Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 30 fiszek • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

24.10

W miesiącu paździer­ni­ku dnia dwudzies­te­go i czwar­te­go pod­niosłem do góry głowę tyl­ko dla­tego gdyż do­wie­działem się że w dół pod­nieść się jej nie da bar­dziej bar­dzo zas­koczo­ny zroz­paczo­ny i ogar­nięty po­rażką skoczyłem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:07

Można się pod­nieść, ale wte­dy ni­ci z upadku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:02

w dzi­siej­szych cza­sach na­wet człowieka w człowieku trze­ba szukać.. 

myśl • dzisiaj, 17:57

Niektórych rzeczy nie po­win­niśmy so­bie wyob­rażać bo możemy się roz­cza­rować. Ja po­pełniłam ten błąd, wyob­rażając so­bie życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:48

Człowieka jak na le­kar­stwo, a niewłaści­wie sto­sowa­ny zag­raża zdro­wiu lub życiu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:40

Miała być dla mnie wszys­tkim, zde­cydo­wała że będzie ta­ka jak wszystkie. 

myśl • dzisiaj, 17:33

Po tym

Jes­tem echem,
mi­nionym oddechem.
Ro­zed­rga­nym atomem
w dy­wanie kosmosu.

Twoim cichym lękiem,
wspom­nieniem zatartym.
Jes­tem trawą i zorzą,
wszys­tkim co zwać się może

- by w is­tnieniu być
a w nieis­tnieniu trwać.


2014 

wiersz • dzisiaj, 17:25

Nic nie zdarzy się ten dru­gi raz, do­ceń chwilę, do­ceń czas. 

myśl • dzisiaj, 17:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś