Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Trze­ba przyz­nać, że wśród in­te­ligentów także tra­fiają się wyjątko­wo mądrzy ludzie, nie da się te­mu zaprzeczyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 27 fiszek

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie to coś pomiędzy,
ale nie mogę też zaprzeczyć... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 72 fiszki • 6 września 2010, 23:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli sa­ma nie jes­tem w sta­nie siebie zro­zumieć, jak mogę te­go ocze­kiwać od innych? 

myśl • dzisiaj, 21:39

Nieważne ile ro­zumów poz­ja­dasz wciąż chleb na myśli i miłość - cuk­ro­wa wata. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:09

Z każdym dniem "pat­rze­nie przed siebie" wy­maga co­raz większej odwagi. 

myśl • dzisiaj, 21:05

Za­wiro­wał świat
Ko­lora­mi strat
Zburzył mój do­mek z kart 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:00

Cza­sami za­daje so­bie py­tanie po co jes­tem ludzkim człowiekiem. In­ni ta­cy nie są i żyją. Po chwi­li zdaję so­bie sprawę, że jed­nak nie pot­ra­fiłabym ro­bi tak jak większośc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:15

Uwolnij skrzydła

Tak nap­rawdę był jej ob­cy, nie pot­ra­fiła za­pamiętać Je­go głosu,Je­go twarzy. Wie­działa tyl­ko jed­no, że jest i jest niero­zer­walną częścią jej życia. Myśl, iż mogłaby go ut­ra­cić spra­wiała, że napływały do jej [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 20:08

Ko­bieta która wiel­bi miłością swo­je­go par­tne­ra , może zbierać róże przez całe swe życie . 
Gdy świado­my te­go mężczyz­na jest siewcą wszys­tkich pięknych chwil , by kwiaty te mogły wzrastać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:08

Trud­no zos­ta­wić przeszłość za sobą kiedy wciąż się nią żyje... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H