Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek • przedwczoraj, 22:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pomocy
Ja tonę
Nie widze już powierzchni
Światła 

myśl • dzisiaj, 18:03

Słowa duże i słowa małe nig­dy nie są zbyt Wiel­kie.
Jak i ko­niec nie mu­si być smutny.
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 18:00

Twoja ***

I zed­rzeć tych gu­zików bramy
I tych zamków ideały
By po­wie­dzieć jes­tem Twoja
A jed­nak niczyja

I uk­ry­wając oczy moje
Zat­ra­cic sie w Twoich
I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte
Mówiące na przekór ser­cu
Nie chcę ...

Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę!
Byś tonął w nich
Nie chcę
Nie chcę, byś do­tykał jej
Duszy co drży
Nie chcę!

Nie chce Cię znać
Zapomniałam

Imię.
Imię.
Imię ...
Krzyczę każde­go dnia ... 

erotyk • dzisiaj, 18:00

Wma­wiaj sobie,
że ci nie zależy,
ale ser­ca i tak nie oszukasz..

..NIGDY! 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:33

ludzie twier­dzą, że lu­bią szczerość
a jak zaczy­nasz gadac
mówią, ze prze­sadzasz,
że tyl­ko ga­dasz i gadasz
aż sam wysiadasz.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:00

Kiedy jest miłość? Gdy kochasz się z nią i za każdym ra­zem, gdy zdej­mu­jesz z niej bieliznę, pat­rzysz i do­tykasz jej drżące­go ciała tak, jak­byś ro­bił to po raz pier­wszy. Z tym sa­mym zachwy­tem i pożądaniem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:36

Wywiad.

Ciem­ność. Oświet­lo­ne krzesło do przesłuchań. A na nim czar­nowłose dziec­ko. Uśmie­chnięte od ucha do ucha.
Miły głos z ciem­ności: A więc po­wiedz, jak nau­czyłeś się Niekochać?

Uśmie­chnięte dziec­ko: Cóż (trochę sep­le­ni), ma­ma z tatą
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:54

***

Idziesz przed siebie niejas­na, spokojna
i ku­sisz mnie dzi­siaj, choć nie chcę ulegać
Jes­teś sza­tańska, piękna, zdradliwa
Pat­rzę na ciebie, pat­rzę i znikam

Wyszep­taj jeszcze raz je­den, nieśpiesznie
i po­wiedz coś więcej, kuś moc­niej, lub skromniej
Twój śmiech za­bija, choć pięknie się czuję
Umieram, to dzisiaj
Umieram, to koniec 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Rowling

Autorzy na literę
Q R S