Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przy­dałby mi się ktoś do miłości. Sa­ma miłość też by w su­mie mogła być bez nikogo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:27

Prędzej się poj­mie język mi­gowy, niźli dźwięki ust pus­tej głowy... 

myśl • dzisiaj, 04:39

ALCOHOL DRAMA

Im dłużej nie piję, tym bar­dziej siebie lubię.
Po­ra za­pom­nieć o tej życia zgubie
i przes­tać ro­bić z siebie szmatę.

W żad­nym wy­pad­ku nie żałuję,
bo nie do­cenisz życia za­nim nie poczujesz
smro­du śmier­ci dochodzące­go z wewnątrz
twojego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:35

Jeśli wszys­tkie zna­ki na niebie mówią,że coś jest wspa­niałe,posłuchaj jeszcze głosu in­tuic­jii za­nim pos­ta­wisz kropkę nad "i" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:25

Mrok w południe

Świat stanął w ob­liczu zagłady, od zaw­sze stał nad prze­paścią ale do­piero dzi­siaj sza­la się przechy­liła. Cały świat niczym ciężki ka­mień spadł z ur­wiska, nie wie­dział co go cze­ka na do­le, głęboka [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 04:09

Jeśli kiedyś się spotkamy...
Wybacz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:44

Myśli kłócą się z myślami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 02:48

Jes­teśmy jak cienie, gdy na­dej­dzie nasz czas po pros­tu zni­kamy, nie po­zos­ta­wiając po so­bie śla­du... chy­ba, że w porę wy­ciągniemy rękę po światło, wte­dy znik­niemy w blas­ku kto­ry zauważyć po­winien każdy... 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 02:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brown

Autorzy na literę
A B C