Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pog­rzeb - za­bawa w chowanego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

W grun­cie rzeczy człowiek pochowany. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek • wczoraj, 11:04

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

... naj­piękniej­sze życiory­sy pisze śmierć i skle­roza... zwłaszcza gdy dot­kną świadków przeszłości... 

myśl • dzisiaj, 08:34

* * *

[...]. I wiesz co? Dla mnie w życiu naj­ważniej­sze jest otoczyć się ludźmi, z który­mi będzie łączyć mnie, na­wet nie nić, a raczej sznur ma­rynar­ski miłości. Ważny jest sza­cunek, przy­jaźń.
Ale przede [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 08:31

Sa­mot­ność nie jest czymś złym, o ile nie dop­ro­wadza nas ona do roz­paczy. Jest pew­nym bo­les­nym doświad­cze­niem i lek­cją, która może wzbo­gacić nas wewnętrznie i nau­czyć słucha­nia włas­ne­go serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:59

Inność

Czuję, że nie na­leżę do te­go świata
Czuję, że jes­tem inna
I to mnie za­bija od środka
Po­woli...po­wala na kolana
Za­biera każdą chwilę, każdy mo­ment te­go życia
Gdy tyl­ko o tym pomyślę...
Ni­by wszys­tko pięknie
Mas­ka z uśmiechem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:23

+ Mroczna Dama +

Cóż za zim­no-smut­ny koszmar...
rzeczy­wis­tość to nie raj
jed­nak dzi­siaj dużo lepsza
niźli tam­ten wro­gi kraj.

Tam widziałam swoich wrogów,
prawdę o nich dał ten sen.
Je­den z nich to dam­ski bokser,
dru­gi - złodziej, tchórz i leń.

Jes­tem piękna, jes­tem silna,
cze­mu ni­by bać mam się ?
Jes­tem tu­taj całkiem sama,
bro­nić sa­ma muszę się ...

Jes­teś ni­kim, jes­teś zerem,
ścier­wem gor­szym od robaka.
A JA! jes­tem Mroczną Damą -
naj­piękniej­szym mro­kiem świata. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:18

La­to w Grecji,
Je­sień przed sześćdziesiątką -
Ka­len­darz cudów. 

haiku • dzisiaj, 06:51

"To na nic, gdy kochasz drugą osobę bez ja­kiej­kolwiek wza­jem­ności. To jak bi­let w jedną stronę. Wsiadasz i jedziesz, zat­ra­casz się w tym zu­pełnie, zaczy­nasz marzyć, pragnąć, wie­rzyć, kochać. Aż w końcu do­cierasz na miej­sce i oka­zuje się, że nic nie jest ta­kie, ja­kim to so­bie wy­marzyłeś, nic się nie zgadza. My­liłeś się i chcesz już wra­cać, ale nie możesz. Bi­let w jedną stronę, pamiętasz?" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 06:51

* * *

Wie­działem że czar nie może trwać wiecznie
I miałem świado­mość że to tyl­ko złudzenie
Za­mykałem oczy by za­mie­szkać w Twym świecie
Chciałem w nim spełnić każde swe pragnienie
Poz­wo­liłem swoim myślom oszu­kiwać serce
By wiatr pełen uczuć na skrzydłach je unosił
Po­jawiłaś się w marze­niach i tam pozostaniesz
O praw­dziwą miłość nie będę Cię prosił

Na pożeg­na­nie dro­ga „M” :))) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fourier

Autorzy na literę
E F G