Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pamiętasz?
Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 166 fiszek

Słowa nie mają z tym nic do czynienia. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 4 fiszki • 23 września 2014, 02:29

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ko­lega chwa­li się mądra­li. :
- mo­ja ma­ma urodziła dziec­ko !
- dziew­czynkę ?
- nie !
- chłop­ca ?
- tak ! ale jak zgadłeś ? prze­cież ni­komu jeszcze o tym nie mówiłem ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:31

Do Heleny Wolińskiej

Get­to jak u Ka­cenel­so­na?
Spa­dające gwiaz­dy, " Ida " ona
Faj­ga Min­dla! pseudo­nim Lena
Pa­miętasz? Za­mor­do­wanym to bez znacze­nia!

Aniołowie szu­kają konduktu
Wschód słońca, Twój płomień świecy przysłonił
Przed ge­nerałem Ni­lem, baczność!
Pa­mięć to wciąż antysemityzm! 

fraszka • dzisiaj, 08:56

O dwóch nimfach które usiłowały ukraśc ksiezyc rękoma mitomana

Lo­jal­ne nie oby­cie już tyl­ko we wras­tającą spi­ralkę prze­toki może się za­mienić


Jed­na so­bie użyła na prze­toce mi­toma­nek od Ga­la , miała na imię po­mar­szczo­na  [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:57

Dys­cyplinę trze­ba cza­sem wpro­wadzać pasem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:22

Marzenia

Czy is­tnieje ja­kieś ma­giczne se­rum dzięki, które­mu jes­teśmy w sta­nie za­pom­nieć o wszys­tkich do­tychcza­sowych prob­le­mach, przeszłości, która wy­ryła w naszym życiu pe­wien szlak, który z biegiem cza­su się za­ciera, ale jed­nak wciąż [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 05:39

Oprócz wspom­nień zos­ta­wie po so­bie słowa i te­go w życiu jes­tem pewna... 

myśl • dzisiaj, 02:24

Przyszłość dziec­ka war­ta jest każde­go poświęcenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:20

Ja­ko WDECH jes­tem płytki 

aforyzm • dzisiaj, 01:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D