Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wódka przy­bija słowa jak mo­tyle do deski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 40 fiszek

Za­lany by­wa wylewny... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 113 fiszek • 2 listopada 2011, 11:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

JA TAM NIE BĘDĘ...

...się obcędzalać,
ani ja­kiejś niez­ro­zumiałej dla mnie pop­rawności pochwalać,
jak przys­tało na podwórko­wego patriotę,
cze­kałam na zmiany i lu­bię no­wego rządu robotę 

opowiadanie • dzisiaj, 00:36

Tak nagle odszedłeś

ser­ce na ty­siąc ka­wałków
roz­biłeś. .
już nig­dy nie poskładam
go w całość. .

wraz ze wscho­dem słońca
mo­je światło gaśnie

nocą jest bez­pie­czniej
z oczu
krop­le deszczu suną swo­bod­nie
po po­liczku
us­ta krzyczą bo­lesną ciszą

w ciem­ności bez­ruchu
myśli ty­siące
ty nie ro­zumiesz duszy cier­pienia

dlatego....
następnym ra­zem up­rzedź
bym w porę zna­lazła ser­cu
miej­sce na bez­pie­czny upadek 

wiersz • dzisiaj, 00:29

Wznieśmy toast wykrzykując
"Oso­ba god­na pi­je do dna"
Ra­zem z Sokratesem 

aforyzm • dzisiaj, 00:27

Zakład

Pomorze
Gdy zorze
Na dworze
W traktorze
On orze
Bo morze
Założę
Się z Tobą o to 

wiersz • dzisiaj, 00:07

Sko­ro ktoś źle odeb­rał czyjąś myśl,
to oz­nacza, że była nie od­po­wied­nio napisana
al­bo dla Nas za dobra. 

myśl • dzisiaj, 00:05

Czas za­bił we mnie wszys­tko, co dob­re i złe...

zos­ta­wił pus­tkę... nie do zapełnienia.


Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 00:00

Zagubieni

W pro­zie codzienności,
ulot­nym za­pachu myśli,
de­likat­nym muśnięciu na­gich słów.

jes­teśmy My.

Niepew­nie sta­wiając kroki,
na drodze uczuć,
szu­kamy śladów szczęścia.
Po­między "może kiedyś" a "włas­nie teraz"
rozdarci.

od­najdu­jemy się w poezji... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:39

Najdroższy.

Pragnę ciepła je­go ciała – to On 
Pragnę je­go ust – wy­powiadają mo­je imię
Pragnę je­go do­tyku – de­likat­ne­go pie­szcze­nia moich włosów
Pragnę je­go za­pachu – gdy od­chodzi
Pragnę je­go oczu – głębokiej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H