Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości życia niebo ofiaro­wało człowieko­wi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Ze wszys­tkiego naj­bliżej nam do nieba lub obłędu, choć nig­dy nie udo­wod­niono, czy to nie wszys­tko jedno. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 21 fiszek • 11 września 2009, 07:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nieważna odległosć
kiedy słowa
jak naj­czul­szy dotyk
koją duszę

ڪے♥ 

myśl • dzisiaj, 07:14

OMYLNI LUDZIE

Jes­tem zwykłym, omyl­nym człowiekiem.
Nie lep­szym, nie gor­szym od Ciebie.
Tak sa­mo jak ty wyszedłem z łona matki,
byłem na­gi i bet­bron­ny, zdro­wiut­ki i malutki,
czułem się jak w niebie i często rodzice
ku­powa­li mi no­we szmatki, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:47

Głębsze sfe­ry, wy­magają głębszej penetracji. 

aforyzm • dzisiaj, 05:43

dla niej

la­ta słońce nie kończy
ser­ce to nie pies gończy

kocha się nadal
po­mimo wszystkiego

pat­rząc na przyrodę
mam duszy osłodę

widzę ciągle niebo
a ona jest moją potrzebą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:32

Egois­tyczne prag­nienie ut­rzy­ma­nia po­ko­ju dop­ro­wadza do wojen. 

myśl • dzisiaj, 04:23

niep­roszo­na naiw­ność znów pu­ka do drzwi
nie otwieram
choćby miał się skończyć świat 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:16

Ty­le ra­zy upa­dałem na głowę, że to mu­si być przyciąganie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:19

Człowiek jest rek­ru­tem a da­rowa­ne mu życie
jest stażem od­by­wanym pod okiem Bożym.
Zdo­bywa­ne przez Niego doświad­cze­nia i wiedza
będą całym Je­go do­rob­kiem wte­dy człowiek być może
zasłuży na miano... anioła 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś