Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zmar­li nig­dy nie po­jawiają się na włas­nych pogrzebach. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Całe życie tworzysz listę gości na os­tatnie pożegnanie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 12:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nocą życie bo­li bardziej. 

myśl • dzisiaj, 02:05

Love center

Dzień dob­ry to ja
Sprze­dam Pa­ni miłość
Nic nie jest bez­cenne
Bo przyj­dzie Pa­ni za nią zapłacić
W za­sadzie to okazja
Bo uczuć og­rom
W za­mian Pa­ni dostanie
Jeśli Pa­ni nie chce
To zrozumiem
Cho­ciaż wo­lał bym akceptację
Po­nieważ tar­get na miłość
Muszę wyrobić 

fraszka • dzisiaj, 01:28

Już znam te Two­je oczy, znam ten wzrok. Chodź, za­pali­my pa­piero­sa i opo­wiemy so­bie sekrety. 

myśl • dzisiaj, 01:24

przy­jem­nie być rozważanym
i po­tem sma­kować tej różnicy 

myśl • dzisiaj, 01:20

Tak to bo­li. Co? To ze każdy ob­chodzi sie z Tobą jak z jaj­kiem,skacze wokół cb by­le nie daj boże ura­zic.A Ty?jes­tes piep­rzo*** księciem ,który nie pot­ra­fi te­go docenić. 

myśl • dzisiaj, 01:12

huk burzy i dźwięk spa­dających krop­li deszczu przy­pomi­nają mi uczu­cie tęskno­ty za Tobą. jas­ność błys­ka­wic spra­wia że widzę to jeszcze wyraźniej. 

myśl • dzisiaj, 01:00

Ja­ko POD­JUDZACZ dob­rze się bawię 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:45

Czuć się bez­silnym można tyl­ko wte­dy gdy wy­korzys­tasz szan­se , nie gdy brak ci od­wa­gi .
Nie za­mieniaj marzeń w sny ani sny w marze­nia , szu­kaj dróg . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E