Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

... w dzi­siej­szym świecie jest co­raz więcej "szat­nia­rzy" widzących wokół siebie tyl­ko "wie­sza­ki"... na wszys­tkim i na wszys­tkich by tyl­ko "psy wieszali"... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:12

Nie trak­tuj niep­rzychyl­nych zbyt se­rio. Bóg stworzył ludzi, ta­kich jak oni, by oso­by, ta­kie jak my, mogły się z nich śmiać. A oso­by, ta­kie jak my - by tam­ci mog­li się śmiać z nas. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:48

Du­pa nie ogród - często skopana. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 02:20

* * *

Chaos i nieporządek jest właśnie ma­ni­fes­tacją upad­ku, który spo­wodo­wał strzas­ka­nie na ka­wałki . Gdy­by się połączyć- to tak jak­by o kant du­py roz­bić to, co było. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:15

Strach iść sa­mot­nie, ale kiedyś trzeba... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:55

Przez ty­le lat za­daje so­bie jed­no py­tanie. Gdzie jest ta boz­ka18, i ten sens.

( Ci którzy pamiętają) 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:48

nic wart jest człowiek który osądza in­nych
nie mając do te­go pra­wa, przyzwolenia
po­suwając się na włas­nej bel­ce dłubie w oczach
doszu­kując się nie rosnącej trawy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:18

Może kiedyś..

Może kiedyś na­dej­dzie ta­ki dzień

Kiedy będę

Sobą

Po pros­tu sobą

Nie udając już wiecej ni­kogo, kim nie jestem

Praw­dzi­wie szczęśliwa

Bez mas­ki nie­szcze­rego uśmie­chu, tyl­ko kryjące­go ból

Może znajdę kiedyś przyjaciół

Nie ufając już dłużej ban­dzie hi­pok­rytów, ob­ga­dujących na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

van Gogh

Autorzy na literę
F G H