Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Uświado­mił so­bie, że nie kochał jej jeszcze nig­dy tak bar­dzo, jak właśnie w tej chwi­li: kiedy pat­rzył, jak odchodzi." 

myśl • dzisiaj, 18:19

Nie mogę zlik­wi­dować kon­ta.
Co za syf. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:19

Bóg wy­myślił is­tnienie, nie is­tnieje, bo jest po­nad is­tnienie.

(in­spi­rowa­ne roz­mową z Bożeną) 

myśl • dzisiaj, 18:07

"Nie ważne jest, ja­ki masz ko­lor skóry - ważne, że jes­teś ta­kim sa­mym człowiekiem." ~ Pa­weł Rychlica 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:51

"Mówisz o mnie niebu"

po­ran­ki wy­ciągnięte jak ko­ci grzbiet
kwaśnym gry­masem na twarzy
siadają
jak słońca pro­mienie odpoczywające
na nogach
i włosy zarzu­cone snem na czoło
przy­pomi­nają się oczom
kołdry zmie­rzwione płachty
kryją noc­ne chi­mery i 
skóra przejrzysta
na wy­lot zeskanowana
dwo­ma pa­rami niebies­kich tęczówek

mówisz o mnie niebu
pal­ca­mi prze­nikając chmury
wpla­tam się w ciebie nierównym warkoczem
war­gi ściszając i liści śpiewem
nawołuję
nie budźmy dnia
pta­kom spra­wiając frajdę

22 kwiet­nia 2015 r. 

wiersz • dzisiaj, 17:50

Kur­wa mać.*


*cy­tując kla­syka. Szko­da, że mnie nie udało się jak dotąd wy­myślić się zwro­tu, który w tak niewielu li­terach, byłby w sta­nie wy­razić tak wiele. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:36

Złap mnie za fotografię

codzien­ność po­zos­ta­wiła wiele złudzeń
lot
czas
ulot­na  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 17:29

i zno­wu ule­wa roz­my­wa drogi
za­ciera śla­dy dzi­siej­sze­go dnia
...
aromatycznie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś