Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Życie - to woj­na i przys­ta­nek chwi­lowy w podróży. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 17 fiszek

Szcze­ra roz­mo­wa z bliską osobą - przys­tankiem, na którym wy­siada­my, z zatłoczo­nego po­ciągu, aby nab­rać po­wiet­rza w płuca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 86 fiszek • 27 lutego 2011, 00:05

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I tak odej­dziesz,wszys­cy odchodzą.† 

myśl • dzisiaj, 11:47

"Czy kocha się za nic?"

Nie mów mi, że kocha się za nic;
to wierut­ne kłam­stwo !
Są słowa, które pot­ra­fią ranić,
ska­zują ser­ce na wygnaństwo.
Prze­cież kocha się za wszys­tko - 
za uśmiech i dotyk.
Staję się utopistką,
nie straszne mi świata dziwoty.
Kocha się za troskę,
za obec­ność i czułość.
Za o miłości pogłoskę,
za chwil bujność.
Jeżeli to mówię,
to wiedz że nie kłamię.
Proszę Cię uwierz,
a miłości imienia nie splamię. 

wiersz • dzisiaj, 11:04

"Lep­sze już Małe Co Nieco, niż Wiel­kie Nic."
- Lesław Nowara 

aforyzm • dzisiaj, 11:03

My- niet­rwa­li, za­gubieni w jas­nym mro­ku codzienności.
My- naiw­ni, łaknący nieis­tniejącej już miłości.
My- zaszuf­ladko­wani, ob­rzu­cani ka­mien­ny­mi ste­reoty­pami.
My- ludzie, śle­pi i pogrążeni. Os­tatnim pod­ry­giem oka­leczo­nego ser­ca od­czu­wamy tęsknotę za
za tym co było... 

myśl • dzisiaj, 10:41

Burza

Dwa miesiące trwała na­wałni­ca (od „Bo­ra” do „Niedźwiadka”)

Choć wie­działy że zginą – szły do bo­ju „war­szaw­skie dzieci”.

Pat­rzył na rzeź „aliant” w mil­cze­niu skupiony,

jak to co zaczął brunatny…

wy­kańczał czerwony.

Odys – li­piec 2013
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2013/07/30/haiku-burza/ 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:28

Niektórzy idą na łat­wiznę...snują do­mysły...dro­ga donikąd.


20.09 2013r.
 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:22

Koniec?

Sub­telnym tańcem
Uwodziłam publiczność
Stąpając z no­gi na nogę
Wi­rując w powietrzu
Niczym brzo­zowy listek

Nag­le krzyk
Strach i łzy
Niebo czer­nią się zalało
Od­wie­czna wal­ka ze złem

Miecz w dłoń
La­ment i krzyk
Krew na twarzy

Błys­ka­wica prze­cięła niebo na wskroś
Ośle­piający blask
Zwa­lił z nóg
Za­parł dech

Krztusząc się strachem
Odchodzę
Bez pożegnania


Odtwórz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:18

są w głowie ta­kie fur­tki,
których le­piej nie otwierać
co gor­sza - są takie,
których zam­knąć nie potrafię
... 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 10:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Conrad

Autorzy na literę
B C D