Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

za każdym ra­zem nie mu­simy upi­jać się, wys­tar­czy, że trochę :) 

myśl • dzisiaj, 23:25

Kiedyś pat­rzałem ko­loro­wo , dziś już czar­no-biało , rzeczy­wis­tość dała w kość . Gdzie tą siłę zna­leźć te­raz , po­wiedz mi ko­leżko bo gdy nic nie wy­myślisz , błąkasz się w ciem­nych myślach aż po sa­me dno . 

anegdota • dzisiaj, 23:21

Cza­sami chce mi się płakać, a później śmiać...
Nie wiem czy zwa­riowałem z sa­mot­ności,
czy też zgłupiałem z miłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:19

Gdyby jutra nie było.

Światłociemni,
Zbyt am­bitni
prze­ciw człowiekowi
W ra­mach braterstwa
Wsadzają
Nóż w plecy
Nucąc z sumieniem
Odę do miłości.
Przy­jaciele ludu.
________________

Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 23:03

Nocna Zmora

Przychodzi do mnie nocą
i zęba­mi swoimi ostrymi
wgry­za się w mą szyję
a jęzo­rem swym długim
aż do mózgu dochodzi
i ohyd­nie nim liże go boleśnie.

Jest jeszcze wcześnie.

Ja za dnia spać się kładę,
bo wte­dy w kos­mar nie odjadę. 

wiersz • dzisiaj, 22:58

Sniłem o blis­kości, duchem była.. Gdy się po­jawiała, trwała i po­cie­sznym objęciem trzy­mała. Gdy od­chodziła zos­ta­wiala chłód i wspom­nienie które miało płonąc jak os­tatnia za­pałka z mok­re­go już pudełka... 

myśl • dzisiaj, 22:52

nawet nie wyobrażasz sobie rzeczy, które będę ci robić

żyjesz, gdzieś tam, bezchmurnie
ig­no­rując wiek mo­jej skóry
a ja wy­pełniam deszcze smutkiem
stąd aż do jutra

ale nie wpa­dam jeszcze w kałuże
i nie od­bi­ja mi po kątach ich wilgoć
w którą chciałoby się wepchnąć
niemy dotyk

mam tyl­ko roz­mydlo­ne oczy
z bez­senności wyd­ra­panych łez
os­tatni bi­let na po­ciąg do siebie
w jedną stronę

nie mar­tw się, nic mi nie będzie
na­wet jeśli - to nikt po tobie 

wiersz • dzisiaj, 22:48

Tak trud­no się od­dycha,kiedy nie ma Ciebie obok... 

myśl • dzisiaj, 22:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N