Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 34 fiszki

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 169 fiszek • 21 listopada 2010, 20:26

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pół żartem w serio

Proszę pa­na proszę pana
nie chce u mnie zajść ta zmiana
co dzień mówię co noc szepczę
pod po­duszkę wkładam wiersze

zer­kam w pra­wo i na lewo
szu­kam w do­le pat­rzę w niebo
nie chce się pop­ra­wić wcale
ciągle [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:35

pustka.............

nic już mi nie zostało
parę ubrań...........
zdjęć...........
wspomnień.........
i............ boląca dusza......
ale ta­kie jest życie.....................
znaj­dzie kolejną
może z nią będzie szczęśliwy................................. 

wiersz • dzisiaj, 13:28

Brak Ciebie ja­ko par­tner­ki spra­wia mi cierpienie,
Brak Ciebie oraz Naszej PRZY­JAŹNI Nap­rawde za­bija mnie każde­go dnia,
Nie trać mnie, nie trać wiary, którą ja stra­ciłem przez chwilę.

POMÓŻ Mi pot­rze­buję CIĘ jak NIGDY.

PRZEPRASZAM 

myśl • dzisiaj, 13:27

Kłamiesz, by zbu­dować więź z drugą osobą, która następnie roz­pa­da się przez kłamstwo. 

myśl • dzisiaj, 13:24

Kochany...

Muszę Ci coś wyznać...
Za­pom­niałam już Twoją twarz.
I głosu też przy­pom­nieć so­bie nie mogę.
Nie pa­miętam, jak sma­kują Two­je usta
i ja­kich per­fum używasz.
Minęło ty­le dni od os­tatniego spotkania...
Czas nie stanął w miejscu.
Prze­ciw­nie- pędził, jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:01

Prze­ciwieństwem miłości nie jest niena­wiść jak każdy twier­dzi lecz zwyczaj­ny egoizm. 

myśl • dzisiaj, 12:54

zza świadomości

Odtwórz
w przes­tron­nym ciem­nym po­koju
ciche wspom­nienia szep­czą lękliwie
białym prześcieradłem nakryte
tłoczą się po kątach niechciane

stos zatęchłych pocałunków
gęstą pajęczyną pok­ry­ty śmiech
bez­tros­kich chwil so­bie powierzonych
na par­kiecie śla­dy niewytańczone

niedo­kończo­ny do­tyk zim­nych dłoni
zes­chnięte spoj­rze­nia przy powitaniu
sza­moczący się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:49

Sza­leństwo jest duszą towarzystwa. 

myśl • dzisiaj, 12:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł