Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 47 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ZA TO

Za to, co zrobiłam
muszę za­dać so­bie pokutę.
Więc jeść nic nie będę
aż się zmienię w bla­de, chu­de stworzenie.

Nie do poz­na­nia się zmienię
i krwi spo­ro stracę.
Znaj­de so­bie nową, niety­pową pracę.
Za swo­je pi­jaństwo trwogą zapłacę,
lecz czy się nie za­biję to zobaczę,
gdy się zastanowię
czy jest sens dłużej żyć. 

wiersz • dzisiaj, 09:52

To cisza poz­ba­wia słuchu...
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 09:45

Za­ciągam się, wra­cam wspom­nieniami do tych wszys­tkich ludzi, którzy oka­zali się być jed­nym wiel­kim kłam­stwem zat­ru­wającym mo­je życie, mo­je ser­ce, moją duszę.
Niech chłód waszych kłam­stw was pochłonie. 

myśl • dzisiaj, 09:40

Przep­raszam za mo­je wa­dy,które górują nad za­leta­mi. Przep­raszam, że jes­tem niez­nośną is­totą,która daję ra­dy wszys­tkim, a sa­ma nie pot­ra­fi ogarnąć swo­jego życia. Jes­tem je­dynie człowiekiem i mak­sy­mal­nie korzys­tam z pra­wa do popełniania [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 09:39

Zmieniłeś się... Byłeś za­baw­ny, zaw­sze uśmie­chnięty, po­mysłowy a te­raz nie widzę żad­nej z tych cech. Może to czas po­konał nas, może my sa­mi.. Może po pros­tu rutyna. 

myśl • dzisiaj, 08:52

W ek­spe­rymen­talnym ba­daniu świado­mość spo­tyka się z inną świado­mością. Dla­tego kiedy poz­naję, sam jes­tem poz­na­wany, a kiedy ba­dam, sam jes­tem adany. 

myśl • dzisiaj, 08:41

OGNISKO REINKARNACJI

To­tal­ny wyrzutek,
ofiara bos­kiej pomyłki.
Nie jes­tem człowiekiem
tyl­ko wil­kiem w ciem­nym lesie.

Niepojęta jest dla mnie cywilzacja.
Ze śnieżne­go wzgórza
spoglądam na od­ległe mias­to nocą,
gdzie światła z okien
jak małe płomy­ki migocą.

Jak to jest, gdy stoisz nigdzie
będąc człowiekiem
zagubionym [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:47

Swoją rację można zaw­sze poprzeć/udowodnić,
Do te­go ce­lu naj­le­piej spraw­dza się teoria spis­ku powszechnego. 

myśl • dzisiaj, 07:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kamieńska

Autorzy na literę
J K L