Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 41 fiszek

Człowiek po prze­budze­niu od­kry­wa się na nowo. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 10:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

"Teraz chcę"

Te­raz chcę przyłożyć broń do swej skroni,
Wspom­nieć ból w moim życiu, który czas mój trwonił,
I z uśmie­chem na us­tach - tak jak zaw­sze "szczerym",
Wyz­nać to co czuję, po­wie­dzieć "jes­tem zerem".

I już czuję [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:25

To nie wiek swiad­czy o Twoim zdro­wiu, to zdro­wie swiad­czy o Twoim wieku.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:08

Ja­ko KRÓLE­WICZ piszę ołówkiem 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 01:01

gdy ludzie są wystraszeni
zacho­wują się jak postrzeleni 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:24

Przy­dałoby się chy­ba położyć spać. *

* Pot­raktuj­cie to ja­ko cy­tat, gdyż mam pew­ne po­dej­rze­nia, że ktoś to mógł już po­wie­dzieć. **

** Przep­raszam ale na­niosłem zmiany na zda­nie po­wyżej gdyż bra­kowało prze­cin­ka przed wy­razem gdyż. ***

*** doszedłem do wnios­ku że jed­nak za to nie będę przep­raszać także trze­cie zda­nie od początku czy­taj­my bez dwóch pier­wszych wyrazów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:21

Pustka

To nic , ze Ciebie tu nie ma , 
To nic ze w głowie pus­tka,
a w ser­cu marzenia.

Tak bar­dzo Cie kocham ,
a Tes­kno­ta prze­ras­ta
Nie po­wiem Ci te­go
Muszę być Twarda [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:07

MOJE ZDROWIE

Wy­piłym wino
Dob­rze sie czuje
Jak nie wypije
Wte­dy choruje!
We krwi my płynie hemoglobina
a skund sie bie­rze ?
Jas­ne, że z wina!
Jeszcze czer­wu­ne ciałka tam płynum
Ra­zym z białymy i bilirubinum
Ale te białe to mum w zaniku
Zwykle [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:00

Boże daj mi po­godę ducha, abym godził się z tym, cze­go zmienić nie mogę, od­wagę,abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym zaw­sze pot­ra­fił odróżnić jed­no od drugiego
Ma­rek Aure­liusz... cho­ciaż pew­ny nie jestem 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:16

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shaw

Autorzy na literę
R S Ś