Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie jest łat­we, tyl­ko ludzie so­bie je ut­rudniają... ~ Joan­na M. Mleczko 

myśl • dzisiaj, 11:08

Piep­rzo­na rzeczywistość!
A było tak dob­rze.. Mog­liśmy nie umierać. 

myśl • dzisiaj, 10:50

...ღ...

..jak ja uwiel­biam Cię tak zwie­dzać powoli
....ko­rytarzem swoich marzeń wni­kam w Ciebie
i tańczę wraz z Twoimi zmysłami
głaszcze słowem tu pisanym
.....byś ciepło moje
w każdej swej części ciała i duszy czuła
byś zaw­sze z myślą o mnie się rozmarzyła
wte­dy ten spokój wni­ka w Ciebie
....i jest z tym Ci bar­dzo dob­rze i przy­jem­nie ......

01.50
24.01.2015...

றiℓℓ... 

wiersz • dzisiaj, 10:49

To pew­nie bar­dzo uciążli­we, w głupim świecie być niegłupim. 

myśl • dzisiaj, 10:41

Jak na rzym­skiej arenie...
Mi­nuty życia idą na stracenie.
Tyl­ko ce­zar de­cydu­je o ich losie:
Kciukiem w dól, lub kciukiem w górę. 

aforyzm • dzisiaj, 10:37

Nie jeździj szyb­ciej niż Twój Anioł Stróż pot­ra­fi latać
Wi­docznie mój, za­pier­da­la na dragach. 

myśl • dzisiaj, 10:36

Mokre sny

9:55
mam autobus
i miejsce
cze­go chcieć więcej

w auto­busie czuję się jak w drodze z domu
al­bo jak w drodze do szkoły
ko­lega śpiewał
Peg­gy Brown
nic się nie zmieniłam
oprócz kolorów


na za­paro­wanej szybie
piszę two­je imię
wiem ja­ki jes­teś w dotyku

śniło mi się to. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:14

Ni­cola, zo­bacz ile śniegu. na­padało. zleciało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E