Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pożółkły listy
Us­chły już kwiaty ze słów
Nas­tała jesień 

haiku • dzisiaj, 06:37

Ten błądzi, co źle sądzi. 

aforyzm • dzisiaj, 06:22

+ Wizja Chaotycznego Koszmaru +

Pla­ga bydła,
dziec­ka krzywda,
z małych oczu leją się
wiel­kiej roz­paczy łzy.

Słod­kie ser­ce niewinne
krwa­wi, wyczu­wając wokół
szerzącą się epi­demię hołoty.

Pat­rz, tam pier­wszym boxem
aut­kiem swym śmiesznym,
w nim za­miast pa­liwa to piwo,
wy­jeżdża cham­ski dam­ski bokser,
jedzie wężykiem krzywo
a za [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:13

* IDEAŁ *

Twarz, oczy masz i włosy
na tym świecie najpiękniejsze,
zgrab­ne ciało
i jak te­go jeszcze mało było by
ory­ginalną osobowość.

Resztę życią pragnę spędzić z Tobą,
ukochaną mi osobą
i na zaw­sze aby tak zos­tało
wciąż pow­tarzać Ci...

Tyl­ko Ty... Tyl­ko Ty... Tyl­ko Ty...

* Dla J.M.* 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:33

W mym ser­cu jest dziura, lu­ka której nikt nie pot­ra­fi załatać. 

myśl • dzisiaj, 04:13

Myślałam, że jes­tem na ty­le sil­na, aby się nie roz­paść. Ty zaś miałeś do­pil­no­wać bym była twier­dzą, której nie zburzy żaden dźwig ciężkich i przyk­rych słów. 

myśl • dzisiaj, 03:05

Niczym dziec­ko, nie mogąc się docze­kać niespodzianki
Roz­twierając pa­pierek z cu­kier­kiem, niszcząc go szyb­ko

Sce­na w skle­pie z za­baw­ka­mi, gdy prag­niesz spraw­dzić każdą...

Gdy nie możesz się docze­kać jut­ra, gdy dzwo­nisz do ko­goś niespodziewanie [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 02:50

Po­każ mi swą dłoń,
a odejdę w zapomnienie. 

myśl • dzisiaj, 01:46

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pasternak

Autorzy na literę
O P Q