Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Oprócz nadziei nie mam już nic. Czy to wys­tar­czy ? 

myśl • dzisiaj, 02:56

W wyob­raźni dzieje się najwięcej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:46

Z przy­jaciółmi trze­ba krótko , pew­nie i sta­now­czo... W prze­ciw­nym ra­zie zaczną gryźć po kostkach... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:40

W każdym zakłama­niu tkwi uczu­cie, nie kłamie prze­cież ktoś ko­mu nie za­leży. Gdy­by nie za­leżało to praw­da byłaby łat­wa, rzu­cona bez skru­pułów. Jak wiel­ka to naiwność? 

myśl • dzisiaj, 01:31

Z de­dykacją dla Jus­ty­ny K.

Ciesz się w życiu dro­biaz­ga­mi, po­nieważ które­goś dnia możesz spoj­rzeć za siebie i zo­baczyć, że były to rzeczy wielkie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:20

Co się zdarzyć może, to się zdarzy. Nie twórz przyszłości której nie pot­ra­fisz zaakceptować. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:06

Ilekroć...
Pat­rzę w twe oczy,
Tylekroć...
Duszę swą od­kry­wam na nowo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:55

Olśniło mnie...

Każdy człowiek ma adres.

To nas wszys­tkich łączy... codzien­nie cze­kamy na, lub prze­syłamy jakąś przesyłkę
Fir­my ku­rier­skie, na pew­no każdy z nas umie wy­mienić cho­ciżby trzy... prócz tej którą znają wszys­cy Poczty Polskiej.

Na­wet groby [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hitler

Autorzy na literę
G H I