Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kocham sa­mego siebie i nie wiem co z te­go będzie , na pew­no nie będzie z te­go dzieci 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:04

Praw­da,że praw­da mówić nie musi,
tyl­ko człowiek. 

myśl • dzisiaj, 12:59

Zaw­sze zaglądaj w Swo­je Ser­ce ...
Ono jest lus­trem Twej Duszy ...

Ra­dos­ne­go, pełne­go ciepła i miłości
ocze­kiwa­nia na Święta Bożego Narodzenia...
Ser­decznie Was Poz­dra­wiam po­zos­ta­wiając
życze­nia spo­koj­nych Świąt, oraz szczęśliwego
No­wego 2015 Ro­ku ...
Do zo­bacze­nia mam nadzieję już w 2015 roku.

ற∂ℓgo­si∂ ...

Odtwórz#t=13 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:19

Myślę o To­bie w każdej chwi­li. Twój ob­raz uśmie­cha się do mnie... prze­de mną ... wokół mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:17

Kocham ten świat. To je­dyne ta­kie miej­sce, gdzie żeby zna­leźć igłę w sto­gu siana, mu­sisz ją so­bie naj­pierw wymyślić. 

aforyzm • dzisiaj, 12:16

676

Wędro­wałem po udręce ja­ko jej pomsta.
Skry­te prag­nienia pełzły po ziemi jak ku­siciel w raju.
A ja, raj obu­marły, raj przedwieczny,
pus­tko­wie jałowe - na­sienie piekieł,
z których liście opa­dały na ziemię.

Przybądź, pośród szeptów zbawienia,
ja­ko ko­rona na głowie brzemiennej,
bądź mi krzy­kiem nocy,
ja To­bie ciszą.
Nierozłączni, niez­na­ni,
kochan­ko­wie na us­tach milczenia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:06

Uciec naj­da­lej jak się da. Od wszys­tkiego, od wszys­tkich i być tam, gdzieś da­leko sam ze sobą i swoją pus­tką. Tam, gdzie nie będzie już prob­lemów, gdzie nie będzie niczego... 

myśl • dzisiaj, 11:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lem

Autorzy na literę
K L Ł