Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Trze­ba przyz­nać, że wśród in­te­ligentów także tra­fiają się wyjątko­wo mądrzy ludzie, nie da się te­mu zaprzeczyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie to coś pomiędzy,
ale nie mogę też zaprzeczyć... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 72 fiszki • 6 września 2010, 23:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Płomień...cza­sami żarem przymiera... 

myśl • dzisiaj, 19:21

* * *

Mam śla­dy na sercu
życie nie raz sparzyło
mnie od środka
diabeł wciąż pu­kał do mych drzwi
szłam tą drogą tam i z powrotem
wra­całam po więcej
nie mu­sisz być królem te­go świata
dopóki jes­tem bo­hate­rem two­jej książki. 

wiersz • dzisiaj, 19:02

Ranić, kochać, umierać...

Dziś jest dzień, po­ten­cjal­nie ta­ki jak każdy in­ny, zwyczaj­ny, niewyróżniający się z tłumu in­nych dni i przeżyć, a jed­nak, coś go odróżnia... To dzień z tab­liczką "roz­pacz", kiedy krzyczysz, a nikt Cię [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 18:47

Mam cichą nadzieję, że jeszcze kiedyś mnie przy­tulisz. Do dziś pa­miętam Two­je słowa "Kiedyś mnie bar­dziej po­kochasz". Skąd do cho­lery to wiedziałeś...? 

myśl • dzisiaj, 18:46

Naj­ważniej­sze to umieć w spo­koju przecze­kać nies­podziewa­ny mrok.

24.07.2014r.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:41

Chy­ba za bar­dzo się angażuję,
dałem so­bie szla­ban na cy­taty na dwa dni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:36

Ludzie nie są przyz­wycza­jeni do wi­doku czer­wieni opiewającej us­ta ko­biety. Niemalże od ra­zu ko­jarzy im się to z pros­ty­tucją czy jakąś ek­stra­wagan­cją, kimś z in­nej pla­nety. Mi oso­biście czer­wień na us­tach ko­biety ko­jarzy się prze­de wszys­tkim z klasą, którą każda z nas po­win­na w so­bie mieć, z swe­go rodza­ju ko­biecością, która po­win­na po­ciągać i na­pawać ta­jem­nicą. Bo­wiem us­ta ko­biety są pełne tajemnic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:29

Samotność

Będąc sa­mot­ni dochodzi­my do różnych rzeczy, zaczy­namy zauważać i do­ceniać to co było dla nas niczym. Każdy ko­lor, ob­raz lub zdjęcie mówią nam więcej niż in­ni dadzą radę dos­trzec. Życie zaczy­na być [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty