Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Mo­je ciało drży w blużnier­czym uwielbieniu
otoczo­na łuną światła
nucę pier­wsze słowa wiedzy
używam sreb­rnej różdżki
by na­ryso­wać ser­ce w powietrzu
używam złotej różdżki
by rządzić w krwi i ogniu
chcę oczyścić po­wie­rzchnię mo­jej planety
dzi­waczna kon­ste­lac­ja to koniec. 

wiersz • dzisiaj, 17:53

cza­sem wys­tar­czy kwiat i myśli uniosą motyle... 

myśl • dzisiaj, 17:50

chwy­cił ją mocno
skrępował
łap­czy­wie ssał jej wnętrze
pragnął poczuć coś z serca
z serca...
po chwi­li już wiedział
to wszys­tko
to wszys­tko z biedronki
z biedronki...
 

myśl • dzisiaj, 17:47

Roz­chy­lała us­ta, na­bierała po­wiet­rze i gdy już mówić miała, niepew­ność ją opamiętywała. 

myśl • dzisiaj, 17:06

życie jest... przegadywane 

myśl • dzisiaj, 16:46

"W głąb lawendowych uliczek" - prolog powieści

Odtwórz

Ze sma­kiem ape­tyczne­go połącze­nia se­ra Reb­lochon i wi­nog­ron w us­tach, cze­kałam, aż po­woli wyłoni się prze­de mną La­zuro­we Wyb­rzeże. Zachwyt do­tykał mo­jego wnętrza, gdy uka­zywały się urze­kające pas­ma gór, otu­lonych bujną zielenią, [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 16:12

kiedy budzę się rano
cieszę się ,że jest NO­WY dzień
bo ilu jest takich,
którzy go nie zo­baczą ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 15:36

Ludzie za­pat­rze­ni je­dynie w swo­je ob­licze, po­tykają się wciąż o pot­rze­bujące serca... 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 15:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N