Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W dwóch przy­pad­kach ludzie ab­so­lut­nie nie wierzą żad­nym tłumacze­niom. Gdy mężczyz­na wy­jaśnia, skąd ma pod­bi­te oko, a ko­bieta… no­we futro. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Są ko­biety, którym wszys­tko wy­pada, a zwłaszcza język. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 164 fiszki • 27 stycznia 2013, 18:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Poczułem się wol­ny, gdy spoj­rzałem śmier­ci w oczy...
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 23:16

MAMO

dziękuję ci że jestem
nie słyszałem two­jego krzyku
ale wiem że bar­dzo bolało
dałaś mi cząstkę siebie
ra­zem z życiem.
na zawsze

do­ceniam to
szczególnie dziś
gdy jes­teś na wzgórzach
niebies­kich od bożej miłości
wiem że stamtąd
wciąż pat­rzysz na mnie

tak bar­dzo mi ciebie brakuje
i bi­cia serca
które­go już nie usłyszę
marzę
że jeszcze mnie przytulisz
gdy tyl­ko się spotkamy

kocham cię mamo

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 23:06

Sztu­ka w ko­lory i chorągiewki.

Nie rozróżniasz ko­lorów, jes­teś dal­to­nistą.
No, ale gdy roz­pozna­jesz wszys­tkie kolory?
hm... jes­teś rasistą. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:03

Jak to tak...

od zaw­sze kochałam
za­kochałam się raz i już nie przestałam
miłość jest moim silikonem
wy­pełnia ubyt­ki w mo­jej głowie
da­je mi siedem­naście gram ekscytacji
ki­log­ram spokoju
wy­mie­sza­nego z niemyśleniem
i nie chwianie się życia
pos­ta­wione­go na połowie paczki zapałek
za­kocha­nie jest moim rusztowaniem
jak to tak
ro­zeb­rać się przed samą sobą
wstydzę się

żyć bez miłości 

erotyk • dzisiaj, 22:46

W kościele Bo­ga nie znaj­dziesz, jeśli nie od­szu­kasz Go naj­pierw w swoim sercu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:45

Nie budźmy

marze­nia pachną bzem
grając dys­kret­nie melodie
ut­ka­ne z prag­nień serc

dni głośne a my ci­si
i szept się cza­sem wyrwie
gdy niebo mil­czy słuchając

czuwamy

a nasze lęki śpią
w prze­ciągach przedsionków 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:41

Abor­cja - odeb­ra­nie naj­piękniej­sze­go da­ru w imię włas­ne­go dob­ra i nie zdol­ność do miłości rodzi­ciel­skiej, pop­rta niesa­mowi­tym egoiz­mem i zdesperowaniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:35

List do matki

Kiedy jes­teś smutna
gdy łzy płyną Ci po policzku
ser­ce mo­je pęka
bo nie mogę cię dosięgnąć.

Nie ma mnie już przy Tobie
nie mogę Cię przytulić
tęsknię za twoimi ramionami
za tam­ty­mi chwi­lami .

Za la­tami kiedy mnie strofowałaś
kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U