Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 58 fiszek

Co­raz więcej ludzi pot­ra­fi pi­sać pat­rząc w szkla­ny ek­ran. Ale co­raz mniej ludzi pot­ra­fi mówić pat­rząc pros­to w oczy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 49 fiszek • 28 lutego 2014, 00:24

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wy­tyka­liśmy so­bie ja­kieś banały,
Ty chy­ba płakałaś a ja krzyczałem. 

myśl • dzisiaj, 13:57

Jesienne przebudzenie

Usiadłam przy drew­nianym sto­le, brud­nym od ok­ruchów ze śniada­nia. Po pra­wej oglądam świat przez duże, plas­ti­kowe ok­no. Zaw­sze tu po­pijam po­ranną, po­połud­niową i wie­czorną kawę z mle­kiem, przyglądając się in­nym sa­mot­ni­kom, spacerującym [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 13:43

Nasza miłość jest jak spa­dająca gwiaz­da, piękna lecz ulotna. 

myśl • dzisiaj, 13:20

Ktoś pokocha Nas.

Choć to nie pier­wszy raz
I raczej nie os­tatnim ra­zem jest
To wiem, że i tak będzie dobrze
I choć te­raz roz­ta­jemy się
To czu­je wewnętrznie, że 

Ktoś po­kocha Nas
Po­daru­je Miłość Nam
Smut­ne to, że to koniec
Że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:11

***

Ile to już dni minęło odkąd jes­tem tu
Sama
W pus­tym po­koju,pełnym strzępków Two­jej nikłej obecności
To­piąc się w po­tokach słonych łez
Ściekających wprost to niepo­całowa­nych ust. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:08

Jes­tem bałaga­nem, które­go on nie pot­ra­fił ogarnąć.. 

myśl • dzisiaj, 13:01

Cza­sami smak słów mężczyz­ny poz­ba­wia mnie przy­jem­ności czy­ta­nia je­go twórczości.

In­sp. bystry.76 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:00

Człowiek sam so­bie szki­cuje swój świat,tyl­ko cza­sami los do­daje swo­je kreski... 

myśl • dzisiaj, 12:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y