Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

O wiel­kim szczęściu może mówić ten, na ko­go nie wypadło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:28

Míej­sce maj­tek po­win­no być na dupie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:23

Nie ob­chodzi mnie, że upadłeś, że leżysz, że mówisz, że wsta­niesz. Po pros­tu rusz dupę, nie ma na co czekać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:12

...a jej praw­dzi­wy cha­rak­ter "wyśliz­gnął" się na światło dzien­ne, niczym skóra z węża. 

myśl • dzisiaj, 21:09

Nie przyglądaj się drodze, po której kroczysz, wpat­ruj się w Te­go, kto cię prowadzi. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:04

Może te­go uczą nas łzy: żeby bać się z ot­warty­mi dłońmi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 20:56

Przyjaciel

Na wi­dok mo­jej przy­jaciółki mo­ja twarz wygląda jak kółko z ba­nanem, ocza­mi i nosem. 

wiersz • dzisiaj, 20:34

Mogłabym z Tobą spróbo­wać, widzę coś w Twoich oczach,
to przy­ciąga jak mag­nes, można się zakochać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abe

Autorzy na literę
A B C