Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy nie le­piej byłoby za­miast tępić zło szerzyć dobro? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 67 fiszek

To smut­ne, gdy za­miast ra­zem żyć, tyl­ko wspólnie dzieli­my życie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 188 fiszek • 25 marca 2011, 17:38

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sami każdy człowiek pot­rze­buje trochę sa­mot­ności, aby umiał do­cenić to co ma i za­pom­niał o tym cze­go mu naj­bar­dziej brakuje. 

aforyzm • dzisiaj, 16:33

"Depresja"

Po­niżej po­ziomu morza jest ta pus­tka o której wstyd mówić
A ja tkwię w niej i nie mogę wyjść
Po­niżej po­ziomu morza jak Ho­lan­dia, jak kwiaty
Lecz u mnie tyl­ko gerbery
Po­niżej po­ziomu morza
Ja
A raczej to, co ze mnie zostało…
Nie umiem żyć po­niżej po­ziomu morza
Czas zejść jeszcze niżej…. 

wiersz • dzisiaj, 16:26

Ur­lop jest jak soczys­ty owoc, im więcej go zjesz, tym bar­dziej sma­kuje, ale naj­gorzej jest, gdy się kończy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:16

Złapać miłość

Spoj­rzałabyś w mym kierun­ku ponownie,
Gdy­byś miała choć szczyptę czasu?
Pozwól, że już więcej nie wspomnę,
O naszych upad­kach i słowach hałasu.

I pozwól by nasze ser­ca się dotknęły,
Nie tyl­ko przez spojrzenia.
Jak­by w uczu­ciach spłonęły...
Resztki, nasze­go nieporozumienia...

Rzucę Ci miłość. Ale tyl­ko raz.
Masz ją? To nie wypuszczaj...
Te­raz złap czas.
A po­tem nas... I nie wypuszczaj. 

wiersz • dzisiaj, 15:38

Ek­ster­mi­nac­ja wrogów re­woluc­ji jest napędem rewolucji. 

myśl • dzisiaj, 15:26

'mo­ja jest ta dro­ga, którą idę
mo­je są te kro­ki, które stawiam.'

~Tabu 

myśl • dzisiaj, 15:12

Demony przeszłości

Każdy je ma
mniej­sze czy większe
sil­ne czy słabe
A może to lepsze
od ciszy?

Cza­sem drżę od nich
a później drwię z siebie
że daję się pętać
za­miast ba­wić się z przeszłością
przejść w ciszę...

Ale gdy w ciszy
jes­tem samotna
de­mony czu­wają
I cisza zagłusza­na jest
niegodna

Bo każdy je ma
większe czy mniej­sze
słab­sze czy mocniejsze
Lecz tworzą ciebie
to kim jesteś 

wiersz • dzisiaj, 15:10

war­tościowy człowiek
nie mając grosza przy sobie
pot­ra­fi pod­nieść 'upadłego' 

myśl • dzisiaj, 14:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E