Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ŚWIĘTA TUŻ...TUŻ

Krop­le deszczu na szy­bach szeleszczą
Ni­by ciężko łażące chrabąszcze,
Drze­wa ociężałe chłodem nocy
Gałęzi na ziemię kładą gąszcze.

Sro­ga, mroźną igłą kłująca
Ta je­sień, ku zi­mie się chyli
Zieleń, jeszcze w tra­wie żyjąca
I ptaszę, co w gałęziach kwili.

Każdy ra­nek nadzieję niesie
Na pełen ra­dości, no­wy dzień
Budzący się gwar w na­gim lesie
Z twarzy niepew­ności zno­si cień.

Jodła w igłach zaw­sze świeżych
Ran­ki mro­zem tryskające
Zi­ma rześkim kro­kiem bieży
Wróży święta nadchodzące. 

wiersz • dzisiaj, 18:30

Do­piero te­raz uświado­miłam so­bie, że tak nap­rawdę nie pot­ra­fię chodzić. Boję się zro­bić krok naprzód. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:18

Jak żyć w świecie, w którym szcze­ra przy­jaźń i praw­dzi­wa miłość, nie mają żad­ne­go znacze­nia?..... W świecie w którym o tym czy ludzie są ze sobą de­cydują ban­kno­ty w por­tfe­lu, a praw­dzi­we uczu­cia są bez­wartościowe, czy war­to tak żyć?... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:16

Prze­mień niebo w ogród, który Bóg uk­wieci gwiazdami.


[*] 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:11

* * *

Bojąc się snów i swej podświadomości.
Bez­silna pat­rze jak ktoś ciem­ność ro­bi z jasności.
Sto­je brez­radnie pat­rząc jak odchodzisz.
Krzym Mój niemy, nie mo­ge nic zrobić.
Płacze choć łez nie czuje.
Rzu­cam się w prze­paść, lecz ktoś mnie ratuje.
Ktoś budzi mnie ze snu okrutnego.
Mówiąc, że nie dzieje się nic złego.
Lecz On nic nie wie, praw­da jest mu obca.
To mo­ja praw­dzi­wa rzeczy­wis­tość, a nie tyl­ko ta nocna. 

wiersz • dzisiaj, 18:09

nie każdy Chrześci­janin jest Ka­toli­kiem, lecz każdy Ka­tolik jest Chrześcijaninem 

aforyzm • dzisiaj, 17:59

Mogę cię zra­nić, skrzyw­dzić, poz­ba­wić sen­su is­tnienia. Pa­miętaj, że jes­tem dla ciebie ni­kim. Na­wet jeśli się zna­my i lu­bimy. Na­wet jeśli chodzi­my ra­zem do pra­cy, czy też mie­szka­my na jed­nym osied­lu. Praw­dziwą po­rażkę po­niesiasz ty. Słowa, to tyl­ko (aż) słowa. Sta­raj się je trak­to­wać tak, by w duszy brzmiały jak ich zu­pełne przci­wieństwa. Nie wierz w ich prze­kaz, jeśli chcesz być szczęśliwy. 

myśl • dzisiaj, 17:48

jak przys­tało na piątek
w głowie - porządek
...
pusto.stan 

myśl • dzisiaj, 17:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C