Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Jeżeli na początku był chaos, to znaczy, że początek trwa nadal. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek • wczoraj, 11:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Siła jest w nas, tyl­ko nie zaw­sze ją widzimy.

Umiesz liczyć? Licz na siebie!
by ? 

myśl • dzisiaj, 22:56

***

Dzień się budzi,
wraz z nim za­nika magia
to, co było w ciemności,
przy zam­kniętych powiekach,
rzeczy­wis­tość wyobraźni
odchodzi...
Jak wam­pir cho­wam się,
w ko­konie włas­nych wspomnień,
przed codzien­nością,
masochizm? 

wiersz • dzisiaj, 22:51

Spóźnieni na włas­ne szczęście, po­ganiają cudze szanse. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:44

Chy­ba nikt nie od­bie­rze człowieko­wi te­go co przeżył na stu­diach :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:30

Podziękuję Ci za te łzy, bo były praw­dzi­we. Dla ta­kich chwil war­to żyć... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:10

tyl­ko ten, co pot­ra­fi spa­lić mos­ty jest też w sta­nie zauważyć w so­bie miej­sce na nową budowlę 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 22:07

TYL­KO WIEL­CY, POT­RA­FIĄ SIĘ PO­NIŻYĆ, A MA­LI? NO CÓŻ... 

myśl • dzisiaj, 22:00

Małe po­zor­nie nic nie znaczące kro­ki,często oka­zują się de­cydujący­mi. Uważaj gdzie sta­wiasz no­gi- wy­bieraj mądrze :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

de Mello

Autorzy na literę
Ł M N