Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet dziw­na miłość jest lep­sza od bra­ku miłości. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 140 fiszek

miłość, to wie­czny głód z krótki­mi chwi­lami sytości... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • przedwczoraj, 22:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdzieś głębo­ko w nas za­pisa­ne są zna­ki w których żad­na mglis­ta chwi­la nie jest wsta­nie rozłączyć Nas przez wieki - wieków… 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:16

Dusza która jest we mnie, do mnie nie na­leży. To Ona za­pew­nia ludziom wspólną świado­mość is­tnienia, tak zwa­ne społeczeństwo. Dusza jest od­bior­ni­kiem, ma­gazy­nem i prze­kaźni­kiem. Każda Dusza jest naj­ważniej­sza, bo wszys­tkie ra­zem tworzą je­den or­ga­nizm różnie na­zywa­ny - rodziną, państwem, re­ligią.
In­sp. Konfucjanizm 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:08

Gdy pat­rze w Two­je oczy
nie widzę już lus­trza­nego odbicia

za­nikam za mgłą niepamięci

jak śle­piec po omacku
podążam przez życie

byłeś mym drogowskazem
ukojeniem
pragnieniem
westchnieniem
marzeniem
mą miłością

usiadłeś w moim sercu
żad­na wichu­ra nie mogła
cię zdmuchnąć

dziś po roz­sy­panym szkle
szu­kam swe­go od­bi­cia ...

06.05.2015


Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:52

* * *

A.ni­moz­je mo­je co do te­go świata
L.eżą rozłogiem jak ugór wieko­wy
I.ntro­wer­ty­ka dusza co ma już swe lata
C.iepłem wciąż darzy życia mroźne okowy
J.eszcze tyl­ko dos­kwiera twej blis­kości prohibicja
A.le już niedługo i te smut­ki cze­ka nieu­chron­na banicja. 

wiersz • dzisiaj, 12:36

Ludzie nie zmieniają się na gor­sze, tyl­ko poz­nają pod­lej­szą stronę życia. 

myśl • dzisiaj, 11:43

Tylko dla dorosłych.

Był po­nie­działek wieczór. Zmęcze­nie po całych świętach da­wało we zna­ki nam oboj­gu. Je­dyne, o czym marzy­liśmy, to od­poczy­nek od te­go całego „obżar­stwa” i ludzi. Nies­te­ty, na­dal sie­dzieliśmy na spot­ka­niu rodzin­nym z w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 11:39

Cóż począć mam ja?
Żyć w ciszy nie umiem,
Bez niej się nie da 

haiku • dzisiaj, 11:29

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że w życiu za dar­mo by­wa tyl­ko miłość rodziców, za resztę trze­ba płacić. Za za­sady w życiu też. Jed­nak życie bez za­sad to życie na kre­dyt, kre­dyt hi­poteczny, gdzie zes­ta­wem by­wają nasze uczu­cia, zdol­ność do kocha­nia, szczęście, poczu­cie war­tości. Często by spłacać wy­soko op­ro­cen­to­wane od­setki za­ciąga się ko­lej­ny kre­dyt, jak­by wpa­dając w spi­ralę kre­dytową, ogłaszając ban­kruc­two lądując na dnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 11:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D