Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 41 fiszek

Zło ma świet­ny dział reklamy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • 2 listopada 2013, 16:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Praw­dzi­we piękno nie pot­rze­buje promocji. 

myśl • dzisiaj, 18:43

Rzu­cając słowa na wiatr nie za­pomi­naj, że pot­ra­fi wiać w oczy.

02.09.2014 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:13

Co naj­le­piej pot­ra­fi ro­bić chłopak?
Każdy ma swo­je zdanie.
Mo­ja od­po­wiedź to: naj­le­piej pot­ra­fi ranić. 

myśl • dzisiaj, 18:02

Ludzie od­ważni są ludźmi szczerymi... 

myśl • dzisiaj, 17:42

Gratias Tibi

Gdy pa­mięcią głaszczę obraz,
Jak wpat­ru­jesz się w zegarek,
Ów na śmierć cze­kając wtórnie,
Raz po raz spoglądając.

Nie słucha­li Two­jej mowy,
Lek­ce­ważąc tlące zmysły,
Więc sie­działeś tak spokojnie,
Na ze­gar­ku wzrok spocząwszy.

Często za­pat­rzo­ny w przeszłość.
Ko­niec był prze­cie tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:18

Małżeństwo to równo­ważnia...ciężko stanąć po środ­ku.

Rodii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:11

„Nie zapomnij”

nie zapomnij
oddechu
naszych ciał
do­tyku
naszych oczu
spot­kań
naszych dłoni
uderzeń
naszych serc
smaku
naszych ust
zapachu
naszych nocy
śladów
naszej miłości
gdy budziłaś mo­je pragnienia
i wte­dy cze­kałem ...
na cud 

erotyk
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:50

An­ne Gdot­ta właśnie po­litycznie niepoprawna.

Mo­ja zna­joma ren­cis­tka udała się na tu­tej­szy targ pier­wsze­go sier­pnia, kiedy to ogłoszo­no ak­cję by jeść pol­skie jabłka na złość Pu­tino­wi. Stwier­dziła, że nie stać ją na jabłka [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D