Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Zło ma świet­ny dział reklamy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • 2 listopada 2013, 16:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli Dziś z całych sił krzyczy "kocha", zacznij zas­ta­nawiać się czy Jut­ro nie szep­nie "kochała". 

myśl • dzisiaj, 03:08

Mu­zyka miała łączyć, Re­ligia pro­wadzić do dob­re­go, a miłość miała być praw­dzi­wa, słowa miały mieć znaczenie... 

myśl • dzisiaj, 01:58

Uwierzyć

Pat­rzę na swo­je dłonie i li­nie, które do­nikąd pro­wadzą. Wszys­tko na wy­ciągnięcie: życie, głowa, ser­ce, los, li­nia Słońca, Mer­ku­rego. A gdzie li­nia Mar­sa, skąd pochodzą mężczyźni? Jak za ni­mi tra­fić bez takiej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:37

Kocham

Twój uśmiech nieśmiały
chęć poz­na­nia siebie
Nasze roz­mo­wy zwykłe
zro­zumienia pot­rzebę

Spoj­rze­nie szcze­re
pew­ny uścisk dłoni
Ust prawdę wyznaną
od­wagę słów twoich

Zat­roskaną powagę
opiekuńczy gest
To wszys­tko dob­re
co między na­mi jest 

Kocham że jes­teś
kocham że jes­tem

Kocham każde­go
kto brze­mie niesie
życia swojego 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 01:06

Wier­ni wal­czą tyl­ko dla­tego, że nie są ow­ca­mi chytrusa. 

aforyzm • dzisiaj, 01:02

jedna piąta ze stu lat

aniołom skrzydła wyrywam
nie śmieję się już od dawna
nie od­dycham pra­wie wcale
sen ode mnie ucieka

jes­tem duża!
jes­tem duża!

nie tańczę już na palcach
księżyc się do mnie nie uśmiecha
nie mam cza­su na ta­kie sprawy 

wiersz • dzisiaj, 01:02

Krople

Jeszcze nie wiem, czy świat
może stać się dla nas zwyczajnym
jes­teśmy jak dwie krop­le wo­dy zamknięte
w ka­wałku błękit­ne­go nieba
szu­kasz dla mnie ratunku
to nie ma znacze­nia, gdy po­tyka­my się
o siebie niezdarnie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:45

I dla­tego usil­nie sta­ram się całymi garściami nie od­dać mu całej siebie. Boję się, że utonę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty