Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo­je od­da­je za przy­jaciół swoich. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 177 fiszek

Jest w miłości coś ta­kiego, że do te­go co się kocha pod­chodzi się z nożem, jak og­rodnik do róży. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • wczoraj, 10:59

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

łączy piegi na twarzy
tworząc nową konstelację 

myśl • dzisiaj, 03:06

Ja­ko PI­KOLO jadę traktorem 

aforyzm • dzisiaj, 01:29

pierwszy raz jeszcze raz

Mogę jeszcze raz
pier­wszy raz zobaczyć
ko­rowód od­ległych gwiazd
ot­wierając po­wieki słońce zahaczyć
roz­dziewiczyć łzą naiwną oczy
poczuć że czas przes­tał się toczyć
za­pom­nieć o wczo­raj jut­ro znowu
na początku i na końcu lotu
w środ­ku pier­wszej i os­tatniej rundy
nig­dy zno­wu nie przeżyć tej sekundy
pat­rzeć na Ciebie z podzi­wem i lękiem
upaść, wstać i unieść rażony Twym pięknem 

wiersz • dzisiaj, 00:15

Nie bójcie się bra­cia i sios­try śmier­ci, śmierć to nie ko­niec życia, śmierć jest kon­ty­nuacją i przejściem na in­ny świat, świat w którym nie ma zła. ~ Pa­weł Rychlica 

myśl • dzisiaj, 00:13

KONKLUZJA

Gdy tkwię w tym pus­tym karawanie;
A sil juz i nadziei brak;
Roz­myślam nad sen­sem i ca­lym tym wygnaniem;
Wy­nik wyg­la­da tak:

To deszcz, co nic nie obmywa;
To słońce, które nie chce grzać;
To płaszcz co [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:13

Kochać jedną to bar­barzyństwo, gdyż dzieje sie to ze szkodą wszys­tkich innych. 

myśl • dzisiaj, 00:00

Cza­sami go­rycz sa­mot­ności pop­ra­wia jas­ność widzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:40

Do­kona­liśmy te­go sa­mego wy­boru. Obo­je wyb­ra­liśmy Ciebie... 

myśl • wczoraj, 23:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilde

Autorzy na literę
V W Y