Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Fa­tamor­ga­na: bzdu­ry natury. 

aforyzm • dzisiaj, 08:03

Cztery pory

Idę...
Idę gdzieś przed siebie.
Czas mi­ja a ja na­dal nie wiem dokąd.
Wokół mnie sa­ma ciem­ność.

Po­wiedz cze­mu nic nie widzę ? 
Czy to chmu­ry za­wisły nad mą głową, a może...
Może zgu­biłam się sa­ma w sobie...

4 po­ry ro­ku nieus­tannie wal­czą w moim sercu.
.
.
.
Cieka­we z którą dziś zasnę. 

wiersz • dzisiaj, 04:33

nie war­to pat­rzeć w dół, kiedy wiesz, że nie doj­rzysz dna. 

myśl • dzisiaj, 03:42

Ser­ce niespokojne
myśli krążą w głowie
zat­roska­ne bez konca
nic ich nie zatrzyma
tańczą z bezsennoscia
w noc­nym czuwaniu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 03:14

* * *

kiedy nie przynależę
nie utożsa­miam się
jes­tem obok ludzi
ich za­pach odłazi od nich
płata­mi uwiędłej skóry
umiera­niem ciał
zat­ra­ceniem duszy


wrażli­wość pa­li mnie piętnem
we krwi rozpływa się obłęd
os­tatnie oka­lecze­nie w imię ideałów
kur­wiących się za rogiem
zebzczeszczo­nych do cna

mogę tylko [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:52

Jest zim­no, lecz nie na ty­le, by ro­sa zamarzła.
Jest ciepło, lecz niewys­tar­czająco, by ro­sa wyparowała.
Jest neut­ralnie, w sam raz, by kro­pel­ki ro­sy skapnęły w dół.

I popłynęła ro­sa po jej li­cu. Os­tatni raz.
Bo do Wios­ny jeszcze daleko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:44

Dlacze­go zaz­wyczaj właści­we py­tania za­dają niewłaści­we osoby? 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:43

"Po-stać"

„Po-stać”

Jak w tańczącej o po­ran­ku, pod­pa­lanej słońcem rosie

tak co świt, w drew­nianej chat­ce pnie się drew­na stos po stosie

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:23

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D