Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Daj mi dreszcze na kręgosłupie
jak ty­siąc lat wściekłości
tym ra­zem zniknę i będziesz zaskoczony
od­radza się we mnie nienawiść
krew zaczy­na płonąć
mo­ja głowa leży na gołym kamieniu
z ot­chłani...chcę na powietrze
czas za­kończyć cierpienie
wdech...wydech
od­dycham czys­tym powietrzem
no­wy świt...no­wy dzień nastaje
ból zniknął. 

wiersz • dzisiaj, 10:09

Od­ległość ode mnie do mnie w li­nii pros­tej, to roz­miar wszechświata. 

myśl • dzisiaj, 09:39

Ko­bieta kocha mężczyznę nad życie. Zat­rzy­mała dla niego swoją cnotę, by z praw­dzi­wej miłości zrodziło się no­we życie. Ale zu­pełnie inną miłością ob­darzyła swo­je dziec­ko. Bo przez dziewięć miesięcy by­li piękną jed­nością. I tyl­ko to dziec­ko słyszało jak ser­ce ko­biety bi­je z ra­dością tam w środku. 

aforyzm • dzisiaj, 09:02

Gdy świat jest czar­no-biały uśmie­chem przyw­ra­casz mu bar­wy. Uśmiech jest naj­pros­tszą drogą do ludzkiego serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:36

Życie pisze nam ciężkie sce­nariu­sze, dos­ta­jemy naj­gor­sze ro­le, które codzien­nie mu­simy odgrywać... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:21

Jak­by wszys­cy o jed­nym, to by jed­no było wszystkim. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:20

O miłość dba się kom­plek­so­wo , nie doraźnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 07:48

ślady

mor­ską bryzą
twarz obmywam
krzy­kiem mew
myśli zagłuszam
śla­dem stóp
od­bi­tych na piasku
podążam za horyzont
gdzie ucieczka
nies­pełnionym jest
pragnieniem 

wiersz • dzisiaj, 07:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hezjod

Autorzy na literę
G H I