Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pog­rzeb - za­bawa w chowanego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

W grun­cie rzeczy człowiek pochowany. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek • wczoraj, 11:04

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pozwól mi zasnąć bo jest już północ .Myślę ciag­le o tb i czu­je tak jak by była tu przy mnie, lecz tak nie jest . Skacze teks i wyj­de na mias­to bo [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 15:54

* * *

Na niebie gwiaz­dek są miliony,
A ty je­den mój ulubiony.
Poz­nałam ciebie wśród la­ta zieleni,
Po­kochałam - i nikt te­go nie zmieni. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:47

obkładanie

kiedy książka so­bie leży
tak zu­pełnie bez odzieży,
to się kurzy, no i brudzi
i pre­ten­sje ma do ludzi.
po­wiem wprost, bez ociągania,
ko­niec złego traktowania,
dżen­telme­ni oraz damy,
dzi­siaj książkę obkłada­my ! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:44

Rumiankowe spojrzenie

To nie mat­ka wzięła mnie na bok,
żeby mi mówić, że wszys­tko jest ta­kie samo!
Ja wiem, że zwój moich po­wieści mieści się w butelce
którą wyrzu­cam do morza, gdy sztorm wszys­tko miecie.
Byłem na roz­sta­jach dróg, ale wiem, że 
ważne są sztor­my, które niewiele mówią o wodzie.
A na zewnątrz wszys­tko jest pod chmurami,
gdy przychodzi powódź, a ziemia drży mi pod stopami. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:26

Mo­ja bab­cia zwykła ma­wiać: możesz zro­bić szmatę z jed­wa­biu, ale z by­le szma­ty jed­wa­biu już nie uczynisz. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:13

U bo­ku jed­nej, biedniej. 

aforyzm • dzisiaj, 15:01

* * *

śnie o motylach
co wokół mnie chma­rami przelatują
bo­je się
ich ko­lory tęczy każą się śledzić
bo­je się...
stałości
bo­je się
starości...
boję się czy warto
co­kol­wiek głębo­kiego przeżyć

śnie o bólu gorzkim
co otu­la mnie spokojem
ma­sochizm nastrojowy
niez­dro­we niesie zwoje


pod­da­je się zepsuciu
op­resji cza­su co niszczy me mo­tyle skrzydła
by­cie taką poczwarą
je­dyna mo­ja ojczyzna

wy­cofu­je się
od­da­lam w sobie
de­likat­nie mus­kam nastrój
w którym nie chce słyszeć o Tobie 

wiersz • dzisiaj, 14:26

JESTEM TAKA...

JES­TEM TAKA...
Nie na­zywaj mnie bo­ginią ut­kaną z gwiez­dne­go pyłu,
jes­tem z krwi i kości.
Nie wiel­bij mnie,
nie ma nic we mnie świętego.
Mo­je prag­nienie jest proste,
kochaj ,szanuj.
Nie czyń ze mnie is­to­ty nie z tej ziemi,
chodzę twar­do i żyję jak inni.
Nie jes­tem aniołem,
tak jak ty demonem,
ma­my pragnienia,
pod który­mi zgi­namy się w pół,
czy to jest złe?
Więc proszę ,
nie trak­tuj mnie jak boginię.
E.G 

wiersz • dzisiaj, 14:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hezjod

Autorzy na literę
G H I