Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Człowiek po­tyka się o kre­towis­ka, nie o góry. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

Naj­wspa­nial­sze szczy­ty to te, z których szczęśli­wie wra­camy do domu.. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 22 fiszki • wczoraj, 14:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

***

Po­woli za­mykam drzwi
Czuję się bezradna
Za­mykam oczy
Marzę o nad­chodzącym jutrze
Roz­myślam nad swą marną egzystencją
Ale czy ja w ogóle zasługuję na tą miłość?

Odurzające szczęście, lśniące jakże krótko
Światło wspom­nień zaślepia
Na chwilę świat rozjaśnia
Mar­ność życia
Po­woli ko­niec się zbliża
Zos­tałam sama

Żyjąc w cieniu bólu
Te wer­sy z każdą chwilą co­raz bar­dziej wy­pełnia cierpienie
Na­wet jeśli upadnę
Pod­niosę się, z liczny­mi ranami
Kryjąc łzy za uśmiechem
Wal­czę.

31.08.15 

wiersz • dzisiaj, 00:28

Gdy pot­rze­ba ko­goś kto po­cie­szy po­roz­ma­wia i zro­zumievuświada­miasz so­bie że tak nap­rawdę jes­teś sam 

myśl • dzisiaj, 00:22

Umiejętność korzys­ta­nia z doświad­czeń - przek­racza­nie mgiel­nej ściany.
Po­niekąd szczęście, ale i rozwaga.


K.Sz. 06.08.2015r. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:16

Żyłem tak, żeby nie ura­zić in­nych, zacząłem żyć tak, aby in­ni nie by­li urażeni. 

myśl • dzisiaj, 00:13

Ciem­ność wzbudza w nas lek przed zmorą, która is­tnieje w skrzy­piącym telewizorze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:04

Mo­je *ulu­bione życie widziałem pa­re ra­zy, w pa­ru fil­mach

W moim włas­nym: reżyser umarł, sta­tyści poucieka­li, a budżet "prze­piłem" sam.


* - wymarzone. 

myśl • dzisiaj, 00:02

Ja­ko PROS­TAK krzy­wo patrzę 

aforyzm • dzisiaj, 00:01

- Nie mam przyjaciół.
- To bo­les­ne odkrycie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P