Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 87 fiszek

Ktoś kto uczy się na czas, nie ma szans z tym, który uczył się z czasem. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • 28 września 2015, 21:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bez dachu nad głową

otu­lony ciszą łez
prze­mie­rzam ciemności
gęstsze niż krew

bez­domny
już na zaw­sze po­za czasem

w chwi­li słabości
zdradziłem życie ze śmiercią 

wiersz • dzisiaj, 10:45

GDZIE JA BYŁEM

Pos­ta­nowiłem zro­bić coś sza­lone­go, wbrew so­bie i wbrew ja­kiej­kolwiek logice.
Poszedłem, poszedłem wśród ludzi którzy wie­rzy­li w Boga.
Wie­rzy­li w to że ich Pan Je­zus Chrys­tus umarł za nich, za ich grzechy.
A Mat­ce jego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 10:11

Dopóki próbu­jesz odzys­kać Bo­ga, nic nie jest stracone. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:55

Hej, okrutny świecie...

Hej, ok­rutny świecie,
spójrz, jak wiele mi obiecałeś.
Hej, ok­rutny świecie,
spójrz, jak wi­le mi zab­rałeś

Grałem wyz­naczo­ne przez Ciebie skrzypce,
nie widząc w lus­trze włas­ne­go odbicia.
Za­kopując swe marze­nia głębo­ko pod ziemią,
cze­kając, aż ko­lej­ne deszcze pus­ty­nię podleją.

Hej, ok­rutny świecie,
zboczyłem z Two­jej ścieżki.
Hej, ok­rutny świecie,
będę podążał swoją własną.
I nic te­go nie zmieni. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:55

Moim naj­większym sek­re­tem, była niezas­po­kojo­na miłość do niej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:50

* * *

Jak kos­tka lodu
Rozpływasz się
w moich dłoniach
Pod wpływem ciepła

Prze­ciekasz przez palce
Już nie będąc w swej postaci
W której tra­fiłaś w mo­je dłonie
Krop­la po krop­li cię mniej

Próbu­je cię zatrzymać
Za­cis­kam palce
Top­niejesz mi w oczach
Co­raz Ciebie mniej

Masz pra­wo zmienić
stan skupienia
Ale mo­je dłonie są nieszczelne
Wy­mykasz się i spadasz
Krop­la po krop­li w dół
Tracę Cię wol­no z oczu 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:22

Facet taki jak Ty

Czy można kochać
Ta­kiego fa­ceta jak Ty?
Za wygląd prze­ciez nie kocha się
Ta­kiego fa­ceta jak Ty
Nie myśl, że po­doba mi się styl
Ta­kiego fa­ceta jak Ty
Maśla­ne oczy, głos uroczy
Ta­ki fa­cet jak Ty
Zna ja­ko gry
Ta­kiego fa­ceta jak Ty
Nie zwie­dzie się tym
Ta­kiego fa­ceta jak Ty
Nudzą przy­sięgi, wyznania

Dla­tego nie kocham wale
Ta­kiego fa­ceta jak Ty 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:07

PUMPA

Przyszed do mnie Staszek Kumpa
Bo mu na­waliła pumpa
Nie wim co se wbił do głowy
Wszak jo prze­cie nie pumpowy
Ale pum­pa mu­si chodzić
Za­wieźli­my jum do Łodzi
Tam mecha­nik jak zoboczył
To ze nerwów aż podskoczył
Rzekł stanowczo...
"Panie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 08:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H