Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 30 fiszek

W żad­nym słowie nie ma ty­le go­ryczy,
co w słowie "gdyby". 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 27 fiszek

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

nie sztuką jest umieć zacho­wać po­zory
sztuką jest mieć ar­gu­men­ty , aby nie stwarzać pozorów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 12:36

Scintilla

Odkąd Pe­ter nap­ra­wił ten sta­ry za­kurzo­ny maszy­nopis nie od­ry­wał się od niego niemal wca­le. Ryt­miczne stu­kanie w poz­dziera­ne la­kiero­wane kla­wisze prze­rywały tyl­ko co ja­kiś czas prze­sunięcia ko­lej­nych wersów, oraz chwi­le kon­tem­plac­ji przy [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 12:34

i te ważne chwile

ko­bieta spełniona
to ta - która rodzi piękno

a swym dotykiem
to piękno przenika
w s z y s t k o

dob­ra ko­bieta - jest
przy­ja­cielem człowieka
można za nią
chodzić jak pies
bo
cię nie pog­ry­zie

i niech tyl­ko
w maj­tkach biega

z wiatrem
i od­kry­tym tor­sem

czy­ta ulu­bioną książkę

zimą
w bu­ja­nym fo­te­lu siądzie
wy­kołysze wiosnę

jeśli prag­nie tak - chce
lub mu­si... niech
miłość bez słów wciąż nuci


Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:08

Bar­dziej od śmier­ci bałbym się nieśmiertelności. 

aforyzm • dzisiaj, 11:58

Można by od­dać ko­muś wszys­tko, gdy­by tyl­ko umiera­nie zos­ta­wić przy sobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:53

Ten On

Upił się i w końcu zwy­mioto­wał. Sie­dział długo, grał w coś i mówił cały czas. Chy­ba bar­dziej do siebie niż do mnie. Ja czy­tałam książkę. Stra­ceni - tak brzmiał ty­tuł po­wieści, a [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 11:33

Bezsilność..

Nie wiem kom­plet­nie co zrobić.
Boję się słuchać. Twe słowa mogą dobić.
Za­mykam się w so­bie poz­wa­lając Ci odejść.
Mózg pod­po­wiada, że le­piej jest się ro­zejść.
Myślisz o przyszłości, lecz o mnie nic nie mówisz.
Zadaje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:32

Pieniądze, to w prak­ty­ce naj­sku­teczniej­szy kon­serwant uczuć. 

myśl • dzisiaj, 11:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C