Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Czas jest je­dyną rzeczą, którą dos­ta­jemy za dar­mo, a jed­nocześnie taką, dzięki której możemy od­nieść ja­kikol­wiek zysk. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 99 fiszek • 12 listopada 2011, 01:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Imię Samotność
Swą obec­nością rani
Niep­roszo­ny gość


21.07.2014r.
 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:16

Do końca życia swych myśli nie poskładam
bo wciąż żyję i tak zakładam
że do os­tatniego od­dechu nic nie będę o człowieku wiedział
choć ster­ty ksiąg i kon­wersac­ji uprzedzał
Na­tury naszej pos­kro­mić nie można
a wie­dza to tyl­ko czyn­ność pobieżna 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:13

Po­niosły mnie no­gi marzeń,
na kres moich myśli, nadziei. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:08

... ja "tu" nie pa­suję - krzyczysz.
Krzycz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 20:05

Nies­po­tyka­na jak niebies­ka róża w świecie bez za­wiści i zazdrości. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:59

Życie jest jak pyłek na wiet­rze, nie wiado­mo kiedy uleci. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 19:55

Zbliżając się do dru­giego człowieka pa­miętaj o szepcie,
który pot­ra­fi złamać na­wet naj­twar­dszą sko­rupę uczuć... 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 19:49

Życie ma swo­je przys­tanki - przer­wa na zas­ta­nowienie dokąd zmierza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 19:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś