Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W każdym z nas tkwi og­romna siła . .. Wys­tar­czy tyl­ko w siebie uwie­rzyć . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:38

Ceną jaką płaci człowiek za wol­ność jest sa­mot­ność i wyalieno­wanie. Każda przy­należność do gru­py to świado­ma bądź nieświado­ma re­zyg­nacja z pew­nej miary swo­jej niezależności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:37

zastosowanie snu

śnił mi się piękny nasz koń,
który przed la­ty padł,
i dum­ny z niego dziadek,
który rok te­mu zmarł.
skoczyłam we­soło na wóz,
dziadek wys­trze­lił z bata,
koń na mój wi­dok zarżał,
dziadek z ra­dości zapłakał 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:32

Zabawy

Ba­wię się
Pro­mykiem słońca
Od­bi­tym w lustrze.
Ba­wię się
Gład­ki­mi kamykami
Na plaży.
Ba­wię się
Nies­fornym kosmykiem
Twoich ciem­nych włosów.
Ba­wię się tym,
Że mnie ' kochasz '... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:27

sie kto na­pije zymnum? 

myśl • dzisiaj, 09:27

Spo­tykając ko­goś, kto wi­nien nam wdzięczność, za­raz to so­bie uświada­miamy. Jakże często zdarza się nam spot­kać ko­goś, kto zasługu­je na naszą wdzięczność i na­wet o tym nie pomyślimy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:23

***

Smut­ni powywieszani
po strychach i piwnicach
bez oczekiwań.

Ręce ich były pewne,
umysły spokojne,
po łzach po­zos­tały tylko
tępe bruzdy.

Z cichym jękiem sznura
od­da­li swe życie,
szybko,
tuż za rogiem,
gdy nikt nie patrzył. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:16

... to nie śmierć jest straszna, lecz brak pow­ro­tu... nie nap­ra­wisz już swe­go życia, i te­go się ludzie boją... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O