Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pot­ra­fiłem żyć chwilą, lecz wie­działem, że mo­ja miłość niena­widzi spon­ta­nicznych sy­tuac­ji. Tym­cza­sem zaczy­nam myśleć. Nie tyl­ko o sobie. 

myśl • dzisiaj, 21:40

Ty­siąc rzeczy i spraw od­wra­ca uwagę od te­go co nap­rawdę ważne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:33

Zawzięcie dążyła do up­ragnione­go sta­nu, kiedy mogła czuć się sil­na i pew­na siebie, kocha­na i wyjątko­wa w Je­go oczach, bez­pie­czna w Je­go ra­mionach.

Te­raz, od­wra­ca swój wzrok, by nie poczuć go­ryczy po przeg­ra­nej wal­ce miłości i marzeń z rzeczy­wis­tością, zwa­nej życiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:31

Pe­wien góral z oko­lic Zakopca
kochał się tyl­ko we włas­nych owcach.
Aż zja­wiła się lala
Wy­malo­wana cała.
Sprze­dał ow­ce, lecz jej już nie spotkał. 

limeryk • dzisiaj, 21:30

Grając "Mar­sz Pog­rze­bowy", spoglądając na jej uśmiech zaczy­nam śpiewać "Ode do radości" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:23

Często stęsknione­mu człowieko­wi pot­rze­ba nad­ludzkiej siły,
aby opuścić miej­sce ukocha­nych ra­mion na rzecz rzeczywistości... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 21:20

Znikąd

Nieoczekiwanie.
Tak ba­nal­nie, że aż miło.
Te­raz, bo­li. Sieje znów wątpliwości.
Pocze­kam, może minie.
Troszę pocze­kam, a może na coś innego... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:13

Dom li­cyto­wany, por­tfel pus­ty, sa­mochód zab­ra­ny, rachun­ki niezapłaco­ne. Zos­tał mi tyl­ko sznu­rek i drze­wo o którym już wcześniej myślałem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D