Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 44 fiszki

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 194 fiszki • 1 lipca 2010, 09:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kocha­nie: dob­re da­nie na śniadanie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:00

Ja­ko GO­LAS chodzę po linie 

aforyzm • dzisiaj, 03:46

Wspa­niałe uczu­cie, gdy znaj­du­jesz ko­goś, kto łata dziury na Twej drodze życia - wy­jeżdżone przez in­ne po­jaz­dy... Gdy od­kry­wasz smak szczęścia na no­wo, stając się za­led­wie czyimś wy­pełnieniem... Ze świado­mością, że dla tej oso­by jes­teś całym światem i chce iść tą połataną drogą, ra­zem z Tobą po wszys­tkie dni. 

myśl • dzisiaj, 03:19

Nie czy­tam scien­ce-fic­tion. Już rzeczy­wis­tość, często wyk­racza po­za moją wyobraźnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:04

Nie daj w so­bie za­bić życia...
Chęci, prag­nień i marzeń. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:31

Żołnierzu polski... Dziś nisko się Tobie kłaniam!

Żołnie­rzu pol­ski! Ob­rońco Ojczyzny!
Dziś nis­ko się To­bie kłaniam!
Ty bro­nisz ziemi ojców i dziadów,
Ty ser­cem jes­teś Oj­czyźnie oddany.

Tyś sil­ny duchem, ćwiczo­ny stale!
Z Ciebie bi­je od­wa­ga nieugięta!
W ra­zie pot­rze­by, gdy Oj­czyz­na wezwie,
Ty sta­niesz w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:23

Jes­tem szczęśli­wa, że jes­teś częścią mo­jej historii. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:22

Przes­tałaś życzyć mi dob­rej no­cy i wte­dy wie­działam, że Cię straciłam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł