Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek

I ob­cy uśmiech in­spi­racją dla ust. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 212 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Z życia nie dos­ta­niemy reszty,
a tu­taj liczy się każdy grosz. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:14

Marze­nia, to te kro­ki, których jeszcze nie postawiłeś.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:14

Za­nim zaczniesz życzyć ko­muś wszys­tkiego najgorszego
upew­nij się, czy ten ktoś nie miał zamiaru
po­mod­lić się za ciebie dziś wieczorem.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 16:55

"Każdy dzień przy­nosi nam coś dob­re­go i po­zytyw­ne­go...chciej­my tyl­ko to dos­trzec i docenić..." 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:52

Miłość to piękny kwiat chy­ba że go zerwiesz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:45

W sa­mot­ności jest uk­ry­te źródło miłości 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:09

Nie można ko­goś naśla­dować, podążać krok w krok - być czyimś cieniem.
Bo kiedy słońce zaj­dzie, Ty zwyczaj­nie znikniesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:03

człowiek może być tyl­ko człowiekiem, jed­nak nie każdy może to osiągnąć. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D