Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dla prze­ciw­wa­gi wielu uciążli­wości życia niebo ofiaro­wało człowieko­wi trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 34 fiszki

Ze wszys­tkiego naj­bliżej nam do nieba lub obłędu, choć nig­dy nie udo­wod­niono, czy to nie wszys­tko jedno. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 19 fiszek • 11 września 2009, 07:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nie możesz na nich liczyć, ale oni wiedzą, że mogą liczyć na Ciebie. dla­tego nie pozwól wmówić so­bie, że jes­teś złym człowiekiem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:53

Kolczyki

To ta­kie śmieszne
kochać się z tobą, gdy myślę o nim
śmie­szne, płakać dla niego
i nie widzieć w tym wszys­tkim ciebie
ta two­ja zaz­drość przy­pina mi kolczyki
niemocy 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:52

Cały czas myślę o do­tyku Twoich dłoni - wiesz jak to jest tęsknić do cze­goś cze­go nig­dy się nie doświadczyło? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:49

Płaczę w samotności
nad światem pełnym potworności
gdzie nikt nie jest bratem 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:31

Bo­gowie umierają, gdy nikt w nich nie wierzy. 

myśl • dzisiaj, 00:23

Ko­bieta zaw­sze znaj­dzie powód, żeby popłakać na pier­si mężczyzny. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:19

Czas płynie dla wszys­tkich tak sa­mo. Godzi­ny, dni i la­ta mi­jają tak sa­mo. Ale możesz mieć 20 lat i być "sta­ry" lub 80 i na­dal trys­kać życiem. Tyl­ko my od­po­wiada­my za to jak szyb­ko się starzejemy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:18

"Moja dusza"

mo­ja dusza
z po­derżniętym gardłem
wyk­rwa­wia się
każde­go dnia
odkąd nie ma Cię
tu obok mnie

mo­ja dusza
skrępo­wana sznurem
węzłem obojętności
du­si się
gdy przechodzisz
tuż obok mnie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q