Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Przer­wać sen to dos­trzec, że nie cała niewin­ność życia jest sprze­dana lub kupiona. 

myśl • dzisiaj, 22:36

Wszys­tko co is­tnieje jest s ł o w e m.
Jak wiel­kie oceany w y r a ż e ń nieodkryte... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:52

Można działać spo­koj­nie, trze­ba działać pre­cyzyj­nie, nie można nie działać wcale. 

aforyzm • dzisiaj, 21:23

jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy two­je hobby
wyłącza cię z życia 

myśl • dzisiaj, 21:17

grunt to widzieć 

myśl • dzisiaj, 21:15

Mrówki

Pasła kro­wy. Od dzieciństwa. Odkąd pa­mięta. To było jej główne zajęcie. Bo to zaw­sze bieda w do­mu była, a i ta kro­wa mle­ka na ko­lację dała. Obok pas­twis­ka był las. Ta­ki ani [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 20:23

Jestem

Is­krą na pochmur­nym niebie,
Błys­ka­wicą dzielącą dwa światy,
Wiat­rem ob­ra­cającym w ni­wecz ludzkie marzenia,
Wol­nym pta­kiem od­kry­wającym no­we horyzonty,
Dzi­kim ko­niem z roz­wianą grzywą,
Piekłem i Rajem,
Uśmie­chem i Łzą,
Miłością i Gniewem,
Pachnącą wiosną,
Let­nim słońcem i
Mroźną zimą
Jes­tem sobą,
Jestem,
Jes­tem człowiekiem,
Ec­ce homo......... 

wiersz • dzisiaj, 20:13

W przełomo­wych chwi­lach przy­jaźń się nie łamie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:53

> Bóg ok­reśla świadomość 

myśl • dzisiaj, 19:26

Mówienie, to for­ma bun­tu. Pi­sanie, to je­go wyciszenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:21

Przer­wać sen to dos­trzec, że nie cała niewin­ność życia jest sprze­dana lub kupiona. 

myśl • dzisiaj, 22:36

Wszys­tko co is­tnieje jest s ł o w e m.
Jak wiel­kie oceany w y r a ż e ń nieodkryte... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:52

Można działać spo­koj­nie, trze­ba działać pre­cyzyj­nie, nie można nie działać wcale. 

aforyzm • dzisiaj, 21:23

jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy two­je hobby
wyłącza cię z życia 

myśl • dzisiaj, 21:17

grunt to widzieć 

myśl • dzisiaj, 21:15

Mrówki

Pasła kro­wy. Od dzieciństwa. Odkąd pa­mięta. To było jej główne zajęcie. Bo to zaw­sze bieda w do­mu była, a i ta kro­wa mle­ka na ko­lację dała. Obok pas­twis­ka był las. Ta­ki ani [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 20:23

Jestem

Is­krą na pochmur­nym niebie,
Błys­ka­wicą dzielącą dwa światy,
Wiat­rem ob­ra­cającym w ni­wecz ludzkie marzenia,
Wol­nym pta­kiem od­kry­wającym no­we horyzonty,
Dzi­kim ko­niem z roz­wianą grzywą,
Piekłem i Rajem,
Uśmie­chem i Łzą,
Miłością i Gniewem,
Pachnącą wiosną,
Let­nim słońcem i
Mroźną zimą
Jes­tem sobą,
Jestem,
Jes­tem człowiekiem,
Ec­ce homo......... 

wiersz • dzisiaj, 20:13

W przełomo­wych chwi­lach przy­jaźń się nie łamie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 19:53

> Bóg ok­reśla świadomość 

myśl • dzisiaj, 19:26

Mówienie, to for­ma bun­tu. Pi­sanie, to je­go wyciszenie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]