Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są więzienia gor­sze od słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 84 fiszki

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 154 fiszki • 9 września 2013, 12:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Prędzej cza­su nie star­czy niż nas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:02

Pat­rząc w twe oczy-niebies­kie, lśniące z przebłys­ka­mi sza­rości, myślę i czekam..
Cze­kam na tę chwilę, mo­ment który będzie tym je­dynym (...) 

anegdota • dzisiaj, 22:01

Po­rażka, w is­to­cie, i mo­ty­wu­je wszys­tkich, i mo­ty­wu­je naj­le­piej, różne są je­dy­nie ce­le, do których prowadzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:01

Nieważne przez co przechodzisz w życiu, ważne dokąd zmierzasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:56

Ty i Ty

kiedy mówisz -lu­bisz mnie
nie wiedząc iż "nie"
bar­dzo pogrąża myśli twe.
Myślisz że jes­teś cza­sem jak mgła
stwier­dzam że nie,
gdyż twe miej­sce to ser­ce me.
Py­tań się kłębi wiele
i tych nie­chcianych -czy czas już,
lub dlacze­go jeszcze ?
Chcę i pragnę trzy­mając Cie
za rękę rzec
nie lu­bię lecz kocham,
nie czuję lecz pragnę
nie słucham lecz się ofiaruję
obec­nym cza­sem i przyszłością
nies­ka­zitelną namiętnością
wszecho­becną duszy poezją. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:41

...

Zat­rzy­mać czas
By upoić się chwilą
Tą jedyną
Godną zapamiętania
W kad­rze uchwycić
Wyjątko­wy obraz
Zmysłami malowany
Ko­lora­mi uczuć
I tak trwać
W bezruchu
By czer­pać zachłannie
Całym sobą
Bezmyślnie
Bezwiednie
By czuć
Doznawać
Przeżywać
Wciąż
I wciąż 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:29

pytanie o istnienie

"Pot­rze­buję usłyszeć, że chcesz mnie."
~ Miuosh


mogłabym roz­sy­pać się po brze­gi
i odejść z ko­lej­nym przypływem

tyl­ko czy zauważyłbyś że już mnie nie ma? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:22

Bez­czyn­ność była dla niej równie bo­les­na jak po­wol­ne spa­lanie na sto­sie. Mu­siała być w ruchu. Coś ro­bić. Tyl­ko wte­dy czuła, że żyje. Że jest pot­rzeb­na. A nie było dla niej nic ważniejszego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D