Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki spra­wiają, że opi­sywa­ne w nich his­to­rie i wy­rażone opi­nie sta­ja się twoimi i po skończo­nej lek­turze nie jes­teś już tym sa­mym człowiekiem, ja­kim byłeś, kiedy ja zaczy­nałeś. Bar­dzo in­te­ligen­tni ludzie napisali [...] — czytaj całość

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Po­kora poz­wa­la stanąć przed sobą w prawdzie.
Po­kora ożywia sumienia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 21:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kiedyś usiądziemy wspólnie przy sto­le i opo­wiemy o so­bie milczeniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:20

*deszczowy dzień*

na skrzydłach aniołów mi przynieś
niebiańską me­lodię
wiat­ru szept
ta­niec drzew
i ptaków śpiew
by og­rzały mi serce
w ten po­nury deszczo­wy dzień
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:15

Kocha się ko­goś gdy czu­je się, że ta oso­ba wo­bec og­romne­go świata, zu­pełnie nam wystarcza.. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 14:40

Sta­le gra­my ro­le, których grać nie chce­my , gra­my w gry, których nie ro­zumiemy. Nie pot­ra­fimy być sobą i tak po pros­tu po­wie­dzieć co czu­jemy.
Współczesność. 

myśl • dzisiaj, 14:25

* * *

od­wa­ga?
a cóż to jest

do­tyk two­jego ciała bez poz­wo­lenia
spoj­rze­nie oczu
uk­radkiem chwy­cone uczucie

przejście przez życie po­nad in­ny­mi
środ­kiem przez po­le bit­wy
mówienie prawdy

by­cie sobą
reali­zac­ja marzeń za dużą cenę

2009 r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:13

Można być aniołem przez całe życie, przy czym i ro­gi pokazać.
Chwi­lową słabość wyt­kną, po­syłając w piekiel­ne czeluście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:05

I przyj­dzie mo­ment w którym poz­nasz ją, a ona dla ciebie po­zos­ta­nie niez­mien­na od te­go pier­wsze­go spot­ka­nia. Myślę że na­wet po la­tach nie wy­da ci się sta­ra, mi­mo zmar­szczek śmie­cho­wych koło oczu, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:03

„Męskość to og­romna do­za cier­pli­wości i to­leran­cji dla ko­biet i ich słabości. Im bar­dziej męski jest fa­cet, tym ma więcej zro­zumienia dla kobiet”

~ Mi­rosław Baka 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N