Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

Czas jest je­dyną rzeczą, którą dos­ta­jemy za dar­mo, a jed­nocześnie taką, dzięki której możemy od­nieść ja­kikol­wiek zysk. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 80 fiszek • 12 listopada 2011, 01:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pier­wszym wa­run­kiem spros­ta­nia zmianom jest wyz­by­cie się lęku przed nimi.

- Flo­rian Znaniecki 

myśl • dzisiaj, 08:40

Miłość rządzi się swoimi prawami. 

myśl • dzisiaj, 08:38

...

Treść two­jego serca
Sma­kuje niczym miód
Sma­rować nią można
Codzienną kromkę chleba

Nie wy­magam zbyt wiele
Zas­pa­kajasz mój głód
Jes­tem tobą nasycony
Cóż więcej mi potrzeba

Twój aro­mat się rozpływa
Wy­pełniając moją krew
Jak bos­ka ambrozja
Przy życiu utrzymuje

Czar­na ka­wa o poranku
Gdy jes­teś blis­ko mnie
Tra­ci swoją gorycz
Wyjątko­wo smakuje 

wiersz • dzisiaj, 08:27

Ko­bieta. Mężczyz­na. 
To życie. To miłość. To piękno. To my. Ma­my w so­bie miłość. Swoją własną miłość. A kiedy od­naj­dziesz tę je­dyną, po­daruj jej swoją miłość. A ona da ci swoją. I [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 07:57

Nie mogę zasnąć - 
Mor­feusz ow­ce liczy.
Sam spać nie może. 

haiku • dzisiaj, 07:47

SZARY WYWIAD

Narze­kaniem i kry­tyką na­ziem­ny święty ra­no ty­mi cecha­mi się stroi,
przy­pud­ru­je obłudą, roz­czesze fałszywą ra­dością na aniel­skiej twarzy.
Mo­hero­wy kaszkiet na straży przyz­woitości wśród złego lu­du już stoi.
Sza­ry wy­wiad pełny pychy co w [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:42

Kiedy umiera nadzieja, wszys­tko wokół niej także. 

myśl • dzisiaj, 06:27

starziki

star­ka i starzik
sied­li wed­le kachloka
łona jak co wieczór
cwi­ter poczła sztrikować
łon swe oczy zmen­czo­ne zawar

zaś był na przodku
kaj te­la lot fedrowoł
ko­le niego Zeflik
z kam­ratów najlepszy
wte­rego Pon­boczek dow­no już zabroł
trocha da­lij ta­ki mały karlus
Pyter [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N