Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w myślach
za­myka­my słowa
by oba­lić mit
że piękna
nie można ocalić
... 

myśl • dzisiaj, 18:01

Człowiek ma pra­wo myśleć, ale nic nie sma­kuje tak, jak rzeczy zakazane... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:37

Tyl­ko deszcz ro­zumie płacz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:24

Arytmia wodzenia na pokuszenie

Sięgasz mi do ko­lan, choć nie wiesz, że tam daw­no zalęgły się cienie. Kosztu­jesz słono moich prag­nień, w których nie doz­na­jesz miłosier­dzia. Często udzielasz się wszem i wo­bec nie czując sma­ku słów, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:08

Nim zag­rzmisz, naj­pierw zabłyśnij. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:04

Chce się za­kochać. Pot­rze­buję tej cho­ler­nej czułości, tros­ki i świado­mości, że jes­tem dla ko­goś ważna. Prob­lem je­dynie po­lega na tym, że nie umiem kochać ludzi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:02

***

nim zmierzch
przy­siądzie na pro­gu domu
i księżyc za­wiśnie w oknie

od­rodzo­ne serce
jak ptak roz­pos­trze skrzydła
ule­ci w łagod­ność dłoni

z pier­wszym od­dechem nocy
roz­pocznie wędrówkę
po stac­jach twe­go ciała


Krys­ty­na. K 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:36

(Z cyk­lu: Sam autor nie wie co ma na myśli?)

To, że umiesz tańczyć Me­nueta, nie ro­bi z Ciebie króla sa­voir-viv­re- u.
To, że jes­teś królem sa­voir-viv­re- u, nie ro­bi z Ciebie mis­trza kultury.
To, że jes­teś mis­trzem kul­tu­ry, nie ro­bi z Ciebie dob­re­go człowieka.
To, że jes­teś dob­rym człowiekiem, nie ro­bi z Ciebie…?

Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł