Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Obo­je myśli­my tak sa­mo i obo­je nie pot­ra­fimy te­go wypowiedzieć 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • 21 czerwca 2015, 22:51

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Próbując sięgnąć głębi, można sięgnąć dna. 

myśl • dzisiaj, 10:45

* * *

gu­bimy się między palcami
twarze zasłaniamy maskami

nienamacalni
a jed­nak
real­ni ...


30.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:13

"Kat nie wy­biera swoich ofiar. Tym różni się od mordercy."
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 10:08

Na cierpienie

Tak, dwa la­ta bez pożycia
Toż ja pra­wie jak dziewica
Tak się żona zasmucała
Aby rozwód wnet dostała
Sąd sie przyj­rzał dość rozważnie
Wsze majątki są nieważne
Żeby Pa­ni nie cierpiała
Rozwód - sędzia wy­rok dała 

fraszka • dzisiaj, 09:31

nas­tały cza­sy brze­mien­ne w pus­te dobro
...
zmieńmy to! 

myśl • dzisiaj, 08:34

"Ni­by wszys­tko jest w porządku, aż tu nag­le nie wiado­mo dlacze­go ni stąd ni zowąd przychodzi ta­ki wieczór jak ten dzi­siej­szy - pełen za Tobą niez­ro­zumiałej tęsknoty." 

myśl • dzisiaj, 08:20

An­drze­je to faj­ne chłopa­ki, na wieczór niebylejaki.
A Jus­tynki to mądre dziew­czyn­ki./s za dyskr./ 

myśl • dzisiaj, 08:19

O wiele łat­wiej jest psuć niż nap­ra­wiać a jeszcze łat­wiej jest wyrzu­cić niż włożyć w co­kol­wiek wysiłek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brown

Autorzy na literę
A B C