Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

pier­wszy zapłakałem
tunel
płaczu spadam
nap­rawdę szko­da, że nie lu­bisz tu­lipanów
bo po­za ty­mi tu­lipa­nami
nie ma tu nic
na­wet
Nas 

wiersz • dzisiaj, 01:21

Marze­niom trze­ba po­magać. Te­raz wiem dlacze­go niektóre się nie spełniły. 

myśl • dzisiaj, 01:11

nie mu­si nad­ra­biać zaległości,
ten który pot­ra­fi uk­ryć swą niewiedzę 

myśl • dzisiaj, 00:22

flauta

(k)łódka ta­jem­ni­cy
w zieleń w rzęsy w cień
kot­wi­ca na wiatr

biały szkwał szar­pie treść
od słowa do słowa

mar­two­ta falochronem
dosłow­nie nad wy­raz
cisza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:12

Bo świat jest lepszy...

Idę w koszu­li z wy­piętą piersią,
Lecz pod nią skry­wam bliznę największą,
Tą bliznę co w ser­cu, wciąż mi kołacze
Tą bliznę przez którą, wciąż dusza ma płacze...

Choć czas leczy ra­ny, ta ra­na nie zniknie
A czas le­ci da­lej, prze­mija bezwstydnie,
To wciąż słyszę w duszy, jej słowa "kochanie"
Te słowa na­dal, ryją mi banie...

To wie­czny amok, bez cel życiowy...

Zmieniam­Nick - "Czarny" 

wiersz • dzisiaj, 00:09

z cza­sem i tak wszys­tko wyjdzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Mamo czuję jak Ty

prze­nikam wzro­kiem Two­je oczy
za­nurzam w głębię serca
widzę jak tulisz
do­rosłą mnie
dziec­ko Twe
też jes­tem matką
znam to uczucie
ra­dość na każde spotkanie
śpie­szmy
czas ucieka nieubłaganie

kocham Cię na co dzień
ale dzień szczególny
wspom­nienia wracają
i choć cza­sem płynęły łzy
to święto roz­luźnia
godzi i spełnia sny
chwi­la prawdy
uśmiech
życzę by wciąż lśnił
moją miłość ofiaruję Ci


Krys­ty­na Sz. 25/26.05.2015r.

Dedykowany 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:01

Drżą gwiaz­dy nocą,
tęsknień łzę w ciszę niosą,
nucą wspomnienia. 

haiku
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Canetti

Autorzy na literę
B C D