Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 53 fiszki

Życie to więzienie, kiedy znikną wszys­tkie cele. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • wczoraj, 18:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cor Glacies

Za­kochaj się zimą
nie wiosną
bo wios­na prze­cież nie wie co robi
gdy przyw­ra­ca wszys­tko do życia

A zimą
lód stru­mieniem z ser­ca spłynie
og­rza­ny przez ręce
które miały Cię nig­dy nie dotknąć

Za­kochaj się zimą
piękna królo­wo śniegu!
Bo jeśli coś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:10

Mrocznie jest pat­rzeć na świat przez pryz­mat mrocznej his­to­rii ludzkości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:58

Mowę zagłuszyłam milczeniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:53

Uczą o zdro­wiu, o tym jak to stres, in­ni ludzie, sy­tuac­je mogą wy­woływać wo­bec in­nych cho­roby itd... A sa­mi są ty­mi ludźmi którzy do te­go doprowadzają.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:49

I wra­camy zaz­wyczaj do tych miej­sc,gdzie kiedyś spędzało się z osobami,
których już z na­mi nie ma, lecz będą w naszej pa­mięci i sercach.

Te­raz te miej­sca są owiane zwyczajną pus­tką, błękit­nych wspom­nień...
Słychać tyl­ko cichy wiatr.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:48

Łat­wiej zdo­być pieniądze niż szacunek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:48

"Ty przed Ja" (Jestem Drugi)

Jak trud­no jest kochać bliźniego
gdy niena­widzi się siebie samego
W Twój ob­raz na po­dobieństwo miłości
wpat­rzo­ny przez pryz­mat złości
pot­rząsam głową na boki
za­mykam oczy
śle­py na dob­ra widoki

Więc...

Chwyć mnie proszę nadziej(i) wiarą
bym nie stał się złego (ego) ofiarą
Pro­wadź jak ślep­ca co widzieć chce (Ciebie)
kochać Dru­giego - w nim siebie
by mrok móc prze­mie­rzać prosto
za­mykam oczy
(Twą) pro­wadzo­ny miłością

...na­wet gdy umrę żył będę

Odys, 11paździer­nik 2015 (za świadec­twem Ro­ber­ta Friedricha) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:05

(no)body

nie po­siadam się z radości
widząc two­je krągłości
lecz wiel­ki też smutek
póki to je­dyny skutek. 

fraszka
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 19:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty