Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli two­ja chat­ka zu­pełnie zniknęła z po­wie­rzchni, nie narze­kaj. Masz jeszcze spo­ry za­pas śniegu, z którym możesz zro­bić, co chcesz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Miłość może og­rzać, po­parzyć i wyparować. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 29 fiszek • wczoraj, 14:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czy wiesz,że każda mi­nuta bez Ciebie trwa godzinę, a każda godzi­na trwa wie­czność ...? 

myśl • dzisiaj, 14:59

6 lat cię wi­duję. 6 lat coś do ciebie czuję... Przez 6 lat o tym nie wiesz. 

myśl • dzisiaj, 14:34

Las...

Hen nad la­sem dwa jastrzębie
za­taczają wiel­kie koła.
Krzy­kiem budzą las do życia.
Z głębi la­su... echo woła.

Coś zaczy­na trzeszczeć w lesie.
Dzięcioł stu­ka lecząc drzewa.
Pośród ko­ron słychać śpiew.
To nie pta­ki to... las śpiewa.

Pachnie grzyb­nia, mech, igliwie
za­pach noz­drza zwierząt pieści.
Cza­sem wiatr się zawieruszy
strąca liście... zaszeleści.

Przez gęstwinę pro­mień słońca
usiłuje się przedzierać
jak­by wska­zać chciał grzybiarzom
gdzie do­rod­ne grzy­by zbierać.

Mgły opadły i... gdzieniegdzie
wyłoniły li­la wrzosy.
Jeszcze tyl­ko ru­no leśne
sreb­rzy się od... krop­li rosy. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 14:20

w po­lu od­czu­wania ego lu­bi sta­wiać dużo pytań
jed­nak opa­miętać można się w każdej chwili 

myśl • dzisiaj, 14:13

Piekło to rzeczow­nik w cza­sie przeszłym. 

myśl • dzisiaj, 14:04

Niepowstrzymany potok słów

Milcząc
na te­mat uczuć,
które narastają
i rozgrywają
na strzępy
bez sensu
bez celu
bez nadziei...
I maja
siłę
wszechwładną
i kończą
żywot
nasz smutny
nieśmiało. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:40

Ko­biety nie do­ceniają in­te­ligen­cji, tyl­ko bar­dziej władzy ja­ka może jej towarzyszyć. 

myśl • dzisiaj, 13:28

Dając wszędzie du­py, ni­kogo nie zadowolisz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty