Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 41 fiszek

Zło ma świet­ny dział reklamy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • 2 listopada 2013, 16:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Nie wiem co się ze mną dzieje
Bóg przez mnie płacze
Chy­ba od­dam mu ser­ce w darze
Chy­ba się zastrzelę
Bo stra­ciłam już nadzieję ... 

wiersz • dzisiaj, 20:49

Smut­ki i ra­dości chadzają parami. 

myśl • dzisiaj, 20:21

W Twoich oczach mo­ja twarz...płaczesz czy mnie kochasz? :) 

myśl • dzisiaj, 20:19

Nie odkładaj cze­goś w czasie...
czas i tak upłynie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:19

- Wiesz, jeśli ktoś od Ciebie od­chodzi, a po­tem wra­ca to znaczy, że kocha.
- Taaa. Al­bo cze­goś potrzebuje. 

myśl • dzisiaj, 20:10

Nieg­dyś szu­kałeś mo­jego spoj­rze­nia dziś wo­lisz pat­rzeć w podłogę, jeszcze niedaw­no pragnąłeś roz­ma­wiać dziś na dźwięk mo­jego głosu uciekasz... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:08

mimikra

nie za­pew­niaj mnie
że wszys­tko w swoim czasie
gdy zry­wam płat­ki róż
pok­ry­te ja­dem motyli

up­lotę ci wianek
miast ko­rony z cierni
byś wie­dział
że piękno ra­ni bardziej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:44

Czas

Za szyb­ko gnał
Za dużo chciał
Za mało dał
Nie wie­dział że to nie czas
Za­gubił się
Nie wie­dział co prawdą jest 
a co nie
Po­mylił wszystko
Zbyt szybko
To wszystko
Za późno
Za dużo
Te­raz pus­to
Smutno
Zro­zumieć próbu­je
Za­pom­nieć nie umiem
To [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty