Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

Żeby nap­ra­wić nie wys­tar­czy tyl­ko chcieć. Trze­ba umieć to zrobić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 16:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...

Bar­dzo Cię proszę
Po­daj mi swą dłoń
Udaj­my się ra­zem
W pełen uczuć świat
Zos­tawmy za sobą
Codzien­ności cień
Pozbądźmy się kajdan
Złotych kla­tek krat
Pozwólmy snom
Za­mienić się w jawę
Naszym marzeniom
Pozwólmy się spełnić
Uwol­nijmy zmysły
I otwórzmy serca
By je upragnioną
Miłością wypełnić 

wiersz • dzisiaj, 06:03

cóż jest większym zbior­ni­kiem do przecho­wywa­nia myśli
ja­ki nie nieświadomość 

myśl • dzisiaj, 04:49

Zro­zumieć próbuję dlacze­go mil­czysz, kiedy to każde­mu z nas war­te­mu i wierzące­mu bar­dziej niż tam­ci los ciągle da­je ko­lej­ne­go potężne­go ko­pa w dupę. 

myśl • dzisiaj, 02:40

Ja­ko DI­RIDON­GA sma­kuję pijawki 

aforyzm • dzisiaj, 01:40

Roz­sta­nie, jed­nym mrugnięciem
za­myka dwie pa­ry powiek 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:20

ławice słów

do mety
przed kolejkę
zdążyć
reg­la­men­tację obalić

jeszcze nie czas na koniec

nadpływają nowe


Krys­ty­na Sz.01.12.2015r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:22

"Ni­komu nie muszę się tłumaczyć, kiedy mam ochotę mogę so­bie za­dać py­tanie, na które na­wet nie muszę odpowiadać" 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:16

Ludzie nie boją się życia.
Ludzie boją się prawdy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E