Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są więzienia gor­sze od słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 79 fiszek

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 149 fiszek • 9 września 2013, 12:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zdra­da ukocha­nej oso­by na naszych oczach widzialna,
jest bo­leśnie gor­sza od zdra­dy uk­ry­cie niewidzialnej. 

myśl • dzisiaj, 10:07

pusty dom

Duchy przeszłości sku­lone w ko­rytarzu myśli zwężają źre­nice, byś żył w półśnie. W ok­nie do­mysłów niekończące się roz­wiąza­nia nig­dy nie przek­roczą pro­gu dum­nych od strachu og­ra­niczeń. W pus­tym do­mu usłyszysz dźwięk rozbijających [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 10:05

Na sty­ku czer­wieni i żółci liści drzew je­sien­nych,
w wąskich przes­my­kach po­między ra­dością i smutkiem,
je­sień snu­je mglis­ty po­ranek z je­go ta­jem­nicą wstające­go no­wego dnia ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:46

selfie vel syf-lie

nie spuszczaj oczu ze smyczy

mogłyby wpaść w oko tej snobce
spod ziemi wykopanej

nie śliń się !
na kości przy­lecą psy
łase na skośne pozycje

nie stój tak !
uwiąza­ny jak lajk do facebooka

je­den klik
i jes­teś na tab­li­cy - je­den na mi­lion !

sor­ry !

je­den z milionaOdtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:28

Ty chy­ba lu­bisz roz­budzać w so­bie te wszys­tkie ob­ra­zy krzywd, praw­da ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:06

ty

"Czy chcesz znać sek­ret, jak być szczęśliwym?
Od­daj się i służ in­nym, nie ocze­kując od nich wdzięczności."
( J.E ) 

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:06

by odet­chnąć
od­chodzi­my na od­ległość jed­nej myśli
a wra­camy za daleko
... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:55

W dzi­siej­szych cza­sach miłość oku­piona jest tak wiel­kim po­dat­kiem, że ludzie zas­ta­nawiają się, czy w ogóle się opłaca... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konfucjusz

Autorzy na literę
J K L