Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bie­rze się udział w bu­dowa­niu świata. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 48 fiszek

Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego. 

anegdota dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2014, 22:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Każdy ma klucz w so­bie do swo­jej en­kla­wy, w której oaza tętni wie­cznym życiem ... 

myśl • dzisiaj, 09:50

Literat

Cza­sem się zdarza,
że po­luje na Pegaza. 

fraszka • dzisiaj, 08:52

+ Mimo Wszystko +

Znów dół po prze­budze­niu, słońce świeci
i na­wet mo­je zwie­rza­ki nie cieszą mnie.
Sa­ma nie wiem po co, ale nie potrafię
te­go zmienić, zadręczam się.

Ta­ka ze mnie sa­tanis­tka, że
me­talu ze mnie fanka
i czar­ne nosze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:44

Uczu­cia są jak zwierzęta - możemy je lek­ce­ważyć, dopóki nie ot­worzą klatki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:21

Sza­ry człowiek, to nie brzmi zbyt zachęcająco. 

aforyzm • dzisiaj, 06:17

Dwie ku­le przy­kute do nóg,idziesz wol­niej niż byś mógł......... 

myśl • dzisiaj, 05:28

Księżniczka

Mówi­li - życia nie zmar­nuj i nie zmar­nuj talentu,
ciągle sta­ram się to ro­bić, lecz ja­koś bez sentymentu.
Nie prze­mawiały do mnie słowa przez długi czas,
jed­nak wiem, że kocham i jes­tem ni­kim bez was.

Jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:40

* * *

Obudził się przed piątą. Za ok­nem lało, deszcz wys­tu­kiwał swo­je melodie.
Położył rękę na po­duszkę obok.
Pusto...
Już zaw­sze będzie pusto...
Bez niej. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 01:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty