Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

-Spójrz mi w oczy
- Nie.. nie..
-No spójrz! Boisz się?!
-Nie.. jeszcze nie te­raz... (po­wie­działa śmierć) 

myśl • dzisiaj, 01:41

Biel

Chłonęłam po­woli
każdy twój od­dech, do­tyk, spoj­rze­nie
Ciebie
Chciałam mieć cię na wyłączność
Do końca już
Po­tem przyszedł i po­wie­dział mi
że to się za­raz stanie.
Po­tem przyszedł i zaczął mną kiero­wać ten cho­ry strach
A ja [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:35

Naj­ważniej­sze jest to, że dzi­siaj jeszcze trwa
a jut­ro, wciąż przed nami 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:21

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm • dzisiaj, 01:00

Ja­ko LIS­TO­NOSZ podwójnie widzę 

aforyzm • dzisiaj, 00:22

To były i są naj­piękniej­sze dni mo­jego życia. Od tam­te­go mo­men­tu, od pier­wsze­go spot­ka­nia dziękuję Bo­gu, że pos­ta­wił Ciebie na mo­jej drodze życiowej. Uwie­rzyłam, że mogę więcej, wiara w siebie i własne [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 00:13

Praw­da o życiu jest jedna,
Sens w nim to legenda!. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Jeśli grasz, masz 100% pew­ność, że kiedyś przeg­rasz, je­dynie cza­sem będziesz wygrywał.

Za to jeśli grasz w życiu to uważaj, bo ig­rasz z ogniem. 

myśl • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N