Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 14 fiszek

Słowa cię wy­ciszą, jeśli im się zwierzysz. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek • przedwczoraj, 22:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

A to ci hołota, ta­ka bur­da . 

myśl • dzisiaj, 07:41

«Angelique»

Do Ciebie kreślę te miłos­ne słowa,
W moich myślach twe imię og­niem wiel­kim płonie;
Two­je ser­ce kocha­ne w mym ser­cu zachowam
I jak naj­droższy diament przed światem uchronię!
«For Angelique» 

erotyk • dzisiaj, 07:30

Kto wie­rzy w miłość swej myśli, niech będzie jej wierny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:22

Ta­ki urok życia i ta­ka natura,
że piękno po­siada na­wet kreatura...

Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 07:21

"Jeżeli zaczy­na Ci na kimś za­leżeć, le­piej od ra­zu strzel so­bie w łeb. Na pew­no będzie mniej bolało..." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:20

...

Po­gubiło się jed­no słowo
Wy­dało z siebie fałszy­wy ton
Wszys­tkie in­ne nag­le ucichły
To jed­no brzmiało jak dzwon
Niep­rze­myśla­ne zupełnie
Przy­pad­kiem się wyrwało
Zep­suło smak in­nych słów
Kro­pelką dzieg­ciu się stało 

wiersz • dzisiaj, 06:56

Wiele ser­ca, to i wiele wdzięczności. 

aforyzm • dzisiaj, 06:51

Podjęłam próbę ucieczki
w cza­sie mi nieznanym
by czas nie rządził mną
a ja cza­sem lu­bię zmiany... 

myśl • dzisiaj, 06:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saramago

Autorzy na literę
R S Ś