Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 40 fiszek

Kar­mić marzenia.
Głodzić wątpliwości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 174 fiszki • 21 listopada 2010, 20:26

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Cza­sem le­piej chy­ba wpaść pod po­ciąg niż go­nić go całe życie.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:49

Tęskniąc za czymś cze­go nie ma,
w podążaniu za marze­niami
ciągle szu­kam sa­mej siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:49

Szko­da mi mar­no­wać ład­ne słowa na Twoją marną osobowość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:37

Do Góry Nogami.

Śpię
i wca­le nie w przenośni
cho­ciaż w su­mie też...

Z le­nis­twa po prostu
zbyt wiele śnię.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:30

Elh'clle mas­shet'a nhre eap ree­khe. (porze­kadło wampirze)
Kto kocha praw­dzi­wie, nie kłamie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:23

- Wiesz co mnie bo­li przyjacielu?
- Wiem. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:19

* * *

Próbuję us­ta­lić kim ...jestem
i upa­dam przed ścianą
obok moich oczu...od­po­wiedż kłamie
no­wy dzień, no­wa droga
jes­tem tym przepelniona
ty­le twarzy odchodziło
gram w kar­ty z sa­mym diabłem
mi­liony ot­wartych drzwi
które mam wybrać
ruszam nap­rzód trzy­mając się płycizny
po­jedyn­cza łza spa­da na me oblicze. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:05

Na zewnątrz

Scho­waj się pod ziemię,
Pod swoją skórę,
Pod dreszcz, który przechodzi Cię na dźwięk sko­wytu osza­lałej samotności,
Nie uk­ry­jesz się przed nią,
Do­pad­nie Cię jak wściekły pies, lecz nie opuści,
Kąsać będzie i za frak ciągnąć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Osiecka

Autorzy na literę
N O P