Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 141 fiszek

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 209 fiszek • 9 marca 2011, 00:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

I tak skom­le ateizm
gniecie włas­ne rac­je
nauko­we fakty
bez ducha praw­dy
ut­rwa­lane na tablicach
fej­sa i toalet ścianach

człowiek bys­trym tworem
więc się pew­nie uczy
dob­rze że nie tworzy
świata na nowo

ateis­ta syzyf
zma­ga się i stara
a nig­dzie nie dociera 

wiersz • dzisiaj, 23:43

śmiała się biegnąc pośród kwiatów
w ciepłym blas­ku wiosen­ne­go słońca
a on go­nił ją nieśpie­sznie i czas zatrzymywał

wie­działa że pat­rzy i zwol­niła kroku
czuła jak wzro­kiem pożera zgrab­ne ruchy
chwy­cił jej dłoń
objął tu­lił całował...

trzask drzwi uciął film kolorowy
w głowie wyjątko­wej dziewczyny
przy­bitej do łóżka...
 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 23:23

opiekun

gdy­by świat liczył noce
byłabym jedną z tych niezam­kniętych powiek
o których pisze się wier­sze dzieciom
na dob­ra­noc
i czu­wa nad snem

a ra­no zbudzić delikatnie
jak piórkiem po nadgarstku
i szepnąć że już późno i czu­wać
nig­dy nie przerywając

bo kiedyś
jak umrę
będę Aniołem
co nie za­myka powiek 

wiersz • dzisiaj, 23:11

Twój ślad...

To TY , to ja...
A to Twój ślad
py­tasz po czym
Od­po­wiadam przez łzy
że po tym co zro­biłeś mi...
Ser­ce py­tasz gdzie je mam?
a ja zak­ry­wam wte­dy twarz
byś nie widział jak jest
ile w oczach jest
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:59

Nie puszcze Two­jej ręki w Trud­nych chwi­lach, be­de stał obok, przy Tobie. 

myśl • dzisiaj, 22:51

Homo homini lamus .

Był raz so­bie człowiek , żart bo­ga ta­ki .
Miał ni­by zac­ne po­wołanie w głowie , a skończył widząc aniel­skie ma­jaki .
Miecz og­nisty jak mor­derca kac bez­li­tos­ny , pew­nie bo su­mienie za Lilith [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 22:29

Wiem jak się czu­jesz, wiem jak to jest przeżyć każdy dzień w sa­mot­ności , z da­la od bliskich.
Wiem jak to jest cier­pieć z po­wodu bra­ku zro­zumienia,wspar­cia, bo ja codzien­nie szu­kam wśród tłumu [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 22:16

(Dzisiaj trochę nietypowo) Wpis 11

Prysznic wzięty tre­ning wy­kona­ny ;) Po­goda jest pas­kudna. Wieje pa­da, a jak­by jeszcze te­go było mało, to jest jeszcze deszcz ze śniegiem. Czy to mi przeszkadzało w wy­kona­niu ćwiczeń ? Nieee :D [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myśliwski

Autorzy na literę
Ł M N