Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

Człowiek na­wet w upał pot­rze­buje ciepła... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 188 fiszek • 19 maja 2011, 17:45

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Są ta­kie "pejzaże", które w życiu są nie do opi­sania słowa­mi,
trze­ba je wul­ga­ryzo­wać, obśmiewać, ob­rzydzać, wyolbrzymiać

pier­wszy sto­sunek pa­ry zakochanych
dru­gi sto­sunek pa­ry za­kocha­nych

pier­wszy śmiech i os­tatni smu­tek przed rozstaniem
Wy­raz twarzy tuż po śmierci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:40

bez wie­czne­go pióra nie byłoby atramentu 

myśl • dzisiaj, 02:22

Gdy jest nam źle zas­ta­nawiamy się nad tym dlacze­go szczęście nas omi­ja,
gdy marzy­my o wiel­kim szczęściu, za­pomi­namy o małych rzeczach które wy­wołują uśmiech w naszych twarzach, gdy tra­cimy małe rzeczy zda­jemy so­bie sprawę co jest dla nas naj­ważniej­sze,
Kiedy nie ma­my już nic, marze­niami stają się małe na codzień nieis­totne rzeczy. 

myśl • dzisiaj, 01:51

gdy­by nie ta chwila
nie byłoby ciebie 

myśl • dzisiaj, 01:42

Szczypta prawdy

Minęło ty­le czasu,
odkąd uj­rzałem Cię,
tańczącą wśród drzew.
Daw­no temu,
kiedy pier­wszy raz widziałem
wzniesione w uśmie­chu policzki
i błyszczące oczy.

Zna­lazłem oazę.

Byłem cieniem,
który prze­mykał z miej­sca na miejsce.
Niedos­trze­gany przez Twój wzrok,
szerzący kruche marzenia,
włas­ne dom­ki z kart.

Miałem cel.

Zbierałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:35

Ja­ko DZIEKAN udaję studenta. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:11

Szczęśli­wy człowiek nie ogląda się za siebie w poszu­kiwa­niu owe­go szczęścia. Jed­nak po­winien ro­zej­rzeć się dookoła, bo być może gdzieś nie da­leko jest oso­ba, z którą war­to byłoby się tym szczęściem podzielić. 

myśl • dzisiaj, 01:05

In­tymność kon­taktów ducho­wych jest in­spi­rująca ... 

aforyzm • dzisiaj, 01:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

García Márquez

Autorzy na literę
F G H