Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­dzi­wy książę opuszcza za­mek, a nie księżniczkę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 162 fiszki • 6 listopada 2010, 18:08

Współczes­ne księżniczki pocho­wały się w komórkach...
a prze­cież z wieży lep­szy zasięg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 12:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

szkatułka z pamiątkami wypadła mi z rąk

myśli porozrzucane
wzro­kiem po ścianach
zna­leźć cień
poskładać

wspólnych pięknych przeżyć
nie od­bie­rze nikt

cisną z oczu perły

po­tajem­nie we śnie spotkamy
uśmie­chem wy­suszysz

wiem

Cris 26.11.2015r.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:19

Zbaczają z dro­gi ci rozchwiani. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:00

Nie przełamując utar­tych sche­matów nie zaj­dziesz da­lej niż ci przed tobą wiel­cy myśli­ciele w swych cza­sach by­li społeczne ne­gowa­ni ,to ze cie ne­gują nie oz­nacza ze mają rac­je o ile nie jes­teś idiota 

myśl • dzisiaj, 02:42

Mi­jają la­ta, a uczu­cie po­zos­ta­je, nie ucieka, z upływem cza­su tęskno­ta co­raz większa... 

myśl • dzisiaj, 01:40

Praw­da wyz­wa­la.. prze­de wszys­tkim z lęku. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:40

JakoTaki

Ja­kie słońce ta­ki dzień
Ja­kie ciało ta­ki cień
Ja­kie drze­wo ta­ki pień
Ja­ka zieleń ta­ki tlen

Ja­kie światło ta­ka czerń
Mam Ci zmienić?
Sa­ma zmień
Ja­kie zwo­je ta­ki rdzeń
Ja­ka miłość ta­ki sen

Ja­kie ser­ce ta­ki Trance
Ja­kie żyły ta­ki gen
Ja­ka siła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:35

Ewa cz.II

Minął rok od kiedy Ewa do­wie­działa się, że jest w ciąży z Krys­tianem. Urodziła syn­ka, które­mu dum­ny ta­tuś dał imię Fran­ciszek po swoim dziad­ku. Ewa urodziła mężowi sy­na które­go tak bar­dzo oczekiwał, [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 00:32

09

Ile miłości
We współczesnych
Definicjach?
Równouprawnieniem
Us­pra­wied­li­wiać
le­nis­two nieromantyczności
Ese­mesem zrywać
Więź po­zor­nie trwałą
Bu­dując związek z telefonem
Na zgliszczu serc.
Ach, giń ty bez-miłości!!
Zeszłaś na psy.
Spójrz wstecz.
________________________
Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś