Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 114 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 127 fiszek • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żar­ty przes­tają być śmie­szne, kiedy oka­zują się prawdą. 

myśl • dzisiaj, 11:25

Bolą mnie ręce od opa­dania i ba­niak od ba­nałów czytania. 

aforyzm • dzisiaj, 11:04

Two­ja i mo­ja przeszłość - naszą przyszłością.
O ile wspólnie chce­my ją realizować. 

myśl • dzisiaj, 11:00

Jak to piękno pot­ra­fi wystaszyc... 

myśl • dzisiaj, 10:59

''Bez wiary potężny fun­da­ment nie pow­sta­nie. Bez so­lid­ne­go fun­da­men­tu wszys­tko się rozpadnie''
Wasąg Damian 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:56

Ostatnio...

Os­tatni raz byłem tu­taj daw­no temu,
kiedy to bu­dowałem swo­je myśli
i przysłuchi­wałem się im w milczeniu.

Z ka­wałeczków niepa­sujących do ni­kogo innego,
udało mi się stworzyć
ko­goś ro­zumiejące­go i współczującego.

Te­raz wróciłem
z większą liczbą bra­kujących części
i mam nadzieję,
że tym ra­zem bar­dziej mi się w ich układa­niu poszczęści. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:44

Moja Mała Samotności

Mo­ja mała niena­wiść, na początku ta­ka niewinna
Zrodziła się z wiel­kiej miłości
A po­tem drob­nej, w końcu tej najmniejszej
Mo­ja mała miłość, na początku ta­ka naiwna
Zrodziła się z dużej nienawiści,
A po­tem jeszcze mniej­szej, wreszcie ni­jakiej

Mo­ja mała Sa­mot­ności, która prze­bierasz między ni­mi dwiema
Niena­widzę i kocham,
Kocham i nienawidzę,
Trwo­nię Ciebie Samotności
Nie mogąc zde­cydo­wać się na jed­no z nich 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:13

Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony, za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G