Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zawsze ja

Myślę, płaczę i czuwam.
Złość wypływa ze mnie jak lawa
i usza­mi mi paruje.

Nie pot­ra­fię z tym, z nią wytrzymać
Królu Złoty do­daj mi siły
zdzierżyć jej bycie
koło mnie.
Już, te­raz, na­tychmiast. Pa 

wiersz • dzisiaj, 21:49

Kochać kap­ryśną ko­bietę, to jak płynąć stat­kiem bez steru. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:42

Mu­sisz być swoim włas­nym tłumaczem. Tłumaczyć swo­je wewnętrzne de­mony na ich okiełzna­ne anioły. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:35

Os­tatni ko­niec w moim życiu był na początku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:19

Po widokówce od Barańczaka.

Mój dro­gi przy­jacielu po wi­dokówce od Barańczaka,
Piszę ja,
Piszę ja,
Piszę ja,
Trochę mniej lu­biana,
Bo co?
Nie chwalę świata,
Piszę ja,
Piszę ja,
Piszę ja,
Trochę mniej lubiana,
Bo od­dech słysząca ze świata,
Bo nie pytająca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:04

Dlacze­go ciągle zas­ta­nawiamy się nad kon­sekwen­cja­mi? Dlacze­go nie zro­bić cze­goś od tak. Po pros­tu, bo ma się na to ochotę? Dlacze­go in­ni ludzie pat­rzą często na mnie tak po­gar­dli­wym spoj­rze­niem? Czy to, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:04

*

Kiedyś to życie opo­wiemy jed­nym spoj­rze­niem, prze­miniętym dys­kret­nie w czu­waniu nad ciszą cudzych nocy. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 20:56

Spragnieni

Sprag­nieni po la­tach sma­ku swych ust,
Zap­ro­wadze­ni w kąt pod miłości spust.
Nie wiedząc gdzie i dokąd, by­leby razem,
Pod słońce i księżyc. Us­krzyd­lo­ne anioły.
Spo­koj­ni, nie ściagając się z czasem,
Szli, bez wszel­kich chwil osamotnionych.
Gdy stanąc na moście, gdzie nie moc iść dalej,
Roz­sy­pać się w pył, połączyć się w jedność.
Od­kryć do­piero, jak ra­zem jest wspaniale,
I wy­korzys­tać wszys­tko, nim zja­wi się ciemność...
I nas zabierze... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Amiel

Autorzy na literę
A B C