Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 19 fiszek • przedwczoraj, 22:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dorosłość

Na­piję się wi­na. To ta­kie do­rosłe. Na­wet świat nie zauważy, że się zmieniłam na kil­ka chwil. Wszys­tko pójdzie swoim ryt­mem, a ja z ok­na spoj­rzę, jak ludzie do­ras­tają w biegu. Nikt nie [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 22:54

Dryf

Na trat­wie marmurowej
Przez wo­dy słone jak czerwień
Z nur­tem bez wioseł
Wy­por­ność nadziei trzy­ma mnie na gruncie
Dry­fując w bezruchu
Słysząc tik tok,tik tok
Raz jedyny
Usłyszałem mor­skie serenady
Gra­ne z naj­piękniej­szych strun fal monumentalnych
W duecie z Apollem
Gwiez­dny ryd­wan dot­rzy­mywał taktu
Raz jedyny
Zrozumiałem 

wiersz • dzisiaj, 22:53

* * *

chcę cię dot­knąć wzrokiem
nie sma­kuję zapachu
niech poczuję go jutro
dreszcze na ciele
delektować
i uczu­lić się
na jeszcze 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:46

Jej Bushido

Czerń i biel mo­jej monotonii
roz­szcze­pione przez pryzmat
Two­jej klej­no­tu natury
na mi­liony kolorów
zrzucam.
Tonę.
W Twoich dłoniach
ma­teriał do obróbki
wachlarzem is­kier tryskam
płynę su­rowy dla no­wego stopu
błys­kiem sta­lowych oczu
znaczo­nych inskrypcją
Two­jego imienia.
Od­bi­jam zieleń.
Stygnę
stalą damasceńską
śmiercionośny
i życiodajny.
Two­ja droga.
Zbroczo­ny Hamon.

Odys, marzec 2015
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/03/25/jej-bushido/ 

wiersz • dzisiaj, 22:41

Wiadomości TVP 1

Widomości


Oto główne jest wydanie
Na macherów zawołanie
Co je­dyn­ka dziś za­mieści ?
Ile kłam­stwa w so­bie zmieści ?
Ile łaj­dac­tw i pomówień ?
Ile dob­rych wieści z ,,bu­lem” ?
Tych su­ges­tii morze płynie
Kto dziś z PiS-u będzie winien
Któż [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 22:30

Utracone szczęście

tak mnie dzi­siaj bar­dzo mało
jak kro­pel­ka w morzu jestem
życie nag­le posmutniało
łez­ka spłynie bezszelestem

tej małości ciężar czuję
pod sto­pa­mi czar­na rozpacz
na trat­wie szczęście dryfuje
odejść stąd czy jeszcze zostać

co się stało że tak nagle
z wiat­rem dob­ry los uleciał
poszedł so­bie zwinął żagle
tyl­ko "żeg­naj" mi powiedział


De­dykuję: pus­tej bu­tel­ce po whisky 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:06

Na­wet nie wy­mieni­li spoj­rzeń. Przeszli obok siebie wpat­rze­ni w ziemię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:03

Ludzie zaz­wyczaj od­dają ser­ce bar­dzo nieis­totnym rzeczą.

~Mo­ja dziewczyna 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł