Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zgu­biłam się gdzieś po­między moim a Twoim " Kocham Cię". 

myśl • dzisiaj, 10:10

Może na­wet nadzieja to tyl­ko ślad po kimś, ko­go nie pamiętasz. 

myśl • dzisiaj, 09:58

Cały świat u stóp to cza­sem za mało, jeśli nie można uczy­nić jed­ne­go kroku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:33

Nie ma nic wspa­nial­sze­go jak to uczu­cie które to­warzyszy o po­ran­ku gdy budzisz się i tu­lisz marze­nie... Masz je przy so­bie i cie­szysz się tym jak naj­le­piej umiesz... Bo wza­sadzie i to prze­minie a wspom­nienie po­zos­ta­nie jak po wszys­tkim co piękne... Jak po wszys­tkim co ser­ce do­tyka... Jest ważne... : 

myśl • dzisiaj, 09:26

Zaz­wyczaj sa­mi so­bie jes­teśmy winni.
Tyl­ko dlacze­go nas to dziwi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 08:52

Miłość bu­duje dzień. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:36

Nasze marze­nia są naj­lep­szym le­kar­stwem na codzien­ne niepo­koje, zmar­twienia i troski. 

myśl • dzisiaj, 06:48

Na zakręcie nasze przez­nacze­nie na nas czeka,
Czy po­win­niśmy iść da­lej ?


Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 06:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lincoln

Autorzy na literę
K L Ł