Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pod niewłaści­wymi skrzydłami, wszys­tko nam lata. 

myśl • dzisiaj, 13:42

"Każdy zasługu­je na drugą szansę, jed­nak da­wanie trze­ciej jest już głupotą." 

myśl • dzisiaj, 13:40

Lubię

Lu­bię spa­cero­wać
W deszczu

Pod­nieb­ne łzy
Otu­lają
Szczelną kur­tyną

Mokną smutki
Roz­puszczają się
Roz­pacze
To­pią żale

Lu­bię spacerować
W deszczu

Tyl­ko on
Ciągle jeszcze
Na mnie leci 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:48

Żyj dla siebie, nie dla in­nych, a uzys­kasz pełnię szczęścia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 12:23

Maraton

 po­wiem stop
Ty od­wrócisz się
Kiedy po­wiem start
Bieg­nij, biegnij

Kiedy po­wiem dość
Nie ob­rażaj się
Kiedy po­wiem chodź
Bieg­nij, biegnij

Kiedy krzyknę wróć
Nie słuchaj mnie
Kiedy krzyknę znów
Bieg­nij, biegnij

Kiedy po­wiem stop
Nie od­wra­caj się
Kiedy za­kończy­my to
Bieg­nij, biegnij 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:21

okup

niech się chmurzy
by­le tyl­ko nie nocą
kiedy błądzę wzro­kiem za tobą
za­mykając us­ta tęsknocie
opuszka­mi na pa­cior­kach różańca

ławicą gwiazd
każdy od­dech mój łowisz
i nim zasnę
osiero­cone sny bie­rzesz w jasyr
a ja nie chcę ich oswobodzić

gdy noc za­cis­ka dłoń na wskazówkach
od­ma­wiając posłuszeństwa zegarom
pow­tarzam na pal­cach two­je imię
jak os­tatnią mod­litwę skazańca 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 12:07

Szczęście ro­zumiane przez pryz­mat przy­jem­ności, jest pus­tym zagadnieniem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:03

Tor­nister pełen uśmie­chu na otar­cie łez od cza­su do cza­su,
na co dzień nieog­ra­niczo­ny dob­ro­byt ale tyl­ko dla pot­rzeb kon­korda­tu . 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N