Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Książki to je­dyny ra­tunek, żeby człowiek nie za­pom­niał, że jest człowiekiem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 26 fiszek

Spra­wiasz, że czuję się jak koło za­paso­we. Zaw­sze go­towy, lecz naj­częściej niepot­rzeb­ny. Wra­cam do łask, gdy po­wiet­rza ko­muś brak. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 161 fiszek • 9 maja 2010, 11:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

w objęciach

Na lewą stronę
zmysły prześcieradło odwróciły
Za­pachem ciał
do­tykiem trąciły
Otaczające rozkosze
znów podnoszę
Duszą i ciałem
obo­je nas siałem 

erotyk • dzisiaj, 09:06

Naj­większy sza­cunek na­leży się śmier­ci
tak na prawdę to tyl­ko ona gra z na­mi fer play do końca 

aforyzm • dzisiaj, 08:37

By­wasz przedłużeniem moich myśli...

Odtwórz
'cause eve­ryti­me you fall... I know why... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:30

Nie ma nic bar­dziej per­fidne­go, niż kradzież myśli. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:25

* * *

apo­ka­lip­tyczna żenada
zrzędzi pod nosem
roz­pacza nad swoim losem

krzyczy, wyśmiewa
bunt wśród komórek rozsiewa

włada pychą i spokojem
wie co je­go, a co twoje

jest świato­wym latarnikiem
a gdy trze­ba - komornikiem

lu­bi wi­no, dob­re fajki
wy­ciąga ha­racz z mat­czy­nej kufajki

ta­kie jest już jej życie
nie za­mie­szka nig­dy w Madrycie
błądzi gdzieś po pol­skich drogach
przy­po­mi­na o nałogach

więc uważaj, więc się streść
bo to może być twój teść 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:55

*

Po­jawiłaś się i za­pom­nieć nie da­jesz o sobie,

Próbuję przy­gasić ogień co mnie rozpala,

I choć wiem, że ktoś in­ny jest w Two­jej głowie,

To da­lej będę płonął, tyl­ko, że z dala. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:47

Nie sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga, bo stra­cisz wi­doki na przyszłość. 

aforyzm • dzisiaj, 06:40

Opowieść starca

Mam na imię....
Choć tak nap­rawdę to nie ma żad­ne­go znacze­nia. Jes­tem ni­kim a ta­kich jak ja jest za­pew­ne wielu. Po­zos­tanę więc dla Was anonimowy.
Jes­tem nies­pełna trzydzies­to­let­nim star­cem. Ste­ranym przez życie, zniszczonym [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 06:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q