Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

Niektórzy do­piero z nek­ro­logów do­wiadują się, jak bar­dzo ich kochano... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek • przedwczoraj, 16:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Lęk nie da żyć i nie poz­wo­li umrzeć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:39

Bi­gos właśnie dziś ro­bię , dorzu­ciłam na­wet siebie. 

myśl • dzisiaj, 23:34

Prze­rażające co kry­je się pod maską po­zorów zdej­mo­waną, gdy ludzie osiągną to co chcą. 

myśl • dzisiaj, 23:27

Mam wrażenie, że z każdym ro­kiem tra­dyc­ja Świąt Bożego Na­rodze­nia za­nika i ludzie za­miast spędzać czas z rodziną jedząc kar­pia, bar­szczyk z uszka­mi, grzy­bową(bez grzybów!w moim przy­pad­ku), obżerając się ma­kow­cem i sernikiem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:26

"Wzgórze"

Idzie wpośród istot,
Ku zielo­nej górze,
Już co­raz bliżej szczytu…

Spychają w dół istoty,
A ona ma ra­ny, blizny.
Długo tkwi
w bez­nadziej­nym bezruchu…

Nie wiedzą bied­ne istoty,
Ona na­bywa sił, na­bywa energii.
Zakłada zbro­je, Zakłada tarcze.

Wchodzi z is­to­tami w górę…
Zrywa [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 23:23

Mój szwa­gier przy­wiózł dziś do mnie nies­podziankę dla mo­jej sios­try, często coś dla niej ro­bi, strasznie kocha ją i ich dzieci. To ideał. Czy to właśnie ten-je­den na mi­lion ? 

myśl • dzisiaj, 23:09

Ten czas,ta chwi­la niech nig­dy nie przemija. 

myśl • dzisiaj, 22:54

Nie ma głupich po­mysłów są tyl­ko złe rozwiązania 

myśl • dzisiaj, 22:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N