Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko odwaga. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek

Kluczem do suk­ce­su jest dys­tans do sa­mego siebie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 159 fiszek • 8 grudnia 2010, 13:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­teś tak blis­ko, a za­razem tak da­leko.. Bo­li mnie to, że nie mogę Cie przytulić.. 

myśl • dzisiaj, 04:32

twój spokój mnie podnieca

Które­goś dnia, siedząc w tłumie ludzi słuchając kon­certu, naj­więcej ra­dości dało mi pat­rze­nie na drze­wo rosnące obok... 

dziennik • dzisiaj, 02:31

O tej nieprawdziwej mnie.

Wszys­cy wiedzą o mnie, tej niep­raw­dzi­wej zbyt dużo, lecz czy ktoś zasługu­je jeszcze na to ? Wy­daję się przy­jaciel­ska, lecz zaw­sze szcze­ra. Ciągle uśmie­chnięta, choć w duchu smut­na. Ni­by nie wieżę w [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 02:08

Ból, tęsknota, pożądanie

Zas­ta­nawiam sie, jak da­lej będzie wyglądało mo­je życie. Po­padłem chy­ba w jakąś głęboką dep­resję. Nie wiem, może to jest z Two­jego po­wodu? Po­mimo te­go, że otaczają mnie ludzie, to czu­je się cholernie [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 01:31

Od­dając ko­muś wszys­tko trze­ba liczyć się z tym, że wszys­tko stracimy.
Biorąc wszys­tko, na­leży pa­miętać, że ktoś in­ny zos­ta­je z niczym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:38

* * *

świer­szcze roz­poczęły
swój cu­dow­ny koncert
na nu­tach nocy
a ja skąpa­na
w mroku
śpiewam zadumą
arię o miłości 

wiersz • dzisiaj, 00:38

KIedy kochasz i mu­sisz do­konać wy­boru, nig­dy nie wy­bieraj te­go, w któym za­kochałąś się ja­ko dru­gim. To prze­cież wbrew lo­gice, jeżeli wy­bie­rzesz pier­wsze­go będziesz wie­działa, że jes­teś w sta­nie przet­rwać wszys­tko, jeżeli na­tomiast pos­ta­nowisz zos­tać z dru­gim będziesz ciągle żyła ze świado­mośćią, że sy­tuac­ja ta­ka kiedyś może się powtórzyć. Dru­gi zaw­sze może zno­wu być tym pier­wszym... Cza­sami możli­wość wy­boru sta­je się przekleństwem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:27

Nieokreślone...

***
Z my­mi łza­mi spa­da natchnienie.
Z moich ust bezdźwięczne słowa.
Me ciało po­woli opa­da na ziemię.
***
Ziemia po­witała swym chłodem.
Tra­wa za­bar­wia się na czerwono.
Chmu­ry przes­tały lecieć.
***
Krop­le deszczu tra­fiły na me ciało.
Tak ciepłe są latem.
Grzmo­ty i pioru­ny są gniewem Boga.
***
Jas­ny blask.
Pa­lisz się żywym ogniem.
Krzycz(ysz) o przebaczenie.
*** 

wiersz • dzisiaj, 00:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E