Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Do­rośli nig­dy nie pot­ra­fią zro­zumieć. A dzieci bar­dzo męczy ko­nie­czność stałego objaśniania. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki

... wiecie dlacze­go mądrość szep­tem mówi ?... bo zmęczo­na myśle­niem - bez­myślność tak nie męczy 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 139 fiszek • 22 kwietnia 2011, 00:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nig­dy nie wiesz cze­go Ci brakuje,
dopóki nie dos­ta­niesz wszys­tkiego, cze­go potrzebujesz. 

myśl • dzisiaj, 18:20

jestem

oczy - sztuczne czar­ne perły
ku­lają się na parapecie

ser­ce ma za­pach tytoniu
szyb­szy puls kruszy je w cy­namon

myśli - draska
palą wszys­tko i duszą

a słowa jak kos­tki lodu
chłodną stróżką nikną w po­sadzce

ale - 
wciąż tu jestem

trącam w martwe
od stu lat gwiaz­dy
nie do końca
chcę wyblaknąć 

wiersz • dzisiaj, 18:18

z pustki

dlacze­go ?
nieis­totne
już nic nie jest ta­kie samo
bez powrotu

ten pier­wszy raz

była mgła
i nagły ko­lorów błysk
a po­tem ?

a po­tem pustka
świat ko­loru sepii
błąd ?

ten pier­wszy raz 

wiersz • dzisiaj, 18:02

Kiedy człowiek doz­na­je go­ryczy i przyk­rości, to sam sta­je się jedną wielką go­ryczą i przykrością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:19

Młodość uczy, sta­rość rozumie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:19

Odkąd pa­miętam układałam ja­kiś plan
Zbierałam myśli, do­ceniałam to co mam
Wie­działam, że nie wys­tar­czy mieć
Że trze­ba jeszcze bar­dzo chcieć
Od­dychać tak jak gdy­by miał się skończyć świat 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:42

Jest ta­ka blis­kość, co ludzi od siebie oddala 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 16:35

Udo­wad­niając ko­muś że nie jes­teś wielbłądem mi­mocho­dem sta­jesz się ofiar­nym kozłem , bo­wiem to nie ty masz w da­nej chwi­li wątpli­wości , lecz stro­na szu­kająca na An­tar­ktydzie Sahary 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C