Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 64 fiszki

Wyszedłem po an­giel­sku z tej znajomości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 10 fiszek • 7 października 2013, 12:51

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kochaj mnie

To nie jest prośba nie jest też żąda­nie
Ale kochaj mnie z sił całych
Kochaj mnie Kochanie.
Szyb­ko czas ucieka chwi­la go­ni chwilę
Kochaj mnie bo nie wiesz
Chwil nam da­no ile.
Po co czas mar­no­wać i [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 00:01

Wykręć klam­ki pa­mięci, w po­kojo­wych celach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:52

***

Cienie, prze­nikające ulice
Za­pat­rzo­ne, zamyślone
Myślące, że są same
Sza­re, smut­ne, zapomniane
Ma­mione nadzieją
Za­pisują karty
Swe­go losu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:26

Miłość wy­ciągnęła mnie z nicości... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:18

za sied­mioma pagórkami

wnuk le­karza syn lekarza
pomogli
ja­koś skończył medycynę
pier­wszy raz prze­rażony zo­baczył spa­lone zwłoki
w których wciąż tliło się życie

dziadek był górni­kiem oj­ciec też
nie mógł wyb­rać in­ne­go zawodu
codzien­nie schodził pod ziemię
by ut­rzy­mać swoje
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:18

Gdy zniknę a zniknę na pewno
nie będę wy­lanych łez ani smutku
nie będzie go­ryczy ani pustki
będzie za to obojętność
bo kim ja jes­tem by mnie pamiętać 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:05

czy jest coś lep­sze­go niż czas
pier­wszy po­całunek , uśmiech
po­każ mi sen by­cia samotnym 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:35

Gdy zjeżdżam windą w dół przy star­cie uśmie­cham się, bo wyob­rażam so­bie wte­dy, że la­tam; w no­cy gdy pat­rzę na gwiaz­dy uśmie­cham się bo wyob­rażam so­bie siebie pośród nich. Gdy mnie ktoś wte­dy widzi pew­nie myśli, że jes­tem wa­riatką, bo uważają, że uśmie­cham się bez po­wodu. Ale ja jes­tem wte­dy w in­nym świecie, w Moim Świecie, które­go nie od­bie­rze mi nic po­za Końcem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zola

Autorzy na literę
Y Z Ż