Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Czas jest je­dyną rzeczą, którą dos­ta­jemy za dar­mo, a jed­nocześnie taką, dzięki której możemy od­nieść ja­kikol­wiek zysk. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 80 fiszek • 12 listopada 2011, 01:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kiedy umiera nadzieja, wszys­tko wokół niej także. 

myśl • dzisiaj, 06:27

starziki

star­ka i starzik
sied­li wed­le kachloka
łona jak co wieczór
cwi­ter poczła sztrikować
łon swe oczy zmen­czo­ne zawar

zaś był na przodku
kaj te­la lot fedrowoł
ko­le niego Zeflik
z kam­ratów najlepszy
wte­rego Pon­boczek dow­no już zabroł
trocha da­lij ta­ki mały karlus
Pyter [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:24

Jak od­dzielić ziar­no od plew,kiedy już sam nie wiesz co zboże a co chwast.
Jak odróżnić dob­ro od zła,kiedy zło zmienia pos­tać I uda­je dobro. 

myśl • dzisiaj, 04:16

* * *

Wra­cam, raz, dru­gi i trzeci,
bra­kuje tchu, a czas leci,
zbieram słowo do słowa,
bez­radnie ki­wa głowa,
brak emoc­ji czy weny,
pi­sać smut­no czy peany?

Ani wier­sza, ni myśli,
nic się jut­ro nie przyśni,
ani myśli, ni wiersza,
jak u nieme­go świerszcza.

Brak miłości, brak żalu,
brak żałoby, brak ba­lu,
brak uczu­cia, refleksji,
tyl­ko pełno ko­nek­sji.

Pas­ja za­biła chęci,
jak miłos­tki wrażliwość,
ale da­lej się święci,
niepew­ność lub wątpliwość.

*Z poz­dro­wieniami dla tych, co mnie jeszcze pamiętają. 

wiersz • dzisiaj, 03:08

ko­cie oczy mają zde­cydo­wanie zbyt duży wpływ na charakter. 

myśl • dzisiaj, 01:47

kurtyzan*

Stan zawieszenia.
Choć wczo­raj podobno
widziano mnie na mieście.
Ale to kłamstwo
byłam u siebie.

Cza­sami poz­wa­lam Wam
od­wie­dzić mnie,
lecz egoizm wasz
nie pozwala.

Wczo­raj umierałam
na skurcze.
Skur­czyły się bloki
chodniki
każdy cen­ty­metr miasta
i chciały mnie te skurcze
zniszczyć.

Przez chwilę miałam na imię Alicja,
a świat był tak mały,
że nie mogłam oddychać.

Pa­rano­ja ścis­kała moją głowę.
Sen wyz­wo­lił za­kocha­nego kurtyzana.
Mknął uśmie­chając się niewinnie,
a mo­je wnętrze
zaczęło się trawić.

On nie wie­dział co czuje,
ja nie wiedziałam.
Śmierć na os­trzu życia
Wer­ter kocha kurtyzana. 

wiersz • dzisiaj, 01:19

Pod niebem pełnym gwiazd tyl­ko z Tobą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:49

Odtwórz
Codzien­nie cze­kam na te chwile,
gdzie będę tyl­ko ja i Ty,
w brzuchu ciągłe motyle,
Two­ja twarz ciągle mi się śni...

Gdy o To­bie myślę, czuję po­zytywną falę,
chcę Cię już blisko,
Po­wiedz tyl­ko słowo, a już nig­dy się nie oddalę.
zro­bię dla Ciebie wszystko...

Kiedy na Ciebie pat­rzę, widzę ocean radości,
czy Ty też chcesz żyć w ta­kiej miłości? 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wharton

Autorzy na literę
V W Y