Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Moim stróżem mu­si być upadły anioł. Poz­wa­la mi upaść bym zaz­nała je­go cierpienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:58

ZŁO

Czym jest zło? ....

Zło to pe­dofil, który dziecko
małe gwałci i morduje...

Zło to szwa­bi, faszyści
z czar­no-białego filmu,
je­den dru­giego żyda
w Au­shwitz Bikenau
bez­li­tośnie morduje....

bez­li­tos­sne chuje....

Zło to piep­rzo­ny brudas,
który bombę zakłada
i wśród ludzi ekksploduje....

Zło to człowiek,
który [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:21

* * *

Cza­sem w pustce
cho­wam ciszę

Pat­rząc ślepo
zabłąka­ny na­tok
mśli

Szu­kam sił
Sa­mej siebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:19

Na­gość naszych ciał
pod­sy­ca zmysły

ocierająca się
skóra o skórę
pod­nieca coraz
bardziej

wib­racje naszych ciał
pożądanie
od­dechy łapczywe

us­ta żądne pocałunków
sple­cione uda

fa­lujące biodra
dreszcz uniesienia
po­rywa nas

ciało w ciele
jedność
ukołysa­ni w sobie

za­sypiam spełniona ... ღ

10.05.2015Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:17

Może być tak że, dwus­tu użyt­kowników to tyl­ko pięćdziesięciu ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:09

Ko­bieta jest jak tro­pikal­na dżun­gla, głębo­ka, wil­gotna, po­rośnięta, niebez­pie­czna, po części spe­net­ro­wana, choć jeszcze z dzi­kimi rejonami. 

aforyzm • dzisiaj, 11:00

Chciałbym opo­wie­dzieć swoją krótką his­to­rię o praw­dzi­wej miłości, która is­tniała między ko­bietą a mężczyzną i zos­tała zap­rze­paszczo­na w je­den dzień, godzi­nie oraz se­kun­dzie mo­jego życia i jej życia.
Przez jedną chwilę, która była [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 10:34

imię twe ...

os­tatkiem sił
szep­tu skrawkami
w deszczu strugach
palącym słońcu

niena­pisa­ny wiersz
stro­fy zab­ra­ne przez wiatr
miłości wyznanie
w ele­gię przeobrażone
na strzępach serca
og­nistym szty­letem wyryte
słowo które było imieniem
a stało się litanią
przez duszę śpiewaną

os­tatkiem sił
szep­tu skrawkami 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:32

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C