Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ro­zumo­wać jak większość up­ra­wiając myśle­nie mniejszości 

myśl • dzisiaj, 03:52

Koniec Końców.

Znów zbliżamy się
do mos­tu o poranku
pod który tak gor­li­wie podkładałaś drew
a ja podpalałem

Dwa końce
już tyl­ko końcem
być mogą
jak dwa początki głupie
na jed­nym końcu Ty
na dru­gim ja
a poranek
o zgliszczach zgasłych
nie jest już porankiem
jest południem
i wie­czo­rem jest
a my jes­teśmy nocą
samotną 

wiersz • dzisiaj, 01:11

Ser­ce przy sercu
Jakże biją, waleczne
Za­kocha­li się


Krys­ty­na Sz.  20.05.2015r. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:10

po­daro­wałeś mi coś złud­nie przy­pomi­nające­go miłość
wiesz co? nie pot­rze­buję tego..
wy­noś się wraz z twym podarkiem,
może in­na go przyjmie 

myśl • dzisiaj, 00:57

Myśli o Em.

Gdy ją pier­wszy raz uj­rzałem, to swój ro­zum postradałem
W tym mo­men­cie już wie­działem, że w mej głowie zamieszkała
Choć me słowa do­bierałem, myśli swo­je wciąż składałem
Bo na dur­nia wyjść nic chciałem, choć już wte­dy to wie­działem... że w całości zaufałem... swo­je oczy wpat­ry­wałem... wo­rek szczęścia dać Jej Chciałem ;) 

wiersz • dzisiaj, 00:26

Wejścia i zejścia

tak to proza
uderz w stół a już
rwij szep­ty z ust i
spluń na pier­si tłus­ty­mi wargami
drżyj zapamiętale
w po­suwis­tym cwale
chuć zwarzo­na w krwi
i cześć 

erotyk • dzisiaj, 00:11

Ja­ko PA­SIB­RZUCH wi­ruję na butach 

aforyzm • wczoraj, 23:40

Z życia wzięte #1

Ka­załem jej przes­tać pi­sać, chciałem dzień żeby po­myśleć, żeby zas­ta­nowić się co te­raz.
Od kil­ku­nas­tu ty­god­niu pro­siłem żeby wróciła, pro­siłem żeby była przy mnie. Te­raz tak jest - wróciła! Z in­ny­mi wspomnieniami, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brontë

Autorzy na literę
A B C