Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 93 fiszki • 17 marca 2011, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

A może to przyszłość wpływa na te­raźniej­szość, a nie odwrotnie. 

myśl • dzisiaj, 19:02

co­raz więcej by­leja­kości, wszędzie, także tu... ja­kość nie ilość 

myśl • dzisiaj, 18:53

Do świata

Niezmąco­na wo­do me­go życia.
Czar słów, z twych ust niena­wiści prysł
Wraz z pier­wszym blas­kiem nies­ka­lane­go Księżyca.
Śpiewaj...
Ach, śpiewaj mi do ucha
Niczym skow­ro­nek o poranku.
Z twych popęka­nych warg
Wy­lewa się wąskim strumieniem
Led­wo słyszal­ny odgłos żałości... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:43

Życie jest za krótkie, aby da­wać drugą szansę. 

myśl • dzisiaj, 18:37

Licząc na choć jed­no spoj­rze­nie , utonęła w morzu swoich łez . 

myśl • dzisiaj, 18:20

Stra­ciłem pra­wie wszys­tko, zos­tało mi tyl­ko ciało które­go i tak nie kocham... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:12

RR +++ 30.07.1994 +++

dzisiaj
dwadzieścia lat temu
przes­tało bić serce
lecz marze­nia nie umarły
ko­lej­ny raz
te sa­me słowa
i pros­ta melodia

marze­nia tych
co na tą jedną cze­kają chwilę
dla której warto
tak bar­dzo war­to
żyć ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:10

Tajemniczość

Przychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie.
De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta...
słyszysz mój głos...
czu­jesz mój do­tyk....
reszta to tajemniczość... 

erotyk • dzisiaj, 18:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Golding

Autorzy na literę
F G H