Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pamiętaj.

Kiedy ja zapomnę…
Ty pamiętaj.
Pa­miętaj mo­je oczy ,
Pa­miętaj mo­je włosy,
Pa­miętaj mój uśmiech,
Mo­je dłonie i mój dotyk
Pamiętaj…
Kiedy ja za­pomnę samą siebie. 

wiersz • dzisiaj, 12:21

Victoria Falls

Śpiew o Victorii
Wo­da pożera­na przez mgłę
Szmer chmur, szum...
Te­go co najpiękniejsze
Na­tury, która wciąż ma dzi­kie serce
I nie ugaszą jej żywiołów
Na­wet wo­dy piekielne

Wszys­tko ma swój bieg jak rzeka
Wszys­tko bieg­nie w kroków takt
Cza­sem trze­ba w dół spaść
By wznieść się po­nad świat

Pa­mięć o kruchości
Za­pom­nienie o skałach za nami
Ra­niliśmy stopy
By dziś ok­ra­sić je liliami. 

wiersz • dzisiaj, 12:16

Z de­dykacją dla każdej młodej ko­biety, która przeżyła zawód miłosny.

Miłość to nie tyl­ko przy­tula­nie, po­całun­ki, seks, wspólne wyjścia. Ale to też wspar­cie, sza­cunek. Masz pew­ność, że możesz fa­ceto­wi zaufać. Wiesz, że zawsze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:15

Niepewność

Widzę w Twoich oczach
Coś, co nas dzieli
To ja chodziłam po uboczach
Ale to oni wiedzieli
Widzę to wciąż nieprzerwanie
Coś, cze­go chcieć nie żądam
Nie pragnę narwanie
Ale oni wiedzą, że to schowam
Widzę w oczach Twoich
Ciężar, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:43

ja samonakręcający się

budzę się
tak, sam
sa­mot­ność to jest obudze­nie się o czwar­tej nad ranem
sa­mot­ność to jest wyr­wa­nie się ze snu i niedop­ro­wadze­nie do jawy 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:37

Z życia wzięte #3

Myślałam, że jes­tem na dob­rej drodze do za­pom­nienia. Myśle­nie to było jed­nak zgub­ne. Po kil­ku ko­lej­nych ty­god­niach jes­tem sa­mot­na i nie wiem, co z tym zro­bić. Często wie­czo­rem, a na­wet w nocy, [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 11:32

Bo jeśli coś się może zdarzyć bez two­jej obec­ności w tym zdarze­niu, to nie two­ja wi­na, na­wet jeśli za twoją sprawą to się zdarzyło. 

myśl • dzisiaj, 11:27

Srebrzysty cień

Przy­jacielu samotności
Ka­mieniu, rzu­cony w ciemną otchłań
Już od daw­na wiesz
że nie trze­ba być dos­trze­ganym w pełni
By być pięknym

Choć słabe i od­pat­rzo­ne jest twe światło
Wys­tar­czy, by ludzki na ziemię
Niemiłosier­nie rzu­cic rys

Tak pow­ra­ca chcące odejść w zapomnienie
Przez słońce tyl­ko raz rzu­cony promień
Oświet­lając drogę lecz
Jakże często wewnątrz spa­lając nas 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bosmans

Autorzy na literę
A B C