Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cza­sem można się udławić tym, na czym się zjadło zęby... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Ok­rucha­mi trud­no się na­jeść, ale łat­wo zakrztusić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • 4 lutego 2016, 23:01

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żeby widzieć piękno w ko­biecie nie pot­rze­ba okularów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:03

pry­wat­na wola
nie jest zu­pełnie goła
kocha­na kocha 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:44

Z myślą jest jak z ko­bietą - trze­ba się przes­pać i zo­baczyć co się z cza­sem urodzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:42

To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią Cię na­malo­wać, tyl­ko dla­tego, że osiag­nałeś więcej od nich... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:32

dziew­czy­na jest jak słońce, świeci gdy wszys­cy oczy ot­warte mają...... kochanką jak księżyc zaczy­na świecić gdy wszys­cy oczy za­mykają...więc zos­tań mą dobą nie bądź tyl­ko chwilą 

aforyzm • dzisiaj, 00:32

Ja­ko RAD­CA PRAW­NY trzy­mam kukułkę 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:30

Supermen.
Dep­ta­nie po ludziach to je­go naj­lep­szy gen. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:17

Z wizytą w piekle.

Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz -tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest an­giel­ska,bo do­daje skrzy­deł-Kiedy tu pow­ro­cisz-będziesz szu­kać wi­deł! !! 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Norwid

Autorzy na literę
M N O