Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

Człowiek na­wet w upał pot­rze­buje ciepła... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 194 fiszki • 19 maja 2011, 17:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kwiatek spa­da na podłoge , Nie wsta­nie nig­dy ale wiec ze bedzie w twoim ser­cu ... 

myśl • dzisiaj, 18:29

Chcę To­bie ufać, jed­nak jed­no kłam­stwo i zaczy­nam nienawidzić... 

myśl • dzisiaj, 18:11

Cza­sem mogłabyś mnie wkur­wić, tak dla święte­go spokoju. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 17:48

„Królestwo Bez Kresu”

Co Króles­twu pot­rzeb­ne? Rzecz jas­na korona.
I król co mógłby ją no­sić bez przer­wy na „czwartki”.
Przy­dałaby się również ziemi spo­ra połać
tak by pod­da­ni mog­li bu­dować folwarki.

Lecz co gdy jed­no i dru­gie w dziejów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:40

Dziś jes­tem cieniem człowieka, którym kiedyś będę... Mi­mo to dbaj­my o ja­kość te­raźniej­szości, przyszłość i tak zna swój czas. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:28

Zamyślenie

Ciszą zam­knięte słowa, po raz ty­sięczny wy­powiada­ne myślom.
Spo­koj­ny od­dech, os­to­ja zmysłów, płyt­ko opa­dający z ko­lej­nym wydechem.
Po­wieki mrużą ob­raz wspom­nień, ok­raszo­ny sztucznością żarówki,
Tyl­ko do­tyk kreśli elip­sy, tak zna­ne li­niom papilarnym. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 16:23

Nikt nam nie obiecy­wał, że życie będzie piękne, pros­te i szczęśli­we ... ale dzięki te­mu wzbo­gaca­my nasze życiowe doświad­cze­nie o no­we przy­gody :) Bo życie jest da­rem i jak jes­teśmy smut­ni wys­tar­czy spoj­rzeć na swoją sy­tuację stojąc od­wrot­nie niż zaw­sze i wszys­tko się wte­dy zmienia, bo nig­dy nie jest tak źle jak my so­bie to wyol­brzy­miamy . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:05

Nie ro­zumiem, kiedy mówisz '' Kocham Cię " nie zdając so­bie spra­wy z te­go, co właśnie powiedziałeś... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty