Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Tam­tej no­cy umar­lam kil­ka razy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:59

zapomniany ukochany

Do­piero teraz,
gdzieś na końcu świata,
roz­dziele­ni milczeniem
zagubieni,
szu­kamy słów zgo­dy.


Mo­je myśli prze­mie­rzają ty­siące ki­lometrów, szu­kając Ciebie. Niedługo wrócę do Pol­ski, do ludzi, do siebie...ale czy to coś zmieni? Przy­pomi­nam so­bie jak kiedyś chciałeś [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:47

Mogłam tylko przejść...

wystarczyło
oczy przym­knąć na mo­ment,
od­wrócić głowę
lub strząsnąć niewi­doczny pył
- i nie stało się nic.

ale wy­ciągnąłeś dłoń,
której bra­kowało do pary,
po­ciętą ty­siącem li­nii w niez­na­ne.
dziwną dłoń, silną i de­likatną za­razem,
taką [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:50

Stacja dziewiąta trzydzieści trzy

Siedzę na parapecie
przyrosłam
nie mogę oder­wać od ciebie wzroku

zaw­sze byłam zda­nia, że praw­dzi­wie zakochani
po­win­ni być do siebie podobni
jak dwie krople
mógłbyś być moim ojcem


wier­sz, fo­tog­ra­fuję cię bez aparatu
tyl­ko ty przed ocza­mi i papier. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:30

Nie można widzieć wszys­tkiego co złe w so­bie, cza­sami war­to spoj­rzeć inaczej na świat.
Każdy po­pełnia błędy, każdy, wys­tar­czy nau­czyć się wal­czyć da­lej i nie pod­da­wać się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:26

Nienawiść.

Tak ok­ropne i des­truk­cyjne uczu­cie. Po nim zaw­sze przychodzi pus­tka. Ni­cość. Ruj­nu­je wszys­tko co ma na swej drodze, od fun­da­mentów, od sa­miut­kiej pod­sta­wy. Jest wciele­niem zła w czys­tej pos­ta­ci. Naj­pierw oplątu­je Cię [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 13:04

A my leżymy

A my leżymy -
- bez­czel­nie zakochani.
Księżyc oświet­la nasze wyznania.
Zmieniamy gra­nice oddania.

A Ty pat­rzysz - 
- roztargniony.
Szep­czesz po­całunek pros­to w mo­je usta.
Namiętna [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:17

Su­mienie jest tyl­ko po­zor­nie uśpione.
Obudzi się wkrótce i ujaw­ni ludzki grzech. 

myśl • dzisiaj, 12:04

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chattam

Autorzy na literę
B C D