Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cier­pienie to praw­da aż do bólu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Ktoś kto mówi, że nig­dy nie kłamie
nie zno­si bólu prawdy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 13 fiszek • 25 października 2015, 00:48

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zbyt często py­tania pa­dają jak muchy. 

myśl • dzisiaj, 17:07

Tym ra­zem nie przeszedłeś obok mnie jak­bym była po­wiet­rzem,tym ra­zem zat­rzy­małeś się i po­wie­działeś,,zap­nij kur­tkę"...przy­naj­mniej tyle... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:02

Zaawansowany wiersz o stałej Plancka

( psychodelik)

Jeżdżę ko­siarką, bo śnieg czar­ny spadł
Jeżdżę pługiem, czy ta tra­wa to asfalt?

Czuję wielką podnietę
Gdy widzę ro­zeb­raną Kobie

Tę os­kro­bie sam
Lu­bię ry­by jeść

Mniam mniam mniam

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 16:40

Naj­większym za­wodem jest, gdy to na co cze­kaliśmy oka­zuje się czymś in­nym niż się spodziewa­liśmy, a na­wet wręcz czymś przeciwnym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:01

"Życie to bieg w którym każdy dot­rze na metę, lecz to Ty de­cydu­jesz jak będzie twój bieg wyglądał" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:39

* * *

ta­ta nasz jest cza­sem srogi,
gdy spso­cimy - szyb­ko w nogi.
my się, ta­to, poprawimy
i po­cie­chy z nas życzymy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 15:15

* * *

Kocham, kocham ja sza­lenie !
Kochać, kochać to marzenie.
Kochaj, kochaj ty mnie też !
Ja cię kocham, prze­cież wiesz ! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:13

Kocham się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brown

Autorzy na literę
A B C