Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­dobieństwa czy­nią przy­jaźń ra­dosną, różni­ce ciekawszą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 35 fiszek

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • 29 marca 2015, 13:28

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

mówisz

dwa słowa
a czuję siłę wo­dos­pa­du

dwo­je oczu
i jes­tem
wie­rzchołkiem naj­wyższe­go drze­wa
szczy­tem
os­nu­tym chmu­rami twoich warg

dwie dłonie
to słowa dwa
nie do pary 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:13

Żeby, życie było choć za­dośćuczy­nieniem za śmierć,
a nie śmierć za­dośćuczy­nieniem za życia os­try dźwięk. 

aforyzm • dzisiaj, 11:10

Cza­sem się zat­rzy­muje nad opo­wieścią dla życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:55

To nic, że nie ma nas tam, gdzie rosną po­ziom­ki, gdy na te jeszcze za wcześnie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:13

sknera pazera

Masz... weź sobie
i się nachłap, pier­do­lona pazero
aż się us­rasz a my się pośmiejemy...

... z two­jego gówna
war­te­go mniej niż zero,
ty skur­wy­syńska sknero. 

wiersz • dzisiaj, 10:10

Przy­pomi­nam tyl­ko: śmierć przyj­dzie - zmiecie wszys­tko z po­wie­rzchni ziemi. krop­ka. 

Od tej chwi­li zas­tanów się co war­to zro­bić, a cze­go nie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:56

Bez­li­tos­ny jest człowiek pobłażając sa­memu sobie. 

myśl • dzisiaj, 08:56

Już zro­zumiałem,
dob­ry przywódca... idzie zaw­sze obok, nig­dy przed ani za, nig­dy nie popędza ni­kogo na siłę. Nie jest pa­nem niewol­ników, tyl­ko uczy sa­modziel­ności swoim przykładem.

Wska­zuje wspólny kieru­nek, a nie tyl­ko swój. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y