Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

A o co­kol­wiek chodzi, nie bierz te­go tak po­ważnie. Bar­dzo rzad­ko ja­kaś rzecz jest długo po­ważna. Nap­rawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 38 fiszek

Jeżeli coś wy­maga po­wagi, to wręcz pot­rze­buje żartu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 53 fiszki • 16 września 2010, 17:47

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Z dnia na dzień jes­tem na ko­lanach i próbuję spra­wić, byś dostrzegł,
iż jes­teś wszys­tkim o czym myślę, potrzebuję
Nie jes­teś do końca ani Przy­jacielem, ani mym Wro­giem,
choć nie pot­ra­fię poz­wo­lić Ci odejść.
Je­dyną rzeczą, którą wiem jest to, że przy­ciągasz mnie wciąż do siebie i jes­teś wszędzie..

"Coś zaw­sze spro­wadza mnie z pow­ro­tem do Ciebie,
to nig­dy nie trwa zbyt długo..." 

myśl • dzisiaj, 10:08

cza­sa­mi mu­sisz zniknąć.
od­wrócić się na pięcie i zo­baczyć świat bez niektórych osób.
jeśli ktoś Cię nie do­ce­nia, nie stój obok, nie uśmie­chaj się i no­ca­mi nie połykaj tłumionych łez, po pros­tu odejdź. daj [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 09:52

***

nie mierzę wy­soko, często na­wet nie starcza
żeby spoj­rzeć w oczy
i nie za­paść się pod ziemię

na samą myśl że my
- sko­ro cza­sem powiedzieć
ja
to tak bar­dzo się przeceniać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:44

sentyment

mam sen­ty­ment jakiś
nies­pi­saną par­tię życzeń
masę wspomnień
ta­jem­nicą owianych
i przeg­ra­ne życie

mam tkli­wość i wzruszenie
gdy usłyszę przy­pad­kiem
naszą piosenkę
i złość i zadrę w ser­cu wielką
co nie-mniej bo­li wraz z wiekiem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:43

wolę się wspi­nać po górach,
niż po dra­binie sukcesu,
hart ducha i ciała
...
w otocze­niu pięknych głów 

myśl • dzisiaj, 09:24

pros­to­linij­ne spoj­rze­nie na świat do­daje mu uroku 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:24

Naj­więcej co możesz dać dru­giej oso­bie to szczęście. 

myśl • dzisiaj, 09:23

Ho­mosek­sualizm nie jest cho­robą ani ob­ciążeniem ge­netycznym nie jest modą ani ma­nierą, nie jest śmie­szne ani we­sołe, jest wy­nikiem fa­tal­nych błędów w..... .

...do­kończ zdanie.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C