Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Niemożność poz­wo­lenia so­bie na kom­fort by­cia sobą,
poz­wa­la na dys­komfort by­cia nikim. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 127 fiszek • 6 grudnia 2010, 19:00

Naj­ważniej­sze wstając ran­kiem, być sobą bar­dziej niż wczoraj. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • wczoraj, 10:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

no­wy dzień i tak wstanie
mi­mo spie­rzchniętych warg

tęsknoty

nadzieja w krop­lach deszczu
by dały wytchnienie

gdy na przekór nam
noc od­chodzi w zapomnienie

trze­ba da­lej żyć 

wiersz • dzisiaj, 21:00

Życie jest dla­tego piękne, bo krótkie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:51

zjazd

zno­wu wziąłem na sniffa
zno­wu wy­ruchałem jakąś idiotkę,
która nad ra­nem wyśle mi sms-a,
że mnie kocha

boże
jezu
je­bać ten świat

ucz się do ma­tury kre­tyn­ko
bo zos­ta­niesz mną

kim ja jestem?
po­wiesz mi:
'Przes­tań brać, zmar­nu­jesz so­bie życie, dzieciaku.'
PRZEP­RASZAM, SŁUCHAM? [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 20:27

- Nie po­dejdę do niego. Nie po­wiem. Nie umiem.
- Cze­mu? Po pros­tu po­wiedz co czu­jesz.
- Nie. Bo­je się.
- Cze­go? Ja wiem cze­go - boisz się, że z nim mogłabyś być szczęśli­wa... A może to właśnie ten czas? Żebyś wyszła z tej swo­jej sa­mot­nej kryjówki? 

myśl • dzisiaj, 20:24

* * *

Zi­ma nadeszła
dzień krótki, trochę senny
śnieżno­biały sen


Odtwórz 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:20

Opis sytuacji

Krwa­we słońce świeci już dla innych
Gwiaz­dy też nie dla nas palą
Białe oko księżyca płacze nad uto­pionym sensem
Strażni­cy ab­surdu wciąż stoją na posterunkach
W tłumach na­dal pog­wizdu­je pustka
Zno­wu go­nimy nic
Zno­wu porzu­camy coś
A Ziemia wciąż toczy się po or­bi­cie samozagłady 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:17

To co ma sens nie zaw­sze jest wy­god­ne, a wy­god­ne nie zaw­sze ma sens.
Życiowy wybór. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:46

bez pytania

skrap­lam grzechem
mo­je myśli

ciszę zamykam
w in­nym świecie

splo­tem żył
dławię sen

aż po świt 

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 19:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Disraeli

Autorzy na literę
C D E