Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

zniosę wszys­tkie problemy
jes­teś nudny 

myśl • dzisiaj, 03:55

o to co może przyjść do głowy...

W noc gdy oczy ot­worzysz, NIE! - od­po­wie­dzią Twoją będzie. Odejdź, zos­taw. Wnet dwóm is­to­tom szan­se na szczęście dasz. 

wiersz • dzisiaj, 01:43

* * *

Nie mil­czałam, powiedziałam,
Jed­nak świat się tym nie przejął,
Tak jak­by nie zauważył,
Jak­by to była błahostka.

Nie usłysze­li moich słów?
Nie zo­baczy­li odwagi?
Nie poczu­li za­pachu kłamstw?
Nie zro­zumieli przekazu?

Boją się? Zmian? Czy wolności?
A może rzeczywistości?
Prze­cież to w 'ku­pie siła'!
Ra­zem so­bie poradzimy!

No tak - znów się przeliczyłam.
Chodzi tyl­ko o pieniądze,
Ten wyścig tyl­ko dla szczurów,
Dla chci­wych i wred­nych tchórzy.

Świat zep­suł się już do reszty,
Za­pom­niał o priorytetach,
O ho­norze już nie wspomnę,
Cza­sy chwały przeminęły. 

wiersz • dzisiaj, 01:30

Połowa ser­ca mnie bo­li bo wciąż chce do Ciebie, dru­ga połowa cie­szy się, że już Cię nie ma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:52

* wschód

Odtwórz

lek­kie wiosen­ne -  ser­ce  we mnie
- po­wie­działo sa­mo wyrażenie
nie można zaprzeczyć
a tym bar­dziej odmówić

trud­no la­tać w deszczu....
- chcę!!!!
w spo­so­bie ta­kim przyszła miłość
przyszła...

wylądo­wała na pa­ra­pe­cie - ból
naj­silniej­sza,
rozrywa...
- przez mężczyznę
naj­piękniej­sze niebo...

* pozwól mi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:52

Bramy Europy

Z cza­sem wier­sz uszlachetnię


Bra­my Europy

Skar­by Europy
Wy­dają się być
W rękach narkomana
--Czy Szek­spi­ra czy­tają Ara­bowie lub Ber­be­rowie ?

Mos­ty jedności
Po­nad podziałami
Bu­dują ślepcy
-- Czy za Nos­tra Ma­re słuchają Bi­zeta ?

Tracą tożsamość
Bram strażnicy
Uśpieni pol­scy wojownicy
-- Czy na ste­pach ro­zumieją co to od­ruch su­mienia ?

Bra­my otwarte
Euro­pa zwyczaj­nie umiera 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:46

Ja­ko PI­JAW­KA jadę na walcu 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:25

Świat ma ty­siące lat, ale wciąż pa­nuje w nim chaos, chci­wość, wal­ka i bieda, nie ważne pod jaką nazwą / systemem.

Odtwórz

in­sp. Noe: Wyb­ra­ny przez Boga. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H