Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jes­teśmy dziećmi szczęścia, wciąż cze­kający­mi na za­ległe alimenty. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

Gdy­by szczęście leżało na uli­cy
Ludzie by po nim deptali 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 169 fiszek • 10 lutego 2010, 03:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Głupo­ta może spo­wo­dować, że człowiek poczu­je się lek­ko. Pus­tkę od­czują nieliczni. Jej hoj­ność wybrani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:12

Zdradzona

Zrzu­ciła powierzchowność
Którą kryła za sosnami
Chcąc przemówić
Mil­cze­niem owładnienta
Krzyczy w środku
Myśli zno­wu przysporzyły
Zmartwień
Po­roz­kle­jane zgliszcza zbiera
Lecz nie powróci
Gdyż za moc­no uderzona
De­likat­ność zbiera
Lecz prze­cieka przez palce
Nie ma­terial­ny twór
Jak reszta uczuć
Niepotrzebnych 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:04

Jeszcze raz

i gdy­by tak jeszcze raz
szansę od lo­su dostać
za­mienić niepewność
w pewność
za­miast odejść
zostać
gdy­by tak jeszcze raz
w miej­scu przecinka
kropkę postawić

gdy­by móc
tak jeszcze raz
na­pisać swe życie
miłością doprawić...
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:02

Do­tyka nas czy­jaś śmierć, gdy włas­na pod­trzy­muje na duchu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 18:23

W tych cza­sach ciężko jest wyczuć czy jes­teś ko­bietą czy prostytutką... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:22

Życie jest za krótkie, by przej­mo­wać się niepo­wodze­niami. Dla­tego trze­ba iść przez świat z dum­nie pod­niesioną głową. Niech ludzie wiedzą, że nic Cię nie pokona. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:20

+ Jezus Chytrus +

Spy­tała raz córka swe­go tatusia,
bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ...
Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła,
bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ...

- Dlacze­go święta wielkanocne
i bożego na­rodze­nia
zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ?

- Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki,
więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córusiu. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:04

Pra­ca (po)dyplomowa

To już szkoła wyższa
mieć coś więcej na swoją obronę 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C