Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Znam sta­rodaw­ny toast, wart złota dla swej piękności: "Obyś nie spot­kał przy­jaciela, gdy będziesz wchodził na górę powodzenia". 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Kiedy się za­kochu­jemy z łat­wością przychodzi nam góry prze­nosić, które kiedyś z wiel­kim tru­dem będziemy mu­sieli pous­ta­wiać na miejsce. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 164 fiszki • 8 maja 2011, 12:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Chcesz zas­ma­kować Ra­ju ? po­wiem Ci , co mu­sisz zro­bić - to pros­te - mu­sisz po­lizać osobę którą kochasz naj­bar­dziej na świecie . 

myśl • dzisiaj, 03:22

Świado­mość to wie­dza połączo­na z celem. 

myśl • dzisiaj, 02:18

jes­teśmy go­towi cier­pieć niewolę dla wolności 

myśl • dzisiaj, 01:26

Ja­ko FE­NOMEN W MA­TEMA­TYCE na wiele nie liczę 

aforyzm • dzisiaj, 01:12

Jeźdźcy Apokalipsy cz1 Zwycięzca

Z pier­wszym nie wyg­rał jeszcze nikt,
każda wal­ka kończyła się klęską,
na­zywał się on zwycięzcą..... 

wiersz • dzisiaj, 00:54

Gdy grasz, czy ro­bisz coś dla przy­jem­nności, lub po pros­tu bo coś lu­bisz, a nie po to by wygrać...

Będziesz znał prawdę, iż wszys­cy przychodzą i od­chodzą... mało ko­go stać na praw­dzi­we zwycięstwo...
Zwy­cięstwo nad swoim ego, zwy­cięstwo "nad życiem".

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 00:04

Czasem myślę

Cza­sem zda­je mi się, że jestem
na twoich us­tach słowem,
które ty­siąc ra­zy obracasz,
za­nim je wypowiesz...

Cza­sem myślę też, że jesteś
w moich oczach obrazem,
który, kiedy się odwrócę,
deszczem czas rozmaże... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:50

Wszystko na cacy...

W dzi­siej­szych cza­sach ludzie sku­piają uwagę na jed­nej rzeczy, aby być ca­cy. Wszys­cy wiedzą co to oz­nacza, jeśli (nie) może so­bie spraw­dzić w in­terne­cie co to oz­nacza. Te­raz wszys­tko jest w internecie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P