Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bez skrępo­wania cie­szyć się drob­ny­mi przy­jem­nościami, spo­radycznie ofiaro­wywa­nymi przez los. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

Młode: ziemniaki,
Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - 
Wniebowstąpienie. 

haiku dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 11:31

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

na­pisa­ne kil­ka lat temu

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 04:13

Cier­piało mo­je ser­ce…
Biło tak moc­no , każdej no­cy kiedy Ciebie słyszałam za ściany.
Płakała mo­ja dusza za błędy po­pełnione nieumyślnie.
Cisza ut­wier­dzała, że le­piej zos­tać zam­kniętym i uk­ry­tym w ciem­nym kącie.
Wo­dos­pa­dy łez popłynęły, a Ty na­dal po­zos­tałeś obojętny. 

myśl • dzisiaj, 02:00

Uwierzę w to, że życie is­tnieje jeśli będę w sta­nie się z niego wyleczyć... 

myśl • dzisiaj, 01:24

Wszys­tko byłoby in­ne, gdy­by życie po­toczyło się inaczej. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:09

Gdy­by wy­mow­ność tkwiła w krzy­ku, już daw­no miałbym zdar­te gardło. 

myśl • dzisiaj, 00:08

Nie mam nic prze­ciw­ko głup­com, każ­dy ma prze­cież pra­wo wy­bo­ru. draż­ni jed­nak myśl, że ludzie mąd­rzy poz­wa­lają głup­com so­bą rządzić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:06

będę cier­pli­wie czekać
aż pot­kniesz się o próg swych kłamstw 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Słowa... .

Słowa siłą odebrane,
Słowa tak mis­ternie wyszu­kane,
Słowa, których cza­sem brak.
A tu, tak zbru­kane, in­nym przypisane,
Jak to tak... ?
Słowa, których na co dzień brak... ,
Już nie mo­je... . 

wiersz • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Camus

Autorzy na literę
B C D