Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 104 fiszki

Można po­wie­dzieć ,że gdzieś głębo­ko wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi, lecz nasza in­ter­pre­tac­ja świata jest odmienna. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 108 fiszek • 21 maja 2011, 20:44

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nieważne że świat jest sza­ry, ważne że pa­pier do du­py jest ko­loro­wy.. Smut­ne to, ale prawdziwe. 

aforyzm • dzisiaj, 19:18

Prze­bacze­nie to nie przyz­wo­lenie na zło. 

myśl • dzisiaj, 19:15

Może w tych dłoniach naj­piękniej­szy był smu­tek, który dotknął. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:55

* * *

czemu
prześla­dują mnie
two­je zielo­ne oczy

gdy leżę przy kominku
który od­da­je ciepło
tak jak ty
gdy mnie przytulasz...

tyl­ko two­je ciepło
jest lepsze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:44

Nie lu­bię, gdy ktoś wtrąca się do mo­jego życia i niszczy wszys­tko na czym mi tak bar­dzo zależy...
Dlacze­go, co niektórzy ludzie muszą stać na przeszkodzie in­nym do szczęścia ?
Nie mogą so­bie od­puścić ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:28

Naj­gor­szy to człowiek, który wszys­tkim przytakuje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:08

Bar­dzo mi przyk­ro, że wszys­tkich zawiodłam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:02

Tęskno­ta nie poz­wa­la od­dychać, nor­malnie fun­kcjo­nować, gdy roz­wa­la każde­go dnia od środ­ka. Du­si, zamęcza i ra­ni bar­dzo głęboko.
Już nie wstydzę się płakać z jej po­wodu idąc ulicą.
Wiatr suszy łzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y