Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

(Nie)dokończone

Kiedyś każdy z nas zej­dzie z tej sceny.
Nie będzie ko­mu opuścić kurtyny.
Spa­limy za sobą kruche mosty.
Zat­rzaśniemy nieod­wołal­nie drzwi.
Zam­kniemy się w pud­le zapomnienia.
Przy­sypiemy pia­chem wątłą pamięć.
Pog­rze­biemy swo­je his­to­rie całkiem bezceremonialnie,
prze­cież tyl­ko dla nas miały jakąś wartość.
Nie będzie ko­mu pa­miętać Einsteina.
Szyb­ko ob­rzucą nas niepamięcią.
Wsiądziemy do windy,
która jedzie tyl­ko do góry.
Przej­dziemy przez os­tatnią burzę.
Po­kona­my os­tatni zakręt.
Prześcig­niemy os­tatnią autostradę.
Wy­siądziemy na przys­tanku ulgi.
Za­kończy­my krwa­wy szlak. 

wiersz • dzisiaj, 20:20

dłoń w dłoń

miłość two­je imię ma
w włosy me wpla­tasz
szept

słowa wy­powie­dziane
czyny
rodzą wiarę

lojalnie
spla­tamy dłonie

ty we mnie
ja w tobie

u/tonę/
Cris

K.Sz. 29.11.2015r.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 19:07

tryumf wy­nikający z po­rażki bliźniego ma długi ter­min przy­dat­ności do...używania

in­spi­rated by Meedea... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:00

Usunęłam cię z zy­cia, za­pom­niałam wy­mazać ze snu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:50

Wczo­raj byłam dla Ciebie ważna.
Dzi­siaj jes­tem niewidoczna.
A co będzie jutro? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:30

Zaw­sze zdążysz się spóżnić 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:29

Docho­wać wier­ności, to cza­sem zdradzić siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 17:52

W tym przypadku.
Zmiana jest niepowstrzymana.
Al­terna­tywą jest koniec.
Wy­bieraj mądrze.
(Oni uwiel­biają wma­wiać ludziom, że mają wolną wolę.)
Echo echa śmieje się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sztaudynger

Autorzy na literę
R S Ś