Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Budzić się ra­no i sta­rać się od­tworzyć sen po to, żeby upo­rać się z po­dej­rze­niem, że sen po­wie­dział o nas więcej, niż chce­my na ja­wie wyznać. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 42 fiszki

Sen nie za­myka nam oczu, tyl­ko je­go brak. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 15:30

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Od pew­ne­go mo­men­tu życie stało się jed­nym ab­strak­cyjnym spon­ta­nicznym mo­men­tem, a fe­nomen te­go wszys­tkiego po­lega na życiu żeby tyl­ko żyć. 

myśl • dzisiaj, 12:04

Dla wrześniowej Doroty

Był piąty września. Jak każde­go po­ran­ka wyszedłem z Pa­nem Mi­kim na spa­cer. Kom­bi­nowałem życze­nia dla zna­jomej so­leni­zan­tki i zas­ta­nawiałem się, cze­go może pragnąć ta­ka wrześniowa Do­rota. Wtem owionął mnie wiatr i zaczął [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 11:54

Nie jeść nic, nie mieć nic, a żyć uśmie­chniętym, to mo­je przez­nacze­nie ... ;)) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:43

sposób na zgry­zotę - do­ceniaj prostotę! 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:25

Załamują się ręce od ciężaru nieszczęść. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:08

Brzoza

Pub­li­kuję po­now­nie ale te­raz z audio. http://rozar.wrzuta.pl/audio/4E4zz3SGkQX/brzoza

am E am G
Przez styczniowe mro­zy wiatry
F E am
brnie pow­sta­niec wpół odarty
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:45

Wierzę

Wierzę w brud, smród i ubóstwo
a szczu­ry to moi przyjaciele.

Wierzę w złego Bo­ga i dob­re­go Szatana
i w in­nych rzeczy wiele.

Wierzę, że podłe ra­sy ludzkie uparcie
zmie­rzają ku naszej zagładzie,
że sens można od­na­leźć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:25

niewłaści­wa dro­ga
to ty­kający ze­gar... na manowce 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 10:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bosmans

Autorzy na literę
A B C