Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nic tak nie sprzy­ja mądrej i rzeczo­wej dys­kusji jak at­mosfe­ra pieniądza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Twar­de dys­kusje po­dej­mują dwa rodza­je osób - pew­ne siebie, lub szu­kające potwierdzenia. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 110 fiszek • 15 kwietnia 2011, 13:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Le­piej kosztu­je się życie, ba­lan­sując na gra­nicy dob­re­go smaku. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:54

Naj­lepsi są ci, którzy pot­ra­fią dostrzec
ziar­no dob­ra, w tych z po­zoru najgorszych. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:45

Wiesz..Uważam , że zaw­sze ktoś jest nam z góry przy­pisa­ny ,gdzieś jest człowiek ideal­ny dla nas ..a tyl­ko czas jest wyz­naczni­kiem spot­ka­nia. Możemy się mi­jać , przechodzić obok siebie , sie­dzieć w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:41

W życiu równie is­totna jak praw­da jest od­ro­bina tajemnicy. 

myśl • dzisiaj, 18:35

mo­je życie nie war­te nic 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:24

Dzi­siaj był piękny dzień.
Dziękuję za Twój uśmiech.
Dziękuję za Two­je spojrzenie.
Zmieniłeś mój świat i mo­je życie.
Tyl­ko chodzi o to, że ta zmiana jest nieod­wra­cal­na. Ale Ty jeszcze nie masz tej świado­mości. Po­pełniłam wiele [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:24

co to ko­go ob­chodzi, jak ko­mu wychodzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:23

Mu­sisz uwie­rzyć, że to przej­dzie.. po­myśl o tym że jeszcze będziesz szczęśliwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:15

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D