Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­le­ko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu 

myśl • dzisiaj, 14:25

Jeżeli nie wie­rzysz w war­tość swo­jego słowa,
naj­lep­sze co możesz zro­bić, to milczeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:01

łap szczęście

życie ma dziś smak poziomek
nag­rza­nej słońcem słodyczy
jak two­je us­ta czerwonej
rozpływa się na języku

tra­wa łas­kocze policzek
leżę wpat­rując się w błękit
i miękkie pucha­te liczę
bez­tros­kie nieb­ne owieczki

świer­szcze cichut­ko cykają
mo­tyle dwa na sukience
przy­siadły zdziwione
już lato
pros­to do rąk wpa­da szczęście
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:56

Szczęście jest wte­dy, kiedy ra­dość sa­ma ciśnie się do oczu

mgr-ona ;) 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:19

o miłości

"kocham" - jak to łat­wo powiedzieć
aż ciężko war­tość dostrzec
gdy słowo tak bar­dzo trudne
wy­daje się tak proste 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:48

Niewiedza

a co jeśli strach nad na­mi zwycięży,
co jeśli nikt nig­dy nie sta­wi czoła lękom,
co jeśli żad­ne z nas nie wy­powie słów:
"nie bo­je się za­kochać się w tobie"

świat po­lega na po­kona­niu lęków,
ale strach przed ich po­kona­niem jest potężny. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:12

Nocna impresja

Na zasłonie bla­do piętrzą się zas­py
me­lan­cho­lii po­zos­ta­wione­go sobie
niczym tkan­ka na An­tar­ktydzie
ska­zane­go na byt og­ro­dowej fi­gury

bez­denna pod­parta na pięściach o la­tar­nie
wład­czo z roz­koszą ssie światło po­marańczo­wo-orzecho­we
gdzieś w nab­rzmiałej od dławionej ciszy głębi­nie
stygnący stożek ref­lekto­ra
usiłuje przeg­ryźć się na drugą stronę 

wiersz • dzisiaj, 11:07

* * *

Po­dawała chleb a oni bra­li jed­li upuszcza­li mi­mocho­dem, wo­leli in­ne niep­rzyz­woite koszto­wać i znów pod­no­siła do­dawała otuchy by le­piej sma­kowało, roz­da­wała życie którym wzgardzono. 

felieton
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Flaubert

Autorzy na literę
E F G