Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ewribadi Ken Czejndż

Ach... jakże cudnie...

Prze­budziłam się o dru­giej w nocy
i za ok­no spoj­rzałam na ideal­nie moją pogodę.

Dla większości jest dziś paskudnie...

Zaczęłam dzień od ka­wy z mle­kiem i miodem,
mając przed ocza­mi i w głowie jej [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:40

"Świat spa­raliżowa­ny wyje
z żalu gdy je­go dusza opęta­na złem
wrzechświata podzi­wia po­tege piekła podczasz
gdy upadłe anioły pow­stały i do­sięgły nieba." 

aforyzm • dzisiaj, 03:30

Życie tra­ci sens w mo­men­cie kiedy tra­cimy ważna dla nas osobę. Dlacze­go do te­go dop­ro­wadza­my? Nie wiem, jed­nak wiem jed­no - to bo­li. Czy ten ból da się znieść? Jest trud­no ale da się. Co na­leży zro­bić? Za­bić się i żyć w in­nym świecie bez wspomnień. 

myśl • dzisiaj, 02:48

-Spójrz mi w oczy
- Nie.. nie..
-No spójrz! Boisz się?!
-Nie.. jeszcze nie te­raz... (po­wie­działa śmierć) 

myśl • dzisiaj, 01:41

Biel

Chłonęłam po­woli
każdy twój od­dech, do­tyk, spoj­rze­nie
Ciebie
Chciałam mieć cię na wyłączność
Do końca już
Po­tem przyszedł i po­wie­dział mi
że to się za­raz stanie.
Po­tem przyszedł i zaczął mną kiero­wać ten cho­ry strach
A ja [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:35

Naj­ważniej­sze jest to, że dzi­siaj jeszcze trwa
a jut­ro, wciąż przed nami 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:21

Płacz, dziw­ny wy­nala­zek Boga. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:00

Ja­ko LIS­TO­NOSZ podwójnie widzę 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N