Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na spędze­nie ze sobą "całego życia" mają tak nap­rawdę szansę ci, którzy spo­tykają się od­po­wied­nio późno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 46 fiszek

Marze­nia reali­zowa­ne zbyt późno przy­noszą więcej cier­pienia niż te niespełnione. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sami większą trud­ność spra­wia umiejętność wysłucha­nia od­po­wie­dzi niż za­danie pytania... 

myśl • dzisiaj, 13:03

Gdy in­ni zaczy­nają mi mówić na "Pa­ni" czuję się zszo­kowa­na, gdyż nig­dy nie myślałam, że marze­nie małej dziew­czyn­ki by stać się do­rosłą osobą tak szyb­ko się spełni. Te­raz pat­rząc w tył, zas­ta­nawiam się czy dob­rze wy­korzys­tałam mo­je dzieciństwo... 

myśl • dzisiaj, 12:56

***

Spóźnia się, jak zwyk­le. Bałagan na głowie, wy­mam­ro­tane przep­raszam, coś, że się zbłądził. Co to, pier­wszy raz w sto­licy? Nie cier­pi pan te­go mias­ta, pan mówi. Dob­rze, niech pan siada. Nie pan [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 12:38

POD MYMI DŁOŃMI

Pod my­mi dłońmi
Twe ciało aż krzyczy
I w pożąda­niu dusza Twa tonie
Myśli Twe wiodą
Anioły do piekieł
I miłość na us­tach Twych płonie

Pod my­mi dłońmi
Twe pier­si żar pali
I od­dech Twój pachnie podnietą
Przek­raczasz progi
Za ni­mi nicość
I czu­jesz, że jes­teś kobietą 

wiersz • dzisiaj, 12:17

Jeśli chcesz wy­nieść jak naj­więcej z Miłości, Kochaj całym ser­cem. Kochaj tak, jak­byś nie chciał nic in­ne­go w życiu ro­bić. I uważaj na wszys­tko, co mogłoby ci w tym przeszkodzić. 

myśl • dzisiaj, 11:46

Czy pa­mięaszmo że jak Zim­no było na dworze gdy Ci opo­wiadałem jak Chce Zyc ALIC­JA TY MO­JA tys jest mo­ja zbroja
niczym ka­wal ze mnie Gnioja
i lob=uza 

aforyzm • dzisiaj, 11:40

świat

W erze lap­topów nie ma miej­sca
Na ga­pienie się na sroki
Nie ma w erze lap­topów miej­sca
Na chwilę wyt­chnienia, płynące obłoki
Nie ma miej­sca na ga­pienie się
Jak ciele w og­ro­du owoce
W erze laptopów [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:39

Taką mam nadzieję i te­go ocze­kuję od siebie, że to, co ro­bię nie przy­niesie nig­dy wsty­du mnie i moim najbliższym. 

myśl • dzisiaj, 11:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E