Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie masz żad­nej szan­sy, ale ją wykorzystaj. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek

Szan­sa też ma ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 29 fiszek • wczoraj, 01:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli chcesz mnie ob­ga­dywać, zrób mi to pros­to w twarz, a nie za plecami...

®All rights re­ser­ved 

myśl • dzisiaj, 18:44

„Ludzie Bez…”

Ludzie Bez…
nad podziw obojętni
bez gry­masu
zbędnego
prze­mie­rzają powoli
kilometry
mar­ne­go życia
ok­ry­ci tym sa­mym płaszczem
zapomnienia
bez wiary szczególnej
w cu­da obiecane
miłosier­dzia pozbawieni
ubodzy
niebłogosławieni 

wiersz • dzisiaj, 18:40

Boję się...tak bar­dzo się boję,że mnie zos­ta­wisz,znaj­dziesz so­bie inną:leps­zą,ładniejszą,mą­drzejszą.chudszą,a mi zos­ta­wisz tyl­ko wspom­nienia i wielką ranę na sercu. 

aforyzm • dzisiaj, 18:38

Wyłączając te­lewizję na­dal kon­ty­nuuje­my jej wizję. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:34

Na­wet czas nie jest Naszym przyjacielem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:21

alternatywa

za­bijałem su­mienia we śnie
i obeszło się bez ofiar
te­raz śpi mi się lepiej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:15

***

Na cmen­tarzu nies­pełnionych obietnic
stała ut­ra­cona wiara
płacząc nad gro­bem pus­tej obietnicy
Tuż obok czaiła się pycha
żałując nieumyślnej zbrodni
Uczci­wość opar­ta o cmen­tarne mury
wzdychała nad swą winną pracą
Płakały płakały
póki wiatr nie przy­wiał im
os­tatniego oddechu
A kiedy o świ­cie ko­pano ich mogiły
nikt nie zauważył
że ran­na nadzieja wciąż żyła 

wiersz • dzisiaj, 17:39

„Codzienna modlitwa”

Myślę i myślę i wy­myślić nie mogę
Jak mam opi­sać ci Bożę moją trwogę
Bar­dzo proszę! Po­każ mi tą dobrą drogę

Za­tem jak wiesz dobrze
Pus­tka mi doskwiera
I tak o to żebrzę
O to co uwiera

Może i [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brontë

Autorzy na literę
A B C