Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 95 fiszek

Można po­wie­dzieć ,że gdzieś głębo­ko wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi, lecz nasza in­ter­pre­tac­ja świata jest odmienna. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 100 fiszek • 21 maja 2011, 20:44

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kto się nie gnie, te­mu biednie. 

aforyzm • dzisiaj, 06:00

War­to posłuchać ciszy, żeby usłyszeć siebie. 

myśl • dzisiaj, 02:32

Człowiek od­kry­wa no­wego siebie każde­go dnia .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:28

życie

nie zaw­sze zachwyca
raz na górze cza­sem ku upadkowi

ważne wstać
nie poddawać

by­wają smut­ne dni
ale i ta­kie muszą być

naj­ważniej­sze
pogodzić

ten świat nies­podzian­ki miłe
też ofiaru­je

by­wa że za szczęście
dziękujesz


26.11.2014r.
 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 02:23

Prędkość Myśli.

Mi­liony światełek
- mi­liony świet­lnych lat

I jed­na myśl
gdzie chciałbym
właśnie teraz
być

Dro­ga dal­sza niż do gwiazd
a zja­wiam się
na każdy kap­rys serca

Czy mnie słyszysz?

Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:00

czasem tęsknię za samą sobą

Odtwórz

Pra­wie każda cząstka ele­men­tarna wszechświata ma swo­jego an­ty-od­po­wied­ni­ka. Ra­zem ze swoją an­tycząstką tworzą parę, są iden­tyczne, ale się nie to­lerują. Mówi się też, że cząstka i an­tycząstka są swoimi lus­trza­nymi od­bi­ciami. Jednak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:55

***

między kłamstwem
a tajemnicą
obsesją
a namiętnością
zauroczeniem
a miłością
między chwilą
a teraźniejszością

te dru­gie
ab­sorbują mnie
inaczej

na cienkiej
gra­nicy życia
różni­ce stanowią
oparcie...
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:41

Rozpływa się w rękach,
ta chwi­la, która chce być nie moją kobietą. 

aforyzm • dzisiaj, 01:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bonaparte

Autorzy na literę
A B C