Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek nie jest stworzo­ny do klęski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 49 fiszek

Do­piero w klęsce człowiek ma siebie na tacy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 20:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Klęska nie jest męska. 

aforyzm • dzisiaj, 06:27

Przepowiednia

Kim się stałem
w dźwig­ni Twoich oczu
wstając z pełzania
do wyp­rosto­wania

Pus­ty słoik
przy­pom­niał mi 
dawną niemoc
a ja rosnę

Co zro­biłaś
przez łunę
wiary "chcącej"
prze­kuć się w "móc"

Mo­ja dusza
się zachwiała
a ja py­tam
Kim się stanę? 

wiersz • dzisiaj, 04:58

In­te­ligen­cja - jest jak dob­ry pro­cesor, bez dob­rej pa­mięci i właści­wego op­rogra­mowa­nia, na niewiele ci się zda. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 02:55

Grzech

Długo po­pełniałam błąd niekochania
Przy­pomi­nałam so­bie tyl­ko ból
I to, że bra­kowało mi sił

Miłość mnie zabijała
Sa­mot­ność była ta­ka szlachetna
Ser­ce ta­kie os­tygłe

I ja ta­ka zimna.

Długo po­pełniałam grzech niekochania
I za długo czułam ten ból

Dzi­siaj czuję tyl­ko połowę
I wszys­tko jest tyl­ko połową świata. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 02:49

Strasznie mam cię dużo w mo­jej niepamięci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:45

Hej chłopa­ki, nie za­bieraj­cie dziew­czyn na pier­wszą ran­dkę do domu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 01:48

ADM MICKIEWICZ

Ludzie! każdy z was mógłby, sa­mot­ny, więziony,
Myślą i wiarą zwa­lać i podzwi­gać trony.
pom­pa­tyczne, ale jak­by się chciało 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:23

Przy­tula­ny szept
Za każdym ra­zem nową
Nies­podzianką jest

Cris 07.02.2016r.
 

haiku
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 01:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E