Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

To zu­pełnie zro­zumiałe, że dzieci nie ro­zumieją niektórych spraw, bo są zbyt skom­pli­kowa­ne. Niepojętym zaś jest to, że to, co dzieciom wy­daje się oczy­wis­te, do­rośli uz­nają za niemożli­we do zrealizowania. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • 26 lipca 2009, 18:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Życie... tak bar­dzo czułe, przez co tak bar­dzo smutne... 

myśl • dzisiaj, 10:08

" Płomienie "

W mro­ku sa­mot­nie siedząc
Wśród zgliszczy grzebiąc
Ciał za­ginionych to­warzyszy szukając
Lęku ni trwo­gi doznając
Po długich poszukiwaniach
Pełnych niekończące­go się gdybania
Nad włas­nym lo­sem zastanawiania
Męczących już doznaniach
Zna­lazłem zwęglo­ne ciało
Oba­wy od­czu­wając niemałe
Od­wróciłem je
I uj­rzałem cię...
 

wiersz • dzisiaj, 09:46

Miłość to wil­goć
to bagno
jeśli uda mi się nie wdepnąć w nią w dzień

wpa­da do mnie w nocy
jest twarda
miałam sen

obudziłam się ze łza­mi w oczach
i ze łza­mi w majtkach. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:37

Każda ko­bieta lek­kich obyczajów, może zos­tać kiedyś Pa­nią. Jed­nak nie każda Pa­ni zdol­na jest zos­tać tą pierwszą. 

myśl • dzisiaj, 09:12

* * *

Spoj­rze­nie wstecz w przeszłość
wspom­nienia ty­kają by­cia we dwoje
spoj­rze­nie nap­rzód w naszą samotność
nadzieja na lep­szy czas
jas­ny blask zapomnienia
a przed lus­trem...mo­ja smut­na twarz. 

wiersz • dzisiaj, 08:55

„Zwyk­le, za­nim życie wręczy nam swo­je naj­wspa­nial­sze pre­zen­ty, owi­ja je sta­ran­nie w naj­większe prze­ciw­ności losu” 

myśl • dzisiaj, 08:47

Jawą byłeś,może snem......
Może nocą,może dniem......
Lub pejzaża bar­wnym tłem?
Wyob­raznią duszy mej........ 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:18

American Soldier Henry

Hen­ry poszedł do piekła
z włas­nej wo­li, chciał te­go sam.
I do do­mu już nie wrócił,
swe życie za­kończył tam.

Od 'tak so­bie' stra­cił rozum
i przes­tało mu za­leżeć na czymkolwiek.
Swą rodzinę zostawił,
kiedy łzy wy­ciekały spod ich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

d'Arc

Autorzy na literę
C D E