Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ten, kto nie ma poczu­cia dos­ko­nałości, za­dowa­la się spo­kojną przeciętnością. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 52 fiszki

Bez­sku­tecznie sta­rasz się do­gonić wiatr,
spo­koj­nie, on kiedyś też ustanie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 73 fiszki • 18 maja 2010, 14:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wiśnie

Frag­ment 1

Usiadła koło us­chnięte­go drze­wa. Jej war­gi nie­chluj­nie obi­te czer­wienią skle­jały się, gdy ob­li­zywała je języ­kiem. Oczy jak­by zas­pa­ne, pok­ry­te de­likatną czer­nią szu­kały ja­kichkol­wiek ko­lorów. Dos­trzec można było różową trawę. Z daleka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 03:45

Zdra­da jest dla ludzi słabych. 

myśl • dzisiaj, 03:15

Kiedy bi­jesz dru­giego człowieka, bi­jesz siebie, tyl­ko kiedy in­dziej. Kiedy dbasz o dru­giego człowieka dbasz o siebie tyl­ko kiedy indziej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:13

Umysłowo chory!!!

... tak jak wszys­cy pot­rze­buję ładu i spo­koju... pot­rze­buję za­sad, wzorców i auto­rytetów... jed­nak nie chcę te­go z auto­matu, z narzu­cone­gi i niez­ro­zumiałego na­kazu... chcę te­go z włas­nej, niep­rzy­muszo­nej wo­li... korzystać [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 01:40

Nic też się gdzieś kończy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:30

Ja­ko kucharz ob­chodzę się smakiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:09

Wszys­tko można rozwinąć 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:31

On czy ja

Pro­buje mo­wic
krzyczac w milczeniu

ma­jac nadzieje ze ktos mnie us­lyszy

pat­rze nie widzac swych ble­dow pezeszlosci
da­zac do cienia swej podswiadomosci

za­mykam umysl tkwiac w swej przeszlosci
be­dacc bez­silnym w tej bezradnosci

chce sie us­lyszec, ot­worzyc oczy

spel­nic marzenia
na no­wo od­kryc sens swe­go istnienia 

wiersz • dzisiaj, 00:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty