Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Da­ruj mi­nutom, dniom, godzi­nom - miną... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

I chy­ba w mi­nucie śmier­ci, życie naj­bar­dziej zais­tnieć zechce. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 78 fiszek • 2 maja 2010, 12:12

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie da­waj pal­ca, jeśli wiesz, że urwą ci rękę. 

myśl • dzisiaj, 22:41

Czy zdarza ci się stanąć w pół dro­gi, by podzi­wiać chmury?
Po­now­nie ocza­mi dziec­ka widzieć bez­tros­ki świat ? 

myśl • dzisiaj, 22:39

Kar­ta czys­ta lecz tek­stu­ra wybrana... 

myśl • dzisiaj, 22:34

jak cię co nie zje

żyjesz dalej

jed­ni chcą chodzić po wodzie
in­ni... chodzą po trupach

gdy wilk sy­ty
i ow­ca cała
do­ko­nu­je się zmiana

p rz e m i a n a

no­sili się na językach
jedząc po troszku
wza­jem­nie s i e b i e

i
żyli długo
i szczęśliwie
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:27

Czas

Są tyl­ko dwie ta­kie rzeczy
Co in­ge­rują w czas,
Co wca­le się z nim nie liczą,
Lecz ślad zos­ta­wiają w nas.

Ta pier­wsza go zatrzymuje
I naj­piękniej­sze momenty,
Ten krótki epi­zod z życia
Uk­ry­wa w zdjęciu zaklęty.

Tą drugą ma­giczną rzeczą
Są wszys­tkie nasze wspomnienia
Które ten czas cofają
I budzą w nas daw­ne marzenia… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:11

Złamałas dwa ser­ca. Jak żyjesz z tym ciężarem? 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 21:41

Gdy zos­tanę sa­ma wśród głuchych, pus­tych ścian,
a świat spo­wije mgła...
za­dam so­bie py­tanie... czy żyję tak naprawdę?!
od­po­wiem na nie.
I puszczę się po długiej linie,
która w ot­chłani kłam­stw nie zginie
i zacznę szu­kać no­wiu,
wśród zgni­liz­ny świata i serc z ołowiu. 

myśl • dzisiaj, 21:36

Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U