Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Im większy cel w życiu, tym łat­wiej spudłować. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

je­dynym ce­lem każdej rzeczy trak­to­wanej z osob­na jest od­wróce­nie naszej uwa­gi od is­tnienia ja­kiejś całości 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 69 fiszek • 21 maja 2011, 09:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ZAWIEDZIONE OCZEKIWANIA

Słowo do słowa, prze­ros­ty treści
Ocze­kiwa­nia nierzeczywistości
Praw­da w niep­raw­dzie, niezrozumienie
Wal­ka po­koleń, rozgoryczenie

Przy­mus am­bicji, wstyd­li­wość rozmowy
Dusza w roz­terce, zaw­ro­ty głowy
Wy­niosłość i du­ma, ślad zagubienia
Uśmiech roz­paczy, brak przebaczenia 

wiersz • dzisiaj, 06:43

Cokół rodzi za­wiść wokół. 

aforyzm • dzisiaj, 06:25

Niektórzy ludzie są tak bar­dzo ot­warci że aż jest ich okłamać trudno 

myśl • dzisiaj, 04:32

Zro­zumiałem, że pus­tka po­jawia się w życiu wielu ludzi...
Po­dej­rze­wam, że wszystkich.
Pus­tka po stra­cie, po ut­ra­cie, pus­tka w rozstaniu
Pus­tka po pop­rzed­nim życiu

Ważne jed­nak czym próbu­jemy tą pus­tkę wypełnić... 

myśl • dzisiaj, 03:44

Nie chcę

Nie chcę, słyszeć słów Twoich myśli.
Dob­rze grasz, zmieniając uczu­cia od tak.
Jes­teś śmie­szna, aż z bólu lecą mi łzy.
Jak brzyt­wa, ra­nisz moją duszę.
Czy Ci wy­baczę, nies­te­ty nie stać mnie na to.
To jest świat, mi­liar­da umęczo­nych dusz.
Te bliz­ny, to krzyk rozpaczy.
Ja i Ty, to chy­ba ja­kiś żart.
Nie chcę Cię znać.
Nie chcę. 

wiersz • dzisiaj, 03:11

"Uczuć wrota"

Niektórym drzwi ser­ca me­go uchy­lam na oścież;
bo­wiem jest pe­wien ta­ki dotyk,
aczci­by chciał go zastąpić, polegnie.
Kiedy jed­nak wy­celu­jesz w toń moździerz;
naślesz potęgę swej floty,
wówczas od wrót Twa oso­ba odbiegnie.


Ilek­roć chciałbyś zbliżyć się maleńko;
poczujesz [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:03

Ta­kie "coś" które poz­wa­la poczuć się ni­komu kimś - Tak właśnie to miłość.

****Z cyk­lu cy­nicznie przez świat**** 

aforyzm • dzisiaj, 02:00

Cza­sem wo­limy uwie­rzyć w coś niep­raw­dzi­wego ale piękne­go bo to nie bo­li w prze­ciwieństwie do cze­goś praw­dzi­wego ale bru­tal­ne­go więc ja­kim trze­ba być baj­ko­pisarzem żeby w ogóle nie cier­pieć ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N