Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na prze­cięciu dróg ko­muni­kacyj­nych człowiek zbu­dował gi­gan­tyczne i brzyd­kie met­ro­polie, gdzie każdy, zam­knięty w ano­nimo­wym mie­szka­niu w bu­dyn­ku nieróżniącym się niczym od in­nych, ab­so­lut­nie wie­rzy, że jest cen­trum świata i miarą wszechrzeczy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

Akt erek­cyjny wmu­rowy­wany jest po to, żeby bu­dynek stanął. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 12:57

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

taaak, co by tu jeszcze dodać. 

myśl • dzisiaj, 00:27

Między wersami

W tle: Queen - "Kind of Magic"
Odtwórz

Pochłaniałam książki,
kar­miąc słowa­mi swoją pustkę.
Roz­rastała się pragnieniem
rzeczywistości.

Tak moc­no przeżywałam życie bohaterów,
że nie miałam już siły,
by przeżywać własne.
Ru­mieniłam się,
gdy ona wzdychała
z rozkoszy.
Lecz tyl­ko do środka.
Przy­jaźniłam się z [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 00:11

Wyjątkowo ważny

wta­piać się w je­go oczy
aż do niep­rzy­tom­ności umysłu
ku zat­ra­ceniu się spędzać
po ko­niu­szkach je­go palców
aż zam­knie łagod­nie w swo­jej dłoni
dłoń moją 

wiersz • dzisiaj, 00:02

Pot­rze­buję roz­mo­wy z Tobą... Nie jes­tem śmieciem. Jes­tem osobą. I chcę być trak­to­wana tak jak kiedyś. A nie jak cho­ler­ne po­wiet­rze za­nie­czyszczo­ne dwut­lenkiem węgla. In­te­resu­jesz się eko­logią. Zain­te­resuj się także i mną. Ura­tuj mnie. Pod­daj recyklingowi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:59

Nic na siłę.

Złota za­sada, która jak by była sto­sowa­na przez wszys­tkich po­mogłaby całemu światu. Żad­nych prób ani sa­mych w so­bie gwałtów, zarówno tych w po­bocznych uliczkach czy pu­bach ale też na im­pre­zach, domówkach zazwyczaj [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 23:35

Wiem, że się za­kochałaś. Wys­tar­czy na Ciebie spoj­rzeć. Na sam dźwięk je­go imienia kąci­ki ust unoszą Ci się w cha­rak­te­rys­tyczny łuk. A po spot­ka­niu z nim pier­wszy raz w życiu widziałam jak płaczesz - były to łzy szczęścia, bo uśmie­chałaś się na prze­mian ze łza­mi płynący­mi po policzku. 

myśl • wczoraj, 23:21

Ludzkość jest jak rozpędzo­ny po­ciąg. Sądzi, że jest nie do zat­rzy­mania i często za­pomi­na, że je­go pęd jest dlań naj­większym wrogiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:08

Krop­la się prze­lewa, gdy nic nie skapnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:41

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Monroe

Autorzy na literę
Ł M N