Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 110 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 122 fiszki • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przy zbiegu rzeczy­wis­tości fi­zyka się łamie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:51

Jedną z naj­cenniej­szych rzeczy na świecie jest....czas.
Nikt, nie po­siada wys­tar­czająco dużo pieniędzy,
aby od­ku­pić włas­ne... wczoraj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:50

Jes­teśmy ta­cy ma­li względem wszechświata

ale to my zdo­bywa­my szczy­ty gór, oceany, kosmos

i ser­ca in­nych ludzi 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:48

Od pachwiny aż po gardło

Już zi­ma nadchodzi
i pow­ra­cają wszys­tkie piękne wspomnienia
czar­no-śnieżno białe,
bru­natną krwią zakrapiane.

Prze­budzo­ny nad ranem
pogłas­kam swoją głowę
ogo­loną w życiu po­raz pierwszy
i przywrócę sobie
mą za­mor­do­waną bez­względnie młodość.

Setką wy­sub­li­mowa­nych wierszy
odzys­kam swoją godność
naj­bru­tal­niej­sze­go na świecie mordercy...
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:47

~~Dotyk tęczy ~~

Twój do­tyk subtelny
Jest jak let­ni wiatr
Co błądzi nieśmiało
By duszy nie spłoszyć
Zgłębia ta­jem­ni­ce
Roz­grza­nego ciała
Budzi śpiące zmysły
Od­dając rozkoszy
Czując pod palcami
Każde ciała drżenie
Pre­ludium uniesień
Po­całun­kiem wieńczy
Bo kiedy się kocha
Prag­nie się bliskości
A kiedy się spełnia
Do­tyka się tęczy .
 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:41

Odium Generis Humani

Odium Ge­neris Hu­mani - 
jak to roz­kosznie brzmi...
'' Już to­lero­wać się przes­ta­jecie!!!
Nieba­wem wyrzy­nać się zaczniecie!!!''

W efek­cie ma­nipu­lac­ji,
dla szar­la­tanich pieniędzy,
za­nosząc mod­litwy do Bo­ga
wy­mor­do­wali się w nędzy.

Był [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:23

SZALEŃSTWA GINGERS - POCZĄTEK

Na­wet nie myślałam, że to się tak zacznie. Stał tam opar­ty o ścianę koło bud­ki te­le­fo­nicznej i ko­goś wy­pat­ry­wał. Był wy­so­kim szczupłym bru­ne­tem ub­ra­nym w biały pod­koszu­lek, skórzaną kur­tkę, kla­syczne dżin­sy i [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 00:18

To życie jest dziwne.
Te wszys­tkie rzeczy,
które jeszcze nie tak daw­no mnie przerażały
te­raz nie ro­bią na mnie żad­ne­go wrażenia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hosseini

Autorzy na literę
G H I