Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wódka przy­bija słowa jak mo­tyle do deski. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 45 fiszek

Za­lany by­wa wylewny... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 122 fiszki • 2 listopada 2011, 11:02

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wyr­wa­li się do oce­ny; in­nych, i dos­ta­li niedostateczny. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:44

"War­to żyć z god­nością. Choćby i na ko­cią łapę!"
Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 14:40

Na wyg­raną pra­cuje się całe życie, przeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:01

* * *

Znów sza­leństwo mnie ogarnia
modlę się do duchów
których nig­dy nie spotkałam
to nic więcej niż sen na jawie
szkla­na ka­ted­ra poz­ba­wiona kolorów
to Bóg odpoczywa
może to brak wiary
a może smu­tek przej­mu­je kontrolę
roz­pa­dam sie z całości
czas prze­ze mnie przemija
po­woli się rozpuszczam
cze­kając na słowa z końca two­jego języka.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:42

A jednak Cię kocham!

A jed­nak Cię kocham!,
Nie kocham! - powtarzam.
Me ser­ce nie słyszy,
Me ser­ce, uważam,
Zbyt głuche,
Za kruche,
Zbyt głupie,
Za duże.
Nie lu­bię,
Nie umiem,
Nie wierzę,
Nie kocham.
A jed­nak Cię kocham! - głupia, powtarzam.

Dla L. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:23

Dziś w mej skrzyn­ce był SPAM a w Spa­mie tym an­kieta, w an­kiecie tej ja­ko pier­wsza po­zyc­ja było zdek­la­rowa­nie PŁCI. Do wy­boru były 3 po­zyc­je. Trzy po­zyc­je? Tak, trzy.

Pani

Panna

Pan

A tak bar­dzo chciałem wziąć udział w an­kiecie tej lecz ja się py­tam gdzie jest KAWALER?

Ka­wale­ra nie było. DYS­KRY­MINAC­JA CZY JAK? A może rodzi­ce mi cze­goś nie po­wie­dzieli?

http://zapodaj.net/8763d949479be.jpg.html

Odtwórz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:04

"Z tej od­ległości nie tra­fili­by na­wet sło..." - ge­nerał John Sed­gwick w bit­wie o Spot­sylva­nia Court House, woj­na secesyjna.

Je­go słowa jak i żywot zos­tały przer­wa­ne przez po­cisk kon­fe­derac­kiego snajpera. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:28

Współczes­ne księżniczki pocho­wały się w komórkach...
a prze­cież z wieży naj­lep­szy zasięg. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 12:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nietzsche

Autorzy na literę
M N O