Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 52 fiszki

Le­piej uda­wać szczęśli­wego niż tłumaczyć każde­mu, co mi jest... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 106 fiszek • 21 października 2010, 17:35

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

mógłbym ci napisać świat

i wiem że uwierzysz
bo myślisz
jest wyjątkowy

a je mam tyl­ko
dwie ręce
twarz

i chuja 

wiersz • dzisiaj, 22:30

...

Zasnął pod prysznicem
To­piac się w marzeniach
Wyz­wo­lony z miłości
W łańcuchu po grób 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:08

Książka - ebook w for­mie zmaterializowanej.

Za kil­ka lat, będzie to je­dyna zro­zumiała definicja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:59

To mo­je pier­wsze haiku - wy­rozu­miałość mi­le widziana. ;)
W tle: The Doors - "Ri­ders on the storm"

Odtwórz

roz­bi­jam się o
włas­nych myśli chaos a
huk echem wciąż brzmi 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:27

Nie chcę Cie na wyłączność, jak rzecz ma­terialną bo zaw­sze będę czuł podświado­mie, że kiedyś Cię stracę. Chcę czuć, że jes­teś blis­ko wte­dy będę miał pew­ność, że już zaw­sze zos­ta­niesz we mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:06

Siła jest pot­rzeb­na, wo­la jest konieczna.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 21:06

Coś o mnie

Jes­tem pier­wszą i os­tatnią li­terą alfabetu.
Zewnętrzna różno­bar­wność zak­ry­wa szarą duszę.
Zag­ra­cony pokój kon­tras­tem dla pus­tki we mnie, w sercu..

za ok­nem też ja­koś sza­ro i pusto 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:05

I te ciche,
sa­mot­ne dni,
kiedy nie ma Cię
przy mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q