Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie ma se­kun­dy dłuższej od se­kun­dy oczekiwania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:36

O wschodzie

Chłep­czę łap­czy­wie niedowierzanie
zdu­mienie mi po brodzie ścieka
wpi­jam się w Two­je ciało zachłannie
zas­ty­gam w bez­ruchu i czekam

Gdy od­dech zaświszcze i pierś się wznosi
w miaro­wym ryt­mie tańczy od chwili
wiem, wnet się od­dam tej pełni rozkoszy
wys­tar­czy po­wieki uchylić

Fior­dy Twych ra­mion układam w pamięci
fak­turę i ciepło skórza­nych połaci
naj­mniej­sze szczegóły spi­jam z przejęciem
wpi­sanych w Twe ciało gwiazd konstelacji. 

erotyk • dzisiaj, 16:35

Biegnąc, szu­kam spo­koju, ale nie da się uciec od życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:35

...

nap­rze­ciw­ko swo­jej żony
stoi mąż ,zadowolony
pręży mięśnie ...i ramiona..
i spogląda,co na to ona
-po­pat­rz na mnie!bom­ba! krzyczy...
-czyż nie jes­tem znakomity?
...-bom­ba?tak!lecz skąd me smutki?
no bo lont...ta­ki króciutki..... 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:12

W półmro­ku dni po­ran­ki wy­dają się ta­kie mo­noton­ne, ni­by codzien­ne pod­niesienie po­wiek to mały cud życia, a ciąży powtarzalnością. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:00

Przez swo­je zwy­cięstwa uczę Was jak nie przeg­ry­wać, a Wy ma­cie do mnie jeszcze ja­kieś pretensje. 

myśl • dzisiaj, 15:45

w hoj­ności dla swo­jego życia ra­dość ser­ca pot­ra­fi ule­pić niejed­no uczu­cie miłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:19

w związku ze sobą
nie ma lustra 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q