Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Zdębiałam od nad­miaru lipy... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 64 fiszki • 18 lutego 2012, 18:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

autposja

Czy wiesz jak to jest um­rzeć? Gnić od środ­ka i od wewnątrz.
Ro­baki wyżerają mo­je trze­wia,
pod paz­nokciami resztki Twe­go naskórka,
po­wieki i us­ta zszy­te, a pod ni­mi Two­je włosy.
Biała suk­nia, spo­wita, wstając [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 23:17

"Poemat nieskończony"

w przes­trze­ni
skończo­nej przyszłości
niedo­kończo­nych wspomnień
i uczuć niepełnych
w tęsknocie
nieznośnej
za światłem
For­my szukamy
w tym...
poema­cie nieskończonym 

wiersz • dzisiaj, 23:15

Tyl­ko nies­pełniona miłość jest ro­man­tyczna, tyl­ko ona po­zos­ta­je w naszych ser­cach wieczna...
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 23:12

Jut­ro jest jak dziś, dziś jest jak wczo­raj ... 

myśl • dzisiaj, 23:11

* * *

Jak śpiew ptaków ze wspom­nień,
wciąż niez­mien­ne i wytrwałe
prze­wod­niczki zatraconych
północ­ne­go nieba damy

Kocham gwiazdy... 

wiersz • dzisiaj, 23:09

* * *

Nicze­go nie była już tak pew­na, jej twarz nie pro­mieniała jak daw­niej, a zgar­biona syl­wetka ki­piała re­zyg­nacją. Wie­działa je­dynie, że wszys­tko się zmienia i nie może zat­rzy­mać nic dla siebie. Ta silna [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 22:47

czekanie

Ciągle cze­kać, bez­czyn­nie czekać
na słowa, jak le­ki kojące
na myśli, ok­rutnie bolące
po­mogą mi, będę uciekał.

Płacz, męka, tęsknota
już nie doświad­czą mnie,
rozbłysną ogromnie,
ot­warte te wrota.

Do raju,
ze szczęściem
żyć będę
w tym gaju. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:41

za kratami życia

wciąż uciekasz
sam przed sobą
w za­kamar­kach duszy
cho­wasz swo­je ja
przyob­le­kając maskę
uk­ry­wasz swoją twarz
by nikt nie widział
nie od­gadł te­go pragnienia
ciepła i zrozumienia
w głupim mniemaniu
że świat te­go nie zrozumie
kar­miony niena­wiścią
po­toka­mi krwi i strachem

wciąż uciekasz
wciąż

...uciekasz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gandhi

Autorzy na literę
F G H