Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

Wy­musza­nie pochwał i kom­ple­mentów przy­pomi­na seks z pros­ty­tutką. Ni­by da­je przy­jem­ność, ale po­zos­ta­je świado­mość po­niesionych kosztów. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 133 fiszki • 19 marca 2011, 14:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

zabawa z gender w dwa ognie

Tych z górki nie znoszą ci z dołu od wygóro­wane­go mniema­nia o so­bie i vi­ce vers a ci li­tości­wi inaczej z po środ­ku tyl­ko na [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 06:17

Płyt­kie myśli by­wają nieraz głębo­ko zakorzenione. 

aforyzm • dzisiaj, 06:00

Próbo­wałem, wy­razić to co czuję, gdy słyszę tę me­lodie, lecz wszys­tkie słowa brzmią zbyt pros­to, zbyt słabo...

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:06

Piękna jak wiosen­ny poranek
moc­na niczym smak ka­wy o po­ran­ku
Przy­jem­na, przy­pomi­na pier­wszy pocałunek


W pa­mięci oraz wyob­raźni uk­ryłem dwa naj­większe skar­by...

Prag­nienia i marzenia.
i me­lodie...
i piękne melodie...

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 03:54

Jed­na noc, ty­siąc łez, niewiele zro­zumienia i cicha nadzieja, że spełnisz obiet­nicę. Ja nie przes­ta­ne czekać.


~Dla M. Z. 

myśl • dzisiaj, 03:01

...

Najłat­wiej zle­cić ciszy by szczerze wyznała
to cze­go praw­da po­wie­dzieć by się bała
a że nikt nie jest w sta­nie uciszyć ciszy
więc słów ocze­kający w dwójnasób ją słyszy
tak bar­dzo wy­mowną jak żad­ne in­ne słowa
choć te­mu kto mil­czy głowę w piasek chowa… 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:40

naj­większe pudło
ma kontrabas 

myśl • dzisiaj, 01:45

Ja­ko KA­PITAN ce­luję w burzę 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Allen

Autorzy na literę
A B C