Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych.

Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.) 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 113 fiszek

Jest wiele po­wodów by iść, a wys­tar­czy je­den aby stanąć. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • wczoraj, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

czasem tęsknię za samą sobą

Pra­wie każda cząstka ele­men­tarna wszechświata ma swo­jego an­ty-od­po­wied­ni­ka. Ra­zem ze swoją an­tycząstką tworzą parę, są iden­tyczne, ale się nie to­lerują. Mówi się też, że cząstka i an­tycząstka są swoimi lus­trza­nymi od­bi­ciami. Jednak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:36

Do pe­symis­ty pa­suje op­ty­mis­ta, jak i odwrotnie... 

myśl • dzisiaj, 01:03

Ja­ko GOŁOLIN siędzę na taborecie 

aforyzm • dzisiaj, 00:57

Pi­jana myśl:

Przy­jaciel, mówiono mi że praw­dzi­wy przy­jaciel to ktoś ta­ki kto "jest"- gówno praw­da, moim zda­niem praw­dzi­wym przy­jacielem jest ktoś to oprócz te­go że jest to wy­razi zain­te­reso­wania naszą osobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:49

Na własne ryzyko

Raz jeszcze od no­wa niech zacznie się piękne
I mo­ja i Two­ja w tym głowa na szczęście
Ja wier­szem Nas scho­wam, Ty scho­waj wier­sz w ręce
Za­sady i wa­dy zos­tawmy współrzędne

Ma­wiają, że miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:35

Kocham Cię mi­mo te­go, że każde­go dnia od­da­lasz się co­raz bar­dziej. Kocham Cię mi­mo te­go, że od­wra­casz wzrok kiedy widzisz jak płaczę. Kocham Cię mi­mo te­go, że całujesz ją codzien­nie. Kocham Cię mi­mo te­go, że złamałeś mi ser­ce. Przep­raszam, nie pot­ra­fię te­go zmienić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:30

mówią, że to nie miłość
tyl­ko zaurocze­nie trwające dwadzieścia lat 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:29

Tyl­ko śmierć nie dba o czas...

Odtwórz

Odtwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N