Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 139 fiszek

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 205 fiszek • 9 marca 2011, 00:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy ko­muś za­leży to naj­częściej obojętność udaje. 

myśl • dzisiaj, 18:32

Znikły me uczucia do Ciebie.

I jest tak ciem­no w ser­cu moim,
jak­by wszys­tkie gwiaz­dy z nieba ZNIKŁY.
A dłonie ME, nie trzęsą się ze zdenerwowania.
UCZU­CIA, jak po­piół ulot­ne,
Umarły żeg­nając życie i za­pom­nieniu pu­kając DO drzwi.
I ja CIEBIE, o rzecz ostatnią.
Przeczy­taj z dużych li­ter zda­nie złożone,
A późnij odejdź. 

wiersz • dzisiaj, 18:32

.. słowa wy­powie­dziane tyl­ko po to, ze­by ktos usłyszał to co chce us­lyszeć , sa gor­sze niz kłamstwo.... 

myśl • dzisiaj, 18:28

Cza­sem przed­sionek ser­ca i piekła to jed­no.

Mo­nolit uczuć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:18

Niby muza.

Była moją muzyką,
Była moją nadzieją,
A Ja zwyczaj­nie się Nią znudziłem.
Była moją miłością,
Była moim życiem,
A Ja zwyczaj­nie zna­lazłem ciekaw­sze zajęcia.

Czu­je się jak­bym naj­cenniej­szą książkę którą posiadam,
Czu­je że muszę ją te­raz spalić.
Te wspom­nienia ranią [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 18:13

Nie wypowiem na głos, ze strachu, że zaczne tęsknić

Za­bije się, w końcu roz­trzas­kam się
o mur słów. Za­gubie się, w cieniu
ścielącym się u stóp.

Odej­de, nies­podziewa­nie, zostawiając
w zadzi­wieniu wszys­tkie od­cienie oczu.
I tyl­ko śmier­ci poz­wo­le snuć opowieści
o życiu.

A ty, nies­po­koj­ny wiet­rze, wiej
por­wij mnie po­nad chmu­ry, które
wy­dają się dziś być ta­kie ciężkie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:59

Oso­ba znająca prawdę dzień wcześniej, przez dobę była uważana za idiotę.

/ Zasłyszane 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:55

Al­ko­hol za­bija człowieka w człowieku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brontë

Autorzy na literę
A B C