Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 35 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 29 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

myślo­wa kolaboracja
spac­ja - uśmiech
...
wariacja 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:12

Co ro­bią praw­dzi­wi mężczyźni gdy zab­raknie im amu­nic­ji? Je­den wchodzi do lu­fy, a dru­gi kon­ty­nuuje ostrzał. 

myśl • dzisiaj, 16:11

Ukiah... haiku inaczej

słowa kuszące
poezją doz­nań wzniosłych -
Na Zaw­sze Twoja 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:06

Myślę, że życie jest trochę jak te plan­sze z dzieciństwa, na których łączy­liśmy krop­ki w ocze­kiwa­niu na wy­nik. Każde połącze­nie przyb­liżało nas do końca, każde było równie ważne. I tak jak tam, w życiu chodzi o to by się nie zat­rzy­mać, by dob­rze połączyć ele­men­ty, by ob­raz był jak naj­bar­dziej widoczny.
- Nie sądzisz, że to sens Naszej indolencji? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:55

Ważne jest by zo­baczyć człowieka w człowieku, a nie korzyść :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:22

* * *

Uk­ry­ta pod taflą brud­nej już wody,
Próbując poczuć trochę swobody
Żyła ko­bieta, Burzą nazywana,
Co od tej "burzy", cha­rak­ter miała.

Chciała wyjść z wo­dy, bo tu nie jej świat
Ktoś zam­knął ją [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:16

* * *

Pozwól mi Cię dot­knąć w serce
Tak, żebyś pa­miętał - "Ciągle mi mało"
Z Tobą le­piej sma­kuje powietrze,
A mrok jest je­dynie czarną plamą

Pozwól mi wyszep­tać Twe imię
Które w za­kamar­kach na­gich pól wieje
Tak, żebyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:01

dostrzec wnętrze

oczy jaśnieją
jak gwiaz­dy ciemną nocą
duszę oświetlają

lor­ne­tujesz wzrokiem

wy­pat­rzeć prawdę
uczciwa
na przyjęcie

życie

ech naj­piękniej jest
jak po­kochasz bliźniego
aż czu­jesz niebo


29.09.2014r.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Allen

Autorzy na literę
A B C