Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

To zu­pełnie zro­zumiałe, że dzieci nie ro­zumieją niektórych spraw, bo są zbyt skom­pli­kowa­ne. Niepojętym zaś jest to, że to, co dzieciom wy­daje się oczy­wis­te, do­rośli uz­nają za niemożli­we do zrealizowania. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • 26 lipca 2009, 18:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nie myśl źle o człowieku
ty, który sta­rasz się nim być
... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:00

Złość jest ok­rutnym do­radcą i po­zos­ta­wia po so­bie zra­nienia i trupy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:30

"Co ot­rzy­małeś dar­mo - prze­kazuj dar­mo Innym"

Nie można po­godzić pieniędzy z roz­wo­jem duchowym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:23

Miłość

czym jes­teś ????
gdzie jes­teś ????
czy uwie­rzyć w Ciebie jeszcze mi się zechce?

chy­ba nie chce,
żyć już z miejscem,
w krórym czu­je sa­mot­ności bezkres.

po­nad siedem mi­liardów na tym świecie ludzi
a ko­lej­ny dzień w życiu sa­moc­tością mnie obudzi,
ilu poz­nać jeszcze mu­siałbym w życiu ludzi,
by uczu­cie to pot­ra­fić w końcu z ser­ca zgubić. 

anegdota • dzisiaj, 11:21

Gdy­byśmy nie cier­pieli nie pot­ra­fili­byśmy współczuć, gdy­byśmy nie kocha­li nie pot­ra­fili­byśmy zazdrościć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:20

głębi nowość

pragnę wy­ciszyć powoli
echa umysłowej swawoli

wsłuchując się w Bożą wolę
zwiększyć emoc­ji kontrolę

by wyjść po­za obrazy
w świat ducho­wej ekstazyin­sp. "Praw­dzi­wa ek­sta­za ducho­wa jest zaz­wyczaj połączo­na z wiel­kim, wi­docznym na zewnątrz wy­cisze­niem i pra­wie dos­ko­nałą kon­trolą emoc­jo­nalną." KU 

wiersz • dzisiaj, 11:00

Kiedy ja upa­dałem, ona mnie pod­no­siła, była moim je­dynym aniołem w które­go tyl­ko wierzyłem. 

aforyzm • dzisiaj, 10:46

Nie po­win­no się uczyć dziec­ka jak być bo­gatym ...
Na­tomiast ucząc codzien­nie jak być szczęśliwym,
będzie znało war­tość, a nie cenę ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś