Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W za­ciszu sta­rego strychu uk­ryły się zmęczo­ne głodem pta­ki, prze­kar­mione nadzieją za­pom­niały od­le­cieć. Cier­pki­mi ok­rucha­mi światła może ktoś jeszcze raz poz­wo­li zaufać skrzydłom. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:12

Gdy­by tak dob­rze się przyj­rzeć, to włas­ne ple­cy można zobaczyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:00

Jes­tem es­tetą, wrażli­wym na Two­je piękno. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 03:27

Dziec­ko jest jak pus­ta kar­tka, którą za­pisują pióra osób naj­bliższe­go otocze­nia. Dla­tego dołóż wszel­kich sta­rań by kar­ta ta była za­pisa­na niesa­mowi­tym at­ra­men­tem człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:08

Pat­rzę na ścianę
I nic. 

myśl • dzisiaj, 02:54

Mówią, że po­zory mogą my­lić.
A ja sądzę, że muszą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:30

Magia świąt.

Zi­ma zaw­sze wy­dawała mi się ro­man­tyczna. Zaczer­wienione po­liczki, wiel­kie kub­ki her­ba­ty trzy­mane w obu rączkach żeby je og­rzać, ciepłe wełniane swet­ry, spa­cery wśród wszecho­gar­niającej bieli, wi­gilia, pre­zen­ty, lam­pki, choin­ki w ok­nach to [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 02:23

29 listopada

wszys­tkiego naj­lep­sze­go ma­mo, już nie życzę ci śmierci 

myśl • dzisiaj, 02:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dostojewski

Autorzy na literę
C D E