Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko odwaga. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 36 fiszek

Kluczem do suk­ce­su jest dys­tans do sa­mego siebie. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 169 fiszek • 8 grudnia 2010, 13:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie kończmy tego dnia...

Gdy­byś wiedział
nie uwie­rzył byś
w taką miłość
prak­ty­kowaną je­dynie w snach
platoniczną
co lśni w słońcu
czys­tym złotem
pul­su­je szkarłatną żyłą
pośrod­ku po­liczka łza.

Gdy­byś tyl­ko wiedział
była bym niczym rzeka
z po­tokiem słów
i tamą z ludzkich ram
Byłbyś je­dynie przez chwilę
niczym is­kra w mroku
wska­zujesz mi drogę
błądzę
za duo ran

Gdy­byś wiedział
czy byś mnie pokochał?
Niewiedza
już kończę
błogi umysłu stan.

Gdy­byś wiedział...
Nie było by miłości
były by plotki
domysły
potępienie
Nie kończmy te­go dnia.. 

wiersz • dzisiaj, 22:15

Bar­dziej za­leży Mi na Twoich uczu­ciach,niż na własnych. 

myśl • dzisiaj, 22:12

Od­szedłeś, bo uz­nałeś, że tak będzie dla mnie le­piej.
Błagam! Przes­tańmy wie­dzieć le­piej, co dla ko­go jest lep­sze i pozwólmy in­nym w pełni o so­bie decydować. 

myśl • dzisiaj, 21:37

Kocham Cię

Kocham Cię w każdy dzień w roku.
Kocham Cię ra­no i o zmroku.
Kocham Cię w każdym miej­scu na Ziemi.
Kocham Cię i nic już te­go nie zmieni.
Kocham Cię zaw­sze i wszędzie,
I nikt Ci mo­jej miłości nie zabierze. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:32

Wie­działam, że słuszną de­cyzją było odejście, ale nie spodziewałam się, że z ubiegiem cza­su będę zas­ta­nawiać się nad słusznością tej decyzji.
Mo­rał z tej baj­ki jest krótki i niektórym zna­ny ~ ser­ca nie oszukasz~ 

myśl • dzisiaj, 21:28

Na sto­liku noc­nym zaw­sze są obec­ne wo­da i chus­teczki, bo w no­cy jak­by bar­dziej we mnie wszys­tko płynie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 21:13

Mo­je życie wca­le nie jest poz­ba­wione sensu.
Mo­je życie to wycze­kiwa­nie na Ciebie. Na każdą chwilę, którą mogę z Tobą spędzić. 

aforyzm • dzisiaj, 21:11

Ko­bieta kierująca się wrażli­wością w ob­liczu Two­jej wi­ny , nie ro­zumiejąc Cię..
wy­mienia zarzu­ty na po­wol­nie opuszczający się wzrok.
chy­ba po­wie­rza się uczu­ciom, które skłoniły ją do Ciebie, i zaw­sze zastępują jej Twój ma­leja­cy obraz.
To ta­kie wer­balne świadec­two jej praw­dzi­wych uczuć. 

myśl • dzisiaj, 21:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U