Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ludzie zbyt często za­pomi­nają o przeszłości. Przez ja­kiś czas będą zważać na to co przeszedłeś, ale później za­pomną o tym całko­wicie. Za­dadzą ten sam ból lub gor­szy. Ni­by Two­ja przeszłość jest te­matem zam­kniętym i nie po­win­na mieć na Ciebie wpływu, ale to dzięki niej wiesz kim jes­teś. To z te­go co Ci się przy­darzyło wy­ciągasz wnios­ki i idziesz da­lej... mądrzej­szy lub głupszy. 

myśl • dzisiaj, 06:31

Ideału ko­biety, nie ma niestety. 

aforyzm • dzisiaj, 06:16

EMOCJI MOC

Emoc­ji moc.

W myślach dre
Twą Ko­lejną fo­tog­ra­fię
Kiedys za­pom­ne Cię
Choć dzis nie potrafię
W myślach mówię Ci
Jak bar­dzo mi źle
Ty nie od­po­wiadasz mi, że
Bez Ciebie żyć nie umiem....
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:45

To kim jes­teś nie wy­wodzi się od te­go kim i w ja­kiej rodzi­nie się urodziłeś lecz od te­go jak w życiu postępowałeś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:18

Oj­cem Słońce
Matką Morze
Prawdą Po­wiet­rze

na skra­ju nieba
owi­nięta w ciszę 

myśl • dzisiaj, 01:55

Zbyt­nia po­waga: trumna. 

myśl • dzisiaj, 01:45

* * *

ukołysz mnie
nim świt przeklęty
mor­derca marzeń
wyr­wie mnie
z two­jego ciepła
ośle­pi bólem 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:39

Ja­ko PA­PUGA irytuję 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E