Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Niemożność poz­wo­lenia so­bie na kom­fort by­cia sobą,
poz­wa­la na dys­komfort by­cia nikim. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 124 fiszki • 6 grudnia 2010, 19:00

Naj­ważniej­sze wstając ran­kiem, być sobą bar­dziej niż wczoraj. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 10:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W oddechu

pro­myk złocis­ty tańczy w sar­ko­fagu moich łez
jak mo­tyl nieu­chwyt­ny dla zmarzniętych dłoni

krew bez­radne­go brzasku
śni o upad­ku ciążące­go na mnie fatum

mo­je błagal­ne spoj­rze­nie wbi­te w niebo
za­miera gdy gwiaz­dy po po­liczku no­cy spływają w żałobną pieśń

w od­dechu czar­nej ziemi
pocho­wany mój anioł stróż te­raz aro­matem rosnących róż 

wiersz • dzisiaj, 12:13

Są dwa rodza­je ludzi którzy mogą Ci pomóc gdy jest Ci źle i masz doła , pier­wsza to psycho­log które­mu zapłacisz on cię wysłucha i przy­tak­nie. Dru­ga to oso­ba która Cię kocha i po­może be­zin­te­resow­nie...szko­da że tych pier­wszych jest więcej 

aforyzm • dzisiaj, 12:12

* * *

Przyj­muję pełną kontrolę
od czub­ka głowy do stóp
nie zat­rzy­muj mnie
dopóki nie będę na szczycie
nie chcę nokautu
mam za­miar po­kazać światu
siłę we mnie co drzemie
uwol­nić się ze strachu
jes­tem te­raz gorąca
więc le­piej się odsuń
gdy umiera iluzja
widzę jak mało odkryłam.

Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 12:08

Lep­sza spóźniona praw­da, niż kłam­stwo w samą porę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:35

Najłat­wiej jest uk­ryć przed wszys­tki­mi to co się wy­darzyło, udając, że w ogóle nie miało miejsca. 

myśl • dzisiaj, 11:25

jeszcze ze ba­bami nik nie wygroł 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:18

***

drżące
gorące
nieposkładane
w pół ur­wa­ne
wiat­rem poderwane
biegną wzdłuż ciała
zapętlają się
znów otulą
Miłością
27.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 11:01

Cena życia

Zapłacisz za grzechy
Błędy i nie­czystą grę
Za egoizm
Brak sza­cun­ku
Za kłam­stwa
Zapłacisz
Za wszys­tko co złe 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty