Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 30 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jabłko,
to ta­ki dziw­ny "owoc niez­go­dy" pros­ty, skrom­ny "królew­skim zwany". 

myśl • dzisiaj, 20:39

Każdy ma w swoim życiu do prze­bycia ok­reśloną drogę. Nie da się jej przejść na skróty... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:30

Nie ura­tuję świata, ale od dzi­siaj będę dob­ry...od tak, dla siebie. Nie będę na siłę le­karzem dusz, ale dziś wie­czo­rem obiecuję, że podziękuję za dzi­siej­szy dzień przed pójściem spać. Nie ura­tuję świata, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:21

Trze­ba dążyć do te­go, co niemożli­we, żeby osiągnąć to, co możliwe. 

myśl • dzisiaj, 20:13

Muszę wszys­tko zro­bić, aby być naj­lep­szą wer­sją siebie samego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:07

Na­jok­rutniej­szym rodza­jem bólu, jest ból wy­wołany świado­mością, bra­ku możli­wości by­cia z ukochaną osobą. 

myśl • dzisiaj, 19:57

Gdy­bym mógł cofnąć się w cza­sie, by nap­ra­wić naj­większy błąd me­go życia. - Nie zro­biłbym te­go, bo nie poz­nałbym Ciebie. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:46

Me sto­py stąpają po ziemi, dusza od­fru­wa po­nad niebiosa, myśl krzyczy zos­tań a ser­ce tyl­ko kołacze i sta­pia ok­ruchy bla­dej nadziei 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dickens

Autorzy na literę
C D E