Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

CZA­SEM O BY­LE CIEŃ
CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA,
A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

Gdy prze­ras­ta nas życie, cho­wamy się w je­go cieniu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 63 fiszki • 1 września 2014, 23:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

wyznanie

Siedząc przed lus­trem duszy
widzę Ciebie z myślą co kusi
by w każdym cen­ty­met­rze czuć
Twój do­tyk na ma­pie ciała,
by wyz­wo­lić sza­leństwo cze­kania
na po­now­ne wróć
bez zbędnych słów.
Sam nie wiem czy już , 
czy też po­tem znajdę
w ok­ruchach namiętności
ma­gie wyz­wa­lającą Cię
z przesłania nicości.
Mo­je jest co czu­je gdy
two­je będzie co pragnę
by wspólne wskrze­sić sny
na ja­wie i przyszłości... 

wiersz • dzisiaj, 23:49

Wy­rywam kon­tek­stu szmer. Kon­tras­tem ścian rozróżniam ból. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:27

Czas...

Wy­biorę się na bal
gdy na­dej­dzie czas
z marzeń suk­nie założę
jak noc zwiewną.

Wal­ca zatańczę
pod ręką z życiem
by nie po­mylić kroku
lek­cje brałam ze śmiercią.

W blas­ku maski
jak ze snów snutej
poszu­kam ludzi
od­bi­tych w spojrzeniach.

Gdy godzi­na wybiję
już nie os­tatnia
na­dej­dzie czas
by ba­wić się dalej.

...na życie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 23:23

Dziś tyl­ko obłuda tańczy nad roz­trwo­nioną miłością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 23:01

Do mo­jego włas­ne­go, ma­lut­kiego świata właśnie wtar­gnęła ok­ropna burza z piorunami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:57

Nie lu­bię wspom­nień i pi­wa o 2ra­no, cichej moc­nej mu­zyki i za­pachu Twoich per­fum, nie lu­bię na­wet Two­jego czar­ne­go ko­ta, z którym spędziłam więcej no­cy, niż z Tobą, nie lu­bię też Two­jego uśmie­chu i nie po­lubię rozmów o miłości. Nie po­lubię nicze­go, prócz spa­cerów wzdłuż Od­ry. To lu­bię, aż za bardzo. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 22:57

..by słowa miały znacze­nie, wy­powiadaj je zgod­nie z włas­nym sumieniem.
**************************************************
Odtwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 22:56

Każdy ma swoją bez­ludną wyspę, na której mu­si po­być sam. 

myśl
zebrała 12 fiszek • dzisiaj, 22:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O