Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

O kol­cu osiero­cenia: Do­rosły za­bity w dzieciństwie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Alpinista:
Naj­wyżej pójdę na tam­ten świat... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 32 fiszki • 3 czerwca 2014, 07:53

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ból psychiczny za­mienia się w ból fi­zyczny. Nie wie­działam że tak się da. 

myśl • dzisiaj, 23:54

Każdy ma ro­zum, nie każdy na swoim miejscu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:46

Uwiel­biam sta­re opo­wieści, tra­dyc­je i zwycza­je.
Kocham Pol­skę lecz niena­widzę ludzi,
którzy w niej mieszkają. 

myśl • dzisiaj, 23:08

Życie jest jak je­sien­na po­goda. Chmu­ry i deszcz i tyl­ko cza­sem wyj­dzie słońce, dające nadzieję, że kiedyś wróci lato. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 23:01

smut­ne są zmiany w życiu, które wy­muszają za­kup ciep­lej­szej kołdry... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 22:50

nie umiem oderwać od Ciebie serca

i żeby było tak
jak się pisze
w księżycem zmąco­nych wersach
co jeszcze roz­dra­pują sen

na skruszo­nych krańcach spojrzeń

choć chciałoby się
dać im więcej
niż nie-swój zachwyt
roz­snu­ty czyimś wzrokiem
nad tą jedną nieobecnością

dla której wciąż szu­ka się słów_______________________________________________________________
A. - za to, że ob­my­wa mnie z te­go, co ludzkie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:48

His­to­ria świata nie wszys­tkie po­mieści nazwiska. 

myśl • dzisiaj, 22:44

tak nap­rawdę słowa ma­ja znacze­nie czy nie?
nie chce tu od­po­wie­dzi pośred­niej. liczę bar­dziej na kon­kret­ne do­sad­ne nie lub oczy­wis­te i pew­ne tak.
są oso­by, a raczej ca­la ich rzesza która myśli, ze maja, [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 22:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mandela

Autorzy na literę
Ł M N