Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Do­rośli nig­dy nie pot­ra­fią zro­zumieć. A dzieci bar­dzo męczy ko­nie­czność stałego objaśniania. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

... wiecie dlacze­go mądrość szep­tem mówi ?... bo zmęczo­na myśle­niem - bez­myślność tak nie męczy 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 133 fiszki • 22 kwietnia 2011, 00:00

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pro­mieniem słońca ot­wieram dzień , upa­jam się za­pacha­mi kwitnących kwiatów .
Na­sycam mo­je zmysły dźwięka­mi nas­tro­jowej mu­zyki i czuję ,że ŻYJĘ ! 

myśl • dzisiaj, 08:06

Tęsknota

Dłonie do dłoni
i co­raz bliżej
Już do­tyk ciała
bliżej i niżej

Kur­ty­na z włosów
za­pach słodkości
Oczy twe błądzą
pełne radości

I us­ta do ust
ciepłe, wilgotne
Miękkie, cudowne
i ta­kie pogodne

Błądzą, szukają
zna­leźć nie mogą
Język gorący
już spie­szy z pomocą

Sznur­ki, za­pięcia
gu­ziki i szlufki
Świat się zatrzymał
ten nasz malutki

I nie ma Ciebie
a wszys­tko to było
Snem, urojeniem
z tęskno­ty za chwilą 

wiersz • dzisiaj, 07:59

No­wy dzień, przy­nosi także no­we złudzenia. 

aforyzm • dzisiaj, 06:03

Falowanie w naturze

Gdy emoc­je cię na­padną, wykąp się w nich dob­rze, jak w żółci
Graj głośno mu­zykę, roz­pal ognisko
Gdy is­kry w około tańczą, stój, nie opieraj się
Prze­lej swoją prawdę w rzeczywistość
Płaszcz przyk­ry­je wszys­tkie cienie
Odejdź gdy poczu­jesz wol­ność i za­bierz mnie 

wiersz • dzisiaj, 02:47

Mój Wszechświat ma Jego imię

Ideal­na kon­ste­lac­ja piep­rzyków na Je­go brzuchu. Mo­je ciepłe niebo i gwiaz­dy, które głaszczę w słod­kiej nieświado­mości is­tniejących ga­lak­tyk.

Kiedy od­jeżdża, szu­kam Je­go śladów.

Ludziom na uli­cy bra­kuje małej bliz­ny nad okiem.
Ludziom na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:25

***

Choćbyś za wszys­tkie ciężkie pieniądze
Wy­wal­czył morza wysp, wyr­wał słońce,
By cały świat splen­do­ru zazdrościł:
Nie ku­pisz miłości.

Choćbyś każdy dzień zat­kał robotą,
Podróżami, chwi­lową pieszczotą,
Uto­piony w sa­tyno­wym złocie:
Uleg­niesz tęsknocie.

Choćbyś prze­cinał spor­to­wym autem
Europę – między rautem [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:05

Niez­de­cydo­wanie wpro­wadza nijakość 

aforyzm • dzisiaj, 00:31

Ko­ziorożec cyk­licznie pat­rzy spo­de łba, resztę światłem ole­wa ... 

myśl • dzisiaj, 00:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lagerlöf

Autorzy na literę
K L Ł