Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

Człowiek na­wet w upał pot­rze­buje ciepła... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 196 fiszek • 19 maja 2011, 17:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kto zas­ma­kował głodu, nie chce uro­nić ani jed­nej chwi­li z ukocha­nych oczu
cza­sem jed­nak... to jak wśliz­gi­wać się do gro­bu z nadzieją
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 22:04

co ma praw­dzi­wy killer? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:03

Smut­ne jest to jak zat­ra­casz się w miłości do ko­goś kto pot­ra­fi ro­zer­wać two­je ser­ce od środ­ka. Tra­cisz chwi­le które mogłyby być pełne szczęścia. Smucąc się i nie pot­ra­fiąc te­go zat­rzy­mać pogrążasz się w swo­jej włas­nej bez­dennej pustce. 

myśl • dzisiaj, 22:02

17

Chciałabym umrzeć.
Z miłości.
Jak Ro­meo i Julia.
Abo um­rzeć po pros­tu,
na ser­ce, na ra­ka, na śmierć.
Lub z sa­mot­ności bym chciała,
us­chnąć z tęsknoty.
Odejść stąd wreszcie,
do nieba.
Bo w piek­le już długo siedzę.
17lat w piekle.
To ty­le co 17 mi­nut w niebie,
lub 17 se­kund w śnie.
17 uderzeń ser­ca na minutę.
Chy­ba już umieram.
Na szczęście. 

wiersz • dzisiaj, 21:23

Mu­sisz uwie­rzyć, że to przej­dzie.. po­myśl o tym że jeszcze będziesz szczęśliwa. 

myśl • dzisiaj, 20:52

Wichura

wiatr mnie budzi już co noc
noc nie da­je mi spać
a sen- od­kry­wam jut­ro to
za­bierają mi wyrzu­ty sumienia

za­bierz je, proszę
wy­bacz mi, proszę
po­kochaj mnie

proszę... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:36

Wyłącz myśle­nie. Połóż się spać. Obudź się wol­na, z przes­trze­nią na no­we dni. Te lep­sze dni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:32

Pożegnanie

Dałaś mi ra­dość i uśmiech
W za­mian dałem Ci siebie

Nig­dy Ci za to nie podziękowałem
Chciałbym mieć jeszcze jedną szansę

Co te­raz o mnie myślisz?
"Ta­ki ra­dos­ny, ta­ki dum­ny, ta­ki silny"
A tak nap­rawdę w środ­ku cały [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 20:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilde

Autorzy na literę
V W Y