Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Da­ruj mi­nutom, dniom, godzi­nom - miną... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

I chy­ba w mi­nucie śmier­ci, życie naj­bar­dziej zais­tnieć zechce. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 77 fiszek • 2 maja 2010, 12:12

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Był zaw­sze, tyl­ko nie tam gdzie powinien. 

myśl • dzisiaj, 20:35

Reminiscencja o radości

Słońce błys­ka w soczys­tej zieleni
de­likat­ny szum trzci­ny przep­la­ta za­pach mchu

Drew­niany po­most na końcu wąskiej ścieżki
w upal­ny po­ranek męskiej młodości
krótka wy­miana spoj­rzeń i skok

Nies­krępo­wana ra­dości kąpieli sote
i roz­kosz chłod­nej wo­dy na zaw­sze zos­ta­nie w pamięci
jak nieza­tar­ty ślad naszej przyjaźni 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:25

Ludzie to nie liczby, żeby by­li wzorami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:04

Kiedyś kochałam twój uśmiech,wygląd i cha­rak­ter.A te­raz ? Da­lej ciebie lu­bię ale ja­koś nie sta­ram się być osobą ważną dla ciebie...uwol­niłam się od te­go uczu­cia.Mi­mo,że jes­tem szczęśli­wa czu­je pus­tkę w sobie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:48

Otwórz swo­je ser­ce, wsłuchaj się w dźwięki duszy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:39

źle jest ko­goś stracić,
jeszcze gorzej żyć z kimś,
kto stra­ty naszej chce 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:18

Mocą miłości
Spełniona podróż życia
Wspom­nień czar w sercu

Cris 09.02.2016r.
 

haiku
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 19:14

Od­dam os­tatni od­dech, abyś czuła się bezpiecznie.
Od­dam to co mo­ge, jeśli będzie to konieczne.
Więc uwierz w mo­je słowa, że jes­teś moim szczęściem.
Bo jes­teś dla mnie wszys­tkim, ważniej­sza niż powietrze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty