Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ko­bieta nie zna pojęć: miłość, zaz­drość, zem­sta. Ona zna te uczucia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 64 fiszki

Spróbuj zna­leźć w ko­biecej sza­fie pojęcie "nowości". 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 136 fiszek • 1 marca 2012, 07:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nasza piękna młodzież

Chodzi pochód bar­wny do "Czar­nej madonny"
Z ust ich płyną słowa – można rzec peany
Że miłość bliźniego każdy uz­nać skłonny
Za wzór zacho­wania przez Pa­na im dany
Ale kiedy z cza­sem przyj­dzie "co do czego"
Won [...] — czytaj całość

fraszka • dzisiaj, 23:26

Gdy­by ludzie pot­ra­fili się miłować tak sa­mo jak pot­ra­fią nienawidzić 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:20

***

Moją pustą przes­trzeń po­woli wy­pełnia samotność
Po­win­nam już daw­no się poddać
Sze­leszczące na wiet­rze liście
Wciąż grają swą smutną melodię
Zat­ra­cam się w ciszy
Jes­tem osobą
Niedos­trze­ganą przez ziem­skie istoty
Wędrującą sa­mot­nie ścieżką życia
Chmu­ry płyną po niebie
Ra­zem ze mną
Płaczą deszczem

28.07.2015 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:16

Miłość jest tyl­ko złudzeniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:02

For­tu­na toczy się kołem, pod kołem to pojąłem. Jan Sztaudynger 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 23:00

Bóg jest moim tre­nerem,a ja jes­tem Je­go zawodnikiem! 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 22:53

Mężczyz­na jak ptak, ko­bieta go od­le­ci, to nad in­nym gniaz­dem przeleci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:48

Dzi­siaj nasz wzrok zno­wu się spotkał
Dreszcze
Nie jes­teśmy dla siebie przeznaczeni
Grzech
Nie po­win­niśmy tak robić
Trud­no zro­zumieć serce
Za­kaza­ne uczucie
Fa­tal­ne zauroczenie 

myśl • dzisiaj, 22:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty