Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

wyższość imienin nad urodzi­nami po­lega na tym, że świętuję mo­je piękne imię a nie mój prze­rażający wiek 

myśl • dzisiaj, 08:46

Ja­ko BAM­BOSZO­WY leżę na wacie 

aforyzm • dzisiaj, 08:17

Przes­tań marzyć, zacznij śnić... 

myśl • dzisiaj, 07:09

... co to za za­wod­nik, który bez tre­nera nig­dy star­to­wać nie chce... z "tre­nerem na ple­cach" żad­ne­go biegu nie wygrasz...

... inspiracja:szara_rzeczywistość 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:56

Kon­takty fi­zyczne zbliżają. 

aforyzm • dzisiaj, 05:59

* * *

dot­knęłaś życia

pomiędzy
szme­rem serca

przechodząc
na drugą stronę
słońca 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 05:48

Nie trać cza­su na cze­kanie na życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:50

Jeśli nie zat­ra­casz się na ty­le by za­pom­nieć o całym świecie... i cza­sie prze­latującym obok znaczy, że jeszcze nie ba­wisz się wys­tar­czająco dobrze.


Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 03:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N