Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kolejny list

***
miły mój
do ciebie piszę znów
ko­lej­ny list
je­den z wielu
na­pisa­nych nie wysłanych

po­wiem ci w sekrecie
wspom­nienie tam­tych dni
je­sieni wios­ny i lata
za­pisuję literkami
czarnymi
na białym papierze

i wybacz
nikt już mi ich nie za­bie­rze...

© MaJa 

wiersz • dzisiaj, 16:46

On

Kochałam cię bar­dzo ta­kiego ja­kim byłeś,
Kochałam cię bar­dzo i co noc mi się śniłeś,
I kocham cię da­lej , przes­tać nie mogę,
Bo ciągle myśla­mi jes­tem o Tobie. 

wiersz • dzisiaj, 16:41

* * *

"Jeżeli kiedyś ma się to skończyć to chcę żeby to był piękny koniec"

zer­wij ze mną pięknie by za chwilę powrócić
i jut­ro zno­wu zer­wij tak jak naj­piękniej pot­ra­fisz porzucić
za­kończ po­całun­kiem bez zbędne­go pytania
a [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:21

Wy­korzys­tuj sa­mot­ność, by osiągnąć jak naj­więcej, po­legając tyl­ko na sobie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 15:45

ludzie ufają bo­gom na miarę swoich potrzeb

a mówiąc: Bo­ga nie ma - zap­rzeczają Miłości
bo stra­cili w nią Wiarę 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:28

Mam ci ty­le do przemilczenia 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:27

"Nie potrafię słowem ująć"

nie potrafię
słowem ująć
sreb­rnych pok­rzy­kiwań księżyca
ra­mion dum­nie zapraszających
gdy w pełnej oka­załości ob­le­ga niebo

nie potrafię
nie łza­mi, rzewnymi
tęsknić do szeptów drzew
opląta­nych we włosy
i słońca sen­ne­go jak kot
co pod po­wieki wchodzi bezkarnie

nie potrafię
naz­wać bezbłędnie
miłość, śmierć i gorycz
gdy wszys­tkie spro­wadzają się
w ka­pitu­lację istnienia

szu­kam słów
a wszys­tkie zbyt małe, potulne
ob­kruszo­ne nieświadomością
zużyte częstotliwością
zbyt nud­ne i zbyt piskliwe 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 14:43

Pier­wsza nie­dziela ad­wentu, dusze wychodzą z zamętu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N