Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie pot­rze­ba sek­su, żeby re­lację naz­wać związkiem.
Nie trze­ba też się całować z inną osobą, żeby zdradzić. 

myśl • dzisiaj, 10:59

Bądź zaw­sze pier­wszy...w tym co dobre! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:55

MIŁOŚĆ PRZYJDZIE...

Na­wet to minie,
Wzlo­ty, upad­ki i potłuczo­ne szkło.
Ro­mans wy­daje mi­lion mil,
złapie Cię kiedyś z zaskoczenia.
Marząc o To­bie i o mnie,
na sze­rokiej plaży przez szma­rag­do­we morze.

Nie wiesz, że 
miłość przyj­dzie, miłość przyj­dzie na [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:43

„List do człowieka zarobionego i zarabiającego”

Mój człowieku drogi
Na­wet nie wiesz
Ja­kiś żeś ubogi
W ogóle chcesz?

Bo jeśli tak
To czy­taj śmiało
Choć żeś prostak
Coś sprze­dał ciało

Ko­mu tyś to sprzedał?
Za­gad­ka to jest bar­dzo prosta
Diabłu, który żądał
I tak pow­stał kapitalista

A te­raz mój drogi [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:27

Miś

Słod­ki niczym miód
Mały, duży i włocha­ty
Dla dzieci i do­rosłych
Każdy o nim marzy

Spójrz na niego-uśmiech na twarzy
Za szybką sie­dzi
I patrzy 

wiersz • dzisiaj, 08:57

* * *

Czy można dot­knąć nieba,
spoj­rzeć pod szatę wyb­ra­nych gwiazd,
popłynąć światłem księżyca,
od­ro­bić stra­cony czas...
Gdzie niebo a gdzie gwiazdy
Gdzie księżyc a gdzie czas
Gdzie kon­ste­lac­ja czaru
Gdzie chaos... który mie­szka w nas
To wszys­tko jest przestrzenią
To wszys­tko jest dążeniem
to wszys­tko jest i będzie
od­bitą... nie marzeniem
Gwiaz­dozbiór nas ocali
wiosen­ny i jesienny
let­ni i zimowy
okołobiegunowy...
A jeśli dro­ga mleczna
wskaże mi inną drogę
Od­najdę cień Księżyca
I wejdę w Słońca ogień... 

wiersz • dzisiaj, 08:52

Ja­kie kocha­nie, ta­kie i podziękowanie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 07:56

po praw­dzi­we szczęście trze­ba raczej sięgać w głąb niż wzwyż 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 07:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E