Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Zaz­drości­my tyl­ko te­mu, na które­go miej­scu mog­li­byśmy się zna­leźć sami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 43 fiszki

Zaz­drość to ta­ki mały drań, który piórkiem chci­wości łas­kocze nasze ego. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 132 fiszki • 16 października 2010, 13:46

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Pe­wien lis­to­nosz w Kalkucie,
no­sił do pra­cy papucie.
To jest fakt oczywisty,
prze­cież noszę w nich lis­ty -
tak tłumaczył sąsiadom w Kalkucie. 

limeryk • dzisiaj, 17:02

***

us­ta two­je: ocean różowy,
spoj­rze­nie: fa­la wzburzona.
a two­je sze­rokie ramiona:
pas ratunkowy 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:57

niczyja wina.

spląta­ne ni­ci
źle uszy­te łap­ki
mi­sia z od­pru­tym ser­duszkiem
pucha­ta krew wypływa z dziurek wy­ciętych nożyczkami
mi­sie są dziel­ne
mi­sie nie płaczą
choć ty­le łez już w nie pow­siąkało
nieje­den przet­rzy­mały już ma­leńki la­ment

spląta­ne łap­ki
źle uszy­te ser­duszko
mi­sia roz­pru­tego nożyczkami 

wiersz • dzisiaj, 16:55

Ostatni gość

Śmierć przychodzi nad ranem.
Nie ot­wiera so­bie drzwi
Nie pu­ka
Nie wy­bija okien.

Mi­ja żywych którzy jej nie widzą
Idzie po twój płomyk.
Wchodzi do pokoju.
Widzisz ja tyl­ko ty.

Ty kótre­mu po­zos­tało
Już tyl­ko kil­ka minut.
Wyciąga [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:22

Emoc­je są zaraźliwe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:46

Stół

Pa­miętał dos­ko­nale ten dzień, w którym dzwo­neczek do drzwi an­tykwa­riatu zadźwięczał mu w bla­cie wyjątko­wo do­nośnie. Stał wte­dy w kącie między wit­ryną a kurzem, z wyszczer­bioną, ku­lawą nogą… za­walo­ny książka­mi, które już [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 15:21

Myśl ut­rzy­muje miłość na powierzchni. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:13

Nieraz by­wa i tak, ze dob­ra mu­zyka po­maga w za­pom­nieniu o tu i te­raz.
Kiedy człowiek słucha mu­zyki, chce się oder­wać od te­raźniej­szości cho­ciaż na chwilę.
Po­zos­tawmy go, aby mógł choć przez mo­ment poczuć się, jak­by nie miał żad­nych prob­lemów,
jak­by przez je­go ocza­mi za­wiro­wały wszys­tkie gwiazdy...
Każdy pot­rze­buje cza­sem chwi­li, żeby się wyłączyć ze świata i włączyć za ja­kiś czas... 

myśl • dzisiaj, 15:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diderot

Autorzy na literę
C D E