Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Och! Chce Pan po­roz­ma­wiać o moim życiu? Wy­darzają mi się iście niesłycha­ne przy­gody. Jest Pan cieka­wy ja­kie? Ano ku­piłam os­tatnio se­rek wiej­ski ty­pu "light". Najgłup­sza de­cyz­ja jaką w życiu podjęłam. Czy zjadłam? [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:30

Wspom­nienia... kiedyś i one zblakną i znikną z naszych przemęczo­nych myśli.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:25

Al­bo wa­riuje­my na czyimś punkcie
Al­bo nie ... Iza-Bella 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:05

Gdy masz ręce- klaszcz... baw się! 

aforyzm • dzisiaj, 22:55

O tym, co skrywane

za­mil­knąć po­między gestem
ust moich szy­tych na miarę
do szyi, co pul­sem sprawdza
gra­nice moich napięć

szepnąć jeszcze, że wszystko
ma swo­je miej­sce na ciele
i dot­knąć sub­telnie palcem
aż w mo­ment napęcznieję 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:47

ŁO ! Kóntak­to­we szkło ! 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 22:43

To śmie­szne. Le­karz prze­pisał mi sztuczne łzy, tak jak­by praw­dzi­wych było za mało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:40

Pis­mo spon­ta­nicznie wyodrębni rze­mieślników spośród gawędziarzy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L