Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 55 fiszek

Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, ludzie ofiarują Ci winę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 151 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

anwụ anwụ

Tu nie słucham, tu patrze.
Tu nie czu­je, tu nie pragnę.
Ty, Two­ja obec­ność, mój świat.
Wszys­tko jest TU...
Wśród zniczy za­pachu, wśród gęste­go w po­wiet­rzu smut­ku.
Tu jest mój pro­myk uśmie­chu pod grubą war­stwą żałoby.
Te miej­sce na zaw­sze Twoim do­mem, a moim wewnętrznym spokojem... 

wiersz • dzisiaj, 23:53

Po raz pier­wszy w życiu się za­kochałam! Jes­tem za­kocha­na i szczęśli­wa i chce żeby to wszys­cy wiedzieli!
;)


... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:22

Zrób wszys­tko,abyś to Ty zmieniał życie,a nie ono Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 23:16

Jesteś

Jes­teś
czys­tym tlenem
w reani­macyj­nej karetce
Jesteś
cichym westchnieniem
kiedy w roz­sypce serce
Jes­teś
poczto­wym gołębiem
bez­pie­cznym ra­mieniem i skrzydłem
Jesteś
drze­wem dającym ukojenie
mirą - złotem - odurzającym kadzidłem
Jes­teś
chus­teczką na za­katarzo­ny nos
w aler­gicznej ka­tor­dze cu­dow­nym placebo
Jes­teś
ukochaną poezją śmiejącą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 23:16

Życie jest piękne na­wet kiedy ludzie za­wodzą, Bóg zaw­sze jest blis­ko i cze­ka z pomocą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:08

Nie umiem być nie od siebie. 

myśl • dzisiaj, 23:07

***

Niep­rzy­pad­ko­we chodniki
Wstążki na rzęsach
Książki w nieładzie
Fi­ran­ki niebies­kie na oczach
Udręka współczes­ności
Uczu­cie na­wet platoniczne
Nieodwzajemnione
Od­blask dobroci
Szkiełko w oku
Niedostrzeżone 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:53

aknaizdopseiN

Za­mykam oczy, wyos­trzam dźwięk,
Słyszę piękno, czuję wstręt,
To­pię myśli- szyb­ki bieg
Pier­wszy zakręt.

Nie ma mnie

Za­mykam oczy, biorę wdech
Niez­darny krzyk, wi­je się,
Jes­teś tu­taj, płakać chcę.
Duszę Cię.

Nie ma mnie

Kładziesz, na podłodze twej,
kroisz wnętrze me,
Uśmie­chasz słod­ko się,
i zja­dasz, dumnie.

Nie ma mnie
zos­tała skóra, nie
skóry nie chcę.

XYZ 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q