Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W woj­nach, bez względu na to, która stro­na będzie się uważała za zwy­cięzcę, nie ma wyg­ra­nych, są tyl­ko przegrani. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki

To nie jest dep­resja, ja wyg­ram z światem, dziś po pros­tu mam przerwę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • 9 grudnia 2013, 11:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ko­lej­na już oso­ba po­wie­działa mi słysząc ja­kie mam pla­ny: " będzie, co ma być ... i nic nie po­radzisz... "- a ja mówię, że będzie tak jak ja chcę, bo jak­bym miała [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 16:59

Bra­kiem uczuć roz­dziera jej ser­ce !
Wyr­wie je na amen !
A Ona ? .. Krwa­wi Cicho pogrążona w bólu .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:40

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH cz. 14

Tra­dyc­ja za­bija mądrość, wiedzę i rozsądek.

Jo­natan Fyrfl

Im da­lej w las uczci­wości wo­bec siebie, tym bar­dziej Chrys­tus nie jest Bo­giem, ale miał gadane.

Wuj Stach

Ko­mu - czemu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:20

Słowa - fo­tog­ra­fie mi­nionych chwil. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 15:45

Może do wielu nie do­ciera ale w miłości zos­tała nadzieja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:37

Marze­nia mają skrzydła,
ale szyb­ko od­la­tują i cza­sem działają,
jak pożyw­ka Red Bull. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 15:20

* * *

Spię sa­mot­na w męskiej koszuli
trzy życze­nia w mej dłoni
niech ból cię oszczędza
który wpa­da przez ok­no puste
i rozśmiane­go deszczu we włosach
gdy od­naj­dzie cię miłość
niech trwa prawdziwie
o to proszę w mym dru­gim życzeniu
gdzie jest te trze­cie życzenie
scho­wane głębo­ko we śnie
proszę niech tyl­ko przeżyje je­den dzień
świadoma... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:19

Naj­większą karą dla kłam­cy jest to, że nie pot­ra­fi zaufać.. Na­wet sobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C