Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

*upadek*

scho­wały się gwiazdy
za gra­natem chmur

sreb­rzys­ta nić niebo przeszyła
i zag­rzmiało
od gniewu Boga

drze­wa zadrżały po­ruszo­ne trzepotem
wiatr po­wiet­rze oz­do­bił lodem
i zszedł z nieba garnizon
skrzydlatych

wnet białe ich szaty
krew grzechów ludzkich wsiąkały
i czys­tość straciły
splamione

zgasły słońca w niezłom­nych sercach
tak nis­ko upadły

a ziemia przemokła
łza­mi aniołów
płaczem tych co za moc­no człowieka ukochały
 

wiersz • dzisiaj, 15:48

***

nie py­taj gdzie przechadza się
mój smutek
tej no­cy zos­ta­wił mi tyl­ko
zapach
na chłod­nej taf­li
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:38

Procesja we Lwowie

zo­baczyłem bogatą

- pełną złota procesję

- kołyszącą miaro­wo na boki

- wlaną po­między mury

sta­rego Lwowa


i słyszę śpiew szeroki

jak szum Nos­tra Mare

świadec­two i echo ce­sar­stwa

ra­zem - Piot­ra i Jakuba 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:17

za­pom­niał o róży
książę duży
 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 14:59

Naj­wspa­nial­sze szczy­ty to te, z których szczęśli­wie wra­camy do domu.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 14:33

Ż y w c e m do nieba. :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:27

Każdy prag­nie szczęścia, ale tyl­ko poszczególni praw­dzi­wie dążą do niego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:09

Nie zaw­sze to co jest dla nas dob­re jest również najlepsze. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D