Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 71 fiszek

Gdy uj­mu­jesz in­nym god­ności - i to­bie jej ubywa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 48 fiszek • 14 września 2014, 15:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Uczu­cie miłości uszlachet­nia ich Obo­je, a jeszcze bar­dziej, kiedy wspólnie przechodzą przez te życia Znoje. 

myśl • dzisiaj, 13:13

Nie ma rzeczy ważniej­szej od zrozumienia. 

aforyzm • dzisiaj, 13:09

~~Anioł~~

Pop­ro­siłam anioła
By pod skrzydła mnie schronił
Żeby czu­wał na­de mną
Od złych myśli wybronił

Nie­chaj w swej anielskości
Pieczę trzy­ma na­de mną
Jas­nym światłem będzie
I roz­proszy złą ciemność

Niech do snu ukołysze
W miękkiej piór swo­jej bieli
By nikt ze snu błogiego
Zbudzić mnie nie ośmielił

Zasnę wte­dy cichutko
Słod­kim snem tak spokojna
Anioł będzie mi szeptał
Jes­teś te­raz już wolna. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:36

rodzą nowe sny

wspom­nienia spełnionych cu­dow­nych chwil
tworzą no­we marze­nie pow­ro­tu do tych miej­sc
gdzie fi­zycznie niemożli­we być

żal w dal

na pew­no też zmiany
oko nie poznałoby
więc śnij

na ja­wie
piękniej jest


14.09.2014r.
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 12:27

Dziw­na ta miłość
Młoda cy­kada i wiatr
Mu­zyki rozkosz 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:03

Nic więcej

Szczęść mały ogrom
roz­puszczo­ny w oddechu,
gdy nikt nie patrzy.

I miłości słod­ki ciężar,
co się żadnemu
z nas nie należał.

Wy­buchy wul­kanów
w ujem­nej temperaturze
gęste­go powietrza.

I to uniesienie brwi,
gdy dłoniom skóry
dos­tar­czo­no zbyt mało.

Słońce za­tacza się
pi­jac­kim kręgiem po
zbyt dużej daw­ce nieba.

Gwiaz­dy sy­pią się
na nad­mier­nie głuche,
otępiałe głowy.

Mam Ciebie.
Nic więcej.
Nic więcej nie trzeba. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:26

* * *

Stoję na krawędzi życia
gdzie morze i niebo zderzają się
wyszu­kując da­leki horyzont
marząc so­bie, że odpływam daleko
lecz ciem­ne chmu­ry zbierają się na­de mną
głębo­ki od­dech mro­ku chce mnie wchłonąć
mo­je myśli biegną do twej wyspy
prze­gonił mnie zim­ny wiatr. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:00

Od­wra­cam się, i nig­dzie Cie nie widzę, ale czu­je jak trzy­masz mnie za rękę.


// Jeszcze kil­ka­nas­cie dni i zno­wu będziesz blisko.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D