Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mówią, ze naj­piękniej­szy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał. 

myśl • dzisiaj, 21:20

Maślany sen

Z mętnej wo­dy twarz
a może na od­wrót
Niejed­noznaczność.
Wy­pat­ruję
urzeczo­ny początkiem
całej mlecznej reszty
którą ubiję na masło.
Sa­ma też lu­bisz więc nie za­mykaj oczu
bo wca­le nie za­mie­rzam Cię zdradzić.
To tyl­ko suchy chleb przes­tał mi sma­kować

…tak łat­wo upaść na pos­ma­rowaną stronę.

Odys, kwiecień 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/04/16/maslany-sen/ 

wiersz • dzisiaj, 21:14

Zaw­sze ufaj, że dob­ro powraca
by ten bu­merang nie tra­fił Cię w twarz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:14

Takie nic.

Gdy kiedyś obudzę się
bez ciebie.
Czy zat­rzy­ma ktoś czas?

Gdy kiedyś po­zos­ta­nie mi,
w ser­cu je­dynie pustka.
Jak zat­rzy­mam żal?

Gdy już kiedyś, życie,
zos­ta­wisz mnie.
Gdzie spot­kać cię mam?

Gdy kiedyś zo­baczę cię
na roz­sta­ju dróg,
nie sa­ma odejdę. 

wiersz • dzisiaj, 21:14

Życie, to nasza te­raźniej­szość, a nie przeszłość widziana ja­ko przyszłości
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 21:13

Niszczą nad rzeczy, które naj­bar­dziej kochamy. 

myśl • dzisiaj, 20:58

* * *

Mus­ne­ly powitaniem
Zas­kocze­niem otar­te
Ta­jem­niczo bliskie
Ozieb­loscia wskrzeszaja
Tęsknotę ciepła
W nieznajomości
Pełnej bliskości
His­to­rię odmawiają 

wiersz • dzisiaj, 20:51

bzy

Przyszła wiosna,
do życia wniosła
kwiaty, a właści­wie krzew
BEZ

BEZradność
BEZnadzieję
BEZsenność
BEZmiłość 

wiersz • dzisiaj, 20:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H