Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy­tanie nek­ro­logów też da­je jakąś satysfakcję. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

Niektórzy do­piero z nek­ro­logów do­wiadują się, jak bar­dzo ich kochano... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek • przedwczoraj, 16:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Często sa­mot­ność jest jak bet­le­jem­ska gwiaz­da, od­bi­ja no­sy na szy­bach, by wska­zać ludziom ok­na za który­mi tej no­cy na­rodzi się Chrystus...


Życzę wszys­tkim spo­koj­nych i po­god­nych świąt. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:12

Kocham Was i nienawidzę (trzy części)

część pierwsza


człowiek z wiekiem dojrzewania

zaczy­na tra­cić grunt
cel na oku
i takt za uszami

tyl­ko sam nie wiem

czy upada
ślepnie
i głuchnie od zawodu

czy z wi­ny przewodnika
hipnozy
i zgiełku

ale głębo­ko wierzę
że w drodze na szczyt

wciąż spo­tykam ludzi
część druga


człowiek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:08

Zwyczaj­na cier­pli­wość , a wy­buchy gasi...

10.12.2012r.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 15:07

Impresja 07

za­gubioną znalazł
nawróco­ny Judasz
po­wiesił na gałęzi miłości
do siebie

poz­bierał srebrniki
by umoc­nić się w wierze
i zaczął
.........................................
nauczać...

P.S. Z os­tatniej chwi­li: os­tatnie chwi­le zbliżają się nieuchronnie. 

wiersz • dzisiaj, 14:45

Pi­sanie poz­wa­la mi poz­nać siebie. Chy­ba właśnie dla­tego piszę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:37

Są dni które są war­te za­pamięta­nia ...
Są dni ,które są nie war­te nic ..
Pa­miętam te Piękne chwi­le, złych nie pa­miętam wca­le .
Więc idę w drogę dob­ra . . 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:31

Dzięki krętym dro­gom , od­najdu­jemy skróty. 

myśl • dzisiaj, 14:21

Ogień gniewu płonie gwałtow­nie a pier­wsza burza może go zaw­sze szyb­ko zga­sić .

றiℓℓ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schweitzer

Autorzy na literę
R S Ś