Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jes­teśmy dziećmi szczęścia, wciąż cze­kający­mi na za­ległe alimenty. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 23 fiszki

Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
Ludzie by po nim deptali 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 173 fiszki • 10 lutego 2010, 03:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dla wie­czorów żyję o wie­czo­rach marzę.
Gdy zachodzi słońce, aż cały drżę.
Kocham wie­czo­rową porę, o niej ra­no na ja­wie śnię.
 

myśl • dzisiaj, 22:15

Świat bez błędów byłby nudny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:08

Pozwól jej odejść..jeśli wróci jest Two­ja, jeśli nie to nig­dy nie była. 

myśl • dzisiaj, 22:02

Mądrość nie sma­kuje wszys­tkim tak samo.

-muj aforyzm- 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:56

About life

Dro­gie Życie,

Od daw­na wiado­mo, że ludzie żyjący w 21 wieku, nie sza­nują siebie tak, jak Ci, którzy mie­szka­li przykłado­wo w la­tach 70, 80 lub 90. Hierar­chia, priory­tety tam­tych czasów różniły się diametralnie [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 21:46

Ty

Biorę w pal­ce pióro
ob­ra­cam je
ser­ce moc­no bije


nieważne, czy wy­ras­ta ci ono z pleców
z ramion
czy to jed­no z tych, co zdo­bią twoją szyję


jes­teś moim aniołem
moją sową
moim nad

tchnieniem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:43

Przed sa­mym sobą nie mu­sisz ni­kogo uda­wać,ale przed in­ny­mi uda­jesz wszys­tkich,aby tyl­ko nie siebie. 

myśl • dzisiaj, 21:25

Jed­na pew­na mądra i piękna Pa­ni po­wie­działa mi: "Na każde py­tanie można od­po­wie­dzieć prawdą, na­wet jeśli nie zna­my odpowiedzi."...

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E