Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bez skrępo­wania cie­szyć się drob­ny­mi przy­jem­nościami, spo­radycznie ofiaro­wywa­nymi przez los. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 40 fiszek

Młode: ziemniaki,
Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka - 
Wniebowstąpienie. 

haiku dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek • wczoraj, 11:31

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

To śmie­szne, ab­surdal­ne, a za­razem smut­ne,
że dziś wy­raźne słowa, ko­lory i czy­ny,
co dzień będą tra­cić swój od­cień, aż wyblakną
i zos­taną je­dynie niewy­raźną plamą - 
- ko­lej­nym czyn­ni­kiem zmieniającym charakter,
czymś do­pełniającym, ale niezauważanym,
epi­zodem zni­kającym za mgłą pamięci. 

wiersz • dzisiaj, 18:07

...żeby nie przyk­re to by było to żałos­ne, są w życiu "rzeczy" od pieniędzy znacznie droższe!... 

myśl • dzisiaj, 18:05

Wyczekiwane
prag­nienia spełniają się.
Niespodziewanie.


krys­ta 22.05.2015r.
insp. 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

Kiedy kończy się miłość?
I czy w ogóle się kończy? 

myśl • dzisiaj, 17:36

Spo­ro wspom­nień za­pomi­namy. Pa­mięć jest jak autos­tra­da, gdy prze­jeżdżamy obok zna­nego nam mias­teczka, widzi­my zna­jome kształty, ale to wszys­tko jest da­leko i mi­ja bar­dzo szyb­ko, jeśli tra­fimy na coś, co spra­wia nam ból, najzwyczaj­niej od­wra­camy głowę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:30

Marze­nia to frus­trac­je ego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:27

Kradzież

Łzy go­ryczy przes­tały zdo­bić mą twarz
a na­wet ser­ce zwol­niło swój bieg
jak­by wszys­tko stanęło
nagle
słyszę do­nośnie pukanie
nie zam­knęłam drzwi
były otwarte
tyl­ko po­wiew wiat­ru mnie otulił
nie czułam już nic
słyszałam tak wiele
trwo­ga chwy­ciła mą dłoń i
ja­kiś szept zadźwięczał mi do ucha
że mnie okradziono
że nie po­siadam już; strachu, szczęścia, go­ryczy,
uczuć
ok­radziono mnie
zos­tałam pos­ta­cią poz­ba­wioną emocji
z natłokiem myśli
pejoratywnych. 

wiersz • dzisiaj, 17:10

Kwitną kasztany.
Muszę przep­ro­sić wiosnę,
Za krzyk wbrew pięknu. 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:58

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N