Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Z ko­bietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgad­nie; co zro­bi nikt nie wie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek

Każdy w żar­cie uk­ry­wa swoją prawdę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek • 26 kwietnia 2013, 23:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ser­ce to mój naj­większy przeciwnik 

myśl • dzisiaj, 12:29

Zaw­sze bądź blisko
Nie da­lej niż o oddech
Bi­cia naszych serc 

haiku • dzisiaj, 11:57

dzi­siaj jest żar­tem, z które­go po cza­sie można się śmiać 

myśl • dzisiaj, 11:49

kfietniowe rzartY

Twar­dziele tak mają że często się rozpadają.
Miękkie is­to­ty biorą się więc do roboty.
Mądry wychodzi na skromnego.
Głupi zaw­sze uda­je mądrego.

Ja­ka z te­go wychodzi nauka?
- Nau­czy­ciel zaw­sze swe­go ucznia poszuka. 

wiersz • dzisiaj, 11:30

nau­czyłeś się wie­dzieć - jak działa ener­gia zła
od dziś ucz się... skutków ener­gii dobra 

myśl • dzisiaj, 11:13

ღ ღ

Zja­wił się nag­le
jak pier­wszy wiosen­ny deszczyk

ta­ki lek­ki ,orzeźwiający
o za­pachu żonkili

lek­kim dreszczykiem
prze­biegł po mo­jej skórze

zachłys­tam się każdym oddechem
pragnąc go tyl­ko więcej

po­rywy Serce
szczęście uno­si się w Koło

kro­pel­ki mienią się
w pro­mieniach słońca

ko­loro­we kryształki
na moich dłoniach...


Malusia_035 

wiersz • dzisiaj, 10:54

Nie twier­dzę, że nie ska­lałem się głupotą ni ignorancją...

Jakże szka­rad­ne jesteście. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:36

Resztki

Resztki z ta­cy i resztki na tacę .
Nie stać żeby od­pa­lić racę , lecz ogień - POD­TRZY­MYWAĆ !
Cze­mu by bo­gatym miało nie zby­wać ?
W końcu na­pisa­ne prze­cie : jak masz to ci [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ruíz Zafón

Autorzy na literę
Q R S