Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są więzienia gor­sze od słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 78 fiszek

Są ko­biety, których nie sposób ub­rać w słowo, ale wy­god­nie z ni­mi w sercu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 147 fiszek • 9 września 2013, 12:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie ma lep­sze­go po­wodu jak życie, by poświęcić swo­je własne. 

aforyzm • dzisiaj, 01:35

W ot­chłani sa­mot­ności, płomień za­pałki świeci moc­niej niż ty­siące lamp 

myśl • dzisiaj, 01:35

Ożeniłeś się z miłą dziew­czyną, którą zmieniłeś w "zołzę".
Te­raz możesz mieć żonę "zołzę" lub w ogóle Jej nie mieć.

…zołzy też by­wają miłe… ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:48

Is­tnienie za­pyta­nia o własną świado­mość znaj­dziemy w uświado­mieniu, że to nasze myśli są od­po­wie­dzią .
Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:37

Straciłem energie...

Stra­ciłem ener­gie, marze­nia były zbyt wielkie,
Dla mnie to już ko­niec, po­ruszam się chwiejnie.
W umyśle piekła ta­niec, proszę Cię pokornie,
Od­ma­wiam różaniec za dusze która poczuła uderzenie,

Ucieka o de mnie, za każdym bo­les­nym razem,
Czuje [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:28

troska

do snu kołysze
od­dech ciepły
po szyi

szmer
ser­ce wie­dzieć chce
co zdarzy się

wiele prag­nień razem
każdy chciałby los z marzeń

jeszcze spełnią
oczekiwania

już czas na nie

o Panie


30.09.2014r.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:16

***

Roz­cięłaś brzuch na głębo­kość płodności,
roz­warłaś krawędzi skrwa­wione bólem.
Skryłaś księżyc, chłód. I oma­miłaś zmysły
osza­lałe z udręki, i tęskno­ty za głosem obojętnym.

Na krzyw­dy w lus­trze widziane - zwier­ciadło szepczące.
Spęka­ne od uderzeń słów, których nikt nie chciał widzieć.
Upa­dasz na skraw­ki te­go, czym była pamięć,
pod­no­sisz wspomnienia...

W dłoniach po­zos­tała pus­tka jutra. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:11

Szu­kając w so­bie przełomu, do­piero roz­bi­cie ot­wiera oczy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Morrison

Autorzy na literę
Ł M N