Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Człowiek od­kry­wa się gdy ktoś nie pyta
Lecz , gdy zaczy­na jątrzyć
Dusza i myśli z tro­pu zbita
Nie chce się połączyć 

myśl • dzisiaj, 05:23

słowo to ciało 

myśl • dzisiaj, 03:54

awa­ria w obrazie

masz wypryski
a ja wytryski

(;) 

myśl • dzisiaj, 03:06

Nie pa­miętam jak sma­kuje głębia. 

myśl • dzisiaj, 02:21

***

W imię Oj­ca i Syna
To nie ich wina
I Ducha Świętego
Odziej na­giego

Zdro­waś Ma­ryjo łas­ki pełna
Życiowa gehenna
Pan z tobą
To­warzyszy naszym rozmową

Oj­cze nasz któryś jest w niebie
I widzisz mo­je pragnienie
Święć się imię twoje
Bo zno­wu ra­ny goje

Nie­chaj będzie pochwalony
Ty znów w myślach wyrzucony
Ty prawdziwy
Ty zmyślony
Ty nasz wiel­ki i jedyny
Choć wie­rzy­my
Nie widzimy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:20

To ludzka ig­no­ran­cja jest naj­silniej­szą bro­nią wszel­kiego cier­pienia na tym świecie. 

myśl • dzisiaj, 00:47

Przepaść

Roz­darta jes­tem wenętrznie,
zbłąka­na sa­mot­nie w ciem­nym lesie.
Stoję lecz spa­dam do nikąd
w prze­paść ciemną bez dna.

Uciec już nie mam dokąd,
zos­tać - też ja­koś nie mogę.
Znów wpa­dam w bez­denną butelkę,
znów pełzam po podłodze.

Już nie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:40

Zaw­rotna prędkość gna mnie w niez­na­ne zawrócić nie pot­ra­fię lecz te­raz kłamie
Chce poczuć zno­wu to co czułam gdy pat­rzył ma mnie
Jak je­go us­ta składały się w ta­ki sposób jak­by kpił [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 00:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Autorzy na literę
Ł M N