Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 156 fiszek

Nadzieja matką głupich.
Tak liczne ma­my rodzeństwo! 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek • 17 października 2013, 00:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w jas­ności widzeń doj­rze­wa go­towość poz­by­cia się przyczyn cierpienia.

M. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:53

....

na­maluję ci miłość ko­lorową kredką ,
byś mógł uśmiech zos­ta­wić na mych smut­nych ustach,
po­całun­kiem scałować smak po­ran­nej ka­wy,za­topić swe dłonie w moich ru­dych włosach , kiedy będziesz go­towy kocha­nie,by tę miłość przy­tulić do siebie, ko­lora­mi po­maluję życie.....
dla mnie i dla ciebie 

wiersz • dzisiaj, 18:31

wyjdę na głup­ka by­leby wrócić mędrcem 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:21

sam w siebie nie wie­rzysz, a ocze­kujesz pokłada­nia w To­bie nadziei przez innych. 

myśl • dzisiaj, 18:00

Co­kol­wiek złego czy dob­re­go tra­fi się w naszym życiu, po­mimo poszar­pa­nego ser­ca czy up­rzedzeń wy­nikających z przeszłości i tak war­to być sobą, kochać szczerze i żyć dla tej spec­jalnej, wyb­ra­nej osoby... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:48

Jak ptak zamknięty

Jak ptak zam­knięty w klat­ce
My tu żyje­my na tej jałowej ziemi
W sko­rupy ob­ku­ci z popęka­nej gliny
Przez które resztki człowieczeństwa
Resztki naszej duszy ulat­niają sie do góry
Gdzie w gwiaz­dy prze­mienione lśnić będą aż po kres natury
A my? A my tu zos­ta­niemy, puści, jałowi
I z cza­sem się roz­padniemy jak gli­na z której jes­teśmy stworzeni 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:37

Chciałabym być psycho­logiem, i skończyć filozofie.
Chciałabym być zos­tać ar­tys­tką i leczyć zwierzęta.
Chciałabym być Pa­nią fo­tog­raf i sze­fem kuchni, ale naj­bar­dziej to pragnę
Być szczęśliwą kobietą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:06

myśli, naj­częściej nocą zry­wają się ze smyczy, wy­mykają się kiedy naj­mniej­szą ma­my na to ochotę na­gie nieupiększo­ne, burzą cały porządek z którym przez cały dzień próbo­waliśmy so­bie poradzić 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 17:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Allen

Autorzy na literę
A B C