Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szczęście znaj­dują ci, którzy mądrze zain­westo­wali w cierpliwość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:04

Michał

Choć Michał dzi­ki jest jak zwierzę,
Ja chłopa­kowi te­mu wierzę !
Bi­je do niego ser­duszko moje
I ja Michała chy­ba os­woję ! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:04

metamorfozy

słońce za­mienia się w sosnę,
świeża ro­sa w rydze,
koń w polną drogę,
oracz w skibę,
oko w horyzont,
gołąb w znaczek pocztowy,
dziew­czy­na w żagiel,
puszcza w naród,
kwiat w łyżkę miodu
za po­mocą pszczoły 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:59

Zaw­sze tak jest, że kiedy już przyz­wyczaisz się do obec­ności dru­giego człowieka to on wy­siada na następnym przys­tanku, a Ty sa­ma mu­sisz podróżować dalej. 

myśl • dzisiaj, 07:09

+ 'NIE' dla chandry +

Kiedy do­pada mnie chandra
i na łzy bo­les­ne mi się zbiera,
przy­wodzę na myśl tą przeszłość,
co była dużo gor­sza niż teraz.

I o bieda­kach też myślę,
którzy niż ja o wiele gorzej mają
i o tych krajach [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 06:35

Roz­pacz czar­na, gdy przyszłość marna. 

aforyzm • dzisiaj, 06:09

Ko­biety kochają aluzje. 

myśl • dzisiaj, 05:15

Ja­ko KAR­DY­NAŁ całuję damy 

aforyzm • dzisiaj, 01:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H