Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

To zu­pełnie zro­zumiałe, że dzieci nie ro­zumieją niektórych spraw, bo są zbyt skom­pli­kowa­ne. Niepojętym zaś jest to, że to, co dzieciom wy­daje się oczy­wis­te, do­rośli uz­nają za niemożli­we do zrealizowania. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • 26 lipca 2009, 18:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

naj­wolniej idą ci, którzy wciąż mają nadzieję na powrót 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 04:08

Ale w pew­nym mo­men­cie,już nie da­jesz ra­dy,i wszys­tko jest rozpieprzone. 

myśl • dzisiaj, 03:16

Sta­ramy nie oglądać się za przeszłością ale i tak to jest dla nas jest nieunik­nione nie ważne jak moc­no byś my te­go chcieli ;( 

myśl • dzisiaj, 03:07

"Jeśli ktoś nie może znieść Ciebie jak jes­teś zły, to nie zasługuję na Ciebie wte­dy kiedy jes­teś naj­lep­szy :) " 

myśl • dzisiaj, 01:57

Uwie­rzyłem, że nasze marze­nia poz­wolą nam wzle­cieć po­nad chmu­ry- te­raz mam lęk wysokości. 

myśl • dzisiaj, 01:48

W każdym z was tkwi diabeł.
We mnie tkwią szczegóły. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:03

Co­raz bar­dziej staję się chłod­niej­sza i co­raz bar­dziej lek­ce­ważąca świat.Zam­knięta w so­bie ho­duję włas­ne piekło. Z roz­paczą uświada­miam so­bie, że wewnątrz mnie toczy się woj­na, woj­na między prag­nieniami i rozsądkiem. Zbyt oba­wiam się te­go, cze­go pragnę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:01

* * *

Nie pew­nym kro­kiem w noc
stąpam.
Sa­mot­ność sa­pie za uchem.
Ciężar zwie­szo­ny na szyi,
wspomnienia
Oczyszcze­nia prag­nie me serce,
nic więcej.
Nie być
Nie myśleć.
Zacząć dzień nowy
Z nadzieją. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Schmitt

Autorzy na literę
R S Ś