Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Często czys­ta ig­no­ran­cja bie­rze się z pot­rze­by czasu,
aby móc nab­rać dys­tansu do ogar­niających emocji... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:15

W niedziele nikną wszelkie znaki

Ciężko, gdy dru­tem mądrość spawana
Co nik­nie niczym łabędź w oddali
I nie, żebym od ra­zu coś skreślał
Lecz wiem, że wiąże się z darami.
Kruchy lód wie­dzy oz­naką snobizmu
To nie is­tnieje w mo­jej głowie
Ani nie spo­ziera przez ok­no trwałe
Jest jed­nak za­letą oka­zywaną najrzadziej.
Wiara wzno­si góry trwal­sze niż ze spiżu
Choć jej za­nik po­wodu­je paraliż
A niemoc ogar­nia częściej niż na ekranie
To jest niczym ho­ryzont, ciągnie mnie w nieznane. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:39

miłość

czasem
kiedy wchodzę w nią
płacze

cza­sem przerażona
pyta
kto tam

a czasem
rozkłada uda
jak parasole 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:26

Na świecie nie ma ideałów,nikt nie jest idealny.
To miłość tworzy ideały. 

myśl • dzisiaj, 08:03

To, że jes­tem kon­tro­wer­syjna oz­nacza, że mam włas­ne zdanie! 

myśl • dzisiaj, 07:54

orgia zmysłów w jadzie niewinnosci

miód sma­kuje naj­le­piej solą złamany
a Wi­sia niech się podzieli kielichem
go­ryczki z Bożenką
przed na­sadza­niem
mi­ni mod­rze­wi
w czy­nie społecznym
to ideal­na zap­ra­wa
pod­wiązki
ko­byle oko
już wydzier­gał
a i rota
pochwal­na
u wikiego
z rozporka
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:53

po­dob­no w przy­rodzie nic nie gi­nie, a ja?

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:46

Na wiosnę, życie sta­je się bar­dziej radosne. 

aforyzm • dzisiaj, 07:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N