Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nikt nie będzie ta­ki jak ja, na­tomiast ja nie będę ta­ka jak nikt... 

aforyzm • dzisiaj, 16:01

"K"

to two­je dłonie
od­kryły wgłębienia mo­jej szyi
ala­bas­trową delikatność
skóry którą pow­leczo­na jestem
i roz­juszy­ly dwa cicho świecące
słońca wszechświata
wy­puszczając je z klatki
zer­wały cien­kie li­nie wstydu
i zap­lotły nić oddania
do gra­nic i krańców
których nie ma na ma­pie ciała
do­tykiem obiecującym
naz­naczyły na mnie
kobiecość
nab­rzmiałość szeptu
i ciężkość dreszczu
roz­kwitły mo­je ciało
i wszys­tkie je­go ru­miane pąki
pięknem meandrujące
tyl­ko w zet­knięciu z szorstkością
załamań u twoich rąk

18 kwiet­nia 2015 r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:35

Wszys­tko w życiu jest ta­kie niepew­ne, a mi­mo to boimy się je­dynej rzeczy, która jest pewna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:16

* * *

"Pe­symiści i Op­ty­miści żyją ty­le sa­mo, tyl­ko Pe­symiści smut­niej, a Op­ty­miści we­selej" prof. Władysław Bartoszewski

Ludzie narze­kają, bo...?
1. Porównują swo­je życie do in­nych i to ich frustruje,
2. Nie cieszą się z te­go co mają lub co osiągnęli,
3. Nie do­ceniają siebie,
4. Mają kom­plek­sy, które wyolbrzymiają,
5. Mają na­turę malkontentów.

Im bar­dziej się porównu­jesz tym więcej się frustrujesz. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:08

Miłości nie wy­razisz słowa­mi. Miłość to nie definicja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:30

Sko­ro zdradził to może nig­dy nie kochał? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:00

Ko­bieta roz­kochu­je w so­bie wielu mężczyzn. Gdy je­den za­wie­dzie, dru­gi ją wysłucha, trze­ci przy­tuli, a czwar­ty do­piero zyskuje.

Inspirowane 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 13:10

pąs
na po­liczku kobiety
świad­czy o jej skromności 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Byron

Autorzy na literę
A B C