Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Weź udział w tru­dach i prze­ciw­nościach, ja­ko dob­ry żołnierz Chrys­tu­sa Je­zusa" Tm. 2.2 

myśl • dzisiaj, 20:29

Zaw­sze wie­działam cze­go nie chcę. Dziś wiem cze­go chcę. 

myśl • dzisiaj, 20:19

nau­czyłam się pat­rzeć na Ciebie inaczej- trochę autystycznie... 

myśl • dzisiaj, 20:14

SKŁADANKA

Próbu­je się ja­koś poz­bierać
I zeb­rać w całość ko­lej­ny raz
To co ze mnie jeszcze zostało
To coś się przez Ciebie rozsypało
Zbieram ka­wałek po ka­wałku, i teraz
W miej­sce sta­re układam ciało do ciała...naraz
by każdy [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 20:00

...ღ...

...gdy jes­teś przy mnie....
choćby chwi­le to trwało..
jest wte­dy bar­dzo magicznie..
bo jes­teś moją Królewną
a ja Twoim Królewiczem..

30.012015

றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:47

życie...
ciągły bieg
naj­pierw się go­ni, po­tem ucieka.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:37

Od­dając skradzioną gi­tarę, nie wno­sisz zbyt wiele do orkiestry.
bo­gate­go ob­sku­bią, na­gich skal­pują, dra­pieżni ludzie
ubo­ga ludzkość, ro­bi wszys­tko na bogato. 

aforyzm • dzisiaj, 19:24

Obietnica

Cóż, z przy­jem­nością i dziką roz­koszą roz­sunąłem Two­je no­gi i zapytałem:
Chcesz abym cię zerżnął jak dziwkę?
Tak, zerznij mnie tak. Chcę być twoją dziwką. I mów tak do mnie…
A wiesz że dziw­ki robią [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 19:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q