Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Jest ta­ki ze­gar w człowieku, który napędzają mi­jani ludzie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • 22 października 2014, 19:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sami wy­biera­ny trud­niej­szą drogę
nie dla­tego że jes­teśmy ta­cy od­ważni
lecz dla­tego ż e oba­wiamy się przegranej 

aforyzm • dzisiaj, 07:56

TEGO DNIA

Puszczona...

Z objęć węża,
za­bierz ciężar z me­go serca.
Nie chcę dłużej się obwiniać,
niech mi świeci piękna Dynia.

W kaftanach...

Trzech wariatów,
mówią, że z krainy skrzatów
przyszli szu­kać złotych węży,
tam, na dru­gim końcu tęczy.

Zatruta...

Ja­dem węża,
Sza­tan duszę mą zwycięża.
Straszne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:44

Ci władzę trzy­mają, co pieniądze mają. 

aforyzm • dzisiaj, 07:02

....01

A na deszczo­we dni lu­bię poezję.
Kiedy każda krop­la z osobna
opo­wiada jakąś historię.
Małą kur­sywą na­pisa­ne
całe serce.
Z kub­kiem her­ba­ty w dłoni,
pod ko­cem przy oknie.
A na deszczo­we dni lu­bię poezję.
Kiedy de­likat­ne dusze pragną [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:45

Trzy Spojrzenia Na Świat.

Spoglądam przez okna
na nowy
in­ny świat
czy lepszy?

Na cmentarzysku
spo­tykam daw­nych znajomych
jak zwyk­le ponurych

I jeszcze kilku
na uli­cach miasta
co za­pom­nieli jak się witać
jut­ro pew­nie też ich spotkam
ponurych
o ile so­bie przypomnę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:00

Miłość...
Ni­by wszys­tko zaw­sze tłumaczy
ale ja­koś z ro­zumem nig­dy do­gadać się nie może 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:56

"Miłość jest naj­piękniej­szym at­ra­men­tem do pióra poezji..." 

myśl • dzisiaj, 02:20

Pazernośc na życie...

Spot­kałam Ją przy bra­mie cmentarnej
mi­jając Jej mar­twe oblicze.
Pat­rzyła na ludzi sku­pionych w modlitwie
i... licznie płonące znicze.

Myślałam że Ona jest złem przesiąknięta
że... cie­szy Ją ludzkie cierpienie.
A w oczach Jej ty­le smut­ku ujrzałam
i wielkie... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D