Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pog­rzeb - za­bawa w chowanego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

W grun­cie rzeczy człowiek pochowany. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek • wczoraj, 11:04

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

La­to w Grecji,
Je­sień przed sześćdziesiątką -
Ka­len­darz cudów. 

haiku • dzisiaj, 06:51

"To na nic, gdy kochasz drugą osobę bez ja­kiej­kolwiek wza­jem­ności. To jak bi­let w jedną stronę. Wsiadasz i jedziesz, zat­ra­casz się w tym zu­pełnie, zaczy­nasz marzyć, pragnąć, wie­rzyć, kochać. Aż w końcu do­cierasz na miej­sce i oka­zuje się, że nic nie jest ta­kie, ja­kim to so­bie wy­marzyłeś, nic się nie zgadza. My­liłeś się i chcesz już wra­cać, ale nie możesz. Bi­let w jedną stronę, pamiętasz?" 

myśl • dzisiaj, 06:51

* * *

Wie­działem że czar nie może trwać wiecznie
I miałem świado­mość że to tyl­ko złudzenie
Za­mykałem oczy by za­mie­szkać w Twym świecie
Chciałem w nim spełnić każde swe pragnienie
Poz­wo­liłem swoim myślom oszu­kiwać serce
By wiatr pełen uczuć na skrzydłach je unosił
Po­jawiłaś się w marze­niach i tam pozostaniesz
O praw­dziwą miłość nie będę Cię prosił

Na pożeg­na­nie dro­ga „M” :))) 

wiersz • dzisiaj, 06:33

smaki pocałunku

Je­den zmu­si do zos­ta­nia, w jed­nej chwi­li dał wszystko..
niez­mien­nie myślałem że mogę być wszędzie a jes­tem jed­nak blisko.
Dru­gi spra­wił że za­pom­niałem, o złości tak wielkiej..
Te us­ta chodź małe opa­nowały me nerwy.
Trze­ci przypomniał [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:22

***

Każdy ko­lej­ny dzień brzmi jak wczo­raj
Widzę od­bi­cie w lus­trze lecz nie jest mo­je

Dni i no­ce pos­kle­jane w jedną me­lodie
Lecz żad­na nie przy­pomi­na daw­ne­go ser­ca

Przyg­niecione egzys­ten­cjalną klęską
Za­pom­niało jak nadawać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:15

Mówi prawdę, by je­go kłam­stwa były prawdziwe. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:28

BRAK
ktoś gdzieś sko­men­to­wał - za 113 fiszek się na­wet nie odezwę -
"usza­nuj gości i autora"
o ile dob­rze pa­miętam, to się z nim zgodziłam,
jeśli każdy autor te­go oczekuje,
znaczy, że ich chęć poz­na­nia, co myśli każdy,
kto ich czy­ta, niedoceniłam 

myśl • dzisiaj, 01:23

Są ludzie, którzy zaw­sze wy­ciągają ręce do tych co upa­dają i tych, co z ko­lan powstają. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D