Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze smut­nych his­to­rii pow­stają dob­re książki. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 37 fiszek

Nie roz­liczaj­my his­to­rii te­raźniej­szością! 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 21 fiszek • 12 marca 2014, 16:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Naj­cenniej­szy dar ja­ki może ot­rzy­mać od na­tury ko­bieta to?

- od­po­wiedz szczerze 

myśl • dzisiaj, 08:49

Kiedy zew­sząd chaos spływa, na­wet życie się gu­bi i szu­ka nie wiado­mo czego. 

myśl • dzisiaj, 08:46

od­wa­gi wy­maga po­godze­nie się z ja­kimś końcem: przy­jaźni, miłości czy życia, tyl­ko bólu nie za­pomi­na się, ale można przyz­wyczaić się do niego, nim przy­niesie jakąś mądrość 

myśl • dzisiaj, 08:29

Oczy

,,Two­je oczy są jak me­wy nad oceanem,
za­gubione, szu­kające ryb,
piękne pta­ki unoszące się nad błęki­tem wód,
spra­wiają radość,
choć w twoich oczach jest piękno.
Szu­kasz swo­jej ryby,
roz­wiń skrzydła a od­naj­dziesz szczęście,
zaś twe oczy będą spełnione
w duszy będzie pokój
w oczach miłość”. 

wiersz • dzisiaj, 08:26

+ moje mroczne życie +

Wykrój me ser­ce nożem z mo­jej piersi,
zam­knij je w mis­tycznej szkatułce
i scho­waj na strychu po­nure­go, sta­rego domu,
gdzie żyją nie z te­go świata ma­giczne potwory...

Nie zda­wałam so­bie z te­go sprawy
do tej po­ry, że [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:18

Na­wet gdy od­dasz mu swoją rękę
nie ura­tujesz ko­goś kto te­go nie chce... 

myśl • dzisiaj, 07:42

Ko­bietę bar­dziej się ce­ni, gdy się mniej leni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:37

* * *

Wy­bacz mi, że długo z Tobą nie rozmawiałam
Lecz przyk­ro i trud­no tak mówić
Kiedy wiem, jak bar­dzo so­bie Ciebie ukochałam
A tę miłość chcę i nie chcę jed­nocześnie zgubić

Tak długo trwają już niena­pisa­ne wyrazy
Ani je­den ani dru­gi ze sobą nie współgrają
Do Ciebie na pa­pie­rze słona­wym i łzawym
Ja­koś nies­kończe­nie w oczach się rozmazują 

wiersz • dzisiaj, 06:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N