Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jest ta­ki rodzaj bólu, przy którym każdy in­ny ból, bólu spra­wić już nie może. 

myśl • dzisiaj, 01:35

cieniem... echem...

nie wiem
ile we mnie
jest ze mnie

może nigdy
nie było
mnie

może jes­tem tylko
sza­rym cieniem
da­lekim echem
swo­jego JA
które nigdy
nie miało
szansy

być sobą

Wszys­tkim z syn­dro­mem DDA 

wiersz • dzisiaj, 01:32

Przyszłość jest ułożona, lecz ciężko mówić, by była zaplanowana;
Po­między - za i prze­ciw - szu­kamy równo­wagi, po­za ni­mi - zrozumienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:21

1, 2, ... 3!

Tyl­ko nie giń mi z rąk

Ja wiem
któreś mu­si być pierwsze

Pójdźmy
na przekór
razem 

wiersz • dzisiaj, 01:12

nic nie nić..

skłamałbym mówiąc, że bez ciebie nie istniałem
ale budzisz mnie z le­tar­gu, w którym się słaniałem
przędzie wrze­ciono , ni­ci przy­jaźni wiernej
pot­rzeb­nej dzi­siaj, jut­ro niepotrzebnej

za­baw­ne - spójrz, prze­cież ja nie wierzę
ko­biety z mężczyzną, w przy­jaźni przymierze 

wiersz • dzisiaj, 01:04

Jesienny szafot

pom­ru­ki roz­stań docierają
do mych zam­kniętych uszu
wie­cznych i chwi­lowych rozterek
krzyk
zabłysnął na horyzoncie

co życie zaczęło, śmierć kończy
co la­to ożywiło, je­sień zbiera

let­nie miłości kruszeją
a Ty i ja - zimowi
sty­kamy się opuszkami
moc­niej niż Oni sercem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:44

Cza­sem to po­moc, chodź przez diabła po­dana, ra­tuje nam życie, na złość złego pana. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:20

Cza­sem w sa­mot­ności mi brak, ser­ca do ludzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty