Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Naj­wi­doczniej­szą oz­naką pychy i sa­mozachwy­tu in­te­lek­tualistów, jest nieus­tanne sto­sowa­nie wyszu­kane­go słownictwa. 

myśl • dzisiaj, 11:29

i
ja
nie
daję
wiary

lepszy
wariant
dorosnąć

przegrałam
przepraszam
>>>>>>>>>>>>>
Odtwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 11:23

Od­puszczając myśli, po­pada­my w wyobrażenia.
Człowiek wol­ny, to człowiek upadły, człowiek wyz­wo­lony to człowiek świadomy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:19

Spot­ka­li się na mieście. Nie spoj­rze­li na siebie. Uda­wali, że nie ob­chodzi ich to, kto koło nich idzie. Jej zaszkliły się oczy, on za­cisnął pięści. I trwa­li w tej obojętności... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:51

Pielęgnując dob­re wspom­nienia tuszu­jemy własną pa­mięć . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:41

Jak wrócić

w niebycie

gdy choć jedno
muśnięcie
może spłycić wszystko

czas wynosi
po­zos­ta­wiony ogień

a os­tatni pocałunek
skra­ca życie
Odtwórz
po wszys­tkim ciężej oddycham 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:35

PO PIERWSZE
Działasz Mi na ner­wy.
PO DRUGIE
Jes­teś naj­bar­dziej zakręco­nym idiotom ja­ki krąży we wszechświecie.
PO TRZECIE
Nie na­widzę gdy próbuję być na Ciebie wściekła, a Ty mnie rozśmie­szasz i ja­kimś spo­sobem się znowu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:35

„Wieczna muzyka”

Raz w ruch puszczo­na słowem u Boga
ryt­mem dwóch światów stała się ona.
W szept Twe­go imienia zaklęta
wra­ca och!krzy­kiem słod­ka zachęta.

Gwiaz­dy się skończą, Słońca świtanie
lecz ona nig­dy grać nie przestanie.
Prze­minie młodość, ciała ochota
ona brzmieć będzie jak sur­ma złota.

Dwoj­ga serc drga­niem, w je­den rezonans
wciąż pow­tarza­na man­tra – aksjomat.
Płynie w nas na­wet gdy jej nie słychać.
Ta­ka jest naszej miłości muzyka.

Odys, marzec 2015 (do mu­zyki Sa­ti Sauri)
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/03/27/wieczna-muzyka/ 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masterton

Autorzy na literę
Ł M N