Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 2 fiszki

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ma siły

Jak­bym nie chciała
Jak­bym się nie starała
Cały czas we mnie jest to
od cze­go uciekać miałam

Czai się chytrze
Cze­ka na moment
Łapie w objęcia
Cze­ka aż spłonę

Roz­trzas­ku­je kraty
szkla­ne oczy zabiera
pe­symis­tyczny wędrowiec
i de­mon cierpienia
od­pierać op­ty­mizm ma siły

I nie chcę się przyznać
że, choć uszczęśliwiona,
jes­tem niebezpiecznie
krawędzi zbliżona 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:36

Wyłado­wanie at­mosfe­ryczne ' czy­ni jut­ro lżej­szym , pioru­nem, znaczy się na­tychmiast ...

* in­spi­rowa­ne drugą stroną snu 

myśl • dzisiaj, 09:24

Two­je oczy błękitem
Two­je us­ta spowite
Two­je dłonie milczące
Two­je ser­ce błądzące
Tak jak mo­je umierające.. 

wiersz • dzisiaj, 09:11

pa­radok­salnie cza­sami coś cze­go nie zauważamy mu­si zniknąć aby to dostrzec 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:53

" Wol­ność nie zna kom­pro­misów, jest ab­so­lutem z definicji! 

myśl • dzisiaj, 08:44

Szczęście w związku nie jest skomplikowane,

za­leży tyl­ko od dwóch czynników:

1. Trze­ba zna­leźć właści­wa osobę.

2. Trze­ba być właściwą osobą. 

myśl • dzisiaj, 08:15

Nadzieja zaw­sze na­pełni ser­ce ra­dością i pokojem. 

myśl • dzisiaj, 07:45

Wielkie znaczenie

Przeznaczenie
to jest
jak znaj­dują cię słowa, sym­bo­le, obrazy

zaw­sze chciałam być częścią cze­goś wiel­kiego, ale to nie jest mecha­niczne jabłko. 

wiersz • dzisiaj, 07:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Flaubert

Autorzy na literę
E F G