Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­wiedz mi, kto są twoi przy­jaciele, a po­wiem ci, kim jes­teś. Od tej za­sady his­to­ria zna je­den wyjątek: Ju­dasz, które­go zna­jomościom nie można nic zarzucić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 65 fiszek

Wyszedłem po an­giel­sku z tej znajomości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 12 fiszek • 7 października 2013, 12:51

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Księżycowa Przyjaźń

Kiedy byłem mały
żyłem na in­nej planecie.
Tą pla­netą był Księżyc
piękny i mistyczny.

Kiedyś spadłem na Ziemię
i po długiej tułaczce
na­pot­kałem na inny
Księżyc jakże śliczny.

Chwa­lić te­go kto fejsa
stworzył w dob­rej wierze
by się ludzie przez niego
mog­li zaprzyjaźniać.

Ma na imię Joasia
i choć jest tak daleko
to nas łączy rzecz zwana
wir­tualną przyjaźnią.

Dla Joasi T. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:40

egzamin

Od­naj­dziesz siebie tyl­ko wte­dy kiedy
przes­ta­niesz z upo­rem ma­niaka
szu­kać po­między obcymi

ale uważaj
abyś nie zgu­bił kluczy­ka od sejfu
w którym naj­cenniej­szy skarb
uk­ry­li oni przed tobą nadzieją zwany [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:54

Ko­biety na­leży poz­na­wać dogłębnie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 05:36

Za­biłabym dla Ciebie, tych którzy zra­nili. Za­biłabym dla Ciebie siebie, by więcej też nie ra­nić. Wys­tar­czy mi po­wie­dzieć pros­to w oczy, a ja skoczę pros­to z mostu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:00

z po­kusą nie war­to wchodzić w rozmowę.

M. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:29

Ko­bieta uwiel­bia mężczyznę za­kocha­nego w niej do bólu ...tzn nieszczęśliwie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 02:03

a w oczach świata ja­koś się nie odbijam 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:00

Wy­dawać by się mogło...
gdy­by się jeszcze miało co 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q