Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek nie jest stworzo­ny do klęski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 58 fiszek

Do­piero w klęsce człowiek ma siebie na tacy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • wczoraj, 20:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Góry... naj­lep­sze po­dejście do życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:36

Zbyt często mówi­my, ze jes­teśmy tyl­ko nau­czy­cielem, tyl­ko sprzątaczką, tyl­ko pielęgniarką, tyl­ko dzien­ni­karzem, zaw­sze z ak­centem na "tyl­ko". Wys­tar­czy, aby dzięki naszej pra­cy uśmie­chnęła się choćby jed­na oso­ba, aby poczuła, że ktoś [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 17:32

Miałam pod sobą wielu mężczyzn, z żad­nym z nich nie dzieliłam łoża. 

aforyzm • dzisiaj, 17:28

Wszys­tko zos­tało już po­wie­dziane,ale nie wszys­tko zos­tało zrobione! 

myśl • dzisiaj, 17:27

Masz do­syć miłości. Zbyt moc­no cię zra­niła. Lecz na­dal chcesz mieć dziew­czynę, do której się przy­tulisz. Na której będziesz miał pod­stawę, aby żyć. Nie szu­kaj jej, bo nie przyj­dzie. Ta­kie jest życie [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 17:12

Sobota

Cichut­ko weszła do sy­pial­ni, wi­dok ja­ki zo­baczyła w ogóle jej nie zdzi­wił. Na łóżku wy­ciągnięty jak kot, ocze­kujący pie­szczot leżał jej mężczyz­na - bos­ki Apol­lo. Bez­wstyd­nie ro­zeb­ra­ny, jak to było w je­go [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 17:09

więźniowie tańczą jak im kla­wisze zagrają 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:52

Do Julii Brystygier

Chciałaś leczyć niezłomnych,
Na prawdę! żydow­ska recepta.
Gwiaz­dy wys­ta­wią Wam rachunek,
Za kościół i dusze wyklęte!

Zwłoki w ro­wach ze śmieciami
Wap­nem zbrod­nie wy­biela­li!
Z prądem płyną tyl­ko śmieci
I kość niez­go­dy, w dołach zgrzy­ta!

Krwa­wa Lu­na z do­mu Prais
Ko­bieta władzy - sierp i młot!
Żółta­wy mocz i ten trop wilczy
Her­bercie! Nieśmier­telne wilki! 

fraszka
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N