Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tyl­ko owo­cem zwycięstwa. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

wszys­cy pragną po­koju, ale ta­kiego co ich zadowala 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 11 fiszek • wczoraj, 19:19

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Za­mykając ko­lej­ny roz­dział swo­jego życia i od­kreślając go grubą kreską, człowiek nie od­wołanie czu­je się star­szy o kil­ka lat. 

myśl • dzisiaj, 00:00

Nieważne jak dob­rze umiesz pływać. I tak to­pisz się w myślach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:58

Jed­nym do słodze­nia pot­rzeb­na jest łyżeczka, in­nym ozo­ra aż za mało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:55

*** (A imię Jego)

A imię Je­go
W całym mieście
Na bu­dyn­kach auto­busach ulot­kach
Na szyl­dach skle­powych
W ka­ted­rze
W górze w do­le w środ­ku
Co to za mias­to
Prześla­duje mnie
Wszędzie wy­pisa­ne
Niez­ma­zywal­ne per­ma­nen­tne
W całym mieście imię Jego 

wiersz • wczoraj, 23:52

***

nie cze­kam
na dos­ko­nałą chwilę idę
nie znając drogi

wul­kan nadziei sięga chmur
za­mie­rzeń skłębionych jak mleczy puch
pom­nażam szansę
wydzierając kartę kalendarza

te­lefon milczy
sta­now­czością nie poraża
zo­diakal­ny znak
niezłom­ność wyraża

w dłoni czar­na róża
w czer­wień zmienia się
cel podróży bliski

myśli zdradzają Cię...
 

wiersz • wczoraj, 23:24

Pasowanie i ścieranie

Kim jes­teś … 
Pias­kiem po którym chodzę
Pie­rzem w po­duszce na której kładę głowę
Kim jes­teś … 
Muszką zaplątaną we włosach
Stok­rotką rosnącą przy drodze
Kim jes­teś … 
Moim marze­niem
Moim koszma­rem
Kim jes­teś za­tem ? 
Moim ka­tem … ! 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:08

***

Wi­taj w moim świecie nieznajomy,
Widzę, że jes­teś nie świadomy.
Miałeś zos­tać tyl­ko chwilę,
A te­raz zo­bacz jak żyję:
Stru­mien łez za­lewa oczy
Nikt Ci, nikt Ci nie podskoczy.
Masz już inną
Zna­lazłeś ko­lejną niewinną,
Naiwną.
Tyl­ko nie pisz jak zatęsknisz,
Bo po­myślę, że się boisz.
Nie bój się, idź przed siebie
Już nie pot­rze­buję Ciebie. 

wiersz • wczoraj, 22:49

pistacje

my jak dwie łupiny
miłość w so­bie nosimy

przy­lega­my do siebie ustami
przy­lega­my nie­szczel­ny­mi sercami

ś n i m y zielo­ne sny
na każdy okruch,

słonych dni 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 22:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł