Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Praw­dzi­wy książę opuszcza za­mek, a nie księżniczkę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 163 fiszki • 6 listopada 2010, 18:08

Współczes­ne księżniczki pocho­wały się w komórkach...
a prze­cież z wieży lep­szy zasięg. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 16 fiszek • wczoraj, 12:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niebo bez chmur

Niebo przes­tało być sza­re lub niebieskie

Niebo do­rosłych nie ma chmur

ani gwiazd w ciemną bez­chmurną noc

Niebo do­rosłych przes­tało być bez gra­nic

niebo do­rosłych to nie miej­sce gdzie marze­nia i wiz­je się rodzą

niebo [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:06

Tylko Ty

Spójrz co widzisz ?
Dlacze­go nie chcesz spoj­rzeć ?
Dlacze­go nie jes­teś ciekawy...
Dlacze­go zmieniasz swo­je nas­ta­wienie
Myślisz, że sam dasz radę?
No tak - myślisz !
Tyl­ko Ty po­siadasz to coś
Tyl­ko Ty jes­teś moim marzeniem
Czas się obudzić , wstać
Po co ? Aby znów widzieć życie... 

wiersz • dzisiaj, 00:03

Wspaniały losie

Mój cu­dow­ny lo­sie
Poskłada­ny z płatków
Żółtych słoneczników

Mój wspa­niały lo­sie
Przychodzący z deszczem
Na pa­rapet

Mój cu­dow­ny losie
Po­sadzo­ny w og­rodzie
Między trus­kawka­mi

Zna­lazłam w To­bie
Ko­lejną wadę
Ko­lej­ny raz mi ko­goś za­bierasz

Mój wspa­niały lo­sie
Zos­taw mi cho­ciaż
Czas na mod­litwę
Zos­taw mi cho­ciaż Jego 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Smutne serce...

Dla ko­go bi­je mo­je serce,
kto zechce wsłuchać się w ten rytm.
Czy jeszcze będzie biło mocniej,
czy smut­ne cze­kać będzie wciąż...

Kto spra­wi że za­bije moc­niej ,
ko­mu ta sztuczka uda się.
Nie pozwól cze­kać mu zbyt długo
niech szczęściem na­cie­szy się... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:55

Chcę mieć przy so­bie ludzi, którzy kochają mnie za to kim jes­tem. Ta­kich, którzy będą na zaw­sze. Ta­kich, którzy przyjdą na mój ślub, którzy będą trzy­mali do chrztu mo­je dziec­ko, którzy przyjdą na mój pog­rzeb. Na dob­re i na złe. Za późno już na chwi­lowe przyjaźnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:51

Niepokòj

jut­ro cię po­calu­je,
przy­tule i zasne.
Stracę swoją wolność
I to jest mój lęk właśnie.
Wy­goni mnie wojna
I zak­ry­je oczy
Nie pójdziemy do kina
bo śmierć za na­mi skoczy.
Nie chce um­rzeć za Polskę
Chcę żyć tak jak chcę.
Nie w kaj­dankach rządu
Nie pod kamieniami
Nie chcę szu­kać ciebie
Pod Pol­ski gruzami
Nie na­piszę książki
Nie wy­powiem "dom"
wol­ność mo­ja ceną,
Nie chcę płacić jej.
I już cię nie pocaluje
Po pros­tu pod­dam się,
jak muszka w szklan­ce z wodą

Kocha­nie, boję się. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:50

Pozwólmy Naszym Ser­com Za­tańczyć Dziś Tan­go Miłości...Czas Nie Cze­ka Na Nas. Próby Nie Wys­tar­czą. Trze­ba Jeszcze Z Całej Siły Chcieć. Bo Do Tan­ga Trze­ba Dwoj­ga… Miłość Jest Jak Tan­go, Zaw­sze Pot­rze­ba Partnera… [...] — czytaj całość

aforyzm • wczoraj, 23:35

War­to zro­bić coś dla siebie i nie żałować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:35

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H