Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W fil­mach występuję za dar­mo. Żądam na­tomiast po­kaźnej re­kom­pensa­ty za uciążli­wość by­cia gwiazdą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Czas jest je­dyną rzeczą, którą dos­ta­jemy za dar­mo, a jed­nocześnie taką, dzięki której możemy od­nieść ja­kikol­wiek zysk. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 86 fiszek • 12 listopada 2011, 01:42

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

W głębi ser­ca, na szczególnym miej­scu wy­tatuowałeś swoją obecność.
Każdy dzień z Tobą to powód by żyć .....
Twój głos stał się ulu­bioną piosenką, przy której wra­cają naj­piękniej­sze wspomnienia.
Ob­raz Twój zat­rzy­małam pod po­wieka­mi, gdzie nikt nie będzie w sta­nie mi go zmazać.
Już zaw­sze będziesz blis­ko .....

dedykowane. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 13:23

MOJA KLASA

Biorę do ręki fo­tog­ra­fie pożółkłe
przyglądam się twarzom od światła wyb­lakłym
myśla­mi pow­ra­cam do tam­tych lat
jakże piękny i no­wy był tam­ten świat

Zielo­na miłość rzu­cona w oceanów toń
pier­wszy po­całunek pierwszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 13:06

nieHAiKU

Mi­zer­na miłość -
Umiera, od jednego
Mar­ne­go słowa


Odtwórz 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:57

"Dziewiczy Rejs''

Siadła nad brze­giem jeziora
i pisała,
gdy świat do­piero swe po­wieki
unosił.
W miej­scu, które­mu swą
duszę oddała,
gdzie spokój w powietrzu
de­likat­nie się wznosił.
Duszą widziane co dla oczu
nieprzystępne,
li­lie kołysa­ne ryt­mem
wiatru.
Zmieniły ko­lor jej źre­nice
mętne,
gdy z przyrodą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:33

Stos Smutnych Zdarzeń

Co zro­bić, gdy smu­tek pu­ka do drzwi,
Bez­karnie zagląda przed odsłonięte okna?

W krainie wyśnionej za­nikają sny,
Za­miast nich, co noc po­jawia się twarz...bez oka.

Czuć to, cze­go oczy nie widzą,
Te rzeczy, przyk­ry­te to­nami kurzu.

One każdą ra­dość bez­czel­nie zniszczą,
I w czerń zmienią bar­wy różu.

Swy­mi kościs­ty­mi palcami,
Obejmą i za­cisną po­zytywkę marzeń.

I choć ni­by ich nie ma, pow­ra­cają nocami,
By wy­sypać z wo­ra stos smut­nych zdarzeń. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 12:16

***

Szu­kam Ciepła
Gdzieś odeszło

Przeszy­wa mnie chłód
Ser­ce się Kurczy,
kruszeje..

Znikąd Pomocy..

A wys­tar­czy jed­na dłoń
Jed­no ciepłe spojrzenie

By og­rzać Mo­je Lo­dowa­te serce

Weź Je w Dłonie
scho­waj, Ucałuj

Zno­wu za­bije mocniej
i Op­le­cie Cie swoim Blaskiem..

Nie chce czuć Już sa­mot­ności...

zostań..


Malusia_035 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:14

Jeśli ktoś przez całe życie miał rację, to pod ko­niec swe­go życia do­wie się, że cały świat był wro­go nas­ta­wiony do praw­domówcy, a prze­cież każdy sta­ra się mieć rację. 

myśl
zebrała 8 fiszek • dzisiaj, 12:06

Kul­tu­ra sek­sual­na sku­tecznie od­ciąga wzrok od reszty świata. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 12:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U