Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 8 fiszek

Są ko­biety, którym wszys­tko wy­pada, a zwłaszcza język. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 159 fiszek • 27 stycznia 2013, 18:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

-Dlacze­go? - spy­tałam. Nie od­po­wie­dział i zak­rył mi us­ta us­ta­mi swymi.
Nie wiedząc cze­mu, jak zacza­rowa­na chłonęłam je­go smak i zapach. 

myśl • dzisiaj, 15:06

Piszę to z po­zyc­ji ko­goś, kto jak­by sie budził do życia na no­wo, wy­nurzał z ja­kiejś niesa­mowi­tej ot­chłani niewie­dzy o sa­mym so­bie, po­dob­nie jak­bym wy­nurzał sie z ciem­nej ot­chłani oceanu i otwierając [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:20

Co to za ra­dość ut­rzeć no­sa jed­ne­mu na korzyść głupszemu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:45

Narze­kanie jest de­finicją na szczęście ludzi słabych. 

myśl • dzisiaj, 13:37

JESTEM WIĘC

Na­pisałaś "wdep­taj", "Wdep­taj kiedy chcesz";
O to, więc jes­tem.Chcę zaw­sze, wiesz?;
Gdy tu szedłem do Ciebie, pod bu­tami żwir zgrzytał;
"A co Wios­na po­rabia"? Tak bez przer­wy się pytał;
By ni­kogo nie za­wieść, pod­po­wiada mi [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:32

Wra­caj­my! Myśle­nie ma przeszłość... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:13

Pragnąc ciepła, które łzy osusza a ser­cem szep­cze Two­je imię. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:48

25.05.2015r.

"Dziś wy­bory. Mam nadzieję, że mnie nie za­wie­dziesz i nie poz­wo­lisz by rządził na­mi kler i fa­naty­cy." Tej treści ese­mes ot­rzy­małem wczo­raj ra­no on mo­jej przy­jaciółki B. No i miałem z nim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty