Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Niena­widziłem każdej mi­nuty tre­nin­gu, ale pow­tarzałem so­bie: nie pod­da­waj się, prze­cierp te­raz i żyj resztę życia ja­ko mistrz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 62 fiszki

Mi­nuta jest war­ta ty­le, ile jej poświęcisz czasu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 26 fiszek • wczoraj, 13:57

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Łat­wo uderzać w ludzi. Trud­niej wyk­rze­sać iskry. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:39

W dob­rym związku za­dowo­lenie i uśmiech kołysze nasze serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:58

* * *

Wróciłem do do­mu. Nic nie czułem. Ze­ro. Kom­plet­ne Dno. No, może z wyjątkiem zim­nych stóp i dłoni, których w re­zul­ta­cie też już nie czułem. Nie czułem zu­pełnie nic... Poszedłem do kuchni. Wyjąłem [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 22:45

Idąc drogą swo­jego życia możemy pomóc kroczyc in­nym :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 22:24

jeśli

omiń
niecier­pli­wość moich snów
ścieżek mar­twych wydeptywanie
do wiosny

dłoniom co więcej mądrości
mają niż słowa

każ objąć

niez­bu­dowa­ny dom
imię jak dym
płaczącą sosnę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 22:10

Wiesz... ja­koś tak po­mys­lałam o To­bie, zno­wu układałam w głowie słowa od­wa­gi eh ,kil­ka zdań może napiszę...?
Wiesz... ja­koś tak po­myślałam o To­bie dziś po­raz 123456789 .... 

myśl • dzisiaj, 22:10

Na dnie ser­ca scho­wałem klucz do szczęścia, lecz za­pom­niałem gdzie. W prze­rażeniu skoczyłem go poszu­kać za­miast zejść po dra­binie. Klucz chy­ba ktoś uk­radł. Dra­binę też. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:08

Nie trzy­mał mnie na uwięzi, poz­wa­lał iść a jed­nocześnie spra­wiał, że chciałam wracać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 21:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C