Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Głos Rozsądku.

Spójrz
jak mi­ja ty­siąc lat

O tak...

Jak życie przemija
mrug­nięciem tych wszys­tkich dat
wspomnianych

Ob­ra­cam mo­netą w pamięci
co byłoby
gdy­by spadła reszka?

- Myślisz, że wyb­rałem orła, bo co?!
- Bo ma skrzydła...? - Głos rozsądku.

Te chwile...

Gdy wszys­tko sta­je w miejscu
i tyl­ko Twój wzrok
liczy się tyl­ko on
nie te głupie ty­siąc lat

One przeminą...

Gdy­by spadła reszka
od­dałbym to spojrzenie
co sens
co czas zatrzyma?

W za­mian za...

Nie
wte­dy znikłbym
jak ileś lat. 

wiersz • dzisiaj, 04:20

Ty­le ra­zy kłóciłam się z miłością, ty­le ra­zy ją wyrzu­ciłam za drzwi, krzyczałam że niena­widze i nie chce jej już nig­dy, a Ona od pew­ne­go cza­su zno­wu pu­ka do drzwi mo­jego ser­ca, tak bar­dzo jest mi wstyd ją przep­ro­sić i wpuścić po raz ko­lej­ny.. Boję się, że chce się zemścić, ale może chce mi po­kazać swoją ko­lejną twarz i chce mnie do siebie prze­konać ? 

myśl • dzisiaj, 01:40

Wie­dza to naj­cenniej­sze bo­gac­two życia. Spośród wszys­tkich ducho­wa jest najważniejsza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:03

Start, to my...
me­ta, to już zu­pełnie ktoś inny.

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 00:59

Praw­dzi­we dob­ro, nie jest zwra­cane. Praw­dzi­we dob­ro owocuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:56

- Kaligrafia przedwcześnie zmarła - cz2

- Słońce w kałamarzu - 

- Przep­raszam, a Pan za czym?
- Zaczyn? Zaczyn proszę pa­ni, przed czyn, po czyn. Jed­no i to sa­mo i dwo­je rąk i tro­je głów, a i każda [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 00:27

Mówi­cie - jak to, woj­na w XXI w.!!!! - ale niezauważacie te­go, że ona trwa i niekiedy się roz­poczy­na. Woj­ny z ko­leji będą tak długo jak człowiek będzie is­tniał... miej­my nadzieję że woj­ny nie szyb­ko nas do­padną.... nas Po­laków, Euro­pej­czyków i Ludzi. 

myśl • dzisiaj, 00:20

Ra­miona to naj­lep­szy schron przed burzą 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty