Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 69 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Każdy może się Zmienić , ale swo­jego Ser­ca nie Zmieni"

MarcelWiebers 

aforyzm • dzisiaj, 11:54

Nie wal­cz z sil­niej­szym od siebie. Podążaj za nim krok w krok, bacznie ob­serwując. Szu­kaj po­mocy od in­nych, a gdy zdobędziesz pew­ność, że nie jes­teś słab­szy, roz­pocznij dobrą walkę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:50

"Teoria gniaz­da" mówi że ko­bieta jest zdol­na do całko­witej zmiany swo­jego zacho­wania i od­rzu­cenia szczęścia włas­ne­go w imię szczęścia s........... .

....do­kończ zdanie.... 

myśl • dzisiaj, 11:41

Mądrość

Człowiek nie po­winien
Być zbyt mądry
Bo za dużo się śmieje
I za często płacze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:28

***

Bądź delikatny
Niczym muśnięcie skrzy­deł Motyla

Og­rzej Mo­je zmysły
na­daj im ko­lor Miłości

Pieść Mnie słowem
roz­koszuj się mną

Opuszka­mi palców
wyz­nacz na mym Ciele

Drogę rozkoszy
Ar­cydzieło Swo­jego Życia

Scal­my się ze Sobą
Zat­raćmy w So­bie ...


Malusia_035 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:20

* * *

Pod stos za­tar­tych wzruszeń
Uk­ryję gorzkie chwile
Na rok, na dwa, na tyle
Aby więzić motyle

W cieniu wyobrażeń
Prze­nikną wszel­kie marzenia
Jed­na tyl­ko sekunda
I pozbędę się wspomnienia

Na dnie wątpliwości
Tyl­ko wspólne Słońce widnieje
Tam skąpią się fa­le smutku
Choć dzień na­dal istnieje 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:18

W ob­rażaniu ludzi tkwi słabość nie siła. Krzy­kiem zagłuszasz prawdę, której nie chcesz do­puścić do siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:51

Za­nim ko­goś oce­nisz... czy­taj całość. 

myśl
zebrała 9 fiszek • dzisiaj, 10:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty