Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

ulotność chwili

ciepły podmuch
deszczu kropla

i wczoraj
i jutro

a dzisiaj
jaśmi­nem pachnie
mój świat 

wiersz • dzisiaj, 09:30

Do Ciebie świecie mówię
Błądzisz a ja w Tobie
Ja jes­tem świecie 

haiku • dzisiaj, 09:29

Jak w życiu

Upał tro­pikal­ny ciała roz­grze­wa
słońcem raczy, wrażeń nie wspiera.
Pół ro­ku zim­na za na­mi
wszys­cy cze­kają za słońca pro­mieniami.

A cze­go w su­mie dziś chce­my ? 

Rozżażyła po­goda na­miętnością
jest [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 09:26

Zaczy­na się niewin­nie - od rzu­conych uk­radkiem spoj­rzeń, kil­ku up­rzej­mych 'dob­ra­noc'. Później pop­rzez mniej i bar­dziej czułe słowa,po­całun­ki, ktoś wgry­za Ci się w myśli,krad­nie ser­ce. No­ce są bez­senne,pełne wyob­raźni. W końcu następuję wycze­kiwa­nie do­tyku lub ja­kiego­kol­wiek odez­wu.Cze­kasz. I kiedy wiesz ,że jes­teś już całkiem stra­cony, wte­dy zaz­wyczaj jest już za późno.

Alic­ja Kochmańska 

myśl • dzisiaj, 09:17

Byłaś do wczoraj
Pie­szczotą me­go serca
Dziś je­go katem 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:55

+ niedziela dzień cwela +

Im większy katolik
tym gor­szy skurwysyn.
Obłud­ne ścierwo,
co ma się za lepsze.

W nie­dzielę - dzień cwela
Ma­til­da wam życzy
abyście spłonęli
żyw­cem, wy wieprze. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:38

* * *

nie do­kończę siebie
w twoich oczach
nie zasnę więcej

nie schylę głowy
po by­le mieć
czym być nie mogę

nie spy­tam o zostań 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:34

Cza­sem życie to wybór bar­dziej bo­les­nej śmierci. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tolkien

Autorzy na literę
Ś T U