Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pamiętasz?
Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 174 fiszki

Słowa nie mają z tym nic do czynienia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • 23 września 2014, 02:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli słowo nie mie­szka na po­wie­rzchni, nie wy­rywa się. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:42

Całe życie pat­rzy­my w ok­no, aby w końcu um­rzeć z niczym.

in­sp. .Rodia. 

myśl • dzisiaj, 15:27

Plamki

Kurz
Spo­wijający każdy kąt
Niczym mgła na drodze
Dla samochodu.

Utrudnienie
Za­pamięta­nia - Przypomnienia!
So­bie tych wszys­tkich szczegółów.
Li­tości!
Mam dość tej T R U D N E J miłości.


Ach, co ja bym oddała..
By móc przy­tulić do siebie [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 15:14

List: Sobótki.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Po­dob­no długo, mówisz i udo­wad­niasz.

Od­na­leziono za­giniony od­cień czer­wieni.

Przepraszam.

Nie zauważyłem wcześniej i zwra­cam HONOR.

Mo­ja zna­na mi niez­na­jomo, do czerwca [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:01

W życiu kiero­wać się tak by ni­kogo nie ra­nić, ale być szczęściliwym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:43

Tyl­ko w ciem­ności można zo­baczyć gwiaz­dy ☺ 

myśl • dzisiaj, 14:39

Człowiek- je­dyne stworze­nie po­siadające duszę, które pot­ra­fi być jed­nocześnie is­totą bezduszną... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:01

***

Noc już się nie na­daje do spa­nia
Lecz do ury­wanych drze­mek
Pop­ra­wiania po­duszek
Przyk­ry­wania wys­tających stóp
To nie przyzwoite
Nieobec­nością niez­nośną
Wy­dep­ty­wać ścieżki w mózgu
Do białego rana 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ibsen

Autorzy na literę
H I J