Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W świecie po­lity­ki liczą się tyl­ko son­dażowe wyniki. 

aforyzm • dzisiaj, 05:57

Jes­teśmy sumą w równa­niu z wielo­ma niewiadomymi.

In­sp. sprajtka. 

aforyzm • dzisiaj, 05:56

Jes­teśmy różnicą po­między tym co było a będzie... 

myśl • wczoraj, 23:51

Kropelkowa droga

ma­mo, czy można ot­rzeć
so­bie łokcie
o ścianę deszczu?

no jak nie wyj­dziesz to podwójnie
al­bo się wkurzysz
al­bo w żalu po niej popłyniesz

wyjdę sobą
ją poprzecinam
niech i mnie przetnie... 

fraszka • wczoraj, 21:58

Zamówienie złożone można odejść. 

myśl • wczoraj, 21:56

***

"Do swoich snów człowiek dopiero
przez cier­pienie dorasta"
- W. Myśliwski

dziec­ko po­wite bez ramion
które nie przytuli
nie zam­knie czy­jegoś świata
w pro­mieniu włas­ne­go oddechu

mężczyz­na co nig­dy nie zobaczył
twarzy ukochanej
i no­si jej obraz
nad paznokciami
jak dyrygent
ba­tutą dłoni wydobywający [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 21:16

Furtka

Uwiel­biam rymy.
Myślę cza­sami, że mogłabym na­wet mówić rymami!
W ryt­mach tkwi ja­kaś har­mo­nia ducho­wa.
Z od­ro­biną sen­su to już "poez­ja podworkowa"
A ja lu­bię to włas­ne" podwórko!"
Z kocha­nymi psa­mi, kwiata­mi i fur­tka...

O sobie 

wiersz • wczoraj, 20:08

Is­tnieją stra­ty tak wiel­kie, że zos­ta­wiają człowieka z czymś gor­szym niż pustka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:36

Je­dyne sza­leństwo na które
Mnie dziś stać
To marzenia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 17:59

odległości

ilek­roć ktoś ci powtarza
abyś nab­rał dys­tansu do siebie - uważaj
bo można od­biec od swo­jego ciała tak daleko
że pew­ne­go dnia zapomnisz
rysów włas­nej twarzy
cha­rak­te­ru pis­ma palców na wietrze

przes­ta­niesz słyszeć de­likat­ne załamania
w głosie
gdy mówisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:43
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Golding

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]