Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Właści­wie nie boję się niez­na­nego. Tyl­ko trochę szko­da mi stra­cić to, co znam. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 108 fiszek

- Cze­go się boisz? - zapytała.
W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli... Boję się te­go, że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go, że nie spot­kam oso­by, która uczy­ni mo­je życie wyjątkowym... [...] — czytaj całość

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 129 fiszek • 28 września 2010, 13:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ból wyz­naczni­kiem granic. 

myśl • dzisiaj, 12:57

Jeśli będziesz sobą, wszys­cy Cię zaak­ceptują, nie ważne jak bar­dzo jes­teś sza­lona, nieśmiała czy małomówna... Po­kochaj siebie! 

myśl • dzisiaj, 12:47

Wszys­tkie dzieci rodzą się ateis­ta­mi i nie mają pojęcia o bogu. 

myśl • dzisiaj, 12:32

Kończy się la­to, znów przy­goda się kończy... chciałabym zat­rzy­mać czas, bo wol­ność odchodzi...
Nie wiem gdzie podążam ale wiem, że muszę dziś was pożegnać. 

myśl • dzisiaj, 12:24

* * *

Idzie za na­mi często
Krok w ślad-
-Ślad za krokiem
Nie da­je spać po nocach
I jest dla duszy zmrokiem

Słychać jej głos za plecami-
Dyszy i głośno stąpa
Wszechwiedzące za na­mi mknie
Tak zwa­ne po ludzku - 
Sumienie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:05

wi­dokówki z cmen­tarza, by twoi zna­jomi wie­dzieli, że dob­rze nie żyjesz.

Fir­ma Spa­lonix ogłasza pro­mocję! Tyl­ko do końca miesiąca ty­god­niowy kar­net na za­bieg kre­mac­ji tańszy o 30%!

I Ty zad­baj o ciepły pochówek!
____________________________

...Mój [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:55

Che­mia. „Ba­danie sub­stan­cji i ich prze­mian po­wodujących, że np. z jed­nej sub­stan­cji pow­stają dwie, al­bo z dwóch jed­na.” Kiedy ludzie są blis­ko siebie mówi się że coś ich łączy. Jed­nak dwa te [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:47

Al­bo wal­czysz, al­bo jes­teś niewolnikiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q