Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

W dzi­siej­szym świecie kon­formizm jest czys­tym prze­jawem nonkonformizmu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • 28 sierpnia 2009, 15:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Poezja chodzi po głowie

naj­krótszą ścieżką

prze­myka cichut­ko na dwóch nogach
jed­nej treściwie
a dru­giej z formą

le­ciut­ka niczym piórko zer­ka źrenicami
o bar­wie ciepła
i ko­lorze zimna

w głębi
pra­we płonie jak wulkan
a le­we za­marzło jak lodowiec

hmm jeszcze coś
na li­terkę t
mam na końcu języka

ale żeby ją usłyszeć
trze­ba nas­ta­wić serce 

wiersz • dzisiaj, 01:20

Is­tnienie szkoły,
nie zdej­mu­je z rodziców obo­wiązku nauczania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:59

* * *

Po moim trupie
ro­bac­twa raj

lar­wy w atłasach
or­gie wśród satyny

nak­ry­te stoliczki
kościane

sof skórza­nych poduchy
ze sma­kiem przeżuwane
przez małe
robaczane
dzieci

Po moim trupie
całe szczęście

powrót po latach
żołądko­wych obłych
emigrantek
je­litem i śledzioną
na ziemi ojczystej
łono

zim­na zemsta
na słod­ko rozklejonej
stopie
co dusz tyle
w chod­ni­kach pogrzebała

na deser
w górę serce
żreć wol­no, po kawałku
(już się przyzwyczaiło
jest tak jak wcześniej
było)

świad­ka­mi tyl­ko dwoje
paznokcie
włosy jasne
wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach
os­tatniej wieczerzy


Przed moim tru­pem często
mówiło cicho ciało
"no dalej
chwy­taj cień
póki go będę miało" 

wiersz • dzisiaj, 00:46

Kiedyś myślałam, ze nig­dy nie mogłabym za­kochać się w kimś ta­kim...Nis­ki gość i dziw­na grzy­wa, która pra­wie zasłaniała piękne, zielo­ne, ko­cie oczy...Ale te oczy ciągle widzę w snach, ciągle mam je w pa­mięci. Te­raz nie pot­ra­fię zro­zumieć co miłość ro­bi z ludźmi... 

myśl • dzisiaj, 00:23

Dwa słowa: "jes­teś słaba".
I wra­cają te wszys­tkie sy­tuac­je, kiedy pot­rze­bowałaś wspar­cia,
a je­dynym na było go stać to wyt­knięcie Twoich wad i słabości.

Żeg­naj przyjacielu... 

myśl • dzisiaj, 00:19

Nie ma praw­dy. Mo­je myśli mnie oszukują. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Prze­cież jest dob­rze i tyl­ko wie­czo­rem te małe światełka i ze­gary w sa­mochodzie, jed­na krótka piosen­ka i na­wigac­ja na drodze z Wrocławia przy­pomi­nają mi Ciebie. Prze­cież nie mam cza­su myśleć o To­bie, bo ciągle pra­cuje, ale widzę Ciebie w każdym, ale naj­bar­dziej w so­bie. I to mnie prze­raża i bo­li, bo są we mnie wspom­nienia, a nie budzę się już przy Tobie. 

myśl • dzisiaj, 00:06

Smut­ne czar­ne oczy w których sza­leje burza uczuć ... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N