Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tyl­ko owo­cem zwycięstwa. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

wszys­cy pragną po­koju, ale ta­kiego co ich zadowala 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • wczoraj, 19:19

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pro­ces tworze­nia wy­maga zachwiania równo­wagi między ideą a możli­wościami. Dla­tego praw­dzi­wi Twórcy zwyk­le uwikłani są w różne­go rodza­ju "psychozy". 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 16:19

... kro­wa która dużo ryczy, mało... kar­my dos­ta­je. Mle­ka i tak, re­latyw­nie ty­le sa­mo mu­si dać, co reszta stada...


...*z cyk­lu: praw­dy par­la­men­tarnych kuluarów... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 16:08

Las Mroku

Od­bierz mi głos,
uczyń mnie niemym.
Dość mam gadania
gdy nikt mnie nie słucha.

Daw­ca złej krwi
wte­dy się trafił.
W żyłach mych płynie
krew nie ta co trzeba.

W oczach mych krzyk
niemy, ukryty
za maską mroku
nie do ruszenia.

Krok je­den w tył,
las mnie pochłania
i duszę uwalnia
od blas­ku cierpienia. 

wiersz • dzisiaj, 16:07

Do­tykając słowem, nie rań ust. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:50

Jeżeli życie da­je ci w kość, podkłada no­gi, i gdy upad­niesz jeszcze cię do­bija proś Bo­ga tak jak ja, o więcej. Po­wiedz mu, że chcesz jeszcze więcej cier­pieć, a gdy szczerze tak [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 15:15

Miłość...cho­ler­nie wy­bois­ta dro­ga bez skrótów,objazdów...
Tyl­ko i wyłącznie do przo­du z mak­sy­malną prędkością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:11

korność umysłu na straży piękna

Poz­wo­liłeś kiedyś upo­korzyć swój umysł?

Dum­na na­tura nie zno­si ot­wartych na­gan, zwra­cania uwa­gi na man­ka­men­ty. W przypływie gniewu skłania do ro­bienia głup­stw i wciąż szerzy się wśród ludzi. Zdarzyło Ci się emoc­jo­nal­nie zareagować [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 15:10

...

płoń mo­ja dro­ga og­niem szalonym
a ja będę li­zał je­go płomienie
spłoń ra­zem ze mną w og­niu rozkoszy
zos­ta­nie z nas tyl­ko wspomnienie 

erotyk • dzisiaj, 15:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D