Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

bez oprawy

pełna treści
rozkładam się
przed Tobą

weź mnie
jed­nym tchem
pochłoń

aż skończy­my
na dobre. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:18

Chora?

Cze­mu masz mnie za chorą
Gdy śmieję się
Z różowych skał?
Cze­mu wątpisz we mnie
Gdy la­tam z niebies­kookim feniksem
Który pow­stał jak ja?
Cze­mu drwisz ze mnie
Kpisz jak z patyka
Który źle upadł na ziemię?
Cze­mu ba­wisz się mną
Jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:51

Tęsknota...

Tęskno­ta - chu­jowe uczucie,
ciężko tak wielu poczuć współodczucie.
Głowa bo­li od nad­miaru myśli,
niech ktoś ja­kiś po­mysł wymyśli.

Po­dob­no zno­wu jes­tem winna,
przes­tać już daw­no powinnam.
Ale w życiu trza wal­czyć o swoje,
roz­dziel­my więc to co jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:45

Dreszcze

Miłość,
Która miała wznieść nas po­nad to niez­nośne
Zwątpienie,
Zrównała mnie z ziemią
I leżę teraz,
A mo­je szlachet­ne nadzieje
Mokną.
I nic się już tu­taj nie dzieje.
I nie ma do ko­go wołać o pomoc
Dzisiaj
Wieczorem.
Fas­cy­nac­ja mi­ja, błędy pozostają,
Jak ra­ny wy­ryte na twarzy
Blizny.
To tyl­ko uczucia,
To nic.
Bar­dziej boli
Bezczucie.
Świado­mość, że nie pot­ra­fisz czuć tak wiele,
Ile byś chciał.
Gardło zdar­te od nieme­go krzyku
I dreszcze po kąpieli
W zim­nych rozczarowaniach.
Życie jest wy­borem mniej­sze­go zła,
Dopóki nie po­kochasz naprawdę. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:43

Naj­bar­dziej tęskni­my za ty­mi, z który­mi nie zdążyliśmy się pożegnać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:42

* * *

W blas­ku je­sien­ne­go słońca
liście złocą się i czerwienią
w pażdzier­ni­kowym chłodzie
wdycham za­pach ziemi
i uśpione­go życia
wiosną odrodzonego
wy­pat­ruję Ciebie
kochan­ku
spóżniony
cze­kam na spojrzenie
głębię twych oczu
kojące­go dotyku
ust szep­czących ma­gię słow
czekam...
E.G
Zos­taw tęsknoty
dzikimi
os­wo­jone stracą
skrzydła
nie przeżyją
E.G 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:09

o rutynie

sie­dzisz tam i wyglądasz
jak przes­troj­ny nieboszczyk
wokół ciebie znajomi
pot­ra­fisz pięknie siedzieć
nie jes­tem pe­wien czy na całym świecie
znaj­dzie się jeden
siedzący tak pięknie jak Ty.

Czy nie masz cza­sem ocho­ty biegać
z ty­mi wszys­tki­mi głupcami
co szu­kają wiat­ru w sercach? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 16:58

Tęsknota

Tęsknie za Tobą gdy Cię przy mnie nie ma,
a na­wet kiedy jes­teś, bo tak bar­dzo mi Ciebie potrzeba.
Tęsknie za Tobą w zi­mie, w le­cie, w deszczu, w słońcu
tęsknie niemiłosier­nie i nie widzę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E