Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 52 fiszki

Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, ludzie ofiarują Ci winę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 146 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wal­cz o siebie. Nikt te­go za Ciebie nie zrobi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:46

Nie ma to jak rodzinka

Oto przykład ek­stre­mal­ne­go hu­moru. Niejed­ne­go by po­walił na ko­lana i zam­knął w do­mu na miesiące.
Mąż z dwudzies­to­pięciolet­nim stażem, pod­czas wa­len­ty­nek przy­nosi żonie naj­piękniej­szą, ja­ka była w kwiaciar­ni różę. Ko­bieta chętnie przyj­muję wiecheć, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 19:40

Nie pot­rze­ba cu­du, żeby ciało stało się towarem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:32

Niby nic...

Ni­by go nie kocham, a tak bar­dzo za nim tęsknie...
Ni­by go widzieć nie chcę, a jak go nie ma to - gdzie on jest!?
Ni­by je­go życie jest mi obojętne, a jak widzę go przy in­nej, wa­riować zaczy­na mój mózg i serce... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:20

Tonę w me­lan­cho­lij­nych szep­tach tęsknoty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:10

I chciałabym spot­kać cię tak jak codzien­nie spo­tykam cię w mo­jej wyob­raźni. . . 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:09

Samotni

Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:56

Przez­nacze­nie ja w nie wierzę 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hitler

Autorzy na literę
G H I