Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet dziw­na miłość jest lep­sza od bra­ku miłości. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 135 fiszek

miłość, to wie­czny głód z krótki­mi chwi­lami sytości... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 17 fiszek • przedwczoraj, 22:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Errata

Słowo żyć tak pięknie brzmi,
Lecz cóż z te­go jak nie dla ciebie,
Dzi­siaj tyl­ko słowo śmierć mi w głowie grzmi,
Zas­ta­nawiam się jak jest w niebie,
Czy od­po­wiem za wszys­tkie słowa wy­powie­dziane w gniewie ? 
Mo­je ser­ce już miłości nie przewodzi,
Je­dynie ku­la mą głowę przechodzi... 

wiersz • dzisiaj, 02:08

* * *

os­tatnio ciągle tyl­ko się
snuję
między po­koja­mi
myśla­mi
między ludźmi
słowami
jak­by troszeczkę unoszę się nad ziemią
w zły sposób
myślami
słowami
wciąż do Ciebie 

wiersz • dzisiaj, 01:05

Z perspektywy plastikowego siedzenia

Ktoś po­wiesił się na dworcu
na wskazówce zegara
który za­cis­ka si­ne usta
po po­sadzce tarza się mocz
w tu­rec­kiej skórze

Za­padła cisza
między sylwetkami
sza­ra jak ludzkie odbicie
w dep­resję zaplątane

Ko­bieta w po­marańczo­wej kamizelce
znoszo­nej jak sen
ściera z po­sadzki zmęczenie
w oczach obojętność
nosi 

wiersz • dzisiaj, 00:55

byłem i jestem przecież: ten sam

Bu­ka, Skor – Antracyt
Odtwórz

mam dwadzieścia dwa lata
cza­sem ja­kieś mo­tyle w brzuchu
na wpół-żywe
co tyl­ko ob­niżają lot
jak­by znów miało zburzyć się
tych kil­ka gałęzi
z ja­kich układam od­dech

i ucie­czki mam swo­je nieudolne
od tych co potłuk­li mi oczy
z naskórkiem zer­waną obecnością.

ty wiesz że pod rzęsami
człowieka można ob­lec najpiękniej
bez­senność przez to 
i śmierć mam–

jak­by na zawołanie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:29

Kry­tyka cze­goś cze­go nie ro­zumiesz, ma ty­le sa­mo sen­su, ile ob­wi­nianie wo­dy o to, że to­niesz, po­nieważ nie pot­ra­fisz pływać. 

myśl • dzisiaj, 00:11

* * *

Trze­pot skrzy­deł motyla
Uchy­lił ok­no do snu
Na skra­ju łóżka
Dłoń musnęła dłoń
Łącząc li­nie papilarne

Li­nia życia tchnęła w drugą
Niez­naną dotąd energię

Li­nie ser­ca ideal­nie dopasowane
Niero­zer­walną stworzyły całość

Ot­worzyły drogę li­niom przeznaczenia
Niepi­sanym lecz ma­lującym cu­dow­ny ob­raz

Li­nie głowy w swej świado­mości
Odpłyneły głęboko
Do wnętrza nieokiełznanego 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:10

Ja­ko NAJ­WYŻSZY wyos­trzam zmysły 

aforyzm • dzisiaj, 00:01

Cegła

Już od ty­lu lat za­gubieni w codzienności,
Zbyt wielu żąda, wzo­rowej powinności,
Ser­ca kwitnące pod ścianę rzucone,
Ko­lej­ne cegły w murze stracone.

Czy­je dłonie go wzno­siły, potężniej­szym uczyniły?
Czy­je us­ta dały roz­kaz, bez opo­ru tak przyjęty?
Aż w [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 23:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Burgess

Autorzy na literę
A B C