Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 3 fiszki

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 85 fiszek • 17 marca 2011, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ciężko o uśmiech, gdy uśmie­chy uśmie­chające in­ne uśmie­chy uśmiechają. 

myśl • dzisiaj, 04:48

Ład

Soc­jalde­mok­racja - cóż za cho­rob­li­wa farsa
toczy świat gan­gre­na-wy­nala­zek Marksa
pseudorządy lu­du, za­wiść na każdym kroku
od­po­wie­dzial­ności brak, a ban­dy­ci bez wyroków
so­lida­ryzm społeczny przy­musem wdrożony
po­magać spra­wa święta, chcą byś też był zbawiony
urzęda­sy aniołeczki, stróżowie socjalu
miliony
 [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 03:42

W mu­zyce naj­walniej­sze jest echo spa­dającej główki szpilki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:10

Praw­da to raj, z które­go nie masz nic. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:05

Nie chciałem ciebie Miłości, ale przyszłaś. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:37

* * *

Kochaj mo­je szep­ty zmysłowe
Słowa z ust wypływające
Uczesz mo­je myśli kalające
Dos­trzeż piękno bezterminowe

Dusze nasze w jed­no złączmy
Otwórzmy krainę rozkoszy
Miłość błogą sączmy
Do­daj­my włas­nych groszy 

erotyk
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 00:31

Nadzieja, kiedy wiesz, że nie może być gorzej niż jest. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:30

Zmysły

Czy słyszysz?
Czy słyszysz tę ciszę, która ogar­nia każdy za­kama­rek te­go pomieszczenia?
Jak możesz jej nie słyszeć?
Prze­cież jest ta­ka głośna.

Czy czu­jesz tę woń?
Czy czu­jesz tę woń, która zapędza mnie w sza­leńcze wspomnienia?
Jak możesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś