Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 54 fiszki

Co­raz więcej ludzi pot­ra­fi pi­sać pat­rząc w szkla­ny ek­ran. Ale co­raz mniej ludzi pot­ra­fi mówić pat­rząc pros­to w oczy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 43 fiszki • 28 lutego 2014, 00:24

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pytania

Dlacze­go myśli­my, że wszys­tko już zna­my?
Czy wszys­tko, my wszys­cy, czy sens jeszcze ma?
Po co i dokąd ta po­goń nas gna?
Od kiedy to wszys­tko tak ciągnie do dna?
Dlacze­go ro­bimy to wszys­tko dla [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:33

człowiek by­wa, że sta­je się sy­nem mar­notraw­nym w iluz­ji o spełnionym życiu.

M. 

myśl • dzisiaj, 07:37

Na­wet jeśli je­dynie mały ułamek pa­ranor­malnych zdarzeń jest praw­dzi­wy, jak dwie, trzy nut­ki uderzo­ne w jed­nym cza­sie, … ktoś wie co ro­bi... Bóg mnie wkurza. 

myśl • dzisiaj, 06:50

Uczu­cie miłości jest tym, co ma­my "tu" do wy­pełnienia... Choćby nie wiem jak było bo­les­ne... To je­dyny dar i "rzecz", którą możemy "stąd" zab­rać ze sobą. Mało Kto o tym świado­mością swą prze­kaz da­je in­nym, bo przyjęło się wszem i wo­bec, że "Nic ze sobą nie za­bie­rzesz"... A jed­nak ;) 

myśl • dzisiaj, 06:48

Nie ma dwóch, tak bar­dzo niedob­ra­nych ludzi jak my. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:11

Wy­sokie pro­gi, nie na każde nogi. 

aforyzm • dzisiaj, 06:03

niewiele mówię, gdy mam dużo do powiedzenia 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 05:34

Obojętność,
tak łat­wo można ją przedawkować... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 04:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C