Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek

Nie zas­ta­wiaj książki okładką. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek • wczoraj, 10:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czy abor­cja jest do­puszczal­na? Tak, ja­ko pow­szechna me­toda usu­wania cho­rych po­mysłów po­lityków. Nieza­leżnie od fa­zy ich rozwoju. 

myśl • dzisiaj, 17:02

Marze o tym, aby moc po­ka­zac in­nym, ze rzeczy naj­bar­dziej niezauwa­zal­ne, mo­ga oka­zac sie ty­mi naj­bar­dziej znaczacymi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:57

* * *

stoję w deszczu strumieniach
mokną mi skrzydła
choć chciałabym zim­ny­mi kroplami
zmyć z siebie cierpienie

wtu­lam się w ra­miona wiatru
czesze mi włosy
choć byłoby le­piej gdy­by roz­wiał wątpliwości

mam obok anioła
który mnie strzeże
choć wo­lałabym ciebie
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • dzisiaj, 16:06

W umiłowa­nych ra­mionach - naj­twar­dsza ko­bieta mięknie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • dzisiaj, 16:00

Człowiek pi­jany by­wa przewrotny. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 15:50

Każdą książkę można zro­zumieć, tyl­ko trze­ba do niej dorosnąć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 15:47

Chandra

Idzie kot sa­motną uliczką. Idzie sa­mot­ny, być może trochę zmęczo­ny. Py­tam się go: Ko­cie, co ci jest? On od­po­wiada, że życie dało mu w kość. Mówi, że strasznie cier­pi i ma spleen, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • dzisiaj, 15:35

Gdy­by dusza mogła mówić bez pośred­nic­twa ciała, świat za­pełniłby się no­wymi słowa­mi, których obec­nie nasze związa­ne języ­ki nie pot­ra­fią powtórzyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 15:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cocteau

Autorzy na literę
B C D