Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek

Jest ta­ki ze­gar w człowieku, który napędzają mi­jani ludzie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • 22 października 2014, 19:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Moc pragnień

na śniada­nie był
do­tyk naszych dłoni
na obiad
głębo­kie spojrzenia
na ko­lację
po­wiew tęsknoty
a w nocy
nie od­czu­waliśmy już
głodu 

erotyk • dzisiaj, 09:39

imię twoje ...

i spadł deszcz
smut­no zaszu­miały drzewa
gdy os­tatni raz
szepnąłem twe imię
nie mówiąc żegnaj
lecz do widzenia

gdzieś tam
po dru­giej stro­nie życia

Odtwórz#t=171 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:36

Płomien­na cisza, zak­li­na znicza we Wszys­tkich Świętych ... 

myśl • dzisiaj, 09:23

wszystkich

Żono
Ma­mo i Tato
Bab­cie i Dziadkowie
Ko­ledzy,Ko­leżan­ki i in­ni Znajomi

Dziś o Was roz­pa­mięty­wać będę
nig­dy się nie wyzbędę
Wszys­tkim co nas łączy
Być może jut­ro już nas połączy 

wiersz • dzisiaj, 09:23

Cmentarz dla siebie

Mam w so­bie to coś, bo mi nie wyszło

więc siedzę na balkonie
i rzu­cam palenie
dziś ty po­myśl życzenie

życzę ci wszys­tkich świętych. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:10

Nie śmierć jest naj­gor­sza a pus­tka jaką po so­bie po­zos­ta­wiamy, nie sposób jej prze­cież wspom­nieniami wypełnić. 

myśl • dzisiaj, 08:39

Ukiah... ***(chocholi taniec)

chocho­li ta­niec -
niemoc w parze z niechęcią
w mro­ku odmętach 

wiersz • dzisiaj, 08:39

Cza­sami wy­biera­ny trud­niej­szą drogę
nie dla­tego że jes­teśmy ta­cy od­ważni
lecz dla­tego ż e oba­wiamy się przegranej 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty