Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 98 fiszek

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 31 fiszek • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w kra­ju w którym mie­szkam, budze­nie z krzy­kiem zanika.
jed­nak fur­tka jest dos­ko­nałym prze­jawem omijania. 

myśl • dzisiaj, 01:11

Selene

Słyszałam tęskno­ty i ludzkie wes­tchnienia – 
Zadrżałam do­piero przy twoim oddechu,
Rzu­cając swe us­ta nab­rzmiałe od grzechu
Na war­gi wil­gotne, pełne rozchylenia.

Po wieki niech żyje twój sen nieprzespany...
Nad grotą lat­mij­ską won­na tajemnica
Op­la­ta mnie całą; [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 01:01

Zro­biłaś wszys­tko, co mogłaś, dałaś co miałaś, po­jechałaś, dzwo­niłaś, pro­siłaś. Te­raz możesz skoczyć z mos­tu. Co innego? 

myśl • dzisiaj, 00:47

Tobie

Cza­sem lu­bisz pod­dać się moim dzi­kim żądzom
kiedy ujeżdżam Cię w zapamiętaniu,
masz ot­warte oczy
pat­rzysz na moją namiętność
chłoniesz dźwięki, zapachy
za­gar­niam Cię bez końca
wzniosła i upadła
lu­bieżni­ca miłosna
zaklęta w og­niu Twoich źrenic
prze­taczam się przez spaz­my rozkoszy
bezwład­nie miękka
ocieram się o Ciebie
czu­jesz mnie lędźwiami
w ek­sta­zie do­tykam sed­na, że tyl­ko miłość...
za­padam w duszę

in­spi­rac­ja: "Szał uniesień" Podkowińskiego 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:35

Masz ma­giczny wpływ na mnie i w związku z tym wpływaj na mnie naj­le­piej, jak umiesz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:14

Nic mnie tak nig­dy nie og­ra­niczyło, jak myśle­nie o tym, co może mnie ograniczać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:09

Strze­lec cyk­licznie strze­la z oczka światłem i bezbłędnie tra­fia tam ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:01

nieHAiKU

0 cze­ka na
1 = 10
sym­bioza istnień

5/7/5 :P 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś