Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

CZA­SEM O BY­LE CIEŃ
CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA,
A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 23 fiszki

Gdy prze­ras­ta nas życie, cho­wamy się w je­go cieniu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 53 fiszki • 1 września 2014, 23:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Żyć trze­ba umieć. Nie ważne jaką ścieżkę wy­bie­rzesz, nie ważne co ro­bisz, ważne jak so­bie z tym radzisz i czy jes­teś z te­go zadowolony. 

myśl • dzisiaj, 11:45

koncert życzeń

jes­tem ślep­cem - ty niemową
no i nie możesz mnie usłyszeć
ja do ciebie grom­ko krzyczę
ty - na mi­gi - grasz kon­cert życzeń 

wiersz • dzisiaj, 11:41

* * *

Płomienie świec rozświet­lają ciem­ność w po­koju jak gwiazdy
na­gie ciała skąpa­ne w ich blas­ku
płoną w og­niu namiętności.
Twój ciepły od­dech na karku,
de­likat­ne pocałunki,
nasze dłonie splecione
cichy szept...
Od­chy­lam głowę by dot­knąć us­ta­mi twych wil­gotnych warg,
zatracić [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 11:17

***

Two­je oczy tak pięknie
lśnią jak pier­wsze­go dnia,
gdy spot­kały się
Nasze spojrzenia...

By­liśmy młodzi
grzeszy­liśmy urodą
dziś już przy­było lat...

Lecz na­dal wspa­niale
z Tobą się czuję
ścis­kając Twoją spra­cowaną
dłoń...

Dla mnie miłość
ma Two­je imię
Aniele
bezskrzydły
mój... 

wiersz • dzisiaj, 11:02

Każda do­rosła ko­bieta jest zdol­na do urodze­nia włas­ne­go dziecka.

Zda­nie do­kończyła pop­rawnie "na­talia(_ups " - gra­tulu­je mądrości.
Nag­ro­dy mu­zycznej nie będzie - gdyż nie ma od­po­wied­niej mu­zyki, która mogłaby od­dać wagę myśli.
(może mu­zyk z bożej łas­ki skom­po­nuje coś w temacie?) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:50

GOŃ ZA MARZENIEM

Za­bijasz me marze­nia, nie ro­biąc wca­le wiele
Po­wiedz mi dziś szcerze, jak się czu­jesz w swoim ciele
Pod­da­jesz się bez wal­ki, mówiąc ser­cu memu
Że wszys­tko co ro­bię, jest dzi­siaj bez sensu
JA się nie poddaję, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:47

Trud­no op­rzeć się wyobraźni,
że już zaw­sze będziemy jej przejawem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:40

Bezgranicznie

Na bal­ko­nie siedzę, bez zabezpieczeń,
Na poręczy. No­gi bu­jane na wietrze,
Szu­kają sen­su. Nie czuję się bezpiecznie,
Ale czuję się bar­dzo dob­rze. Tak wiecznie.
Mo­je myśli, la­tają z wiat­rem, się bawią,
Ta­kie sza­lone.
I mnie na pro­gu drew­na zostawiają,
Ja ich nie gonię.

Nie od­ga­niam też czar­nych kruków,
Z czer­wo­nymi jak ogień oczami.
Amo­rek strze­lał do mnie z łuku,
I chy­bił. Tak też by­wa cza­sami.

Bo szczęście często chodzi parami,
A ja te­raz czuję się sam... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Salinger

Autorzy na literę
R S Ś