Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 43 fiszki

Życie to więzienie, kiedy znikną wszys­tkie cele. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 18:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy sen zaprasza do życia

Gdy­by tak chcieć za­pisać swo­je sny
Ale jak, gdy przez set­ki dni
Żyjesz jak gdy­by nie swoim życiem
Sen be­zus­tanny toczy się
Codzien­ność przerywnikiem
Tu­li niez­na­nym dotąd ciepłem
Stęsknione spoj­rze­nia is­krzą pożądaniem
Bijące wbrew wszys­tkiemu dwa serca
Dają ener­gię by [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:08

W ja­kim sta­nie po­winien być pacjent?
Zaw­sze w nietrzeźwym.
Na wy­padek straj­ku anestezjologów. 

anegdota • dzisiaj, 08:57

* * *

Przez płonące oczu Twych ołtarze
Widzę naj­czys­tszą pos­tać miłości
Są jak wit­raże bar­wione uczuciami
Oka­zujące ser­ca pragnienia
Tonąć w nich można tracąc zmysły
Od­kry­wać wszys­tkie tajemnice
Zaj­rzeć w głąb Two­jej pięknej duszy
Lecz muszą spot­kać się spojrzenia 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:50

By­wa, że mam ochotę zat­kać so­bie uszy włas­ny­mi oczami. 

myśl • dzisiaj, 08:32

Żebram o miłość

W sta­ry kapelusz
z ron­dem szerokim
jak mo­nety kloszard
zbieram miłości okruchy

W szcze­rym uśmiechu
wy­kałaczką drew­nianą dłubię
by mięsne kawałki
miłości odszukać

W wodzie co mo­je ciało
z codzien­ności kurzu obmywa
łapa­nej gęstym si­tem miłości
złote dro­biny odkrywam

W sa­lonach me­go serca
skar­ba­mi wy­pełnionym po brzegi
dla mi­lości jedynej
dni ot­warte ogłaszam 

wiersz • dzisiaj, 08:08

Ludzi, po­dob­nie jak wielo­ryby zauważamy wte­dy, kiedy morze wyrzu­ci ich na brzeg. 

myśl • dzisiaj, 08:03

"Mog­liśmy pi­sać maile, cza­tować, roz­ma­wiać przez sky­pe al­bo wy­syłać krótkie wiado­mości na What­sApp. Była także op­cja w pos­ta­ci odręcznie pi­sanych listów i poczta pan­toflo­wa. Słowa. Pot­rzeb­ne by przet­rwać. A my jak na złość, wyb­ra­liśmy mil­cze­nie (…)" 

myśl • dzisiaj, 07:48

Człowiek i je­go ko­leje lo­su; niezastąpiony prze­wod­nik po drodze. 

myśl • dzisiaj, 07:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Byron

Autorzy na literę
A B C