Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Trze­ba przyz­nać, że wśród in­te­ligentów także tra­fiają się wyjątko­wo mądrzy ludzie, nie da się te­mu zaprzeczyć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

Nie mogę po­wie­dzieć, że życie to coś pomiędzy,
ale nie mogę też zaprzeczyć... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 65 fiszek • 6 września 2010, 23:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niech każdy pa­mięta, ja­ka go wy­kar­miła ręka. 

aforyzm • dzisiaj, 06:06

Światło

Usłyszałem kiedyś, że światło to życie.
Zas­ta­nawiam się czy światło nie jest tyl­ko wy­nikiem życia ale i je­go źródłem.
Bo cóż, na przykład, kry­je się za światłami reflektorów?
Kiedy jadąc nocą sa­mocho­dem widzę nad­jeżdżające, z [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 06:04

noc - wewnętrzne mo­nolo­gi, tracące wy­razis­tość wraz z nad­chodzącym świtem 

myśl • dzisiaj, 04:51

Gdybym Tylko Chciał.

Może...
może mógłbym znaleźć
ciepło dla mej duszy
gdy­bym bar­dzo chciał

Ale czy szu­ka się
ta­kiego ciepła?

Może mógłbym
kupę ka­sy mieć
i sza­leć aż do łez
gdy­bym bar­dzo chciał

Ale czy na tym
życie polega?

Może mógłbym
słowa cen­ne pleść
wzbudzać ra­dość, smu­tek, lęk
gdy­bym tyl­ko chciał

Ale czy poczy­na się
dzieło od "może" ? 

wiersz • dzisiaj, 02:21

Serce vs. reszta

Ser­ce spo­koj­nie po trud­nym dniu zwolniło...
gdy ze swym po­wodem bi­cia się tu­liło.

Pełne wrażeń ser­ce przy­goto­wane do marzeń.

Sny w środ­ku no­cy myśli pas­kudne przerwały,
po­nieważ w głębi rzeczy niep­rzy­jem­ne zwiastowały.

Ro­zum bał się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:58

Co­raz wiecej przy­bywa ludzi którym choćbyś coś na złotej ta­cy po­dał, to i tak nie dos­trzegą war­tości ot­rzy­manej rzeczy, sko­ro "przyjąć" dla nich, to żaden wy­siłek a "dać" to rzecz nieznana. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:53

Semicka pieśń antysemity, czyli palestyńskie żniwa Żydów

Za­tacza się krąg taneczny
Jak pętla na szyi skazańca
Zbliża się mo­ment ostateczny
Zag­rajcie nam do tańca!

Ha­wa nagila
Ha­wa nagila
Wy­bija godzina
Śmier­ci i Żyda

Nie­chaj ho­ra dziś prowadzi
Nogą wprzód i sko­kiem w bok
Kain Ab­la wtórnie zgładzi
By się goj
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:26

Nie zaw­sze szyb­ko znaczy więcej, tak sa­mo, jak le­piej nie znaczy dobrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D