Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­siada­nie pieniędzy jest lep­sze od ich bra­ku, przy­naj­mniej z po­wodów finansowych.

Mo­ney is bet­ter than po­ver­ty, if on­ly for fi­nan­cial reasons. (ang.) 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 119 fiszek

Jest wiele po­wodów by iść, a wys­tar­czy je­den aby stanąć. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • wczoraj, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Iskra

Mówi­li mi- świat to chrust
suche gałęzie
sta­re, po­wykręca­ne, połamane
wys­chłe z bra­ku miłości
czy może ambicji
mogą gnić
lub spłonąć i raz cie­szyć oko
lecz ja 
nie chciałam być iskrą 

wiersz • dzisiaj, 15:27

Człowiek przed którym nie wstydzę się swoich myśli codzien­nie widzi mnie ,,nago"... 

myśl • dzisiaj, 15:26

Życiowy nieudacznik to adop­to­wane dziec­ko tok­syczne­go związku po­kory z wiarą 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 15:24

Szczęście to je­dyna rzecz która się mnoży, jeśli się ją dzieli. 

myśl • dzisiaj, 15:23

Miłość ciągnie do siebie

Naj­ważniej­sze to się przełamać
W le­wo
na skos
i do góry
Je­dyne co może nas zniszczyć przed poz­na­niem się to cho­re wyobrażenia. 

wiersz • dzisiaj, 15:05

Jes­teś naczy­niem gli­nianym, kształto­wanym przez szor­stkie ręce życia 

aforyzm • dzisiaj, 14:53

* * *

szczęściem nazywam
każdy twój uśmiech
każdy dzień gdy mam cię obok
każdą chwilę
którą dzielę z tobą

szczęściem jest każdy powrót do domu
w którym na mnie czekasz

bez ciebie
nie chcę żyć
i od życia uciekam
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 14:04

***

Za ok­nem śnieg płonie
A On śpi
W da­lekim miej­scu
W in­nym do­mu
Oby słod­ko na pew­no słod­ko
W pus­tym do­mu
Wy­ciągam so­bie sznur­ki z oczo­dołów
A na nich oczy białe
Jak ko­rali­ki paciorki
Różańca z kości
Wys­chną muszą do rana
Ani On ani kto inny
Nie zobaczy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kierkegaard

Autorzy na literę
J K L