Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 145 fiszek

Wyjątko­wych ludzi nie przes­ta­je się lu­bić tyl­ko dla­tego, że przek­roczy­li gra­nice włas­nych pragnień. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 278 fiszek • 26 kwietnia 2011, 02:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gra w od­kry­te kar­ty jest oz­naką pew­ności siebie, ale pat­rząc na nasze społeczeństwo, wy­daje mi się być oz­naką całko­wi­tej głupoty. 

myśl • dzisiaj, 10:33

Nie możemy zat­rzy­mać żad­ne­go dnia,
ale możemy go nie stracić...

Po­lecam ... Posłuchaj ... Zas­tanów Się ... Słowa Wy­mow­ne ...
Piękne Słowa Jakże Praw­dzi­we ...

ற∂ℓgosi∂...

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:18

Gorycz...

Hu­ragan przychodzi i niszczy mój świat
znaj­du­je ka­wałki mo­jego serca
od­wróciłam się ale wiz­ja praw­dy pla­mi mo­je oczy
próbu­je biec ale ob­raz prze­cina sie i plącze
w krainie mo­jego urodze­nia wciąż do­tykam ziemi
przeszłość, którą za­kopałam głębo­ko...wra­ca do mnie
od­rzu­ciłam wszys­tkie ka­mienie, które zno­siły mnie w dół
chcę wrócić do życia...
pod pus­tką od­kry­wa się mo­ja gorycz
nie mogę prędko zapomnieć
wspom­nienia blakną w prze­mijającym czasie.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:07

nieuzdrowiona

jak długo
ser­ce będzie krzyczeć
rwać się na strzępy

jak długo
będzie się
nienawidziła

będzie czuła ból
przeszywa
całe ciało

ile jeszcze?
od­po­wiedź zna tyl­ko ten
kto za­sypia ze łza­mi w oczach... 

wiersz • dzisiaj, 09:51

* * *

Dym w płucach po­maga złapać od­dech w świecie beznadzieji.
W świecie ciem­ności, gdzie roz­brzmiewa małe światełko nadzieji.
Tam gdzie tęskno­ta spra­wia że wra­casz i nie is­tnieją łzy.
Ten swiat jest w każdym z nas, to pop­rostu sny. 

wiersz • dzisiaj, 09:50

Naj­gor­sze w świet­nych książkach jest to, że się kończą. 

myśl • dzisiaj, 09:49

Jakże często człowiek prze­ciw­sta­wia so­bie rzeczy, które mógłby wspa­niale połączyć. 

aforyzm • dzisiaj, 08:56

To była dla niej niesa­mowi­ta nies­podzian­ka. Nie spodziewała się, że on ta­ki jest. Ta­ki miły i kocha­ny, ta­ki sym­pa­tyczny. Nig­dy nie myślała, że on pot­ra­fi nie przek­li­nać. To było dla niej og­romne zas­kocze­nie. Była nim zauroczo­na. Zaczęła mieć o nim zu­pełnie in­ne zda­nie. Po pros­tu go po­kochała i poz­nała go na no­wo. ♥ 

myśl • dzisiaj, 08:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Gaulle

Autorzy na literę
F G H