Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Jest ta­ki ze­gar w człowieku, który napędzają mi­jani ludzie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • 22 października 2014, 19:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Po dzień dzi­siej­szy mi­mo kil­ku lat odkąd odeszłaś… wciąż słyszę Twój ciepły glos prze­pełniony miłością …Mi­liony wspom­nień z naszych dziecięcych lat ...Dni w których ra­zem pat­rzyłyśmy na niebo podzi­wiając gwiaz­dy …Sios­tro pa­miętasz to Nasz gwieździs­te niebo ?Te­raz jes­teś pośród nich … Tęskno¬ta za zmarłą osobą z dnia na dzień wzras¬ta. Nie maleje.

Tak mi Ciebie brak..Gosiu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:23

,,Azar­th" ~ Kon­rad Matusiewicz 

myśl • dzisiaj, 00:21

Naj­gor­sze jest poz­wo­lić ko­muś odejść, bo wiesz, że nig­dy nie od­wza­jem­ni Two­jego uczucia.
Ja­kie ma znacze­nie to, że chcesz zos­tać, sko­ro wiesz, że mu­sisz odejść 

myśl • dzisiaj, 00:18

jeśli się cierpiało to lubimy potrzebować winnego

człowiek pełny przy­wiązań
roz­dziela pokłada­ne w nim zaufanie
na le­gal­ne je­go części i niele­gal­ne a
dusza nie jest prze­cież tre­pem z wieżyczki


w naszki­cowa­nych myślach
nikt nie może ci po­kazać jak dwa skrzydła
nie mówiąc nic o miłości
zbliżają się do siebie przez swe bycie

_/M.


Odtwórz


nie uciekam - od­raczam w cza­sie brak pow­ro­tu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:03

cienie ciszy

Odtwórz
to
co z nami
ro­bi czas

dotknięci
włącze­ni w je­go przenikalność

co my robimy
z czasem

przepracowani

piękne były zakręty
z ni­mi wy­padasz z życia
w krąg zam­kniętych ksiąg

oczy wzniesione i serca
nadzieja ra­mienia szuka

człowiek
nadzieję dać może
Bóg... wieczność

wy­bieram po łyżeczce
wszys­tko do końca błądzę win nie liczę

szybsi
umierają powoli
nie masz tu stałości
śmierć to tyl­ko zaśnienie
ut­ra­ta co pom­naża zys­ki cnót

dziś na twarzy
roz­mi­gota­ne światła zniczy
w mod­litwie wspo­minam dusze
u stóp hoj­ności tro­nu Jego

bo On... Słońce
i Źródło obietnicy
przez zgon swój
da­je życie


1.11.2013
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:00

01.XI.

cisza aż huczy
w blas­ku świec zdwo­jony ból
w pa­mięci drąży

grochy kapią
w głowie kręci
tęsknisz


24.10.2014r.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 23:58

Złama­ne ser­ce łat­wiej uwieźć niż pos­kle­jać w całość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:56

Nie zaw­sze można od­po­wie­dzieć tyl­ko "tak" lub "nie"
między ze­ro a je­den jest nies­kończe­nie wiele cyfr.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś