Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sa­mot­na bron nie pot­rze­bu­je ser­ca.
Tak jak Ty przedzierasz się przez życie w smut­ki i sa­mot­ność.
Nie da się uzys­kac nicze­go ro­biac cos tyl­ko dla Siebie.
Nap­rawdę chciałbym być kiedyś potrzebny. 

myśl • dzisiaj, 02:19

Od mojej S.

Jeszcze nikt
nie zaglądał Ci w oczy
nie od­gadnął cze­go chcesz

Jeszcze nikt
Do Ciebie nie przyszedł
więc z samą sobą dzielisz swą cisze

Jeszcze nikt
Nie był tak ro­man­tyczny
niż ten nikt przedtem [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:52

zas­ta­nawiam się czy więcej al­ko­holu jest w wódce czy życia w trak­cie prze­mija­nia czasu. 

myśl • dzisiaj, 01:25

Wy­cisz się, za­nim mil­cze­nia się nabawisz.

W ciągłym dążeniu do by­cia lep­szym od siebie. Można się tak zapędzić, iż da­leko nam, by się odnaleźć;

Na­pisałem Ci sen

Wiara osa­mot­niona często więdnie bez racji,
bez praw­dy słabnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:04

Na­wet małej Islandzce
zdaża się cza­sem wypić.... 

myśl • dzisiaj, 00:42

Ci co od­dają, są bied­niej­si ma­terial­nie, ale bo­gat­si duchowo... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:26

Mogę pat­rzeć w two­je oczy cały czas w nich uk­ry­ta ra­dość, szczęścia blask... 

myśl • dzisiaj, 00:06

W dżun­gli- pus­ty­nia. Uczuć. 

aforyzm • dzisiaj, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P