Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­dobieństwa czy­nią przy­jaźń ra­dosną, różni­ce ciekawszą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 40 fiszek

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 20 fiszek • 29 marca 2015, 13:28

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dys­ku­tuje się z chęci mówienia. Roz­ma­wia się z chęci słuchania. 

myśl • dzisiaj, 22:00

* * *

Wy­daję resztę
ze wspólnych chwil
drobniaki

już nie udaję że słyszysz
już nic nie mówię

ze stra­cone­go czasu
plotę zachcianki 

wiersz • dzisiaj, 21:57

Do­tykają nas chwi­le wy­mykające się spod kontroli,
które pot­ra­fią do­konać ty­lu zmian w krótki czas... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:55

A kiedy życie mi się nie uda, zos­tanę pi­sarzem i będę pi­sać do Ciebie lis­ty, których nig­dy nie dos­ta­niesz...
Odtwórz 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:49

Ser­ce za­nika od ciszy mo­wy Twej duszy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:41

Człowiek, który jest zde­cydo­wany i wie dos­ko­nale co ro­bi, jest na­zywa­ny cwaniakiem.
A ten, który kom­bi­nuje, aby mieć jak naj­le­piej dla siebie, po tru­pach, to za­rad­na oso­ba.. To jest do­piero uk­ry­ta hi­pok­ryzja. Ludzie spłyca­cie słow­nik, bo zna­cie de­finic­je, ale nie zna­cie mo­tywu i to Was gubi. 

myśl • dzisiaj, 21:39

Chęć

Snuję pla­ny niepewna,
bo prze­cież nie od­ry­wam wzroku,
bo prze­cież nie od­ry­wam myśli,
bo prze­cież nie od­ry­wam wszystkiego
Od Ciebie.
Ale czy Ty też się zatracasz,
Snu­jesz plany?
Czy też chcesz? 

wiersz • dzisiaj, 21:34

Śpiączka

Śpiączka to miły stan, kiedy nie możemy się zde­cydo­wać: ŻYĆ czy UMRZEĆ. 

dziennik • dzisiaj, 21:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cioran

Autorzy na literę
B C D