Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Tyl­ko przez płacz można być z kimś ra­zem, gdy się jest na wieki osobno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 63 fiszki

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek • wczoraj, 01:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W ob­liczu praw­dy, niewier­ny pa­da do stóp, a za­miast czyśćca prag­nie być pu­cybu­tem w raju.

insp. 

aforyzm • dzisiaj, 22:43

War­to przys­tanąć na progu,
spoj­rzeć na swo­je buty
i prze­myśleć, co je bar­dziej sponiewiera... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:40

Raz zra­nione ser­ce już nig­dy nie za­bije tak samo... 

myśl • dzisiaj, 22:35

Na­tural­nie, zachodzą zmiany.
Niena­tural­nie po­większo­ne źrenice.

Chciałabym nie brać do głowy te­go , co nieodwracalne.
Jak zacząć od no­wa mając jed­no życie ? 

myśl • dzisiaj, 22:35

To była błys­ka­wica i jak­by strzała og­nista spadła z nieba w miej­scu, gdzie nasze oczy spot­kały się w połowie drogi. 

myśl • dzisiaj, 22:21

Prob­lem z ludźmi po­lega na tym, że ja im zaw­sze po­magam, a sa­ma nie mogę na nich liczyć. 

myśl • dzisiaj, 21:41

Drogi Świecie...

widzisz świecie co mi robisz
z lo­sem grasz moim życiem
ser­ce tar­gasz za nos wodzisz
zno­wu budzę się o świcie

daj wyt­chnienia małą kroplę
od­poczyn­ku chwilę daj
gdzie ja idę dokąd dotrę
chy­ba nie tam gdzie jest raj

jeśli trze­ba dam ci słowo
w bun­krze gdzieś zaszyję się
jed­no słowo to czy owo
byś nie mu­siał widzieć mnie

tyl­ko proszę cię o spokój
je­den dzień na rozmyślenia
chmu­ry od­goń ser­ce wygoj
wciąż nie mówię do widzenia
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:29

Nie pot­rze­buje oczów, by widzieć ludzi nie pot­rze­buje uszów, by ich słyszeć nie pot­rze­buje także węchu, żeby ich poczuć, po pros­tu kocham samotność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C