Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

DROGA TWOJEGO ŻYCIA

JED­NA Z WIELU DRÓG DO WY­BORU
I TO TYL­KO OD WAS WSZYS­TKO ZALEŻY
DRODZY RODZI­CE JAKĄ DROGĄ PUDZIE CIE
CZY DOBRĄ CZY ZŁĄ 

wiersz • dzisiaj, 23:18

Letni deszcz

Tłum zeb­rał się na pla­cu nocą
biesiad nas­tał czas
pod na­gim niebem
w świet­le mi­liar­da gwiazd
pijący mężczyźni
ba­wiące się dzieci
i ko­biety wzy­wające deszcz
ko­biety ocze­kujące na deszcz
przybądźcie let­nie chmury
królo­we swych mężczyzn wzywają
sza­re w różowe i na powrót
niech skrop­li głowy nasze
wzy­waj­cie ko­biety deszcz
tańczcie nagie 

wiersz • dzisiaj, 23:16

kiedy jes­tem smut­na al­bo się boję, mas­kuję to uporem 

myśl • dzisiaj, 23:12

Czy na tym świecie nie ma szcze­rości, czy ja mam ta­kiego pecha... 

myśl • dzisiaj, 23:09

Naj­lep­sze są urodzi­ny gdy jes­teś dziec­kiem, wte­dy człowiek nie wie­dział o co chodzi, ale wie­dział, że to wyjątko­wy czas. 

myśl • dzisiaj, 22:58

* * *

Stała sa­mot­nie na skra­ju wys­py trzy­mając cze­goś kur­czo­wo wpat­rując w od­da­lony pun­kt na ho­ryzon­cie, można tak wiele wyczy­tać, czy­tała dniami i la­tami a pun­kt się nie zmieniał cza­sami zbliżał to od­da­lał tak dla za­bawy, ja­kież to było zajęcie mo­noton­ne ujarzmianie pragnień. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:57

***

z krawędzi ust
zrzu­casz głaz-
słowo

słowo-
kłamstwem

teraz
głaz ten
w ser­cu noszę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:45

* * *

Miłością pozostałes
Zam­knięty w goryczy
Nie możesz przejść
Przez gardło 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y