Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Za prze­jaw dob­ro­ci... nie bierz litości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:51

heh, że w życiu ważne to, nie jak spos­trze­gasz świat, ale jak ten widziany świat przed­sta­wiasz innym? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:22

W bez­sensie można się z a g ł ą b i ć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:19

Błędem życiowym jest wszys­tko to, cze­go z per­spek­ty­wy cza­su nie można naz­wać doświadczeniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:09

W upały jak dziś, la­nie wo­dy nie wystarczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:46

Letnia wina

Wra­cam z pracy
nie mam kołaczy

za­miast tego

kar­mię się stekiem
figą z makiem
i bar­szczem Sosnowskiego. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:42

Są trzy rzeczy­wis­tości:
Jak Ciebie widzą,
Jak siebie widzisz,
I kim jesteś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 14:35

Za­kochałem się w Tobie
Wspierałem jak tyl­ko mogłem
Sza­cunek do Ciebie po­nad wszys­tko wziałęm
I co w za­mian dos­tałem ? 
Smu­tek i żal który mnie pa­li od środka
Gdy umrę wspom­nij mnie czasem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 14:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woolf

Autorzy na literę
V W Y