Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Fyrfl wiosna - inne spojrzenie.

Wios­na - ko­lej­na mas­ka Boga
Mści­wego zaz­dros­ne­go karzącego?
A może zbun­to­wana prometejska
Od ser­ca i ze współczu­cia odpowiedź
Sy­na Je­go z Miłości przez Anioła
W roz­koszy spaz­mach i krzy­ku poczętego?
Nie wy­nosząca mężczyzn ponad
Nie po­niżająca i ob­wi­niająca kobiety
Tylko [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 12:59

Ludzie pot­rze­bują baj­ki, bo wte­dy ujaw­nia się w nich co tak nap­rawdę pragną. 

myśl • dzisiaj, 12:57

Gdy­bym wy­piła za błędy byłabym alkoholiczkom. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:55

By­wają chwi­le, ta­ka jak ta. Gdzie ser­ce leży w tych literach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:52

***

Do­tykiem sprawiasz
że cała drżę

spoj­rze­niem
roz­pa­lasz mnie

błądź pal­ca­mi po mym ciele
zwie­dzaj
odkrywaj
smakuj

us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona
płyńmy na fa­li rozkoszy

niech wiatr nam zaz­drości
niech od­dech zapiera

od­dajmy się sobie

w sza­leństwie chwili
dwie dusze splecione
sobą wy­pełnione ...


20.06.2015
Malusia_035 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:44

Mu­zyka ma wiele właści­wości,nieraz pop­ra­wi hu­mor,a in­nym ra­zem wy­ciśnie łzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:41

Sza­cunek do dru­giego człowieka zaczy­na się od chodze­nia na pal­cach kiedy śpi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:41

Samotna w mieście

W miej­scu na chwilę
wy­dar­tym z nies­po­koj­nych rąk

i niedoj­rze­wających nig­dy słów
o przyb­ra­nym zaw­sze tym­cza­sowo
za­pachu od­po­wied­niej tożsa­mości

gdzie sko­rum­po­wany dro­go strach
przełykam wraz z ko­loro­wymi cu­kier­ka­mi

próbuję przes­tać wie­rzyć
iż niep­rawdą jest że nie ma ni­kogo

kto umiałby kochać
nie aby 
lecz za nic 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U