Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet dziw­na miłość jest lep­sza od bra­ku miłości. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 142 fiszki

miłość, to wie­czny głód z krótki­mi chwi­lami sytości... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • przedwczoraj, 22:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

~~Gwiezdny pył~~

Na nieboskłonie pełnym gwiazd
Szu­kasz tej jed­nej pośród nich
Co w ser­ce moc­no tak zapadła
Po nią do nieba mógłbyś iść

Trud­no ją zna­leźć wśród milionów
Choć mru­ga cza­sem dając znak
Nie doj­dziesz do niej mleczną drogą
Cho­ciaż tak bar­dzo jej ci brak

Nieosiągal­na jak marzenie
To o niej będziesz dniami śnił
Lecz choćbyś oczy wypatrywał
To po niej tyl­ko gwiez­dny pył..
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:24

'Życie to podróż.'

Nie pędz zbyt szyb­ko, przy roz­my­tym ob­ra­zie możesz cze­goś nie dos­trzec.

Odtwórz 

aforyzm • dzisiaj, 21:19

Zyciowy uraz

Chciala­bym uwie­rzyc w siebie. Nie bać sie ko­lej­ne­go dnia i przes­pac ca­la noc. Nie zad­reczac sie mys­la­mi. Zaczac sie uśmie­chać. Chce uwie­rzyc ze ko­mus jes­tem pot­rzeb­na i ze ja mo­ge na kims polegac. 

dziennik • dzisiaj, 21:12

będzie(my)

nie będzie już panegiryków
nie będzie skry­tych erotyków
nie będę schładzać by rozgrzewać
nie będę więcej o nas śpiewać
nie będzie kłótni ani złości
nie będzie złudzeń o przyszłości
nie będę Cię do­tykać, pieścić
…jałowy sen to wszys­tko zmieści

Jed­no obiecać tyl­ko mogę…
Kiedyś skrzyżuję z Tobą drogę.
Na wie­czność dru­hem pozostanę.
…kochać już nig­dy nie przestanę.

Odys, maj 2015 (do Ad­rian Bor­da – Cień bra­kującej brat­niej duszy)
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/05/04/bedziemy/ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:55

By­liśmy po­nad... Wszystkim. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:54

Sta­ra miłość nig­dy nie rdze­wieje tyl­ko przys­twarza więcej kłopotów 

myśl • dzisiaj, 20:51

Nie pragnę bry­lantów ani luk­su­sowej mar­ki futra,
ale zwyczaj­nej pew­ności w spełnianiu obietnic... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:46

Wy­pychają nas uczu­ciami, nie bacząc na obraz.

w ra­mie wisząc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś