Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

An­tro­pomor­fi­zac­ja ba­jek? Przy tym zez­wierzęce­niu człowieka? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Życie to baj­ka dopóki nie spot­kasz księżniczki. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 16:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

***

Hej Przyjacielu,
wyr­wałeś mi serce,
zos­ta­wiłeś na pastwę
ok­rutne­go losu.
Porzu­ciłeś na zawsze,
ra­niąc mą duszę,
łamiąc da­ne słowo
i obietnicę.
Żałuję dnia, w którym moje
oczy mu­siały widzieć Two­je odejście.
Zab­rałeś wszys­tko co miałem...
Naszą przyjaźń. 

wiersz • dzisiaj, 03:11

zły ogrodnik

jak ogrodnik
co pod pre­tek­stem ochrony
kloszem opieki
od­ci­na tlen
za­bierałeś życie
bez ciebie
w duszy
zak­witły mi kwiaty 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:46

Ja­ko DYG­NI­TARZ ku­piłem tablet 

aforyzm • dzisiaj, 02:08

Marsz

dep­cząc ka­nony codzienności
przedziera­my się przez piekło dnia codziennego
omi­jając żeb­rzących litości
złama­nych walką z włas­nym ego

nasz czas nie stoi w miejscu
nieto­perze zwołują kru­ki i wrony
cze­kając na pier­szy nasz krok
ten je­den ten pomylony

walką stwar­dniałe dłonie
tak sa­mo jak nasza dusza
niech nikt nie wy­ciąga do niej
swej ręki bo to nas nie wzrusza

myśli­my tyl­ko o jednym
codzien­nie idąc z mozołem
aby dot­rzeć do dnia następnego
i nie dać się por­wać żywiołom

***
Pro­za życia
***
ZM 

wiersz • dzisiaj, 01:59

Koty mają dziewięć żyć, ile zostało zapisane wilkom?

Wycho­wałaś mnie swoją skłon­nością do uwiel­bienia opuszkow ja­kimi gładziłam każdą z no­cy, skra­dających od­dech. Op­lotłaś opieką wszel­kie wy­powiada­ne dum­nie marze­nie i ko­lej­ny suk­ces.
Świat przyklękną,
przed nim stałam bez oba­wy; z dumnie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:12

Bez emoc­ji nie byłoby miłości, lecz nieus­tanna nauka i rozwój. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:55

ciem­ne i głuche po­ran­ki samotności
wieczory
 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:33

Samookaleczanie

Rozpłaka­na roz­glądam się
W poszu­kiwa­niu pomocy
Ty­le mnie dziś zraniło
Nie przet­rwam tej nocy

Wy­ciąga do mnie dłoń
Ka­wałek metalu
Ni­by nic nie znaczący
Uwal­nia mnie od żalu

"Jes­tem beznadziejna
Co ja ro­bię na tym świecie"
Myślę i pozwalam
Mo­jej krwi spo­koj­nie lecieć

Chwilę przyglądam się bliz­nom
Szpecącym mo­je ciało
W końcu wstaję, ocieram łzy
Udaję, że nic się nie stało 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mendoza

Autorzy na literę
Ł M N