Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czuję, że umieram z sa­mot­ności, z miłości, z roz­paczy, z niena­wiści - ze wszys­tkiego, co może mi zaofe­rować ten świat. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 230 fiszek

Sa­mot­ność się nie ocenia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 13 fiszek • wczoraj, 17:38

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jed­na dro­ga pro­wadzi do do­mu Bo­ga, to ta miłości bliźniego. 

myśl • dzisiaj, 10:17

***

Słów wyszep­ta­nych już ty­le
dźwięk roz­chodzi się falą

chwi­la ciszy
sze­les­tem obmywa

ja
ty

sreb­rzys­ta Noc
nas echem porywa

ugaś me prag­nienie
od­dając mi Siebie ...


6.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 09:46

Z za­sady nie uz­naję, że ludzie przes­trze­gają zasad. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:39

Większość drzwi po­win­niśmy za­mykać przed ich rdzewieniem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:18

"Nie obiecuję Ci, że za­pom­nisz. Nig­dy nie za­pom­nisz, ale nau­czysz się żyć z tą świado­mością. Będziesz mogła pat­rzeć na niego i słuchać je­go głosu, a później odej­dziesz by po­całować człowieka, który zaj­mie je­go miej­sce. Nie obiecuję Ci, że już nig­dy nie będziesz o nim myślała. Będziesz, ale ze spo­kojem... Obiecuję Ci, że nau­czysz się żyć bez niego." 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:59

* * *

Spa­cer Jesienią
słonecznym październikiem
wiele nie trzeba


Zmie­rzam do celu
kaszta­ny lśnią w słońcu
miły to widok 

dziennik
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 08:37

Wiele osób próbu­je Cię zmienić, abyś pa­sował do ich "świata". A co jeśli masz swój własny... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 08:36

Wszys­tko zmieni się gdy Two­je wy­bory zaczną odzwier­cied­lać Two­je marze­nia a nie obawy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 08:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coetzee

Autorzy na literę
B C D