Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 30 fiszek

Przy­jaźń to nie obo­wiązek by­cia, ale przy­jem­ność przebywania. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 219 fiszek • 1 marca 2013, 21:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pokierowałaś
By nadziei nie brakło
Cud­nym ser­cem swym


K.Sz. 04.10.2015r. 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:20

na pozór umieram i zmartwychwstaje, tak mi poezją jest pisane

wscho­dom pi­sane są słońca
ty­le że brak ciepła
i pro­mień gdzieś nie dosięga

zi­mom na­tomiast pa­radoks otchłani
im bliżej już jesteś
tym żar bar­dziej rani

a gdy po­dajesz jej pol­nych kwiatów garść
gdy dłoń więdnie
a stru­mień prawdę zacznie kraść

woń miękka ścis­ka w gar­dle czas
jes­teś chwilą i jes­teś cały
a później zno­wu sam

poliamoria?
ser­ce to dziwka
krew roz­rzedzo­na
- mięso przeżute

i tyl­ko zap­ra­cowa­ne tętnice
wołają już
- spać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:03

Ja­ko CY­RAN­KA podtupuję 

aforyzm • dzisiaj, 01:02

Człowiek kocha życie - życie gar­dzi człowiekiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:41

* * *

Gdzieś tam, głębo­ko w sercu
Is­tnieje nadzieja
Bo­je się włas­nych myśli i pragnień
Lecz ona od­wa­gi dodaje
Że będzie dobrze
Los by­wa przewrotny
Muszę iść po śla­dach mo­jej przyszłościOdtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:29

Pytaj głośno

Py­taj głośno
By usłyszeć pytanie
Ono jest ważne
To akt twej odwagi

Być może śmie­chem zapłacą
To ce­na za twą niezależność
To ważne
Choć krok to pok­raczny bo pierwszy

Zysk jest jed­nak oczywisty
Ot­wierasz swiat myśli
Py­tań i odpowiedzi
Rachu­nek włas­ny sumienia


I nig­dy więcej
Nie myl prawdy
Z opi­nią większości 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:25

Ug­ry­ziony przez szczęście
Zad­ra­pany przez rozkosz 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:19

Po roz­wodzie, wszys­tko jest inne. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L