Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Każdy powód do pi­cia to dob­ry powód do picia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:22

Wiara da­je nadzieję, a gdy nadzieja umiera po­zos­ta­je tyl­ko wiara. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:18

* * *

Mar­ność rozłąki dłoni
pa­mięć do­tyku naszego
Mar­ność rozłąki ciał
tak wiele odpoczynku
Mar­ność rozłąki ust
is­tnieć dla roz­koszy
Mar­ność rozłąki serc
uczu­cie wciąż trwa
Mar­ność rozłąki
marze­nie powrotu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:53

Ma miłość do ciebie niczym kwiat róży, ma kol­ce, które stoją na mo­jej drodze do szczęścia 

aforyzm • dzisiaj, 16:35

Ludzie to is­to­ty ok­rutne, nie mające żad­nych gra­nic, kłam­li­we, egois­tyczne, za­dufa­ne w so­bie, prze­biegłe, pa­miętli­we, słabe i proste.
Są po­dob­no jed­nak is­to­tami ro­zum­ny­mi. Ow­szem, to praw­da. Ro­zum pot­rzeb­ny jest im do wy­myśla­nia no­wych in­tryg i obelg. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:55

- DIALOG ZDRADY -

- Po­wiedz, co się z tobą stało ?
Kiedyś byłeś ty w porządku.

- Tak ci tyl­ko się zdawało...
Byłem kurwą od początku.
Czy myślałeś, ty frajerze,
że na to­bie mi za­leży ?

- Ja myślałem, żeś człowiek
a nie kur­wa, mój ex-ziomku. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:53

Dro­gi do zaszczytów są z a k o r k o w a n e. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 15:28

Wiel­możni Państwo !

Paj­dokrac­ja ab­so­lut­na to bez­cenny wkład w rozwój doj­rzałych auto­rytetów !

Dziękuję za uwagę ! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H