Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 55 fiszek

Dla zgrab­nych nóg nis­ki jest każdy próg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 10:23

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ek­spe­ry­men­tujący z ludźmi
wy­my­kają się spod kontroli 

myśl • dzisiaj, 00:20

Wyjścia są zaw­sze, lecz wyjść nie musisz...

...
Czy ta­kie spoj­rze­nie lub wgląd nas dys­kwa­lifi­kuję na ty­le, by wie­rzyć w la­ta, wiek i czas? 

myśl • dzisiaj, 00:05

Szara sylwetka

dzi­wi mnie zacho­wanie ludzi
którzy cze­kają jak
błazen
przy szkla­nym ekranie

ta­ka gra bez slow
pa­piero­we wyobrażenie

z myśla­mi zam­knięty­mi
po­zos­ta­wiony­mi bez ulot­ki jak 
to­reb­ka na wie­sza­ku
sa­ma sobie

cze­kając na jed­no słowo
które ut­ra­ciło swo­ja wymowę
a jed­nak po­zos­tało gdzieś
w przekonaniach 

wiersz • dzisiaj, 00:01

Życie pot­ra­fi być sza­lenie fas­cy­nujące, bar­wne i piękne, o ile masz siłę, by je ta­kim uczynić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:42

Uczy­my się dos­trze­gać wyjątko­we chwi­le. Obyśmy pot­ra­fili o nich pa­miętać, gdy życie nie będzie nas rozpieszczać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:39

Ukryłem

Uk­ryłem się w ko­rytarzu swych uczuć,
błądząc w le­sie włas­nych emocji.
Uk­ryłem pośród wy­sokich traw i drzew.
Przes­tałem marzyć, przes­tałem śnić. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:30

Gdy­by ludzie by­li by chmu­rami to chciałabym być taką bialutką na błękit­nym niebie, chciałabym przy­bierać kształty najróżniej­sze i po­dobać się dzieciom, za­kocha­nym, przy­jaciołom, którzy z lo­dem w ręku, spo­koj­ni przyglądają się mi i chciałabym na­wet po­dobać się star­szym ludziom, którzy leżą na plaży al­bo w górach i od­poczy­wają z kawą w ręku

Gdy­bym była taką chmurą, pew­nie częściej widziałabym uśmiech na twarzach ludzi 

myśl • wczoraj, 23:24

Mówi się trud­no i wie­sza się sznur. 

myśl • wczoraj, 23:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

King

Autorzy na literę
J K L