Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Obsesja ver 1

Ob­sesja diabel­ska mnie dopadła,
czyżby ka­ra Boża na mnie spadła ?
Nie jes­tem je­dyny – 
wielu ludzi ma natrętne myśli i czyny.
Lecz póki się im przeciwstawiamy,
to po­kusie nie ulegamy.
Ob­sesja – złych myśli ses­ja ! 

wiersz • dzisiaj, 21:13

Nie ma większej słodyczy niż go­rycz porażki. 

myśl • dzisiaj, 20:58

Bez od­na­lezienia sen­su we włas­nym życiu
Cały świat tra­ci sens. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:56

Wszys­tko jest kłam­stwem i wszys­tko się pow­tarza, zmieniają się tyl­ko nazwiska. 

myśl • dzisiaj, 20:53

* * *

Za­sypiam, budzę się – umieram,
codzien­nie wciąż to samo.
Ta sa­ma his­to­ria i plany,
marze­nia niezrealizowane.
Tyl­ko ludzi w koło ubywa,
choć zaw­sze było ich mało.

Cicho ja­koś i ob­co
codzien­nie wciąż to samo.
Ta sa­ma me­lodia w uchu,
myśli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:49

* * *

Smut­ny uśmiech
Smut­na twarz
Smut­na mina
Smut­ne miejsce
Smut­ny kwiat
Smut­ny pies
Smut­ny człowiek
Smut­ne dziecko
Smut­ni ludzie
Smut­ny on
Smut­na ona
Smut­na miłość
Smut­na ja 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:47

Im­ponde­rabi­lia fun­da­men­ta­liz­mem re­ligii środ­ka ! 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:34

Rozdział zakończony

Pi­saliśmy ra­zem, naszą wspólną książkę,
Pełną łez, uśmiechów, po­całunków i kłótni.
W twar­dej okład­ce, by przet­rwała i wstążkę,
Za­winiętą wokół. Cza­sem - by­liśmy marudni,
I ją odkłada­liśmy na półkę, cza­sami zerkając.
Ale nie za­myka­liśmy jej nig­dy. Do wczoraj.
Mówią, że miłość szyb­ko biega, jak zając,
Więc ja­ki ludzie po­win­ni wziąć morał?

Po­zos­tają py­tania, kto zawinił?
Kto pos­ta­wił kropkę przy os­tatnim słowie.
Kto zam­knął książkę, po­zos­ta­wił w rowie,
Los, roz­działy po pros­tu przemienił... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I