Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 69 fiszek

Wyszedłem po an­giel­sku z tej znajomości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 14 fiszek • 7 października 2013, 12:51

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wolę mrok no­cy od światła dnia; wolę chłód zi­my od ciepła la­ta; wolę ciszę sa­mot­ności od gwa­ru tłumu.
Bo wte­dy czuję, że oso­by, które stra­ciłam są bliżej mnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:24

Poświęcaj i spędzaj swój czas tyl­ko z ty­mi, którzy lu­bią cię bezwarunkowo.
Nie mar­nuj go z ty­mi i na tych, którzy lu­bią cię tyl­ko wtedy,
gdy wa­run­ki są od­po­wied­nie dla nich samych... 

myśl • dzisiaj, 10:23

Zaz­wyczaj na rzad­kiej gle­bie piękny kwiat wyrasta. 

myśl • dzisiaj, 10:04

Każdy chcę być kocha­nym, a nie tyl­ko przytulanym
Przyk­ro pat­rzeć gdy pluszo­wy miś jest roześmiany. 

myśl • dzisiaj, 09:50

Gdy za bar­dzo się ot­wiera na świat i ludzi , po­tem dep­resja nas uwiera. 

myśl • dzisiaj, 09:41

Zaszedłwszy w Gościnę

Szedł przez deszcz i błoto
i wędrując godzi­nami zo­baczył w końcu
na ho­ryzon­cie światło bijące z okna
od­ległego jeszcze o ki­lometr domu.

Noc była to chłod­na, październikowa
i wiet­rzna bar­dzo, co ty­powe jest
dla owej po­ry roku.

Włóczęga przyśpieszył [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:55

Jedną ręką w grobie

Miłość nie istnieje
i mnie po­woli też już nie ma

jes­teśmy idealną parą
dla­tego się ulatniam. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 08:32

WANNA KRWI

De­nat w śniegu - krwa­we ciało,
woń śmier­ci w zim­nym powietrzu.
Kruk zaśpiewał dziś dla Ciebie,
mój kom­pan zwias­to­wał twój koniec.

Za­bić, lecz nie dla za­bawy -
prag­nienie uga­sić mordercze.
Krwa­wa kąpiel, brud­ne ciało.
Twa dusza w wan­nie krwi tonie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D