Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 103 fiszki

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 36 fiszek • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Małżeństwo z rozsądku to niewypał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:25

półka nad łóżkiem
wraz z ko­lek­cją aniołów
wzrost bezpieczeństwa
...
Odtwórz 

haiku
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 15:01

Deszczo­we niebo.
Chodzą zmok­nięte serca.
W smut­nych kropelkach. 

haiku
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 14:50

Is­totą włas­ne­go roz­wo­ju jest go­towość do zmian, a na­de wszys­tko, do wzięcia na siebie pełnej od­po­wie­dzial­ności za kon­sekwen­tne ich wprowadzenie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 14:39

Cza­sem nie można wyg­rać,ale nig­dy nie wol­no się podać.
Kto się pod­da przeg­ry­wa od razu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:26

Poz­nałam ta­kich, co każde kaj­da­ny ro­zer­wie ich siła obłudy, jeśli da­na oso­ba już wcześniej była w kaj­da­nach głupoty.

( In­sp.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:05

Tak i nie

Kocham Cie i niena­widze, tak jednocześnie.
Nie wiem czy chce być blis­ko czy nie, to bolesne.
Prag­ne Cie, przyjdź, al­bo zos­taw mnie i nie mów nic.
Mil­cz, tak jak mil­czałaś gdy było brak Cie mi. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:39

życie rzu­ca przes­trzeń na płaszczyznę, ale to my wyz­nacza­my pun­kt od­niesienia tworząc własną perspektywę 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lem

Autorzy na literę
K L Ł