Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

Szcze­ra roz­mo­wa z bliską osobą - przys­tankiem, na którym wy­siada­my, z zatłoczo­nego po­ciągu, aby nab­rać po­wiet­rza w płuca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 83 fiszki • 27 lutego 2011, 00:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kon­sekwen­cją miłości jest cier­pienie i ból leczo­ny latami 

myśl • dzisiaj, 01:31

* * *

A kiedy przyj­dzie ten dzień
że spłonę cała
pożarem gorzkich słów
w za­ciśniętych wargach
za­biorę z dy­mem śmierć
którą noszę od lat
roz­leję wśród lek­kich fal
resztki krwi włas­nych zdrad
i nie wiem o kim pomyślę
co poczuję

proszą mnie o 
uśmiech
ja Ciebie o łzę
po­modlę się chwilę
niech już zgaśnie dzień

w no­cy tyl­ko czułam

długo zasypiam
kiep­sko wstaję

nie zbudzisz mnie
spa­lonej Twoim zapachem

roz­sy­pię się po­piołem
w taf­li jeziora
odwrócona
chrzczona 

wiersz • dzisiaj, 01:22

Bezsilność

Znów na­deszła ta chwila...
Zbyt wiele myśli i uczuć w jed­nej głowie.
Ser­ce pra­cuje ciężej....
Gdzieś obok niego czuję próżnię.

Tak ciężka ta chwila...
Ty­le rzeczy chcę powiedzieć.
Jed­nakże bra­kuje słów...
Próżno szu­kam na kar­tach słownika.

Na­deszła bez­dechu chwila...
Duszę się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:21

Nikt nie może nas zra­nić bar­dziej niż mu na to pozwalamy...
A jed­nak mi­mo pew­ne­go złama­nego ser­ca godzi­my się na to w imię kil­ku wspom­nień dających szczęście by mieć czym od­dychać do końca życia. 

myśl • dzisiaj, 01:18

Przeprosiny.

Wskazówki ze­gara prze­suwają się po tar­czy wpra­wiając w ruch wszys­tko, wszys­tkich. Życie mknie do przo­du, nie poz­wa­la od­począć, zat­rzy­mać się ani na chwilę, każdy dzień jest jak pop­rzed­ni. Cza­sami siadam nocą, kiedy [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:06

Bogowie, Aż Zginę.

Poszedłem tam
na kra­niec wszel­kiego życia
na kra­niec światów obłędny
i skoczyłem

Skoczyłem, choć...
bałem się
bo ska­kać w prze­paść mroczną
straszniej niż w ogień
ska­kać w prze­paść nieznaną
i nie wiedzieć
czy spłonąć nam przyjdzie
czy zlo­dowa­cieć
czy może w pył się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:00

Miłość - jak niekończąca się opo­wieść, pisze się pragnieniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:41

Po ry­my pójdę choć do Częstochowy,
Ta­ki ze mnie poeta wyborowy! 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł