Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 94 fiszki

Ktoś kto uczy się na czas, nie ma szans z tym, który uczył się z czasem. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • 28 września 2015, 21:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żyć bez Ciebie to czekać. 

myśl • dzisiaj, 18:01

Kłótnia w związku to rzecz nor­malna, później kil­ka cichych dni.. Ale kiedy przyj­dzie czas na "przep­raszam" a za­miast te­go słyszysz ko­lej­ne wy­mie­rzo­ne w Ciebie po­cis­ki, to już nie jest miłość... 

myśl • dzisiaj, 17:56

Do każde­go z nas, prędzej, czy później może za­pukać zdrada.
Wszys­tko za­leży od te­go, czy uchy­limy jej drzwi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:08

Mo­je "Lo­ve Sto­ry" stoi na półce między bajkami... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:05

Naj­pierw mu­si być powietrze. 

myśl • dzisiaj, 17:01

Tak jak nie z każde­go cias­ta będzie chleb, tak nie z każdych jabłek szar­lotka ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:30

Spadła z nieba.
Złapał ją.
Lecz zniknęła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:24

Na pal­cach jed­nej ręki, po­liczysz wszys­tkie dłonie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Süskind

Autorzy na literę
R S Ś