Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ko­bieta nie zna pojęć: miłość, zaz­drość, zem­sta. Ona zna te uczucia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 52 fiszki

Spróbuj zna­leźć w ko­biecej sza­fie pojęcie "nowości". 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 125 fiszek • 1 marca 2012, 07:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Inna

Wracasz
Ale
Z in­nym ba­gażem wspomnień
Z in­ny­mi marze­niami w głowie
Z in­nym po­mysłem na siebie
Z in­ny­mi przekonaniami
Słowami
Opiniami

Inna
Z kimś innym 

wiersz • dzisiaj, 07:33

To, że ob­rastasz w piórka nie czy­ni cię aniołem… 

myśl • dzisiaj, 07:18

Ko­bieto pa­miętaj, że naj­cenniej­szej rzeczy, tak łat­wo się nie niweczy. 

aforyzm • dzisiaj, 05:55

Jes­teś szczęśli­wy to dob­rze, ale pa­miętaj, że dzi­siej­sze szczęście może przy­nieść Ci jut­ro cier­pienie i smu­tek, bo­wiem będzie się na­zywało wspomnieniem. 

myśl • dzisiaj, 05:38

pożegnalny list rozpoczynający życie

Wi­tam Was dusze bez ciał

Piszę by udo­kumen­to­wać prze­bacze­nie mo­jej sa­mot­ności , przy­jaciel­skiej i par­tner­skiej ...
Ty i Ty i ja sa­ma na ziemi wśród żywych i pół żywych... 

list • dzisiaj, 03:58

Sposób na me­todę, wyz­nacz cel, zmniej­sz je­go roz­miar do pos­ta­ci jak naj­pros­tszej naj­mniej­szej ba­nal­nej ko­mediowej możli­wie najłat­wiej­szej do pojęcia, roz­wiąż go, po­większ roz­wiąza­nie do wiel­kości in­te­resującej Cię. Gra­tulac­je, wgrałeś życie. 

myśl • dzisiaj, 03:54

Nie widze siebie w ro­li w której Ty byś mnie widział...

Ale i we włas­nej się cza­sami gubie. 

myśl • dzisiaj, 03:41

Nie o bez­senne no­ce, czy wy­lane łzy tu chodzi tyl­ko o od­wagę. Od­wagę by się uśmie­chnąć, gdy ser­ce umiera z rozpaczy. 

myśl • dzisiaj, 02:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hitler

Autorzy na literę
G H I