Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek

I ob­cy uśmiech in­spi­racją dla ust. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 204 fiszki • 31 sierpnia 2010, 21:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Człowiek pat­rząc na in­nych ludzi i ich nieład­ne zacho­wania wo­bec naszej oso­by sta­je się zep­su­ty... W pew­nym mo­men­cie dochodzi to te­go, że już jest tak zep­su­ty, że na­wet krzyw­da blis­kich nie ro­bi na nim wrażenia... Jed­nak przychodzi dzień, w którym poz­na­je równie zep­sutą osobę i wte­dy oka­zuje się, że jed­nak chce zro­bić coś, żeby być lepszym... 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:58

Brodzis­ko do ko­lan a we łbie kni­ga...miast móndrze gdo­kać gu­pota­my rzyga... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:46

* * *

krwawisz
ser­cem zaglądasz
w żyły i

zamieszkujesz
co słod­sze krzyki

przychodzisz
do mnie nie obiecując nic

jesteś

które­goś dnia
tak będzie i światło
i deszcz

i moc i smu­tek to wszystko
będzie
ze mną i z Tobą
w tym łóżku naj­bar­dziej od­da­lonym od samotności

dot­kniesz mnie
je­dynie i [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 00:29

Pragnienie.

Jak ro­sy krop­la po twym ramieniu
spływa ma dłoń ku twej uciesze
ciepło w mym ciele
twe ser­ce topi

czu­jesz mój dotyk
już war­gi zagryzasz
przy każdym dotyku
twój de­likat­ny syk

na­pinasz te miejsca
gdzie pal­ce lądują
głaszczę cię miło
roz­luźniasz się

twe ciało jak włókno
przyk­ry­wa już moje
Księżyc się schował
nas­tał już mrok
 

erotyk • dzisiaj, 00:29

mężczyźni są jak samochody
naj­pierw oglądam ich ka­rose­rię, a do­piero środek 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:21

Ja­ko ZARZĄDCA nie sta­wiam warunków. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:19

Wierny

Wi­taj, już wróciłeś?
Liczyłam się z tym, ale nie sądziłam, że nastąpi to tak szyb­ko. Znów czuję Cię obok mnie. De­likat­nie op­la­tasz szor­stki­mi pal­ca­mi mo­je ciało. Z każdym od­dechem za­cis­kasz je co­raz mocniej, [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 00:17

Nie odej­dziesz, bo Ci na to nie pozwolę.
To jeszcze nie Twój czas.
Jeszcze będziesz żył.
Jeśli nie dla siebie, to dla mnie i dla reszty osób, dla których jes­teś ważny. 

myśl • dzisiaj, 00:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C