Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Uśmiech spra­wia, że świat wy­daje się bar­dziej ko­loro­wy, więc... może po­ra zacząć się uśmiechać? 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:12

Nie jes­tem ideal­na. Nie mogę przyrzec, że nie będę przek­li­nać i po­pełniać błędów. Proszę tyl­ko - pozwól so­bie i swo­jemu ser­cu mnie kochać. 

myśl • dzisiaj, 19:04

jak może boleć powrót pod czyjeś paznokcie

nie szukam
zwęglo­nych źrenic
a jed­nak

po­parzo­ny tulę ogień
w roz­bi­tych lustrach
po których wciąż jeszcze
błądzę

wygląda­niem na innych

cza­sem tylko
brak mi już miejsca
w rdza­wych żeb­rach
by upychać
po bez­bar­wnych kątach
- jak za karę -
szarą krew.

i może
wej­dziesz kiedyś
pod paznokieć
ja­kimś pro­mieniem słońca

prze­cież

na­dal jes­tem
ska­leczoną dłonią
której nikt nie trzyma 

wiersz
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 19:00

Mężczyz­na bez ko­biety wy­sycha .
Pod­le­wa więc oczy codziennie,
choć nikt go te­go nie popycha.
Praw­dzi­wy jed­nak ten z którą się czu­je znamiennie. 

myśl • dzisiaj, 18:27

* * *

Two­je oczy niczym studnie
Sięgające w skry­wane otchłanie
A w nich od­blas­ki świata
Błękit marzeń i zieleń śmie­chu
Ka­ruze­la me­go istnienia
Za­pierający dech
Spek­takl czys­te­go realizmu 

wiersz • dzisiaj, 18:14

Gdy­by życie było bez­cenne, nie byłoby płat­nych morderców. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:13

Tak wiele trud­ności za­mazu­je moją nadzieję... Ten gorzki pos­mak po­zos­ta­wia ślad- niestety. 

myśl • dzisiaj, 18:02

W uczu­ciach jest wie­dza, uczu­cia to wiedza. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N