Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cier­pienie to praw­da aż do bólu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Ktoś kto mówi, że nig­dy nie kłamie
nie zno­si bólu prawdy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 10 fiszek • 25 października 2015, 00:48

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Głupich po­mysłów nie opłaca się dop­ro­wadzać do ab­surdu. One dojdą tam same."
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 09:09

Z cyk­lu ,,Mo­ja codzienność"

Dziec­ko: Proszę Pa­ni, proszę Pa­ni Jul­ka mówi, że mam wszy!!!!
Ja: A masz?
Dziec­ko: ( po chwi­li zas­ta­nowienia) No nie mam...
Ja: No właśnie...

Bu­dowa­nie pew­ności siebie w dziec­ku po­ziom hard.

Tak często bolą nas słowa in­nych. Zwłaszcza te naj­gor­sze, bo na nich się sku­piamy to one w nas uderzają, lecz rzad­ko we­ryfi­kuje­my czy są praw­dzi­we. Cza­sami wys­tar­czą tyl­ko fakty... 

myśl • dzisiaj, 09:09

Łzy mężczyz­ny nie są oz­naką słabości. Są ob­ja­wem bez­radności, kiedy wszys­tkie in­ne możli­wości już zawiodły... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:26

za­dowo­lenie z życia
to umiejętność nie.zależna
wca­le nie siła potężna
raczej wewnętrzna zgoda

na przy­jaciela i na wroga 

myśl • dzisiaj, 08:25

ALEJKA W WILCZKOWIE

Cmen­tarna alej­ka li­powo – klonowa
Za­pach roz­siewa jesieni
W pro­mieniach słońca brąz mieni się złotem
A w liści sze­leście się ba­wi listopad

W jej śla­dach bezgłośnie stąpają anioły
Pta­ki ści­gają się z wiatrem
Ko­rony drzew sięgają nieba
Za­duma zaś sieć pajęczą plecie

Na końcu szpa­leru krzyż stoi drewniany
Je­zus zeń zer­ka na bramę
Po­między klo­nami, po­między lipami
Wsłuchu­je się w bar­wy jesieni 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:11

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ. 14

- Wstydzi­libyśta się! Gżum si na świn­ty źymi! Tfu! Zap­rzańce dźwi­cy naszy! Ićta stunt, bo pro­boszczo­wi pwim, bo na mi­lic­jum zadzwuńe!
- Dzień dob­ry święta ko­bieto! - Wi­tek przy­witał ją nie zrażony, ani [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 08:05

Bo wiesz... mnie po pros­tu zbyt moc­no na To­bie za­leżało... już od te­go mo­men­tu, gdy spoj­rze­liśmy się na siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:04

lukarny

wiosna
la­to
jesień
zima

lu­bię so­bie ranę otworzyć
wpuścić świeżego cierpienia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Saint-Exupéry

Autorzy na literę
R S Ś