Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze smut­nych his­to­rii pow­stają dob­re książki. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Nie roz­liczaj­my his­to­rii te­raźniej­szością! 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 29 fiszek • 12 marca 2014, 16:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

SZCZĘŚCIE jest dziwne.
Po pew­nym cza­sie za­mienia się w SMU­TEK, bo nie masz go z kim dzielić.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:49

Jes­tem ko­bietą, która zdradziła i zos­tała zdradzo­na. Po­niekąd nie widzę w tym nicze­go złego. Emoc­je ludzkie są niez­ro­zumiałe, a sko­ro właśnie te­go pragnęłam to dlacze­go miałabym nie wziąć te­go, co było tak bar­dzo na wy­ciągnięcie ręki (?) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:47

Mówię szeptem.

Zap­la­tam war­kocze wspomnień
Których kos­my­ki
Zi­mowy­mi nocami
Po­ruszał wiatr Twych palców.
Sil­ne ramię
Ni­welo­wało strach..
A szept ust
Przyśpie­szał tętno.

Zap­la­tam war­kocze wspomnień,
W których zbudziłeś wiosnę
Me­go serca
I dokąd te­raz poszedłeś?
Nies­te­ty nie wiem.

***********************
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:44

tak se myśle..;.. brak słów
złość ogar­nia, na te spra­wied­li­wość co to ni­by jest.
człowiek człowieko­wi wilkiem.
brak słów
te­go sie nie da po­wie­dzieć słowami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:23

Morże

Może
Może kiedyś zadzwoni
Może nie
Może spot­kają się przypadkiem
Może nie
Może w końcu się ułoży
Może nie


Morze łez. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:00

Cza­sami le­piej mówić do rośli­ny,niż do człowieka... 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:59

...nig­dy nie jest dość późno,by pod­dać się włada­niu nocy...
___________
za­sypianie jest jak umieranie 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:44

Ziemia ludzi nosi
niebo nie wszys­tkich ozłoci.
Wyrzecze­niem miłości tutaj
nie­szcze­rością... nie pukaj. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś