Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Są ludzie tak dob­rzy, że poz­wa­lają przykładać się do ra­ny, którą ci zadali. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

Szczęśli­wi nie umiemy ranić. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 75 fiszek • 28 września 2015, 07:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nic po­nad błęda­mi i ko­rek­ta­mi.. dnia za dniem
z do­mina życia jak z abecadła
so­bie dyk­tu­je.. włas­ne dyktanda 

aforyzm • dzisiaj, 20:32

Na­wet błahos­tka może przechy­lić szalę, gdy ser­ce szar­pa­ne odczuciami... 

myśl • dzisiaj, 20:26

Sekret

w dłoniach uk­ryłem poezję
jak pióro aniel­skiego skrzydła

i wstąpiło we mnie to 
co z nieba upadło

bo w głębi oczu scho­wane są perły
oceanu łez

a w ser­cu
duszy pęknięte zwierciadło 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:22

* * *

słońce przes­tało świecić
zgasły wszys­tkie gwiazdy

z drzew spa­dają liście
a z nieba anioły

złama­ne serce
skrzydła
obietnice

stra­ciłam wszys­tko to
co kochałam nad życie
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:10

* * *

Może ser­ce jeszcze młode
Może myśli tak niewinne
Jed­nak czy­ny tak dojrzałe
Kiedy życie łamie kołem
I kiedy su­mienie znieczulone
Staczam się
A kiedy jes­tem już na sa­mym dnie
Z niena­wiści do siebie płonęOdtwórz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 19:53

Wagary...

Siadając w pociągu
uwiel­biam te uczucie
kiedy pozostawiam
cały syf za sobą

Ciesząc sie w duchu
że jeszcze potrafię
zro­bić so­bie wagary
od codzien­ne­go życia

Kar­miąc się chwilami
bądź przypadkowymi
ludźmi spotykanymi
na os­trym zakręcie...


06.10.2016 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 19:49

Po­ziom to nie jest li­nia pros­ta, dla niejed­ne­go trze­ba ją moc­no na­giąć, by roz­mo­wie sprostać. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 19:46

Cza­sami mu­simy ot­rzeć się o sta­ry świat, aby pa­radok­salnie jeszcze bar­dziej uświado­mić so­bie jak bar­dzo jest nam odległy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 19:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł