Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pot nie zaw­sze jest oz­naką wy­siłku, nieraz by­wa oz­naką strachu. 

aforyzm • dzisiaj, 06:09

Nadzieja

W wiele rzeczy wierzyłam,
o wielu rzeczach marzyłam,
zbyt wiele rzeczy przeżyłam.

Przes­tałam wie­rzyć bez pewności,
przes­tałam marzyć w naiwności,
przes­tałam żyć w przeszłości.

Nie myślę o wys­nu­tych teoriach,
nie myślę o wczo­raj­szych marzeniach,
nie myślę o daw­nych wspomnieniach.

Pat­rzę z pewną wiarą w przód,
pat­rzę na ce­le, mając ich w bród,
parzę na jut­ro, przys­pie­szając chód. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:41

Może kiedyś poz­nam czym jest miłość. Może poz­nam ko­goś tak bar­dzo sa­mot­ne­go jak ja. Może wte­dy ta sa­mot­ność prze­rodzi się w miłość? W miłość. I nie będziemy się wte­dy zas­ta­nawiali czy to miłość, bo będziemy wie­dzieli, po pros­tu widzieli, że to na siebie w tej sa­mot­ności cze­kaliśmy całe życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:45

Le­piej jest od­dać niż zabić,
po­wie­rzyć los dziec­ka Bogu,
zdać się na dob­rych ludzi,
dać szansę na szczęście, radość. 

myśl • dzisiaj, 01:22

NEVER NEVER LOVED

Chwyć mnie za rękę
i chodźmy na spa­cer w mias­to.
Zat­rzy­maj­my się na moście
i po­pat­rzmy w wodę.

Spróbuj coś dla mnie zaśpiewać
kiedy będę tonął.
Na ten tydzień za­powiadają
tyl­ko deszczową [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:19

Jeśli masz wiel­kie ce­le to nie zas­mucą cię drob­ne po­rażki, a po po­jedyn­czych suk­ce­sach nie osiądziesz na laurach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:17

Więcej niż słowa, a jakże wy­mow­ne jest je­go mil­czące ob­licze. Zda­je się na­zywać go 'życiem'. 

myśl • dzisiaj, 01:16

Życie? Składa się z cze­kania. Ta świado­mość jest podwójnie frus­trująca, gdy jest się niecierpliwym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O