Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Mężczyz­na po­zos­ta­je zaz­wyczaj bar­dzo długo pod wrażeniem, ja­kie zro­bił na kobiecie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 130 fiszek

Mo­je motto:
Nie przy­noś i nie od­noś wrażeń, miej je zaw­sze przy sobie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 73 fiszki • 19 listopada 2011, 17:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

dro­ga do szczęścia jest bar­dzo długa
szu­kając kierun­ki wciąż mylę
i za­miast ra­dośnie po drodze z jedwabiu
stąpam po og­niu i pyle

cza­sami zwie­dziona ułudą radości
znęco­na wędrówki końcem
błądzę po ob­cych zim­nych krainach
i marznie mi dusza gorąca

zdarza [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 23:13

Szczęście

Czy...
kruszyłem kiedyś swój lód?
szu­kałem światła za chmurami?
próbo­wałem się og­rzać wśród mrozu?
Nie.

Ale...
wie­działem co chcę osiągnąć?
miałem w so­bie pot­rzebną moc?
od początku mogłem działać?
Tak.

Czasem...
wątpiłem?
nie wierzyłem?
załamy­wałem się?
Tak.

Co...
z moją przyszłością?
z moją iskierką?
z moim szczęściem?
Zna­lazłem je. 

wiersz • dzisiaj, 23:02

na­dal nic nie wiem, cho­ciaż sta­ran­nie to prze­myślałam, po­noć tak już mam 

myśl • dzisiaj, 23:01

W każdym z nas od­dycha ból, które­go nie chce się tak do końca uśmie­rzyć.

___________________________________________
dedykowane
Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:46

Masz to w oczach, tak moc­no i wyraźnie!

Całe to piekło, które war­te jest przejścia,

i całe niebo, które cze­ka na końcu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:38

Są ta­kie dziury, które załatać można tyl­ko nie uz­nając je za nie. 

myśl • dzisiaj, 22:25

Moja twórczość - luźne wprowadzenie

Często mam ochotę podzielić się z kimś swoimi myśla­mi. Często od­rucho­wo zaczy­nam wte­dy pi­sać wier­sz... Nies­te­ty nie zaw­sze pot­ra­fię je ub­rać w słowa. Wychodzi wier­sz z wer­sa­mi tak długi­mi, że prog­ram zawija [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:20

A gdy już us­chnę jak sta­re drzewo,
co się własną korą rani
Obym to życie co już przeminęło,
mógł naz­wać naj­lep­szy­mi latami 

myśl • dzisiaj, 22:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E