Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek

Cze­kamy na anioły, a za­pomi­namy o zwykłych ludziach. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 20:59

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Łat­wiej mie­rzyć się z ludźmi niż z faktami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:56

Niez­de­cydo­wanie jest jak krok w tył, gdy po­mylić je z uległością pro­wadzi do roz­cza­rowa­nia.Tu nie można się za­wahać, tu trze­ba wal­ki, wal­ki o wszystko! 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:47

Is­tnieć to nie to sa­mo co żyć. Is­tnienie zaczy­na się w mo­men­cie, kiedy po­jawiasz się na świecie, życie zaczy­na się nieco później. Two­je życie zaczy­na się w mo­men­cie, kiedy zaczy­nasz zas­ta­nawiać się nad sen­sem swo­jego is­tnienia, wte­dy też uświada­miasz so­bie swoją śmier­telność i zaczy­nasz od­czu­wać pot­rzebę sa­moreali­zac­ji. To przyk­re, że niektórzy ludzie is­tnieją nig­dy nie żyjąc. 

myśl • dzisiaj, 00:45

Ja­ko KA­WALER do­radzam żonom 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:39

... wielu ludzi uważa mnie za człowieka nie wy­bucho­wego... i bar­dzo się mylą... jes­tem, jak naj­bar­dziej, implozyjny... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:32

Przychodzą ta­kie czar­ne dni, że nie chce się już nic. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:22

Cichy zabójca

Nie­chciana miłość
Umiera pod powiekami
Po­zos­ta­wiając
krop­le łez na rzęsach
Wscho­dom i zacho­dom Słońca
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:18

Jeśli oso­ba od­wra­ca się ple­cami od ciebie a pow­ra­ca gdy cze­goś pot­rze­buje to nie jest to na­pew­no przy­jaciel :$ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y