Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie masz żad­nej szan­sy, ale ją wykorzystaj. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

Szan­sa też ma ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 22 fiszki • wczoraj, 01:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zgnieć mnie o Pa­nie, bym pod swym ciężarem umiał unieść siebie. 

myśl • dzisiaj, 10:00

Nadzieja- coś co każdy ma.
To też rzecz, której każdy chciałby się w końcu pozbyć 

myśl • dzisiaj, 09:20

pokrzywa

czas za­wiesił się, stoi w miejscu
a mu­si star­czyć go do końca życia.
pod sto­pami roz­stępu­je się ziemia,
na us­tach go­ryczy smak.
lo­dowa­te szpo­ny za­cis­kają się
z każdym od­dechem co­raz mocniej.

dziś drży przed obo­lałym wczoraj

może jeszcze przed świ­tem zdąrze
zna­lezć swo­je miej­sce i zap­rzy­jaz­nie się
z aniołami, nauczą mnie od nowa
korzys­tać ze skrzydeł. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:18

***

marze­nia mo­je
zbyt kruche i niemożli­we

zdo­bywam szczyt
by po chwi­li spaść na sa­mo dno

łowię nadzieję jak
perły z dna oceanu

blas­kiem ośle­pić smutek

zdo­bywam szczyt
kur­czo­wo trzy­mam się

nie spadnę już
póki obok Ty ...


De­dyko­wany :)


1.12.2015
Malusia_035

Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:54

By oka­zać ko­muś ser­ce, na­leży użyć duszy.
Lecz gdy dusza w mro­ku to i ser­ce w ciemności. 

myśl • dzisiaj, 08:19

jeśli myślisz
nie mam nic, nie mam nikogo

to co masz do stra­cenia - daj Mu się poznać 

myśl • dzisiaj, 08:18

Nic tak nie da­je siły do życia jak sa­ma wal­ka o przet­rwa­nie... jak wal­ka w bit­wach i ry­wali­zac­ja korporacyjna

Za­bija­niu jed­nych kosztem życia dru­gich.

Jed­nak to miłość dała życie, miłość po­mogła nam się ot­worzyć i bu­dować mosty.

Naj­gor­szy pa­radoks miłości i tworze­nia jest wal­ka o ut­rzy­manie po­koju.
W tym uścis­ku jin i jang żyje­my, co­raz mniej ro­zumiejąc siebie i na­turę od której jes­teśmy zależni. 

myśl • dzisiaj, 08:14

wer­sja dla ce­liba­tu
Kiedy ta­lerz z zupą po­daje nam szczęście przyp­ra­wy nie są niezbędne.

wer­sja dla wy­lew­nych
Kiedy ta­lerz z zupą po­daje nam szczęście przyp­ra­wy są wte­dy niezbędne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G