Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 151 fiszek

Nadzieja matką głupich.
Tak liczne ma­my rodzeństwo! 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek • 17 października 2013, 00:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Aniele

Śla­dy Two­je pod­much wiat­ru za­mazał na piasku
Wyd­my co­raz większe, a sił bra­kować się zdaje 

fraszka • dzisiaj, 08:09

Jeżeli coś Cię rwie, to wiedz, że nie chodzi o Two­je kości ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:59

Ko­bieta zgrab­na, to i powabna. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:42

Miłość, Śmierć, Penetracja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:27

* * *

W małym kościółku o Aniele Pańskim dzwonią
Dźwięki schodzą bliżej ziemi
mie­dzy kłęby dymów tur­koczących aut
Krzyczących ludzi na mo­ment ogłuchłych
W chaosie ziem­skich spraw roz­bi­ja się apo­fonia za­gubionych dusz
A sta­ruszek-dzwon przy­pomi­na ce­remo­niał z młodzieńczych lat
etos dźwięku
Pol­ski świat
Stań
wsłuchaj się to anioł Pański
do­piero połowa dnia... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:30

"za­bije uczu­cia, gdy za­bije siebie." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:04

Światełko w tu­nelu – coś, cze­go oba­wiałeś się przez całe życie – to samotność!

Emoc­je pro­wadzą do niena­wiści, a niena­wiść do wojny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:46

Na noc­nym niebie, wśród pląta­niny pobłys­kujących gwiazd, od­najduję za­gubiony sens tej niepew­nej rzeczy­wis­tości. I kiedy wy­daję mi się, że od­na­lazłem go na dob­re, nad­chodzi bla­dy świt i po­now­nie go gubię... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nosowska

Autorzy na literę
M N O