Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy­by nie to ciało ludzie nie mieli­by cze­go zabijać. 

myśl • dzisiaj, 10:08

Stwarzać i widzieć prob­le­my tam gdzie ich nie ma , a nie widzieć prob­le­mu gdzie nap­rawdę jest po­ważny prob­lem .
Masz ta­ki faj­ny narząd ,który się na­zywa - mózg.
Korzys­taj z niego ! 

myśl • dzisiaj, 09:56

Uśmie­cham się na myśl o To­bie bo wiem,
że i Ty uśmie­chasz się myśląc o Mnie ...


Malusia_035 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:41

per­spek­ty­wa...
wyos­trza wzrok
gdy zaczyna
znikać 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:29

rok 2014
i ol­dskoolo­we myśli
niczym kwiat wiśni
kwitną
... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:27

Poza nocą, poza dniem

Kiedy na­wet cisza w nas zgaśnie
A czas już za­bie­rze nam wszystko
Położymy się obok siebie blis­ko spać
I po­za nocą będziemy długo tak rozmawiać:

Od zaw­sze będę Cię kochać
Choćby działo się coś inaczej
Przy­sięgałam, że swej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:18

Oj­cos­two? No cóż, ci pier­wsi po­wiadają, że sko­ro Bóg dał, to niech płaci.
Drudzy mówią, że to ten par­szy­wy bo­cian pod­rzu­cił i żądają ba­dań od bra­ta do prałata.
Trze­cia gru­pa uważa, że sa­ma jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:02

" Kobieta "

Na szczy­cie, mar­mu­rowej skale
Sie­działa ko­bieta w piórach
Aniel­skie oczy otworzyła
Roz­winęła swe skrzydła
Usłyszała szum leśnych fal
Słyszysz ciszę? Ona tak.
Błękit­ne niebo się zachmurzyło
Stało się czar­ne, pta­ki odstraszyło.
Po­biegła przed siebie
Bojąc się o swo­je istnienie.
Na nic jej były skrzydła
Ty wiesz?
La­tać nie potrafiła.
Na­gie, czys­te ciało poraniła,
Bru­dem, krwią zaplamiła.
Zo­baczyła siebie,
w świet­le i ciemności
ok­rył ją mrok bez litości. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D