Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 107 fiszek

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 42 fiszki • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Poszu­kuje­my nie dla is­to­ty sa­mego poszu­kiwa­nia,lecz dla dro­gi, którą mu­simy prze­być poszukując. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:36

Zaw­sze kiedy py­tano mnie jak wygląda tęskno­ta za kimś ko­go , kocha się całym ser­cem od­po­wiadałam, " To dziw­ne, ale nie wiem."
Jed­nak dziś, kiedy los wplótł w mo­je dłonie szczęście , znam [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:20

Jed­ni pat­rzą okiem, drudzy ser­cem, a do­piero na me­cie oka­zuje się, czym było warto. 

myśl • dzisiaj, 23:20

***

Każde słowo
Obej­rza­ne dwa razy
przed wypowiedzieniem

I każdy gest
Przećwiczo­ny postukroć
By było smielej

I kaz­da chwila
Wyob­rażana tak długo
że zdarzyć się nie ma prawa

I od­chodzisz gdzieś w dal
Nad prze­paść kroczysz
By poz­być się swe­go ciała 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 23:05

* * *

je­sienią
na noc­nym niebie
można przyglądać się
gwiazdą

które oświet­lają
mar­twe drzewa

tak jak two­je spoj­rze­nie
ok­ry­te wspomnieniami
z dzieciństwa

ale wciąż kiełkujące. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 23:04

Cyrk

Po­malo­wałam po­liczki na czer­wo­no
Jes­tem dy­rek­to­rem te­go cyrku
Mam na po­wiekach pochód słoni
Trzy­mam w sza­rych przycze­pach
Śmie­szne de­kalo­gi
Pa­jacy­ki w trumnach
Ak­ro­batów już nie ma
Skróci­li so­bie li­nię życia
Bezład­ne pa­piery wychodzą z szuflad
Dają przed­sta­wienie
Wys­tar­czy nab­rać w kapelusz
Mar­twe króli­ki
Nieza­pom­niane wie­czor­ne przedstawienie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:46

***

Chodź opo­wiem Ci
drżeniem o ciele
które pragnie

za­nim świt wytrąci
mi Cię z rąk

zanim...


*śmieci wracają 

erotyk
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 22:29

Miłość jest śle­pa, ale lekką ręką pot­ra­fi ot­worzyć w nas ta­kie drzwi, o których is­tnieniu nie ma­my pojęcia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 21:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś