Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek po­tyka się o kre­towis­ka, nie o góry. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Naj­wspa­nial­sze szczy­ty to te, z których szczęśli­wie wra­camy do domu.. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • wczoraj, 14:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

IMPLOŁD

Jeszcze tyl­ko dziesięć dni
i czter­naście lat już mija
odkąd DA­BYL­JU TI CI
wnet się w zgliszcza obróciło.

Ja docze­kać się nie mogę
i dech w pier­si mi zapiera
na myśl o tym, że to będzie
no­wy al­bum band SLAYER'a.
Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 06:27

determinacja
mo­ja kocha­na wiedzie
na wprost do Ciebie 

haiku • dzisiaj, 06:10

jak pro­sić o łaskę za grzechy
sko­ro i bez nich skazali? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:44

Twoim przez­nacze­niem jest nieus­tannie ra­nić wszys­tkich wokół. Nie masz żad­ne­go wyjścia - chcesz czy nie, bez przer­wy krzyw­dzisz i siebie, i ich. Możesz je­dynie wyb­rać, ko­go bardziej. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:56

w pros­to­dusznym życiu
po cza­sie nie jesteśmy
już ta­kimi ja­kimi nas za­pamięta­no -
po wyczer­pa­nym sen­sie życia
struk­tu­ra ener­ge­tyczna tworzy
no­we ob­ra­zy świata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:52

"Sinusoida Szczęścia"

Si­nusoida szczęścia w ta­beli zo­bowiązań,
Upad­ki i spo­piela­le skrzydła.
Chęć Pie­szczot i roz­stań , 
Gasnący żar kadzidła.

Uśmiech łzy ko­ji,
Szept zagłuszo­ny krzy­kiem.
Wzrok ra­ny skry­te go­ji,
Ra­dość stlu­miona wy­kiem.

Po­całunek ser­ce us­po­kaja,
Do­tyk wzruszający krew.
Dźwięki krta­ni ucho koją,
blis­kość wo­li wbrew.

Nieza­leżność bez­silna
bez ra­mion tulących,
Wier­ność zdrad­li­wa,
Niepo­kor­ność błądzących. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:48

(...) jak na szydercę
Za tkli­we mam –
Za miękkie ser­ce.
-oczy­wiście nie moje 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:40

Trudno Powiedzieć vel W Cyklu

Ona odeszła
Skończyła spektakl
Opadła po­wiek kurtyna
Trze­ba się przebrać
Zmienił się klimat
Nasz ubo­gi teatr
Ciągła pantomima

Ko­lej­ny akt nad­chodzi teraz
Za­pada zmrok
Ciągnie ku nam zima
Nies­pie­sznym krokiem
Do­bijając się do okien

Spie­rzchłe usta
Pie­rzchły ptaki
W cier­pliw­sze przestrzenie
 

wiersz • dzisiaj, 01:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C