Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie każde­go człowieka kończy się w ten sam sposób. Tyl­ko to, jak kto żył, i sposób, w ja­ki umarł, odróżniają go od innych. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

Uczyn­ność ludzka też ma swo­je granice.
Kończy się naj­częściej... gdy o coś poprosimy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 216 fiszek • 21 sierpnia 2010, 19:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kocha­my niewłaści­we osoby 

myśl • dzisiaj, 05:31

Tak już bywa...

O świ­cie niebo
w pta­sich skrzydłach
rodzi się ciężkim gra­nato­wym słowem

Wra­ca z pra­cy hutnik
zmęczo­ny do domu

Żona jeszcze śpi
w wałkach plastikowych
jak miłość po latach
a on ot­wiera mak­relę w pomidorach
i je ze sma­kiem dostępny dobrobyt

Po­pije piwem
i tak skończy się dzień
o trzy­nas­tej wstanie
i po­dep­cze sen

Żona z pra­cy wróci
po piętnas­tej będzie grubo
ale je­go nie będzie
bo złapał fuchę dobrą.

Wie­czo­rem pójdzie do pracy
a żona wsiąknie w seriale
bo miłość najpiękniejsza
jest w płas­kim le­dowym ekranie 

wiersz • dzisiaj, 04:12

Z per­spek­ty­wy księżyca ziemia jest cała błękit­na, z każdej stro­ny jas­na...

My widzi­my na prze­mian... dzień i noc. Praw­da zaw­sze ma co­naj­mniej dwie perspektywy. 

myśl • dzisiaj, 03:10

Miłość prawdziwa

Przychodzisz niczym wios­na, kwit­niesz, a później tak szyb­ko znikasz...
jest co­raz zim­niej i zim­niej i zni­kasz.

Ona po­tem płacze, łzy wy­lewa, a Ty tak bez­karnie ją so­bie olewasz.
Bo co? Bo byłaś? Odeszłaś. On zer­wał i już Ciebie nie ma?

Kim jes­teś? Miłością, czy też Twoim dzieciem - zaurocze­niem?
Odejdź na zaw­sze lub nie od­chodź wca­le i zos­tań w ich ser­cach na wieki wieków amen. 

wiersz • dzisiaj, 02:45

In­dy­widualis­ta w objęciach sa­mot­ności od­najdu­je radość...
Żeg­lu­je po za­kamar­kach życia będąc w zgodzie, z sa­mym sobą.

Cris 2015r.05.07. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:22

Dążmy w życiu do osiągnięcia te­go o czym zaw­sze marzy­liśmy, nie bójmy się porażki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:09

Pomyśl...

Pomyśl...
Zam­knij oczy swe zmęczo­ne
choć na chwilę jedną
i za­pom­nij o prob­le­mach
i roz­kołysz się
w marze­niach
jak w kołys­ce...
Choć przez chwilę nie mów nic
niech ta cisza cię wy­pełni
a co krąży w two­jej głowie
co nie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:03

ojakmiprzykro

tam­ta pa­ni pot­knęła się
o pus­ty ta­lerz sprzeczek
twier­dząc iż jej cyt­ry­ny naj­lep­sze
w gry­ma­sie ust ktoś pop­ra­wił kra­wat
pies pod­ku­lił ogon na jut­ro

siedzę w kib­lu zrzu­cam ob­ce twarze
coś jeszcze pul­su­je echem w mo­jej głowie
dra­pię lus­tro
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hezjod

Autorzy na literę
G H I