Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dziś zap­ro­wadzi­liśmy ko­lej­ny rocznik niewi­niątek, aby ich dusze zgwałcił sys­tem edu­kacyj­ny. Nau­czy­ciel­ki, ka­techet­ki szyb­ko zde­for­mują je, że będą myślały, że in­nej dro­gi nie ma, a gwałt jest dob­rem. Szyb­ko pojmą, że wszyscy [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 09:53

VX 13

W ohyd­nej pysze zastygłe
i za­wyżonym mniema­niu utkwione
mnożą się nędzne ścierwa
prze­kona­ne, że na życie zasługują.

Bydlę pier­do­li bydlę
i rodzą się no­we miliony.
Wiedzą, że trze­ba nić przerwać
ci, którzy się słusznie masturbują.

Wychodzą z kur­wy łona
bez­myślne iry­tujące darmozjady,
ple­miona po­większające liczbę
ofiar og­nia zagłady.

Pędzi w wielką prze­paść wściekle
ludzkim mięsem po­ciąg chaosu
po brze­gi załadowany
a na jej dnie Król INSTINKSZON
krzyczy, że nie przetrwamy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:50

ja jawa

te­raz, kiedy jest już za późno
mogę wszystko

światło
czułość

miłość
je­bać to 

wiersz • dzisiaj, 09:50

Dlacze­go w pa­kiecie “Życie” nie dos­tałam in­struk­cji obsługi? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:40

zawieszeni

stoję opar­ta rzęsami
o świt w którym pękło niebo
widziałam jak spa­dasz na ziemię
wciąż jeszcze szum skrzy­deł słyszę

już wte­dy mieliśmy pewność
że nie możemy się minąć

dziś nie bra­kuje mi sił
by ot­worzyć raz jeszcze ramiona
ale bra­kuje mi wiatru
co miłość w nich rozkołysze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:23

Miłość nigdy nie ginie, jest serca dla serca darem...

Jak zdo­być Two­je ser­ce, za­daję so­bie pytanie!
Byś mnie tak po­kochał, jak ja Ci jes­tem oddana!
Wierzę, że mnie po­kochasz, bo nig­dy się nie poddaję.
Bo mo­je jest sil­ne uczu­cie, na­wet jak Ci inaczej wydaje.

Otoczę [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:02

rady wydumane babci zdewociałej

Kiedy am­bicje przek­roczą pe­wien
pułap gra­nic wte­dy już tyl­ko
pycha będzie im wierną
to­warzyszką bez
us­ta­lania
granic

Często
boimy się
sa­mych siebie
tak bar­dzo że aż 
nie pot­ra­fimy odróżnić
niez­wykle kla­row­nych roszczeń
osób trze­cich od włas­nych potrzeb
de­dykac­ja dla Tom­ka spod Częstochowy 

dziennik • dzisiaj, 08:57

Jeżeli prag­niesz władzy nad ludźmi, to spraw, aby zaczęli się bać. 

myśl • dzisiaj, 08:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gibran

Autorzy na literę
F G H