Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest bo­wiem kil­ka od­mian ciszy: naj­lep­sza jest ta, która za­pada z wy­boru człowieka, a nie prze­ciw niemu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 104 fiszki

Ta głucha cisza to chwi­la, w której mu­sisz wyb­rać po­między od­wro­tem tchórza a szarżą głupca... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 39 fiszek • 13 września 2009, 03:17

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

między nami

Wal­czę o mo­ment, nie za­bijam ciszy
Mil­knie lo­gika, gdy szu­kasz mnie dłońmi
Na trze­cim pla­nie świat, dla nas już śpi
Dopóki nie wsta­nie, bądźmy spokojni

Między na­mi tyl­ko wrzące powietrze
Uśmie­chy sta­re i ni­ci splątane
Dni długie i te przyp­ra­wione pieprzem
Kil­ka niedomówień, na noc czekanie

Cza­sem wilk głod­ny pat­rzy przez firany
Ku­si i gro­zi, wyszczerza zębiska
Co to dla nas wilk? Nie ta­kie za nami
Gdy jes­teś ze mną, nie po­dej­dzie z bliska 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:16

Cza­sem język poplącze dzień...


28.07.2014r.
in­sp. onejka
 

myśl • dzisiaj, 17:06

List : Kawa, ciastko, kakao.

"Gdzież tam bon ton... "

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że nie, że to nie możli­we. Ja też tak myślę.

W 2003 ro­ku zdarzyło się [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 16:49

* * *

dos­trzegłam mgłę
próbo­wałam ją poczuć
stanąć pośrod­ku niej
nie umiałam
dos­trzegłam miłość
no właśnie "dostrzegłam" 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:47

Życie do którego nie przywykłem

Byłem młody. Tak, tam się zaczęło,
Na uli­cy. Wśród zad­ra­pań, kum­pli, bójek,
Wyb­ryków. Życie wol­nym tem­pem płynęło,
Od­wie­dzając co dzień dziesiątki podwórek.

To byłem ja. A te­raz po­pijając sokiem,
Siedzę, pisząc ko­lejną zwrotkę,
By się wy­dos­tać z tej krainy wspomnień.

To­ry sa­me zmieniły kierunek,
A ja pod smut­kiem wołam na ratunek,
Lecz cisza. Cisza spo­wija mój głos,
Jes­tem sam. Życie za­dało os­tatni cios... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 16:18

Kiedy już nig­dzie nie chce się dojść, czas może zaw­ra­cać. Dupę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 16:03

Deszczo­wy dzień
W deszczo­we dni wyp­ro­wadzaj psa na klatkę scho­dową piętro wyżej.
z cyk­lu /ra­dy dla przekornych/ 

myśl • dzisiaj, 16:01

Szan­sa u ciebie to nic in­ne­go, jak nies­pra­wied­li­wość u ko­goś innego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • dzisiaj, 15:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Allen

Autorzy na literę
A B C