Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy Liście

Gdy liście wkoło spa­dają swobodnie,
Idę przez park, po­dar­te mam spodnie
I pob­rudzo­ne marzeniami...
Od nich czlo­wiek gu­bi się czasami,
Sam w sobie.. 

wiersz • dzisiaj, 11:33

365 stron na sta­rym nieboskłonie. Ty­tuł to sa­mot­ność, bo jak ty­tuł jes­tem sam na pier­wszej stronie. 

myśl • dzisiaj, 10:56

Do wiel­kich rzeczy dochodzi się małymi kro­kami, na­wet kil­kadziesiąt ra­zu zaczy­nając od no­wa po drodze.
Nie pod­da­waj się. Jes­teś kimś więcej niż tyl­ko epizodem.
Jes­teś człowiekiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:48

Nie da się ni­ko­go ot­worzyć, zaj­rzeć do środ­ka i dokład­nie obej­rzeć.
I dob­rze ! bo wszys­cy by­li­byśmy cho­ler­nie ot­war­ci, a to po­wo­du­je wiel­kie prze­ciągi .

zain­spi­rowa­ne wier­szem Natalii 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:36

Co ukrywanie tak naprawdę daje?

Widziała go jak chciała po swojemu
Naj­lep­sze­go wręcz ideal­ne­go na miłość jej zasłużoną
Był jej,je­dyny,nikt więcej się nie liczył dla niej
Wszys­tko wokół je­go oso­by
miało piep­rzo­ne znaczenie
Bez ta­jem­nic,pro­siła aby by­li
we wszys­tkim dla siebie
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:33

kto boi się praw­dzi­wej miłości...
ten jest po­ważnie śle­py na życie* 

myśl • dzisiaj, 10:21

Te­raźniej­szość masz wyłącznie na włas­ność i od Ciebie za­leży jak wy­korzys­tasz ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:56

Ska­zano mnie na życie i wszys­tko, co moje... 

myśl • dzisiaj, 09:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamieńska

Autorzy na literę
J K L