Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

W dzi­siej­szym świecie kon­formizm jest czys­tym prze­jawem nonkonformizmu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2009, 15:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nie byłam grzeczna ale..
w tym ro­ku od Mi­kołaja chce dos­tać Ciebie..
naj­le­piej bez żad­ne­go opa­kowa­nia

:) 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:09

Czy człowiek stał się robotem?

Hmm.. pocze­kaj chwilkę, tyl­ko się zaloguje..
Spraw­dze kim jes­teś,gdzie mie­szkasz, a na­wet gdzie pra­cujesz .
Hmm.. co ja widzę,na­wet pa­re fo­tek z opi­sami,Wow! To Ty!,twój brat i parę in­nych twarzy z „pinezkami”
Kli­kam da­lej ..wchodzę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 15:06

Ni­by jes­teśmy jed­nością. Wielką rodziną. Jed­nakże kiedy wpad­niemy w prze­paść, to nie docze­kamy się po­moc­nej ręki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:59

Głod­ny jes­tem myśli ko­biety która jest roz­negliżowa­na . 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:52

W blasku słońca

Mogłabym tak cały czas
Nie widzieć kłamstw,
Nie słyszeć fałszy­wego śmiechu.

Idę na palcach,
Za­mykając po­wieki tych,
Którzy czują strach.

Idę bezszelestnie,
Wpro­wadzając zamęt w myślach tych,
Którzy mi­lionem słów nie mówią nic.

Idę z uśmiechem
Nie ro­zumiejąc tych,
Którzy widzą tyl­ko swój ból.

Idę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:37

Coś czu­je że przy­tyje w te święta 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:18

* * *

może nie po­win­nam była
osiadać w Tobie
i marznąć
rok za rokiem
do końca w połowie
do­cierać z sercem
z przek­ro­jem siebie
i tu­lić te­go w sobie
za­mykać i chronić
za­sychać w tym
nieuchronnie
po­wielać rozmnażać
każde najśmiel­sze ob­licze miłości

przy­mykać oczy
sucho doglądać wciąż siebie
w pęknięciu duszy
mod­lić się do nieboga

płakać ran­kiem po snach
ob­ra­zy mi­nione i strzępki ich
wie­szać na ścianach
ogromne
gdzie sięgnąć wzrokiem
to one
drgają mną


ale ja so­bie nie pomogę
zostanę
pocze­kam na koniec
utonę w To­bie na zawsze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:08

to świeże

jeszcze zbyt gorące
by dotknąć
choć pal­cem wskazującym
jak się zbliżyć - oparzy
lub w ogóle sto­pi ręce

to jeszcze zbyt świeże
by wspominać
imię
i sple­cione kiedyś ręce
i jeszcze nie czas
by zapominać

jeszcze mu­si trochę minąć
by pył opadł
wraz z temperaturą
ser­ca co kona
gdy każda chwi­la
two­je imię ma na ustach 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hemingway

Autorzy na literę
G H I