Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Miłość to ta­ki le­gal­ny nar­ko­tyk. Raz zas­ma­kujesz i nig­dy nie będziesz chciał być sam ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:44

Niepew­ność w biz­ne­sie gwa­ran­cją pew­ne­go jut­ra w po­lity­ce ! 

aforyzm • dzisiaj, 17:33

***

Gdy­byś mógł
pro­wadziłbyś moją miłość
na smyczy
jak psa
chciałbyś
mo­jego posłuszeństwa
cze­kania przy drzwiach
na powrót
wy­kony­wania poleceń
i sztuczek
wyłączności i wierności

A jeżeli nie jes­tem psem? 

wiersz • dzisiaj, 17:32

słowa - to kraina, w której od­poczy­wasz i na­bierasz dystansu
pod wa­run­kiem, że nie utonąłeś w ułudzie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:32

I su­fit nierówny, gdy krzy­we spojrzenie.

for Smurf007 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:25

Naj­lep­sze tek­sty układają się we śnie...
Naj­gorzej od­tworzyć je na jawie 

aforyzm • dzisiaj, 17:09

- Miłość jest lep­sza od tych Twoich głupich nar­ko­tyków... - powiedziała
- A ćpałaś kiedyś? - odparł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:58

Czemu mnie życie okradasz?

Świat..
W objęciach mnie zamknął.
Na szyi
czuję je­go zim­ne dłonie.
Słyszałeś wiatr?
Błądzę wzro­kiem, pul­sują skronie.
Cze­mu tak
ok­ra­dasz mnie życie
ze złudzeń
i pięknych pejzaży w głowie,
co je malowałam
pełny­mi nadziei myśla­mi o tobie?
Cze­mu od­bierasz wiarę
w cho­lerną równo­wagę w przyrodzie?
Wszystkie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brontë

Autorzy na literę
A B C