Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 51 fiszek

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 199 fiszek • 1 lipca 2010, 09:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Gdzieś się za­podziała miłości
co byłaś pal­tem na słotę
pa­raso­lem na deszczo­we i upal­ne dni
Dłonią, co pod­no­siła z upadku

Jes­teś gdy świeci słońce
gdy us­ta sma­kują miodem
lecz rozpływasz się z łzami
cho­wasz się za chmury

Cze­muś miłości umarła
Byłaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:38

Ci, którzy...

Ciągną do mias­ta jak ćmy do światła
Cho­ciaż os­tatnia la­tar­nia zgasła
Z da­la od sa­mot­ności mieszkań
Nie wiem czy dojdą do siebie
Nie sądzę, sku­piają emocje
Za pieniądze...

...Przy umywalkach
Opłakują skut­ki swych ścieżek
I mi­mo bólu i nie dowierzeń
Brną w zu­pełnie dzi­siej­sze jutro
Nie poz­wa­lając emoc­jom usnąć
Mar­twy­mi roz­terka­mi ścieląc rynsztoki

O kim mo­wa, o kim? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:13

Częste wy­jaz­dy - żeby nie być. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:01

Za­miast miłości, to ból głowy nad­szedł pierwszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:58

pat­rząc w niebo
można my­lić dro­gi i oddechy
roz­rastać się na wszys­tkie strony
by poczuć jak drży ziemia


z cyk­lu : cy­namo­nowe zapatrzenia 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 10:49

rzeczy lu­bią gdy mówi się o nich w sposób, na ja­ki zasługują

wspomnieniom... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:48

Mo­ja naiwność.
Ona jed­na, wier­na jak pies. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 10:12

ze strzępów nadziei splotę pajęczynę w którą schwy­tam wreszcie szczęście 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P