Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki to je­dyny ra­tunek, żeby człowiek nie za­pom­niał, że jest człowiekiem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 23 fiszki

Spra­wiasz, że czuję się jak koło za­paso­we. Zaw­sze go­towy, lecz naj­częściej niepot­rzeb­ny. Wra­cam do łask, gdy po­wiet­rza ko­muś brak. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 160 fiszek • 9 maja 2010, 11:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie da się pożyć na zapas. 

myśl • dzisiaj, 01:02

"C'est la vie"

w króles­twie pośpiechu
zarażeni
krótkością trwania
chwil wzniosłych
i prostych
mi­jamy się
codziennie
bez słów
zat­rzy­mania ...
c'est la vie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:46

Nie dziś

Za­pom­nieć. Aby stać się lżejszym.
Wyrzu­cić z siebie. By być w końcu sobą.
Co zro­bić, by świat był piękniejszy,
A każdy śmieć, stał się je­go ozdobą.

Do­ras­tasz, by uchro­nić kochaną osobę,
Stojącą, przed tobą, gdy zam­knięte masz oczy.
To iluz­ja. To dzieje się w two­jej głowie.
Z roz­bi­tego szkoła, nic nie stworzysz.

Nie dziś. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:23

***

Cze­kam, aż roz­człon­ku­jesz moją ciszę
w drob­ny mak,
Gdy przyjdziesz
i wyd­rzesz mi ją z oczu opieszałych.
Jed­nym Twoim na­miętnym po­całun­kiem za­palisz
mo­je spoj­rze­nie zastygłe.
Dość in­terlu­diów, niech brzmią słów pasaże,
a ja na­bierać je będę sieci wargami.
Brzmieć będzie układ refrenów
naszych twarzy nasyconych.
A złote szep­czące słówka
jak baj­ko­we ryb­ki będą wpa­dać
i pleść się między nami
w pejzaże,
wten­czas gdy zmysły nasze
spi­sywać to w myślach będą niczym
noc­ni kronikarze 

wiersz • dzisiaj, 00:04

Niespodzianka w komodzie

Szu­kałam pościeli. Od­na­lazłam sny
i bra­kuje mnie. Na żad­nej kar­tce mo­jej stopy
w twoim wy­kona­niu. To two­je pis­mo, pis­mo
łupieżcy bioder, których nie znam z imienia,
pieniędzy świata, mor­dercy słowików.
Bez­pru­deryj­ne eufe­miz­my, a dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:00

Byk cyk­licznie pra­cuje i upar­cie światłu drogę to­ruje ... 

myśl • dzisiaj, 00:00

ten budzi cudze su­mienie, które­mu je­go włas­ne spać nie daje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:00

Ktoś kto nie pot­ra­fi przyz­nać się do błędu, nie jest wart uwagi. 

myśl • wczoraj, 23:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U