Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Są ko­biety, którym wszys­tko wy­pada, a zwłaszcza język. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 156 fiszek • 27 stycznia 2013, 18:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­tem jak kak­tus.. Mogę za­dać ból, lecz nie wiele mi trze­ba, bym żyła.. 

myśl • dzisiaj, 11:15

Pożeg­na­nie początkiem nieus­tającej tęsknoty. 

myśl • dzisiaj, 11:08

Kiedy kochasz umiej wybaczać 

myśl • dzisiaj, 10:51

"Być człowiekiem - znaczy żyć w zgodzie z włas­nym su­mieniem i z otaczającym światem zewnętrznym jak i wewnętrznym." ~ Pa­weł Rychlica 

myśl • dzisiaj, 10:19

Początek końca mojego życia

Im­pre­za u ślązaków,urodzi­ny Mar­ku­sa 2010 j.Wra­cając do do­mu na moście skórcze w łyd­kach dos­tałam po­wie­działeś mi że mam pocze­kać i przy­jedziesz po mnie autem ,zos­ta­wiłeś mnie tam biegnąc po auto,byłeś bar­dzo pijany,czekając [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 09:50

Pap­ka dob­rze sma­kuje tym, którzy nie lu­bią wgry­zać się w temat... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 09:27

***

Zbru­kałam się Tobą doszczętnie
jed­nej nocy…
Upadła
Grzeszni­ca nieŚwięta
było warto…
Zapamiętam 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:53

Z re­lac­ja­mi jak z kwiat­ka­mi, jeśli za­pom­nisz o pielęgnac­ji i pod­le­waniu, us­chną . 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamieńska

Autorzy na literę
J K L