Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdzie jest miłość, pa­nuje nieporządek. Dos­ko­nały porządek uczy­niłby ze świata cmentarz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

Nie mam bur­de­lu. Mo­je ub­ra­nia pro­wadzą koczow­niczy tryb życia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 26 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:27

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jed­nym zda­niem, można opo­wie­dzieć całe życie, wielos­tro­nico­wym esej, może być za krótki, aby opi­sać jedną se­kundę życia.

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 15:00

Kiedy wal­czysz o to co kochasz- bądź pe­wien, że warto. 

myśl • dzisiaj, 14:59

steposłowie

po pus­tko­wiu dni błądzimy
zagubieni

wołasz
udam że nie słyszę

idźmy
każde w swoją stronę 

wiersz • dzisiaj, 14:57

Zlota pora

Nig­dy nie widziałem ty­le złota w jed­nym miejscu,
nig­dy nie po­dej­rze­wałem zo­bacze­nia pro­mienii tak wielu,
cały świat mieni się i is­krzy od światel tej je­sieni,
a po­winienem roz­glądać się i szu­kać puszys­tej bieli.

Ko­lory na gałęziach szu­kaja swe­go ujścia i ciężar życia wraz z wiat­rem krok po kro­ku na ziemię je opuszcza.

Na­malo­wać te­go nie jes­tem w sta­nie dla­tego ten oto opis będzie moim obrazem. 

wiersz • dzisiaj, 14:30

...

Po la­tach, two­je oczy
Da­lej w ser­ce zaglądają
Głębo­ko tak jak kiedyś
Darząc je błogością

Wspom­nienia me szaleją
Zachłan­ne tak jak kiedyś
Sma­ku twe­go ciała
Słodzo­nego miłością

Minęły długie lata
Od nasze­go spotkania
Czas gdzieś zawieruszył
Pa­miątki tam­tych dni

Cza­sem, gdy samotność
Zbyt moc­no mnie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:24

* * *

Jes­tem mordercą,
Mi­mo te­go, że mogę być młoda lub stara,
Piękna, ład­na, brzyd­ka, gruba,
Duża, mała,
Jes­tem mordercą,
Przyz­na­je się,
Za­biłam Sok­ra­tesa tłumem,
Za­biłam Pla­tona starością,
Za­biłam Filozofa,
Za­biłam, za­biłam i po trzyk­roć zabiłam,
Kim jestem? 

wiersz • dzisiaj, 14:14

Uśmie­chem budzić wschód życia.
************************************************
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:26

miniatura I

Jes­tem At­la­sem, kiedy niebo spa­da ci na głowę.

zro­zum więc że z cza­sem
mogę już nie mieć siły
by po­wie­dzieć ci choćby

dzień dobry 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D