Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kiedy mo­ja mod­litwa stała się bar­dziej sku­piona i wewnętrzna, to miałem co­raz mniej do po­wie­dze­nia. W końcu zamilkłem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

Życie jest za krótkie, wdaj się choć w romans... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 27 fiszek • 23 lipca 2013, 14:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli przechodzisz przez życie bez wrogów to oz­nacza, że al­bo jes­teś tchórzem al­bo leniem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:23

ZAŚLE­PIENI ŻYCIEM.

Szu­kasz te­go,
Cze­go nig­dy nie znajdziesz.
Go­nisz za czymś,
Co zaw­sze ucieka.
Cier­pisz,
Ale nie pot­ra­fisz dos­trzec sen­su cierpienia.
Myślisz,
A gu­bisz się w ni­cości umysłu.
Tęsknisz,
Choć nie masz od­wa­gi o tym powiedzieć.
Kochasz,
Lecz nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:49

jak wpa­da coś w oko to często wy­pada ustami 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:18

A jed­nak wciąż większym he­roiz­mem jest żyć niż umierać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:01

Zegar

Głosów do­by nikt nie słyszy
Głosy godzin są wątpliwe
Głos mi­nuty jest westchnieniem
A głos se­kund dud­ni w ciszy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 17:50

Tańcząc przy cichych fa­lach mi­gające­go światła księżyca, de­likat­nie mus­kam wspom­nienie twe­go cienia...

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:36

* * *

mi­niatur­ka na we­soło lub, jak kto woli;)

Masze­rują myśli - maszerują,
a nad ni­mi słońce so­bie lśni
i uczu­cia się musztrują,
jak w woj­sko­wym ser­cu różą tkwi. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 17:35

Zosia

po an­try­ju z szolką tyju
łazi Zef­lik wed­le dźwierzy
fest wner­wiony i strapiony
kaj je je­go ukochanie
"już je­rona po wieczerzy
a jij ni ma do pioruna"
tak mam­rocze se pod nosem

ktos zak­lu­poł wtem do drzwierzy
Zef­lik z trzas­kiem jest otworzył
a tam An­tek z swym uśmiechem
kluczyk mu do ręki wraził
i za­pytoł od niechcenio
"po ja­kiemu mój kamracie
Zo­sia go­dosz na mop­li­ka ?" 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dehnel

Autorzy na literę
C D E