Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 47 fiszek

Kiedy spo­tykam dob­re­go człowieka wszys­tko przes­ta­je się kończyć i nic też się nie zaczyna. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • 25 lutego 2015, 19:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeżeli na początku był chaos, to znaczy, że początek trwa nadal. 

aforyzm • dzisiaj, 11:32

Usy­piam kwad­rans. Śmieją się sekundy. 

myśl • dzisiaj, 11:23

Po­ja­wiają się w naszej drodze ta­cy ludzie ,dla których jes­teśmy go­to­wi być chwilą w ich życiu, niż wie­cznością w życiu ko­goś in­ne­go. 

myśl • dzisiaj, 11:14

Gdy dwa miesiące później oświad­czył, że się o mnie mar­twi i będzie mnie bro­nił jak Bo­gusław Lin­da w fil­mie "Sa­ra" ucie­szyłam się. Ten przys­tojny człowiek, nieg­dyś od­legły i budzący strach, wreszcie stał się mi tak blis­ki. Iza-Bella 

myśl • dzisiaj, 11:02

Jeśli ktoś chce Cię skrzyw­dzić, zaw­sze znaj­dzie powód, aby to zrobić. 

myśl • dzisiaj, 10:58

dob­ry wybór to ten... który jest wspólny
a nie wy­muszo­ny, mój czy twój 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:47

DWA SERCA

Dwa serca
Złączo­ne uścis­kiem pamięci
który wspomnienia
za­mienił im w raj
Idą przez życie
wspólny­mi drogami
jed­no drugiego
trzy­mając za dłoń

Jed­no drugiemu
wzrok tęczą maluje
która dla pragnień
bu­duje im most
Myśli złączyły
w swym pocałunku
wśród łez odnalazły
szczęśli­wy swój ślad

Jed­no z drugiego
czer­pie świadomość
że świat nie zagasił
i dla nich swych słońc
I pełne nadziei
do stóp kładą wiarę
że gdzieś pośród nocy
ich gwiaz­da rzu­ca swój cień 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:42

+ Wilk i Dziewczynka +

Chłod­ny wiatr po­wiał z lasu
i ok­na poruszył.
Mała dziew­czyn­ka z cha­ty wybiegła
i pośród drzew zgubiła
pow­rotną drogę do domu.

Szkarłat­ny płaszczyk miała
ze szkarłat­nym kap­turkiem -
przez ok­rutną matkę spec­jalnie uszyty
by zak­ryć ha­nieb­ny ob­raz bękar­ta niechcianego.

Kim­kolwiek był [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 10:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś