Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki to je­dyny ra­tunek, żeby człowiek nie za­pom­niał, że jest człowiekiem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 32 fiszki

Spra­wiasz, że czuję się jak koło za­paso­we. Zaw­sze go­towy, lecz naj­częściej niepot­rzeb­ny. Wra­cam do łask, gdy po­wiet­rza ko­muś brak. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 170 fiszek • 9 maja 2010, 11:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

więzienie

Kaźdy dzień ta­ki sam
ze­gar zat­rzy­mał Twój czas,
kro­ki w ce­li odmierzają,
twe­go zy­cia świat,
który zawęził się do więzien­nych krat.

Pus­tka bez dna
w prze­paść wtrąca,
gdzie nie ma juz nic
nadzei,sen­su....a sznu­ra brak.

Opuszczo­ny bez sił i wiary
du­sisz się wśród czte­rech ścian,
niepot­rzeb­ny nikomu,
ta­ki los pieprzony
zesłał Ci ten świat.

Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 21:11

Og­rze­wam siebie ciepłem słonecznych dni.

let­ni czas... 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 20:54

Aniele mój ...
gdzie skry­wasz swo­je skrzydła, gdy wodzisz mnie na po­kusze­nie ...


(18 kwiet­nia 2014) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:53

Spadła ma­low­nicza mi­sa, roz­biła się w drob­ny mak.
Pos­kle­jana nie będzie tak piękna jak była.
Ale... na­dal trzy­mać będzie wodę. 

myśl • dzisiaj, 20:47

Dziś i już do końca.

Usiadła przy biur­ku z czystą kar­tką pa­pieru i czar­nym długo­pisem. W ok­na za­cinał os­tro deszcz. Pat­rzyła za ok­no i po­myślała. Na­reszcie pa­da, ile ziemia mu­si cze­kać ze swoim prag­nieniem. Nie de­cydu­jemy w [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 20:45

Za­nim um­re przyj­dzie do mnie ona, miłość spra­wi, że nie będe mu­siał umierać w sa­mot­ności. Złapie mnie za ręke i pop­ro­wadzi w stro­ne światła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:32

Nasze dro­gi ob­rały prze­ciw­ne kierun­ki co nie oz­nacza, że kiedyś nie sta­niemy na tej sa­mej drodze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:03

Waż każde słowo wy­powie­dziane ...
Pa­miętaj, znaczy ono ty­le, ile oso­ba która je wy­powiada ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty