Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 28 fiszek • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nadzieja...pychą w beznadziejności... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:39

zrozum

chwi­la jest przednia
naiw­na
bo nie brak mi odwagi
by stwier­dzić
ja­ki ze mnie per­fekcyj­ny człowiek
idę aleją myśli do końca
z kawałkiem
spa­lone­go chle­ba
sen
tyl­ko dziw­ny
dławi mo­je myśli
i układa mnie
na won­nej pościeli
a ja 
chcę rwać wi­nog­ro­na życia
aż po sa­me krzaki
i żyć pi­janym wzrokiem
łapać
codzien­ności
aleją pośród dębów spa­cero­wać
z życiem
głosząc wo­koło światu żem nie narodzony
ja pragnę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:35

Przed Tobą

Przed tobą
nie wie­rzyłam w Ro­mea i Ju­lię, umierających z miłości.
Ta­kie dra­maty nie spędzały mi snu z po­wiek, ale to uległo zmianie
ta his­to­ria mnie zmieniła...

Mówią, że się wie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:34

Żeby Ci w sa­mot­ności, smut­no nie było.
Przy­pomi­nam, że jes­tem Twoją je­dyną dziewczyną. 

myśl • dzisiaj, 17:15

WIECZÓR

Za­pach siana i ru­mian­ku
mięty, won­ne­go ma­jeran­ku.
Świer­szcz do ucha przyg­ry­wa
zmrok już kształty roz­my­wa.

Jeszcze niebo zru­mienione,
zacho­dem słońca różowione.
Na­wet liść się nie po­rusza
roz­krzycza­na cichnie dusza.

Ar­tyści wie­czor­ny koncert [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:14

Ludzie narze­kają na sy­tuację w kra­ju, a sa­mi nie idą do urn, lub głosują ko­lej­ny raz na tą samą par­tię i te sa­me obiet­ni­ce. Nie tyl­ko rząd jest zły, taką samą winę za to co nas otacza po­nosi­my my sa­mi wy­kazując obojętność i brak so­lidar­ne­go pro­tes­tu wo­bec oku­pan­ta spod okrągłego dachu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:47

***

Miłość jak wo­da za­taczała koło
Kro­pel­ki płyną po morzu dusz
Nie py­tasz wte­dy co to się stało
Po pros­tu kochasz kochasz i już

Gdy­by odeszła tam­tej jesieni
Nim ser­ce dało wy­raźny znak
Gdy­by zam­knęła się w niemej przestrzeni
Ach gdy­by! Dziś ja­ki byłby twój świat?

Roz­bi­ja się falą po kli­fie zdarzeń
I tak swój żywot kończy ta toń
Lecz gdzieś na skra­ju ludzkich marzeń
Twe ser­ce woła: Miłości! Miłości płoń!
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:45

Mo­je uza­leżnienie od za­dawa­nia py­tań jest pra­wie tak sa­mo sil­ne, jak Two­je od od­po­wie­dzi "nie wiem". 

myśl • dzisiaj, 16:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś