Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze smut­nych his­to­rii pow­stają dob­re książki. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 32 fiszki

Nie roz­liczaj­my his­to­rii te­raźniej­szością! 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 21 fiszek • 12 marca 2014, 16:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Zaj­rzałam w oczy
Ty­siącom mężczyzn
Ale tyl­ko w twoich
Dos­trzegłam siebie 

wiersz • dzisiaj, 01:08

Pow­tarzasz mi często, że jes­tem Twoim życiem...

Jeżeli tak jest, to trak­tuj mnie tak jak­byś miał to życie stra­cić, bo żyje się raz.
Do­ceniaj to, co dos­ta­jesz od życia, bo to naj­cenniej­szy dar.
Sza­nuj życie, bo kiedyś możesz je ut­ra­cić, a Te­go odzys­kać już się nie da. 

myśl • dzisiaj, 00:55

Szu­kając piękna w mro­ku, nie od­najdę go inaczej jak pop­rzez kreację,
fas­cy­nacją wy­pierając wiarę, pier­wszym ges­tem is­tnienia roz­warłem us­ta na nieskończoność.
Pow­stając z upad­ku, tworzy­wem przyszłego po­ten­cjal­ność i przejrzystość.
Po zna­mię bez­kre­su na oczach, wytężony wzrok w ko­lej­ny stan skupienia.

In­te­ligen­cja nas prze­ras­ta, dla­tego nie możemy uj­rzeć jej owoców inaczej jak tyl­ko wy­dając je. 

myśl • dzisiaj, 00:21

Wyznanie

Zu­pełnie nie wiem jak to wszys­tko ująć w słowa. Dla­tego te­raz wyłączam mózg i urucha­miam ser­ce. Więc… Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szą osobą. Jes­teś mi pot­rzeb­ny jak po­wiet­rze. Nie pot­ra­fię bez Ciebie żyć. [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 00:20

* * *

Twe us­ta są słod­kie roz­pa­lasz me żądze,
twe ciało pachnące i myśli kuszące. 

erotyk • dzisiaj, 00:17

Ja­ko WYSZCZE­KANY PIES mil­czę. (Fa­fik z Portalu) 

myśl • dzisiaj, 00:15

Ja­ko WI­KARY nie daję wiary. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:06

Tęsknię

Kiedy spoj­rzysz nocą na księżyc, pomyśl
że to ten sam, na który ja te­raz patrzę.
Widzę w nim twoją twarz prześliczną
i mo­je ser­ce za tobą płacze.

Dzieli nas tyl­ko dwieście mil...
to prze­cież wca­le tak daleko [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H