Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Mam wrażenie, że sto­sunek do śmier­ci to niezła miara włas­ne­go rozumu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek

Is­tnienie jest fak­tem, z którym nie można na­wiązać połączenia. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki • 8 września 2014, 18:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

marka

jeżeli tyl­ko w pus­tosłowiu rodzisz się ponownie
um­rzesz wcześniej czy później w cudzysłowie fobii

z se­rii paszkwil 

fraszka • dzisiaj, 02:43

-Co Ci jest? Od pew­ne­go cza­su Jes­tes jakąś dziw­na.
-Kocham cię.
-ja ciebie też. jak zde­cydu­jesz się mi po­wie­dzieć to zadzwoń , na­pisz to po­gada­my. Muszę lecieć
-ale.. właśnie powiedziałam.

po­wie­dzieć jeszcze raz na spo­koj­nie czy od­puścić i zos­tać na­dal przyjaciółmi.. 

myśl • dzisiaj, 02:37

JA...jak.. jako....jakoś..­..jakość.....ja-ko­ść.....ja-kości..­......ja-koś-cicho.­.............ja-koś cicho(dzi).............. ja-koś cicho(dzi)o to........... ja-koś cicho(dzi)o to o co............. ja-koś cicho(dzi)o to o co mi­nie............................. ja-koś cicho(dzi) o to o co mi(nie) chodzi..........TY 

aforyzm • dzisiaj, 01:57

Ja­ko SA­PER mogę się mylić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 01:17

Udeź nutą w pięciolin­nie, a pier­wszy dzwięk wy­da zaz­dros­ny, pus­ty bęben. p.s.kiep­ski z ciebie agent oran­ge 501...pod­szy­wający się pod ko­goś in­ne­go, í zakładając,że nie mam real­nej możli­wości pot­wier­dze­nia Wiarygodności [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 01:15

Me oczy ślepe,
Wciąż nic nie widziały,
Me uszy wspaniałe,
Słyszeć przestały. 

anegdota • dzisiaj, 01:08

Niebo

I kiedy się ra­no budzę.
Kiedy dos­trze­gam brak Ciebie,
To ja­koś się ro­bi mi smutniej
Byłem w zmyślo­nym niebie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 01:08

I choćbym chciała uda­wać, to po pros­tu niewy­konal­ne! Wszys­tko jest niczym ,jes­li nie dzielę te­go z Tobą.
Nie ma nic, jeśli nie ma Ciebie tu. Dostępny ,a po­za za­sięgiem...jak do te­go doszło? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:43

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hezjod

Autorzy na literę
G H I