Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mu­sisz zro­zumieć, że nig­dy nie będę dziew­czyną, która będzie Cię pro­sić o to, żebyś zos­tał. Jeśli zde­cydu­jesz się wyjść z mo­jego życia, is­tnieje praw­do­podo­bieństwo, że będę smut­na przez ja­kiś czas, ale wiedz, że nig­dy nie będę Cię ści­gać. Po pros­tu poz­wolę Ci odjeść. 

myśl • dzisiaj, 15:21

Chciałem cias­to i mam ciastko.
Leży ład­nie na wyp­rosto­wanej ręce,
jed­nak ręki zgiąć nie mogę. 

myśl • dzisiaj, 15:17

Nie oglądam się za siebie
jak chcesz żebym spoj­rzała
mu­sisz mi stanąć na drodze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:08

A w mor­de chcesz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:45

Ja­ko UZ­NA­NY by­wam nieznany 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:15

Wiersze z linii życia: Kalka widokówki z dzieciństwa

czy tęsknisz cza­sami za ko­tem w butach
i frajdą wokół do­mu, aż do wyczerpania
słonecznej ba­terii. wa­kac­je trwały wtedy
okrągły rok, a dni zbyt krótko. człowiek

po­ruszał sobą uśmie­chem bez przerwy,
mi­mo iż bra­kowało je­dyn­ki. szerokim
i umazanym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:09

* * *

Zam­knięci w gra­nicach marzeń
Wol­nością umysłu natchnieni
Fi­nez­ja słów dot­knęła pragnień

Niepow­tarzal­ne szep­ty mkną
W wędrówce po dreszczach
Sprag­nione­go ciała 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:39

Miłość zacho­wuje się jak mo­tyl w po­dobieństwie swych dzieci. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D