Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Trze­ba przyz­nać, że wśród in­te­ligentów także tra­fiają się wyjątko­wo mądrzy ludzie, nie da się te­mu zaprzeczyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie to coś pomiędzy,
ale nie mogę też zaprzeczyć... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 68 fiszek • 6 września 2010, 23:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Co z te­go, że dałaś mi życie jak od­bierasz mi je co­raz bar­dziej z każdym dniem. 

myśl • dzisiaj, 12:32

* * *

nie wiem
nic już nie pa­miętam
tyl­ko
kil­ka głębo­kich spoj­rzeń
wiele za­pisa­nych uśmiechów
mi­liony przy­pad­ko­wych
do­tyków
wy­wołujących we mnie
tak słod­kie dreszcze
ahh mój ukochany
gdy­byś tyl­ko wiedział 

wiersz • dzisiaj, 12:29

Za każdym ra­zem in­na, jed­nak zaw­sze ta­ka sama... 

myśl • dzisiaj, 12:22

We­sołego ludzi­ka za­bieram w ma­giczny stan mo­jego umysłu by weszło mu w krew śmianie sie do siebie przy pro­zie życia . 

myśl • dzisiaj, 12:21

***

Ucie­czka, es­ca­pe, 60-lit­ro­wy ple­cak, lit­ro­wa bu­del­ka wo­dy, 5 litrów po­tu w ciele.
A ta­ka suchość w us­tach. Ta­ka pus­ty­nia w głowie.
Kil­ka stud­ni roz­sianych przy­pad­ko­wo, w których uto­piłem Ciebie.
Za­mykam oczy, ner­wo­wo za­sypu­je ślady [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:39

Maszy­na swoich czasów... 

myśl • dzisiaj, 11:26

Raz

Na chwilę by­liśmy so­bie da­ni – 
Jak se­kun­da z mi­nutą na zwin­nym ze­garze – 
By zginąć w otchłani
Cza­su i za­pom­nieć swo­je twarze. 

wiersz • dzisiaj, 11:13

Po­tykam się o siebie, gdy wys­taję zza słowa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y