Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Czy nie le­piej byłoby za­miast tępić zło szerzyć dobro? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 61 fiszek

To smut­ne, gdy za­miast ra­zem żyć, tyl­ko wspólnie dzieli­my życie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 182 fiszki • 25 marca 2011, 17:38

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Weronika

Stojąc wśród tłumu
Wy­ciągasz rękę
Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę
Nie chcą
Trzy­mają Cię
Twe myśli biją się ze sobą
Wbrew stereotypom
Lęk trwa tyl­ko chwilę
Gdy z męki i z bólu człowiek się wije
Im­pulsem pro­wadzo­na
I wielką wiarą
Wy­biegasz z chustą
Którą byłaś przepasaną
Poświęcasz swe życie
Za życia początek
Jes­teś go­towa od­dać majątek
Bo naj­ważniej­szą wartością
Jest mała drobnostka
Którą za innych
Pot­ra­fisz oddać 

wiersz • dzisiaj, 01:22

Czułą tęsknotę
głębo­ko ser­ce nosi.
Sa­mot­ne noce. 

haiku • dzisiaj, 01:04

* * *

krople
szep­czą na dachach
mówią o ludziach,
na których spadły os­tatnim razem
scho­waj pa­rasol i
po­roz­ma­wiaj z nimi 

wiersz • dzisiaj, 00:36

.

Za­mykam oczy
widzę piękne wrzosowisko
niczym ro­dem z Anglii

Widzę cień
to chy­ba Ty
przy­naj­mniej tak myślę
po­nieważ jes­teś obecny,
w każdym moim śnie.

Tyl­ko mam jed­no pytanie.
Czy to na pew­no jest sen?
Jest zbyt realistyczny,
a nie może to być wspomnienie
bo nig­dy nie by­liśmy na wrzosowisku.

Może to jed­no z tych
wspólnych, nies­pełnionych marzeń.

To jest ta­kie piękne,
ale NAS już nie ma,
więc te­go też. 

wiersz • dzisiaj, 00:19

Człowiek po­siadł umiejętność mo­wy,aby roz­ma­wiać z dru­gim człowiekiem,a nie tyl­ko mówić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:18

Ko­bieta jak księżyc,
a raczej ta jej zmienna..
cienia westchnienia.

kieru­je się księżycem,
z tym że, rzadziej przechodzi pełnię. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Pan­na cyk­licznie sprząta, aż wszys­tko lśni ... 

myśl • dzisiaj, 00:01

Dob­rze zna­leźć per­spek­tywę własną, by nie pot­knąć się o cudzą.

Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D