Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wódka przy­bija słowa jak mo­tyle do deski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 46 fiszek

Za­lany by­wa wylewny... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 124 fiszki • 2 listopada 2011, 11:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Chciałabym się przytulić
na­wet sa­ma do siebie

bo nie wiem czy nadal
jes­tem w sobie

czy od daw­na jes­tem gdzieś
po­między słowa­mi u ciebie

i nie wiem da­lej czy to co widzę
jest prawdziwe
czy dob­rze ro­zeg­raną iluzje. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:46

Po­lity­cy mają niezłą pracę, bo niewiele so­bie z te­go robią. 

myśl • dzisiaj, 16:45

Naj­większą zem­stą jest za zdradę ciała, roz­kochać do gra­nic niez­mie­rzo­nej wyob­raźni i wte­dy odejść. 

aforyzm • dzisiaj, 16:03

* * *

NIE MÓWIĄC
nie mówiąc nic
zam­knąłeś drzwi
od mo­jego życia
zniknąłeś jak cień
nie szukałam
nie pytałam
potrzeby
nie odczuwałam
tak postępu­je drań
bez słowa od­chodzi w cień
każde­go dnia otwieramy
drzwi do nowego
niez­na­nego świata
sta­re szyb­ko za­myka­my
przed chaosem
prze­ciąga­mi życiowymi
nie mam ochoty
by szukać
od­po­wied­nich drzwi
za który­mi się skryłeś
już mi nie zależy
pożeg­nałam czas z tobą
drzwi który­mi wyszedłeś
zat­rzasnęłam mocno
z postanowieniem
że nikt przez nie przejdzie
może jed­nak uchylę
E.G 

wiersz • dzisiaj, 15:30

W dniu sądu os­ta­teczne­go. Z ka­rabi­nu maszy­nowe­go. Po­wys­trze­lam ar­mię de­monów. Zes­trzelę ar­mię aniołów. A na ko­niec znajdę bo­ga i wsadzę mu ten przeklęty ka­rabin w dupę.
Nikt nie będzie się mną bawił. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:16

dziw­ne, że ame­rykańscy naukow­cy nie udo­wod­ni­li jeszcze, że uszczyp­li­wość łagodzi na­pięcie spo­wodo­wane frustracją 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:10

Wyr­wa­li się do oce­ny; in­nych, i dos­ta­li niedostateczny. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:44

"War­to żyć z god­nością. Choćby i na ko­cią łapę!"
Lesław Nowara 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Gaulle

Autorzy na literę
F G H