Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Jeżeli na początku był chaos, to znaczy, że początek trwa nadal. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 24 fiszki • wczoraj, 11:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wszys­tko ma ja­kieś ujście, ja­kiś kres. Jest początek i ko­niec. Start i me­ta. Dzień się zaczy­na się od po­ran­ka i kończy się zaćmieniem słońca. Każda rze­ka ma swo­je ujście... Każde morze ma swo­je dno. A dusza? Ma swoją głębię...

Czymże by było życie bezkresne? 

myśl • dzisiaj, 19:40

marze­nia - wspom­nienia, a czas i tak zaw­sze się kończy 

myśl • dzisiaj, 19:35

cza­sem trze­ba się głębo­ko pochy­lić aby stanąć na wy­sokości zadania 

myśl • dzisiaj, 19:32

Nor­malnym jest trochę zmoknąć, gdy dwo­je ludzi dzieli je­den parasol. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:31

W życiu trze­ba się wys­ta­wić, aby ot­rzy­mać główną rolę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:00

(za)kończ(enia)

"Jes­teś burzą, do której chciałoby się uciec, gdy­by tyl­ko można było..."
~ eOs


w szklan­ce wo­dy nie da się wycho­dować tęczy
więc nie wiem skąd ta burza

w twoich oczach życie przew­ra­ca się do góry nogami
i wys­ka­kuje przez okno
z czwar­te­go piętra naj­piękniej jest nocą

kiedy wszys­tko zachodzi
za da­leko chciałoby się uciec 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:56

Eh..Te księżniczki.. cały czas by chciały by za ni­mi chodzić i je przepraszać... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:51

Sa­mot­ność się nie łamie, gdyż nie opiera się, o nic. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bishop

Autorzy na literę
A B C