Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 134 fiszki

Łzy najłat­wiej po­pija się alkoholem... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 202 fiszki • 9 marca 2011, 00:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

...

We śnie odwiedziłem
Do­linę namiętności
Pachniało perfumami
I ciepłem twe­go ciała

De­likat­nie trącałem
Twe stru­ny wrażliwości
Od me­go dotyku
Two­ja ki­bić drżała

Od­kry­wałem tajemnice
Zdo­bywałem niezdobyte
W apo­geum pieszczot
Przer­wałaś no­cy ciszę

Ra­nek mnie obudził
Już przes­tałem śnić
Lecz ten dźwięk spełnienia
Na­dal jeszcze słyszę 

erotyk • dzisiaj, 07:02

MATKA NATURA

Były so­bie dwa kwiatuszki
Je­den miał fiut­ka a dru­gi cycuszki
I ciągle im bar­dzo do siebie się chciało
Bo zaw­sze oboj­gu coś tam sterczało

Pokłady sek­su zbierały w swym pyłku
Wiate­rek je kle­pał po płat­kach i tyłku
Motylek, [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 06:33

wciąż dzielę swoją przes­trzeń z ludźmi od­dając im swój czas, uwagę i Siebie...aż nie zos­ta­nie mi na­wet ka­wałek na to by być Sobą 

myśl • dzisiaj, 06:12

Czym jest Suk­kub? Nieziem­sko pięknym de­monem, który wciela się w pos­tać ko­biety. Is­to­ta ta jest o ty­le kłopot­li­wa, że uwodzi mężczyzn, kocha się z ni­mi, a następnie wy­sysa wszys­tkie siły wi­tal­ne ofiary. [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 05:39

"Uda­jesz, że jes­teś ta­ka sil­na, a tak nap­rawdę nie umiesz so­bie z niczym po­radzić i wszys­tko dop­ro­wadza Cię do płaczu. Oszu­kujesz samą siebie!" 

myśl • dzisiaj, 05:20

W miej­scu bez gra­nic tak­ty­ka która nie zna prze­mocy jest naj­sku­teczniej­szym , jed­nocześnie naj­trud­niej­szym wyzwaniem 

myśl • dzisiaj, 03:09

nie zam­kniesz pi
w zdaniu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:41

Bałwa­ny gwałcą fa­le eteru. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:34

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty