Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jakby-zakochanie

~ Darii

Nic się nie stało.
Zu­pełnie nic.
Tyl­ko wo­da jak­by bardziej
mokra…
Tyl­ko jak­by więcej tlenu
w powietrzu…
Tyl­ko gwiaz­dy jak­by jaśniej
świecą…
Tyl­ko jak­by śmiech
dźwięczniejszy…
Tyl­ko jak­by szyb­ciej bije
serce…
Tyl­ko jak­by więcej marzeń
w snach…
A po­za tym
jest jak­by normalnie.


9 paździer­ni­ka 2014 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:11

Nie in­te­resu­je mnie, gdzie widzisz dos­ko­nałość, a w czym dos­trze­gasz jej piękno...
Gdzie sięgasz wzro­kiem, by uj­rzeć piękno, które Cię tak cieszy? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:05

Złudzenie

Za oknem

Dro­ga, przyk­ry­ta je­sien­nym płaszczemGdzieś w oddali,

Gra­jek uliczny wtóru­je do rytmu.Pier­wsze do tańca zbiegają się brzózki

Odziane w su­kien­ki złociste

Od­dają je­sieni swo­je dary.Lecz jest to led­wie pre­ludium splendoru,

Mu­zyka por­wa­ne zbiegają się dęby, kasztany.W domuMądra mat­ka mówi do syna.

Prze­mi­ja tyl­ko to, co jest kłam­li­we.

Dla praw­dy śmierć nie istnieje. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:01

"Łatwo wejść..."

Łat­wo się przechadzam po mrocznych ścieżkach świata
Gdy już przyz­wyczaiłam się do ludzkiego koszma­ru losu...

Nie wchodź sa­mot­nie w ciemność
Bo ciem­ność okaże się być;
In­te­resująca, praw­dzi­wa, uzależniająca

Łat­wo wejść… Nim zdążysz zapukać...

I co? Pos­pie­szyłeś się? Szybki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:55

Nie is­totny jest cel, lecz kro­ki podjęte do je­go realizacji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:46

LUDZKIE ŚNIADANIE

Ce­le marze­nia, pla­ny przyszłości
Dro­ga nie zna­na przez ciem­ność próżności
Ko­rek­ty, de­cyz­je, małe uśmiechy
Łzy smut­ku, ra­dości, wstrzy­mane oddechy

Uczu­cia przeróżne, złe, dob­re, nijakie
Słowa szep­ta­ne, ges­ty nie takie
Zdra­dy i grzechy, pak­ty sumienia
Krzy­ki i gniewy i niedomówienia

Ciem­ności roz­mo­wy, ducho­we spotkania
Śle­pe zaułki, wzrok do rozebrania
Ból prag­nień, roz­terka, rozczarowanie
Ot ta­kie ludzkie codzien­ne śniadanie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:28

* * *

Ma już mi­liar­dy lat
Mi­liar­dy gwiazd na niej osiadają
Mi­liar­dy ludzi tu przeszło
Mi­liar­da­mi kilometrów
Małych stóp

Życie w mi­liar­dach nam zapisano
Ty­le zer
Prze­cież mu­si coś znaczyć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:14

A ja będę Świętym Mi­kołajem
który fiszki wciąż roz­da­je
Ta­ka to dziś mo­ja pier­wsza myśl ;)
Po fiszkuję na cy­tatach
może ktoś do­ceni mnie
i fiszką zre­wanżuję się ...

றiℓℓ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wittgenstein

Autorzy na literę
V W Y