Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kiedy budzę się rano
cieszę się ,że jest NO­WY dzień
bo ilu jest takich,
którzy go nie zo­baczą ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:36

Ludzie za­pat­rze­ni je­dynie w swo­je ob­licze, po­tykają się wciąż o pot­rze­bujące serca... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:07

Niebies­ka jest sub­stan­cja sztucznych tworów. 

myśl • dzisiaj, 14:56

Mucha i Komar Sp. z o.o.

Przy­leciała mucha do komara
I tak do niego zagadała
"Umowę będę miała"

Ja la­tam z ra­na, a ty po zmroku
Tuż po zam­knięciu człowie­czych oczu
Będziesz roz­sma­kowy­wał się w osoczu
A gdy wsta­nie na śniadanie
Ja mu siądę na bułce nies­podzianie

Do­gadała się mucha z komarem
Że będą dla człowieka koszmarem

Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:46

wzniesienie

obłędna refleksja
pojednania

myśli zam­kniętej pod życiorysem
spektakli
ce­leb­rujących od­wie­czne przemijanie...

nad skraw­kiem po­ran­ne­go światła
w jut­rzen­ce po­zamy­kanych myśli
i natchnień
świętej z otoczenia
dyskusji

gdzie niewidzial­ny ele­ment pozostawia
wiele do życzenia
dla układan­ki z kazania


puzzle 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:41

"Niena­widzę cię" - szepnęła do swo­jego ser­ca, które ko­lej­ny raz za­biło moc­niej na je­go widok.... 

myśl • dzisiaj, 14:34

Grzebienie czasu

w bra­ku zbędnych słów
od­dać bez­wied­ne mgnienia
ta­necznym kro­kom wiatru

chwy­tać szep­ty niespokojne
zbłąka­ne w zielo­nych grzywach
półprzy­tom­nych nimf

na­siąkają pa­piero­we sumienia
by sączyć wczo­raj­sze krople
nie­chcianych wspomnień

w spo­koj­nym od­dechu dnia
krtań przełyka znośniej chwile
łagodząc spląta­nie myśli 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 14:04

Wy­sokość z ja­kiej się stoczysz ma znaczenie.
Im dłuższa dro­ga w dół tym więcej dłoni do złapania
i głazów o które można się obić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E