Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nic tak nie sprzy­ja mądrej i rzeczo­wej dys­kusji jak at­mosfe­ra pieniądza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Twar­de dys­kusje po­dej­mują dwa rodza­je osób - pew­ne siebie, lub szu­kające potwierdzenia. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 107 fiszek • 15 kwietnia 2011, 13:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

przyrzek­nij, że uciek­niesz stąd
od ulic tych samych
spa­dających w mrok
od słów niepo­mier­nie głupich
jarzących się pustką
od mar­nych wartości
od stra­ty czasu
na by­cie obok nich - nie z nimi

sen­nych pobudek
podróży do­nikąd i po nic
cze­kających na dzień nocy
na noc dni

przyrzek­nij, że 
znaj­dziesz dom
ogródek swój
miej­sce w którym
jes­teś już od dawna
tyl­ko o tym nie wiesz 

wiersz • dzisiaj, 13:18

Bez­domne marze­nia już tonął w niepa­mięci. Bo nam zab­rakło cza­su. Bo nam zab­rakło chęci... 

myśl • dzisiaj, 12:48

Gdy gąsienica
Opuści już swój kokon
Będzie motylem 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:45

Spo­koj­nie, bez pośpie­chu. Jeszcze po­jawi się ktoś, kto spra­wi że uwie­rzysz w miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:31

jestem

łza­mi tęsknoty
cicho płonę
roz­my­wam się
na po­liczku twoim
wspom­nieniami na jutro
mus­kam miękką skórę

jes­tem.. czujesz? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:24

* * *

Miałem wte­dy naście lat,
za­kocha­ny, wniebowzięty.
Myślałem, że co pierwsze,
wie­cznie będzie trwać.
Później zno­wu miłość przyszła,
in­na, równie silna.
Z każdym ra­zem co­raz bardziej
za­cis­kała mnie w ramionach.
Ciągle jed­nak coś pękało,
roz­sta­wało się i na no­wo
łączyło w całość.
Najgłup­sze py­tanie rodziło się
w głowie – dlaczego? 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:03

ღ Scaleni kroplą rosy ღ

Słyszysz jak drży powietrze
między Nami

Jak nasze us­ta łakną pocałunków
dłonie sprag­nione szu­kają dotyku

w us­ta łapiemy swo­je oddechy
sta­piamy się jak dwie krop­le rosy...


Malusia_035 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 11:56

Czu­je cie w każdym uderze­niu mo­jego serca...
Czu­je cie w każdej aorcie...
W każdej żyle...
Szko­da że tak nap­rawdę bez ciebie nie żyję.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Apollinaire

Autorzy na literę
A B C