Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tyl­ko owo­cem zwycięstwa. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

wszys­cy pragną po­koju, ale ta­kiego co ich zadowala 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 19:19

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Włas­ne słowa pot­ra­fią zadzi­wić, szczególnie gdy na­wet ty w nie nie wierzysz. 

myśl • dzisiaj, 12:38

"Za­raz" to te­raz tyl­ko ze przed chwilą :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:05

To co zdo­bi in­nych, może nas oszpecić,
tyl­ko wier­ność so­bie, ubie­rze nas pięknie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 11:33

nieparzyste

są ta­kie myśli spłoszone
które się wy­powiada dotykiem
i od­po­wie­dzi na które upar­cie nie padło pytanie

ser­ce mam nie do pary
i ty­le rękawiczek
a bra­kuje mi jed­nej dłoni
która uchwy­ci się myśli
do­gasającej przed świtem

w ciepłym od szeptów powietrzu
drży jeszcze nieoswojone
sa­mot­ne jak palec
zostaniesz

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:15

Dziw­ka to ko­bieta z męską moralnością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:14

* * *

Naucz mnie chodzić bez strachu
że się pot­knę, nie pod­niosę więcej
bo z tobą niebo świeci inaczej
obudż me życie na nowo
no­ce ta­kie zimne
szu­kam ja­kiś drzwi do ciebie
chcę la­tać bez wyrzutów
chcę pływać w morzu miłości
opar­ta zaw­sze na sercu
jeść cię i pić twoją skórę
twoim za­pachem per­fu­mować moją krew
jak chciałabym móc cię całować
pieczętując two­je us­ta aż do ut­ra­ty tchu.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:05

Ko­bieta z za­sada­mi, nie mu­si swo­jej mo­ral­ności na smyczy wyprowadzać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:57

myślikróliki

kiedy pat­rzę na ciebie
tak
wo­lałabym mieć w głowie kota
ryb­ki oraz psa


naj­gor­sze co cię w życiu czeka
to jak miłość do zwierząt roz­ciąga się na miłość do człowieka 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orzeszkowa

Autorzy na literę
N O P