Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W sztu­ce może być coś dob­rze zro­bione al­bo źle, nic więcej. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 48 fiszek

Sztuką jest zro­bić zdjęcie pająko­wi tak, żeby człowiek cier­piący na arachno­fobię stwier­dził, że jest piękny. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • 4 maja 2012, 11:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szepty dłoni

Szep­cze­my wciąż tę samą myśl,
Która to spa­da jak wo­dos­pad ze skał,
Każe nam wciąż wzdłuż dro­gi tej iść,
aż po ho­ryzon­tu zachod­niego skraj.

Skąpo odziani, ob­wiąza­ni krwistą ta­siemką,
Jak po­darek z ko­kardą ak­sa­mit­nych dłoni, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:54

Ter­mi­ty wątpliwości,
też muszą z cze­goś żyć. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • dzisiaj, 10:43

zegar spóźniał

wiatr świszcze
rze­ka nies­po­koj­nie płynie
niosą wspomnienia

po­ciąg odjechał
czas wlecze cień

jak dob­rze że jesteś
tu­lisz szep­cząc

i ja ciebie też29.06.2014r.
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:20

Cze­go byśmy nie zro­bili, los zaw­sze pok­rzyżuje nam plany. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:16

***

Wym­kniemy się, kiedy będą spać,
I odpłyniemy nocą.
Oczyści­my się i roz­poczniemy na no­wo resztę nasze­go życia.
Kiedy uciek­niemy, już nie wrócimy.
Po­za za­sięgiem wzro­ku, po­za za­sięgiem umysłu.
Nie jest za późno,
Ma­my resztę nasze­go życia. 

wiersz • dzisiaj, 10:04

Odtwórz
I od­liczam czas, kiedy znów mo­je oczy uj­rzą Cię i sta­niesz tak nag­le prze­de mną. Oby tyl­ko wte­dy stanął ze­gar, abym mogła na­cie­szyć się Twoją obec­nością.
Nie chcę już myśleć, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:51

Święto Odrodzenia Polski cz.1

Dla mnie za­kamuf­lo­wana część Opol­szczyz­ny(na­wiązując do pre­zesa PIS), do całkiem niedaw­na, nic nie znaczyła. Ze szklar­ki, wy­rusza­liśmy na za­kupy w dni tar­go­we, to jest we wto­rek i w piątek, naj­da­lej do Namysłowa. [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 09:48

Życie to gra

Ob­ra­zy w głowie przep­la­tają się.
jak z fil­mu kadr
wszys­tko ma swo­je miej­sce
wszys­tko ma swój kres
Jak za­kończo­ny seans,
jak za­kończo­na bajka
cza­sem w ko­lorze
cza­sem ob­raz przep­la­ta się bez barw.
Życie moją sceną a ak­torką ja.
Bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O