Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nic tak nie sprzy­ja mądrej i rzeczo­wej dys­kusji jak at­mosfe­ra pieniądza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Twar­de dys­kusje po­dej­mują dwa rodza­je osób - pew­ne siebie, lub szu­kające potwierdzenia. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 104 fiszki • 15 kwietnia 2011, 13:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Nie mogę przestać,
nie umiem
nie myśleć o Tobie
nie tonąć w marzeniach
nie pat­rzeć Ci w oczy.
Nie śnic o Tobie,
kiedy już łas­ka­wa noc poz­wo­li mi zasnąć.
Nie po­wie­dzieć ciche­go "cześć",
gdy spo­tykam Cię
w deszczo­we popołudnie.
Nie czuć dreszczy,
kiedy otu­lasz mnie spojrzeniem.
Nie cie­szyć się,
kiedy mogę uj­rzeć Ciebie
ko­lej­ny raz
i kolejny.
Nie umiem,
nie mogę przestać.. 

wiersz • dzisiaj, 06:14

Przyz­wycza­jamy się do rzeczy, by in­ni zab­ra­li jak swoje.

ludzka ironia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 05:20

Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój 

anegdota • dzisiaj, 03:40

na kreatywność

a jeśli rzucą tobą między młotek i ko­wadełko
lo­kując w hab­sbur­skiej klatce
to pamiętaj
nie roz­mieniaj
życia na drobne
bo masz
je tyl­ko jed­no
a i wnucząt masz prze­cież bez­li­ku , zaiste 

dziennik • dzisiaj, 03:30

To niewi­doczna ra­na, która roz­ry­wa duszę, z po­wodu bra­ku woli. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:28

...

Język pełen bruzd po słowach
Jak le­mie­szem zaora­na ziemia
Praw­da rzeźbiła ich kształty
Rwącym po­tokiem pragnienia
Strzępiły się słowa w swej wierze
Kłaniając się w pas przeciwnościom
Z de­ter­mi­nacją wal­czyły o swoje
Mo­ral­nie upadłą godnością
Wza­jem­nością nie nakarmione
Upo­korzo­ne brzmieniem ciszy
Zmieniły się w skamielinę
Nikt więcej ich nie usłyszy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:27

War­to wal­czyć do końca. Jak Ci się nie uda może przy­naj­mniej nie będziesz miał wyrzutów su­mienia,że od­puściłeś,ze cze­goś jeszcze nie zrobiłeś..

Le­piej po­wal­czyć, niż po­tem żałować.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:03

*

Pragnąc Ciebie ja­ko wichru,
wiatrów przep­la­tanych oddechem.
Chaosem na­pięta w ramionach,
zmyślnością dłoni łagodząc
roz­dartą dumę.

Wgry­zasz roz­kosz. Ja -
smak nicości;
Spi­jam z ciebie
kroplę dreszczu.

Zachłan­niej­sze us­ta i
wytężonych mięśni pełnia.
Nas dwo­je ja­ko węże,
ściera siebie w proch Lucyfera.

Mętność oczu,
mżące ciała, zatracone
w bielach łoża.

Tyś mar­mu­rem, ja rzeźbiarzem,
uniesienie jak monument,
duszę ze skry­tości odziera.

Na­gość pus­tką objawiona
dusz idyl­la, og­niem spełniona. 

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

London

Autorzy na literę
K L Ł