Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 153 fiszki

Nadzieja matką głupich.
Tak liczne ma­my rodzeństwo! 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek • 17 października 2013, 00:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Smut­ne jest to... że człowiek który nie ma dla ko­go żyć, przes­ta­je też żyć dla sa­mego siebie... 

myśl • dzisiaj, 10:31

Martwe drzewa

Mar­twe drzewa
Stoją bez­wstyd­nie gołe
Odar­te ze swo­jej potęgi
Uka­zują swo­je po­wygi­nane roz­paczą konary
Nienaturalne
Puste
Bezbożne
Ob­my­wane deszczem
znaj­dują schro­nienie w zmroku
Żyją w ciem­nościach nocy
wto­pione w samotność
Niewidoczne
Prze­siąknięte szu­mem wiatru
cze­kają na świt
aby po­now­nie um­rzeć w pro­mieniach słońca 

wiersz • dzisiaj, 09:53

Za­baw­ne jak ludzie pytają:
- "Co tam u ciebie słychać?"
I w tym sa­mym mo­men­cie przes­tają słuchać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:51

Ma­kijaż dob­rze opi­suje kobiety... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:27

Naj­ważniej­sza obietnica,
wy­bacz Dziad­ku nie zachwycam,
Wczo­raj pękła ta granica,
Przy­jaźń ślis­ka okolica,
W jedną stronę tak wynika,
kiedy pot­rzeb­na znów znika,
czy­ny mówią tak wynika,
Dość już te­go Wy­bacz Znikam................ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:13

Zaz­drość więzieniem dla wza­jem­nych relacji.


In­sp. Szymkowski. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:11

o zakochaniu

Więc Cię nie dotknąłem
gdyśmy by­li jeszcze
pod kwiata­mi czereśni

więc nie na­syciłem siebie
swe­go domu
kobietą

po­tem zos­ta­wiłem Ciebie pod jabłonią
z owo­cem w dłoni
sam nie wiem dlaczego

więc na­wet jesienią
stałaś w tych liściach
rzu­conych bo stare
be­ze mnie?

a zimą przed drzwiami
je­dyna jak płatek śniegu
i nie pa­liłem na­wet świateł
i cały czas milczałem
bo miałem nadzieję że odejdziesz
że umiesz zna­leźć szczęście gdzie indziej. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:00

Gdy­by chrześci­janie czy­tali Pis­mo Święte, już daw­no przes­ta­liby ni­mi być. 

myśl • dzisiaj, 08:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J