Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie roz­dziobią cię kru­ki i wro­ny, to cię zeżre człowiek. 

myśl • dzisiaj, 01:26

scho­waj mnie .
przed ni­mi .
przed światem .
może i na­wet przed sa­mym sobą .
ale mnie scho­waj . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:16

Szarada

kruszy się biały papier
cieniem kładąc dzień
na skrzydłach zmęczenia
wa­gi grzeszków
sta­ran­nie układa
gładząc chłodem skronie
nie znające jutra

sen nie jest marzeniem
a ja­wy nie umiem nazywać 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:08

"Mój kwiat"

prze­piękny, je­dyny kwiecie
wyjątko­wy na tej planecie
Ciebie chce pielęgnować
i całą miłość Ci ofiarować
trwać przy To­bie w potrzebie
ra­zem oglądać gwiaz­dy na niebie
uśmiech na twarzy wywoływać
ko­loro­wy świat pokazywać
chro­nić zaw­sze od złego
szep­tać do ucha coś miłego

wszys­tko od Ciebie zależne
czy nasze światy staną się zbieżne
a gdy na mnie się zdecydujesz
swo­jej de­cyz­ji nie pożałujesz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:56

Ten kto wra­ca zaw­sze jest kimś in­nym niż ten, który odszedł. 

myśl
zebrała 10 fiszek • dzisiaj, 00:45

Ta cisza jest ogłuszająca... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:41

Juz nie wyt­rzy­malam. Wy­dusi­lam z siebie wszys­tko. Pos­ta­wilam wszys­tko na jed­na kar­te. Łzy na­piera­ly do oczu bez­li­tos­nie. Nie zat­rzy­mywa­lam ich. Po raz pier­wszy w zy­ciu pod­da­lam sie emoc­jom, by­lam pew­na ze Cie stracilam... 

myśl • dzisiaj, 00:41

Po­każ swo­je za­lety, to znajdą się ta­cy, co będą szu­kać twoich wad. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 00:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N