Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W poczu­ciu os­karżeń, sa­mi so­bie wmówi­my winę.
Nasza niewin­ność spełza na dru­gi plan w ra­towa­niu miłości, bądź przyjaźni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:04

Kosmiczny Dadaizm

świad­czeń mikroorganizmów
kap­suła wylądo­wała w osobnych
różnych na pokładzie
przez ka­mery wideo
znaj­do­wało ziemię
przed­sta­wiamy
ko­lonie z myszami
20 śli­maków 15 gekonów
mon­gol­skie jaszczur­ki i 
ro­syj­ska kapsuła
strze­lona
wróciła się w niedzielę
po­dali or­ga­niza­torzy lotu
na­siona umie­szczo­no na 
wschód od moskwy
kos­mos ser­ca które
w kap­su­le w ra­mach w rejonie
i w miesiąc ich
nieważkości
od­działywa­nia sta­nu na systemy
planów na życie
opub­li­kowa­nych 1200 km temu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:54

NIEBO

Płyną chmu­ry po niebies­kim niebie.
Wios­na i la­tem są one ko­loro­we niczym zorza polarna
święcąca swym blas­kiem pięknym na niebie.
Je­sienią zaczy­nają ro­bić się światem zmęczone.
Zimą by­wają białe i płyną znów przed siebie jak to one.
Po­jawiają się za dnia a nocą po nich Cichosza.
Tyl­ko księżyc niczym nie jest zmęczo­ny i na wszys­tkich
ob­rażony ze za późno dziś wstał. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:48

I dłońmi nie obej­mie się serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:38

myśl samodzielnie
a ukaże piękno świat
właści­wy obraz

Odtwórz 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:32

nie ja

nie przełknę więcej mięsa
a cza­sem, kiedy układam na ta­lerzu trawę
to mi się wy­daje, że ona
cien­ko piszczy

staję więc przed lustrem
i chudnę w oczach

za­padają mi się oczy
policzki
piersi
i pochwa
wyglądam już pra­wie jak chłopak

dobrze

bo nie przełknę te­go więcej
te­go, że oni stają na głowie, żeby wejść we mnie
a ty mnie po pros­tu nie kochasz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:29

Alter ego

Bez­radnosc prze­ciwieństwem bez­silnos­ci
Te­raz­niej­szosc wro­giem przeszlości,
Mys­li wro­giem Twe­go sumienia
tak to sie dzieje jak czas sie zmienia...

Bo­wiem praw­da w klam­stwie uk­ry­ta jest często 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:57

NA CZWARTYM PIĘTRZE

Przy ok­nie na czwar­tym piętrze siedziałam,
Chcąc ub­rać szczęście w kil­ka pros­tych zdań
Sie­działam przy ok­nie nie sama
Z pa­piero­sem siedziałam
Pi­sałam myśląc o szczęściu
O To­bie myślałam
Men­talność swoją zbliżam
Do­tykam Cię nią po krawędziach nagości
Pisałam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E