Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje.

The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 88 fiszek

Prędzej dob­ry skrusze­je, niż złego licho weźmie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 31 fiszek • 5 lutego 2016, 01:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

La petite mort

za­bijając wno­sisz oczyszczenie
pat­rząc w góre
widzisz tyl­ko od­ległość od nieba do niepo­koju którym 
jesteś
by­lebyś tyl­ko nie zgu­bił kroków
z pra­cy do domu
by­lebyć tyl­ko nie przystanął
i by­leby nie zdzi­wił cię świat

masz prze­cież dni
już całkiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:13

danie

jak ci stanie
łyżka w zupie

nie grymaś
to znaczy
ugotowała

pier­wsze i drugie
dwa
w jednym
 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:05

Mój sekret

Jest moim naj­większym wrogiem
Ni­by każde­mu niezbędne
Uważam, że mnie niszczy
Nie jest pierwszorzędne


Cza­sem są ta­kie momenty
Kiedy mu ulegam
Wte­dy sięgam po pożywienie
Które­go się wystrzegam


Chwilę później
Już klęczę na łazien­ko­wej podłodze
I zwra­cając jedze­nie obiecuję
Że od jut­ra zno­wu się głodzę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:04

przy­jaźń dob­re­go człowieka to jak od­kry­cie skarbu 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 00:04

,,Wie­rzyłam kiedyś, że coś jest lep­sze niż nic
te­raz wiem, że cza­sami nic jest lepsze." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Spełnienie

Spi­jaj ze mnie krop­le rosy
Wy­liż mo­je mok­re włosy
Umyj mo­je słod­kie plecy
Daj mi klap­sa bo śpią dzieci.

Uwodż,cza­ruj i dogadzaj
Nie przes­ta­waj i wygładzaj
Rzuć na łoże białe czyste
Kochaj ciało me ogniste.

Lek­ko os­tro posuwiście
Czad nor­malnie zajebiście
Nie wy­rabiam wyposzczona
Wreszcie czuję się spełniona…

The­bes­tka­siaa 12.02.2016  

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:01

Do­rosłaś, kiedy wiesz ja­kie kro­ki trze­ba podjąć żeby było le­piej. Doj­rzałaś, kiedy je po­dej­mu­jesz, cho­ciaż wiesz, że będą boleć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:56

Przeżyj swój post,
By zagłodzić po­kusy złego!
Zaiste. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś