Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki"

"Często się zdarza, że do­piero przyszłość po­kazu­je nam, ile coś było warte" 

myśl • dzisiaj, 22:13

Harmonia wewnętrznych demonów

Roz­dział 8
W no­cy obudził mnie nag­le ja­kiś trzask. Spon­ta­nicznie ot­worzyłam oczy i na­dal leżąc zaczęłam się roz­glądać. Mój wzrok zat­rzy­mał się na 50 cm lal­ce. Stała koło mo­jego łóżka.
Por­ce­lano­wa tak jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 22:05

* * *

Nie wiem co się dzieje w mo­jej głowie
Jest w niej za dużo złudzeń
Niepot­rzeb­nych
Nie wiem co się dzieje w mo­jej duszy
Nie wiem czy mam duszę
Nie wiem co się dzieje w mym sercu
Jest ta­kie młode
Nie wiem co się dzieje w moich oczach
Są ta­kie radosne
Choć szklane
Nie wiem co się dzieje we mnie
Bo nie wiem kim jestem 

wiersz • dzisiaj, 21:59

Pokuta

Kiedy odejdę, cóż po mnie pozostanie?
Natłok złych wspom­nień, natłok złych wrażeń,
las smut­nych uczuć, twarzy tłumy też.
To nie lo­su wi­na, byłem jak wesz...
Byłem jak cho­roba która wszys­tko niszczy,
jak nar­ko­tyk który tyl­ko chwi­le błyszczy.
Teraz [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:58

Strata

Jes­teś ale cię nie ma.
Widzę cię ty mnie też, mi­mo to na siebie nie patrzymy.
Nie musimy.
Widzi­my się bez te­go doskonale.
Przejrzyście.
Codzien­nie się wi­tamy, ale już nie rozmawiamy.
Uśmie­cham się mniej.
Jes­tem bled­sza, aspołeczna.
Ale żyję.
Jak wi­dać można.

Płaczę,
Ale tyl­ko czasem.
Płaczę, ale tyl­ko w nocy.
W dzień się uśmie­cham.
Co­raz częściej uśmie­cham się szczerze. 

wiersz • dzisiaj, 21:57

Czułe słowo cen­niej­sze niźli naj­droższe prezenty. 

myśl • dzisiaj, 21:53

TYLE WSPOMNIEŃ CHODZI PO MOJEJ GŁOWIE OD MOICH MŁODYCH LAT TYCH ZŁYCH I DOBRYCH

TY­LE WSPOM­NIEŃ CHODZI PO MO­JEJ GŁOWIE
DZIECIĘCYCH ZŁYCH I NIE DOB­RYCH JAK
BY ZA­RAZ MIAŁ DLA MNIE SIĘ SKOŃCZYĆ
DLA MNIE TEN DZIW­NY ZIEM­SKI ŚWIAT LUDZKI.
LECZ DLA MNIE TEN [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 21:43

W Twoich oczach is­tnieje świat. Twój włas­ny pełen smutków i ra­dości. Twój świat jest piękny i smut­ny za­razem. Lecz, gdy spoj­rzysz głębo­ko w oczy uj­rzysz duszę, to ona czy­ni nas tym kim jesteśmy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D