Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Obudziłam się z pa­to­lo­gicznej miłości niemalże w os­tat­nim momencie... 

myśl • dzisiaj, 04:11

RAZ CZY SŁOWO CO BAR­DZIEJ BOLI?
Raz wy­mie­rzo­ny bo­li póki się nie za­goi, lecz os­tre, nies­pra­wied­li­we słowo bo­li znacznie dłużej. Bo raz ka­leczy tyl­ko ciało, a słowo dusze i ser­ce. Ra­na na
 [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 03:35

Umysł pro­si, a na­wet błaga, kiedy nie rozumie. 

aforyzm • dzisiaj, 03:22

Aser­tywność -cecha bo­les­na, ale i niezbędna, aby da­lej żyć. 

myśl • dzisiaj, 02:30

Z cyklu: opowiadania o...

Włosy miała sple­cione w gru­by długi war­kocz który gdy ob­ra­cała się w tańcu co rusz to prze­cinał po­wiet­rze niczym bat z wplątaną ciem­no czer­woną wstążką. Dłonie spoczy­wały na biod­rach a kwiecis­ta spódnica [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 02:21

Ku­pię so­bie ory­ginal­ność, przechodzoną lecz wygodną.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:44

***

Choć by­wam uczu­ciem zbyt cierpkim,
I mogę stać się wspom­nieniem niechcianym,
To lu­bię być mar­twą ciszą,
Przerwą między kłótniami,
I lu­bię twoją obec­ność

Kocham te nasze wspólne nadzieje,
Że będziesz i ja też będę,
I uśmiech za garść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:32

Te­raz jak­byśmy roz­ma­wiali tak twarzą w twarz, to uwierz mi mil­czałabym. Nie umiem mówić kiedy się tak uśmiecham. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolkien

Autorzy na literę
Ś T U