Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą karą dla kłam­cy jest nie to, że ktoś mu nie wie­rzy, ale to, że on sam nie pot­ra­fi uwie­rzyć nikomu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Nie na­zywaj uczci­wością strachu przed karą. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 44 fiszki • 15 czerwca 2010, 10:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

I ciągle mi brak
Części wspomnień
W których jesteś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 04:21

Cza­sami żeby iść do góry, trze­ba zejść w dół 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:25

Znie(waga)

W klat­ce siedzisz,
się nie chowasz,
zaś scho­wana jesteś.

Ktoś uwięził cię tam dawno,
ce­la po­jedyn­cza.

Tyl­ko kur­wa two­ja mać,
co ci życie spierdoliła,

będzie płakać po tej śmierci
którą sa­ma ci ziściła. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:54

Już sa­ma nie wiem... Czy mu­siałabym stanąć przed Tobą, tupnąć dziecin­nie nóżką i krzyknąć: "Ja is­tnieję!", żebyś w końcu zwrócił na mnie uwagę ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:47

Ni­by nic ta­kiego, ale zaw­sze kiedy daję ko­muś szansę,
przychodzisz do mnie we śnie, uśmie­chasz się, flirtujesz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:35

_________5/7/5_________

Ma­gia ma swój wzór
On w słowa wple­ciony jest
Przysłonięty mgłą

17.12.2014r.
 

haiku
zebrał 8 fiszek • dzisiaj, 00:11

„[...] trze­ba ob­sta­wiać naj­czar­niej­sze ze sce­nariu­szy, by być po­tem mi­le zas­koczo­nym czymś mniej pesymistycznym.”

______
Cy­tat z opo­wiada­nia własnego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 00:10

Grawitacja nie liczy kroków, ona jest stawia

Upa­damy, ok­ry­ci w grzechy jak skrzydła wiatru.
Niesieni w próżność, sy­cimy jej kształty,
będąc jej głodem, niena­syce­ni, skomlemy.

Ko­laż myśli ko­lido­wał ze szkłem emocji.
Po­pat­rz. "Prze­cież nic nie widać"
Tak rodzi się życie wol­ne od umysłu.

Usłysz. "Cisza". [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Márai

Autorzy na literę
Ł M N