Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

By­wają no­ce tak pełne udręk, że na­zajut­rz na­leżałoby zmienić naz­wisko, bo nie jest się już tym sa­mym, co pierwej. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 66 fiszek

zdarzają się tak mroczne no­ce, że dzień wy­daje się wymysłem 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek • 16 sierpnia 2014, 20:40

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Budzę się i wiem jed­no... tyl­ko Ona ro­zumiała, że nikt nie zro­zumie moich koszmarów. 

myśl • dzisiaj, 03:49

Naczynie żalu.

Jej oczy
lśnią
w gra­nicach smutku

Prze­leje się krew
i wypełni
naczy­nie żalu

Prze­leje się krew
jak sza­la utrapień
pod szalą rozsądku
na dno upadnie

I rozsądzi o wieczności

Jej serce
drży
nie z zachwytu

Prze­leje się krew
na lewo
na prawo
w pośpiechu
nienad­chodzące­go ratunku

O! Wieczności...

Prze­lana krew
narzędziem zagłady
- smutku. 

wiersz • dzisiaj, 03:00

Jeśli nie mam być sobą, to kim mam być? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:09

nikt nie lu­bi tracić

w naszych zwątpieniach
nadzieję i miłość można zga­sić jak zapałkę.

ka­wałek życia cza­sami zas­mu­ca, wspomnienia
które po­win­ny milczeć.

w wy­mianie spoj­rzeń, złota wskazówka
i obec­ność z uśmie­chem. tak.
jes­teśmy so­bie blis­cy tam gdzie żal, gniew, wstyd, ból.

ciepłe dźwięki. ma­my tyl­ko ziarna
i własną kruchość.

M. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:32

W kocha­niu nad życie,
ni mniej, ni więcej niż szczyp­ta wyobraźni... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:01

Czytać walcem!

Raz dwa trzy - raz dwa trzy
Ona się nań patrzy
Raz dwa trzy - raz dwa trzy
Pop­ro­sić czy nie? (trzy)

Raz dwa trzy - raz dwa trzy
Co jeśli zobaczy
Raz dwa trzy - raz dwa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:53

nie umierajmy nieświadomi

jes­tem cieka­wy twoich spoj­rzeń z wczo­raj
tych niena­gan­nie skry­wa­nych przed światem
słów których nig­dy usłyszeć nie zdołam
myśli kreac­ji po­tar­ga­nej wiat­rem

stęsknionym wzro­kiem do­ty­kasz ob­razów
na­ma­lo­wa­nych czer­wienią je­sieni
pat­rząc bez­rad­nie w lus­tro bez wy­razu
wiesz że nie zdołasz nic [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:47

O tym, czy miłość dwoj­ga ludzi była "aż do śmier­ci", do­wiadu­jemy się do­piero z płyty nag­robko­wej obu partnerów. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Terakowska

Autorzy na literę
Ś T U