Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie jes­tem sza­lony, in­te­resu­je mnie wolność. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 221 fiszek

Praw­da bez wol­ności słowa, jest jak wódka bezalkoholowa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 185 fiszek • 3 czerwca 2011, 08:36

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jeśli pod wpływem otocze­nia przyj­miemy do nasze­go umysłu, ok­reśle­nie nas ja­ko oso­by głupiej.
To nig­dy nasza świado­mość nie przyp­nie nam cechy inteligencji. 

myśl • dzisiaj, 17:42

Nie z g n ę b i a j m y taj­ników wiedzy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 17:29

Śmie­sznie chodził. Te­raz naj­praw­do­podob­niej nie jest tym człowiekiem, co wte­dy, kiedy go nie znałam. 

myśl • dzisiaj, 17:06

Kierowca!

... w myśl za­sad gra­maty­ki, to męski szo­winis­ta i praw­dzi­wy machi... codzien­nie wy­korzys­tu­je ciężarówki, nig­dy ciężarowców... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:01

I ty zbierasz co­raz to mniej­sze ok­ruszki, za­miast sięgnąć po ko­lej­ne ciasteczko...? 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:35

Nie pije
Nie pale
To chy­ba dobrze 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:24

Na tym świecie jest ty­le złych ludzi, że trud­no zaufać tym dobrym. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 15:13

Pa­miętam ten Twój jed­noznaczny uśmiech, który zda­wał się być od­po­wie­dzią na wszel­kie py­tania, których nig­dy nie od­ważyłabym Ci się za­dać. I pa­miętam jak ze strachu sta­rałam się zro­bić wrażenie, że nic nie ro­zumiem, by nie oka­zało się, że zro­zumiałam więcej niż wszys­tko. Chy­ba wyszło mi dob­rze. Nies­te­ty. 

Oka­zuje się, że zbyt­nia os­trożność pot­ra­fi zniszczyć miłość znacznie szyb­ciej niż bezczelność. 

myśl • dzisiaj, 15:07

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C