Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Czas jest je­dyną rzeczą, którą dos­ta­jemy za dar­mo, a jed­nocześnie taką, dzięki której możemy od­nieść ja­kikol­wiek zysk. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 91 fiszek • 12 listopada 2011, 01:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sa­mot­ność...gdy na­wet roz­mo­wa z przy­jacielem nie da­je radości... 

myśl • dzisiaj, 16:34

...dys­tans...dro­ga bez skrótów, którą prze­bywasz, aby dot­rzeć do dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:14

Chy­biając ce­lu za­bijasz czas... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:02

Milczę

Milczę
Jes­tem jak śpiące dziecko
Które może się obudzić
Przez je­den hałas
Kiedy naj­mniej się te­go spodziewasz
Kiedy naj­mniej so­bie wyobrażam
Wiem że pew­ne­go dnia nie wyt­rzy­mam i po­pat­rzę na Ciebie

I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:37

Człowiek pow­sta­je z tła, a po­tem w tle się rozpływa, ale ono po­zos­ta­je już inne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:31

* * *

Proszę Pana!
po­ra już późna
wie­czo­rowa- mogę rzec
a Pan
o tej porze
jeszcze żyw i w całej okazałości
krząta się po mo­jej głowie
i ani myśli odejść.

Tymczasem
ja Pa­nu powiem
że całkiem zim­no tu
i smutno
i za ok­nem ponuro
bo deszcz znów raczył mnie odwiedzić
bym nie była ta­ka samotna.

Więc, może
Pan
po­jawiłby się przy mnie teraz
a ja prze­każę krop­lom deszczu
że Pan przyjdzie
i nie będę samotna
i może deszcz odej­dzie wtedy... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:25

Bieda z nędzą, ra­zem siedzą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:24

3:08

3:08
znów nie umiem
spać

spustoszona
roz­drażniona łapię
miłość

noc spisuje
algorytmy
pus­tych myśli

cho­leryczne dzieci
pogrążone
w śnie

obłąkana
otępiała
blas­kiem lam­pki nocnej

3:09
nie umiem
spać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O