Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki spra­wiają, że opi­sywa­ne w nich his­to­rie i wy­rażone opi­nie sta­ja się twoimi i po skończo­nej lek­turze nie jes­teś już tym sa­mym człowiekiem, ja­kim byłeś, kiedy ja zaczy­nałeś. Bar­dzo in­te­ligen­tni ludzie napisali [...] — czytaj całość

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

Po­kora poz­wa­la stanąć przed sobą w prawdzie.
Po­kora ożywia sumienia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 21:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Syrena

Byłabym inną,
obcą gwiazdą w mych myśli układzie.
Byłabym każdą,
co noc zi­mową, w prze­sile­niu na letnią.
Byłabym,
gdy­byś chciał oglądać soczew­ki ko­loru nieba.
Byłabym sy­reną,
ale ty chcesz zwykłe me kolana.
Byłabym ni­kim,
gdy­byś nie chciał mnie co wieczór w sa­tyno­wej piżamie 

erotyk • dzisiaj, 01:31

... by być dob­rym i uczci­wym człowiekiem trze­ba mieć w so­bie po­korę i dumę... po­korę by nie wy­wyższać się nad in­nych, "nie dmuchać in­nym w kaszę"... dumę by nie dać się po­niżać, " nie dać so­bie dmuchać w kaszę"... praw­da ja­kie to proste?...

P.S. po­dob­no pros­te rzeczy są najtrudniejsze... 

myśl • dzisiaj, 00:30

Szu­kacie win­nych? Znaj­dziecie win­nych! Lecz źródła ich wi­ny po­zos­tają niewinne. 

myśl • dzisiaj, 00:30

Słowa­mi także można uderzyć... na­wet moc­niej niż pięścią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:24

nicola:)
- zbie­rzmy głupo­li i załóżmy NO­WOCZES­NE WARIATKOWO
ja będę nu­mer njeden 

myśl • dzisiaj, 00:22

Jed­na oso­ba może wszys­tko zniszczyć.
W jedną godzinę może zep­suć to na co pra­cowało się 2 lata. 

myśl • dzisiaj, 00:21

Do mej miłości

Sie­dze i pa­le Cię całego
Wciągam ten dym
Jak ten Kop­ciarz obok

Myśli mnie zabijały
Lecz JA tyl­ko chciałam te świetliki
Nig­dy nie gasnące

Wy­lewam to na tą dos­ko­nałą galaktyke
Boisz się?
Nie tak tyl­ko Ci sie wy­daje Siostro [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 00:16

zalatany

Nap­ra­wiłem aniołowi
połama­ne skrzydła
i po­now­nie
za­wiesiłem na ścianie.

Pat­rzy się te­raz na mnie
z góry
i zno­wu uśmiecha.

hmmm... la­tać mu się zachciało
psiakrew. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł