Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­dzi­wy książę opuszcza za­mek, a nie księżniczkę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 175 fiszek • 6 listopada 2010, 18:08

Współczes­ne księżniczki pocho­wały się w komórkach...
a prze­cież z wieży lep­szy zasięg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • wczoraj, 12:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

.... by ktoś po raz pier­wszy od wielu miesięcy pat­rzył na nią nie jak na przed­miot, nie jak na piękną ko­bietę, lecz w sposób nieu­chwyt­ny, jak­by prze­nikał na wskroś jej duszę, jej strach, jej kruchość, jej niez­dolność do wal­ki ze światem, nad którym po­zor­nie do­mino­wała, choć tak nap­rawdę nicze­go o nim nie wiedziała. 

aforyzm • dzisiaj, 18:02

To że nie ma ni­kogo w do­mu nie znaczy że ktoś nie widzi co robisz..

Niektórym się w głowie poprzewracało.. 

myśl • dzisiaj, 17:50

Re­ligia jest fugą życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:32

non omnis moriar

Rodzi­ce moi...
tęsknie za Wa­mi jak za szme­rem morza
czy szla­kiem mie­dzy górski­mi szczytami,
tęsknie za Wa­mi niczym myśli uwięzione
za kra­tami Hadesa
Rodzi­ce moi...
tęsknie za ciepłem słów
kuszących ser­ce i ciszą
tańczącą nad Waszy­mi głowami.
Rodzice [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:03

Łamanie dekalogu po roztoczańsku

Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby nie cie­szył się zbyt często.

z se­rii ad­wento­wa okrasa 

dziennik • dzisiaj, 17:01

Księżniczka i książę

Księżniczka szu­kała księcia
I znalazła!
Mer­ce­des
Luk­su­sowy dom
Pieniądze,
Wszys­tko było dobrze.
Był tyl­ko je­den szkopuł
Nie chciał bez pre­zer­wa­tywy.

In­spi­rowa­ne... wiadomo. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:49

Tęsknota

Kiedy jeśli nie teraz
jeśli nie dziś
ob­da­ruję Cię naszyjnikiem
ra­mion swych.
Kiedy jeśli nie dziś
ob­sy­pię Cię płatkami
po­całunków mych.
Jeśli nie teraz
za­tańczą nasze ciała
w miłos­nym uścisku
kiedy?
jeśli nie dziś
por­wiesz mnie do gwiazd
i jawą staną się sny.
_Sekwoja 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:28

Niena­widze­nie kłam­stw nie jest równoz­naczne z niena­widze­niem kłamców. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woolf

Autorzy na literę
V W Y