Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W woj­nach, bez względu na to, która stro­na będzie się uważała za zwy­cięzcę, nie ma wyg­ra­nych, są tyl­ko przegrani. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

To nie jest dep­resja, ja wyg­ram z światem, dziś po pros­tu mam przerwę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • 9 grudnia 2013, 11:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

z pe­dofilą na krzesło elektryczne 

myśl • dzisiaj, 13:01

Nad­miar mi­lości naj­częściej jest tak sa­mo krzyw­dzący jak i jej brak. 

myśl • dzisiaj, 12:53

Nie pytaj o nic

Jeśli kiedyś zginę
za drzwiami rozsądku
nie szu­kaj mnie
Nie czyń wyrzutów
nie rób wyjątku
nie szu­kaj mnie

Po scho­dach marzeń
zejdź do podziemia
za­pom­nij nas
Zam­knij swe serce
i zrzek­nij sumienia
za­pom­nij nas

Tyl­ko dłonią zmęczoną
obej­mij wspomnienia
nie py­taj o nic
Świat się kręci
i wszys­tko się zmienia
a ty...nie py­taj o nic
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:32

Ten kto wstydzi się siebie w sa­mot­ności, praw­dy o so­bie nie zasmakuje. 

myśl • dzisiaj, 12:31

Myślę, że to co między na­mi było to nie przy­jaźń… by­liśmy w układzie. Tak, układ to chy­ba naj­lep­sze słowo. Nig­dy nie by­liśmy w związku. Spot­ka­liśmy się, dob­rze nam się ze sobą rozmawiało, [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:23

po co kom­pli­kować sy­tuację, spro­wadź ją do naj­pros­tsze­go mianownika 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:13

Pragnę do­tyku Twego
tęsknie do Twych ust

szeptów noc­nych
ra­mion gorących

roz­pa­dam się ...


Malusia_035Odtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 12:07

Deszczowa noc

Znów deszcz. Pochmur­ne niebo.
Stoję w tą chłodną noc, moknąc.
Zu­pełnie jak wte­dy, gdy byłaś ze mną,
Gdy twe us­ta ry­sowały drogę słodką,
De­likat­nie mus­kając języ­kiem po mej skórze,
Gdy tu­liłem cię do siebie upa­jając się,
Roz­pa­lając ogień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arystofanes

Autorzy na literę
A B C