Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 2 fiszki

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ranny po...

Roz­dar­ty prag­nie się zaszyć
Te­le­fon do wo­dy wrzucić
Krzy­kiem ciszę przestraszyć
Koszmar w sen obrócić

Odes­pać czas miniony
Zmienić myśli bieg
Spoj­rzeć z in­nej strony
Zro­bić w duszy ścieg

Za­wiesić z sobą kłótnie
Zacze­kać, aż opad­nie kurz
Marząc , że czas ból utnie
Za­kończyć se­zon ulew­nych burz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:40

Każda miłość - spełniona czy nie,nig­dy się nie kończy.
Pow­ra­ca wraz z wspom­nieniami,ciepłem racząc duszę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:39

szczęścia trze­ba szu­kać w so­bie,a nie naokoło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:16

Or­de­ry nie rosną na drze­wach zwol­nionych od wyd­ra­pywa­nych na korze ko­zikiem ran naj­trud­niej­szych .. tzw ran wewnętrzne­go wyboru,
z węglem także ich nie można wy­kopać . 

in­sp.. Płyt­ka wy­powiedź jed­ne­go ze zna­nych de­cydentów , wyróżniająca się mało od­kryw­ko­wym odznacze­niem przed­wy­bor­czym . 

myśl • dzisiaj, 11:06

Spadłam w prze­paść już wiele ra­zy, ale zaw­sze ja­koś udało mi się przeżyć. Lecz kiedyś mi się to nie uda i po pros­tu zniknę na zawsze. 

myśl • dzisiaj, 11:05

Rzeczy, które tworzą mnie.
Te ko­loro­we, drob­ne rzeczy.
Na­zywa­my je wspomnieniami,
Pamiątkami,
Ub­ra­niami, kos­me­tyka­mi, zapachami,
Wier­sza­mi, pamiętnikami,
Zdjęciami.
Sytuacjami. 

myśl • dzisiaj, 10:56

Prak­ty­ka miłości to świado­mość wszys­tkiego, co dzieje się we wszys­tkich zmysłach przez cały czas, od chwi­li prze­budze­nia, aż do mo­men­tu przed zaśnięciem. Nie tyl­ko wte­dy, gdy Ukocha­na jest obok. 

myśl • dzisiaj, 10:21

jeśli nie zaak­ceptu­jesz codzienności
wyob­raźnia cię wyobcuje
... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N