Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niewiele się mówi, gdy ser­ce słów nie dusi,
niewiele się pisze, gdy za­miast ołówków, po myślach os­tały zgliszcze.

Niewiele, tak bar­dzo znów mało... Zos­tało tu ze mnie, w oczach lus­trza­ne spoj­rze­nie swe blednie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:33

Kiedy z tru­dem coś przełyka­my, łat­wiej nam na to splunąć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:31

Leżę, słucham Po­kahon­taz, po­pijam piw­ko, za­ciągam się ziel­skiem, tiaaaa ;) wy­baczam moim wrogom. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:56

^^^Słowa­mi też można uderzyć . Na­wet sil­niej , niż pięścią ^^^ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:44

Scumfuck NH

Moi zna­jomi są ta­cy jak ja...
piją wie­czo­rem i nie chcą budzić się.
Znów piekło przy­wita ko­lej­ny dzień, ale trudno...
sko­ro jeszcze nie zdechłem
to 'by­le do wieczora'...
Gdy słońce zachodzi, kojąca to pora.

Niewiele już nam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:42

Te­raźniej­szości zaw­sze to­warzyszą duchy przeszłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 17:36

Jesteś Zwycięzcą

W świecie iluz­ji, pełnym wiel­kich luster,
Gdzie wro­giem jest tyl­ko nasze odbicie.
Ot­wierasz oczy, mie­szka­nie jest puste,
Te w którym skar­by zbierałeś przez życie...

Podążając za ce­lem, zwie­szo­nym nad niebem,
Żyje­my, jak sta­do. In­spi­rowa­ni powietrzem.
Jak pta­ki, klucza­mi lecące w dal, za ziemię,
Zgar­niając po drodze... To co najlepsze...

I każdy z nas jest zwycięzcą! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:32

Siedząc w sa­mochodzie wbi­tym w płot, doszłam do wnios­ku, że te wszys­tkie prze­ciw­ności lo­su to nie ek­stra­wagan­ckie fa­nabe­rie Bo­ga, czy też po­toczna złośli­wość rzeczy mar­twych. To wszys­tko, po­zytyw­ne czy też mniej dzieje [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q