Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 2 fiszki

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Władza na stołki wsadza. 

aforyzm • dzisiaj, 06:30

ECHO

I choć moc­no wierzysz...
to i tak,
swo­jej wiary,w cen­ty­met­rach nie zmierzysz.
A miłości swej na pieniądze nie przeliczysz...
choć niektórzy już i na to wy­myśli­li wzór ...
Kroczysz krok po kro­ku,kręcąc się w koło
po­tykając się o [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:06

I cza­sami, tak z głębi ser­ca - chciałoby się powrócić do tych trauma­tycznych chwil, do bólu, cier­pienia, wy­lewające­go się zza bur­ty żalu.
Chciałoby się powrócić do chwil, w których po­mimo te­go wszys­tkiego czułaś, że jes­teś, że kochasz.
Całą sobą.
Permanentnie.
Bez znieczulenia. 

myśl • dzisiaj, 02:28

Brak słów dosłow­nie . To brzmi wy­mow­nie . Gdy pra­wo bez­pra­wia . Sie ludźmi za­bawia . By zys­ki ge­nero­wać . Mu­sieli zachód naśla­dować . Od slamsów spróbo­wać . Nasz kraj bu­dować . Wszys­tko co było . Tu sie skończyło ... R.M.Z 

myśl • dzisiaj, 01:53

Kiedy smu­tek do drzwi pu­ka, otwórz mu i po­wiedz, że jes­teś już umówiony ze szczęściem. 

myśl • dzisiaj, 01:05

Zacho­waj wewnętrzny spokój. 

myśl • dzisiaj, 00:52

Proszę, zam­knij oczy, a uj­rzysz świt spo­koju i ciszy. Tam nie ma bólu ni łez lecz spo­koj­ny sen, który ukoi ser­ce strudzo­ne pełne łez. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:06

*

Mówi­li, że pa­lenie ciał jed­nej dos­ta­wy trwało do dwu­nas­tu godzin.
Cały dzień wlecze­nia stygnących zwłok, za ręce, no­gi, wos­ko­wych fi­gur zas­tygłych w różnych po­zach, po­tem układa­nie ich przy piecach, mężczyzn, ko­biet, dzieci.
 [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Disraeli

Autorzy na literę
C D E