Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Krop­la w morzu pot­rzeb może kiedyś być na ty­le is­totna, że będziesz jej szu­kał w sto­gu siana… 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 104 fiszki • 3 sierpnia 2010, 14:57

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gdy mówi mądry, głupi szu­ka źródła hałasu. 

myśl • dzisiaj, 23:20

nie ig­no­ruj ser­ca, gdy się cze­goś do­maga i każe Ci cze­kać ,nie pozwól by coś Cię omi­neło ,gdy już się doczekasz 

myśl • dzisiaj, 23:08

Mo­je szczęście, nasz problem. 

myśl • dzisiaj, 23:01

kochać nie znaczy mówić kochać znaczy czuć 

myśl • dzisiaj, 22:43

...

Od­na­lazłam Cię w wierszach
Tych ser­cem pisanych
Każde słowo mo­jej duszy bliskie
Zab­rałeś w podróż
Po za­kamar­kach swoich uczuć
Które nie znały światła dziennego
Na­malo­wałam dom oczy­ma wyobraźni
Nie ten z murów zbudowany
Lecz z blis­kości i po­rozu­mienia dusz
Czy widzisz go kochanie?

Dedykowane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:35

Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej.
Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo.
Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się .. czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : -
Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja 
Kocham Cie 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:26

Praw­dzie na­leży dać dojść do głosu
To na gówno prawdę
I półprawdę sposób. 

myśl • dzisiaj, 22:26

*

To nie jest to, cze­go się spodziewałam.
Nie dzieje się to, co myślałam.
Sko­ro mówią, że miłość jest za dar­mo, to dlacze­go ty­le kosztuje?
To zdarza się zbyt często.
Muszę nau­czyć się przez­wy­ciężać słabości. 

wiersz • dzisiaj, 21:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Einstein

Autorzy na literę
D E F