Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ko­bieta nie zna pojęć: miłość, zaz­drość, zem­sta. Ona zna te uczucia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 59 fiszek

Spróbuj zna­leźć w ko­biecej sza­fie pojęcie "nowości". 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 130 fiszek • 1 marca 2012, 07:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szu­kamy dróg do naszych marzeń, często za­pomi­nając o tym co po­siada­my w rzeczywistości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:56

Dob­rze, że wiele faktów się pamięta.
Niedob­rze, że rozpamiętuje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:49

Chwila

Jak­by ze łza­mi, budzi­ka dźwięk
Długo od­licza czas, ni­by król...

Lek­ko ty­kając przez życia część,
moc­no nas­tra­ja na wizję snów.

Słyszysz? Jak bi­je? To ser­ce czasu.

Zat­rzy­ma się, kiedy do­goni tę chwilę.
To dla niej tak ty­ka. To dla niej wciąż żyje. 

wiersz • dzisiaj, 16:11

W Bosko nie było bosko...

Kiedy miałam za­kończe­nie ósmej kla­sy (tak, kocha­ni, wte­dy jeszcze nie było gim­nazjum), byłam już po egza­minach do li­ceum (tak, wte­dy były jeszcze egza­miny wstępne). Było to pry­wat­ne li­ceum, dla­tego egza­miny były dużo [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 15:37

Nie zaw­sze nie za­wodzi ten ko­go kochasz. 

myśl • dzisiaj, 15:35

Drogi ***

Zas­koczyłaś mnie. Wątpiłem, że w ogóle od­po­wiesz na mój list, a już na pew­no nie spodziewałem się, że zro­bisz to tak szyb­ko. Nie wiem co po­winienem Ci te­raz po­wie­dzieć. Ciągle jes­teś dla [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 15:26

Kiedyś do pełni szczęścia wys­tar­czył mi kas­przak i Lam­ba­da . Dziś mój uśmiech ma­lują procenty... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:26

Łat­wiej jest nam uwie­rzyć w coś cze­go nie zna­my , niż w to co da­ne nam już było poznać.
Z zaufa­niem jest od­wrot­nie . 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 14:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nałkowska

Autorzy na literę
M N O