Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek

W dzi­siej­szym świecie kon­formizm jest czys­tym prze­jawem nonkonformizmu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 7 fiszek • 28 sierpnia 2009, 15:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

na pamięć

Słowa jak gwóźdź
oz­do­biły mil­cze­nia trumnę

Na języ­ku drzaz­gi wspomnień
wy­lizują diamen­tową szkatułę

A on trzęsący­mi rękoma
os­tatnią stronę chwyta
py­tając siebie czy boli
choć ra­na nie obmyta

Od cza­su do cza­su zza pleców spogląda
niep­rawdy egzekucję
Choć maczał w tym [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:17

.......

Nie o dom w tym wszys­tkim chodzi
nie o miej­sca cień co chłodzi.
Lecz o uczuć narodzenie
ko­lor marzeń,ich spełnienie......
Gdzie?!Nieważne .W ja­kim czasie?
Czy na zboczu gdzieś przy trasie.
Ważny człowiek co przy boku
dot­rzy­muje nam dziś kroku..... 

wiersz • dzisiaj, 09:06

zapowiedź ostatecznej męki! zero fikcji zero JAVY. sam sen... o Warszawie...

mat im­be­cyla pionem na E-3 i pod­dają króla. ogłaszam za­mach sta­nu i wypowiadam
wojnę bruk­se­li oraz jej główne­go me­diato­ra za­razem sze­fa Do­nal­da Tus­ka.
Tus­ku mój Tus­ku, chcę Cię od­je­bać. Pub­li­kuję to w necie. [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 07:40

dla....

zniknęłaś niczym sen
po prze­budze­niu się
dla­tego chcę jeszcze spać
by śnić o ko­biecie bar­dzo tajemniczej
która po­jawia się na ja­kiś czas
by po­tem znów zniknąć we snach

றiℓℓ... 

wiersz • dzisiaj, 07:32

Człowiek ro­zum­ny, by­wa też durny. 

aforyzm • dzisiaj, 06:21

Wiesz... na­dal przy­pomi­nam so­bie Ciebie, lecz gdy przy­pomnę so­bie nasze roz­sta­nia, to odechciewa mi się wszys­tkiego, na­wet wra­cania do ja­kich kol­wiek myśli związa­nych z Tb... ehh 

myśl • dzisiaj, 06:10

"pół do wieczności (nawet nie)"

naj­bar­dziej lu­bię gdy
księżyc gaśnie a oczy twoje
dwa sza­re świetliki
uf­nie na moim ramieniu
siedzą cze­kają szepczą
dziecięcą niewinnością

po­tem z prędkością światła
pod wpływem --
- kil­ku let­kich smaków truskawek
- kil­ku let­kich mruków kocich
- kil­ku let­kich muśnięć jedwabiu
doj­rze­wasz agresywnie
(świet­li­ki od­la­tują w tył głowy
wiją się larwy)
rym twe­go imienia w za­mian oferują
(wraz z brzos­kwi­niowym wstydem)
by wkrótce

uf­nie na moim ramieniu
- usiadły -
- pocze­kały -
- zaszep­tały nieświado­mie -
świet­li­ki sza­re całkiem za zasłoną Morfeusza 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:07

W cza­sie gdy ja uświada­miałam so­bie ze os­tatni raz Cie widzę, ty byłaś już za da­leko bym mogła ci po­wie­dzieć ze rozumie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H