Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­da ma to do siebie, że za­piera. Fałsz ma to do siebie, że wychodzi na jaw. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 78 fiszek

Cza­sem wszys­tko tak wychodzi, byś te­go nie zauważył. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 12:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sami wys­tar­czy je­den im­puls by zmienić ciepłe ko­lory zachodzące­go słońca w krwa­wy po­tok łkające­go nieba.

Nie zmieni­my świata, zmieniamy siebie. 

myśl • dzisiaj, 01:14

Kiedyś marze­nia były pros­te, mieć ko­go po­kochać, ra­zem się śmiać, przeżywać przy­gody po pros­tu żyć.

Reszta to były tyl­ko do­dat­ki i zamienniki. 

myśl • dzisiaj, 00:44

Błądzę po cichu zasłaniając śla­dy po­myłek każdym następnym krokiem... 

myśl • dzisiaj, 00:24

Za­bawną aneg­dotą stało się wspom­nienie o Nim, kiedy zna­lazłaś się w objęciach te­go od­po­wied­niego. Cza­sem na­wet wspo­minasz, ale już tyl­ko w for­mie żar­tu, w końcu stał się tym kim po­winien... przeszłością. 

myśl • dzisiaj, 00:21

I nadzej­dzie ta­ki mo­ment, kiedy spoj­rzysz na niego i zro­zumiesz, że to ten za które­go od­dać życie to niewiel­kie poświęcenie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:17

Miłość jest jak słońce
Raz świeci na bez­chmur­nym niebie poz­by­tym trosk,
A in­nym ra­zem, żeby ją dos­trzec trze­ba wiele cier­pli­wości i zrozumienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:07

Więzień

Fa­le he­bano­we
O brze­gi rozbijane
W ok­nach kra­ty me­talo­we
La­ta z życia wyrywane
Więzień na kozetce
Zmąco­ny umysł żalem
Je­dyne myśli: o ucie­czce
W ser­cu wy­pala­ne żarem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

WINOŻAL

Kiedyś tak go­dałaś my przy winie
Że to życie num upłynie
Upłynie ra­zym jak z nut
Za­pyto­lym Ciebie wte­dy
Co Kocha­no bedzie kiedy...
Co bedzie kiedy
Jo w tan­go pu­de znów

Mo­ja Bal­bi­no wy­pij to wino
W tv [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L