Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdzie jest miłość, pa­nuje nieporządek. Dos­ko­nały porządek uczy­niłby ze świata cmentarz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Nie mam bur­de­lu. Mo­je ub­ra­nia pro­wadzą koczow­niczy tryb życia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:27

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie rań ludzi. Nie wiesz czy właśnie ta krzyw­da nie spra­wi, że ta dru­ga oso­ba odejdzie... 

myśl • dzisiaj, 05:52

Joanna

Cza­sami jed­na chwi­la przyb­liża ser­ce do człowieka,
jed­na led­wo dos­trze­gal­na czyn­ność,
którą ten je­den, roz­pozna z daleka.

Świata mi­liony oczu, mieniące się tęczy kolorami,
two­je są wyjątko­we, śnią mi się czasami.
Płynę wte­dy po je­zio­rze, trzymam [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:03

nikt nie pyta co dzieje się w tobie

od le­wej stro­ny, tak moc­no w środku
dob­ra­ne do cha­rak­te­ru, roz­ma­zane wspomnienia
wiążą się niez­wykle- nie mając znaczenia.

wszys­tko płynie - 
dla od­po­wied­nich słów za późno aby przystanąć.

M. 

wiersz • dzisiaj, 01:54

Niektórzy za­pom­nieli że w po­lity­ce po­pierać na­leży nie ludzi a idee 

myśl • dzisiaj, 01:53

PRYSZNIC

Stanął pod pryszni­cem
Piękny jak bóg młody
Na­myd­lił się
kran od­kręcił







A tu nie ma wo­dy

Ka­zimierz Win­nicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:02

Burzli­wa at­mosfe­ra ut­rzy­muje się od kil­ku dni.
Ciśnienie nie spada.
Wbrew naturze. 

myśl • dzisiaj, 00:48

" Najsłod­szy jest za­kaza­ny owoc.. " 

aforyzm • dzisiaj, 00:46

Wy­siadając na stac­ji 'Szczęść bi­lionów lat te­mu' nie łudź się, że zro­zumiesz swoją Pra-Pra-Pra-Pra-Pra-Pra-Babcię. 

myśl • dzisiaj, 00:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N