Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 35 fiszek

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 53 fiszki • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tobie to rybka

Łoso­siowe róże na skwer­ku, jak resztki które niosę
wszys­cy mówią, że mam kota
ale to nie mój

światło latarni
czy wszys­tko mu­si mieć dziś taką barwę

świer­szcze się grają

pet spa­dający z balkonu
myślę życzenie

że też chcę

znów na mnie nie cze­kasz, a prze­cież dzwoniłam
kluczami. 

wiersz • dzisiaj, 20:32

Wierz tym którzy cię lu­bią, ufaj tyl­ko tym, którzy to­bie ufają. 

myśl • dzisiaj, 20:11

Za­cisnąć zęby i iść do przo­du. Po­magać in­nym, bo to jest sens życia. Dzięki te­mu będziemy czuć się pot­rzeb­ny­mi, kocha­nymi i znaj­dziemy znów siebie. Nie czas się pod­da­wać. Nie czas by skreślać swo­je życie, gdyż ono do­piero się zaczyna. 

myśl • dzisiaj, 20:06

LU­BIĘ NA... pa­nie piszą sko­jarze­niowe wyz­na­nia na jed­nym z por­ta­li społecznościowych.
A trzy czwar­te z nich nie wie cze­mu ma to służyć i ja­ki ma cel.
Choć stwier­dzam,że jest to kre­tyńskie po­dejście do spra­wy ja­kim jest bra­ter­stwo z cho­rymi na ra­ka pier­si. I gdzie jest tu­taj ja­kiekol­wiek po­wiąza­nie ?
Niedaw­no rzesze ludzi zro­biło so­bie za­bawę z la­niem wo­dy .
Ba­wili się wszys­cy,tyl­ko nie chorzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:04

W ludzkiej na­turze leży narzekanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:59

Nic nie jest tak jak być powinno
Kwiaty już nie pachną
ka­wa wystygła
Mu­zyka zmieniła po­nuro swój ton
noc jest za zimna
No i Ciebie już nie ma
to nie tak miało być 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:48

kop­nięty pies nie wy­je tak jak je­go serce 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:31

Cza­sami nam się tak bar­dzo wy­daje, że niemal jes­teśmy pewni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N