Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bądź ta­kim ty­pem człowieka, że gdy two­ja sto­pa do­tyka ra­no podłogi, diabeł w piek­le mówił: „O kur­de, wstał!” 

myśl • dzisiaj, 09:28

Uważam, że to oso­bis­ta spra­wa każde­go z nas, co i z kim ro­bi w łóżku - ale jeśli sta­ra się, żeby tym kimś był cudzy ukocha­ny, to je­go spra­wy ero­tyczne przes­tają być osobiste. 

myśl • dzisiaj, 09:27

Volare Difficile

Ja­kie to uczucie...
Gdy pod­cięte lot­ki masz?
„Piękna w swej okrasie”
Dum­na niczym ka­leki paw.

Ja­kie to uczucie...
Gdy no­cami pat­rzysz w dal?
Być niczym nietoperz,
Które­mu szla­ra zdo­bi twarz.

Ja­kie to uczucie...
Gdy dra­pieżcą jes­teś w snach?
Do­mową kurą gdyż…
Płomykówki ogień zgasł.

Ja­kie to uczu­cie… a może to je­dynie abstrakcja?
Przy­bierasz minę do gier, przyk­le­jasz uśmiech za dnia.
Lecz ile war­te jest… Życie oz­dobne­go ptaka…
Który skrzydła ma, lecz wol­ności brak by la­tać.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:43

Zimowa Pora : Smutny Morderca

W oczach ma smu­tek nie do opisania
i kto­kol­wiek w nie spojrzy
ten będzie miał sa­mobójcze myśli
a gdy w no­cy Ci się przyśni,
następne­go dnia zginiesz.

Wi­taj w mo­jej śnieżnej krainie,
gdzie ser­ca na drze­wach bezlistnych
wiszą zamarznięte
a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 08:17

Stoję w ko­lej­ce po szczęście, jeśli wys­tar­czy dla mnie - po­dam dalej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • dzisiaj, 07:20

o skom­pli­kowa­nej na­turze człowieka opo­wiada je­go tęskno­ta do prostoty 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:19

Cza­sem parę słów zu­pełnie ob­cej oso­by da­je więcej ciepła, niż ga­ma do­mowych uśmiechów. 

myśl
zebrała 15 fiszek • dzisiaj, 06:45

W pięknym ciele, pożąda­nia wiele. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 06:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q