Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zaz­drości­my tyl­ko te­mu, na które­go miej­scu mog­li­byśmy się zna­leźć sami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Zaz­drość to ta­ki mały drań, który piórkiem chci­wości łas­kocze nasze ego. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 123 fiszki • 16 października 2010, 13:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

na apokalipsę

od up­ra­wiania myśle­nia zaw­sze na­rodzi się po­mysł na wizję
od up­ra­wiania sek­su nie zaw­sze na­rodzi się dziec­ko
od uza­leżnienia od sa­mog­wałtów rodzą się wyrzu­ty su­mienia
od wyrzutów su­mienia rodzi się grzech pierworodny 

fraszka • dzisiaj, 04:24

Pa­miętaj, co autor miał na myśli, że ludzie srają ludźmi na ludzi. 

myśl • dzisiaj, 04:05

Urodziłeś się w bólu,
Więc za życia odpoczywaj,
Nie zmar­nuj żad­nej z chwil,
Bo dni stra­conych gorycz,
Przy­pom­ni Ci smak...
Naucz się niewiary do ludzi,
Bo zaw­sze wyj­dziesz z twarzą,
Zacho­wasz swą dumę i honor,
Nie spoglądaj się znów za siebie,
Wspom­nienia jak cień towarzyszą,
Przy­pomi­nają by znów ser­ca ból,
Nie prze­nikł całego ciała,
Nie pot­ra­fię po­kochać znów;
Może pot­ra­fiłem tyl­ko raz...

Ma dusza mu­rem podzielona
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 03:10

Wyrzuć wszel­kie niedoj­rzałe kolory
By umieć uśmie­chać się do innych,
A wte­dy oni uśmie­chną się do ciebie. 

aforyzm • dzisiaj, 01:58

Nie ceń nig­dy bar­dziej tych co mają i dla­tego wiele dają,
ale tych co nic nie mają i wciąż wszys­tko Ci od­dają...

Oni mają więcej...

Pus­te ręce
Piękne serce
Szcze­re wiersze
I coś jeszcze...

...
Dro­gich oczu blask - Bezcenny...
Bez­cenny i miły dla Two­jej wartości
War­tości i siły, którą masz gdzieś w sobie
jak krwi ciągły obieg... 

aforyzm • dzisiaj, 01:27

Każdy jest ta­ki sam a jed­nak in­ny. Mądry może być brzyd­ki a głupi ład­ny, głupi i brzyd­ki, bądź ład­ny i mądry. Czy to piękne? Czy piękne jest to, że jeśli ktoś urodzi [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 01:02

Ja­ko PI­LARZ rysuję 

aforyzm • dzisiaj, 00:54

Szaleję za Tobą !!!

Do­ba dzieli się na pół,
nie zaw­sze równe... zimą
jest to dla mnie cool, że
noc trwa długo dłużej niż dzień,
ale dłuższy dzień niż noc latem
jest dla mnie porą-gównem.

Czerń i biel w za­sadzie
nie są [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N