Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cza­sem można się udławić tym, na czym się zjadło zęby... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek

Ok­rucha­mi trud­no się na­jeść, ale łat­wo zakrztusić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 28 fiszek • 4 lutego 2016, 23:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I człowiek, który zos­tał stworzo­ny na ob­raz i po­dobieństwo Bo­ga, może stać się je­dynie aktem. 

myśl • dzisiaj, 08:37

Mam Już Dosyć

W mej krainie samotności
chłód prze­nika mnie do kości,
dro­gi wyjścia zna­leźć z niej nie mogę.

Czuję w szpo­nach się depresjii,
ból z dnia na dzień co­raz większy,
war­kocz - smu­tek co przep­la­ta trwogę.

Dok­tor będzie w poniedziałek,
poiwem, co po­wie­dzieć miałem ...
te tab­letki nie działają dobrze.

Zno­wu sa­mobójcze myśli,
w no­cy koszmar mi się przyśnił.
Mam już do­syć, już tak żyć nie mogę! 

wiersz • dzisiaj, 08:37

bajka dla dorosłych

czy miłość występu­je w przyrodzie
nie wiem
ale miłość występu­je w mo­jej naturze


mogłabym na przykład grać z tobą w butelkę
na­wet jeśli bu­tel­ka byłaby nie nabita
na­wet bez całowania


al­bo mogłabym na­pisać list
wsadzić go do butelki
bu­telkę po­sadzić w ogródku i cze­kać


aż z pa­pieru wys­trze­li drzewo
z drze­wa jabłko
a z jabłka ty 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:35

Je­den pa­piero­sek i człowiek czu­je się jak no­wo na­rodzo­ny , jakże zba­wien­ne oka­zują się by­wać pow­ro­ty na łono uzależniania. 

myśl • dzisiaj, 08:32

świadkowie

piękni jak anioły z witraża
pod ołtarza białym nieboskłonem
ona kładzie mu głowę na ramieniu
on od­dał wszys­tko w jej ręce

prze­suwam dni jak paciorki
modląc się o ten
który nam się nie zdarzy

gdy­byś wte­dy przy­niósł mi różę
może wpięłabym ci ją
w butonierkę 

wiersz • dzisiaj, 07:50

niekiedy sprag­nieni wolą lać wodę za­miast nab­rać jej w usta 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:48

Nadaremnie czekasz

na­darem­nie cze­kasz
nie od­wrócisz biegu
zos­ta­wiłaś z tyłu
ślad na życia śniegu

żal tu nie pomoże
nie zmieni się aura
zroz­paczo­ne serce
inaczej nie zagra

spoj­rzyj w okół siebie
zo­bacz piękno świata
nie jes­teś tu sama
masz do ko­go wracać

zaczer­pnij oddechu
po­daj rękę szybko
pójdziemy przed siebie
w niewiado­me jutro

***
Zamyślenie
***
ZM 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:50

Człowiek ro­zum­ny, może być z siebie dumny. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 06:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N