Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pog­rzeb - za­bawa w chowanego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek

W grun­cie rzeczy człowiek pochowany. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki • wczoraj, 11:04

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie ma od­po­wied­nio su­rowych kar dla do­mowych tyranów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:44

Szu­kając szczęścia na siłę, krzyw­dzi­my się bardziej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:36

Tęsknię [*]

Pa­miętasz tą pier­wszą roz­mowę? To Pier­wsze spoj­rze­nie? Ten głos który co noc przy pożeg­na­niu mówi KOCHAM CIE? Właśnie te­go mi bra­kuje two­jego spoj­rze­nia tej roz­mo­wy i piękne­go, uz­dra­wiające­go słowa: ,,Kocham Cie 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:19

Rzeczy, które bolą, wyrzućmy z pa­mięci. Niech będzie więcej miejsca.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 23:17

każdy kto świado­mie i dob­ro­wol­nie grzeszy jest przy­ja­cielem diabła 

aforyzm • dzisiaj, 23:10

Ad novum

"Szepczę
i słowa roz­kołysa­ne ryt­mem wiel­kiej wody
plotą się w wiersze
mokre
bar­dzo słono biegną pop­rzez twarz."
(Ha­lina Poświatowska)

Piękna kometo.
Czar­nym jak sa­ma noc warkoczem
prze­cięłaś mo­je błękit­ne niebo na pół
zwias­tując katastrofę.

Nie zasłoniłem zwier­ciadeł duszy.

Chwi­la zapatrzenia
i wszys­tkie in­ne gwiazdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:09

Za­nim głośno przek­lnę Kierowcę, który zmusza mnie do zmniej­sze­nia prędkości, w głębi duszy Podziękuję Mu… być może właśnie ura­tował mi życie. 

myśl • dzisiaj, 23:02

W życiu sta­ram się nie mieć wrogów...O przy­jaciół nie zabiegam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 22:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L