Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 43 fiszki

Człowiek po prze­budze­niu od­kry­wa się na nowo. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 10:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szep­ty przeszłości co ja­kiś czas mgłą ok­ry­wają nasz wzrok.
Więc idź z zam­knięty­mi ocza­mi, za światłem swo­jej duszy. 

myśl • dzisiaj, 08:43

Des­po­ci są sa­mot­ni, choć nie widzą i nie ro­zumieją dlaczego. 

myśl • dzisiaj, 08:24

na kluczenie po stopniach kariery naukowej

Ba­widam­stwo kończył obok no­wego gar­bku, po czym auto­matycznie na­dano mu ha­bili­tację na przys­tawkę , u blond Alic­ji w szyb­ko war­ku . 

fraszka • dzisiaj, 07:22

Przemijanie....

Kiedy ser­ce ci rdze­wieje pow­leczo­ne miarą czasu…..
Kiedy twarz już nie tak gład­ka ,nie jest ta­ka jak z atłasu.
Gdy si­wizną skroń przyprószy czas płynący nieustannie,
Usiądź proszę choć na chwi­le i zas­tanów się starannie.
Nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:57

Szko­da, że zdro­wy rozsądek nie jest cho­robą społeczną. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:58

"Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń" ~ E.Taylor 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 05:28

Nie mu­sisz wie­dzieć z góry wszys­tkiego, lub uda­wać, że zjadłeś wszys­tkie ro­zumy, ale za to mu­sisz w ra­mach możli­wości i da­nej chwi­li chcieć wie­dzieć wszystko. 

myśl • dzisiaj, 04:24

Zy­cie to krótka sek­wen­cja ruchów niewykonanych. 

myśl • dzisiaj, 03:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Norwid

Autorzy na literę
M N O