Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na­wet gdy­byś dał człowieko­wi wszys­tkie wspa­niałości świata, nic mu nie po­może jeśli nie ma przy­jaciela, które­mu mógłby o tym powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 55 fiszek

Szczyt bez­radności, gdy pot­ra­fisz pomóc upo­rać się in­nej oso­bie z prob­le­mem, z którym sam nie da­jesz so­bie ra­dy od kil­ku miesięcy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 199 fiszek • 1 lipca 2010, 09:41

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przyjdź dziś do mnie,
- cho­ciaż ty­le dla mnie zrób
Kochaj jak dawniej,
Poz­baw tchnienia
na zawsze.
- cho­ciaż ty­le dla mnie zrób, os­tatni raz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:53

Wrześniowe słońce
Bliżej je­sień - piękno barw
Me­lan­cho­lii czas


K.Sz. 03.09.2015r. 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:49

nie mam gdzie zwymiotować, więc robie to tu

Nies­tały pun­kt wszyt­skich emoc­jo­nal­nych opresji.
Każda am­wi­balen­cja uczuć za­mie­szczo­na w jed­nym organiźmie.
Des­truk­cyjność jak i chęć na­pawa­nia uro­kami piękne­go świata.
Jak wyg­rać z pus­tką, mar­nującą mo­je oczy?
Tak ciężko cza­sem jest po­godzic sie nam z [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 15:27

wszys­cy so­bie faj­nie spo­koj­nie siedzimy
niech ktoś za­bie­rze ten słoik z cias­tka­mi od dziadka! 

anegdota • dzisiaj, 15:20

Pt: Moja wizja.

Wy­myśliłem cię z krainy pięknych snów.
Wy­myśliłem cię bo tak chciał Bóg.
Wy­myśliłem cię w no­cy w cza­sie blas­ku księżyca.
Wy­myśliłem ciebie dla siebie.
Wy­myśliłem cię bo bar­dzo te­go pragnąłem.
I od ra­zu cię po­kochałem za twą przepiękną
twarz którą dzi­siaj uj­rzałem mój pier­wszy raz. 

wiersz • dzisiaj, 14:27

Jeżeli wyz­naczyłeś so­bie cel nie re­zyg­nuj przez chwi­le niepew­ności bo może już nie być po­dob­nej szansy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:27

Gdy ktoś ciebie po­ryso­wał, wy­pole­ruj swą taflę.
Ry­sy do­dają uro­ku, a blask two­jej oso­by niech ra­zi tych, którzy te­go się dopuścili. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:52

Stu­den­tka uni­wer­sy­tetu trze­ciego wieku z Thundrebold
Ob­ciągała prędzej niż na setkę biegał Hu­sain Boldt
I jeszcze proszę ja to­ruńskiego taty
Sprze­dawała chiński deszczyk na raty
Ka­zał się wy­budzić by za­koszto­wać tych małma­zyi Dis­ney Walt 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doyle

Autorzy na literę
C D E