Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Myś­li prze­la­tu­jące przez umysł
w chwi­li póżniej szyb­ko za­pom­niane
czy złe czy dob­re czy co­kol­wiek war­te
a każde po­win­no być ważne
trwałe, prze­pełnione na­miet­nością
miłością, od­da­niem i po raz ko­lej­ny
dech w pier­ściach za­piera, od­dechu brak
czy masz w [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:56

Po­kutę zaw­sze można od­pra­wić. Choćby z kwitkiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:15

Bob Marley

Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia. 

dziennik • dzisiaj, 14:09

te słowa są nieme tak sa­mo jak pus­te spojrzenie 

myśl • dzisiaj, 14:05

sztry­kuje­my myśli
i końca nie widać
...
la­tający dywan 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:51

Jeśli masz od­parzoną dłoń od trzy­mania diabel­skiego ogo­na, nie poczu­jesz już ciepła, na­wet gdy uda Ci się chwy­cić pro­mień słońca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:36

By­wają ludzie, którym łama­nie serc idzie na równi z po­ranną kawą.


Z poz­dro­wieniami dla pa­ni I. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:10

Oso­biście wolę życie w smut­nej praw­dzie niż w ra­dos­nym kłamstwie. 

myśl • dzisiaj, 12:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Burgess

Autorzy na literę
A B C