Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wa­riat­ka na wielu po­ziomach,
brzmi jak zbiór pus­taków
na duży i pus­ty dom. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:09

Samotnik

Trwając w próżnej egzystencji,
Odi­zolo­wany od świata żywych,
Tam, gdzie unik­niesz konfrontacji,
Z puz­derkiem w dłoni, pełnym słabości w nim skrytych.

Zo­wiesz siebie is­totą samotną,
W lus­trze widzącą męczennika,
Skrzyw­dzoną przez los i ludzi,
Co miłością i ciepłem swej
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:08

Ci których nie ob­chodzą uczu­cia Ich przy­jaciół,są nikim. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:07

Zos­ta­wiam siebie w ser­cu, niech bi­je dla innych. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:49

Nie można być nie­szczęśli­wym i jed­nocześnie o ni­kim nie myśleć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:31

Szybka wymiana spojrzeń, czyli kartka z wakacji.

W pier­wszej se­kun­dzie, w oczach Twych widzę,
taflę jeziora.
Pioru­ny, od­bi­jając się w gra­nacie wo­dy, mkną w moją stronę.
Uderzają z og­romną siłą, roz­ry­wając sta­re rany.
Ule­wa myśli.

Oczy Twe w dru­giej se­kun­dzie, to pol­na droga.
Kłosy [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:23

miłosny szron

je­sien­ny wiatr opo­wiada
o wy­ziębłej miłości szron
lśniący w bla­dym świet­le
księżyca , mro­zi serce 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 23:05

Słowa wy­powie­dziane do mnie szep­tem za­padają w moją pa­mięć najczęściej... 

myśl
zebrała 6 fiszek • wczoraj, 23:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E