Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 27 fiszek

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 47 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

''Bu­duje z źre­nic życia swój pun­kt widzenia
Ot­wieram drzwi przeżyć
Roz­bu­dowu­je fun­da­men­ty su­mienia
by żyć tym co te­raz a nie cza­sem przeszłym " 

myśl • dzisiaj, 00:19

Ulica Zachodnia...

Na Zachod­niej targowisko.
Żydzi się targują.
Jed­ni grosza chcą wydusić
In­ni zaś... kupują.

Obok zwykła kamienica.
Mała kawiarenka.
W niej pra­cuje córka szwaczki.
Szy­kow­na panienka.

Co dzień kwiaty Jej przynosił.
Rączki Jej całował
za­kocha­ny weterynarz
ot... sta­ry konował.

Z okien gdzieś me­lodia płynie.
For­te­pianu nuty.
Klient [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:08

Aro­gan­cja: pok­re­wieństwo między przeciwieństwami. 

aforyzm • dzisiaj, 00:07

- Niewy­mawial­ność -

Zais­tniałeś pełen pier­wias­tków rzu­tujących na or­dy­nar­ność?
Czy chwiej­ne kro­ki wiodą Cię pros­to ku zagładzie?
Założyć obręcz dookoła szyi. Krzyczeć, póki żywot nadąża za by­ciem.
Nie ka­lecząc nic po­za własną jaźnią, przysiąść [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 00:05

nieHAiKU

Masz wątpli­wości -
Nie zrzu­caj na je­sień dnia
Opuść siebie... tańcz


Odtwórz 

haiku
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:04

Niepew­ność jest w miłości przyczyną naj­większych cierpień... 

myśl • wczoraj, 23:59

Z uniesień - po­zos­tało mi dźwi­ganie krzyża... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:55

Mówią, że naj­piękniej­szy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N