Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 54 fiszki

Kiedy spo­tykam dob­re­go człowieka wszys­tko przes­ta­je się kończyć i nic też się nie zaczyna. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 13 fiszek • 25 lutego 2015, 19:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

*

Może tym właśnie jest blis­kość. Kiedy ciężko uno­sić po­wieki ze zmęcze­nia, i tyl­ko spokój od­dechu z nies­wo­jego snu, od­pro­wadza do domu. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:37

W la­biryn­cie myśli tak łat­wo zgu­bić się.
Przed na­mi długa dro­ga. Po­daj mi rękę i ra­zem przej­dziemy przez mrok. W ciem­nościach widzę blask oczu Twych. One każdy mrok za­mienią światło. Nie bój się... Przyj­dzie dla nas lep­szy czas. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:15

mo­je życie jest jak ron­do, na którym brak zna­ku - kieru­nek prosta..... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:12

Ciężka jak głaz (***)

Co zrobić
z twardą jak głaz

Zbyt dużą do przełknięcia
Zbyt roz­ległą by utopić
Zbyt zag­matwaną by rozwiązać
Zbyt świeżą by zapomnieć
Zbyt ciężką by unieść

Nie ma ta­kiego gardła.
Nie ma ty­lu łez.
Ani ta­kiego rozumu.
Ani tak sil­nej woli.
Nie ma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:10

To nie prob­le­my nas przytłaczają, ale ich waga. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 19:10

Nie szu­kaj sen­su życia wśród dóbr ma­terial­nych, lecz zaw­sze w dru­gim człowieku. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 19:07

Słucham Człowieka bar­dzo uważnie ... ;))

Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:05

Drogowskaz

Do ser­ca mego
Po­dejść można
Z różą czarną
Można z klatką
Można też z Miłością
Można z lo­dem i płomieniem
Mogę od­rzu­cić i wzgardzić
Mogę wspomóc ramieniem
Ser­ce może być ta­kim ja­kim chcesz
Żywym ciepłym- Miłości pragnieniem
Może być mar­twym- twar­dym kamieniem
Mogę być koszma­rem- mogę być wspomnieniem
Dot­rzeć może każdy, ja do ni­kogo iść nie mogę
Czy wskażesz mi do me­go ser­ca drogę?

Odtwórz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 18:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kafka

Autorzy na literę
J K L