Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 99 fiszek

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 31 fiszek • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Święto Odrodzenia Polski cz.6

Po­woli szliśmy da­lej w kierun­ku zam­ku. Na as­falto­wej drodze biegały ku­ry, a po­zos­tała ich część grze­bała w ściółce leśnej. Zro­biło się słonecznie, ale tem­pe­ratu­ra była raczej wczes­no wiosen­na. Przy­kuwały nasz wzrok wysokie, [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 09:23

* * *

Zbieram wszys­tko na czarną godzinę, i w chwi­li słabości wiem, na czym skończy­liśmy.

Odtwórz 

dziennik • dzisiaj, 09:19

prawdziwe

Kiedy po­ciąg, którym podróżujesz, nag­le znaj­dzie się w tu­nelu i zro­bi się zu­pełnie ciem­no, nie wyrzu­casz bi­letu i nie wys­ka­kujesz przez ok­no. Sie­dzisz na swoim miej­scu i ufasz maszyniście. 

fraszka • dzisiaj, 09:19

zdradzo­na z własną przy­jaciółką to po­wol­na śmierć w męczarniach 

myśl • dzisiaj, 08:58

Niemożli­we jest poz­na­nie sa­mego siebie bez po­kona­nia włas­nych lęków 

myśl • dzisiaj, 08:37

Każdy fakt ma swo­je zaprzeczenie. 

myśl • dzisiaj, 03:47

można przejść przez piekło, ale zmie­rzyć diabłu tem­pe­raturę jest sprawą niemożliwą 

myśl • dzisiaj, 02:03

Dedykowane gryzącym powietrze

Me­taliczny pos­mak krwi
codzien­nie dający o so­bie znać w głębi gardła
i to py­tanie, co niemo na us­tach się tli
czy to już, czy jeszcze po­ker w kartach

szkarłat pus­tej ściany przed oczyma
na pra­wo krzyż, na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N