Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 44 fiszki

Człowiek po prze­budze­niu od­kry­wa się na nowo. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • wczoraj, 10:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...

Dry­fowałem rzeką marzeń
Po mean­drach wyobraźni
Na pięknej przystani
Łódź zacumowałem
Pełen optymizmu
Wyszedłem na ląd
Licząc na spełnienie
In­tuic­ji zaufałem
Nie tra­fiłem niestety
Na po­dat­ny grunt
Zwiodły mnie miraże
Obiet­ni­ce bez spełnienia
Ko­lej­ny z rzędu raz
Roz­winąć muszę żagle
Udać się w nieznane
By szu­kać przeznaczenia 

wiersz • dzisiaj, 11:04

oswajanie

ogień
po­mysłem na każde wyciszenie
które ce­ruje nasze serca

jes­teś leśną ścieżką myśli
drogą
która daw­no ze mnie wyszła

jednak
ub­ra­na w podróże serca

z wiat­rem w sobie
za­bieram się nieśmiało
tobie

do ciebie 

wiersz • dzisiaj, 10:58

Ser­ce również kieru­je się logiką.
Lo­giką miłości. 

myśl • dzisiaj, 10:48

Szyb­ki łyk zachwy­tu, oby stał się
głębszym zaspkojeniem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:35

więcej

przychodzi i odchodzi
bez słowa zapowiedzi
błądzi
może dla­tego, że nie pyta?
wszys­tko mu­si się skończyć
jeśli tyl­ko ma swój początek
i z Ab­so­lutem ja­kimś się złączyć
zos­ta­je smu­tek i wspomnienia
i co­raz łat­wiej nam żyć 

wiersz • dzisiaj, 09:57

Szep­ty przeszłości co ja­kiś czas mgłą ok­ry­wają nasz wzrok.
Więc idź z zam­knięty­mi ocza­mi, za światłem swo­jej duszy. 

myśl • dzisiaj, 08:43

Des­po­ci są sa­mot­ni, choć nie widzą i nie ro­zumieją dlaczego. 

myśl • dzisiaj, 08:24

na kluczenie po stopniach kariery naukowej

Ba­widam­stwo kończył obok no­wego gar­bku, po czym auto­matycznie na­dano mu ha­bili­tację na przys­tawkę , u blond Alic­ji w szyb­ko war­ku . 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zola

Autorzy na literę
Y Z Ż