Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie to ciągłe wy­bory. Jeśli boisz się lub nie lu­bisz te­go ro­bić, nie przej­muj się - ktoś po­dej­mie je za Ciebie. Ale czy to będzie Two­je życie ? 

myśl • dzisiaj, 06:20

Ja­ko DYSK nie noszę czapek 

aforyzm • dzisiaj, 05:06

Kocha się za nic. Do miłości nie ma prze­cież powodów. 

myśl • dzisiaj, 00:41

Za­miast szu­kać właści­wej oso­by, może war­to być tą właściwą osobą? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:23

z(a)wiodła nas wewnętrzna sygnalizacja

dwudzies­ty pier­wszy wiek
pod­glądam przez judasza

gdy ty szu­kasz rozumu
między uda­mi ob­cych kobiet

ja na rzecz "per­fekcyj­nej pa­ni domu"
re­zyg­nuję z ko­lej­nej lam­pki wi­na

to nie jest m i ł o ś ć
jeśli wiesz o czym mówię


in­spi­rowa­ne: Ar­tur Ro­jek "Czas który pozostał"

Odtwórz 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 23:58

"Ser­ce umiera po­wolną śmier­cią. Gu­bi złudze­nia jak drze­wo liście aż wreszcie nie zos­ta­nie ani jed­no. Brak złudzeń. Nie zos­ta­je już nic." 

myśl • wczoraj, 23:57

Dwo­je zu­pełnie in­nych ludzi, a tak so­bie bliskich 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:54

noc

błysk flesza
czar­na fotografia
w kad­rze zat­rzy­mana ciemność

sen
tęczo­wym woalem otulona
prze­nikasz przez mgłę

zaczarowany
pokręcony
nielogiczny
uryw­ka­mi znajomy

budzisz
zielona


Cris 2015r.07.03. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 22:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H