Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Niemożność poz­wo­lenia so­bie na kom­fort by­cia sobą,
poz­wa­la na dys­komfort by­cia nikim. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 122 fiszki • 6 grudnia 2010, 19:00

Naj­ważniej­sze wstając ran­kiem, być sobą bar­dziej niż wczoraj. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 10:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ja­ko PUCHACZ wstrzy­muję oddech 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:26

Fraszka z milionów

Lu­bię kiedy miłośnie do mnie szepczesz
Trzy­mając w dłoniach mo­je wnętrze
Dwa mi­liony lep­li­wie zjednoczonych
W chwilę cud­nej roz­koszy złożonych 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:15

Gdy mężczyz­na kocha ko­bietę, to wte­dy ko­bieta jest alkoholiczką. 

anegdota • dzisiaj, 07:41

Tam gdzie pie­szczo­ta, tam i większa ochota. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:01

Dusza za­gubiona od ser­ca oddalona
Miłość odrzucona
Echo niemym krzy­kiem rozbrzmiewa
Niebo cier­pieniem zalewa
Lecz wol­na wo­la jest wam dana
Dusza mi­mio, że nieśmier­telna moc­no poturbowana
Sił już brak na ko­lej­ny krzyk, sił już brak by tak dalej [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 03:28

Wystawiam język zza sznurowadeł

Chcę, by te stworze­nia wyszły
Stworzo­ne po­zory normalności
Nie chcę być Lalką
Przed sąd postawioną
A za­pałką w ciem­ności, rozniecając
Kon­flik­ty Myśli

A wy da­lej myśli­cie, że co?
Że ug­ryzę w ten sam sposób co wy?
Wasze niedoczekanie!
Wezmę swój kawałek. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:04

Sa­mot­ne ser­ce nie znaczy zimne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 02:36

"grzeszność (głupota*) ludzka, diabeł i kwas faryzejski" (2015)

"grzeszność (głupo­ta*) ludzka, diabeł i kwas fa­ryzej­ski" (2015)

ten Boży wier­sz nie pod­waża i nie ata­kuje nauk pa­pies­kich, lecz nauki mo­der­nistyczne (no­woczes­ne, sprzeczne z Tra­dycją Kościoła Rzym­sko-Ka­tolic­kiego) !

Grzeszność ludzka po weeken­dzie też będzie,
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D