Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 48 fiszek

Sztuką jest zro­bić zdjęcie pająko­wi tak, żeby człowiek cier­piący na arachno­fobię stwier­dził, że jest piękny. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • 4 maja 2012, 11:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niewinny Uśmiech

Zaczy­na się od spojrzenia,
Po­wiew­ne­go, przelotnego,
A jed­nak. Jak­by od niechcenia,
Uśmiech na us­tach młodego,
Chłop­ca po­jawił się.

Po­tem roz­ma­wiali razem,
W słowach ich, miłość ukryta,
Była każde­go dnia, gdy za czasem,
Tańczy­li, bez chwi­li, wyczucia.

A zaczęło się od "tyl­ko uśmiechu",
A te­raz zaręcze­ni, w liściach topoli... 

wiersz • dzisiaj, 19:30

Bajka

- Opo­wiedz mi bajkę.
- Bajkę? – Spy­tała, a spos­trzegłszy, ki­wającą pot­wier­dzająco głowę, do­dała – Ale jaką bajkę? Żad­nej nie znam.
- Opo­wiedz mi bajkę. – Szepnęła po­now­nie dziew­czyn­ka, wiercąc się na [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 19:05

Wpadłem tu tyl­ko na chwi­le, a chwi­la wpadła po sa­me uszy. 

myśl • dzisiaj, 18:57

Nie wierz w to co oczy widzą, ser­cu swo­jemu zaufaj.
---------------------------------------------------------------------------------------
Dziś śmieje­my się tyl­ko po to by płakać jutro. 

myśl • dzisiaj, 18:55

Schodami w dół...

A może tak pop­rostu to skończyc
czy le­piej wspi­nać się po niekończących się schodach
rzeczy które miały być roz­bi­te,nig­dy się nie naprawią
im więcej cza­su tracę,tym bar­dziej to boli
ale za­miast wciąz iść do przodu
etap nie od­mo­wy może być dość silny
tak sil­ny jak sil­ny narkotyk
po­wodujący kon­flikt w umyśle
gdzie wszys­tko sta­je się czarne
wszys­tko się mu­si skończyć
wiem tyl­ko,że nie chce być zapomniana.
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:35

Zas­ta­nawiałam się kiedyś ilu szczęśli­wych ludzi wyk­ształci szkoła... Chodzi mi o PRAW­DZI­WE szczęście, które pochodzi z głębi ser­ca, a nie od środków ma­terial­nych ta­kich jak pieniądze. Ilu ludzi będzie miało w sobie [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:34

Emoc­je są naszym ograniczeniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:20

Spra­wied­li­wość społeczną III RP gwałci cień PRL-u - to je­dyny przy­padek, w którym na­leży do­konać abor­cji i euta­naz­ji sta­rego systemu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Norwid

Autorzy na literę
M N O