Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 29 fiszek

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 25 fiszek • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Złapałeś mnie za ko­niec pióra w os­tatniej chwili.
Nie upadłam - dziękuję Ci. 

myśl • dzisiaj, 12:38

MARCIE ARGERICH

49 lat te­mu napisałem:

MAR­CIE ARGERICH
Zdo­byw­czy­ni I miej­sca VII Kon­kursu Chopinowskiego
W 1965 r.

Z da­lekiej Ar­genty­ny jak duch Fryderyka
Z dźwięka­mi for­te­pianu zja­wiłaś się Marto
I choć to sa­mo ty­le ra­zy grano
Mu­zyka i twarz two­ja będzie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 12:34

MIŁOŚĆ JEST…

Miłość jest sen­sem życia
Fun­da­men­tem, na którym życie trwa
Je­go spełnieniem w ob­liczu ostateczności
I pięknem na drodze ku początkom nicości

Jest siłą co wy­rywa życiu samotność
Sma­kiem ra­ju, owo­cem co kar­mi życie
Spoiwem co spa­ja chwi­le jego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:31

Z twych oczu można wyczy­tać wszys­tko, chciałabym choć raz móc wpi­sać się w nie czytelnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:24

Naj­bar­dziej tęskni­my za miłością nies­pełnioną, bo w okół niej roz­postar­te jest og­romne skrzydło nadziei, na lek­kość życia, która mogłaby nas z nią spot­kać. Czyż nie naj­piękniej wygląda­my w su­kien­ce, do której nie [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 12:23

" Łzy to tłam­szo­ne słowa które nie zos­tały wy­powie­dziane ." 

aforyzm • dzisiaj, 12:20

Gdy Liście

Gdy liście wkoło spa­dają swobodnie,
Idę przez park, po­dar­te mam spodnie
I pob­rudzo­ne marzeniami...
Od nich czlo­wiek gu­bi się czasami,
Sam w sobie.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:33

365 stron na sta­rym nieboskłonie. Ty­tuł to sa­mot­ność, bo jak ty­tuł jes­tem sam na pier­wszej stronie. 

myśl • dzisiaj, 10:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N