Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ból prze­cier­piałeś prze­cierp te­raz szczęście 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 142 fiszki

Nig­dy szczęście nie jest tak piękne, jak wte­dy, gdy zbliżamy się doń małymi krokami. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 192 fiszki • 22 czerwca 2013, 01:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Myślałeś kiedyś o tym? Zas­ta­nawiałeś się, dlacze­go jest tak wiele niewy­jaśnionych spraw między ludźmi? Prze­cież gdy­by chcieli, dążyli­by do te­go, by je wy­jaśnić. Być może to strach. A ja myślę, że chcą [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 22:00

Prze­raża mnie myśl, że są na świecie ludzie, dla których świat real­ny mógłby nie istnieć.
Dla których wir­tual­ność to praw­dzi­wy świat. 

myśl • dzisiaj, 21:59

Bo gdy bo­cian przy­nosi pa­kunek z dzieciątkiem, przy­nosi jeszcze jedną torbę. Ale w tej dru­giej paczce jest od­po­wie­dzial­ność, dla których by­wa ona za ciężka...

*** 

myśl • dzisiaj, 21:57

Jest tyl­ko je­den powód do miłości - is­tnienie dru­giej osoby. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:55

Tik tak

Tik tak, czas płynie.
Tik tak, on nie wróci.
Tik tak, jut­ro całe uczu­cie minie.
Tik tak, jut­ro już za­pom­nisz o tym co dziś złe.
Tik tak i tak kiedyś um­rzesz, a ze­gar nig­dy nie zaprzestanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:49

Autobuświęta Dziewczynka

Wsiadły do auto­busu dzisiaj
trzy święte dziew­czyn­ki i kadzidła woń
po­jazd wy­pełniła... dziw­ne - pomyślałem...

Ach tak, pros­to z kościoła wracają...

Nag­le wkoło mnie ob­siadają, bo widzą,
że trzy wol­ne miej­sca mają, dwa naprzeciw,
jed­no obok mnie.. dziwnie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:39

we śnie

w śnie coś podano
jakże to miłe
litery,kolory,ludzi

poz­nać barwę
te­go wszystkiego
strun gi­tary zerwanych 

wiersz • dzisiaj, 21:26

A gdy­by tak, wyłączyć emoc­je na ja­kiś czas...? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H