Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 49 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Nie muszę już czekać
na list o niczym
na głos
na wy­muszo­ne strzępy wrażeń

pros­tuję wol­ności skrzydła

może trochę mi żal
że minęliśmy się o chwil parę
wspólne zdjęcie
… o życie


Odtwórz

05.06.2014 

wiersz • dzisiaj, 11:55

Wypływasz wraz ze łza­mi moimi, z myśli moich, z ser­ca mego. 

myśl • dzisiaj, 11:30

Miłość na dachu (strychu) - nowa wersja

tęskno­ta

we­nie było smut­no
kiedy usiadł wśród pajęczyn
nap­rze­ciw pudełka

zapłonął znicz
a on ma­lo­wał pejzaże
pias­kiem na szkle

wy­le­wała łzy
ale nie zdołał ułożyć li­ter
w teatr cieni

wy­tarła oczy
lecz nie umiał na­pi­sać wier­sza
z ty­siąca słów

pog­niotła żal
którym kopnął ku origami


nadziej­a

we­na chłonęła [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:05

Cza­sami nie wiem ile godzin minęło od os­tatniego od­dechu, a ty py­tasz mnie o dzień tygodnia.


ja, za­gubiona w czasie 

myśl • dzisiaj, 10:33

Wpadł do teat­ru zdysza­ny student:
- czy przed­sta­wienie się już zaczęło?
- nie, prze­sunięto o godzinę
- uf, mam szczęście
- proszę o bilet
- nie ma już 

myśl • dzisiaj, 10:32

w tym wszys­tkim co nas łączy, naj­bar­dziej przeszkadzają mi oczekiwania 

myśl • dzisiaj, 10:08

NORMALNI

Siebie nie znacie
In­nych oceniacie
Jes­teście mądrością
Dla siebie przyszłością

Siebie cenicie
In­nych dzielicie
Jes­teście wyrocznią
Od świata odskocznią

Siebie podzi­wiacie
In­nych ośmieszacie
Jes­teście zakłamani
Sa­mi so­bie od­da­ni

Siebie wybieracie
In­nych odrzucacie
Jes­teście aspołeczni
Na szczęście nie wieczni

Siebie wywyższacie
In­nych poniżacie
Jes­teście namacalni
I dzi­siaj (nies­te­ty) normalni 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:54

ZA TO

Za to, co zrobiłam
muszę za­dać so­bie pokutę.
Więc jeść nic nie będę
aż się zmienię w bla­de, chu­de stworzenie.

Nie do poz­na­nia się zmienię
i krwi spo­ro stracę.
Znaj­de so­bie nową, niety­pową pracę.
Za swo­je pi­jaństwo trwogą zapłacę,
lecz czy się nie za­biję to zobaczę,
gdy się zastanowię
czy jest sens dłużej żyć. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N