Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Akt erek­cyjny wmu­rowy­wany jest po to, żeby bu­dynek stanął. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 12:57

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy kochasz, wsta­jesz i nie ma ni­kogo ani nicze­go. Jes­teś ty, on i wasza miłość. 

myśl • dzisiaj, 09:43

Chciałam za­pom­nieć, od­ciąć się od przeszłości, zacząć od no­wa. Sta­rałam się zagłuszyć głos mo­je­go ser­ca. Przez ja­kiś czas ja­koś mi to na­wet wychodziło. Jed­nak ja­kaś mała is­kier­ka mo­jej duszy mówiła do mnie [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 09:43

Od­najdź spokój, zmąco­ne wo­dy za­burzają percepcję. 

aforyzm • dzisiaj, 09:38

Do KochaBoga

Nocą
oddechem
modlę się do ramion,
niech nie wy­puszczają z objęć...
Jes­tem bezpieczna...
Nad ranem
modlę się po­całun­ka­mi do
ciepłych dłoni
by na skórze zbłądziły
już na zawsze...
Czuję zna­jomy dotyk...
Obecność,
choć go nie ma
wspo­minam o poranku...
Już Cię brak
znowu
wyszedłeś przed świtem
bez Dobranoc... 

wiersz • dzisiaj, 09:11

Bądź mi ciszą szeptów ut­kaną z czys­tszych uczuć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:52

Sex z nim jest bru­tal­ny i na­miętny, naj­bar­dziej czys­ty i bez­wa­run­ko­wy, czuły i pełen zro­zumienia, które­go nig­dy nie spodziewałam się ot­rzy­mać, ot­rzy­mać tak szyb­ko. IzaBella 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:38

"Nieważne kim byłeś wczo­raj... Ważne kim jes­teś dzisiaj!" 

myśl • dzisiaj, 08:30

w ut­ra­cie zmysłów odzys­ku­jesz przes­trzeń
Odtwórz 

aforyzm • dzisiaj, 08:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Flaubert

Autorzy na literę
E F G