Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek • przedwczoraj, 22:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

bezNoc

Na­ga cisza...
Czas uderza o ściany
ryt­mem zegara...
Jest zimno...
Cho­ler­nie daleko
do Twoich ramion... 

wiersz • dzisiaj, 21:47

- Chodzi o to że masz wiele po­wodów , by czuć się źle . 
Niektóre są praw­dzi­we , a in­ne is­tnieją tyl­ko w Two­jej głowie . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:37

Esej

stuk
stuk
stuk
w klawiaturę
miał być esej
ale
ja chy­ba
dzi­siaj ja­kiś nieese­jowy jestem
te­matu brak na esej
ese­ju brak na temat 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:25

Nis­kim in­te­lek­tual­nie łat­wiej o ubaw po pachy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:14

Człowiek z człowiekiem po­winien być jed­nością. A wa­tahę wilków puścić wolno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:53

Po­zos­taję wciąż w piek­le, może dla te­go że boję się sa­mot­ności i zimna... 

myśl • dzisiaj, 20:34

Wczo­raj po­całun­ki, czułe słówka. Dzi­siaj zwykłe "cześć". Co będzie jut­ro ..? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:22

fraszka długowietrzna

da­liśmy so­bie nie la­da upust
ty masz większą zniżkę na pociąg
ja wyższy ra­bat w vi­sion express 

fraszka
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty