Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 116 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 128 fiszek • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ser­ce - niemo­wa, który prze­ma­wia języ­kiem ciszy,
a je­go mil­cze­nie najgłośniej słyszysz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:53

co­raz mniej mężczyzn, którym równą przy­jem­ność co pat­rze­nie na pier­si ko­biety, spra­wia pat­rze­nie w Jej oczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:34

ZIMA

La­winą świat do przo­du prze
Na chwilę nie zat­rzy­ma mnie
Płynę w po­toku wzburzonym
Wi­rem w biegu zakręconym

Los jak śnieżna, mroźna zamieć
Tłumi daw­nych kroków pamięć
Lo­dem sku­ty brzeg zszarpany
Serc skos­tniałych dwa bałwany

Wszędzie biało, cisza głucha
Wiatr za­cina, zawierucha
Szar­pie chudą mą kapotą
Cze­muś na­ga w taką słotę?

Cze­mu na­ga? Goła czemu?
Bom wy­zuta z uczuć trenu
Poz­ba­wiona marzeń, starań
Bo za­marzła mo­ja wiara 

wiersz • dzisiaj, 14:23

Strzała* gdy le­ci... to jej wszys­tko jed­no jak długo
gdy ma tra­fić do ce­lu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:18

Ciekawe

War­to cza­sami nie­chcąco za­haczyć o stół. Wte­dy mu­sisz się wrócić by go pop­ra­wić.
Wte­dy dos­trze­gasz jak chwieją mu się no­gi, ile rzeczy jest do pop­ra­wienia.
A dlacze­go on ta­ki lichy wy­dawał się so­lid­ny. A te kwiat­ki dlacze­go spadły wraz z wa­zonem.
To było ta­kie lek­kie muśnięcie. Nie zauważyłam te­go wcześniej. 

opowiadanie • dzisiaj, 13:29

Zezowate szczęście

Od oj­ca podarunkiem
w pół wzro­ku zadanym
dos­trzec mi kazano

Światło oczy mruży
po­le widze­nia wytężając
zbyt da­leko dzień wyprzedzając

Pod­ku­lawiona optyka
ser­cem laskę białą wspiera
ka­mienie po drodze wybiera

Nie wszys­tko zo­baczyć dziś można
choć jed­nym tyl­ko okiem
szczęście i tak rozpozna 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:21

ZŁUDZENIE

Złamałeś mi ser­ce
Nie wiem dlacze­go
Złamałeś mi je
Dro­gi kolego

I nie wiem czemu
Złamałeś mi dusze
Nap­ra­wić sie nie da
Przyz­nać to muszę

Zra­niłeś mnie nagle
Choć noża nie miałeś
I krew sie nie polała
Ranę śmiertelną
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:17

Pierwsze Motyle

Zaw­sze po­dobały mi się za­gubione dziewczyny
a ty jes­teś tak wyjątko­wo zagubiona
i ser­ce tak słod­ko mi się kra­ja na twój widok,
że chy­ba zaczy­nam się w to­bie
po uszy za­kochi­wać, piękna dziewczyno.

Ag­nie­szka masz na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fourier

Autorzy na literę
E F G