Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 40 fiszek

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 175 fiszek • 21 listopada 2010, 20:26

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kul­ka w łeb ? Bo jaką inną drogę może ob­rać ban­krut ? 

myśl • dzisiaj, 23:31

***

Kwitnące słowa
Z kie­sze­ni warg
Pachnidła
De­likat­ne płatki
Słod­ko gorzki zapach
Wa­bi zmysły
W zapomnieniu
Kol­ce również
Do­tykają serc
Usycha jak liście 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:16

Jeśli nie wiesz dokąd wrócić, wróć do książki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:15

Bo cza­sem war­to zam­knąć pew­ne drzwi, gdy wiesz, że przez nie wieje tyl­ko wiatr. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 22:59

Ogar­nięty szałem na wi­dok os­tro sączące­go ciem­no czer­wo­nego płynu ze swoich nad­gar­stków, krzyczałem two­je imię i błagałem w myśli byś wrócił i znów mnie ura­tował.... opar­ty o kant wan­ny zwi­jając się w [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 22:58

Og­romny chaos otoczył nas wszys­tkich. Są pieniądze, zaz­drość, po­kusa, szpan, wy­korzys­ta­ni ludzie... Nie ma za to miłości, przy­jaźni, a może już nieba­wem wciągniemy się tak, że zos­ta­niemy sa­mi, bo nie będziemy pot­ra­fili się już na­wet kolegować... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:54

Nie kłam mi, że kochasz.
Gdy­by tak było, czułabym to.
A nie czuję. 

myśl • dzisiaj, 22:53

"O ludziach ogólnie"

Gdy śpię śnię,
a gdy się budzę widzę realia.
Wy­marzo­na bajka,
której wkrótce nie mianu­je ja­ko anomalia.
My, ludzie, za­myka­my umysł - 
plącze­my go w sidła.
Przygnębiają nas tłumy,
Od­pa­lamy swąd trujące­go kadzidła.
Na­zywa­my to życiem,
choć tkwi­my w zamknięciu...
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Proust

Autorzy na literę
O P Q