Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

Gniew da­je mo­tywac­je poz­ba­wioną celu 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 13 fiszek • 30 listopada 2014, 01:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W miarę jak spałeś, opo­wiadałeś o wszys­tkim, słuchałeś, trzy­małeś mnie za rękę, pat­rzyłeś, śmiałeś się, byłeś w to­tal­nym dołku, przy­tulałeś, po­cie­szałeś, byłeś obok, całowałeś, do­tykałeś, cza­sem się złościłeś, i nie za­biegałeś o mnie, byłeś ta­ki nor­malny, ta­ki obojętny szcze­ry i na­tural­ny… za­kochi­wałam się w To­bie tak, jak­bym za­padała w sen: naj­pierw po­woli, a po­tem nag­le i całkowicie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:58

Trzy­manie w ser­cu ko­goś. Czy to nie jest przestępstwo? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:57

ZAWRÓT GŁOWY

Leżę na łóżku, oczy wbi­te mam w sufit
Ob­my­wa mnie cisza
Blask gwiazd uno­si mnie w przestrzeń
Wi­ruję - choć to tyl­ko zawrót głowy

Wra­cam i uciekam
Biegnę i padam
Pod­noszę się, przek­li­nam noc
Ka­mieniem rzu­cam w księżyc
Bez­silność, bezsenność

Myśli roz­szar­pują pamięć
Kąsają
Krwa­wią wspomnienia
Rodzą się no­we wer­sje minionego
Pow­stają no­we słowa
Zle­piają się wiersze

A ja wciąż leżę na łóżku,
oczy wbi­te mam w sufit
Ob­my­wa mnie cisza
Blask gwiazd uno­si mnie w przestrzeń
Wi­ruję - choć to tyl­ko zawrót głowy 

wiersz • dzisiaj, 09:44

są chwi­le tak kruche i ulot­ne jak muśnięcie skrzy­deł mo­tyla
przez mo­ment zachwy­cają swym bez­cennym pięknem
by po chwi­li zniknąć we mgle...
cza­sem wra­cają w snach al­bo marzeniach
i bar­wią sza­re dni przy­nosząc dro­bin­ki ciepła
na zmarznięte dłonie.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 09:11

pachnie
no­wym dniem
choć aromat
niezmienny
...
korzenny 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:42

BEZSTRACH

Srach, mój przyjacielu,
to ok­ropna jest emocja.
Za­pom­nijmy więc o nim i bądźmy
jak ar­mia po­dob­nych Piczuszki­nowi Rosjan.

Mu­simy zdep­tać ścierwusów,
którzy myślą, że uda im się nas nastraszyć.
Spuśćmy im za­tem łomot
i naw­pychaj­my w ich skur­wiałe mordy
ohydnej [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:02

Dob­ra sztu­ka, war­ta oglądania. 

aforyzm • dzisiaj, 07:28

Starość - nie radość 2 : Czekolada

Z wstrętnej du­py tru­pa dziada
płynie kał jak czekolada.

Spiłeś spo­ro czekoladki.
Po­mar­szczo­nyś już, nie gładki. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C