Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Z ko­bietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgad­nie; co zro­bi nikt nie wie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 35 fiszek

Każdy w żar­cie uk­ry­wa swoją prawdę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 39 fiszek • 26 kwietnia 2013, 23:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ludzkość jest jak rozpędzo­ny po­ciąg. Sądzi, że jest nie do zat­rzy­mania i często za­pomi­na, że je­go pęd jest dlań naj­większym wrogiem. 

aforyzm • dzisiaj, 23:08

Krop­la się prze­lewa, gdy nic nie skapnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:41

Is­tnieje ta­ka re­lac­ja między ko­bietą a mężczyzną,
która jest głębią dusz bez szan­sy na do­tyk ciała... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 22:27

W ciche wie­czo­ry tęskno­ta za Tobą dos­kwiera najbardziej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:09

I choć nie było Cię trochę,
i nie wie­działam czy jeszcze tu wrócisz,
a głos rozsądku ka­zał mi o To­bie zapomnieć,
to w głębi ser­ca czułam, że to jeszcze nie jest koniec... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:45

Dlacze­go tak się dzieje, że gdy dos­ta­jesz szansę to moc­niej wiatr w oczy wieje? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:33

to koniec. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:28

Gdy jes­teś już na szczy­cie masz tyl­ko jed­no wyjście, spróbo­wać polecieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E