Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bądź os­trożny, kiedy pochłonięty swoimi spra­wami stoisz nad brze­giem rze­ki. Możesz zos­tać wbryk­nięty do wody. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 27 fiszek

Os­trożność, to szczyp­ta życia lub zdro­wia odłożona w zapasie... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 05:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ja­ko SMOŁOWY dob­rze widzę 

aforyzm • dzisiaj, 02:15

Przy­tulam się do niego. Wiem, że być może jest roz­czu­lony wczo­raj­szą roz­mową, bądź wdzięczny za wspar­cie. Jed­nocześnie się boję. Nie wiem jak zniosę je­go ko­lej­ny związek. Dla­tego odeszłam. Wiz­ja, że on i [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 02:15

Piękno młodości tkwi w si­le wiary i w sa­mej is­to­cie po­zyty­wiz­mu drze­miące­go w nas samych. 

myśl • dzisiaj, 00:36

* * *

Us­ta kłamią, lecz oczy zdradzają,
Słowa słod­kim ja­dem ociekają,
To język kar­mi sztuczną ambrozją,
Zaś oczy nie kryją się z prawdą,
Mi­mo, że nieme, to one krzyczą,
Za us­ta zdrad­li­we przepraszają,
Za swój język, za mowę ra­niącą -
- o ja­kieś zro­zumienie błagają,
Coś nędznie się usprawiedliwiają,
Jed­nak ko­lejną szansę dostają. 

wiersz • dzisiaj, 00:34

samotność

po­noć samotność
to tyl­ko uczucie
nie fakt
może być jak miłość
sil­ne i jak z przyjaźnią
możesz z nią być
za pan brat

po­noć samotność
jest subiektywna
i niewidoczna
myślę: co za bzdura!
niewidoczna?!
prze­cie widzę
żeś samotna
kiedy pat­rzę w twoje
okna 

wiersz • dzisiaj, 00:22

naj­większe w jaskini
jest echo 

myśl • dzisiaj, 00:21

oczyść serce
oczyść miejsce
śmierć wszys­tkich dogoni
py­tanie za co złapie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:02

" Pub­liczne" od­da­waníe moczu przez mężczyznę to ob­raz dos­to­jeństwa i pochwała życia ! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś