Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 119 fiszek

Ko­biety le­piej znoszą po­rażki, mężczyźni rozczarowania. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 128 fiszek • 27 lutego 2011, 10:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cze­mu, tak de­likat­na is­to­ta jaką jest ko­bieta, mu­si zno­sić ty­le cier­pień, za­dawa­nych przez mężczyznę ? 

myśl • dzisiaj, 19:57

Gorąc na lodówce.

Gdy zo­baczyłem Cię
Na lodówki boku
Uśmiech na ustach
Łza w moim oku

Dzień ciężki
Pot z czoła ciecze
Lecz obrazek
Na lodówce

I ser­ce się śmieje
I miłością, jak zarazek
Za­raża, lecz do­daje energii
Lodówka, ob­ra­zek i magnesik

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 19:48

* * *

kim jesteś
nocą czarną na­sycasz mnie
roz­wi­jasz po­wiet­rze tak by
wychodziła z niego treść
po kłębku


mi­jasz mnie
w swoim odzwierciedleniu
po­zos­taję na prze­ciw nicości
i w smutku

zbyt odważnie
w fałszu
stwarzam po­zory siebie
oniemiałej na Twoją i tyl­ko Twoją (je­dyną słuszną) - głębię 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:45

* * *

Po­cie­chy pożądane
scho­wane za drzewem,
a może dużym krzewem,
nie wiado­mo, schowane
po pros­tu, po co wiedzieć
i nig­dy się nie dowiedzieć,
po co żyć i nie wiedzieć,
czy wszys­tko się powiedzie
i czy się od­naj­dzie to,
co chcę żeby już było
i po­ciech nig­dy nie ubyło.
Do­syć cier­pienia wiel­kiego! Mego!
Bez uciech z za­bawy w chowanego...
Wyjdźcie! Pragnę was,
bo już nad­szedł mój czas. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:32

***

spoj­rze­niem
za­pisałam Ciebie
w dniach zagubionych
pi­janych
uliczkach pamięci
prze­ważnie ślepych

żal uk­ry­wa się pod po­wieką

Ty wciąż się tamtędy przechadzasz
sam
bo inaczej boli
i grasz. tyl­ko tak potrafisz

nie klaszczę

ten spek­takl już nie jest dla mnie... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:31

Przet­rwałam... twoją zdradę, upo­korze­nie, poczu­cie wi­ny i niena­wiść. Te­raz wiem, że nic mnie nie złamie i na­wet po tym mam w so­bie tą dziecięcą naiw­ność, że is­tnieją dob­rzy ludzie, że is­tnieje praw­dzi­wa, szcze­ra miłość. Dziś uśmie­cham się pat­rząc w lus­tro i dziękuję za ko­lejną lek­cję. Przetrwałam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:27

Pragnę dać To­bie wszys­tko co najlepsze.....
lecz....
mogę ofiaro­wać Ci .... Siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 19:13

Wierzę, że śmierć będzie naszym os­tatnim snem.
Nie snem z które­go się przebudzimy,
a snem którym zaśniemy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sapkowski

Autorzy na literę
R S Ś