Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 61 fiszek

Dla zgrab­nych nóg nis­ki jest każdy próg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • wczoraj, 10:23

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Oto…czony

Z chi­rur­giczną precyzją
wciąż duszę kaleczy
przez szkiełko patrząc
(miast oko)

Gdziekol­wiek zajdzie
tam bom­by zrzuca
choć la­tać potrafi
(wysoko)

Za­miast gwiazd sięgać
zwias­tu­nem być życia
w śmier­ci się pławi
(głęboko)

Lecz nie ma innego
stworze­nia na ziemi
co w miłość obleka
(jak w kokon)

„oto człowiek”

Odys, grudzień 2014
https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/07/30/oto-czony/ 

wiersz • dzisiaj, 16:55

" Na ko­niec gry, król i pionek lądują w tym sa­mym pu­dełku. " 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 16:53

Je­dynie miłość da­je pełną gwa­ran­cję osiągnięcia za­mie­rzo­nych celów związa­nych ze szczyt­nym ideałem niesienia dobra. 

myśl • dzisiaj, 16:52

Psimiętka

Jed­ne­go dnia w drodze do pra­cy spo­ty­kam człowieka z psem i miło nam się roz­ma­wia. Następne­go dnia spo­ty­kam te­go sa­me­go człowieka bez psa i ten sam człowiek jest nie do poznania. 

dziennik • dzisiaj, 16:44

do szczęścia jest naj­bar­dziej człowieko­wi pot­rzeb­ny dru­gi człowiek. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 16:31

"Nie otwierać okien"

duszno
par­ność deszczu
dławi szyby

świat jest skażony
jeśli ot­worzę okno
upuszczę trochę bezpieczeństwa
na rzecz odo­ru nienawiści
i bezprawia

wlecą dzi­kie stada
bez­ce­lowych głosów
brzęcze­niem roz­siadając się we framugach

zlecą się jak epidemia
psie trwo­gi złożone na piśmie
trująca biel chmur
ob­ry­suje mi twarz
zas­tygłą w grymasie
i ob­ce tra­gedie przemówią
pośród czte­rech ścian samotności

ob­darta z włas­nych myśli
za­cis­kam puls w nadgarstkach
krzyczą we mnie ob­ce głosy
pe­net­rują doszczętnie i za­lewają jadem 

wiersz • dzisiaj, 16:23

...że to całe rujnowanie

..że to całe ruj­no­wanie mu­si mieć pos­mak rdza­wej wichury.
Cier­pię, pew­nie, że cier­pię, os­tatni raz to ro­bię - cier­pię na ten
ogólny, men­talny, za­korze­niony w każdym człowieku syndrom
sztokhol­mski. Na man­trę, którą jest psychiczna konstrukcja, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:19

...

Bóg stworzył człowieka na swo­je podobieństwo
Dał Bóg człowieko­wi ciało
By mogło się człowieko­wi wy­dawać, że nad nim panuje
A ser­ce milknie

I Bóg powiedział:
"Raz dwa trzy
Dzi­siaj um­rzesz ty"

Na ciało składają się ręce
By w razie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 15:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cioran

Autorzy na literę
B C D