Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 99 fiszek

Można po­wie­dzieć ,że gdzieś głębo­ko wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi, lecz nasza in­ter­pre­tac­ja świata jest odmienna. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 102 fiszki • 21 maja 2011, 20:44

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Na szczęście, dziewic­two jest zja­wis­kiem tak rzad­kim, jak Ame­ryka­nie z ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym, na nieszczęście. 

myśl • dzisiaj, 15:27

Mówisz do mnie słod­ko bez na­mysłu, uciekasz, i zos­ta­wiasz gorzki smak rozpaczy. 

myśl • dzisiaj, 15:27

Jesienna zaduma

W je­sien­ny, słoneczny dzień usiadła na drew­nianej ław­ce nad je­ziorem. Uwiel­biała tam przychodzić sa­ma za każdym ra­zem, kiedy była tak szczęśli­wa, że każdy, naj­drob­niej­szy szczegół po­wodo­wał uśmiech na jej piego­watej, smukłej twarzy. [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 15:23

Is­tnieją ta­kie prag­nienia, że na­wet cisza przys­ta­je przy ustach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:01

A kiedy zam­knę oczy...
z za­pom­nienia przyjdziesz...
dot­kniesz ust tak czule...
ro­zer­wiesz te łańcuchy...
nie będzie strachu ni pokory
runą wszel­kie zapory... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:31

Cza­sem płaczę Słońcem przy Tobie....
Cza­sem płaczę Deszczem po Tobie....
Po­tykam się i rozkwitam...... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:16

Zatańcz ze mną ...

Za­tańcz ze mną aż po świt
Niech Ci nie będzie wstyd.
Nie przej­muj się tym co ludzie powiedzą
Ważne że jes­teś ze mną.
Niech liczy się dla Nas ta jed­na chwila
A ja Ci każdą z tych chwi­lek będę umilał.
Po­daj mi dłoń i tańcz ze mną całą noc
Niech świt Nas tu zastanie,
Te­go pragnę mo­je kochanie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:46

SZALEŃSTWA GINGERS - POCZĄTEK

Na­wet nie myślałam, że to się tak zacznie. Stał tam opar­ty o ścianę koło bud­ki te­lefo­nicznej i ko­goś wy­pat­ry­wał. Był wy­sokim szczupłym bru­netem ub­ra­nym w biały pod­koszu­lek, skórzaną kur­tkę, kla­syczne dżin­sy i [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 13:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E