Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Na każde­go przy­pada czas na cierpienie
Dzień, tydzień, miesiąc czy rok
jeszcze nie wiem gdzie Cie umieścić...
ale wiem ze kiedyś o To­bie zapomnę. 

myśl • dzisiaj, 15:03

Cza­sami lep­sza ulewa
niż brak choćby jed­nej kropli 

myśl • dzisiaj, 14:48

Łudziłam się mo­wiąc so­bie, że dam so­bie radę żyć z tą swiado­mością. Ko­go chcę oszu­kać? Siebie? Niewiem.. Ale już się pod­da­je. Brak sił na ko­lej­ne dni. Życiowe mot­to legło w gru­zach. Te­raz pragnę być nieśmier­telnie szczęśli­wa w tym in­nym świecie. 

myśl • dzisiaj, 14:43

Pier­wsze spot­ka­nie było tak niepo­zor­ne.
Zauroczo­na ofic­jalnie mu­zyką słuchałam w naj­większym sku­pieniu.
Chciałam po­dejść, lecz nie można tak najzwyczaj­niej w świecie spiąć się, by zro­bić coś ir­racjo­nal­ne­go.
Więc stałam. Cze­kałam. Pat­rzyłam z [...] — czytaj całość

anegdota • dzisiaj, 14:09

***

Zdro­wy mężczyz­na, piękny czwartek.
Cho­ciaż z przyszłości spoglądają raki.
Zdro­wy mężczyz­na. Wy­poczęty. Chociaż
nie spał tej no­cy. W ścianę patrzył,
jak­by chcąc ja­kiś ek­ran w ścianie umiejscowić.

On nie jest w miej­scu, w którym dzi­siaj miał być.
Patrzy [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:54

Miłość nie jest han­dlo­waniem tyl­ko słuźbą... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 13:43

Nie poz­wo­lić w żad­nym wy­pad­ku na wspom­nienia, wy­po­min­ki czy gorzkie żale. Nie prze­sadzać, nie jes­teśmy w Kościele. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 13:30

W przeddzień

Dziś słońce oświet­la ka­mieniem pok­ry­te postacie
Pa­mięć piętrzy przed­dzień porządków
Tych chwil ur­wa­nych tchnieniem ostatnim

Roz­wiane liście niczym płachta
Pok­ry­wają pożółkłe os­tatnie wspomnienia
Tych wszys­tkich których krok gdzieś za nami

Za­dumę przyb­liżamy o Nich wszystkich
Którym nie przyszło dumać
Tak jak nam dzi­siaj i za każdym ra­zem gdy światło pa­mięci stawiamy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H