Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jes­teśmy dziećmi szczęścia, wciąż cze­kający­mi na za­ległe alimenty. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
Ludzie by po nim deptali 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 155 fiszek • 10 lutego 2010, 03:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...

Za­pachniało ciszą
Płaszczem noc okrywa
Roz­pa­lone myśli

Chciałem sen zaprosić
Do które­go przyjdziesz
Wierząc, że się przyśni

Nie masz dziś ochoty
Od­wie­dzić mnie nocą
Nie chcesz mej miłości

Jak mniemam ktoś inny
Zab­rał Cię do siebie
I w swych snach ugości

Choć me ser­ce smutne
Nie mogę Cię prosić
Byś mnie odwiedziła

In­ny sen wybrałaś
Więc życzę Ci tego
Byś była szczęśliwa 

wiersz • dzisiaj, 04:31

Ludzie lu­bią stać w miej­scu gdy po­ciąg nadjeżdża. 

myśl • dzisiaj, 03:17

Czy­tając mo­je sta­re za­pis­ki, zaczęłam zas­ta­nawiać się kim właści­wie jes­tem. Kiedyś kiero­wały mną potężne ideały, sil­na wo­la i chęć do­kona­nia cze­goś, co poz­wo­li mi po­jawić się na kar­tach his­to­rii. Te­raz? Te­raz sama [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 01:14

Ja­ko RE­WIZOR up­ra­wiam pole 

aforyzm • dzisiaj, 00:59

Zbyt­nia doj­rzałość na po­win­ność to niewola,
w po­wodzie widząc śro­dek, który po­minięciem sposobu,
ge­niusz to obłuda, naj­piękniej­sza na jaką mógł się zdo­być człowiek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:19

Idealny moment

Wiesz jak to jest, cza­sem cię po pros­tu do­pada. Nie wiado­mo kiedy i gdzie (mnie na przykład pod pryszni­cem). I przy­pomi­nasz so­bie coś, co po cza­sie znaczy tak wiele, cho­ciaż wte­dy było [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 00:16

Inteligencja, przekleństwo niezrozumienia.

I.

W głębi nat­chnienie, pod pos­ta­cią po­jedyn­cze­go syg­nału, myśl za­wiera zna­ki umow­ne.
Wier­sz jak taf­la lus­tra, je­ziora bądź szkło pos­kle­jane krze­pami z po­ciętych dłoni.

Bez ska­zy w słowie wib­ru­je syg­nał jak gęstniejąca aura, cień, [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 00:13

każdy zna "śpie­szmy się kochać ludzi, tak szyb­ko umierają" pap­la­ne na każde za­wołanie, może jed­nak, - uczmy się kochać ludzi - mniej nośne, ale bar­dziej prawdziwe:)
w końcu od­pa­liłam włas­ny tekst 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zola

Autorzy na literę
Y Z Ż