Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Tyl­ko przez płacz można być z kimś ra­zem, gdy się jest na wieki osobno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 55 fiszek

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 01:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sa­mot­ny umysł się nie dzieli, li­niami pod napięciem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:19

Gra­nice to og­ra­nicze­nia wyobraźni. 

myśl • dzisiaj, 14:17

Gdy ser­duszka na ręce, ser­cu ja­koś lżej. 

myśl • dzisiaj, 14:09

Jana Kowalskiego zmurszały dzień przy stole

Przes­ta­liśmy lewitować
ja­kieś dwadzieścia lat temu
wypadło
z na­ciągnięte­go wor­ka foliowego
pożądanie
na tłus­ty bruk
zmar­szczo­nego czoła
i przes­ta­liśmy egzystować
normalnie
za­pom­niałaś rozkładać nogi
w pończochach
sen­nych jak jed­wabny śluz

Na sto­le pęczniały goździki
z ich ust
ka­pały żale czerwone 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:08

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:28

Jeśli jes­teś *Ko­niem a twoją pla­netą *Słońce.
Step twoim do­mem i bez­chmur­ne niebo.

de­dyko­wane: ukochanemu 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:25

...

Chcę wol­ności i chcę kości
Położyć się i zniknąć
W niszy ciemności

Chcę chwi­li w tej chwili
By­cia w niebycie
W od­dechu zamkniętym
Szczęścia

Daj mi się obudzić
Nie obok two­jego ciała
Snują się prze­de mną
Wid­ma i duchy

Te­raźniej­szej przeszłości
Je­den dzień daj bez nich 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:23

Kiedy tak na to wszystko patrzę...

Kiedy tak na to wszys­tko patrzę,
śmieję się.
Śmieję się z te­go, że wy tak
żyjecie.
Żyje­cie w świecie pros­tych
złudzeń.
Złudzeń, które kiedyś okażą się
prawdą.
Prawdą, od której umrzecie.
Umrzecie... 

wiersz • dzisiaj, 13:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N