Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na - trfiłaś do nieba za życia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 75 fiszek

festiwal

chciałbym na­pisać że umiem miłość
spot­kałem smoka
od­kryłem nic

ilek­roć próbuję wysłać ci ese­mesa mam za duże palce
jak­kolwiek chcę się odnaleźć
py­tasz o dziecko

lu­bię słowo balustrada
rdza
nietakość

bez no­cy nie ma ciem
nietoperzy
diabła
szatana
lucyfera

każde słowo znaczy to samo
chcesz po­wie­dzieć śmierć
naj­pierw umrzyj 

wiersz dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek • 31 sierpnia 2011, 08:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pa­radoks sa­mot­ności po­lega na sa­mot­ności w tłumie...

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 02:40

Jeżeli będziesz brać wszys­tko dosłow­nie mi­mo te­go, że będziesz sil­ny - je­den mały hej­ter będzie w sta­nie Cię zniszczyć. 

myśl • dzisiaj, 02:28

widzę te leżące na chod­ni­ku liście i myślę o drze­wach które je stra­ciły bo to one da­wały im nadzieję.. 

myśl • dzisiaj, 02:13

depresja

kiedyś
miałem depresję
ale za­jebałem kwasa
i mi przeszło 

fraszka • dzisiaj, 01:58

Udało mi się dot­rzeć do wnętrza Ciebie a na­wet da­lej, po drodze zas­tałem na­pis - tam nic nie ma. Kto­kol­wiek tam był, my­lił się. Po tym co z Tobą przeżyłem idąc da­lej, zmieniłbym ten na­pis - tam nic nie ma co war­te byłoby ko­gokol­wiek, po pros­tu pus­tka, próżnia, dno. 

myśl • dzisiaj, 01:14

Cza­sami, żeby jechać cały czas w przód
trze­ba się od­ro­binę cofnąć. 

myśl • dzisiaj, 01:11

***

jes­tem człowiek(iem)
z ośmiu liter
i dwóch sylab

jes­tem istotą
rozumną

jestem
kropką nad "i"
i tą na końcu zdania
też 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:41

Gra­nic się nie prze­suwa - gra­nice się przekracza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D