Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Do­rośli nig­dy nie pot­ra­fią zro­zumieć. A dzieci bar­dzo męczy ko­nie­czność stałego objaśniania. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

... wiecie dlacze­go mądrość szep­tem mówi ?... bo zmęczo­na myśle­niem - bez­myślność tak nie męczy 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 142 fiszki • 22 kwietnia 2011, 00:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Chciałbym, żeby był ktoś, ko­go mógłbym pop­ro­sić o radę, przy kim nie czułbym się od­mieńcem, tyl­ko dla­tego się wyżalam i próbuję opi­sać całą tę niepew­ność, ja­ka dręczy mnie już od około 25 lat."
~Kurt Cobain~ 

anegdota • dzisiaj, 22:22

Myślisz: "właśnie na pew­no są lep­si", ale to nie znaczy, że ty nie masz swo­jej szansy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:14

Jest tyl­ko jed­na praw­dzi­wa miłość która nig­dy się nie wy­pala, Boża miłość... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:05

Ciężko o pióro przekładu,
wy­cis­kając z myśli tusz,
..po papierze.

z sa­mej stalówki,
wy­lewają się błędy..

naj­ciężej prze­pisu­je się myśli..

a w do­dat­ku wred­ny czas,
pod­mienia nam ten kałamarz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:50

cieśnina marzeń

po­ka­załeś mi nicość
jest ta­ka piękna
wymowna

chcę tu wy­nająć pokój
na dobę

jeśli chcesz
zostań

chcę tu­taj odpocząć
naz­bierać kreatywności
w worki

wysłać do szarych
komórek

zro­bić wyprzedaż
już nie będą potrzebne
im trumny

jed­nak wy­najmę
pokój na dłużej

nie zgu­bię się

piękność
dop­ro­wadzi mnie
do celu

lu­bię trud 

wiersz • dzisiaj, 21:40

Była ta­ka okrągła
przej­rzys­ta i radosna
te­raz pękła
bańka mydlana
nic nie zos­tało
z jej is­tnienia ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:36

Minne.

Cze­kam na Grom
z jas­ne­go nieba
- chy­ba na Śmierć

Ty­le Burz przeżyłem
Grzmotów
Deszczów
i Słońc tyle

Na Grom
ten z jas­ne­go nieba

Czekam...

Jak na Śmierć. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:31

chcesz być dla ko­goś całym światem, stwórz mu mikroklimat 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N