Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 33 fiszki

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 34 fiszki • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

pe­wien Pan, dla dla przy­jaciół " ka­syno to ja ", ciągnął los na lo­terii życia, będąc pew­nym, że zdra­pie nieśmier­telność, w końcu zmarł z ważnym ku­ponem w kie­sze­ni i z prze­kona­niem " ja zaw­sze wyg­ry­wam " 

myśl • dzisiaj, 22:27

Stoję na środ­ku tłocznej uli­cy... i jes­tem sa­ma - Nic nie warta 

myśl • dzisiaj, 22:22

* * *

Za ok­nem szczęśli­wie wi­rują na wiet­rze,
liści różne ko­lory,
roz­maite wzo­ry.

W środ­ku niby
cieplej
przy­jem­niej,
lecz brak nam tej jesinnej
powiewnej

Wolności 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:14

Z przy­jem­nością i zimną krwią za­biłbym, za­biłbym siebie. 

myśl • dzisiaj, 22:08

To straszne być idealistą.
Ugi­nać się pod ciężarem włas­nych myśli i zarzutów.
Ga­nić za każde niedo­ciągnięcie, nieświado­mie niszczyć i od­czu­wać niechęć do sa­mego siebie... 

myśl • dzisiaj, 22:05

Stary człowiek wiele może cz. III

Do­tarłyśmy na stołówkę, gdzie jest pun­kt do­celo­wy moich prak­tyk. Ko­bieta szyb­ko poin­struowała o obo­wiązkach, ja­kie mam wy­kony­wać. Nic spec­jalne­go. Każdy mógłby ro­bić to, co mi zap­ro­pono­wała. Po­dawa­nie jedze­nia przy­goto­wane­go przez ca­tering, to [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 22:02

Z gracją opadł liść
Sze­leszczące serduszko
Trys­ka czerwienią


24.10.2014r.
 

haiku
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 21:51

Zarzu­cał jej że gru­ba była, do­poki ser­ca swe­go z uczuć zbędnych nie od­chudziła. Po­tem nie było już także miłości, bo za­miast ki­log­ramów zrzu­ciła przykrości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D