Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Niektórzy do­piero z nek­ro­logów do­wiadują się, jak bar­dzo ich kochano... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek • przedwczoraj, 16:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Odtwórz

Przyszedł czas żebym i ja coś wrzu­ciła. Zaczy­nam więc od złożenia kli­ku słów w zda­nia. Pot­rze­buję oso­by, której nie mogłabym zra­nić. Za szyb­ko przeszłam do sed­na? Zwyk­le sed­no by­wa za­led­wie muśnięciem puenty. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:15

Dziesięć mi­nut minęło, bez odbioru. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:04

Lustro

W krzy­wym zwier­ciad­le miłości,
Przeglądam się z ser­ca cierpieniem,
Taf­la zniszczo­na pęknięciami ze złości,
Ka­mien­ny­mi słowa­mi, kłam­stwa cieniem,
Zar­dze­wiała ra­ma już nie trzy­ma dob­rze lustra,
Za­kurzo­ne wspom­nienia zab­rały jej blask,
Wkrótce pozbędzie się ciężaru, będzie pusta,
Jak nasze uczucia, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:57

Jes­tem tu dla Ciebie,ale zaj­rzyj mi w ser­ce i od­naj­dz swe miejsce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:35

Kocham Cię i wrócić chcę.
Jes­teś na ty­le od­ważna by po­wie­dzieć znów ,że to po­myłka ?

Za­dałaś ty­le cierpienia
a ja ocze­kuję na­dal z Tobą zbawienia
Po­wiedz , że nie kochałaś
tyl­ko po co szlochałaś 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 20:24

Serducho obrośnięte tłuszczem

Skąd wiesz, że nazajutrz
z nieba nie zstąpią demony,
które trak­to­wać nas będą jak zwierzęta,
które ok­rutni ludzie tak sa­mo traktowali?

Dlacze­go nie wiesz dup­ku z no­sem zadartym
i nie dos­trze­gasz te­go ja­cy jes­teśmy mali?

Mówisz, że Bóg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 20:16

Cza­sem gdy przez ko­goś upa­dasz, myślisz że jes­teś słabszy.
Nie, to on jest słabszy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:42

Daj fiszkę. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 19:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty