Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nic tak nie sprzy­ja mądrej i rzeczo­wej dys­kusji jak at­mosfe­ra pieniądza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

Twar­de dys­kusje po­dej­mują dwa rodza­je osób - pew­ne siebie, lub szu­kające potwierdzenia. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 109 fiszek • 15 kwietnia 2011, 13:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bieg­nij i po­tykaj się, a nie stój w tyle. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:41

Życie nie jest życiem bez Ciebie .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:47

Niekiedy i to co wy­daje się złem można po­kochać, mi­mo iż wy­dawałoby się, że to niep­ra­widłowe, niemożliwe... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 14:25

To co trze­ma mnie przy tym kim jes­tem to mo­ja nieugięta, sil­na wola. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:21

jeżeli ma­my su­gero­wać się zda­niem in­nych, to po co mieć własne 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:10

Nasza zna­jomość zaczęła się od uśmie­chu, stop­niowo poz­na­waliśmy woń swych duszy, wrażli­wość ser­ca, a na ko­niec smak ciała… Zna­jomości, które są za­początko­wane fas­cy­nacją sek­sualną zos­tają szyb­ko za­pom­niane. Tak zaczy­na się ro­mans, który [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 13:56

i w mar­twym pun­cie toczy się życie 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:45

Ludzka natura
Niepodporządkowanie
Dreszczyk emocji

30.01.2015r.


___5/7/5___ 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H