Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 168 fiszek • 21 listopada 2010, 20:26

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ślad przeszłości

Nie wy­raźne wspom­nienie, mała chwi­la co dudni,
tyl­ko cienie ob­ra­zu i dźwięk jak echo w studni.

La­ta upłynęły, wróbel już gniaz­do wije,
pat­rząc na ślad przeszłości ser­ce moc­nej bije. 

wiersz • dzisiaj, 12:18

TAKA NOC ( która w pamięci zostaje)

Nad głową mieliśmy ty­siące gwiazd,
co mi­gotały w blas­ku naszych oczu.
Niebo ma­giczne sen pod­sunęło nam,
w którym gra­liśmy główną role.
Księżyc lśnił w złocie po­kazując jak
wiel­ka jest je­go moc.
Poz­na­waliśmy siebie nawza­jem,
ciesząc się każdym dotykiem.
Za­pamiętując za­pach i tę ma­giczną chwilę,
która pow­tarzać się będzie co­raz częściej
a nasza miłość rosnąć będzie w potęgę.

* na­pisałam :D za mało.. 

wiersz • dzisiaj, 11:05

Dro­biaz­gi, dają pełny obraz.
Za­miast ko­lej­ne­go cu­du, częściej jest to ob­raz... poniżenia.

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:48

idę...widzę...

W każdej z chwil zamyślonych
w cza­sie tak wspólnym jak my,
idę na prze­ciw ciebie by znależć
po­dob­ne Ja czy Ty.
W ob­ra­zach z barw widzianych
w ma­jes­ta­cie ser­ca ukrytych
od­najduję wrażenia w sny obute
już in­ne przez mor­skie łzy wymyte.
W śla­dach wy­dep­ta­nych chęci
zo­baczyłem prag­nień twych zjawę
by stwier­dzić- byłem głupcem
i zdałem so­bie z te­go sprawę ... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 10:17

nie wszys­tko przychodzi kiedy te­go prag­niemy, cza­sem trze­ba do­konać wy­boru al­bo mi­ja bezpowrotnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:15

* * *

Wiesz, cza­sem chciałabym leżąc wśród traw wie­dzieć, że jes­teś,
że wys­tar­czy wyp­rosto­wać dłoń, by Two­jej dot­knąć.
Splątać pal­ce i leżąc w ciszy, pat­rzyć w niebo,
mrużąc oczy łas­ko­tane słońca promieniami.
I nic już więcej...Ty, ja i ...Bieszczady...


Myślałam że kiedyś ci opowiem
jak to jest czuć więcej niż by się chciało

o tym jak chwy­ta się wiatr
który prześliz­gnął się po two­jej dłoni
wciąż ciepły i drżący chwilą

chciałam ...


27.08.2014

Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 10:04

nie znam zaan­gażowa­nia po­za myśl i słowo. dla­tego cier­pię niepoczytalnie

(bieżące wy­danie, zaw­sze do zmian) 

myśl • dzisiaj, 09:51

(...)tworze­nie dzieła - pot­worna wyczer­pująca wal­ka przy­pomi­naja­ca długi atak bo­les­nej choroby... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q