Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 27 fiszek • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

On marze­nia mo­je zna,
spełnia
i
poz­wa­la marzyć dalej. 

myśl • dzisiaj, 14:01

(szkic)

Skrzy­pią wik­li­nowe fo­tele za­pamięta­nymi słowa­mi modlitwy.
Wtóru­je podłoga swym la­men­tem, cichym pęknięciem deski.
Trzask uno­si kurz, który już daw­no osiadł na myślach starych.
Nie­chciane wi­dokówki, kar­tki z pa­miętni­ka. Za­pom­nieć twarze

Nie myśleć o tym co było, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:44

Ty, która pra­wie wtrąciłaś mnie do gro­bu. Ty, dzięki której za­wiodłem wiele ra­zy, bar­dzo wielu.
Jes­teś tą, dzięki której na­rodziła się siła potężniej­sza od śmierci. 

aforyzm • dzisiaj, 13:36

to trochę dob­rej mu­zy dla nielicznych☻ka­mień po ka­mieniu
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:32

Op­ty­mis­tom życie częściej wy­nag­radza smutki. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 13:19

***

Wszędzie widzę sępy.
Każdy z nich,
w po­dob­ne bar­wy opierzony.

Z po­zoru wy­dają się być nieśmiałe.
Lecz cze­kają tyl­ko na padlinę,
opierzoną,
o ko­lorach tych samych. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 13:18

* * *

Jabłko tu, jabłko tam - 
na jabłuszko smaczek mam.

Zjedz owo­ce bez skóreczki,
Wy­pij so­ku ze szklaneczki.

Pol­skie jabłka są już słynne,
Te słodziut­kie i te winne.

Każdy pol­skie jabłka chwali,
Niech się Pu­tin da­lej żali. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 13:14

"Reese, możesz te­go nie wyczy­tać w swoich książkach, a więc ja Ci to po­wiem. Każde ser­ce składa się z dwóch części-jed­nej, która pom­pu­je, i dru­giej, która kocha. Jeżeli za­mie­rzasz poświęcić życie na składa­nie złama­nych serc, mu­sisz poz­nać obie części. Nie możesz po pros­tu uleczyć jed­nej, nie troszcząc się o drugą" frag. książki 

myśl • dzisiaj, 13:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N