Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 174 fiszki • 21 listopada 2010, 20:26

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sami gdy us­ta mówią 'żeg­naj', ser­ce krzyczy 'proszę, zos­tań'. Kto by tam jed­nak słuchał serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:08

Często pa­dające słowa są jak niewidzial­ne dłonie,
które zat­rzy­mują wte­dy gdy mają coś do stra­cenia...

z szuf­la­dy ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:05

Jest ta­ki, ja­ki po­winien być mężczyz­na, jest wszys­tkim cze­go te­raz potrzebuję...
To cze­mu w ser­cu ty­le obaw mam?
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:01

Upa­lasz mnie zaw­sze, gdy lo­dowa­cieję, kiedy jes­tem błękit­no-słoneczna, zaburzasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:48

Im da­lej w las, tym bar­dziej dziko... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:36

powroty

Two­je kro­ki po schodach,
uśpiony dom.
Ba­nal­ne powroty.
Wy­sypu­jesz z ręka­wa
słowa, tyl­ko słowa puste.
My dwo­je, w dwóch końcach korytarza.
A między na­mi nies­kończo­na samotność.

z mo­jego al­bu­mu wier­szy, war­sza­wa 2004 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 19:19

* * *

gorzko gdy nie spełniają jed­ne
myśla­mi następne
nasączo­ne nutką wyobraźni

pragnienia


17.10.2014r.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 19:12

Nad racją można po­mil­czeć, by w spo­koju skonsumować.

znalezione. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 19:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C