Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sa­mi dla siebie jes­teśmy naj­większą ta­jem­nicą i zagadką. 

myśl • dzisiaj, 14:03

sztuka to subiektywne medium. widzimy to, co chcemy widzieć.

Odtwórz

I znikła. Jak niewiele trze­ba, żeby zat­rzeć os­tatni ślad. Po­zos­tał je­dynie nu­mer pac­jenta, choć nikt ich prze­cież nie liczył. Spłonęła w ka­tato­nii myśli i dźwięków. Dob­rze, że nikt nie poz­wo­lił się jej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 13:47

"Prob­le­my al­bo sa­me się roz­wiązują al­bo rodzą ko­lej­ne, ale tak nap­rawdę my ludzie je tworzy­my i po­większa­my do niemożli­wych roz­miarów" Ale cóż czy ktoś kiedy­kol­wiek po­wie­dział że wszys­tko będzie pros­te? Nie. 

myśl • dzisiaj, 13:14

I nie myśl sobie, że to ironia losu!

Połknęłam siedem pi­gułek. Jedną na sen, drugą na skołata­ne ner­wy, następną aby za­pom­nieć, czwartą w ce­lach pro­filak­ty­ki, ko­lejną dla święte­go spo­koju, po­tem w imię zdra­dy, a siódmą, żeby to­warzyszył mi w tej [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 13:00

List do B ósmy

Miłości Zdrój 09.07.2014r.

Cześć!

Dziękuję za piękny opis Two­jego og­ro­du i dom­ku let­nisko­wego. No to jest wszys­tko o wiele bar­dziej uporządko­wane niż u mnie. Mnie po­rywają wszel­kie chaosy. Poz­wa­lam przy­rodzie na swo­bodę w [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 12:21

Mis­trzem jest ten kto szu­ka dyscypliny. 

aforyzm • dzisiaj, 12:18

Jak pos­kle­jam wszys­tkie ka­wałki wychodzi - kolaż.
Głowa bo­li ale można się przyzwyczaić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:58

Każdy mój upa­dek jest dla Ciebie piękny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szymborska

Autorzy na literę
R S Ś