Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

A może właśnie niepo­siada­nie for­my jest naj­lep­szym wy­razem siły? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek

Życie od­bi­ja się na słowach, na­dając im wyraz. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 13 fiszek • przedwczoraj, 23:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Na początku był sens. Piękno pow­stało później. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:47

Roz­bi­jamy się na ka­wałeczki, jak­byśmy nig­dy nie by­li całością... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 06:56

Niejed­na ka­riera, na ko­rup­cji się opiera. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 05:45

invisible Sprak

Gdy nie miałem już tych pod­staw i nie miałem o czym marzyć
po­jawiłaś się jak Jo­ka tyl­ko po to by mnie zażyć.
Dom­niemałem tak w pod­sko­kach i nie chciałem siebie sparzyć,
ola Bo­ga mo­ja noga, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 03:37

Umiesz biegać?? ...uciekaj ... czas nie zwle­ka.... po­zos­ta­wia rze­miosło w rękach rzemieślników...

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 03:14

Po­siadłeś mnie. A ja, jak nieg­dyś mój kraj, usiłuję odzys­kać niepodległość. 

myśl • dzisiaj, 03:11

Możli­we ze nie uwie­rzysz ze od­rzu­cisz zra­nisz lecz pa­miętaj dla ciebie będę zaw­sze wier­niej­sza od marzenia 

myśl • dzisiaj, 01:44

Spowiedź.

Pot­ra­fię scho­wać się
w szuf­la­dach strachu
gniewu czy zazdrości

Pot­ra­fię nawet
wbrew du­mie i zamiarom
wy­wołać u człowieka mdłości

Po­padam w zapomnienie
wy­magając od wrogów i przyjaciół
by­le nie od siebie

Acz tak rzadko
marzę o tym
jak byłoby w Niebie.

Odtwórz

Nie trze­ba być mis­trzem słowa,
aby móc wy­rażać uczu­cia. Nie trze­ba być Je­zusem, aby móc te uczu­cia zrozumieć
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D