Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ból prze­cier­piałeś prze­cierp te­raz szczęście 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 128 fiszek

Nig­dy szczęście nie jest tak piękne, jak wte­dy, gdy zbliżamy się doń małymi krokami. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 185 fiszek • 22 czerwca 2013, 01:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mówią, że praw­da ważniej­sza od piękna. Tyl­ko która? 

aforyzm • dzisiaj, 01:33

***

Za­mykasz snom po­wieki, nie cze­kając na prag­nienie u stóp.
Czym głowę opierasz w zwątpieniu.
Za­tańcz o mnie słowom, dot­rzy­maj pa­mięci w oczach.
W rzęsach up­lotę To­bie ob­raz, którym
na­sycisz nie­chciany dzień
Przyrze­kam, że obłęd nie przerwie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:10

Cza­sami myślę że po pros­tu in­ni mnie nie rozumieją...
kocham to co ro­bię a zos­taję za to niszczony... 

myśl • dzisiaj, 00:55

Nie po­zos­tało nic in­ne­go jak os­woić się z drogą
a kiedy zna­lazłyśmy wspólne tem­po po­lubiłam marsz
zaw­sze le­piej masze­rować wspólnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:54

Gdy­byśmy mieli zdol­ność za­pomi­nania przeszłości nie zna­libyśmy prze­bytej włas­nej dro­gi życia.
Jakże jałowe i bar­dzo smut­ne byłoby...

12.11.2014r.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:42

o...( jeśli się zjawi )

je­sień nie przychodzi tyl­ko
do tych
których nie ma

si­we włosy zmienia w naiw­ność warkoczy
to niebez­pie­czne
chwiej­nym iść spojrzeniem

nie pa­miętać włas­ne­go imienia

młodym się wydaje
że to od­legły horyzont

a jed­nak chwi­la tylko
mała garść
oddechów

i do­tyka ciała
królo­wa zwiędłych luster

sios­tra tamtej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:27

Praw­dzi­wa miłość to rejs przez życie...
z osobą która nie ciąży niczym balast,
lecz pcha do przo­du niczym wiatr w żaglach 

myśl • dzisiaj, 00:22

Naj­szczęśliw­sza czuję się wte­dy, gdy mogę usłyszeć jak chrapiesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rowling

Autorzy na literę
Q R S