Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

choć wczo­raj niewys­pa­ne, na­deszło dzi­siaj by jut­ro zacząć od nowa 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:20

Z nim nie is­tnieją gra­nice,kto­rych nie mogłabym przek­roczyć. I to mnie przeraża... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:18

***

Dziękuję za wszys­tko, co dla mnie zrobiłeś
We wszys­tkich moich smut­kach zaw­sze mnie pocieszyłeś
Zadzwoń jeszcze kiedyś, jeśli dla mnie czas znaj­dziesz,
Ser­ca roz­pa­lone płomieniem naszej przyjaźni
"Nie płacz" - po­wie­działeś,
Lecz nie mogę łez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Yer Blues

Doz­naję czasem
Wkrad­nięcia się cudzej
Kon­cep­cji z na­tury lodu

Do niezmąco­nej sfe­ry myślenia.
Pośpiech
Pa­jacy­ki ludzkie na trotuarze.
Świ­row­nia stru­mieni ludzkich.
Biura, fir­my, domy.

Liczę na głos –raz, dwa , trzy-
Natręctwo- uzupełnienie.

Jak często bit uderza suchością cyfr.
I często.
Częstość nakręcająca.
„WE ARE ON­LY EX­CHAN­GING GLANCES”.

Czas umówiony nie ma znaczenia.
Kon­tek­st duszy-na­tury jak mag­nes kreuje sytuacje.

Łowię, jem, jem, oddycham
Palę szlugi.
ach! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:08

Trzeba być niespełnia rozumu, by znaleźć przestrzeń na doświadczenia.

Na­leży znać kur­tuazję,
i nic nie po­radzisz, że kłótnie dwoj­ga nie związanych,
muszą być tok­syczne, prze­cież tyl­ko che­mia trzyma
dwie za­pal­czy­wości obok siebie.

Trze­ba być gład­kiej pos­ta­wy, a to cza­sem jak zmartwienie,
bo ktoś każe mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:04

Gdy jesteś, nocą zabłyska krąg słońca...

Pełna wzruszeń od świ­tu do nocy
Dzień sta­je się no­wym wyzwaniem.
Smu­tek i tęskno­ta za mną z tyłu kroczą.
Nie spros­tały mym oczekiwaniom.
Piosen­ka szczęścia w mym uchu dżwięczy.
Idę przez kwiet­nej łąki szpaler.
Uczuć nad­miar już mnie [...] — czytaj całość

erotyk • wczoraj, 23:46

Praw­dzi­wa miłość jest wte­dy, kiedy nie­szczęście ukocha­nej oso­by bo­li cię tak sa­mo moc­no jak­by było twoim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:42

Dziś znów da­je mi o so­bie znać niez­nośna pus­tka, którą uk­ry­wałam gdzieś głębo­ko w so­bie. Chwi­lowo uśpiona, na ja­kiś czas wy­pełniona tym, co wpadło mi w ręce, dziś budzi się, krzyczy swą bez­gra­niczną tęsknotą, pul­su­je żalem w moich na­piętych żyłach.

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 23:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Einstein

Autorzy na literę
D E F