Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Głupie jest to że dla ludzi jest głupie to , cze­go nie rozumieją... 

myśl • dzisiaj, 03:57

Niedopowiedzenia

Chciałbym
ale czy mi wolno

twój do­tyk przemawia
prze­ze mnie

Słone - słowa
niedopowiedziane

tną duszę na kawałki

Chciałbym
ale czy mi wolno? 

wiersz • dzisiaj, 03:36

Zadowolenie.
Bar­wy, dźwięki przyrody-
czar mocą koi...


Cris 2015r.07.06. 

haiku • dzisiaj, 02:39

Ja­ko WE­NA trzy­mam cenę 

aforyzm • dzisiaj, 02:25

Dlacze­go cier­nie niena­wiści przesłaniają ci rzeczywistość?
Dlacze­go nie pot­ra­fisz doj­rzeć piękna otaczające­go cię świata?
Dlacze­go wciąż uciekasz w dół, co­raz głębiej?
Za­nurzasz się w cze­luściach obłędu.
Wiesz, że tam je­dyna dro­ga pro­wadzi w dół.
Więc, dlacze­go wciąż [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 01:36

TEUFEL

Wy­bila godzi­na pa­nowa­nia Zla,
Grzmot niczym przeszy­waja­cy smiech Diabla,
Blys­ka­wica jak ud­jat widza­cy wszystko,
Szy­der­stwo wpi­sane w krop­le deszczu,
Wiatr niosa­cy zgu­be i rozpacz,
Ogar­niaja­ca ciem­nosc jak lochy ot­chla­ni Hadesu,
Dob­re wspom­nienia wy­rywa­ne z duszy czlowieka,
Rzu­cane bez­powrot­nie w ryk wichru,
Zlo­wie­szcze twarze piekiel­nych is­tot wpelza­jace w umys­ly ludzi tworzac rozdarcie,
Sku­pis­ko bo­lu, lez i krzyku
- Piek­lo na ziemi
Pod niebem us­la­nym mi­lionem otworow,
Przez kto­re wyg­la­daja bez­radne Anioly. 

wiersz • dzisiaj, 01:10

Na­wet lek­ki po­wiew niedoj­rzałości może oba­lić naj­trwal­sze serce. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:54

Cza­sami życie bo­li ...
.... tak jak ska­lecze­nie żyletką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Le Guin

Autorzy na literę
K L Ł