Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

Nie zas­ta­wiaj książki okładką. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek • wczoraj, 10:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi. Tyl­ko za­bija­my się inaczej, przez mno­gość uzależnień. 

myśl • dzisiaj, 14:38

Pot­worny jest świat bez marzeń, które mogłyby się wzbić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:33

Wczo­raj­szy świat marzeń i prag­nień zastąpi­liśmy dzi­siej­szym światem bliżej nieok­reślo­nych zdarzeń tymczasowych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:27

"A może płakała, po­nieważ za­waliło się jej życie? Pier­wszy lub ko­lej­ny raz? Pew­nie tak, po­nieważ tak się płacze, gdy ko­goś się bar­dzo kocha al­bo kocha, a kochać nie po­win­no. Z bez­silności się wte­dy płacze. Bar­dziej niż ze smut­ku lub bólu."

Ja­nusz Leon Wiśniew­ski, Miłość oraz in­ne dysonanse 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:14

pytaj o co chcesz, a i tak ci nie odpowiem

za­lazłeś mi za skórę źle za­dany­mi pytaniami
te­raz mam wy­sypkę w pos­ta­ci wykrzykników
le­piej nie mów już nic
słowa­mi strze­lasz so­bie w kolano 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:13

Życie poz­ba­wia tchu tych, którzy nie boją się cienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 14:06

Wojna

Z jej stro­ny zno­wu spo­tyka mnie ignorancja
Ta­kie zacho­wanie mój pe­symizm wzmacnia
Po­now­nie rodzi się we mnie krwi głod­na bestia
Ze swoim mor­der­czym nas­tro­jem wjeżdżam

Sokół miał rację, każdy po­nad każdym
Przy ta­kiej ko­relac­ji żaden [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:55

Po la­tach, leżąc upadły w mroku
Coś się zmieniło
Pew­ne­go dnia ni stąd ni zowąd
Światło zaczęło wy­dos­ta­wać się ze mnie
Nie mam pojęcia jak, ale...
Nau­czyłem się świecić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Morrison

Autorzy na literę
Ł M N