Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 22 fiszki • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

One-shot: O nieśmiertelności liścia marzenie

Liście po­woli opa­dały z drzew już od ja­kiegoś cza­su, ale te­go dnia pier­wszy raz w tym ro­ku spadł rzęsis­ty, ulew­ny wręcz deszcz, ty­powy dla je­sieni: sza­ry, smut­ny deszcz. Liście – osłabione już [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 08:54

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:49

Angelique Cruelty

Widzę ko­bietę lub małą dziewczynkę
w ciele mężczyz­ny al­bo chłopczyka,
tak bar­dzo ta­jem­niczą i nieokreśloną...

Jej oczy są podłe, ale płaczące
i wyglądają jak moje...
Nie mają brwi po­nad
i wy­ziera z nich ta­jem­niczy obłęd...

Zakładam, że w [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 08:38

Jes­teś ważną częścią moich wspom­nień ale nie marzeń,
bo nie mogę marzyć o tym cze­go nig­dy nie będę mieć tyl­ko dla siebie 

myśl • dzisiaj, 08:11

WINNA 7:30

Nie chcę jeszcze umierać.
Za bar­dzo lu­bię swój świat,
swe zwierzątka, mamę, swój pokój,
mo­je rzeczy, mu­zykę, obłęd...

Mogłabym dłużej zos­tać na zewnątrz,
ale i tak do­wie­działbyś się ja­ka jestem.
Nie pot­ra­fię te­go, co ty, co wy potraficie,
czego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 07:30

Nie ma le­ku, na zat­rzy­manie wieku. 

aforyzm • dzisiaj, 06:49

Trzy­mam po­ziom, by ut­rzy­mać się w pionie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 05:26

Wszys­tko przed Tobą. 

myśl • dzisiaj, 04:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś