Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

To zu­pełnie zro­zumiałe, że dzieci nie ro­zumieją niektórych spraw, bo są zbyt skom­pli­kowa­ne. Niepojętym zaś jest to, że to, co dzieciom wy­daje się oczy­wis­te, do­rośli uz­nają za niemożli­we do zrealizowania. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 14 fiszek • 26 lipca 2009, 18:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Strzęp wiary słaby,
niebo, noc­ne wy­tycza,
kon­ste­lacją łez. 

haiku • dzisiaj, 00:09

Zap­rawdę in­trygą na boską skalę jest stworze­nie Sza­tana, ofiar­ne­go kozła, bez które­go dob­ro wszak nie is­tnieje, a bo­gowie są niepot­rzeb­ni.

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 00:03

fragment obrazu

Odtwórz
odpuść

zwol­nij
bo sma­ku
nie poczu­jesz

że żyjesz

złość twoja
ra­zem każdym
frag­ment ob­ci­na
ob­ra­zu o tobie

nad­ra­bia go
przebaczenie
ra­zy... ile jeszcze
w niepa­mięci zagubione

wyraźnie
dostrzeżesz
uto­pionych w słowie
po ser­cu pękniętym

lis­tem zapomnianym
za­pom­nianym spojrzeniem
ob­ra­zem ser­ca
w myśli za­pisa­nym
wy­ra­zu ob­ra­zem
na płótno przelanym

drgnę dzi­siaj
i jutro

wspomnę

ci... bez strachu
tych zaw­sze

wspomnę


Odtwórz
2012 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

***

ze wszys­tkich nocy
te najgłębsze
zapadają
w sercu
za­nim jeszcze źrenice
poz­nają każdy wariant
nieboskłonu

mówiłaś ze nie widzisz już
gwiazd

a to

anioły
- roz­pi­nały ciemność
skle­pienia aż do nagiego
świtu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Od­da­lam wspom­nienia przyrze­kam pamięć.
Odtwórz 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:59

Można ty­le ile się chce móc. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:56

Błądziłem wiele ra­zy w życiu. Te­raz wiem po co - żeby zna­leźć Ciebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:52

Niepokalana naiwność.

Czułam za­pach roz­wiązłego wieczoru,
wśród chmur, mgły, mi­gających świateł
stałeś nap­rze­ciw­ko mnie, na­wet nie pat­rząc mi w oczy.
Widziałam zażeno­wanie, wstyd, strach, ból, roz­pacz, lęk,
prze­cież nikt nie po­wie­dział, że się boi...
Krótkie słowa, zwięzłe zda­nia, nóż [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I