Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 84 fiszki

Ktoś kto uczy się na czas, nie ma szans z tym, który uczył się z czasem. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 21 fiszek • 28 września 2015, 21:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żeby się ut­rzy­mać, trzy­mam się mocno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:33

Z grzeczności to można prze­puścić ko­bietę w drzwiach, a nie zap­raszać ją do swo­jego łóżka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:23

* * *

Ten mo­ment kiedy wszys­tko wraca,
Sie­dzisz i piszesz uczu­cia na kar­tce
Spi­sujesz frag­ment po frag­mencie
Tak jak­byś pi­sał roz­dział książki
Swo­jej książki zwaną ŻYCIEM!
Każde słowo usłysza­ne dawniej,
Sta­je się słowem na DZIŚ.
Każdy gest od­czu­wal­ny kiedyś,
Dziś sta­je się realny.
Każdy do­tyk skóry ka­wałek po kawałku,
Zos­tał za­pamięta­ny.
Wiara została,
Nadzieja nie umarła,
Miłość trwała,
Pa­mięć została,
I trwa do dziś ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 02:20

Kolejny aniołek poleciał do nieba

W os­tatnią sier­pniową noc
Bóg zmienił swe pla­ny i stwier­dził
Że jed­nak cier­pi niebo na niedobór aniołów.
I zesłał na ziemię jednego
Po me­go anioła.
Raźniej im będzie ra­zem, stwier­dził.
Brat z młod­szą siostrą. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:13

Być...
naj­piękniej­szym dźwiękiem w mu­zyce miłości... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:44

Ja­ko PEK­TY­NIARZ liżę szambiarki 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:29

Mogłabym pi­sać do Ciebie po kil­ka wiado­mości dzien­nie, ale za­pamiętaj, że nie mam od­wa­gi ich wysłać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:26

Wo­le ka­toli­ka od mu­zułma­na. Mu­zułman mnie wy­pier­do­li w po­wiet­rze,ka­tolik prze­leci.Ło mat­ko ja­ka ja szczera 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:26

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Flaubert

Autorzy na literę
E F G