Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

An­tro­pomor­fi­zac­ja ba­jek? Przy tym zez­wierzęce­niu człowieka? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

Życie to baj­ka dopóki nie spot­kasz księżniczki. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • wczoraj, 16:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ko­bieta by­wa up­rzedzo­na, gdy roz­piera ją wyłącznie duma. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:46

Kiedyś wszys­cy by­liśmy ludźmi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:21

Me Serce Oddawszy

Nie czas na bzdury.
Zeb­rały się chmury
na­de mną, na niebie
i kocham ja Ciebie.

Pat­rzy­my my w przyszłość
by w życiu nam wyszło
i wszys­tko niedobre
jak zły czar wnet prysło.

Czas te­raz na zmiany
by nie być pijanym
już nig­dy w tym życiu,
lecz To­bie oddanym.

Bo z Tobą na zawsze
jest życie ciekawsze,
ja wiem te­raz Tobie
me ser­ce oddawszy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:19

“la réalité de la frontière”

na­wet słońce
zachłan­nie wkra­dające się
w stróżkę kurzu zza zasłony
pod­waża rzeczywistość

być może słońce, słońcem nie jest
a je­dynie tęsknym złudze­niem źre­nic za światłem,
fa­tamor­ganą zas­tałych powiek

a dłoń prze­nikająca le­witujący kurz
wspom­nieniem is­tnienia
i wios­ny załamującej się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:55

dystans do obojętności

jes­tem obok
rzu­cona jak ziemia
pod nogi

tworzę har­mo­nię
włas­ne­go ciała
bez granic

z tej stro­ny przebaczenia
ja­koś raźniej
zat­rzy­mać życie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 16:54

Cza­sem praw­da nie pot­rze­buje słów . . . 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:22

Kom­pendium wie­dzy słoików zbierało się właśnie wokół pur­pu­rowe­go na­par­stka.
Słońce u ze­nitu za­wiszo­ne wy­soko, a ciepło da­je jak­by było o łokieć.
Ten dzień był tak wspa­niały że byłęm oświet­la­ny kwiatem ludzkiego i wschodzące­go słońca.

NARAZ. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:22

Praw­dzi­wa ko­bieta jest jak prąd: cza­sem stała, cza­sem zmien­na, może po­pieścić, kopnąć...i zaw­sze jest pod napięciem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D