Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki spra­wiają, że opi­sywa­ne w nich his­to­rie i wy­rażone opi­nie sta­ja się twoimi i po skończo­nej lek­turze nie jes­teś już tym sa­mym człowiekiem, ja­kim byłeś, kiedy ja zaczy­nałeś. Bar­dzo in­te­ligen­tni ludzie napisali [...] — czytaj całość

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Po­kora poz­wa­la stanąć przed sobą w prawdzie.
Po­kora ożywia sumienia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 21:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niektórych los wy­rywa z objęć ciszej
niż roz­wiązu­je się szalik... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:49

A jednak!

Nie minęło wspom­niane dziesięć lat
A i tak, jak wspo­minałem siedzę sam
No i choć to zab­rzmi przykro
To tak miało być i tak było
I złość wten­czas ogarnęła Cię
I mu­siałem wy­cofać słowa swe
To wie­działem i byłem pe­wien, że
Że to tak właśnie za­kończy się
Nim to upłynie, te dziesięć lat
Ta­ki już jest ten Nasz dziw­ny świat
Roz­dzielo­ne dro­gi dwie
Które nie miały spot­kać się

Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:37

Gdy życie roz­pa­da się na ka­wałki, wiatr tyl­ko cze­ka żeby roz­wiać wszys­tko, abyś nie mógł go poskładać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:36

Nostalgia anioła

zam­knąłem w ser­cu tajemnicę
i błekit do które­go przy­wykły
oczy i skrzydła

nig­dy mi nie wyjdą z pamięci
cienie aniołów
z mo­jej przeszłości

nie chcieli żyć osobno
wo­leli ra­zem umierać

głębo­ko wbi­jając nóż tęskno­ty
odeszli do gwiazd
połys­kujących w ciem­ności

i życia zgaszoną świecę
wzięli w swe ludzkie dłonie

by oświet­lić prze­de mną drogę
bo nocą całe niebo to­nie
w nadziem­skiej jasności 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:26

woń

z szu­mem deszczu
w inną stronę

już ciepło
słońce ty
nie śpię

po­wiet­rze niesie woń
wspomnień

Cris 29.08.2015r.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:25

listy nie do wysłania

zapomnij
mnie się po­mie­szały zmarszczki
od tych niedomówień
jes­tem trochę za sta­ra na nadzieje
o pół życia za mądra by wierzyć
że coś zmienię

daj spokój
od te­go głowa mniej będzie boleć
i rzadziej różowe oczy otworzę
późnym wieczorem

ty­le nam zostało 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:14

Nies­te­ty al­ko­hol nie roz­wiązu­je naszych prob­lemów, ale za to po­maga i nich za­pom­nieć na chwile. 

myśl • dzisiaj, 18:13

* PRZEZNACZENIE *

Ni­by jak mog­li­byśmy się rozstać
kiedy nie możemy żyć bez siebie ?

Prze­cież jes­teś dla mnie stworzona,
tak sa­mo jak ja jes­tem stworzo­ny dla Ciebie.

Gdy coś ta­kiego jak nas
dwo­je ludzi wza­jem­nie połączy

wte­dy rzecz pew­na jest jed­na ...
że na­wet śmierć nie jest ich w sta­nie rozłączyć.

* J.M. and M.G. 4EVER * 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 16:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chattam

Autorzy na literę
B C D