Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To­tal­ny brak wiary spro­wadzi Ciebie na sam dół,
na­tomiast nad­miar pychy zrzu­ci Cię ze szczy­tu gór. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:06

Zbyt często szu­kając ciepłego schro­nienia...znaj­du­jemy chłód obojętności. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 14:43

Im więcej ka­mieni wrzu­casz do rze­ki, tym więcej wo­dy się z niej wylewa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:39

Siła wo­li leczy mil­czących z różnym skut­kiem lub od­radzają się z włas­ne­go po­piołu, niczym Feniks. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 14:29

Obłęd jest tym, co nas roz­wi­ja, lecz sam rozwój często by­wa og­ra­niczo­nym po­lem widzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:55

Lustro

Naj­lep­sze masz przed sobą... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:45

Zbyt wielu jest ludzi, którym ufać nie można.
a drażni bar­dzo, gdy fałszy­wi tych dob­rych ob­wi­niają o wszystko.
Za­kaza­ny owoc.. Nie war­to ufać nikomu.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:44

Hu­mor ...to mój cały majątek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Houellebecq

Autorzy na literę
G H I