Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Niech ciepło sto­pi two­je ciało, aby two­ja dusza mogła płynąć wraz z rzeką cza­su" -Sol 

myśl • dzisiaj, 02:01

Uczu­cie kiedy masz przy so­bie osobę, którą kochasz jest nie do opi­sania... Ale uczu­cie, gdy tra­cisz tą osobę.. jest mi­lion ra­zy gor­sze. Dla­tego war­to cza­sem za­dać so­bie jed­no py­tanie przed zna­lezieniem tej "je­dynej", czy war­to cierpieć? 

myśl • dzisiaj, 01:26

Po­pełniłem w swoim życiu wiele błędów, ale os­tatni przes­ta­ne po­pełniać, gdy przes­ta­ne roz­pa­mięty­wać to co już nie istotne. 

myśl • dzisiaj, 00:59

dni stają się bar­dziej spokojne
a w moim ciele toczy się wojna
ser­ca z rozumem... 

myśl • dzisiaj, 00:36

Jes­tem tu­taj
I cze­kam ...
Aż z nieba spadniesz
Jak puszys­ty śnieg
W środ­ku la­ta ... 

myśl • dzisiaj, 00:29

Solitudo

Tym uczu­ciem dziś żyję
co spać mi nie pozwala
łza­mi oczy napełnia
trzy­ma w bólu falach

To ono spra­wia że serce
zwykłym sta­je się mięśniem
co mu­si bić na pokaz
bo wciąż ciała jest więźniem

Us­ta spie­rzchnąć zdążyły
bo brak duszy tej części
co ów mięsień żywiła
by do życia miał chęci

Po­zos­tało już tylko
ak­cepto­wać to brzemię
co dla mnie Bóg raptownie
zechciał zesłać na ziemięWi­taj po­now­nie, solitudo. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:27

Zarys postulatu na temat rozwoju, regresji oraz metamorfozy bytu ludzkiego, cz. I

I.

Naucz być sa­mot­ni­kiem, wpat­rzo­ny w lus­tra od­bi­jam chwi­lom towarzysza,
od ja­kości działania ważniej­sze wy­daje się lep­sze dla mnie sa­mego. Wzrost nie 
gra ro­li, jest na wpół suf­le­rem na wpół og­rodni­kiem, gdy w umyśle [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 00:22

To, co przy­ku­wa uwagę, czy­ni nieważkim, zwłaszcza, gdy myśl oko­pana wiedzą, głębię my­li z dołem; iluzja.

Jeśli nie pot­ra­fisz do cze­goś na­leżycie po­dejść, odejdź, za­nim się wyłożysz;
je­dy­nym, doz­wo­lo­nym spo­so­bem szy­der­stwa są mądrość i [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 00:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Woolf

Autorzy na literę
V W Y