Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

I ob­cy uśmiech in­spi­racją dla ust. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 211 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ra­ny za­nikają ..lecz człowiek sta­je się cha­mem .. 

myśl • dzisiaj, 15:10

Powrót marnotrawnego księcia

Pod Twym pro­giem w oczekiwaniu
na taką jaką Cię zos­ta­wiłem samą
by pożądać in­nych róż
łatwiejszych
idealną
ciągle czekam.

Wa­rując jak pies
już nie na Twoją cieczkę
ale na to co we mnie dojrzało.
Zużyty jak obiet­ni­ca wróciłem.
Być może jest już za późno.
Sko­ro na­wet Two­je kwiaty
ulu­bione - więdną
co­raz szybciej
a ja dopiero
zacząłem
kochać.

Nie po­zos­tało mi już nic innego.
Tyl­ko cze­kać aż te­raz Ty
wrócisz
z przeszłości.
Gdy już za­pom­nisz o mnie
by pa­miętać tylko
NAS.

Odys, styczeń 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/26/powrot-marnotrawnego-ksiecia-do-obrazow-fabiana-pereza-i-cyrila-rolando/ 

wiersz • dzisiaj, 15:04

"Łowca Motyli"

Wzięła do ręki ku­bek z gorącą kawą, po­deszła do ok­na i wpat­ry­wała się w biel zi­my na drze­wach, spoglądała zza ok­na na spa­cero­wiczów, na gdzieś śpieszących się in­nych mie­szkańców osied­la. Po­myślała, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 14:47

Słowa niektórych piose­nek pieszczą
zmysły tak jak na­miętny kochanek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:28

Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:07

Być moRze

dro­ga do spełniania marzeń
to krzy­wa wydarzeń
wiele dob­rych i złych zdarzeń
natłok myśli skarzeń
motłoch men­talnych oparzeń
i niepop­rawnych skojarzeń

cza­sami mu­sisz od­ważnie skoczyć
ro­wu kro­kiem nie przekroczysz
w którym men­talne bagno
co chce zciągnąć Cię na dno
wrzu­cić w kupę dosadną
wiem, z autop­sji to kojarzysz
więc nie muszę Ci tłumaczyć


to od Ciebie za­leży ile będziesz znaczyć...
A więc płyń z tym na fa­li i szu­kaj ko­lej­nej w oddali. 

wiersz • dzisiaj, 14:02

* * *

Ciem­ność nas­tała, a ja dryfuje.
Unoszę się w górę, w dół,
pod­ta­piam się i wy­nurzam
z mętnych wód samotności.
Po­cie­szam się, że znajdę ląd.
Stały, bez­pie­czny, bez zmartwień,
bez trosk, wśród zieleni,
ląd z mej nadziei.
Lecz gdy os­tatni włos
pod wodą zni­ka - 
to­piel­cem nadzieja,
a wraz z nią otucha.
Umieram w zim­nie,
wśród blasków księżyca.
Bez Ciebie, bez ludzi,
w głębi­nach zanikam. 

wiersz • dzisiaj, 14:00

Nibylandia jest bliżej niż myślisz

Gdy prze­mawiasz i drążysz
tak jak­by i ja­kieś gdzieś
ni­by nie słucham

jed­nak słyszę
a na­de wszys­tko czuję
po ko­niu­szki palców
ciężar dźwięków

bo wiesz
tyl­ko r z e c z y
można przy­mie­rzać od - do
człowieka nie sposób 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Autorzy na literę
Ł M N