Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na spędze­nie ze sobą "całego życia" mają tak nap­rawdę szansę ci, którzy spo­tykają się od­po­wied­nio późno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 51 fiszek

Marze­nia reali­zowa­ne zbyt późno przy­noszą więcej cier­pienia niż te niespełnione. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Harmonia wewnętrznych demonów

Roz­dział 7
On jest wil­kołakiem i czymś jeszcze, ale um­rze, jeśli ktoś bar­dzo się o to pos­ta­ra. Ja jes­tem nieśmier­telna, będę pat­rzeć na rozwój te­go świata przez wie­czność. Gdy­by udało mu się w [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 17:33

Nie pot­rze­buję światła lamp, rozgłosu czy blas­ku fleszy by być kimś.
Wys­tar­czy mi bez­pie­czne miej­sce w za­ciszu twoich ra­mion i słowa:
- "Jes­teś dla mnie wszystkim". 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 17:26

Zmiany są pot­rzeb­na, niekiedy konieczne.
Nie można żyć w ciągłej niezmienności. 

myśl
zebrała 15 fiszek • dzisiaj, 17:21

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • dzisiaj, 17:20

Bo naj­cu­dow­niej­szym skar­bem jest praw­dzi­wy przyjaciel. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:10

Każde­go człowieka można złamać, nie ma wśród nas wyjątków... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:08

Zaw­sze kiedy mi chce się żyć, wszys­cy dookoła chcą się zabić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:42

Odpowiedź

Ktoś za­pytał mnie dzi­siaj przed kim uciekam.
Nie było mnie chwilę, więc
aż ona do mnie na­pisze nie czekam
tyl­ko pos­ta­ram się od­po­wie­dzieć odrazu,
ma­lując słowa­mi sed­no mo­jej ucie­czki obrazu...

Uciekam przed ludźmi, wśród których
czuję się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N