy ludzie się kłócą, ty podła żmijo.

Za­pomi­nasz jed­nak, że jes­teś tyl­ko człowiekiem
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:59

Demony serca

Szar­pią po­le ser­ca na kawałki
wy­sysają energię
mówią: "nie ma nadziei,
Nie ma zbawienia
świat to tyl­ko iluz­ja, wydmuszka"
De­mony ser­ca szaleją
a z ich ściętych głów
trys­ka trująca krew. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:55

życie
nie zaw­sze jest tak - jak myślisz
i nie zaw­sze tak - jak­byś chciał żeby było
...
jest inaczej 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:28

gryzę te piórka
kiedy śnie sen na jawie
wy­budzam śpiocha 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P