Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je mnie wolność. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 213 fiszek

Praw­da bez wol­ności słowa, jest jak wódka bezalkoholowa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 179 fiszek • 3 czerwca 2011, 08:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Naj­gor­szym śmieciem jest ten, co działa wbrew sobie. 

myśl • dzisiaj, 01:57

Czy człowiek bez za­sad to od­ra­zu zły człowiek? 

myśl • dzisiaj, 01:36

on od­dycha wspom­nieniami.
a ona te­raźniej­szością - nie obiecu­je już nieba
po zaz­na­nym koszmarze, w popęka­nym ser­cu sza­nuje każdy łyk powietrza.


- człowieku. 

myśl • dzisiaj, 01:10

Ten kto zaz­drości Bo­gu mądrości, w Niego nie wierzy. 

myśl • dzisiaj, 00:47

posiąść

zdol­ność przewidywania
gromów
by lżej

życie
cza­sem odez­wij się w porę
zat­rzy­mać co smut­ne i złe

piękno i dob­ro bez za­powie­dzi
każdy przyjmie

a słońce
na­wet zielo­no może świecić

zachwyci

Cris 03.08.2015r.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:47

Ktoś po­pat­rzył czule
Ktoś po­wie­dział pot­rze­buję Cię
W ser­cu wyczułam prag­nienie
Wi­doczna była nieopa­nowa­na reak­cja ciał
To jest szczęście. 

myśl • dzisiaj, 00:28

Mo­tylu Nocy,
La­tasz wokół mej lampy,
Ćmą cię nazywam.

04.08.2015 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:13

żywie te sfory
dla Twoich glod­nych fantazji
pi­jesz li do mnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C