Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Coś jest nie tak z moim wzro­kiem. Ja­koś nie widzę siebie w pracy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Gdy us­ta mil­czą, wzrok sta­je się bar­dziej wymowny. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 22 fiszki • 5 listopada 2013, 21:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Odkąd żyje mo­je uszy nie słyszały , aby przy­jaciel
był ideal­nym ideałem swo­jego przy­jaciela.

Mogę po­kazać pal­cem ludzi , którzy od­da­li swo­je uczu­cie
przy­jaciel­stwa za pres­tiż , który po­siadał kolega. 

myśl • dzisiaj, 13:10

sposób absolutnie czysty

noc pisze się białymi izolatkami
zmar­twychwsta­je znudzona
na każdym niebie
na­wet tym w tobie

bo ileż ra­zy można nie umieć żyć
i za­miatać po sobie
nieobec­ne miejsca

z drzew
można czer­pać myśli
up­la­tać z nich wianki

roz­le­wać prawdę po sobie
i czuć
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:10

równoleżnik

choć ma­my je­den kierunek
poszliśmy w różne strony
bo każde z nas ma świra
na in­nym punkcie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:28

bałwanów już le­pić nie będę,na­wet jak śniegu na­pada nie wiem ile...
mało ich dookoła widzę.? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:07

Za szybko

Nie mam sił myśleć
obo­lała i ciężka głowa
od natłoku wydarzeń

Pat­rzę przed siebie
wzro­kiem zamglonym
a ser­ce ciężko uderza

Zgu­biłam znów siebie
gdzie dokład­nie nie wiem
jak wstać i ruszyć dalej

myślę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:03

* * *

Myśli jak wiatr
Pędzą przed siebie
Mi­jają westchnienia
Wi­rują ze łzami
Dzi­kością się karmią
Wciąż nieokiełznaną
I tyl­ko twe serce
Chwilą wytchnienia
Oazą radości


ڪے♥ 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:00

Fun­da­men­tem wol­ności jest wiara.... Wiara, która - wbrew wszel­kim po­zorom wska­zującym na coś prze­ciw­ne­go - każe ufać, że żyje­my we Wszechświecie, który ma ja­kiś sens. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:51

Czy to nap­rawdę ta­kie dziw­ne, że chciałabym się wreszcie z Tobą zo­baczyć, że mi Ciebie bra­kuje, że tęsknię...?
Wy­dajesz się być zaskoczony... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

London

Autorzy na literę
K L Ł