Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Są ko­biety, którym wszys­tko wy­pada, a zwłaszcza język. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 155 fiszek • 27 stycznia 2013, 18:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

powietrze
naj­bar­dziej wy­pełniona istota 

myśl • dzisiaj, 04:44

Chciałbym nie być zmęczo­ny życiem, ale... jestem.

tak moc­no zmęczo­ny ludźmi. 

myśl • dzisiaj, 03:32

Chłop

Sie­dział so­bie chłop na kamieniu,
Miał on ser­ce miękkie i otwarte,
Spędzał on czas na wódki łojeniu,
Gdyż je­go myśli były całkiem podarte.

Chłop niejed­nej duszy już pomógł,
Be­zin­te­resow­nie zaw­sze da­wał całego siebie,
Szko­da tyl­ko, że w końcu zaniemógł,
I ni­kogo nie było na je­go pogrzebie.

Dob­rych ludzi już na tym świecie brak,
Po cichu w trum­nie so­bie myślał,
Szko­da, że nie mogę cza­su cofnąć wspak,
Bo tyl­ko Bóg i śmierć są praw­dzi­wymi przyjaciółmi. 

wiersz • dzisiaj, 02:18

Ja­ko WYG­RA­NY przegrałem 

aforyzm • dzisiaj, 02:09

kilka prostych słów

czy myślisz o mnie dziś
i czu­jesz mój żal
gdy sa­ma próbuję w śnie
ułożyć nasz piękny świat
i gdy za­mykam oczy
przeszy­wa mnie zim­ny strach

gdy leżę sa­ma dziś w nocy
i łzami [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:23

pali jak ogień

każde­go dnia
co­raz dal­sza dal
a ser­cu tak bliska

w niepa­mięć
już nieco przy­gasł żar

za­piszę na głos
drażniącą ciszę
roz­pa­la wyobraźnię

wios­na pięknie roz­kwi­ta
i da­je moc
małe zamieszanie

opa­nowa­ne spojrzenie
spo­koj­na noc


Krys­ty­na Sz. 25.05.2015r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:15

Zgoda.

Coś cze­go prag­niemy wszys­cy wspólnie ra­zem. Zaw­sze dążymy do po­jed­na­nia i kom­pro­misów. Częstym jest też to na kon­kursach piękności, że piękne pa­nie pragną "zgo­dy na świecie". Bo prze­cież (Da­mian Sy­jon­fam - po [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 01:07

Wyb­ra­liśmy pre­zyden­ta... czy ku­kiełkę ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Churchill

Autorzy na literę
B C D