Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 34 fiszki

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 50 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dlacze­go my ludzie ma­my nie ry­zyko­wać ?
Le­piej coś zro­bić , niż żałować - że się te­go nie zro­biło .
Nic nie ma­my do stra­cenia ..
Pa­miętaj ,że życie ma­my tyl­ko jed­no .

Więc życzę od­wa­gi rób to na co tyl­ko masz ochotę - Tyl­ko nie rań przy tym in­nych ludzi..

Krzyczę więc Bieg­nij ! 

myśl • dzisiaj, 18:28

Diez minutos después de la medianoche.

Bo to było kiedyś w sierpniu
Jak zam­knęła swo­je słowa
Za­cis­kając pięści ze złości
Że za­wieść ludzka gra­nic nie zna

Pow­tarzałaś so­bie, że dasz rade
I udo­wod­nisz wszys­tkim,
Że nie jes­teś całkiem słaba
Po­kazałaś pięści zaciśnięte
Lecz późnym wie­czo­rem
Szlochałaś sama

Obudziłaś się z koszmaru,
Dziesięć mi­nut po północy
Krzyknęłaś, aż tchu zabrakło
I pro­siłaś Bo­ga, o garść po­mocy
Te­raz bu­duje wszyt­ko od nowa

Chcesz zacząć znów żyć
Choć nie wiesz czy jes­teś już go­towa.

Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:25

Nauki nie jest za dużo, tyl­ko do­by za mało. 

myśl • dzisiaj, 18:12

"Jeśli coś kochasz, puść to wol­no. Kiedy do Ciebie wróci, jest Two­je. Jeśli nie, nig­dy Two­je nie było".

~ An­toine de Saint-Exupéry "Mały Książę" 

aforyzm • dzisiaj, 18:05

Z marze­niami łat­wo się sprzedać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 17:58

Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko odchodzą. 

myśl • dzisiaj, 17:58

Jeśli coś do nicze­go się nie przy­da, to przy­da się na naukę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 17:48

To zu­pełnie pros­te. Wys­tar­czy być na­tural­nym w swo­jej nienaturalności. 

myśl • dzisiaj, 17:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty