Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Seks jest bar­dzo przy­jem­ny. Ale nie aż tak, żeby ro­bić to z kim popadnie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:46

Szyldy

W świecie ignorancji
trud­niej­sze niż wszystko
jest po­konać nie osobę
a nazwisko. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:36

Pew­nie każdy tak miał, że w pew­nym mo­men­cie swo­jego życia
spot­kał osobę, która go kom­plet­nie zniszczyła...
zruj­no­wała je­go życie do reszty...
Ale z biegiem cza­su, pew­nie też poz­nał osobę,
która była jeszcze w sta­nie go naprawić...*

I właśnie dla­tego po­win­niśmy dzięko­wać Bo­gu
za ludzi, których przed na­mi sta­wia. * 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:28

Ja słowacka

Nie lu­bię sza­lików
ale może w drodze wyjątku w drodze z przystanku
mo­ja biała szy­ja jak w wieńcu lilija

i te łzy oczojebne


co więcej
od bra­ku ciebie? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 20:14

Sa­mot­ność bo­li naj­bar­dziej gdy kocha się bez wza­jem­ności, gdy w piątko­wy wieczór, nie ma do ko­go na­pisać i z kim wyjść, a w głowie jest tyl­ko jed­na myśl, o ukocha­nej osobie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:59

Każde­go dnia bo­li co­raz bar­dziej . Jeszcze gdy cie nie ma ... tak cho­ler­nie tęsknię . Kocham cię ... wy­bacz ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:45

Życie prze­cieka przez pal­ce, tym co nie pot­ra­fią wziąć je w garść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:43

- Jes­teś od­ważna, zaz­droszczę Ci tego.
- Od­ważna? Nie. Zwyczaj­nie nie myślę o konsekwencjach:) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilde

Autorzy na literę
V W Y