Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

Na­wet ciągłym szczęściem można się zmęczyć. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 71 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Każda bez­senność jest in­na, tyl­ko człowiek chciałby być ten sam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

Kocham sa­mot­ność, bo ona da­je mi nadzieja na jej brak.
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 17:49

Ech ci Ka­toli­cy, którzy myślą że pra­wo bos­kie obo­wiązu­je ich tyl­ko w mu­rach kościoła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:40

Ludzie są jak trądzik, niektórzy to zwykły pryszcz, część zni­ka bez śla­du, a z resztą trze­ba żyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:19

Scho­waj tę po­gardę.
Wiem, że pod nią kry­jesz strach przed tym co jest obce. 

myśl • dzisiaj, 16:10

* * *

Znów staczam się z dna
To­pię w pus­tej łyżeczce
Oświet­lam mro­kiem twarz
I uciekam w miej­scu stąd
Unosząc się w płytką głębię
Wielo­rybów-wod­nych ptaków mi­jam sto
Ławi­cy do­tykam jak chmur
I duszę się w powietrzu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:50

* * *

Światło w tunelu
Wschodzi słońce na ho­ryzon­cie
Is­kier­ka nadziei
Przes­tało padać
Czar­ne chmu­ry zni­kaja. swiatłość
Po­myślne dni sie po wo­li zaczynają
W od­da­li wi­dać nadzieję
Brniee w mym kierunku
Jest co­raz bli­zej i bliżej
Cze­kam na nia z ot­warty­mi ramionami
Niech przy­niesie mi ciepło,
Po­god­ne dni niech wez­ma górę i roz­go­nia te smut­ne chwile... 

wiersz • dzisiaj, 15:47

"Bywa"

Zbyt dużo pszczół do jed­ne­go kwiatu lgnie
Słodyczą skuszo­ne o względy zabiegają
Niektórym jest da­ne na­sycić się do pełna
Po­zos­tałe nies­te­ty te­go szczęścia nie mają 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lem

Autorzy na literę
K L Ł