Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdzie jest miłość, pa­nuje nieporządek. Dos­ko­nały porządek uczy­niłby ze świata cmentarz. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki

Nie mam bur­de­lu. Mo­je ub­ra­nia pro­wadzą koczow­niczy tryb życia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • 19 kwietnia 2012, 18:27

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...bez ase­ku­rac­ji w spo­wie­dzi przyz­nałam się do is­tnienia ot­chłani, która zaw­sze mnie prze­rażała - tym ra­zem ktoś cze­kał na mnie na krawędzi - cze­kał aż wrócę... 

myśl • dzisiaj, 11:36

W mil­cze­niu posługi­wały się słowa­mi tęskno­ty, która już nieba­wem miała nadejść...

***
Mo­jej Mad­lence. 19.10.14 

myśl • dzisiaj, 11:32

sztukę kocha­nia udos­ko­nala się wspólnie tyl­ko różni­ca po­lega na tym, że dla ko­biety to ce­leb­racja uczuć a dla mężczyz­ny prze­ważnie zu­pełnie coś innego 

myśl • dzisiaj, 11:27

Egzys­ten­cja nie jest jak mecz piłki nożnej. Nie ma wyg­ra­nych i przeg­ra­nych. Są tyl­ko ci którzy stracą wiele i ci co stracą mało. 

myśl • dzisiaj, 11:04

* * *

Duszę się
roz­ważam ucieczkę
z te­go domu
z te­go co stworzyliśmy
krzyczę słowa do twe­go ucha
ot­wieram ra­ny i blizny
go­towy by przet­rwać burzę
ciągniesz mnie w dół
w gęstym mro­ku nocy
na ścianie tańczy cień
nagle..zamarł
mo­tyl noc­ny i padł. 

wiersz • dzisiaj, 10:59

jeśli byłam słońcem, to prze­gapiłam wschody 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:56

Doj­rzałość i od­wa­ga - kiedyś do łez 0,7, dzi­siaj śmiech. 

aforyzm • dzisiaj, 10:38

żyć ciągle z sa­mym sobą...to straszne, bo na­wet ja zasługuję na ko­goś lep­sze­go niż ja 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D