Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] kochał ją tak bar­dzo i od daw­na, że nie mógł już pojąć żad­ne­go in­ne­go cier­pienia, które nie zaczy­nałoby się od [niej]. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 182 fiszki

Cier­pię, byłabym głupia, gdy­bym przestała. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 17 fiszek • wczoraj, 20:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w wyob­raźni pływanie

lu­bię pływać w chmu­rach
i przez obłok duszy swej
w głębi bez­kres­nej wyob­raźni tonąc
płynę myśli potokiem
na dru­ga stronę
do szczęścia
tam gdzie noc oczu swych czarnych
ot­worzyć nie możne
spoglądam na świata rozpędzo­ne fale
by móc im się pod­dać, bez le­ku popłynąć
tam gdzie zło z dob­rem miłością się staje
i w bez­kre­sie jas­ności, na zaw­sze zostaje. 

myśl • dzisiaj, 18:56

IMIGRANT-(AUSSIEDLER-PRZESIEDLENIEC)?

Sen ta­ki mam od lat
co mnie męczy,
sen jest jak mara
i ciągle dręczy,
sen o ojczyżnie,
pra­wie jak jawa,
sen co mą duszę
po­woli zjada.

Strach mnie ogarnia
gdy spać już idę,
bo wiem,że znowu
będę miał zwidy,
wiercę się ciągle
by [...] — czytaj całość »

wiersz • dzisiaj, 18:53

Czy życie ma sens, gdy żyje się w smutku? 

myśl • dzisiaj, 18:46

Odwiedziny

Przyszła je­sień od­wie­dzić maj
Myślała że to dos­ko­nały żart
Słysząc jej kro­ki niebo poszarzało
Ziemia zadrżała
Pta­ki zamilkły
Świat wstrzy­mał oddech
Ona wy­buchła śmiechem
Zagrzmiało
Po­tem odeszła
A maj płakał przez nią
Deszczem zbyt zim­nym by naz­wać go letnim 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:35

Gdy­by świat był dos­ko­nały, byłbyś równy, a nie mały. 

aforyzm • dzisiaj, 18:32

"Głuche­mu" trze­ba pow­tarzać kil­ka ra­zy , ale i tak "usłyszy" tyl­ko pier­wsze słowo...dru­giego się do­myśli, a trze­cie do­powie...następne wy­nikają już z kon­tek­stu dwóch wcześniejszych... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:30

Na ten czas świąt pragnę Wam moi mi­li złożyc jak naj­gorętsze życze­nia zdro­wych i po­god­nych Świąt Wiel­ka­noc­nych… ob­fi­tości na świątecznym sto­le… smaczne­go jaj­ka oraz wiosen­ne­go nas­tro­ju w rodzin­nym gro­nie.*** Z ser­ca poz­dra­wiam **
Ag­nie­szka

http://www.reduction-image.com/mpeg-creation2/temp/if2k11i91sku0ldivrt2vbvqd7/indexweb.htm 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:20

przez­nacze­nie da­je zaw­sze dwie dro­gi...,tę którą po­winieneś pójść i tę którą idziesz... 

myśl • dzisiaj, 18:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś
Aktywność

dzisiaj, 19:00 M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 19:00 słońiczka sko­men­to­wał tek­st Człowiek tworzy i kry­tyku­je [...]

dzisiaj, 18:58 Astron sko­men­to­wał tek­st Człowiek tworzy i kry­tyku­je [...]

dzisiaj, 18:56 amigo do­dał no­wy tek­st w wyob­raźni pływa­nie lu­bię pływać [...]

dzisiaj, 18:53 słońiczka sko­men­to­wał tek­st Człowiek tworzy i kry­tyku­je [...]

dzisiaj, 18:53 marektomek do­dał no­wy tek­st IMIGRANT-(AUSSIEDLER-PRZESIEDLENIEC)?

dzisiaj, 18:52 Astron sko­men­to­wał tek­st Człowiek tworzy i kry­tyku­je [...]

dzisiaj, 18:50 słońiczka sko­men­to­wał tek­st Człowiek tworzy i kry­tyku­je [...]

Reklama