Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Między słowem a czy­nem jest jeszcze nieśmiałość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:02

aromat
pot­ra­fi oder­wać myśli
niczym prawoślaz
działa wykrztuśnie

suplementacja 

myśl • dzisiaj, 11:58

Pomarańczowe światło

par­kuję mój
po­marańczo­wo-rdza­wy samochód
pod niebies­kim napisem
dzień był długi

jeszcze tyl­ko kil­ka kroków

dro­ga nie da­wała zbyt wiele wytchnienia
lecz po­kazała mi wszystko
ludzi, ich ra­dości, roz­pacz i cierpienie
ob­ra­zy scho­wane pod grubą war­stwą kurzu

jeszcze tyl­ko kil­ka kroków
za sobą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:20

Widzieć wszys­tko w oczach ko­goś kto nie widzi nic w twoich. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:03

Snob nie ma przy­jaciół. Ma tyl­ko dob­rych znajomych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 10:58

QUO VADIS?

"Quo va­dis?" to ty­tuł książki
i dla każde­go ważne pytanie.
Więc dokąd idziesz, człowieku,
nie zna­ny mi na­wet z imienia?
Dokąd idziesz pośród tłumu?
Za­daj so­bie trochę trudu
i od­po­wiedz - jeśli pot­ra­fisz -
na te dwa słowa: "Quo vadis?".
Może szu­kając odpowiedzi
od­naj­dziesz sens życia
za­gubiony w po­goni za...
Bar­dzo Ci te­go życzę,
kim­kolwiek jesteś
i cho­ciaż na­wet nie wiesz,
kim jes­tem ja... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:47

Toczy koła czas

Znów sierpień
Deszczem gwiazd się zaczyna
Z ko­ronką gór nad głową
Szu­kam pod sto­pami księżyca
Sreb­rny­mi od tęskno­ty rzęsami
Czar­ne myśli zaklinam
Może przyjdziesz
Z wiat­rem od morza
Słoneczny ze­gar zatrzymasz
I niebo z naszych stron
Ot­worzysz jak błyskawica 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 10:42

***

Pew­na roz­wyd­rzo­na pszczoła
była żwa­wa i wesoła.
Za­miast z wrzosów zbierać miód,
przeżywała przygód w bród.
Wykąpała się raz w wannie,
to znów siadła na brytfannie.
Urządziła straszną chryję
użad­liw­szy w ogon żmiję.
Tak się w końcu roz­wyd­rzyła,
że w ulu wszys­tkim rządziła.
Od królo­wej zaś żądała,
aby się z jej harców śmiała.
Ale przyszedł żartów kres,
gdy ją samą ug­ryzł giez. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P