Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

I ob­cy uśmiech in­spi­racją dla ust. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 215 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Spaleni

Pat­rzę my­mi zmęczo­nymi ocza­mi, na wspomnienia,
Leżące bezwład­nie, na po­piel­niczce, z niedopałkiem,
Jeszcze świeżym. Szu­kam myśli, tam gdzie ich nie ma,
Śpię do połud­nia, zer­kam okiem, przy­tom­nie nie całkiem,
Na budzik. Miał zadzwo­nić i on też mnie zawiódł.
Od ty­god­nia nikt do mnie nie dzwo­ni, nikt nie pamięta.
Może Her­mes zabłądził? Za­pom­niał i mi nie zaniósł,
In­struk­cji życia. Umiera ma miłość w ka­mień zawinięta...
Leżymy na tym sa­mym materacu,
Spa­leni w objęciach uczuć... 

wiersz • dzisiaj, 21:25

Mil­cze­nie by­wa złotem, lecz też złotem głupców. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:03

nie mam do ciebie żalu o ściśniętą du..ę i wred­ny cha­rak­ter, ale o zim­ne serce 

myśl • dzisiaj, 20:57

Miłość to je­dynie złudze­nie a prze­de wszys­tkim ból i cierpienie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 20:32

Dieta ciup

Auto­bus czerwony
i ja się czerwienię
o ludzie i to ich wcis­kające w fo­tel spojrzenie

myślę o ka­wie z mle­kiem, że nie zdążę na­wet zdjąć kożucha

ale za­raz przy­pomi­nam sobie
że jes­tem uczu­lona na wszystko
prócz kawy


i żeby nie za­jadać miłości lodami. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:27

Bóg nam świad­kiem, gdy diabeł zeznaje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 20:18

Na zaw­sze za­pamiętam tych, którzy mieli wys­tar­czająco od­wa­gi, by lek­kim kro­kiem wstąpić w moją sa­mot­ność i izolację. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:16

Złość złością - na złość
dob­ro­cią poczęstuj­my.
Wspaniałomyślność.

26.01.2015r.


___5/7/5___ 

haiku
zebrał 11 fiszek • dzisiaj, 20:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U