Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mam już swój wy­kopa­ny dół, swoją dep­resje, uro­jenia.
Ty­le po­wodów by przeżyć.
I umrzeć.
Dzień dob­ry i dobranoc. 

myśl • dzisiaj, 23:31

z tą myślą, zaj­dziesz wszędzie
z tamtą blisko
a z tą... nigdzie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 23:30

Jes­teś jak ta­tuaż zro­biony na mym sercu 

myśl • dzisiaj, 23:25

piękne to chwile
gdy w brzuchu motyle 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:58

My wszyscy prości ludzie

Jes­teśmy złożeni z różnych wy­cinków rzeczywistości
a stworze­ni z jed­ne­go mo­men­tu dwóch tchnień
pat­rzy­my, by widzieć
żeby słyszeć, ażeby czuć
aby żyć
każdą se­kundą, która przeminęła
a będzie wieczna

My prości
żyje­my nie czując radości,
nie szczęśli­wiąc się ze swo­jego życia,
miej­sca w którym jesteśmy
Cze­kamy na czas,
żeby zab­rał nam ko­lejną wskazówkę kończącego

My złożeni
Nie kończy­my się na płas­kiej Ziemi
Końcem nies­kończo­ność jest
i złożoność prostoty. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:49

przyjdź
chcę chłonąć Twój oddech
by za chwilę wy­puścić go ra­zem z resztka­mi wspomnień
przyjdź
bo za­pom­niałam jak sma­kuje po­całunek z miłości
przyjdź
bo nie wiem czy is­tnieję jeszcze w całości czy zos­tała ze mnie krop­la, ta która [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 22:45

'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości." Stephen King - Bezsenność
" jeszcze są Ci którzy nie mogą spać bo myślą o dru­giej oso­bie i Ci którzy śnią o tym co wy­darzyć się może" - Ja. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:28

Początek końca mojego życia

Budzo­na po no­cach bo ty niemogąc a raczej nie chcąc spać,oglądałes prog­ra­my o autach po por­no,mówiąc mi bym pat­rzyła wie­działam że i tak nic nie widze o drógiej w no­cy nie obchodzi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:27

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orzeszkowa

Autorzy na literę
N O P