Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Le­piej uda­wać szczęśli­wego niż tłumaczyć każde­mu, co mi jest... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 103 fiszki • 21 października 2010, 17:35

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To, że jes­tem niedos­ko­nała, w ogóle mnie nie mar­twi, po­nieważ zna­lazłam ko­goś, kto jest moim ideal­nym dopełnieniem. 

myśl • dzisiaj, 15:02

* * *

kiedy atłaso­wa su­kien­ka pod wpływem Jej giętkich ruchów po­wo­li od­kry­wa każdy no­wy mi­li­metr gorące­go ciała,
od­cienie jas­ne­go brązu Jej ko­lo­ru wraz z de­li­kat­nością pok­ry­tej dreszczem pod­niece­nia skóry,
umi­lają trwającą wie­czność drogę po Jej ciele, [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 14:52

Bądź ideal­ny! Per­fekcyj­ny!
Zniszcz siebie... 

myśl • dzisiaj, 14:39

Życie jest jak rośli­na , pot­rze­buje słońca jak i deszczu , by od­dało swo­je pełne piękno ! . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:53

* * *

Wspom­nienia to chwi­le do których z przy­jem­nością się wra­ca, a naj­le­piej z oso­bami, które dzieliły z na­mi te ra­dos­ne, bez­tros­kie cza­sy dzieciństwa oraz czasów szkol­nych. Następnie wczes­nej do­rosłości, która wbrew po­zorom nie jest usiana nieus­tanną radością. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:08

Miłość ma wiele wspólne­go z He­roiną. Da­je eufo­rię, po pew­nym cza­sie po­jawia się to­leran­cja na nią, a gdy ją stra­cisz nic już nie jest ta­kie sa­mo jak kiedyś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:19

***

Gdy noc otu­la niebo i sieje mi­lion gwiazd,
Tęskno mi do Ciebie, do tych stra­co­nych lat.
Czas mi­ja nies­pos­trzeżenie , co tchu wskazówka gna,
Kiedyś mieliśmy siebie, mog­liśmy zdo­być świat.
Dziś nie ma już nicze­go, nie ma już nas,
Lecz tęskno mi do Ciebie, chciałabym cofnąć czas.... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:01

Z wiekiem zmniej­sza się za­pot­rze­bowa­nie na ry­zyko, a zwiększa na święty spokój. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś