Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki to je­dyny ra­tunek, żeby człowiek nie za­pom­niał, że jest człowiekiem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

Spra­wiasz, że czuję się jak koło za­paso­we. Zaw­sze go­towy, lecz naj­częściej niepot­rzeb­ny. Wra­cam do łask, gdy po­wiet­rza ko­muś brak. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 164 fiszki • 9 maja 2010, 11:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Może Jes­tem stuk­nięta , ale Jes­tem Praw­dzi­wa w Swoim Sza­leństwie ;D

Nie Ideal­na Ja ... ;))


Mój ulu­biony cy­tat choć nie znam auto­ra :

"Wa­riatek się nie Kocha za Ni­mi się sza­leje "


Malusia_035 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:12

Kim jesteś?
Ni­kim, ko­go chciałeś ze mnie zrobić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:51

Nocna ucieczka

Budzisz się do życia o słonecznym poranku,
Słyszysz tyl­ko krząta­niny opętańcze odgłosy,
Tu­pot małych ukocha­nych stópek bosych.
Ze­gar prze­suwa wskazówki bez ustanku.

Wie­czo­rową porą słuch jest już in­ny zgoła,
Każdą is­krę og­nia od­dziel­nie w ko­min­ku wydaną,
Każdą stronicę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:48

Nie bo­je się żyć samemu
Bo­je się um­rzeć samemu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:41

Nie ufam, oz­nacza dokład­nie tyle
co - od­chodzę, od­wra­cam się, od twoich spojrzeń. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:16

Czekanie.

Py­tałam, czy mam czekać?
Czekałam.
Gdy Cię w końcu spotkałam.
Żałowałam.
Cze­kając ra­niłam blis­kie Mi oso­by,
co by Mi nig­dy nie przyszło do głowy.

Aż wreszcie się zde­cydo­wałam
i inną drogę wybrałam.
Na przekór słońca, na przekór zła
szłam sa­ma przez życie
jak płynie jed­na łza.

Do­piero gdy do­tarłam do końca, zrozumiałam
że piękniej­sze­go życia później bym już nie miała. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:10

O/n

Pa­miętam , jak­by było to wczo­raj ..
Chciałam Cię wi­dywać ,
Chciałam byś mnie przy­tulał ,
Gdy mnie całowałeś rozpływałam się , 
Tonęłam w twych us­tach , które tak we mnie wni­kały ,

Po­kochałam Cię i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:02

Cele Czyny Posunięcia

Od pat­rze­nia bolą oczy, od nie­chce­nia życie toczyć,
bez znacze­nia żyć na pa­mięć, do złudze­nia znać cze­kanie.
Pat­rzeć w jut­ro jak na wczo­raj, się zasłaniać, w ciszy cho­wać,
mówić trud­no gdy nie po­ra, cień zos­ta­wić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cioran

Autorzy na literę
B C D