Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wódka przy­bija słowa jak mo­tyle do deski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 42 fiszki

Za­lany by­wa wylewny... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 115 fiszek • 2 listopada 2011, 11:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Może wej­dziesz do łóżka. Po­roz­ma­wiamy." T. Różewicz

przet­rząsam kąty
dochodzę do ściany

łóżko­wa kon­tem­plac­ja bieli

wszys­tko zaczy­na się i kończy
w ciągłości poziomu 

wiersz • dzisiaj, 09:39

Cień

Niebo już nig­dy nie będzie błękit­ne. Już na­wet nie pa­miętam, kiedy os­tatnio spo­za zasłony smo­gu wyłoniła się choćby na­mias­tka niebies­kiego ko­loru. O gwiaz­dach słyszałem tyl­ko z opo­wieści. Tuż przed wy­buchem woj­ny dziadek [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 09:31

* * *

Ciepłe słowa
czuj­nie nasłuchują odbiorcy

niep­rze­nik­nione w mil­cze­niu płyną
wy­ciszo­ne trwają gotowości

zos­taną wez­wa­ne
prze­mie­rzając do­liny smutku

by z im­pe­tem uderzyć
w Two­je ser­ce ...25.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:15

w duchu pocznij dzień
dobry 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:12

...

Swoją delikatnością
Na­dajesz bar­wy słowom

Ma­lujesz ni­mi ob­ra­zy blis­kie sercu

Wer­niksem uczuć ut­rwa­lasz miłość
Która ze szki­cu prze­radza się dzieło

Podzi­wiam Twój artyzm

Jed­nocześnie bar­dzo żałuję
Że nie tworzysz dla mnie

Ma­lar­ko złudzeń 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:51

"Nieobec­ność nie oz­nacza prze­cież zapomnienia."
— Lauren Brooke “Roz­sta­nia i pow­ro­ty”

Nies­te­ty według mnie chy­ba zbyt często właśnie nieobec­ność oz­nacza owe zapomnienie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:22

Cza­sem lis­ty są jak zwrot­ni­ce, prze­kiero­wywują nas na zu­pełnie in­ny tor. Wszys­tko za­leży od dyżur­ne­go ruchu, w jaką podróż nas pośle, kto na nas cze­ka w przedziale i kto nam po­może nieść bagaże. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 07:43

Miłość w lis­tach pisze szczęście
I po­syła je ja­ko codzienność. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł