Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cza­sem można się udławić tym, na czym się zjadło zęby... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Ok­rucha­mi trud­no się na­jeść, ale łat­wo zakrztusić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • 4 lutego 2016, 23:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zagadka

Jes­teś dla mnie zagadką
Za­gadką, która nie ma rozwiązania
Ty­siącem ka­wałków układanki
Skut­kiem bez przyczyny. 

erotyk • dzisiaj, 04:12

deszcz pa­da na 
niezdecydowanych 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:07

To ona, jest tu,
wle­wa się we mnie niczym po­ran­na ka­wa z ekspresu,
czuję ją w moim ciele,
przeszy­wa mnie dreszcz gdy myślę że jest blis­ko serca,
gdy dot­rze tam Ciebie już nie będzie,
i tak się zacznie mo­ja samotność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:06

To nie moc ko­rum­pu­je, ona tyl­ko ujaw­nia, kto nap­rawdę jest skorumpowany. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 02:02

Żeby widzieć piękno w ko­biecie nie pot­rze­ba okularów. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 01:03

pry­wat­na wola
nie jest zu­pełnie goła
kocha­na kocha 

haiku
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 00:44

Z myślą jest jak z ko­bietą - trze­ba się przes­pać i zo­baczyć co się z cza­sem urodzi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:42

To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią Cię na­malo­wać, tyl­ko dla­tego, że osiag­nałeś więcej od nich... 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 00:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L