Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ateizm łączy się na ogół z nieza­leżnością myśle­nia i niechęcią do pod­porządko­wania się czemukolwiek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek

Wiara w ateizm pod­waża je­go istnienie.
In­sp. Galicjusz 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 20:58

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niemoc uczy po­kory na­wet twardzieli...

krys­ta 25.04.2015r. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:13

Skrzywdź mnie.
Nie tak jak zaw­sze. Nie tak by bolało
Serce.
Skrzywdź mnie tak bym Cię zniena­widziła. Bym nie pot­ra­fiła Ci wybaczyć.
Bym pot­ra­fiła naz­wać Cię przeszłością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:57

Ludzie nie po­siadają ho­noru - wy­korzys­tują cudze słabości. 

myśl • dzisiaj, 15:46

List: Gdy oczy mokną od łez, to schody skrzypią coraz ciszej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od cza­su do cza­su, lecz raczej rzadziej so­bie udy­radasz, od­pi­sujesz mi.

Cza­sami po­jawiam się tam i tam. W miej­scach gdzie obrazy [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:36

Poświęce­nie też może dać szczęście. 

myśl • dzisiaj, 15:32

Każde­go to cze­ka i to nie raz, marzyć da­lej lub po­konać swój strach. 

myśl • dzisiaj, 15:30

Człowiek, który nie ma nic do stra­cenia, jest nieus­traszo­ny.
Lecz ten, który ma po co żyć- jest niezwyciężony.

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:27

***

Księżyc mi się dziś przyglądał
Krzyczał coś bezgłośnie
Ok­rył się gwiazdami
I szatą z nieba utkaną

I cho­ciaż głośno mówił
Śle­pa słuchem pozostałam

Poz­wo­lił mi po­wiet­rze w mil­cze­niu spijać
I swo­je niebo namalować
Odetchnąć
Myślom moim zatańczyć

A później słowa jego
Wiatr mi przyniósł
Sny marze­niami czytaj
Mówił 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E