Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 52 fiszki • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

***

W poświacie chabrowej,
w to­nach płynących w fiolety.
Skryła wiolon­czelę nad otchłanią,
nu­ci w chłod­ne powiewy.

Sa­mot­nie słuchać gry­wany koncert,
gdy dźwięk to cisza,
a us­ta to nieczłowiek.

Pa­miątką po­za zmysłowe. 

wiersz • dzisiaj, 01:36

metonimia słoneczna

Przym­knij­my oczy na wszys­tkie te końce
Na nasze błędy
Dro­ga nie tędy
Zaczęłabym na­zywać Cię słońcem

Nie pie­szczot­li­wie bynajmniej
Nie jak wszys­cy oni
Nicze­go nieświadomi
Two­ja me­toni­mia co najmniej

[prze­cież my...]

Sie­dzieliśmy na ławce
Przy zachodzie słońca
Po zielo­nej trawce
Mówi­liśmy bez końca

O życiu bez ni promyka
O ciężarze ciemności
Już ze­gar wie­czności tyka
Bez nadziei wspólnej przyszłości 

wiersz • dzisiaj, 01:11

Ser­ce które nie krzyczy w euforii
być może cze­ka na przebudzenie 

myśl • dzisiaj, 00:46

Już noc noszę w ser­cu,cień padł na mą duszę...Mo­je marze­nie spełnia się in­ne­mu,a ja choć cier­pię,da­lej żyć muszę...in 

myśl • dzisiaj, 00:34

Wal­ka toczy się nieus­tannie. Jes­teśmy podłym ga­tun­kiem, który ciągle mu­si się zma­gać ze światłem i cieniem. Zachłan­ność pod­sy­ca nasze cho­re am­bicje, by przek­raczać co­raz to no­we schod­ki tej sza­leńczej hierar­chii. Kiedy przewróci­my się o mi­limetr w tym wyści­gu szczurów to umiera­my ze strachu przed nieuda­nym cza­sem, za­pomi­nając o ludziach, którzy na­wet w myślach nie po­konują schodów ku sławie i bogactwu. 

myśl • dzisiaj, 00:34

Marzyciele przede mną

pat­rzę na stok­rotkę
na dwa­naście płatków
ster­czą ku mnie śmiale
już za chwilę wezmę

Pat­rzy i stok­rotka
o dziesięciu płat­kach
macha do mnie liśćmi
zer­wij je­den szyb­ciej

wieje wiatr na kwiatek
o trzech białych płat­kach
smętnie wiszą na niej
prosząc o zer­wa­nie

sięgam ręką wreszcie
po pustą stok­rotkę
śmieje się za­lot­nie
nie chciała tyl­ko do mnie 

wiersz • dzisiaj, 00:18

Niektóre kar­my zeżrą swoich ad­re­satów na... śniadanie. 

myśl • dzisiaj, 00:17

Gwiazda

W dzi­siej­szych cza­sach bez środków tran­spor­tu ta­kich jak sa­mocho­dy, auto­busy czy po­ciągi byłoby nap­rawdę ciężko prze­mieścić się w błys­ka­wicznym tem­pie w miej­sce od­da­lone o dziesiątki lub set­ki ki­lometrów. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

London

Autorzy na literę
K L Ł