Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

DOKTÓR HONURI ZKAŁZA

Dla naj­win­ksze­go zaszczytu
Na­dały mu tyn tytuł
A łun nie przestawoł
We­cis­kać ludzium kitu
Wszys­kich za­pako­woł do jed­ny­go wora
Cóż, ja­ki mu­my naród, ta­kigo i doktora! 

wiersz • dzisiaj, 02:30

Bar­dziej od czynów po­win­niśmy się bać ich konsekwencji. 

myśl • dzisiaj, 02:01

Trzy

Kocha­nie...
Perełko...
Is­kier­ko...
Mój kwiatuszku..
Zos­ta­wiłaś mi coś po sobie..
Trzy pa­piero­sy, bym spa­lił smutki.
Trzy spalę ra­zem ze wszystkim
i każdy most za mną zniknie...

Dos­tałem je.
Trzy pa­piero­sy do zapalenia,
by utonąć w ich dymie...
Tonę i pływam we łzach
i piję na pew­no nie na zdrowie...

Trzy.
Tyl­ko trzy.
Piep­rzo­ne trzy,
i co mam da­lej robić? 

wiersz • dzisiaj, 01:11

Byłeś

Byłeś narkotykiem
Te­raz na od­wy­ku każdy wdech
da­je zas­trzyk ni­koty­nowej trucizny
da­je przy­jem­ność, ale nie zaspokojenie
Byłeś światem
te­raz to tyl­ko wspomnienie
Apo­kalip­sa uczuć
bez­powrot­ny koniec
Byłam
Te­raz zos­tała tyl­ko bezsenność
oka­lana sreb­rnym globem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 00:34

* * *

gdy­bym miał szansę uciec jeszcze raz
i jeszcze raz
i jeszcze
to uciekałbym tak bez końca
bo nig­dy nie zrozumiem
że nie da się uciec od myśli o Tobie 

wiersz • dzisiaj, 00:30

Różowy tynk od­padł i odsłonił pus­ta­ki, tak, te białe pus­te cegły. I wiesz co? Oka­zało się, że nie ma tam zap­ra­wy mu­rar­skiej. To chy­ba gro­zi zawaleniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:19

* * *

Choć nie raz już na twarz padłem
Choć nie jed­nej ser­ce skradłem
Choć raz w życiu marzę o Tym
By me ser­ce któraś skradła
Zacho­wała w swo­jej duszy
Ukoiła słowem duszy
Przy­tuliła jak najmocniej
Przy­pom­niała o nadziei - miłości idei! 

wiersz • dzisiaj, 00:15

Nie możesz um­rzeć !
Jes­teś ta­ka piękna, młoda i inteligentna..
Całe życie przed Tobą !
okłamuję płaczącą ko­bietę, która od­bi­ja się w lustrze 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sztaudynger

Autorzy na literę
R S Ś