Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 119 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 128 fiszek • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wierzę, że śmierć będzie naszym os­tatnim snem.
Nie snem z które­go się przebudzimy,
a snem którym zaśniemy. 

aforyzm • dzisiaj, 19:06

Zwierzęcy in­styn­kt to ludzkie emocje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:55

Te­go naj­większe­go bólu nie ma w wier­szach, które piszę czy we łzach, które wypływają z bezsilności.
Lecz jest w naj­ciem­niej­szych głębi­nach serca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:40

Kłótnie są pot­rzeb­ne. Dob­rze ro­zeg­ra­ne i wy­jaśnione umac­niają związek, spra­wiają, że ludzie zdają so­bie sprawę z te­go, jak im na so­bie za­leży. Nie zaw­sze mu­si być dob­rze, zaw­sze przy­da się naj­mniej­sza sprzeczka [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:37

Mały Książę

nie umiem Ci opowiedzieć
na­wet gdy tak słod­ko śpisz
jak wiele z Twoim uśmiechem
spa­da ok­ruchów na ziemię

jes­teś szcze­liną w niebie
przez którą prze­nika gwiazd deszcz

i w ta­kich ma­lut­kich ramionach
pot­ra­fisz zmieścić mój świat
który byłby pustynią
gdy­byś na niej nie zakwitł
jak jed­na je­dyna róża
na opuszczo­nej planecie

Syn­ko­wi w dniu urodzin
Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 18:37

Spędza­ny sen z powiek
gu­bi kap­cie pod łóżkiem

wra­cając do snu,
znaj­du­je skrzy­nię skarbów pod łóżkiem, a przy niej
ja­kieś kapcie.. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:34

pragnienie ciszy

w do­linie za­giniony wiatrak
przeg­ry­zam cias­tko uśmiechem
prze­cież od­na­lazłem wi­rujący dach
na którym możemy gar­dzić światem

tu nikt nie będzie zaglądał nam w usta
krzyczał pro­moc­ja­mi i roz­da­wał ta­lony
możemy kochać się dziś i zawsze
być jak wschód słońca pragnący dnia

bez końca za­mie­szkać w sobie
mieląc noc i dzień
w roz­mo­wie z Pa­nem Bogiem
ofiaro­wać od­ro­binę poezji
i ka­rafkę z wi­nem

a winą obar­czyć huragany
za ich chciwą dłoń
i roz­darte war­gi
w wal­ce z wiatrakami 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:33

"Niektórzy ludzie są jak łomy,
jak raz w fab­ry­ce zegną,to nie wyprostujesz" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D