Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 56 fiszek

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 204 fiszki • 1 lipca 2010, 09:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

" Jes­teś jak księżyc pośród gwiazd...
Ich jest mnóstwo...
Ty jes­teś jeden." 

myśl • dzisiaj, 21:04

ring ding dong

wal­czę jak z nut
na przeczekanie
kiedy wy­bi­ja gong
upa­dam pod ciosem
całuję deski
chcę się ocucić
ale wciąż czuję
dewastację. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:03

niby na przekór

usiądź z boku
wyżyno nieścisłości
posłuchaj słów
jak z nut niedoskonałości

us­ta krwią umazane
szczują do dziś
język pot zlizuje
budzi się podziw

ero­tyzm czy miłość
klątwa czyichś dni
spo­niewiera­ny człowiek
do dziś się tli 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:02

Szybkie myśli o uchodźcach, bo przeczytaniu komentarzy w internecie...

Dro­ga Euro­po co z Ame­ryką
Af­ry­ce sztuczne znaczyłaś granice
By niewo­lić jej ludzi
I kraść jej ziemi skarby
Dla jej ole­ju, mie­dzi i złota
Prze­lałaś krew se­tek, ty­sięcy, milionów.
Oba­lałaś ich władze
By swoją rację narzucić
Społeczeństwu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:00

Cze­kamy na anioły, a za­pomi­namy o zwykłych ludziach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 20:59

Dlacze­go będąc wśród ludzi zaw­sze jes­tem we­soła , a gdy nad­chodzi wieczór cały czas płacze bo nie mogę pojąć swo­jego życia i te­go ze ra­nią mnie oso­by na których bar­dzo mi za­leży ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:37

Desperacja w probówce invitro

Są też ta­cy urzędni­cy którzy usiłując od wspólno­ty pośmier­tnej uzys­kać bo­nifi­katy dla pot­rzeb kościel­nych dop­ro­wadzają do kre­su wyt­rzy­małości służeb­ność żyjących mie­szkańców

insp 

dziennik • dzisiaj, 20:16

Czu­jemy...Żyje­my ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L