Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 198 fiszek • 1 lipca 2010, 09:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

pat­rząc w niebo można my­lić dro­gi i oddechy,
roz­rastać się na wszys­tkie stro­ny by poczuć jak drży ziemia


z cyk­lu : cy­namo­nowe zapatrzenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:49

rzeczy lu­bią gdy mówi się o nich w sposób, na ja­ki zasługują

wspomnieniom... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:48

Mo­ja naiwność.
Ona jed­na, wier­na jak pies. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 10:12

ze strzępów nadziei splotę pajęczynę w którą schwy­tam wreszcie szczęście 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:01

Przy­jaciel jest jak dob­re sta­re wi­no, uderza do głowy roz­praszając myśli, roz­grze­wa wnętrze i wpra­wia w euforię. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:53

Ciężko jest uk­ryć swoją oso­bowość pod ko­cem po­zoru, za­palić fajkę po­koju i na­pić się her­batki szczęścia, grzejąc prze­marznięte cier­pieniem sto­py w ciep­le ko­min­ka płonące­go nadzieją... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:47

ja prozą życia

mówią, że miłość jest praw­dzi­wa jak jest z dwóch stron
ale z mo­jej strony
i z ty­sięcy stron prze­ze mnie za­pisa­nych też jest 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:43

Miłość ciągle nas dogania ..

Zno­wu wszys­tko się zaczy­na ..
Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. 
Ty mnie w so­bie roz­kochałeś
Ty­le miłości mi dałeś
Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko
Ale proszę zos­tań blis­ko ...

Po­wie­dzieć Ci Kocham .. To za mało ..
Chcę budzić się przy To­bie co ra­no ..
Życie sta­je Piękniej­sze się
Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i
Tu­lisz mnie .. jak nig­dy nikt
Na zaw­sze chcę z Tobą być .! 

dziennik • dzisiaj, 09:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N