Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Budzić się ra­no i sta­rać się od­tworzyć sen po to, żeby upo­rać się z po­dej­rze­niem, że sen po­wie­dział o nas więcej, niż chce­my na ja­wie wyznać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 40 fiszek

Sen nie za­myka nam oczu, tyl­ko je­go brak. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 15:30

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Naj­bar­dziej pożąda­ny at­ry­but mężczyzn to?

- od­po­wiedz szczerze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:18

W czystym niebie

po­pieściły je promienie
te­raz jak skle­jone cukierki
przyl­gnęły do siebie
tworząc nową formę

pod kur­tyną duszy
od­gry­wają po­kaz indywidualny
frak­talne kształty kolorów
zmieniające się w melodie

to doj­rzała radość
znająca włas­ne emocje

w czys­tym niebie się przeglądać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:17

Niektórych ludzi wolę pop­ros­tu uni­kać, nie roz­ma­wiać z ni­mi, og­ra­niczać się do po­wi­ta­nia, wolę nie wda­wać się z ni­mi w dys­kusję i mówienia co u mnie słychać, dlacze­go? To pros­te - ta­kich ludzi, których ok­reślam mianem dwu­li­co­wych żmij jest na świecie ty­le, że gdy­by założyły swo­je gniaz­do było by wiel­kości kontynentu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:15

Oczekiwanie
Ty­le ra­dości sprawia
Sa­ma tęsknota 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:57

* For Mrs.Vercetti *

Wciąż błądzisz niewy­raźna
w la­biryn­cie mych myśli.
Cze­kałam na tę noc
i dziś w końcu mi się przyśnił
o To­bie sen.

Byłaś małą pac­jen­tką
w szpi­talu tu­tej­szym...
zadzwo­niłaś, że jes­teś
na oddziale [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:40

zar­wa­ne noce
próbuję dojść do siebie
nie po drodze mi 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:22

Dialog

Dialog

Idą razem
je­den za­da­je pytanie
co nawijasz?
Puściłem ci smsa
cool
w porzo.. 

fraszka • dzisiaj, 08:10

Liście

Dni są niczym liście jesienią,
piękne i pełne barw,
poz­ry­wane przez wiatr,
ulot­ne porwane,
gdzieś daleko,
zapomniane.
Choć cza­sem gorzkie i cierpkie,
chcieli­byśmy je zacho­wać tyl­ko dla Siebie,
w ziel­ni­ku wspomnień.
Czas przemija,
lecz dni Pozostaną,
jak te liście z zeszytu”. 

wiersz • dzisiaj, 08:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś