Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pa­mięci nie obo­wiązu­je wzajemność. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 63 fiszki

Kto za­pom­ni o swoich korze­niach, ten spędzi życie w cieniu ob­cych drzew. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 146 fiszek • 20 maja 2013, 18:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy tak myślę o rzeczach wy­jaśnionych i nie, jak kit w jej ręce i gli­na w dru­giej, nie zos­ta­je żaden powód do życia, je­dynie wybór. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 03:28

Spa­lił mosty.
Na trat­wie płynie do ludzi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 03:05

JAK WIATR POKOCHAŁ

zbudził mnie serenadą
za­kocha­ny wiatr
zachwy­ciła go szyba
na pa­rapet siadł
zaśpiewał o miłości
aż wzruszył się deszcz

stu­kając ni­by serce
uczu­ciem szalone
kro­pel­ka po kropelce
wy­lewał łzy słone
tak że na­wet parapet
pod­chwy­cił tę pieśń

mokła szy­ba szczęśliwa
pob­rzękując cichutko
słuchała serenady
by jej nie zakłócić
od­dała szkla­ne serce
już go wiatr nie zwróci

po­leci z nim pod chmury
szczęściem się rozśpiewa
scho­wa je w szu­mie lasu
zauroczy grzyby
roz­kołysze drzewa
i wróci do szyby

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 02:49

* * *

Jeśli mieli­byśmy spot­kać się wzrokiem
Choćby na se­kun­dy ułamek
Chodź, przy­siądź obok mnie -
To naj­ważnej­sze dla nas spotkanie

Między parą oczu świat cały zamknięty
W se­kun­dzie jed­nej poznanie
W mil­cze­niach wzro­ku wszys­tko -
Nasze najgłośniej­sze spotkanie

Choćby ko­niec już nadchodził
Pa­miętaj Mo­je Kochanie
Tęskno­ta i cier­pienie, czy­nią nasz wzrok -
Pięniej­szym niż pier­wsze spotkanie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 02:33

Zrozumieć,
co ko­mu w duszy gra, bez zbędnych pytań... 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 02:32

Bóg stworzył diabła, gdy uj­rzał swo­je odbicie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:46

Nie wiem ja­kie to życie ma sens kiedy wszys­tko jest ta­kie poz­ba­wione ko­loru... Wszys­tko jest al­bo czar­ne al­bo białe i nie ma nic po­między.I nikt mnie nie ro­zumie bo jes­tem tak skom­pli­kowa­na w swo­jej prostocie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:17

Du­ma i up­rzedze­nie to
naj­więksi sprzy­mie­rzeńcy samotności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C