Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Czas jest je­dyną rzeczą, którą dos­ta­jemy za dar­mo, a jed­nocześnie taką, dzięki której możemy od­nieść ja­kikol­wiek zysk. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 94 fiszki • 12 listopada 2011, 01:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mogłabym chcieć urodzić się jeszcze raz. Ale kto wie, gdzie te­raz bym się znalazła? 

myśl • dzisiaj, 18:31

Im więcej ma­my do prze­kaza­nia tym ciszej mówimy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:24

Kiedyś my

Kiedyś od­naj­dziemy zakątki naszych ciał
led­wo wczo­raj poznanych
roz­pozna­my wza­jem­nie ich ciepło
pogrążymy jed­no w drugim
zachłyśniemy głębiną upojenia

później w blas­ku księżyca
przeszu­kamy wza­jem­nie swo­je ciała
żeby od­kryć na nich zna­ki szczególne
ważne tyl­ko dla nas
kiedyś tak właśnie będzie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 18:02

* * *

Przyjdzie
tak jak zawsze
Zjawiskowa
złoto-mie­dziane lśniące włosy
będą fa­lować na wietrze
Je­sień melancholijna
pośle nam bar­wnych całusów moc
by po­tem za­siąść na zasłużonym
tro­nie


Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 17:57

Mo­je dziesięć przy­kazań :
1.Zaw­sze wal­cz o swo­je marzenia.
2.Żyj zgod­nie z włas­nym sumieniem.
3.Nig­dy się nie poddawaj.
4.Naj­ważniej­sza zaw­sze niech jest rodzina.
5.Kochaj całym sobą.
6.Ufaj tym którym warto.
7.Nie zdradzaj siebie i przyjaciół.
8.Naj­pierw po­myśl za­nim coś po­wiesz,zro­bisz żeby po­tem nie żałować.
9.Żyj tak jak chcesz ,ale daj in­nym też tak życie.
10.Nig­dy nie przes­ta­wiaj marzyć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:38

Moje EGO

Stoimy przed światem
Złożonym i skom­pli­ko­wa­ny.
Ty­leż pięknym co strasznym . 
Pełnym, ludzi i to co ze sobą niosą .
Oto ba­za­ry pełne warzyw i woj­ny straszne.
Oto kłam­stwa his­to­rię zmieniające. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 17:26

Sa­mot­ność...gdy na­wet roz­mo­wa z przy­jacielem nie da­je radości...

To­bie W. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 16:34

...dys­tans...dro­ga bez skrótów, którą prze­bywasz, aby dot­rzeć do dru­giego człowieka... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 16:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G