Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko odwaga. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 35 fiszek

Kluczem do suk­ce­su jest dys­tans do sa­mego siebie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 166 fiszek • 8 grudnia 2010, 13:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nasze tra­gedie uk­ry­wają nas przed ludźmi, gdy wszys­cy od­wrócą wzrok. 

myśl • dzisiaj, 20:04

szczęścia ok­ruchy pod­much wiat­ru zmiótł
kruche ser­ce silną ręką zgniótł 

myśl • dzisiaj, 20:02

Mężczyz­na bu­duje dom, ko­bieta go tworzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:46

* * *

Mo­je sny są stare
prze­mijają jak tysiąclecia
ro­zer­wa­ne w moc­nej rzeczywistości
na­rodzo­na w złym tysiącleciu
jes­tem strażni­kiem mrocznej egzystencji
jes­tem triumfatorem
do­minuję, de­was­tuję to co narodzone
rzu­cam siebie w niebo, spa­dam na ziemię
od­dycham twoim imieniem
czy to jest noc­na wiz­ja uma­lowa­na krwią
jes­tem świad­kiem kon­sum­cji upadłych dusz. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:35

Cieka­wość - pier­wszy sto­pień do suk­ce­su. :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:29

Chcę stanąć przed Tobą na­go... byś zo­baczył mnie w każdym świet­le, z każdej sze­rokości geora­ficznej, z każdą blizną, która przy­pomi­na daw­ne przeżycia. Chcę byś wie­dział, że to z tu i te­raz, to wciąż ja, nikt inny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:11

Chciałabym wrócić do chwil kiedy ra­zem mil­cze­liśmy, kiedy drżałam na dźwięk two­jego głosu, do chwil kiedy w twoim ser­cu było miej­sce dla mnie, kiedy się ro­zumieliśmy, do chwi­li kiedy cię po raz pier­wszy ujrzałam... 

myśl • dzisiaj, 19:05

W którąkol­wiek stronę rzu­cisz ka­mień, spad­nie w przyszłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O