Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Jeżeli na początku był chaos, to znaczy, że początek trwa nadal. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki • wczoraj, 11:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Krótka rozmowa z twórcą serc"

Tak świado­mie żyli w matni,
Chcąc doj­rzeć, pro­mień szczęścia ostatni,
To zrządze­nie lo­su, zagłada chaosu,
Bóg poz­wa­la dojść mi do głosu.
Wygłoszę me słowa i kil­ka słów świętych,
Zaczniemy od no­wa wza­jem­nie się wielbić,
Ubóstwiać w zamęcie, odmęcie, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 17:09

Bronisław

Wier­szyk Mar­ci­na Wol­skiego ( kamikadze)

Ile szy­der­stw bez­karnych
Kpi­ny i ironii
Zeb­rał nasz pan pre­zydent
Za ga­fy w Japonii
Tym­cza­sem trze­ba uz­nać
I do­cenić w pełni
wszys­tkie możli­we ga­fy
których nie popełnił
Nie jadł sushi na ciepło
pałeczkami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:42

Może świat jest tyl­ko naszym złudze­niem. Wszys­tkie złudze­nia kiedyś się kończą, i do­piero wte­dy poz­na­jemy prawdę. Jest to je­dyny sposób poz­na­nia praw­dzi­wego sen­su is­tnienia. Do­piero kiedy pozbędziemy się złudzeń, uzys­ka­my od­po­wiedź na py­tanie: po co to wszystko? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:31

Świat to za mało, gdy brak ograniczeń. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:20

Po­wiedz, cze­go in­ne uczu­cia muszą użyć, żeby wy­gasić te po­zytyw­ne ? 

myśl • dzisiaj, 16:19

W pokoju

Krzyk tu nie pomoże,
Jes­tem sam.
...Woła ktoś.

Boże? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:16

TY

W Twoim spoj­rze­niu jest coś,
Co pat­rząc Ci w oczy
Po pros­tu mnie rozbraja,
Co po­mału ot­wiera mą duszę
I cho­ciaż sta­rałam się ją zamknąć
Przy­pomi­na mi, że zaw­sze żyjesz we [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:05

szu­kasz mo­tywac­ji w kims , nie znaj­dziesz jej w sobie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

King

Autorzy na literę
J K L