Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 61 fiszek • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I'll Hide in The Shadow / Ukryję Się w Cieniu

I'll hi­de in the shadow
of the moon on dark meadow
and let my­self become
un­wanted black widow.

Bur­ned out li­ke a candle
I need now to handle
with li­fe as a sweety
so pret­ty and little.

Uk­ryję Się w Cieniu

Uk­ryję się w cieniu
księżyca na łące mroku
i czarną wdową niechcianą
poz­wolę stać się sobie.

Jak świeca wypalona
te­raz ja­ko dziewczynka
tak słod­ka i kochana
ja pragnę radzić sobie. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:23

...

roz­kle­jasz dźwięki ciszy warstwą,
nie­dzielą w środ­ku ty­god­nia bywasz,
roz­my­wasz przypływu falą
ziemię niczyją w tę obiecaną,
pieścisz tętno spo­koj­ne
by szyb­kim ryt­mem zab­rzmiało,
w epi­logu rzeźbisz ciało
łukiem trium­falnym

wier­ne pożąda­nie
wciąż sy­piasz samotne 

wiersz • dzisiaj, 18:04

Gdzie te la­ta... nies­forne dziec­ko, bez­tros­ka.
Dy­lemat życiowy w mar­ke­cie : cze­kola­da czy batonik...
Je­dyną po­zytywną myślą z da­leka od rodzin­ne­go do­mu jest ten fakt, że na­dal stoi on w tym sa­mym miejscu.
Dot­knął mnie niedaw­no no­wy rodzaj tęsknoty. 

myśl • dzisiaj, 18:03

1, 2, ...3!

Tyl­ko nie giń mi z rąk

Ja wiem
któreś mu­si być pierwsze

Pójdźmy
na przekór
razem

Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 18:00

Zmar­li nie krzyw­dzą. Ból za­dają żywi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:52

Za wiele ran.
Za mało uczuć.
Za dużo ciszy.
Niedobór Ciebie.

Przep­raszam, nie pot­ra­fię Ci zaufać. 

myśl • dzisiaj, 17:36

Ludzie nie zmieniają się na lepsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:30

Dosyć Zła

Mam do­syć już zła, które we mnie tkwi.
Ono całą ra­dość życia łap­czy­wie zżera mi.

Tak łat­wo się daję wciąż mu prowokować,
lecz nad­szedł już czas by da­leko je schować.

W zam­kniętej szka­tułce głębo­ko zakopane
niech so­bie spoczy­wa to ścier­wo sasrane.

Ja chcę być poczci­wy, więc wa­ra ode mnie,
bo chcę byś się śmiał a nie płakał prze­ze mnie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N