Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ten, kto nie ma poczu­cia dos­ko­nałości, za­dowa­la się spo­kojną przeciętnością. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 53 fiszki

Bez­sku­tecznie sta­rasz się do­gonić wiatr,
spo­koj­nie, on kiedyś też ustanie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 73 fiszki • 18 maja 2010, 14:07

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ZAPOMNIANY

W straszli­wym mro­ku nocy
rodzi się czys­te zło.
Nieludzkie kreatury
odo­rem śmier­ci cuchnące.

Po­syłam je pośród ludzi,
jak cierń w piękne włosy wplatam.
O zmro­ku ma bes­tia się budzi
a imię je­go to Szatan.

Poczęty zos­tałem z grzechu,
zrodzo­ny w bólu ogromnym,
już ja­ko niemowlę przeklęty
i pędem do piekła wygnany.

Lecz choć wyście mnie przepędzili,
ja dzi­siaj do was powracam
i daw­no już zapomniany
ot­wieram dla was me bramy. 

wiersz • dzisiaj, 07:16

U ko­biety sa­mo ciało, to za mało. 

aforyzm • dzisiaj, 06:17

Twarzy można mieć wiele, zaś su­mienie tyl­ko jed­no ... 

aforyzm • dzisiaj, 06:03

Pieśń samobójcy

Nie płaczcie po mnie,
Gdy za­bie­rze mnie mrok,
Nie płaczcie po mnie,
Gdy zde­cyduję się na skok,
Nie płaczcie po mnie,
Gdy zwiąże się z wol­ny­mi gwiaz­da­mi,
Nie płaczcie po mnie,
Gdy otoczę się lotnymi [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:25

Wiśnie

Frag­ment 1

Usiadła koło us­chnięte­go drze­wa. Jej war­gi nie­chluj­nie obi­te czer­wienią skle­jały się, gdy ob­li­zywała je języ­kiem. Oczy jak­by zas­pa­ne, pok­ry­te de­likatną czer­nią szu­kały ja­kichkol­wiek ko­lorów. Dos­trzec można było różową trawę. Z daleka [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 03:45

Zdra­da jest dla ludzi słabych. 

myśl • dzisiaj, 03:15

Kiedy bi­jesz dru­giego człowieka, bi­jesz siebie, tyl­ko kiedy in­dziej. Kiedy dbasz o dru­giego człowieka dbasz o siebie tyl­ko kiedy indziej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 02:13

Umysłowo chory!!!

... tak jak wszys­cy pot­rze­buję ładu i spo­koju... pot­rze­buję za­sad, wzorców i auto­rytetów... jed­nak nie chcę te­go z auto­matu, z narzu­cone­gi i niez­ro­zumiałego na­kazu... chcę te­go z włas­nej, niep­rzy­muszo­nej wo­li... korzystać [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Houellebecq

Autorzy na literę
G H I