Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kochałem Ją całym ser­cem. Po głębo­kim uczu­ciu po­zos­tała pus­tka, za­miast miłości wy­pełnia ją te­raz, nienawiść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:47

"O czekaniu"

jeszcze łóżko jest puste
szep­cze upior­ne kołysanki
niep­rzystępne łapie mnie za nogi

jeszcze fos­fo­ryzuję boleśnie
w bez­senne noce
wwier­cające się w głowę

jeszcze słońce omi­ja mo­je okno
cier­pli­wie wycze­kuję
aż wzniesie sal­wy kurzu znad dywanu

jeszcze nie wiem jak istnieć
puścić swo­bod­nie korzenie
i cze­kać na życie

jeszcze wyglądam cię
zza każde­go możli­wego rogu
myję dłonie co piętnaście minut
czeszę włosy co dwadzieścia

mu­sisz wrócić jak najszybciej
bo dziś ra­no zab­rakło mi skóry do mycia
i włosów do czesania 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 18:30

osądzi­li na pod­sta­wie wyglądu
za uśmiech skazali
tych dwóch "grzechów głównych" mu nig­dy nie wybaczą 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:18

Wiesz co jest naj­gor­sze? Cho­ciaż wo­lałabym żebyś nie wie­dział , kim­kolwiek jes­teś , życzę Ci żebyś nig­dy się o tym nie prze­konał.. Naj­gor­sze jest to uczu­cie kiedy sta­jesz się dla ko­goś ważny [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:06

i siedząc na wa­liz­kach możesz iść z torbami 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:05

zbjy­ranie ma­lin jes zdrowe 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:00

Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:55

Spóźnieni o prawdę wy­ciąga­my z trze­wi wszys­tkie żale, wy­ty­kając so­bie błędy palcami. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 17:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C