Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Coś jest nie tak z moim wzro­kiem. Ja­koś nie widzę siebie w pracy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 45 fiszek

Gdy us­ta mil­czą, wzrok sta­je się bar­dziej wymowny. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • 5 listopada 2013, 21:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wszys­cy jes­teśmy gówno warci,
gdy je­no dla włas­nej próżności piszemy
i pychą oraz zaz­drością grzesząc
złośli­wie in­nym doskwieramy. 

aforyzm • dzisiaj, 04:39

Zmiana planów

Za­hiber­nuję uczu­cia
Wys­przątam mieszkanie
Za­mienię w czekanie
Każdą chwilę bez­cenną
dla Ciebie Kochanie 

wiersz • dzisiaj, 04:26

Bufo Alvarius for Mortis

Po­lizał skórę te­go płaza oślizłego
aby świat swój uroz­maicić samotny
i mro­kiem spowity.

Wychudzo­ny On i całkiem łysy,
lecz o spoj­rze­niu pięknym i siebie pewnym
w lus­tro pat­rzył tak długo
aż ob­licze swe praw­dzi­we ujrzał
by po raz ko­lej­ny prze­konać się,
że nap­rawdę nim jest.

Odtwórz
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:49

" Album "

Za drzwiami...
Pogrążona w rozpaczy.
Nic tyl­ko ja i czte­ry ściany.
Ko­lej­ny dzień.
Ko­lej­ny raz.
Gaśnie światło lamp.
Siedzę sama.
W smut­ku pogrążona od dawna.
Tyl­ko ja, ja, ja i fotografia.
Mi­lion myśli, wspom­nień, chwil.
Każda z nich przypomina [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:17

Utulona

Przes­tałam gry­masić odkąd z pasją
współob­cują nasze dusze
i sza­leńczym lo­tem do gwiazd
de­finiuje­my światło zbliżenia
po drodze niewiado­mych woni
mi­jamy in­fantyl­ne żądze brania
odtąd ta­ka ob­ca mi znęka­na kobiecość
w miłos­nej glo­rii, mój od­dech
i rytm twoich bioder 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 01:32

I naj­większym wspom­nieniem z cza­su, kiedy to się miało 9, czy 12 lat, jest fakt, że śmierć wte­dy nie była niczym złym i na­wet się jej chciało. I ro­zumiało się co to tak nap­rawdę oz­nacza, a prze­cież to był czas na za­bawy w kla­sy, a nie zas­ta­nawianie się, czy war­to jeszcze żyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 01:30

Niena­widzę no­cy, w których bez­senność przy­pomi­na Ciebie, a od­cień kołdry to od­cień Two­jej skóry. Nie płaczę, ale krwa­wię i w spaz­mach błagam Bo­ga o Ciebie. Przy­pomi­nam so­bie często, jak jedną ręką pot­ra­fiłeś dać mi ma­gię, szczęście i za­dać cios. W grun­cie rzeczy jes­tem mądrą dziew­czynką, bez grun­tu jes­tem cała Twoja. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 01:04

Natłok myśli w głowie - w gębie pustosłowie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 00:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł