Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 32 fiszki

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 50 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

może jest coś, ktoś, miejsce

za wierzyć
a na­wet przed
żeby nie brać wszys­tkiego do siebie
bo na­wet połowa nie jest nasza

a tam na dole
mat­ka nadzieja
to ta os­tatnia, która spoj­rzy choćby b.okiem

bliższa bab­ce klozetowej
z jedną dłonią na dwa złote
drugą na papierosa
o dzień za krótkiego 

wiersz • dzisiaj, 15:30

22.09

Niemal codzien­nie obiecuję so­bie..., ale nie umiem odmówić so­bie tych przy­jem­ności jak tyl­ko na­darza się okaz­ja jes­tem go­towa je przyjąć - czy mi wol­no, czy powinnam?!
To jest ta­kie przy­jem­ne, a jednocześnie [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 15:15

zbyt ciasno we własnym ciele

Pier­wsze ko­lory je­sieni budziły jej nos­talgiczną duszę. Og­ra­niczo­ny umysł szu­kał spo­sobu ucie­czki z pułap­ki pus­tych emoc­ji. Czas w akom­pa­niamen­cie prze­mija­nia pod­wyższał nutę tęskno­ty o pół to­nu. W ko­lej­nej pauzie roz­brzmiewały wspom­nienia melodii. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 14:35

Naj­straszniej­sze to wro­giem być dla sa­mego siebie. 

myśl • dzisiaj, 13:39

Nie mogę się nadzi­wić, jak ta­kie pros­te stwier­dze­nie może być tak pod­niecające, uz­dra­wiające i niepo­kojące jednocześnie...

- Kocham cię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:29

Mówi­my do siebie lecz brak w tym roz­mo­wy ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 13:14

Gdy za Ok­nem deszcz kapie,
dusza ma skulona,
cze­ka, skom­le , pragnie
Twych ra­mion otulenia...Malusia_035 

myśl • dzisiaj, 13:14

Mordercza pieśń

Pi­sana na papierze
Śpiewa­na na głos w słowach
Na­siąknięta przemocą,jękami
i w gwałcie,bluźnier­cza mowa
jak win­ny ska­zaniec czy je­go ofiarą
sta­je się kobieta,dziecko,mężczyzna,starzec
Te­raz w zemście,od­wet czer­piącej satysfakcji
Raz w czas,od­by­te poz­ba­wienie życia-zwyczajnie
W chórku na­jok­rutniej­szych i poz­ba­wionych uczuć
twarzy,za­bijają o
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cocteau

Autorzy na literę
B C D