Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie znikaj

Słońce świeci na moją twarz.
Nie mogę na nie spojrzeć.
Za­mykam oczy.
Gdy je ot­wieram, uka­zuje mi się miejsce,
w którym jes­tem szczęśliwa.
Kiedy słońce znika,
wra­cam do sza­rej rzeczywistości.
Znów prob­le­my i brak radości.
Chcę, żebyś zapamiętał.
Jeśli znik­niesz, to ja ra­zem z Tobą. 

wiersz • dzisiaj, 16:09

Nie ma ta­kiej oso­by, w której ser­cu nie za­gości mała is­kier­ka radości. 

myśl • dzisiaj, 15:46

Biesiada o marzeniach i naturze księżniczek

był so­bie pachołek
no­sił brudną czapkę
wziął tyl­ko to­bołek
i opuścił chatkę

szedł przez la­sy pola
szu­kał sen­su życia
od po­koleń sto­larz
chciał wyjść na panicza

zaszedł więc do miasta
by szu­kać zachęty
gdy nag­le niewiasta
wlała w ser­ce mięty

ga­pił się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:41

Jed­ni zos­taną pro­feso­rami in­ni wylądują pod mos­tem ale marzyć każde­mu się uda! 

myśl • dzisiaj, 15:39

Zamkniętaw sobie

Gdy­by to od niej za­leżało urodziłaby się mar­twa. Tak bar­dzo bała się stra­cić coś co kochała, że nie chciała kochać nicze­go, pragnęła tyl­ko pójść do po­ko­ju i skoczyć z dru­giego piętra. I [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:33

Świat jest mi już zna­ny.Tyl­ko ludzi wciąż obcy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:25

Słowa to ta­ka for­ma prze­kazu która tra­fia pros­to do glo­wy i trud­no ja so­bie wy­bić z niej. Mnie two­je slo­wa tra­fiły głębo­ko ale nie do głowy tyl­ko do ser­ca które stra­ciło wszelką nadzieję że kiedyś będzie na­leżało do ciebie aluz­ja jaką prze­kaza­no mi w for­mie słów zniszczyła je­dyne marze­nie ja­kie trzy­mało mnie na tym świecie żeg­naj więc mo­ja miłości życzę szczęścia z ta praw­dziwą . 

myśl • dzisiaj, 15:24

gwiazdo(r)

byłeś życzeniem
które spadło na mnie jak grom
z nieba

nic dziw­ne­go że wciąż chodzę połamana 

wiersz • dzisiaj, 15:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nałkowska

Autorzy na literę
M N O