Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Gniew da­je mo­tywac­je poz­ba­wioną celu 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • 30 listopada 2014, 01:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ta­niec Smoków:

Do­piero na­miętny, pełen emoc­ji i od­da­nia seks czy­ni z dziew­czyn­ki ko­bietę. Pot­rze­ba do te­go praw­dzi­wego, doj­rzałego mężczyz­ny. Tyl­ko ta­ki seks jest wart zacho­du i nie ma żad­ne­go wsty­du w cze­kaniu na [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 19:06

Pry­waty­zac­ja- ład­nie po­wie­dziane, ale źle wykonane! 

myśl • dzisiaj, 18:59

Zmysły z łat­wością roz­poznają smak słów. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 18:50

Nie ak­ceptac­ja dru­giego człowieka w dzi­siej­szym świecie stała się pow­szechna...Żyje­my wśród głupich ideałów, którym rzad­ko kto pot­ra­fi sprostać. 

myśl • dzisiaj, 18:45

Nie doz­nasz sma­ku praw­dzi­wej miłości
Nie zaczy­nając wcześniej od sa­mego siebie. 

myśl • dzisiaj, 18:42

...

zim­no mi
niewy­powie­dziane słowa
roz­wiesiły się w od­dechu
pod­ra­bianą ko­lią sop­li
suchy lód z trzas­kiem
pod bez­radne stopy
sta­wiam oszro­nione kroki
żyć bliżej jutra
dzi­siaj zim­no mi
w stopy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:18

Na zdrowie

Przyszło nam zag­rać z Katarem 

anegdota
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:10

Divenire

Z bra­ku miary
nie ogar­niam nieba
na­wet nie dotykam

gdy w dłoniach
piętrzy się życie
zbyt kruche choć nie okruszek

sta­wia zna­ki szczególne
jak sto­py pochop­ne i szybkie
w nagłej pogoni

zbyt piękne
pochop­ne zbyt

- czy mogłabym przed tym
uciec?

Odtwórz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 18:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N