Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bez skrępo­wania cie­szyć się drob­ny­mi przy­jem­nościami, spo­radycznie ofiaro­wywa­nymi przez los. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

Młode: ziemniaki,
Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - 
Wniebowstąpienie. 

haiku dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 11:31

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kiedy tęsknię...

Kiedy tęsknię oglądam Two­je fo­tog­ra­fie,
wspom­nienia jeszcze w mej głowie żywe
Kiedy tęsknię do­tykam rzeczy, które miałeś w dłoniach,
to jak ob­co­wać z Tobą
Kiedy tęsknię płaczę lub umieram w so­bie,
a sta­ram się obojętnieć

Nie pa­sujesz te­raz do naszej układanki
Nie umiem Cię dopasować
Nie pa­suję te­raz do tej rzeczywistości
Nie umiem się odnaleźć 

wiersz • dzisiaj, 12:04

Jeżeli jes­teś nieważny dla blis­kich, ważny będziesz dla nikogo. 

myśl • dzisiaj, 11:51

Kiedy Mojżesz uniósł ręce do góry nad morzem czer­wo­nym pob­liskie fa­le czmychały w popłochu - tak bar­dzo śmier­działy je­go pachy.

(Z góry przep­raszam urażonych - ale to sil­niej­sze ode mnie) 

myśl • dzisiaj, 11:36

Być może wszys­tko dzieję się w od­po­wied­nim miej­scu i cza­sie: chwi­le smut­ku i ra­dości. Bo prze­cież nikt nig­dy nie po­wie­działby o nie­szczęściu, że przyszło w porę. 

myśl • dzisiaj, 11:24

Życie to ciągła wal­ka, pełna uników, ciągle trzy­manej gar­dy, przyj­mo­wanych cisów i ob­ro­ny.
Cza­sem leżysz na des­kach, jed­nak dopóki trwa licze­nie masz jeszcze szan­se pow­stać i wal­czyć dalej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:07

... ludzie uwiel­biają być reżyse­rami... cudze­go życia... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:46

* * *

wi­no zbyt cierpkie
mie­szan­ka goryczy
źle zdmuchnięta świeczka

roz­proszo­ne pragnienie
roz­puszcza emoc­je

spoj­rze­nie nie kłamie
po­za ogniskową
spla­ta drżące palce

roz­kosz ciał
nieskłóco­ne cienie
miłos­ne­go aktu 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:44

Powstanie

1 sier­pnia coż to za da­ta , 
zwykły dzień , zwykłego la­ta , 
pos­ta­wić się Hit­le­rowi , nie było ba­ta
zwykła , smut­na mu­zyczka zwykłego brata
po uli­cach mknęła do nikąd
znał ją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E