Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­da ma to do siebie, że za­piera. Fałsz ma to do siebie, że wychodzi na jaw. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 79 fiszek

Cza­sem wszys­tko tak wychodzi, byś te­go nie zauważył. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 14 fiszek • wczoraj, 12:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mur...

Gdzie ciebie szukać
sko­ro te­lefon milczy
a skrzyknę zapełniły
krótkie wiadomości

Nie sposób po raz
następny obrzucić
kłam­stwa­mi siebie
aby stłumić tęsknotę

Za słod­kim uporem
ja­kim kar­misz serce
pragnąc złamać mur
którym się otoczyłam...


23.04.2015 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:31

Kur­czy­my swo­je ser­ca, bo miłości co­raz mniej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:34

Przy­jedź do mnie, zgu­bimy się w sobie...
Ciało chce poz­nać wszys­tkie szla­ki nak­reślo­ne Twoimi słowami,
Przy­tuli mnie! Owin przy­jem­nym dreszczem,
Zabłądz między ka­cika­mi moich ust,
Poz­baw mnie niepew­ności, uwiedz do­tykiem i roz­kochaj w so­bie.
Iza-Bella 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:16

"Bądź ory­ginal­ny. Jeżeli to oz­nacza od­ro­binę ek­scen­tryczności, to nie szkodzi" ~ M.Twain 

aforyzm • dzisiaj, 08:08

miłość

pamiętasz
te­go człowieka
co miotły sprzedawał

błagalnie

na mnie spojrzałaś
bu­kiet mioteł
dostałaś 

wiersz • dzisiaj, 07:48

Op­ty­mis­ta pat­rzy w przyszłość przez różowe oku­lary, pe­symis­ta bez wiary. 

aforyzm • dzisiaj, 06:36

Pa­da deszcz:
-czy to wypada? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:20

nasze słowa to je­dynie obu­dowa w którą dos­tawca mo­cy, we dnie i w no­cy, może wpom­po­wać tchnienie gdy, także dla niego, będą mieć war­tość i znaczenie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C