Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Z ko­bietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie
Co myśli, nikt nie zgad­nie; co zro­bi nikt nie wie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

Każdy w żar­cie uk­ry­wa swoją prawdę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki • 26 kwietnia 2013, 23:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ja­ko OG­RODNIK noszę żel 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:00

Naj­gor­sze są cu­da par­tyjne spod zna­ku sąsiadek .ani ich odróżnić od Sta­lina ani od eko­logów ani roz­poznać po ob­roży ani na­wet po bu­tach zna­nych nam pro­jek­tantek . 

myśl • dzisiaj, 01:56

Nie wie­działam, że można tęsknić za "fik­cją.". Dziękuję za fik­cyjną przy­jaźń, fik­cyjny czas, fik­cyjne wspom­nienia i życze Ci, żebyś cho­ciaż Ty mógłbyś być praw­dzi­wy... bo przychodzi czas, w którym każda fik­cja się kończy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:47

Tyl­ko fałszy­wy człowiek, z re­guły po­tomek głup­ka i sprzątaczki
zdej­mu­je przyz­na­ne nieg­dyś fiszki ;)

insp. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:42

Nie baw się uczu­ciami, bo prędzej czy później na pew­no się przeliczysz. 

myśl • dzisiaj, 00:42

mniej

Ja­koś ciebie mniej
W moich myślach
Odkąd zaczęłam
O d - n o w a
Choć mi się dobijasz
Do drzwi pięściami
I wołasz: "Hej, popatrz!"
Głośniej niż ja 
Zak­li­nałam cię byś spojrzał
Pus­tka się wypełnia
I żal chy­ba na­wet
Jak czas mija
Po­woli, pra­wie
Niezauważalnie

Co­raz mniej ma­my wspólnego
Z piosen­ka­mi, słowa­mi i gestami
Ze sobą nawza­jem i każde osobno
Z sobą samym
Głuchy śmiech jak ku­la
W głowie się obija
Że so­bie wmówiłam
Że uwierzyłam
Że is­tnieje przyjaźń 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:35

* * *

Ciężko mi ja­koś dzi­siaj
To pew­nie przez te chmury
Co się na­de mną zebrały
I nucą hymn ponury

I coś mi ser­ce ściska
Tak jak­by two­ja dłoń
Bo wra­cam do do­mu i pusto
Tak jak­by nie mój dom

I jeszcze deszcz zaczął padać
Na myśl o moich snach
Co właśnie się powiesiły
Na kro­kody­lich łzach 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:19

Usiądź wy­god­nie, opo­wiem Ci szczerze wszys­tko o so­bie, o tym jak.... Uwierz, zro­bię to kiedy będę pew­na, że jut­ra nie będzie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P