Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 106 fiszek

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 40 fiszek • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Śmiało, bądźmy romantyczni. 

aforyzm • dzisiaj, 21:34

a kiedy w najgłębszej no­cy zgaśnie os­tatni pro­myk nadziei, pa­miętaj, że do­piero wte­dy można zo­baczyć pełne piękno gwiazd. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:14

Szczęście

Po ty­lu la­tach bez Ciebie py­tasz, czy jes­tem szczęśliwa?
Po­wiem Ci, że nig­dy nie czułam się lepiej.
Mogę przyz­nać, że w końcu się po­godziłam, z tym że od­szedłeś bez słowa.

A czy wiesz co było [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:08

Ry­suję tyl­ko dla nich po­jedyn­cze kar­tki z sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 21:00

Naj­trud­niej­sze wy­dają się być od­po­wie­dzi, na naj­pros­tsze pytania 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:57

Nie chcę Hap­py En­du. Mi­mo, że jest szczęśli­we, to wciąż zakończenie... 

myśl • dzisiaj, 20:50

Są miej­sca, z których się nie wra­ca. Są szko­dy, których się nie naprawi.
-Ja­mes Frey - Mi­lion małych kawałków 

myśl • dzisiaj, 20:30

Pisząc mażę 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L