Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Trze­ba przyz­nać, że wśród in­te­ligentów także tra­fiają się wyjątko­wo mądrzy ludzie, nie da się te­mu zaprzeczyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie to coś pomiędzy,
ale nie mogę też zaprzeczyć... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 64 fiszki • 6 września 2010, 23:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ma twarz ma­lowaną błotem ten,
kto prawdę zos­ta­wia na potem. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 00:14

ROZPACZAM

Roz­paczam nie nad lo­sem
nie nad ciała słabością.
Roz­paczam...nad cier­pieniem,
nad wal­ki niemożnością.

Jak bar­dzo bo­leć mu­si
dusza oka­leczo­na!
Sa­mot­ność, którą du­sisz
nim w za­ciszu ścian sko­na...

Wyr­wijże ser­ce mo­je,
ro­zer­wij je na strzępy.
Niech nie cier­pi za dwo­je,
niech już znik­nie ból tępy.

Roz­paczam...nic nie mogąc.
Pogrążam w bez­silności.
Roz­paczam nad bez­miarem
naszej beznadziejności...  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:09

* * *

nie afiszuj się z miłością

jest krucha i delikatna
pot­rze­bu­je troski
i bezpieczeństwa

ona nie chce
być gwiazdą

jest amatorką
daj jej swobodę
dobrą sofę
dro­gie wino
ja­kiś kawior
al­bo szpinak

roz­pieść ją
do końca

a zostanie

wciąż nienasycona

wte­dy będziesz mógł
ją pokazać
ubo­giemu światu

nie na­sy­cisz jej
lecz wysławisz

nie wy­noś jej na ołtarze

scho­waj pod łóżkiem
za­kop za garażem 

wiersz • dzisiaj, 00:06

Wszys­cy prag­niemy swo­jego "długo i szczęśli­wie", ale dzi­siaj zgodziłabym się na­wet na "krótko..." 

myśl • dzisiaj, 00:05

Po­zo­ry dob­rych in­ten­cji, są czyjąś grą na żywym or­ga­niz­mie, pry­watą i fałszem.
Przy­bierają nieraz maskę naiw­ności, by kreować i uda­wać ko­goś kim się nie jest, przed ludźmi.

Roz­bieram się wewnętrznie, tyl­ko przed człowiekiem, które­mu ufam.
To i tak za dużo, bo wiem, że naiw­ność - przeg­ry­wa zawsze.

Chroń włas­ne dziec­ko naiw­ności, bo w nim jed­nak wiel­ka siła, wiara, uf­ność i go­to­wość do mądrej miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:04

Miłość...
~~~~~~~~~~~~
Gdy się po­ruszy przy­gasające og­nisko, ogień może rozbłysnąć od no­wa :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:01

Korzyści skłaniają do od­wa­gi.
nie bądźmy ma­terialis­ta­mi, nie kieruj­my się tyl­ko tym, ale po­myślmy o korzyściach dla ducha, ciała, rozumu 

myśl • dzisiaj, 00:00

W krainie mych snów.

Znów jes­teś tu
W krainie mych snów
Żebym tyl­ko dot­knąć Cie mógł
I po­wie­dzieć na ucho kil­ka słów

Abym tak, w śnie zasnąć mógł
I w tym podwójnym śnie, wyśnił Cie
I gdy obudzę się już
Ty stała byś tuż

Nap­rawdę, na jawie
Ja­ko Anioł, ja­ko Kocha­nie
Ta­kie jest sen­ne marze­nie me
By To­bie po­wie­dzieć, Kocham Cię

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

King

Autorzy na literę
J K L