Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na - trfiłaś do nieba za życia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 81 fiszek

festiwal

chciałbym na­pisać że umiem miłość
spot­kałem smoka
od­kryłem nic

ilek­roć próbuję wysłać ci ese­mesa mam za duże palce
jak­kolwiek chcę się odnaleźć
py­tasz o dziecko

lu­bię słowo balustrada
rdza
nietakość

bez no­cy nie ma ciem
nietoperzy
diabła
szatana
lucyfera

każde słowo znaczy to samo
chcesz po­wie­dzieć śmierć
naj­pierw umrzyj 

wiersz dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek • 31 sierpnia 2011, 08:55

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

To, że doświad­cza­my przyk­rości jest po­niekąd esen­cją nasze­go życia.
Kwin­te­sen­cją jed­nak, ile w nas sa­mych ra­dości, bez pokrycia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:34

Mądrości się uczy­my i nig­dy nie przestajemy. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:27

* * *

Kiedy mi­jali ją z szy­der­czym uśmie­chem, za­palała lam­pkę dla lep­szej wi­doczności miała dar prze­nika­nia zdarzeń więc kiedy drwi­li bez­tros­ko i z za­mysłem niszczy­li jej śla­dy i myśli dep­ta­li wie­działa choć bała og­ro­mu od­we­tu co jak urzędnik zaw­sze nie w porę o swo­je do­pomi­na i gdy tak rozpędza­li się zbyt moc­no, prze­jeżdżała po nich bo zaw­sze strasznie się spieszyła. 

felieton • dzisiaj, 13:23

Samobójca anioł

Na balkonie

rozkładam ręce

blade
paznokcie
palce
dłonie
i serce


złap mnie, Słońce. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:09

Jak uwol­nić się od piekła, jeśli jest się aż tak bar­dzo od te­go uza­leżnionym? Trze­ba na no­wo się "narodzić". 

myśl • dzisiaj, 13:05

Nie tak to ma być
cze­mu się życia bać?
nie po to tu ja. 

haiku • dzisiaj, 12:17

-Po­wiedz mi szczerze, ile dla ciebie znaczę?
W od­po­wie­dzi cisza, milczysz. 

aforyzm • dzisiaj, 12:04

Nag­le się zaśmiała - zo­baczyła go uśmie­chnięte­go idące­go z nią. Wszys­tkie wspom­nienia wróciły... I zno­wu do oczu napłynęły łzy. 

myśl • dzisiaj, 11:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł