Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą karą dla kłam­cy jest nie to, że ktoś mu nie wie­rzy, ale to, że on sam nie pot­ra­fi uwie­rzyć nikomu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 59 fiszek

Nie na­zywaj uczci­wością strachu przed karą. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 53 fiszki • 15 czerwca 2010, 10:06

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

od mdłości człowiek gorzknieje...

czułym słówkom - pokazówkom 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 21:52

Niez­ba­dane są wy­roki boskie
Tak być mu­siało, to chy­ba proste
Jes­tem gdzie jes­tem, tu mo­je miejsce
To tej mu­zyce od­dałem serce
Py­tają się cze­mu, nie chcę spoważnieć
Nie ob­chodzi mnie, że sztyw­niaków drażnię
Nie szu­kaj wi­ny, wytęż wyobraźnię
Cokolwiek [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 21:51

gdy­by nie ig­no­ran­cja... z niczym bym so­bie nie poradzil. 

aforyzm • dzisiaj, 21:47

Kochać jest wspa­niale, jeszcze wspa­nialej gdy ta miłość jest od­wza­jem­niona, ale praw­dzi­wym dra­matem jest kochać, szczerze i praw­dzi­wie i zos­tać odrzuconym... 

myśl • dzisiaj, 21:34

Kocham Was i nienawidzę (dwie części)

cześć pierwsza


człowiek z wiekiem dojrzewania

zaczy­na zat­ra­cać istotę
wyraz
i czucie

tyl­ko jak odróżnić

osobę
z twarzą
i grabą

od kukły
z maską
i białą rękawiczką

ale głębo­ko wierzę
że za każdym razem

wi­tam oryginał
cześć druga


człowiek w po­deszłym wieku

zaczy­na chodzić o lasce
z bry­lami na oczach
i słuchawką na uchu

tyl­ko jeszcze nie wiem

czy utyka
ślepnie
i głuchnie ze starości

czy od dołków
drzazg
i głuche­go telefonu

ale żyję nadzieją
że na spot­ka­niu ze śmiercią

wciąż będę miał uśmiech 

wiersz • dzisiaj, 21:33

"Cierpliwość"

W pus­tym po­koju usiadłem przed oknem,
Świat na zewnątrz mok­nie i ja też wkrótce zmoknę.

Cze­kałem tam zbyt długo by usłyszeć to co zawsze,
Już roz­pacz widząc mą dusze swą roz­wiera paszcze.

Naiw­ności - opętałaś moje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:51

Każesz tańczyć, więc milczę,
każesz mil­czeć, to zatańczę
par­kietu bez mu­zyki, nie za­pełnisz naszym brakiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 20:49

Tabletek garść

na ból głowy
na ból gardła

Na życie w skowycie
pa­suje wyśmienicie

ra­no , w połud­nie , czy wieczorem
emoc­ji czopek

El­do­rado kolorowe
bi­je rek­lamą w głowę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 20:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fredro

Autorzy na literę
E F G