Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek

Są ko­biety, którym wszys­tko wy­pada, a zwłaszcza język. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 158 fiszek • 27 stycznia 2013, 18:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wra­caj­my! Myśle­nie ma przeszłość... 

myśl • dzisiaj, 13:13

Pragnąc ciepła, które łzy osusza a ser­cem szep­cze Two­je imię. 

myśl • dzisiaj, 12:48

25.05.2015r.

"Dziś wy­bory. Mam nadzieję, że mnie nie za­wie­dziesz i nie poz­wo­lisz by rządził na­mi kler i fa­naty­cy." Tej treści ese­mes ot­rzy­małem wczo­raj ra­no on mo­jej przy­jaciółki B. No i miałem z nim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:25

Nie da Ci je­dem, nie da Ci dru­gi...cze­go sam nie ukradniesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:18

w moim życiu nie ma miej­sca na nos­talgie
zbyt twar­do stąpam po ziemi
ten ołowiany stu­kot drażni wszel­kie zmysły
skrzydła zos­ta­wiłam w pocze­kal­ni
możne Ktoś kiedyś ? 
tak wiem...
Złuda to mo­je dru­gie imię
Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:57

Nie dołuj się gdy jest trud­no, bo jak będzie dob­rze, to te­go nie dostrzeżesz.

by Beata 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:20

Jes­tem jak kak­tus.. Mogę za­dać ból, lecz nie wiele mi trze­ba, bym żyła.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:15

Pożeg­na­nie początkiem nieus­tającej tęsknoty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L