Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 64 fiszki

Wyszedłem po an­giel­sku z tej znajomości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • 7 października 2013, 12:51

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

z po­kusą nie war­to wchodzić w rozmowę.

M. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:29

Ko­bieta uwiel­bia mężczyznę za­kocha­nego w niej do bólu ...tzn nieszczęśliwie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:03

a w oczach świata ja­koś się nie odbijam 

myśl • dzisiaj, 02:00

Wy­dawać by się mogło...
gdy­by się jeszcze miało co 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:53

Każda bliz­na na ciele, na duszy i na ser­cu ma swoją własną historię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:48

***

W deszczu się rozstaliśmy
Krop­le słyszeliśmy
Odeb­rałeś mi słowa
Wys­tar­czyła Two­ja mowa
Za rękę mnie trzymałeś
Płakałeś, przepraszałeś
Tłumaczyłeś powoli
Jak moc­no Ciebie to boli
Nie mogłam słuchać więcej
Bo właśnie roz­dzierało mi serce
Po­pat­rzyłeś w mo­je oczy
Nie było w nich żadnej [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 01:20

Cham­stwo to brak za­hamo­wań w drif­cie po ścięcie głowy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 01:13

Je­den był z nią, dru­gi bar­dzo być chciał. Obaj twier­dzi­li, że kochają ją nad życie. Mu­siała w końcu wyb­rać. Tyl­ko żaden z nich nie zauważył, że ona na miłość miała aler­gię, a jej nad­miar po­wodo­wał, że zaczy­nała pragnąć wolności. 

myśl • dzisiaj, 01:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

King

Autorzy na literę
J K L