Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli two­ja chat­ka zu­pełnie zniknęła z po­wie­rzchni, nie narze­kaj. Masz jeszcze spo­ry za­pas śniegu, z którym możesz zro­bić, co chcesz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Miłość może og­rzać, po­parzyć i wyparować. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 26 fiszek • wczoraj, 14:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bo Ja jes­tem Twoim przekleństwem,
Twoim grzechem i Pokusą

Niena­widzisz mnie
a za ra­zem nie
Możesz be­ze mnie żyć ...


Malusia_035 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:34

Pos­trze­ganie ko­goś ja­ko wyjątek może przysłaniać prawdę o nim...

18.09.2014r. / insp.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:14

Mo­je ser­ce, zno­wu ta­kie pełne nadzieji, ciepła, ra­dości i miłości. Daw­no nie czułam ta­kiej ul­gi, zab­rałeś cały ciężar z mych ramion. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:05

Tętno

mo­tyle nie umierają
róże nie więdną

po pros­tu blakną
tracą połysk od promieni
a bar­wy od kropli

ogień się nie wypala
is­krzy żarzy tli
ale nie gaśnie

i wo­da się nie ulatnia
zamarza
ale nie paruje

na­wet zachód słońca nie istnieje
ziemia się obraca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:04

Kle­poczesz jęzo­rem jak wi­king toporem 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:49

Każda do­rosła ko­bieta jest zdol­na do u......... .

....do­kończ zdanie.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:42

Skłanianie się ku przeszłości tyl­ko dla­tego,że my ocze­kuje­my zwrotów nie ma nic wspólne­go z miłością,przedkładkłada­nie włas­ne­go ja po­nad dob­ro tej dru­giej oso­by do­kar­mia nasze ego.Przyz­naj,em­pa­tią te­go nie nazwiesz.
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:04

Proście abyście pojęli, cze­go nie potrzebujecie
Czy­taj­cie abyście wie­dzieli, cze­go nie rozumiecie
Mówcie abyście zro­zumieli, cze­go nie wiecie
Wy­bieraj­cie abyście mieli, cze­go żałować

Piszcie, aby wyk­rzyczeć światu swo­je życie
Słuchaj­cie, abyście wie­dzieli jak bo­li człowiek
Myślcie, aby przyl­gnęło do was miano głupca
I żyj­cie, aby miano wam, ko­go odebrać 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bosmans

Autorzy na literę
A B C