Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zmar­li nig­dy nie po­jawiają się na włas­nych pogrzebach. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 20 fiszek

Całe życie tworzysz listę gości na os­tatnie pożegnanie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • wczoraj, 12:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kariatydy nie proszą

cza­sem nią jes­tem
spi­nam dum­nie postać
i w ma­jes­ta­cie szat
dźwigam

a oni patrzą
czy wytrzymam

we mnie
przegląda się czas
zmieniając bar­wy nieba
ale trzymam

mój świat postawiony
na głowie

z cyk­lu: za­pis­ki ateńskie 

wiersz • dzisiaj, 08:21

Nie toczy się po twarzy łza...

Po kwiet­nej łace idę sa­ma, w moich oczach za­siadł os­try ból.
Na moich sto­pach płacze ro­sa, i pta­ka krzyk do­nosi się z pól.
Nie toczy się po twarzy łza, bo mo­je ser­ce skamieniało.
To jedno [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:22

Życie jest da­rem, a dar to ot­rzy­mamy pre­zent, na które­go nie do końca zasługujemy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:10

Kto lu­bi grze­bać w cudzych spra­wach, może zos­tać gra­barzem sam dla siebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:28

Chy­ba już tyl­ko błagam o oczyszcze­nie, o zdjęcie z mych bark krzyża...

jak naj­bar­dziej de­likat­nie, spo­koj­nie chcę odejść.

Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz

https://www.youtube.com/watch?v=KPfJZolQOPU

https://www.youtube.com/watch?v=SnL1e4-NfaA

https://www.youtube.com/watch?v=phX4z1uY55U 

myśl • dzisiaj, 06:03

Pod po­wie­rzchnią jest zaz­wyczaj ty­le sa­mo rozmów co na zewnątrz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 05:54

* My Little Peace of Love *

W mym przy­tul­nym, małym świecie
mam przy­tul­ny szczęścia kącik.
żaden cham mi tu nie wejdzie
i spo­koju w nim nie zmąci.

Wpuszczam tu­taj tyl­ko jedną
mi osobę ukochaną,
którą wi­tam swoim sercem
dnia każde­go, wcześnie rano.

W tym wrażli­wym, mrocznym sercu
mam ten pokój, który świeci
za­rezer­wo­wanym światłem
dla mej pięknej Miss Vercetti.

Już niedługo będziesz mogła
użyć klucza do drzwi jego,
który Ci podarowałam
szczególne­go dnia tamtego.

* 4 U, My Lo­ve * 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 05:50

Kobieta zrównoważona

Chodź, po­beczy­my sobie
tak do zat­ka­nia nosa
tak do niewys­pa­nych powiek
i ciśnienia pięćset.
Chodź, pobędziemy niezależne
my, duże feministki
ponarzekamy
na samotność.
Chodź.
Wpadnij.
Na kakao
al­bo flaszkę.
Na zdro­we i szczęśli­we życie
jest jeszcze czas. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 02:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Norwid

Autorzy na literę
M N O