Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przes­traszył się żony i siebie bo nie wie­dział kim jest wo­lał strze­lić se w łeb - dob­ra decyzja. 

myśl • dzisiaj, 11:12

Moc­na ka­wa z rana.
Lep­sza niż spoiwo. 

myśl • dzisiaj, 10:44

Po­pat­rz, ale ta Two­ja gwiaz­da to sa­molot chy­ba :D . 

myśl • dzisiaj, 10:30

mo­ja blondynko
po­wiem Ci tyl­ko kocham
pod­da­ny Tobie 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:17

Na­wet miłość się kiedyś może prze­ter­mi­nować. Możemy zro­bić z nią jak w mar­ke­tach -przyk­leić nową datę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:51

Ósma trzydzieści.

Dlacze­go ra­no wstałam, sko­ro się nie wyspałam?
Dlacze­go się nie wys­pałam, choć całą noc spałam?
Dlacze­go za­daję so­bie te py­tania, prze­cież jest do­piero 8:30 rano.

Choć spałam całą noc dręczyły mnie koszma­ry, że znów [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:49

Nadziejo, chciałbym byś mnie wspierała, ale ty od­bierasz mi tyl­ko chęć do życia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:45

Teorie spiskowe

Miłość mo­jego istnienia
miłość mo­jego życia
i śmierci
miłość mo­jej dep­resji


dob­rze jest ko­goś mieć
ale dob­rze jest też ko­goś nie mieć, o kim można pisać


wiersz. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 09:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D