Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Cza­sami o by­le cień,
człowiek ma żal do człowieka.
A życie jak cień ucieka. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Gdy prze­ras­ta nas życie, cho­wamy się w je­go cieniu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 48 fiszek • 1 września 2014, 23:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeżeli pot­ra­fisz w życiu od­czu­wać ból to nie jest z Tobą tak źle, naj­gor­sze co może człowieka to brak ja­kichkol­wiek emoc­ji. Co by Ciebie nie spot­kało to nie czu­jesz nic z te­go po­wodu. Z początku wy­daje się to być zba­wien­ne, bo nie czu­jesz bólu i chcesz w tym zos­tać, jed­nak po dłuższym cza­sie tra­cisz dusze... Po­woli to Ciebie zżera od środka. 

myśl • dzisiaj, 03:32

Nie wiem kim jes­teś, lecz wiem, że zasługu­jesz na, to abym spoj­rzał na świat twoimi oczy­ma . 
Odtwórz 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:38

Raz, ciach, bach...chuj ! 

myśl • dzisiaj, 00:25

Jes­tem jak ty­kająca bom­ba. Niewiado­mo kiedy i jak zaata­kuje mnie rak. 

myśl • dzisiaj, 00:24

Pieniądz ma swoją war­tość, lecz cza­sem jest mniej wart od cen­ne­go cza­su, dla­tego war­to spie­szyć się i można, ale z ostrożna. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:05

Jes­teś jak bu­tel­ka dob­re­go ru­mu dopóki nie wy­pije całej nie upi­je się Tobą naprawdę. 

myśl • dzisiaj, 00:02

Długie rozstanie
Na­mowy i roz­mo­wy -
Gry­mas na ustach 

haiku
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 23:49

Bywanie

Jak to by­wało
Przed tym co nastąpiło
Przed tym co zstąpiło
I pozostawiło?

Gdy wzrok Twój niepo­hamo­wany ba­dał twarz moją
Gdy prze­mykał po po­liczkach zaokrągleniu
Zos­ta­wiając czer­wieni blask wschodzący
Jak to by­wało
Gdy pop­rzez kos­my­ki krucze chowałeś
głowy [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 23:40

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lem

Autorzy na literę
K L Ł