Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są więzienia gor­sze od słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 81 fiszek

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 152 fiszki • 9 września 2013, 12:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeżeli mi­jasz się z prawdą,po­wiedz przy­naj­mniej dzień dobry... 

myśl • dzisiaj, 20:14

Wędrow­niczek przeszedł i poszedł ... ty­le go widzieli 

myśl • dzisiaj, 20:11

tak jak się zasypia

w przypływach uniesienia
nie­szczel­ne są mo­je miejsca

noc­ne zja­wy mienią się
śniąc na głos obrazy
w których świat o to­bie zbawiam

słowa pchają się te­raz na usta
bo sa­me nie wiedziały
że można aż ty­le nie wiedzieć 

wiersz • dzisiaj, 20:06

ko­bieta jest grzechem który pro­wadzi mężczyznę do piekła

rozkoszy 

myśl • dzisiaj, 19:52

Jesień

Na­deszła je­sień, wys­troiła się w złoto-lis­tne szaty,
przy­niosła ze sobą szum wiat­ru oraz aurę tajemnicy.
Krocząc dum­nie, dos­tojnie przez par­ko­we dróżki.
Przy­witała nas złotym blas­kiem wraz z sze­les­tem złotych liści.
Pok­ry­ty jest ni­mi pob­liski park oraz cała okolica.
Ciekaw jes­tem co skry­wa przed na­mi ta je­sien­na ta­jem­ni­ca ? 

wiersz • dzisiaj, 19:44

fraszka na czasie

często się mijali
ta­ki mieli okres
do nicze­go więcej
ra­zem nie doszli. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:28

Wtu­liła się w je­go tors, po chwi­li musnął jej warg. Wie­działa,że to nie to o czym od dzieciństwa słyszała
od ciotek , to nie to sa­mo co mówiła ma­ma. To nie ten człowiek nie ten czas. Nie czuła nic.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:27

Z mężczyz­na­mi jest jak z deszczem, każda krop­la in­na...z jed­ny­mi popłyniesz, z in­ny­mi to­niesz.

In­sp. bystry.76 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty