Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 62 fiszki

Co­raz więcej ludzi pot­ra­fi pi­sać pat­rząc w szkla­ny ek­ran. Ale co­raz mniej ludzi pot­ra­fi mówić pat­rząc pros­to w oczy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 51 fiszek • 28 lutego 2014, 00:24

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Two­je sta­ranie jest jak krop­la w oceanie nieskończoności...
Leczy czym byłby ocean, bez dużej ilości kro­pel ? 

aforyzm • dzisiaj, 18:02

Po całym dniu zrzu­ciłem swoją zbro­je w której się uk­ry­wam. Zro­biłem trzy kro­ki i roz­sy­pałem się po całym po­koju. Nikt nie przyszedł mnie poz­bierać choć tu lezę już wie­czność. Umarł błazen, niech żyje błazen. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:33

Każdy smu­tek cze­ka na swoją nadzieję, tak jak sa­mot­ność na kro­ki... za­nim ktoś za­puka do drzwi. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • dzisiaj, 17:32

Naj­pierw ciężka pra­ca, a po­tem cze­kać na rezultat. 

myśl • dzisiaj, 17:25

Nie lu­bię jak ktoś mówi mi, że mam zna­leźć so­bie chłopa­ka, po­nieważ żyję w prze­ko­na­niu, że to chłopak znaj­dzie mnie, a nie na odwrót. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:23

Obraz z ram wyszarpany

Wi­siał tak tu spo­koj­nie przez lata,
Podzi­wiany przez ty­siące oczu,
Tych sa­mych. Był, kiedy spadał,
Je­go przy­jaciel i zos­ta­wał na poboczu,
Spa­lony. Nie mógł nic zrobić,
Bo nic nie jest za­leżne od ob­ra­zu przecież.
Los, jak­by chcąc go zwyczaj­nie dobić,
Roz­szar­pał ra­my, tnąc os­tro jak mieczem... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:49

by­cie z kimś nap­rawdę - nie oz­nacza wie­czne­go trzy­mania się za ręce 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:46

"On złamał mi ser­ce,Ty złamałeś mi tyl­ko życie"

Lolita. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D