Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Drugie dno podmaski

Chciałem uwol­nić swo­je szaleństwo
Od­puścić so­bie człowieczeństwo
Bo by­cie człowiekiem
Znudziło mi się z wiekiem
Żad­nej za­bawy nie było w etyce
Mo­ral­nych za­sadach i polityce
Psycho­patyzm mój na tym polega
Że w człowieku nie widzę człowieka
A je­dynie skórę, mięśnie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 22:43

.

Daw­no za­pom­niany wład­ca, który chciał być Pa­nem Świata a w swych pod­bo­jach prze­mie­rzył niez­liczoną ilość krain, w których zdo­był wiel­kie bo­gac­twa. Pew­ne­go dnia wszedł w po­siada­nie szma­rag­du tak piękne­go, że porzu­cił on [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 22:25

Idź tyl­ko drogą, która pop­ro­wadzi cie do właści­wego celu. 

myśl • dzisiaj, 22:20

Pył tka ten zły sen,
czas jak szept serc w skał grób mknie,
żal brnie, ten sam dzień. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:14

Naj­mocniej w ryj dos­ta­je się od miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:42

Mówią, ze naj­piękniej­szy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:20

Maślany sen

Z mętnej wo­dy twarz
a może na od­wrót
Niejed­noznaczność.
Wy­pat­ruję
urzeczo­ny początkiem
całej mlecznej reszty
którą ubiję na masło.
Sa­ma też lu­bisz więc nie za­mykaj oczu
bo wca­le nie za­mie­rzam Cię zdradzić.
To tyl­ko suchy chleb przes­tał mi sma­kować

…tak łat­wo upaść na pos­ma­rowaną stronę.

Odys, kwiecień 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/04/16/maslany-sen/ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:14

Zaw­sze ufaj, że dob­ro powraca
by ten bu­merang nie tra­fił Cię w twarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś