Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

Na­wet ciągłym szczęściem można się zmęczyć. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 72 fiszki • 22 grudnia 2010, 19:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

im większe piękno... tym głębiej poszukujesz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:47

* * *

Dro­ga ***,
Piszę, bo od daw­na nur­tu­je mnie jed­no py­tanie, a tyl­ko Ty jes­teś w sta­nie udzielić mi od­po­wie­dzi. Mam nadzieję, że nie będzie to duży nietakt, bo wiem, że ko­biet, zwłaszcza [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 19:38

Jeśli zdradzasz to nie kochasz i pa­miętaj że nie ma żad­ne­go us­pra­wied­li­wienia na to ja­kim jes­teś gnojkiem 

myśl • dzisiaj, 19:12

Na­wet drob­ny uczy­nek ma w so­bie wielką moc. Po­dob­nie jak krop­la wo­dy, która cho­ciaż niez­nacznie pod­niesie po­ziom morza, ale za to na mi­lionach ki­lometrów kwad­ra­towych, wzdłuż wszys­tkich brzegów i ze wszys­tki­mi stat­ka­mi ja­kie pływają po oceanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:05

[motywacja]

iść na rękach ku górze
z każdym met­rem spra­wiać, że
gwiaz­dy stają się cięższe 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:03

Mężczyz­na może całować ko­bietę w us­ta, gdy za dużo mówi, al­bo w czoło kiedy mądrze myśli. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:01

* * *

Pos­ta­nowiłam się śmiać.
Z życia.
Z siebie.
Ze szczęścia.
Rano.
Wieczorem.
Z Tobą.

Pos­ta­nowiłam być szczęśliwą.
Tak po prostu.

Bez przyczyny. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:57

Choć his­to­ria me­go życia jest porozbijana,
To głębo­ko wie­rze, że kiedyś mi ją ktoś poukłada. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N