Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

No­wości jak cze­kolad­ki, sma­kują do pew­ne­go momentu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:35

dom

tu ta­kie ciepło jest niewymowne
od­ra­panej sta­rej elewacji
pająka na świeżo od­no­wionej ścianie
pias­ku pod wycieraczką

to miej­sce rodzin­nej historii
za­pisa­nej pod ko­lej­ny­mi war­stwa­mi tapety
uśmie­chu i szczęścia
łez i żalu

mo­ja oaza
w której na no­wo
roz­pa­lam og­nisko wzajemności 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:31

Odtwórz
tyl­ko Ty
tyl­ko Two­je oczy
tyl­ko Twój dotyk
Two­je słowa
Twój pocałunek

tyl­ko roz­mo­wy z Tobą
tyl­ko ta­niec po tęczy z Tobą
tyl­ko leżenie w chmu­rach z Tobą
zwie­dza­nie całego świata
i leniuchowanie...
wszys­tko tyl­ko z Tobą.

widzisz?

wszys­tkie mo­je myśli pro­wadzą do Ciebie.
chcę się dob­rze ba­wić, ale nie mogę przes­tać myśleć o Tobie,
cały czas mam Cię przed oczami...

tęsknię.

po mi­mo obec­ności dużej ilości osób chcę tyl­ko Ciebie...

dusza tak dogłębnie rozdarta... 

myśl • dzisiaj, 19:30

Ko­niec sciez­ki jest poczat­kiem sciezki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:20

Mówiłeś do niej tak czu­le, z taką troską, bez wątpienia ją kochasz, tyl­ko ser­ca mo­jego szko­da, tak długo się łudziło, tak długo wie­rzyło, tak długo się bawiłeś. 

myśl • dzisiaj, 18:43

Mu­zyka. Ma­gia. Czy tworzący ją ar­tyści siedzą w mo­jej głowie? Bo myśli me ob­ra­zują z niesa­mowitą dokład­nością, po­nad­to do­dając im tej nieok­reślo­nej wyjątko­wości, która wpro­wadza w stan eufo­rii, me­lan­cho­lii, pod­niece­nia. Niekiedy wszystkiego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:26

Nie pot­ra­fię od tak przejść do porządku dziennego,
gdy czuję og­romny niedo­syt w pie­szczo­cie uczuć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:13

* * *

Mo­je ciało drży w blużnier­czym uwielbieniu
otoczo­na łuną światła
nucę pier­wsze słowa wiedzy
używam sreb­rnej różdżki
by na­ryso­wać ser­ce w powietrzu
używam złotej różdżki
by rządzić w krwi i ogniu
chcę oczyścić po­wie­rzchnię mo­jej planety
dzi­waczna kon­ste­lac­ja to koniec. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty