Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy nie le­piej byłoby za­miast tępić zło szerzyć dobro? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 66 fiszek

To smut­ne, gdy za­miast ra­zem żyć, tyl­ko wspólnie dzieli­my życie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 187 fiszek • 25 marca 2011, 17:38

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Drżę na wspom­nienie twe­go głosu..
Cichy szept wciąż kołyszę moją głową…
Drżę gdy wspomnę o Twym dotyk,
De­likat­nej dłoni pie­szczącej roz­marzoną duszę.
I wdzierają się we mnie mo­tyle miłosne
Bom­bardując me ser­ce, w krwi to­piąc swe skrzydła [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 12:36

Na­wet myśli trze­ba prze­myśleć, kiedy chce się je wy­powie­dzieć na głos. 

myśl • dzisiaj, 12:34

Melodia Zmysłów..

Zag­raj na Mnie jak na Fortepianie
Naj­piękniej­szą me­lodie Swo­jego Serca

opuszka­mi palców
mus­kaj Mo­je sprag­nione Ciało

Przy­wieraj do mnie jak do klawiszy
wcis­kając moc­niej­szy ton

Gładź mnie de­likat­nie wzdłuż
Całej li­nii Mo­jego Ciała

Poszu­kaj wrażli­wego Punktu
i pieść mnie ta Melodią

Niech nas wypełni
aż do sa­mego świtu

Op­lotą pier­wsze pro­myczki Słońca
Uka­zując naszą rozkosz

Nasze Twarze rozjaśniają
Za­topi­my się w Swoich spojrzeniach

Spełnieni..

Graj Mi tak Co Noc...


Malusia_035 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:21

nieHAiKU
Czym pod­gry­zasz się
Od wewnątrz - tym smakują
Ciebie na zewnątrz

nieHAiKU
Łupie w kręgach
Gdy za cias­no w zębach -
Szczęka opadła

nieHAiKU
Masz wątpli­wości
Nie zrzu­caj na je­sień dnia -
Opuść siebie... tańcz

nieHAiKU
Zwodzo­ne mos­ty
Inżynieria per­fek­cji -
Działania kobiet

nieHAiKU
Dob­rze bo jednak
Zi­ma prze­mi­ja wiosną -
Zak­wi­ta życie
------------------------
i...
dzięki temu
ce­bu­la może wy­rosnąć :)

Odtwórz
HAiKU
Wiat­rem mknie la­to
Ciepłem wtu­la się w życie -
Drgają gałązki
 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:38

* * *

Idziemy we­sołym krokiem
pieta przy pięcie
pa­lec przy palcu
ra­mię przy ramieniu
i sze­reg przy szeregu
wszys­tko dla Artiego
a kto to kur... ten Arti.... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:37

Życie - naj­groźniej­sza cho­roba śmier­telna. 100/100 za­bitych i nie ma lekarstwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:30

Miłość do Ciebie

Cały czas tam jest,
ale ja wciąż na no­wo
ją odnajduję

Sie­dzi głęboko
ale gdy sie poruszę
drga na powierzchni

Du­si mnie siłą
tęskno­ty, która jest jej
nieodłączna...

Skąd sie tam wzięła?
Kto poz­wo­lił jej zabrać
część me­go serca?

Dlacze­go Ty wciąż
tam jes­teś mi­mo, że ja
ka­załam odejść

Odejdź i zabierz
to co stworzyłeś, tamtą
Miłość do Ciebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:19

* * *

Ster­ty kar­tek, zmar­no­wane drewno
Czar­na ka­wa, w której od­bi­cia bledną
Lek­ki dym świecy w ciem­nym pokoju
Cisza usy­pia w dob­rym nastroju

Kołysze się wol­no i bez plątania
Przy­ciąga mnie tak z sa­mego rana
Po no­cach nie śpi, chodzi i zerka
Bez­senność i wie­czność to ma udręka 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Autorzy na literę
Ł M N