Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nic tak nie sprzy­ja mądrej i rzeczo­wej dys­kusji jak at­mosfe­ra pieniądza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek

Twar­de dys­kusje po­dej­mują dwa rodza­je osób - pew­ne siebie, lub szu­kające potwierdzenia. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 103 fiszki • 15 kwietnia 2011, 13:50

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kres natchnień.

Kreśliłam myślami
na czys­tej kartce

his­to­rie o szczerej
i pięknej miłości

jed­nak na koniec
efekt był taki

iż biały arkusz
pozostał...

...pusty.
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:18

Po­pat­rz jak in­ni ro­bią to, w czym ty jes­teś dob­ry.
Zo­baczysz, że ro­bią to gorzej. 

myśl • dzisiaj, 00:40

Uwielbiam to czytać

"Właści­wie to ciągle za­dajesz mi to py­tanie..i chy­ba jeszcze Ci nie po­wie­działam te­go co chcesz usłyszeć, bo da­lej py­tasz. Nie wiem czy i te­raz tra­fię, bo nie mam da­ru pi­sania i mówienia [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 00:31

***

Przez ot­warte ra­miona wy­lewa się
Pus­tka
Wys­chły us­ta
Wyszły przez po­wieki ko­rali­ki naw­le­kane
Upadło roz­biło się o noc
Potłukłukło się w drob­ny mak
Jęk żal i nic nie słychać
Nie ma Cię i nie będzie
Wiem
Nie śpię nie chcę czekać
Za późno
Cze­kam i wiem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:22

sza­cunek się należy
przeciętnym 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:18

Jeśli Pan za­polu­je na mo­je pchły, to ja coś upo­luję dla Pa­na. (Fa­fik z Portalu) 

myśl • dzisiaj, 00:10

To co ma­my w rękach jest chwi­lowe. To co ma­my w ser­cu, zos­ta­nie tam na zawsze... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:03

Ja­ko MU­ZYK gry­wam w pokera. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 00:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ruíz Zafón

Autorzy na literę
Q R S