Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 42 fiszki

Zło ma świet­ny dział reklamy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • 2 listopada 2013, 16:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dam­ska dusza, męska pasja. 

myśl • dzisiaj, 22:33

***

Niejedną bez­senną nocą
by­liśmy so­bie wzajemnie

- na od­ległość szeptu
a wciąż za da­leko
w tym samym
miej­scu i cza­sie
a wciąż
*spóźnieni


o dzień
o dwa
o życie


*śmieci wracają? 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:30

Nikt Cię jeszcze nie zastąpił... 

myśl • dzisiaj, 22:03

Naj­wy­mow­niej­sze są małe pus­tki w ser­cu każde­go z nas
oba­lają próżnię od­dzielającą nas od świata
ani grzeją, ani ziębią, póki nie wys­ta­wią na cel. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:02

Być jak wios­na - spra­wiać by na us­tach ludzi kwitł uśmiech :) 

Uśmie­chnij się do mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:49

* * *

Skieruj uwagę na mnie
tak jak byś mnie szukał
przyj­rzyj się mi dokładnie
od­liczam dni
le­niwa pięść przer­wie mą drogę
mózg ufa z wol­na napływającej głupocie
gdy­bym tyl­ko mogła zrozumieć
śle­py fałsz...ból w mo­jej głowie
prze­suwam ba­riery na sam próg bólu
fab­ry­kuję, przek­rwa­wione oko pęka od wizji. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:42

Błędy to przy­wilej młodych…
U sta­rych to po pros­tu głupota 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:40

POŻAR

Upa­damy w won­ny sze­lest
złota, mie­dzi i czer­wieni
pośród puchu i za­pachu
je­sien­nych liści płomieni

Cały świat dziś prze­siąknięty
drgającym po­wiet­rzem, słońcem
miękkiej ziemi aro­matem
ko­lej­ne­go la­ta końcem

Pożąda już całe ciało
jed­wa­biu twoich dłoni
sza­leństwo zmysły omo­tało
sięga od ko­lan ku skro­ni

W koło pożar rozpęta­ny
wszędzie wi­rują płomienie
w złocie, mie­dzi i czer­wieni
wraz z tobą idzie spełnienie 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lec

Autorzy na literę
K L Ł