Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nocna impresja

Na zasłonie bla­do piętrzą się zas­py
me­lan­cho­lii po­zos­ta­wione­go sobie
niczym tkan­ka na An­tar­ktydzie
ska­zane­go na byt og­ro­dowej fi­gury

bez­denna pod­parta na pięściach o la­tar­nie
wład­czo z roz­koszą ssie światło po­marańczo­wo-orzecho­we
gdzieś w nab­rzmiałej od dławionej ciszy głębi­nie
stygnący stożek ref­lekto­ra
usiłuje przeg­ryźć się na drugą stronę 

wiersz • dzisiaj, 11:07

* * *

Po­dawała chleb a oni bra­li jed­li upuszcza­li mi­mocho­dem, wo­leli in­ne niep­rzyz­woite koszto­wać i znów pod­no­siła do­dawała otuchy by le­piej sma­kowało, roz­da­wała życie którym wzgardzono. 

felieton
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:05

py­tasz, jes­teś wol­na a ro­bisz wszys­tko bo mu­sisz a coś ro­bisz bo chcesz? 

myśl • dzisiaj, 10:55

We śnie możliwe
Lśniącym wzro­kiem sięgasz gwiazd
Pier­wsza jaskółka


Krys­ty­na Sz. 27.06.2015r. 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:40

Dziękuję Bo­gu, za to że jes­tem wol­ny od strachu, te­go sy­fu, który kreuje obec­ny świat, prze­de wszys­tkim ludzie poz­ba­wieni wiary.
Może nie us­trzegło mnie to od błędnych de­cyz­ji, ale na pew­no nie poz­wo­liło stanąć na drodze by nie prze­ciw­sta­wać się sa­memu so­bie. Naj­większy wróg jest w Tobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:39

Myśla­mi jes­tem już da­leko, ale słysząc Two­je imię mam wrażenie, jak­by mo­je ser­ce po­now­nie pękało. 

myśl • dzisiaj, 10:13

... nie ważne jak zwiesz Te­go, lub To co dało Co "os­nowę życia"...
... "wątek" życia mu­sisz zna­leźć samodzielnie...
... i sa­modziel­nie up­leść z niego sen­sowny wzór...
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:10

Zat­rzy­maj mnie... 

myśl • dzisiaj, 09:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J