Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mówią, że po­zory mogą my­lić.
A ja sądzę, że muszą. 

myśl • dzisiaj, 02:30

Magia świąt.

Zi­ma zaw­sze wy­dawała mi się ro­man­tyczna. Zaczer­wienione po­liczki, wiel­kie kub­ki her­ba­ty trzy­mane w obu rączkach żeby je og­rzać, ciepłe wełniane swet­ry, spa­cery wśród wszecho­gar­niającej bieli, wi­gilia, pre­zen­ty, lam­pki, choin­ki w ok­nach to [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 02:23

29 listopada

wszys­tkiego naj­lep­sze­go ma­mo, już nie życzę ci śmierci 

myśl • dzisiaj, 02:20

Mis­ternie wiosną
Dziś ko­ron­ko­wa perli
Przym­ro­zek skruszy


Krys­ty­na Sz. 28.11.2015r. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:48

BYĆ CZY ŻYĆ
chciałabym być jak gwiaz­da na niebie,
ale ukochałam życie w popiele 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:30

Widzę w Niej chłód So­boty, sa­mot­ność Nie­dziel,le­nis­two Po­nie­działku,zlość Wtor­ku, pęd Śro­dy I Czwar­tku -upa­dek Piątku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:24

Zniewo­lony człowiek, które­go na­wet we śnie nękają myśli dnia codziennego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:06

* * *

Jeśli jut­ro miałoby nie przyjść...
Chcę Ci po­wie­dzieć,
Że bez Ciebie mi ciaśniej.
Myśli mi się w głowie
Nie mie­szczą,
Sny w po­duszkach,
Emoc­je w słowach,
Wspom­nienia w ser­cu.
Ty też już mi się nie mieścisz-w życiu.
Is­tna parodia!
-Jak Two­ja nieobec­ność
Wy­pełniła przestrzeń.
Ile pus­tka miej­sca zabrała,
Zajęła planów,
Cza­su pochłonęła.
Ile wszys­tkiego Nic zab­rało.

Pus­tka wy­pełniła po brze­gi duszę,
Miej­sca mi w niej tyl­ko brakuje. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D