Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 37 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 32 fiszki

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

UWIERZYŁEM

Mówiłaś mi kocham
Cu­dow­nie się żyło
Dziś się nie odzywasz
Jak­by mnie nie było

Mówiłaś, że będziesz
Szczęściem i nadzieją,
Ale już cię nie ma
Wspom­nienia się śmieją

Nie ma już niczego
Z te­go, co mi dałaś
Wie­rzyłem, że kochasz
Nies­te­ty kłamałaś

Kłamałaś mi za dnia
Kłamałaś i nocą
Uda­wałaś miłość
Tyl­ko nie wiem po co

Spoglądam przed siebie
Widzę mar­twe lustro
Miałem kiedyś szczęście
A te­raz jest pusto

Po­piół zos­tał tylko
Wy­gasło ognisko
Ból pier­si przygniata
Skończyło się wszystko

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:49

Moją naj­wiek­szą za­letą, a za­razem wadą jest to, że mam dob­re serce... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:15

Bóg zapłać

Grzeszymy
naiw­nie wierząc
że Bóg nam wybaczy

wy­syłając innych
do piekła 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:13

Wtu­lić się w ra­miona ser­ca gorącego
To marze­nie człeka ówczesnego,
lecz szu­kając pa­miętaj, iż trze­ba i in­nych obdarzyć,
na życiowej sza­li dozę em­pa­tii wyważyć... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 21:11

Z bo­giem jest tak, że można dla niego umierać całe życie i po śmier­ci go nie spotkać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:08

Gasnący płomień
ser­ce kochające
ku próżni zmierza 

haiku • dzisiaj, 21:05

Ciężar dob­ra tar­ga­ny przez życie,
z każdym pot­knięciem, roz­sy­puje się u cudzych stóp. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:01

Nie rób z og­nia wo­dy, bo się możesz sparzyć... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Morrison

Autorzy na literę
Ł M N