Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet w tych przy­jaźniach, które uważałem za naj­bliższe, o pew­nych rzeczach się nie mówiło. Choćby nie wiem jak płyn­nie człowiek władał języ­kiem, zdarzają się sy­tuac­je, w których ni­jak nie może wy­razić te­go, co chce powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 140 fiszek

Nieba­nal­ne sy­tuac­je przy­ciągają nieba­nal­nych ludzi. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • przedwczoraj, 18:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

27.02.

Cały tydzień za­walo­ny ro­botą, naj­gor­sze jest chy­ba to, że jeszcze zos­tały dwa dni.
Pew­nie dla­tego cier­pli­wość skończyła się już we wtorek.
Żałos­ny ok­res, kiedy wios­na nie pot­ra­fi się prze­bić, a zi­ma jak os­tatni dziad [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 22:02

A zimną fu­rię kiedyś prze­kuwałem w poczu­cie wi­ny, które mnie za­bijało. Te­raz prze­kuwam ją w czy­ny, które po­mału mnie wzmacniają. 

myśl • dzisiaj, 22:02

od i do

na­wet jeśli uciekam
to przed samą sobą

z pełną świado­mością swo­jego strachu
przed i po wczo­raj

bez żałos­nej naiwności
że po długim biegu
za­pomnę skąd biegłam

na­wet jeśli uciekam
po zmro­ku
bez pożeg­na­nia
to tyl­ko przed swoim oddechem

mo­je ka­len­darze nie prze­padną
choćbym biegła i biegła
nie prze­gonię
te­go co było

uciekam tyl­ko po to
by nau­czyć
się zat­rzy­mywać

jak to człowiek 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:51

OBLICZE

Ma­kiem na łące płonąca
kłosem się w po­lu złocąca
szu­mem morza, falą białą
cza­sem górską, zimną skałą

Miłość jak je­sien­na burza
miłość jak upal­na susza
wiosenną trawą zielo­na
mro­zem na szkle szro­niona

Ta­kie ob­licze jest miłości
trochę smutków i ra­dości
lecz gdy moc­na i praw­dzi­wa
z wichrem życia wciąż wygrywa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:47

I sen budzi się w nocy.

koszma­ry życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:36

O starym drzewie i małych listkach, które rosły na nim

Niedaw­no te­mu, w pew­nym sta­rym le­sie, na pew­nym sta­rym drze­wie rosły so­bie małe,
zielo­ne lis­tki. Ich dni mi­jały na słucha­niu odgłosów la­su oraz kołysa­niu się na ciepłym, let­nim wiet­rze. Były one tak [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 21:29

Fundament.

Ko­lej­ny świt nie da­je odpowiedzi
Na wczo­raj­sze pytania.
Dzień wlecze się
Niedopowiedziany.
Sztur­chając do snu
Załza­wione słowa
Sen­ny­mi marze­niami utulając
Sprag­nione Two­jej obecności
Serce.
______________________
Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:21

* * *

cza­sem chodzi mi też o to
czy się no­gi nocą pocą
i czy brac­kiego kufelek
dob­ry jest dla moich nerek
ciągle o to też mi chodzi
czy mi moc­na ka­wa szkodzi
chodzi mi o to czy faj­ki
paliłby [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 20:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H