Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I cho­ciaż to mnie kiedyś wy­kończy, to zaw­sze będę Twój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:44

Bezpowrotnie

Człowieko­wi można odebrać
wol­ność i ra­dość życia za­nim je pozna,
spra­wić że sam się nienawidzi,
ucieka sam przed sobą ,
bo wszys­tko co czu­je podłe jeno.

Szu­kam tyl­ko ta­kiej swo­jej postaci,
której bym nie nienawidził.
W ciem­nośći się pogrążyłem strasznej,
z której pow­ro­tu nie ma
i myśli straszne w mo­jej głowie,
piekło w moim ser­cu i ogień w lędźwiach.

Wszys­tko cze­go pragnę
to wejść w Ciebie, usnąć
i już się nie obudzić. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:43

Roz­kla­dająca się przy­jaźń.. ideal­ny nawóz na grunt zobojętnienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:17

PRAGNIENIE

Bez miłości życie ma śred­ni sens.
Wychodzę więc te­raz z uky­cia na miasto,
bo dość już mam sa­mej bycia.
Będę Cię szu­kać aż znaj­de Cię.

Gdziekol­wiek jes­teś, od­szu­kam Cię.

Mo­ja uśpiona namiętność
mu­si się w końcu obudzić.

Wśród tylu [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 03:05

Milion Dolarów.

Przeczy­tałem na świstku
mi­lion dolarów
więc skoczyłem z radości
oka­zało się jednak
że to nie mo­je konto
że jes­tem sam

Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:00

Im bar­dziej poz­na­je świat i ludzi tym bar­dziej za­daje so­bie py­tanie co chce od siebie?cze­go szu­kam ?i co chce zo­baczyć ?zy­cia i ludzi nie zro­zumiesz możesz im je­dynie podzięko­wać za doświad­cze­nia przeżycia [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 02:03

...

Miłości moja
Ser­ce me nieugięte
Wiaro
Nadziejo
Uśmie­chu promienny

Dziękuję, że jesteś.

Blas­ku w ciemności
Dźwięku w ciszy
Na­wet gdy milczę
Ty zaw­sze słyszysz

Jesteś.
A ja
Słyszę nad sobą
Aniel­skich skrzy­deł
szum. 

wiersz • dzisiaj, 01:38

niena­wiść dla wrogów
wol­ność dla przy­jaciół
ana­liza dla policji 

myśl • dzisiaj, 01:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Flaubert

Autorzy na literę
E F G