Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

CZA­SEM O BY­LE CIEŃ
CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA,
A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 27 fiszek

Gdy prze­ras­ta nas życie, cho­wamy się w je­go cieniu. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 59 fiszek • 1 września 2014, 23:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

bo...

po­dob­no piekło jest uk­ry­te w sa­mym ser­cu raju... 

myśl • dzisiaj, 19:49

Każdy in­ny,wszys­cy równi. 

myśl • dzisiaj, 19:42

Nie py­taj czy żałuje cze­goś
po­myśl
cze­go będzie To­bie brak ... 

myśl • dzisiaj, 19:38

Znasz to uczu­cie, gdy oso­ba, która w marze­niach jest Ci tak blis­ka w rzeczy­wis­tości pra­wie się nie zna­cie?
Jed­nak Ty da­lej marzysz, bo już nie pot­ra­fisz przes­tać. Marze­nia stały się cząstką Ciebie. 

myśl • dzisiaj, 19:29

Codzien­ność twar­do we­ryfi­kuje wszys­tkie nasze ''dorosłości''. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:47

„– To wódka? – słabym głosem za­pytała Małgorza­ta.(...) – Na li­tość boską, królo­wo – zachry­piał – czy ośmieliłbym się na­lać da­mie wódki? To czys­ty spirytus.”

"Mis­trz i Małgorzata" 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:42

Wychodząc po­za ra­my, zo­baczysz praw­dzi­wy obraz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:30

PREZENT NA RATY

Pod choinkę wymarzyłam
Dzi­kie ser­ce oswoiłam
Wśród orzechów, sreb­rnych cacek
I w świer­ko­wym aromacie

Naj­piękniej­szy pre­zent świata
Gdy cię los z miłością swata
Gwiaz­da z nieba ku mym stopom
Z góry sy­pie deszczem złotym

W płatków śniegu sreb­rnym blasku
I aniołków z atłasku
Pośród domków z piernika
W dłoniach ser­ce twe zamykam

Pod choinką tak marzyłam
Gdy się lam­pka zaiskrzyła
A nas­tro­ju pełna chata…
Ciebie dzi­siaj pier­wsza rata 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 18:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brown

Autorzy na literę
A B C