Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je mnie wolność. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 219 fiszek

Praw­da bez wol­ności słowa, jest jak wódka bezalkoholowa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 182 fiszki • 3 czerwca 2011, 08:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wciąż pamiętam

naj­bar­dziej bo­li gdy nie wiesz co u mnie
nie tęsknisz nie piszesz nie dzwonisz
naj­grub­sze łzy ska­pują po policzkach
sty­kając się ze wspom­nieniem tam­tej zimy
co zim­nem zbliżała nas do siebie

la­tem duszno się ro­bi gdy odetchnąć [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:41

DOM

nie tam Twój dom
gdzie czte­ry ściany Cie otaczają
nie tam Twój dom gdzie krzy­kiem Cie witają
nie tam Twój dom gdzie Cie wyzywaja
nie tam..gdzie wzrok lo­dowy Cie spotyka
gdzie sa­ma z prob­le­mami sie borykasz

tam jest [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:34

Polepiona

Po ciężkich dniach, wreszcie spokój nastał.
Choć z każdym z nich w mym ser­cu za­miast ma­leć wzrastał.
Lecz wszys­tkiego kres kiedyś na­dejść musi.
Bóg w końcu poz­wo­lił na lecze­nie duszy.

Nie mam już żalu ani nawet [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:33

* Oddaję JEJ me serce *

Kocham Cię i nie przestanę,
cho­ciaż jes­tem baranem
i po­noć ... tak mówi wielu,
że mam do głowy nasrane
to upar­cie przy twym ser­cu po­zos­tanę !

Nie ob­chodzi mnie
co mówią in­ni, bo w naszej miłości
jes­teśmy niewin­ni i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:00

Dlacze­go piszę czar­nym długopisem?
Słowa wy­dają się wte­dy smut­niej­sze i bar­dziej poruszające. 

myśl • dzisiaj, 12:53

Dwie Burze

Nieboskłon bos­ki na dwo­je pękł z hu­kiem,
Szmer łez anielich po­sypał się z nieba,
Ktoś za­wył straszli­wie, z przeciągiem,
W podwójne kleszcze świat schwy­tany kona.

Zabójczy biały płomień noc czarną przerywa,
Łuna w od­da­li po­jawia się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 12:32

Sta­nowis­ko księży w spra­wie In vit­ro dop­ro­wadziło chy­ba do abor­cji ich mózgów.

"I ty, księżuniu, co kutasa
Za­wiąza­nego masz na supeł,
Żeby ci cza­sem nie pohasał,
Całuj­cie mnie wszys­cy w dupę." 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:08

Już nie mogę się docze­kać kiedy Cię zo­baczę, kiedy spoj­rzę w Two­je oczy i usłyszę jak płaczesz.
Ty moją ra­dością, nadzieją i szczęściem , nig­dy nie zos­ta­wię Cię bo jes­teś moim dzieckiem. 

myśl • dzisiaj, 12:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hitler

Autorzy na literę
G H I