Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 61 fiszek

Gdy­by tak udało się morzem smut­ku za­lać piekło na ziemi... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek • wczoraj, 08:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bądź słowem, które wychodzi z ust nie na pot­rzebę chwi­li, a na wieczność. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:23

* * *

dot­knij szep­tem
us­ta zak­witną
prag­nieniem

*pocałunek 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:51

Wiara - nieświado­mość spraw­dzająca się w prak­ty­ce, dla­tego wielu wątpi choćby w jej teorie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:21

Czas płynie nieubłaga­nie, nie można go zat­rzy­mać.
Choć na­wet nie ma­my na niego wpływu, ani poczu­cia, że płynie....

..to po­mimo to sta­ran­nie wy­bieraj każde ko­lej­ne słowo, ruch. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:09

Ja­ko MI­NIS­TER noszę tornister. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:07

,,I umarła, bo była śmier­telna...", szu­kam auto­ra te­go tekstu. 

myśl • dzisiaj, 00:07

nie szu­kaj in­te­ligen­cji
w moich oczach 

myśl • dzisiaj, 00:06

* * *

obudziła mnie szep­cząc do ucha
że ma łzy w oczach
że jej dusza roz­pa­da się
na mi­lion ma­leńkich części

nie słucham nie chcę
proszę
nie te­raz kochana
pod po­wieka­mi ciągle mam
is­kry szczęścia

ko­niu­szka­mi palców
prze­suwa po włosach
łap­czy­wie za­gar­nia mą głowę
by po chwi­li nasze us­ta były jednością

nie było ciebie tak długo
już na­wet czułam się dobrze
płaczę
a ona jest jak głod­na kocha­nia kobieta

leżę obej­mując kolana
nig­dy nie od­chodzi na długo
ta dru­ga bar­dzo smut­na osoba
wewnątrz mnie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N