Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Łat­wo być niecier­pli­wym, kiedy na nic się nie czeka. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:11

Los przew­rotny by­wa,
cza­sami załat­wia nasze spra­wy za nas,
nie ko­nie­cznie po naszej myśl ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl • dzisiaj, 10:46

Każdy ma w życiu ta­kie cias­teczko, które chciałby i mieć i zjeść i się nim podzielić. 

myśl • dzisiaj, 10:43

To co pierdzi w bobrze

Pa­ni z poczty strosząc piórka
niczym za­lot­ni­ca sroczka
roz­da­je za dar­mo iro­niczne uśmieszki
ko­leżan­ce za­sie­działego stołka

a ta dru­ga jak gdy­by nig­dy nic
potrącając nad­mucha­ne koperty
zad­kiem przed­nim


na chy­bił trafił
roz­no­si da­ne oso­bowe
w kub­kach smakowych
do­nosi­ciela znad Go­rajan­ki

za pieniędze podatnika
w ra­mach pen­sji
aczkol­wiek anonimowo 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:30

Człowiek jest je­dyną is­totną na świecie świadomą swej śmiertelności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:28

Ludzie myślą różny­mi ka­tego­riami, a często jakże podobnie.
Gdy­by było inaczej nie do­gady­wali by się.

Cris 26.07.2015r.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:25

Gdy już w dziec­ku nie zaszcze­pisz miłości, to w do­rosłym życiu będzie szu­kać cze­goś dla niego niedostępnego. 

myśl • dzisiaj, 10:14

BORSUCZYCA

Jest mi tak smutno,
sa­mot­na jstem
i tak to­tal­nie zagubiona,
że już nie wiem co z sobą zro­bić ...

Ukradłam,
zęba­mi otwarłam
7 piw ludziom,
nie wiem co przez to chciałam ...
ale chy­ba o po­moc wołałam ... 

wiersz • dzisiaj, 09:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty