Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 65 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Za­nik cnót i war­tości w kręgosłupie mo­ral­nym ludzi pro­wadzi do upad­ku cywilizacji. 

aforyzm • dzisiaj, 01:20

Żeg­nała go codzien­nie tym sa­mym sztucznym uśmie­chem. Machała na pożeg­na­nie, gdy wsiadał do sa­mocho­du i pop­ra­wiał kra­wat. Ten sam kra­wat za chwilę zdej­mo­wał z niego ktoś in­ny. Miała ochotę spa­lić wszys­tkie ub­ra­nia mężczyz­ny, zmienić zam­ki, nie zo­baczyć go już nig­dy. Upi­jała się czer­wo­nym wi­nem, ocierając łzy z roz­grza­nych po­liczków. Wra­cał. Zaw­sze wra­cał. A na jej us­tach zno­wu po­jawiał się uśmiech i wszys­tko wra­cało do normy. 

myśl • dzisiaj, 00:56

Świe­czka przy łóżku,
ciepły pro­myk w oku
i noc bez mroku. 

haiku
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:28

♪ Muzyka Ze Smyka ♪

Le­piej mądrze słuchać,
Niż głupio gadać.
Mu­zyka ty­le wy­maga,
By słuchał i tańczył łamaga. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:19

Miłość można de­finiować na wiele spo­sobów, ale cza­sami nie jes­teśmy w sta­nie opi­sać jej słowami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:18

I cicho, cichuteńko
nad­chodzi Pa­ni Jesień. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:07

Mężczyz­na, który tes­tu­je swój męski urok na spo­ro młod­szych od siebie ko­bietach, da­je znak, że nie godzi się z upływem lat. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 23:58

wyznanie

Siedząc przed lus­trem duszy
widzę Ciebie z myślą co kusi
by w każdym cen­ty­met­rze czuć
Twój do­tyk na ma­pie ciała,
by wyz­wo­lić sza­leństwo cze­kania
na po­now­ne wróć
bez zbędnych słów.
Sam nie wiem czy już , 
czy też po­tem znajdę
w ok­ruchach namiętności
ma­gie wyz­wa­lającą Cię
z przesłania nicości.
Mo­je jest co czu­je gdy
two­je będzie co pragnę
by wspólne wskrze­sić sny
na ja­wie i przyszłości... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 23:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C