Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Tyl­ko przez płacz można być z kimś ra­zem, gdy się jest na wieki osobno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 57 fiszek

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • wczoraj, 01:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Do Mądrości? Tą ścieżką miłości­wy pa­nie: rosnąc liczbą kry­zysów w jed­nos­tce. Sztuką będzie wyjść z te­go bez szwan­ku, a Miłością, jeśli Sztu­ka będzie spo­sobem reali­zowa­nia dążenia do Mądrości. 

myśl • dzisiaj, 19:11

Wierzę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. 

myśl • dzisiaj, 19:06

Mają mnie za hi­pok­rytę, bo kiedy mówię że upa­dam, Oni widzą jak stoję i się dzi­wią, a ja się dzi­wię im, że nie widzieli jak wsta­wałem. Bo nig­dy nie działałem, prze­ciw­ko nim, ale prze­ciw­ko so­bie? ow­szem, bo tyl­ko po­kony­wanie siebie , spra­wia że człowiek wzrasta. 

myśl • dzisiaj, 18:50

To już na­wet nie ta sa­ma woda,
nie ta sa­ma rzeka.
- to ścieki, mój przyjacielu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:30

Mobilizacja

Można iść pod sztan­da­ry
Dla oj­czyz­ny oraz wiary
Można -a na­wet na­leży
Sta­wić czoła na rubieży
Życie swe na sztos pos­ta­wić
Na­wet w bo­ju po­tem stra­cić
Ty­le że pod ko­mendę mądrego
I dla państwa uczciwego
Nie ma wodza ni hetmana
Tyl­ko kun­dli podła zgra­ja

Czy nie o to właśnie chodzi
Żeby kun­del tu dowodził 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:15

Każdy z nas chce osiągnąć suk­ces, nie każdy osiągnie.
Nie przez to ,że nie może tyl­ko przez to,że nie próbu­je !!!
...na co cze­kasz? !!!

www.RespectYourself.pl 

myśl • dzisiaj, 17:50

w myślach - jak na meczu NBA
...
naj­fajniej­sze są wsady 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:44

* * *

Sied­miomi­lowe buty
Włożę na ut­rudzo­ne stopy
Sied­miomi­lowe buty-
By zna­leźć wszel­kie tro­py

W stu­milo­wym lesie-
Wschód Słońca złoty
Sied­miomi­lowe bu­ty włożę
Przeskakując
Uro­jone kłopoty 

wiersz • dzisiaj, 17:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O