Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

W dzi­siej­szym świecie kon­formizm jest czys­tym prze­jawem nonkonformizmu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2009, 15:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Coś czu­je że przy­tyje w te święta 

myśl • dzisiaj, 14:18

* * *

może nie po­win­nam była
osiadać w Tobie
i marznąć
rok za rokiem
do końca w połowie
do­cierać z sercem
z przek­ro­jem siebie
i tu­lić te­go w sobie
za­mykać i chronić
za­sychać w tym
nieuchronnie
po­wielać rozmnażać
każde najśmiel­sze ob­licze miłości

przy­mykać oczy
sucho doglądać wciąż siebie
w pęknięciu duszy
mod­lić się do nieboga

płakać ran­kiem po snach
ob­ra­zy mi­nione i strzępki ich
wie­szać na ścianach
ogromne
gdzie sięgnąć wzrokiem
to one
drgają mną


ale ja so­bie nie pomogę
zostanę
pocze­kam na koniec
utonę w To­bie na zawsze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:08

to świeże

jeszcze zbyt gorące
by dotknąć
choć pal­cem wskazującym
jak się zbliżyć - oparzy
lub w ogóle sto­pi ręce

to jeszcze zbyt świeże
by wspominać
imię
i sple­cione kiedyś ręce
i jeszcze nie czas
by zapominać

jeszcze mu­si trochę minąć
by pył opadł
wraz z temperaturą
ser­ca co kona
gdy każda chwi­la
two­je imię ma na ustach 

wiersz • dzisiaj, 13:58

Byłaś dla mnie wszystkim,
będziesz dla mnie nikim,
zro­zumiałem na­reszcie jak wiele,
znaczą dla Ciebie Przyjaciele.
... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:51

pusty talerz

tej no­cy nie spad­nie śnieg
choć z no­sem przyk­le­jonym do szyby
białych świąt wyglądamy

sta­ruszek z opłat­kiem w ręku
cze­ka w oszklo­nych drzwiach
a w oczach ma ty­le wiary
choć nikt się z nim nie przełamie

ko­bieta ze srebrną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:50

Huśtawka

Miałem przy­jaciela, który wziął pasek,
wziął pa­sek i po­wiesił się,
po­wiesił się w wejściu do mieszkania,
do mie­szka­nia, w którym żył.

Je­go ba­ba i je­go mały syn
przyszli pros­to ze skle­pu by jego
zna­leźć tak w drzwiach tych [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:06

Nie mógł pow­strzy­mać pożąda­nia, które tyl­ko co­raz moc­niej go raniło. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:01

Ko­bieta to prob­lem, z którym mężczyz­na mu­si się przespać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 12:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D