Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 31 fiszek

Użycie prze­mocy jest przyz­na­niem się do niemocy. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 30 fiszek • 26 grudnia 2009, 00:33

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie ocze­kuj że podjęte przez Ciebie de­cyz­je,oraz czy­ny których się do­puściłeś będą miały na­tychmias­to­wy sku­tek, bądź wier­ny myśli że wszys­tko co zro­biłeś przy­niesie swój owoc, nie składaj bro­ni i cier­pli­wie cze­kaj bo jeśli masz być nag­rodzo­ny to będziesz a ocze­kiwa­nie niech będzie dla Ciebie dro­ga którą mu­sisz przet­rwać... Ma­teusz S. 

aforyzm • dzisiaj, 16:34

Często czuję się tak mała w ob­liczu sa­mego życia,
gdzie nieje­den raz przeżywam prze­rost nad wiarą... 

myśl • dzisiaj, 16:31

Jeśli miarą człowie­czeństwa jest je­go miłość do bliźniego, to wiele zwierząt jest bar­dziej ludzkich niż my. 

myśl • dzisiaj, 16:22

Sko­ro ma­tema­tyka ok­reśla świat, fi­zyka jest jej OD­BI­CIEM a XCHE­MIA od­gry­wa rolę cza­su to PY­TAM KIM JES­TEŚ?CZŁOWIEKU:)< mój TY miły?
JEŚLI NIE BOGIEM 

myśl • dzisiaj, 16:10

Żyj­my więc szyb­ko, umieraj­my młodo,
a jeśli chce­my rozśmie­szyć Boga,
po­wie­dzmy mu o swoich planach. 

myśl • dzisiaj, 15:18

Od kiedy myśli wy­mykają mi się z rąk, na us­tach mam tyl­ko milczenie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:45

Słowa mają siłę, której nie do­ceniamy. Mogą pieścić i całować, mogą ra­nić i za­dawać ból, mogą pod­nieść z ko­lan i wbić w ziemię, mogą og­rzać ale mogą też zam­ro­zić. Słowa wy­magają od nas szczególnej roz­wa­gi w korzys­ta­niu z nich. 

myśl • dzisiaj, 14:37

Dla mnie nie jest ważne w którą stronę spoglądam bo,zaw­sze pat­rzę na wprost Siebie . 
Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 14:21

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty