Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 56 fiszek

Dla zgrab­nych nóg nis­ki jest każdy próg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 10:23

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Czuję Twój oddech
Twój szept do ucha
Słyszę Twe słowa
Wiercą mi dziurę w umyśle
Jak krop­la wody
Co drąży skałę
Do­ciera do me­go wnętrza
I roz­gaszcza się na dobre.
Wed­ru­je do wszys­tkich zakątków
mo­jego ciała.
Jes­tem w Twoim włada­niu.
Nie bro­nie się, bo nie chcę. 

erotyk • dzisiaj, 08:22

Nie lu­bi, gdy mówisz, lecz lu­bi, gdy pat­rzysz i czy­ta z Twych oczu, wy­ma­lo­wa­nym ob­ra­zem, który masz przed sobą to ona ta­ka bez­bron­na, nie otu­laj jej słowa­mi, prze­cież ona jest na­ga, otul ją w ra­mionach, tam jej przys­tań bezpieczna. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:48

Decyzja

dla tej po­dep­ta­nej flagi
dziś za­palam jas­ny znicz
i choć jes­tem pra­wie nagi
chcę się za te bar­wy bić

nie wiem co mnie jut­ro czeka
ale muszę ja­koś żyć
bo ja nie chcę stąd uciekać
chcę tu zos­tać i [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:46

Kto ko­biety lu­bi, ten się często gubi. 

aforyzm • dzisiaj, 06:15

Przychodzą pew­ne myśli mi do głowy, lecz od­chodzą, jak­by nig­dy ich nie było... Jak­by nig­dy nic nie znaczyły.

To może to wszys­tko, cały świat, nic nie znaczy?

Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 04:32

Bi­cie Twe­go ser­ca to naj­piękniej­sza kołysanka. 

aforyzm • dzisiaj, 04:14

Mo­ja pas­ja to mo­ja pew­ność siebie. 

myśl • dzisiaj, 03:52

Wszys­cy po­pełniamy małe, czy większe błędy,
a z cza­sem oka­zuję się, że dzięki nim na­byliśmy doświadczenia...

Cris 02.08.2015r.

in­spi­rac­ja myśl- Al­fa Centauri 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś