Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

a co mi tam...

zas­ty­gam w ocze­kiwa­niu na ko­lej­ne słowa
przyo­dziewam pan­cerz obojętności, aby nikt nie mógł mnie dot­knąć tam gdzie krew pom­pu­je miłość
jeszcze tyl­ko maskę kpi­ny i sar­kazmu ku­pić muszę
prze­cież ta­kie naj­modniej­sze w tym sezonie!
Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 07:43

ćwiczę język by nie zro­bił się grubiański 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:23

Często jes­teśmy zakład­ni­kami włas­nych myśli. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:01

Zdrada ma kolor amarantu

Muśnięciem chłodu
w niedościg­nionej se­kun­dzie
cichut­ko bezszelestnie
skra­da się ku zacho­dowi
sub­telny tren
ut­ka­ny z ulot­ności mgiel­nej

tam gdzie za­sypia słońce
zni­kają zacza­rowa­ne perły

nad­chodzi mar­co­wy dzień
zza zakrętu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 05:17

Życie nie dziw­ka, nie mu­sisz płacić. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 03:15

Król potworów

Zaata­kował To­kio ra­zy wiele
Zniszczył doszczętnie, spa­lił wszystko
Zdarzało się jed­nak, iż przyjacielem
Ludzkości było to wiel­kie "smoczysko"
Tak moi drodzy, by­wało tak nieraz
Bes­tia og­romna ludzkiej ra­sy broniła
Swe życie poświęcić umiała dla nas
Do krop­li krwi ostatniej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:35

Znów czuję że żyję. Dziękuję To­bie, że da­jesz mi po­wody i swo­jej od­wadze, skaczę nad przeszko­dami, trzy­mając cię za dłoń wiem że nie spadnę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:45

Im więcej się mnożymy, tym więcej mu­simy się dzielić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lem

Autorzy na literę
K L Ł