Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nau­czyłeś mnie żyć, nau­czyłeś mnie kochać...
Nie zdążyłeś mnie nau­czyć żyć bez miłości...
Nie nau­czyłeś mnie żyć bez Ciebie.. 

myśl • dzisiaj, 16:21

Wy­soki po­ziom bez­czel­ności, to wier­ny kom­pan niskiego
po­ziomu intelektualnego. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:31

Da­wała mi chleb, a ja jed­nocześnie piłem i jadłem z jej ręki. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:09

Czy ktoś wchodzi na naj­wyższy szczyt góry tyl­ko dla swo­jej satysfakcji? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:00

* * *

O Pa­nie, co to za uczu­cie ?
Że od­dał bym diabłu duszę
Gdy czuję w ser­cu kłucie
Bo miłość la­tami głuszę

O Pa­nie, ro­zumiem te słowa
gdy o kościach z mych kości
Ada­ma z ra­ju jest mowa

Jak ro­zer­wać mo­je ciało
roz­dzielić te kości
um­rzeć, to za mało
by uwol­nić się od miłości

Aby Ją dla siebie mieć
skrócić podły czas łez
za­dałem lo­jal­ności śmierć
Zdra­da, by zdrad był kres


Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:47

To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­le­ko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:25

Jeżeli nie wie­rzysz w war­tość swo­jego słowa,
naj­lep­sze co możesz zro­bić, to milczeć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 14:01

łap szczęście

życie ma dziś smak poziomek
nag­rza­nej słońcem słodyczy
jak two­je us­ta czerwonej
rozpływa się na języku

tra­wa łas­kocze policzek
leżę wpat­rując się w błękit
i miękkie pucha­te liczę
bez­tros­kie nieb­ne owieczki

świer­szcze cichut­ko cykają
mo­tyle dwa na sukience
przy­siadły zdziwione
już lato
pros­to do rąk wpa­da szczęście
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D