Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Niektórzy do­piero z nek­ro­logów do­wiadują się, jak bar­dzo ich kochano... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek • przedwczoraj, 16:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czym byłby świat bez niekon­wen­cjo­nal­ne­go myśle­nia psychopatów? 

myśl • dzisiaj, 11:21

nocą budzi się su­mienie i kroczy by dręczyć tych złych 

myśl • dzisiaj, 11:19

Zaz­drość jest każde­go upadkiem. 

myśl • dzisiaj, 11:16

Zbyt wiel­ka kon­ku­ren­cja w myśli, więc roz­gry­wa się na słowach. 

myśl • dzisiaj, 11:11

Wszys­tko co miałem dałem,
al­bo na pół dzieliłem,
wszys­tko ci poświęciłem,
dla Ciebie zostawiłem
świat którym żyłem,
byłem Twym przyjacielem.
Oczy w końcu otworzyłem
na­reszcie zobaczyłem,
ile dla Ciebie znaczę,
nie chce już Twych tłumaczeń,
zniszczyłaś naszą przyjaźń,
po pros­tu nie doceniałaś,
po pros­tu nie szanowałaś,
wszys­tkiego co miałaś,
wszys­tkiego co dostałaś,
te­raz sa­ma zostałaś,
ra­tować nie próbowałaś,
zno­wu mi pokazałaś
jak przy­jażń dla Ciebie mała. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:43

Niektórzy dys­cyp­lnę, ko­jarzą tyl­ko z żar­go­nu sportowego. 

myśl • dzisiaj, 10:19

tęsknię

tęsknię

za uli­cami ub­ra­nymi w historię
za ryn­kiem starym
i trębaczem postrzelonym
co gdy dwu­nas­ty dzwon
w uszach zadzwoni
trąbi jak szalony

lu­bię wspo­minać miej­skie parki
os­to­je i mias­ta płuca zielone
i mie­szczańskiego szu­mu brak mi
za smak tam­te­go powietrza
i od­czuć choć naparstek

od­dam koronę 

wiersz • dzisiaj, 10:08

Pół biedy - gdy kocha ktoś jak umie.
Cała bieda - gdy kocha, jak mu pasuje.

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Defoe

Autorzy na literę
C D E