Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko odwaga. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 34 fiszki

Kluczem do suk­ce­su jest dys­tans do sa­mego siebie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 166 fiszek • 8 grudnia 2010, 13:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

tym się pisze­my czym żyjemy. 

myśl • dzisiaj, 13:50

Życie nad przepaścią

Słyszę bi­cie swe­go serca,
Lecz czy to dob­ry znak?
Czas, co se­kundę mnie uśmierca...
Chciałbym wzle­cieć wy­soko... Jak ptak.

Chcę krzyczeć? Chcę, najgłośniej,
By nim spadnę w prze­paść usłyszeli.
Mogę spaść. By­le nie skończyć żałośnie,
Jak in­ni... Którzy tyl­ko szeptali. 

wiersz • dzisiaj, 13:06

Duchowa iks-elka

Tros­ki, tros­ki, trosk znów wiele,
og­rom trosk we małym ciele.
Znów fry­zurę złą dziś mam,
zno­wu ma­ke up spływa sam,
znów puszyście dziś wyglądam,
nie do twarzy mi w tych blondach,
zno­wuż w spod­niach dziś za grubo,
wygląda me [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:42

Rozmowa ( na indolencję )

No po­myśl chłopie so­bie sam
Po dro­gach, sta­dionach afe­ry jak sar­ny biegają
Jak rze­ka płynie
kradziony szmal
A ty jak głupi
Z mo­zołem wciąż ich bronisz

 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 12:17

i Ty możesz zos­tać bo­hate­rem swoich myśli!
...
nie przyśnij za bar­dzo królew.No ;) 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:28

Święto Odrodzenia Polski cz.2

Jecha­liśmy spo­koj­nie, mi­jając po­la, sta­wy, la­sy stob­raw­skiego par­ku kra­job­ra­zowe­go. Hal­szka przeglądnęła płyty ja­kie miałem na półce w sa­mochodzie i wyb­rała Mys­pla­ce Chidhood zes­połu Ma­ril­lion - jeszcze z Fis­chem i za­raz popłynęły Kayligh [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 11:28

* * *

Nie ma
dwóch pier­wszych razów
dwa ra­zy ser­ce moc­niej nie zabije
widząc jedną twarz
i może kochać całym sobą
przy­jaciół naj­lep­szych od lat
lecz nie wypłynie z niego
prag­nienie młodzieńczych lat

Pos­tarzałam się
w po­jedyn­czych łzach
spuściłam z siebie
resztki dzieciństwa
niewinności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:09

Zjednoczenie goryczy

Jak mam zro­zumieć ból me­go bliźniego,
Nie doświad­czając przy tym his­to­rii jego,
Słychać ciągle to współczu­cie i żalu ton,
Nie dając dojść do głosu po­ryw­czym łzom.

Jak mam pomóc oso­bie tak bar­dzo mi bliskiej,
Gdy każde słowo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C