Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 68 fiszek

Mo­je marze­nia zaw­sze się ko­muś spełniają. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • wczoraj, 12:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

tak bar­dzo chciałbym ko­muś coś dać.

Odtwórz.. 

myśl • dzisiaj, 10:04

Znów pa­nuje w mym króles­twie Pus­tka, u jej bo­ku kroczy dum­nie Chaos a tuż za ni­mi nieśpie­sznie idzie Spus­tosze­nie. Od ja­kiegoś cza­su w moim życiory­sie są po­robione ośle uszy, kar­tki są po­mięte i mok­re od łez. Od ja­kiegoś cza­su nie radzę so­bie z przed­miotem o naz­wie "Życie" i ob­le­wam każdy ko­lej­ny egzamin. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:54

będąc ty­tanem myśli
pa­miętaj o słońcu
...
w at­mosferze piątku 

myśl • dzisiaj, 09:17

Możesz wy­nieść wiele z mo­jego życia. Również swo­je rzeczy. 

myśl • dzisiaj, 09:17

Kiedy wdycham noc, śni mi się dzień, w którym roz­pościeram skrzydła i lecę pod niebiosa. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:43

Prob­lem z al­ko­holem masz wte­dy, kiedy nie pot­ra­fisz go odmówić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:09

Często zasługi idą za przysługami. 

aforyzm • dzisiaj, 06:11

Czy to nie pa­radoks że żółtko jest bo­gate w białko ? 

myśl • dzisiaj, 03:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E