Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

An­tro­pomor­fi­zac­ja ba­jek? Przy tym zez­wierzęce­niu człowieka? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Życie to baj­ka dopóki nie spot­kasz księżniczki. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 21 fiszek • wczoraj, 16:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Dzień po dniu
z nadzieją w głosie
nie w dumie
aż po pod­pa­lenia przeszłości
wy­cieram płomienie z mej twarzy
krew i pot...te­raz bra­cia kompletni. 

wiersz • dzisiaj, 11:38

Za­biegając zbyt­nio o dob­ro bliźniego, nies­te­ty łat­wo ut­ra­cić siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:28

Ludzie się nie zmieniają, je­dynie odsłaniają. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:23

Niewin­ność spi­ja się z mle­kiem matki.

no­we życie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 10:16

po­wody... nig­dy nie są war­te, by się ścierać 

myśl • dzisiaj, 10:09

To smut­ne,że ludzka pa­mięć jest na ty­le długa by za­pamiętać zacho­wanie człowieka,
a na ty­le krótka, żeby za­pom­nieć twarz oso­by,którą się kochało . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:00

Kiedy czu­jesz się sa­mot­ny, spójrz w ok­no i otwórz się na świat. 

myśl • dzisiaj, 09:58

z pamiętnika ogrodnika

tak się zas­ta­nawiam, gdzie po­siać miłość, jak nie na kar­tce, drob­nym maczkiem. nie wiem 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Huxley

Autorzy na literę
G H I