Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

A o co­kol­wiek chodzi, nie bierz te­go tak po­ważnie. Bar­dzo rzad­ko ja­kaś rzecz jest długo po­ważna. Nap­rawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 43 fiszki

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żartu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 58 fiszek • 16 września 2010, 17:47

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cytaty... ;)

Uwiel­biam dzielić się
uczu­ciami w jedyny
dob­rze zna­ny sposób
gdzie dos­ko­nale cenię

Ano­nimo­wość kreśląc
parę życiowych wersów
które kieruję do ludzi
o po­dob­nym rozumieniu

Głębi uk­ry­tej w słowie
gdzie nieis­totna jest
po­zos­ta­wiona opinia
a sa­ma więź z autorem...

Dziękuję...
23.09.2014 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 20:12

Sen jest dru­gim życiem.
Widzisz w nim to, cze­go tak na prawdę pragniesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:08

Ludzie są kocha­ni, pu­ki kochają ... 

myśl • dzisiaj, 20:06

To, że nie widzisz cier­pienia, nie oz­nacza, że go nie ma. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:00

"Każdy oso­biśćie stwarza włas­ne piekło" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:47

Nie war­to tra­cić krop­li łez, gdy wo­koło fa­la za falą.
Uczu­cie po­kona lęk, w śnie nie da­my się ma­rom.
Tyl­ko ja i ty, po środ­ku pus­tki strasznej,
Zno­wu chwyć mnie za rękę,
a jak zaw­sze będzie fajniej. 

myśl • dzisiaj, 19:47

Cytatowiczom
Bu­kiet życzeń z kokardką
Szczęścia na co dzień


23.09.2014r.
 

haiku
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 19:30

Byłam na dnie, widziałam wiele, otaczał mnie mrok i chłód, kocha­ny. Chciałam się pod­dać, zam­knąć na zaw­sze po­wieki... nie pot­ra­filam, od­na­lazłam drogę by wrócić. Two­je cier­pienie mnie uleczyło, to juz chy­ba nie jest miłość, dziękuję. 

myśl • dzisiaj, 19:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P