Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Właści­wie nie boję się niez­na­nego. Tyl­ko trochę szko­da mi stra­cić to, co znam. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 102 fiszki

- Cze­go się boisz? - zapytała.
W jed­nej chwi­li w głowie po­jawiły się set­ki myśli... Boję się te­go, że będę zwykłym sza­rym człowiekiem. Te­go, że nie spot­kam oso­by, która uczy­ni mo­je życie wyjątkowym... [...] — czytaj całość

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 124 fiszki • 28 września 2010, 13:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Beichte und Vorschlag

Mój te­lefon milczy.
Za­padł w śpiączkę, biedaczek
a ze sta­rych zna­jomych
po­zos­tały mi tyl­ko bu­re sny.

Dob­rze, że jes­teś Ty,
bo choć jes­teś tak daleko
to do­dajesz mi otuchy i umi­lasz mo­je dni.

Chwała te­mu, kto komputer [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:57

Kiedy chłop pat­rzy na białogłowy, przychodzą mu grzeszne myśli do głowy. 

aforyzm • dzisiaj, 06:36

J.W on nie jest fra­jerem mo­zesz mu to po­wie­dziec on cze­ka na to... 

myśl • dzisiaj, 06:05

Piąta nad ra­nem.
Właśnie uświado­miłam so­bie, że jes­tem cho­ler­nie sa­mot­na.
Noszę to uczu­cie głębo­ko w so­bie.
I to rośnie.
Nie zos­tało mi zbyt dużo cza­su i boję się.
Nig­dy wcześniej nie byłam tak przerażona.
Samotności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 05:55

Ro­zumem zwal­czam Ser­ca błaga­nie o Miłość 

myśl • dzisiaj, 04:57

W końcu oz­najmiłam mu, że jes­teśmy niezap­rzeczal­nie po­dob­ni. Tak jak przy­puszczałam, za­pytał czy to źle. Byłam na to przy­goto­wana.
- Nie, to nie jest nic złego, ale też niewiele dob­re­go. Widzisz, sza­leję za Tobą, ale to nig­dy nie wyj­dzie. Nieważne jak bar­dzo będziemy się sta­rać, nie uda nam się. Gdy­by po­dobieństwa się przy­ciągały, to sam po­myśl- wszys­cy by­libyśmy homoseksualistami. 

myśl • dzisiaj, 03:12

Mogłabym um­rzeć To­bie śmier­ci na złości, ale z na­tury nie jes­tem mściwa. 

myśl • dzisiaj, 02:04

Czemu ciągle pada deszcz?

To niebo za nas płacze
Smut­ki nasze zmy­wa.
I czys­tym szczęściem się uraczę,
Bo ser­ce z pier­si się wyrywa. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E