Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Sys­te­my dyk­ta­tor­skie zmuszają do kon­formiz­mu groźbą i ter­ro­rem; kra­je de­mok­ra­tyczne - per­swazją i propagandą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek

W dzi­siej­szym świecie kon­formizm jest czys­tym prze­jawem nonkonformizmu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • 28 sierpnia 2009, 15:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Huśtawka

Miałem przy­jaciela, który wziął pasek,
wziął pa­sek i po­wiesił się,
po­wiesił się w wejściu do mieszkania,
do mie­szka­nia, w którym żył.

Je­go ba­ba i je­go mały syn
przyszli pros­to ze skle­pu by jego
zna­leźć tak w drzwiach tych [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:06

Nie mógł pow­strzy­mać pożąda­nia, które tyl­ko co­raz moc­niej go raniło. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:01

Ko­bieta to prob­lem, z którym mężczyz­na mu­si się przespać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 12:56

a żeby tak żyć na wspak i nie wie­dzieć jak 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:46

Jak Cię ocalić ?

Nad­chodzi zły dzień
w którym mo­ja Miłość odej­dzie w cień

ohh Miłości moja...
wędrując po łonie Abrahama
mo­tyle będzie go­niła
W ra­ju praw­dzi­wym
być może będzie szczęśliwa
I zaz­nasz uczu­cia błogości
na czas nies­kończo­ności

ohh Romeo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 12:44

Deszcz. Wiatr. I pros­to­wanie włosów psu na budę.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:44

Wiatr budzi mój lęk- tak bar­dzo przy­pomi­na uczu­cia tar­gające ludźmi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 12:36

Wal­ce ze złem nig­dy nie będzie końca, trze­ba z nim toczyć wojnę bezustannie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 12:24

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nosowska

Autorzy na literę
M N O