Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zaz­drości­my tyl­ko te­mu, na które­go miej­scu mog­li­byśmy się zna­leźć sami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

Zaz­drość to ta­ki mały drań, który piórkiem chci­wości łas­kocze nasze ego. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 131 fiszek • 16 października 2010, 13:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wola walki

Choć życie wie­cznie kładzie kłody pod no­gi,
Stań i wal­cz o swo­je wymogi
Na­wet gdy leżysz i płaczesz nad losem,
Zaw­sze masz szansę by wstać i wal­czyć z patosem
Więc sios­tro czy bra­cie za­ciśnij zęby
i wal­cz o swój ho­nor, nie splu­gaw swej gęby,
Nie przy­nieś wsty­du imieniu co nosisz...

Idź przez życie z wy­piętą pier­sią :)

Zmieniam­Nick - "Czarny" 

wiersz • dzisiaj, 12:27

dzień

przed wiel­kim dniem
sta­wia się
neono­we afisze
ko­lej­ki wódki

przed wiel­kim dniem
układa się
os­tatnią garść włosów
niez­darne słowa

przed wiel­kim dniem
nie wie się
że jest 

przed wiel­kim dniem
dzień
jest wielki 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:19

Długo może nie żyję, ale zdążyłam zauważyć pewną rzecz, iż obojętnie jak bar­dzo coś/ktoś jest dla nas ważny, może i na­wet naj­ważniej­szy z cza­sem przychodzi bez­li­tos­ne zo­bojętnienie, które za­biera wszys­tko ze sobą, że człowieka nie ma się już z cze­go poz­ba­wić, zranić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:09

Smut­ne jest życie, które­go ce­lem jest ciągłe cze­kanie na śmierć. 

myśl • dzisiaj, 12:08

* * *

Si­nieję

Pod ubraniem
Złudzeń i oczekiwań
Mie­szkam ja 

wiersz • dzisiaj, 11:49

Kontrowersja

Czas go­ni zdarze­nia, prze­mija po­zos­ta­wiając życie. Każda
se­kun­da tli no­we pla­ny, nową his­to­rię. Zwaną inaczej
wspom­nieniami, które bez­tros­ko po­zos­tają w pa­mięci. Zbiór
uczuć lęku, smut­ku, strachu, ra­dości i ek­sta­zy. Wpływają
one na nasze oso­bowości, przez co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:21

MOJA ROBOTA

Je­dyn wo­li być na topie
Dru­gi w pud­le kuńczy marnie
A jo kiedy chce zarobić
To se ide po latarnie

Tam ro­bote to mum takum
Że już in­ne me nie kuszum
Bo sie wca­le nie narobie
Kiedy d...se poruszum

A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:11

Nie sta­raj się i nie trudź zaw­sze przyj­dzie ktoś
kto bez zażeno­wania zruj­nu­je twe dzieło. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D