Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­tem me­nadżerem włas­nej ra­dości :) 

myśl • dzisiaj, 10:13

Do­piero roz­dmucha­ny prob­lem, prob­le­mem się staje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 09:49

Jak często dni od­poczyn­ku są dniami zmęczenia. 

myśl • dzisiaj, 09:37

Często myślisz, że myślisz, ale też nie myślisz, że nie myślisz. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:04

Jeżeli w to­warzys­twie zmusza­ny jes­teś do te­go aby udo­wad­niać oczy­wis­tość
nie zmieniaj poglądów, nie opuszczaj rąk po pros­tu opuść towarzystwo 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:52

ptak, który nie la­ta może być wolny

in­spi­rac­ja: szczęśli­we ku­ry Ada­ma, z życze­niami niech się niosą :] 

aforyzm • dzisiaj, 08:22

W człowieku który ma marze­nia
nig­dy nie umiera nadzieja ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 07:41

CZĘSTO

Często myślę o przyszłości
Wbi­jam w głowę set­ki pytań
Szu­kam dróg przez świat nieznany
Szu­kam miej­sc i szu­kam twarzy

Często myślę o ciemności
O dniu, w którym myśl zamiera
Gdzie się spot­kam z przeznaczeniem?
Czy zro­zumiem czas i siebie?

Często bi­je się z myślami
Dzi­wią mnie ich kręte drogi
Wszak żem prze­cież jest szczęśliwy
A być może - są dlatego? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:06

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L