Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 73 fiszki

Gdy uj­mu­jesz in­nym god­ności - i to­bie jej ubywa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 52 fiszki • 14 września 2014, 15:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nadnoc

Gdy sce­nariusz czar­ne­go spek­taklu wy­recy­towa­ny w świat zostanie
Ak­torzy zap­re­zen­tują z kun­sztem emoc­je potępione
Myśli zam­roczą dźwięki is­tot zgu­bionych , ska­zańców życia
Otu­mani nas mrok , ta­jem­ni­ca , w którą nie chcesz brnąć
Gdy to [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 19:26

łza na policzku
roz­trzas­kałeś jej serce
ko­tara spadła 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:15

Może naj­pierw niewys­tar­czająco stworzyłam siebie żeby nag­le tworzyć życie in­ne­go człowieka... 

myśl • dzisiaj, 19:08

Cza­sem tyl­ko pisząc ma się ko­goś pod ręką. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:51

Pedzi­my by osiag­nac za­mie­rzo­ny cel , a gdy go juz osiag­niemy by­wa ze i zas­ta­nawiamy sie - po co . 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:42

Przychodzi ta­ki czas, że nieświeży kot­let wy­daje się być ape­tyczny. Wte­dy zas­ta­nawiasz się ja­kimi złudze­niami go doprawić. 

aforyzm • dzisiaj, 18:36

Nie­szczęśli­we oczy szyb­ciej sta­rość ozdabia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:31

Naj­le­piej być zaw­sze trzy se­kun­dy przed normalnością... 

aforyzm • dzisiaj, 18:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty