Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje.

The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.) 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 98 fiszek

Prędzej dob­ry skrusze­je, niż złego licho weźmie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 36 fiszek • 5 lutego 2016, 01:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bóg, które­go nie widzisz w dru­gim człowieku zaw­sze będzie za da­leko ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:27

Suk­ces to przy­jaciel wielu, po­rażka to­warzyszy najlepszym. 

myśl • dzisiaj, 11:56

droga

w półmro­ku świtu
krawędzi nocy
upad­ka­mi znaczę
drogę znikąd
donikąd

pa­cior­ki różańca
stac­je męki
ko­lej­ne wersy
niez­mie­rzo­nej księgi

przys­tanki niewiary
złama­ne przysięgi
cicha modlitwa
głośne przekleństwa

tam
tam na rozstaju
chciałbym wrócić
bez sił
drogą śmierci
by żyć się nauczyć

od nowa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:44

PIOSENKA O RÓŻY

Dziś sława tym, co przeżyli,
dziś sal­wa te­mu, co zginął
na wrzo­sowis­kach jesiennych,
wśród białych brzóz pod Lenno.

Szli na­si oj­co­wie w ogień,
pod niebem roz­dartym burzą.
Krew pol­ska zak­witła znowu
czer­woną, gorącą różą.

Przez ogień szli żyw­cem ciałem,
z okopów w huczące pole.
Ci z krwi i kości swych ojców,
dziś ojców spełniają wolę.

Za Pol­skę pod ku­le poszli.
Nikt kul nie py­tał, kto umrze?
Pod­nieśmy z wrzo­sowych liści
krwi pol­skiej czer­woną różę.

® by Mrs Vercetti 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 11:35

Na ut­rzy­maniu ze słów nie brak­nie mi na siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:17

syn

I zno­wu się z sy­nem pokłóciłem
W do­mu złym gliną się zrobiłem
Bo żona to ten „dob­ry” człowiek
A mnie w su­mienie wbi­ja ćwiek
Do­syć te­go mam już na wieki , wieków
We mnie co­raz większe chmury [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 10:09

Ten świat nas od dziec­ka uczy, że nie ma:

Pieniędzy
miłości
Wiary

Za to są::

Chci­wość
słabość 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:09

ZOMBIE vs Kombi

Rob to jest de­beściak gość.
Na naz­wisko ma on Zombie.
A ty Grześku wsadź sę w zad
twe czter­dzies­to­lecie Kombi. 

wiersz • dzisiaj, 09:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Meyer

Autorzy na literę
Ł M N