Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nadzieja nie przyb­liża celu. 

aforyzm • dzisiaj, 06:06

... ludzi można podzielić na dwa "ga­tun­ki"... tych co próbują wyłamać każdy za­mek... i tych co cze­kają by im drzwi ot­warto, choć wys­tar­czy na­cisnąć tyl­ko klamkę... trze­ci " ga­tunek", tych wiedzących kiedy wejść, a kiedy nie, jest tak nikły, że mieści się w "gra­nicach błędu statystycznego"... 

aforyzm • dzisiaj, 05:47

Nie rzu­caj mnie w kąt, bo się To­bie znudziłam...
lecz proszę przy­pom­nij mi dlacze­go mnie pokochałeś
i ja­ka byłam... 

myśl • dzisiaj, 04:21

Nie ocze­kuj, by nie tracić. 

myśl • dzisiaj, 03:56

Cza­sem to świt by­wa wro­giem a zmie­rzch przyjacielem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:34

Chwi­le mi­jają, czuję, jak krew w moim mózgu płynie... so­bie... ciągle płynie, kręci się w głowie...

sa­mot­ność do­pada... czy to che­mia zwykła, czy pożąda­nie tylko
I żad­na ma­terial­na rzecz nie przy­nosi pocieszenia
Al­ko­hol tym­bar­dziej, jeszcze pogłębia poczu­cie bra­ku... cze­goś, kogoś.

Odtwórz

Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 03:23

Ostrożnie

Mam życie na zakręcie,
Proszę, jedź ostrożnie
Omiń mo­je serce... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 03:15

Nie oglądaj się za siebie biegnąc żwa­wo, noś głowę wy­soko i ręce w kie­sze­niach, nie za­pom­nij pog­wizdy­wać przy ko­lac­ji u rodziców. Zat­rzy­muj ro­wer na przejściu dla pie­szych, a w ko­lej­ce po kiełbasę, wy­bieraj tyl­ko wyborową. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 02:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Autorzy na literę
Ł M N