Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Mi­liony marzą o nieśmier­telności, równocześnie nie wiedząc, co ze sobą zro­bić w deszczo­we nie­dziel­ne popołudnie. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 72 fiszki

Mo­je marze­nia zaw­sze się ko­muś spełniają. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • wczoraj, 12:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wiklinowy koszyk

Trud­no jest zagarnąć
wszys­tkie myśli
i up­chać je w wik­li­nowym koszyku,
z ja­kim chodzi się na targ
po świeże jaj­ka i ogórki.
Gdy tak so­bie myślę - już czuję,
jak skłębione myśli
wyśliz­gują się
między drob­ny­mi gałązkami
wikliny
i uciekają, go­niąc z wiatrem
po zatłoczo­nych ulicach.

(In­spi­rac­ja wczo­raj­szej lek­cji OPR, gdzie miałam przy­jem­ność zer­kać zza ok­na na targ) 

wiersz • dzisiaj, 18:56

Człowiek po­winien ot­wierać ra­miona wo­bec cier­pienia in­nych, za­miast je za­mykać, tuląc do siebie włas­ny ból. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 18:39

***

trzy­nas­tko­wicz zaw­sze wesoły
i z uśmie­chem pędzi do szkoły.
gdy trzy­nas­ty wy­pada w piątek,
zaw­sze liczy na parę piątek ! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 18:37

Ska­la nie ma znacze­nia, gdy w is­to­cie uzys­ku­jesz to samo. 

myśl • dzisiaj, 18:26

Świat prze­pełniony jest fałszy­wymi ludźmi(zna­jomy­mi), którzy próbują zniszczyć Two­je życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:24

Miłość, głup­stwo po­pełnione życiu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:04

Niektórzy mają tak głupio mądre py­tania, że win­ni je wpi­sać w CV ja­ko umiejętności 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:04

Zat­ra­ceni w codzien­ności za­pomi­namy o marzeniach 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 17:55

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coelho

Autorzy na literę
B C D