Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Poez­ja jeszcze bar­dziej uświada­mia mi, jak trud­no jest po­zos­tać wrażli­wym i czułym, gdy wokół ty­le jałowości, próżności, chłodu i obłudy. Cza­sami mam ochotę założyć jedną z tych ty­sięcy ma­sek i zniknąć gdzieś w bez­na­miętnym tłumie. 

myśl • dzisiaj, 22:33

stale plynne

Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:24

Stop Klatka

se­kun­dy prze­mykają pod zasłoną
światło w soczew­ce
po­woli otacza oko

Na pier­wszym pla­nie
słoik
na je­go skraju
cień

Skończyła się rolka
Pozostał
tyl­ko roz­paczli­wy krzyk wspomnień 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:16

*

mówiłbym
o do­rosłości co zja­wia się drżeniem rąk

i ciężkością po­wiek jak spadłymi liśćmi
prze­bar­wia korę drzew na bled­szą od zi­my tęsknotę
ucząc bez­domne krop­le obejmować
za­pach ko­nające­go drewna

mówiłbym o tym jak o życiu

niepo­rad­nie pod­noszo­nym do ust
sma­kiem płaczącej wierzby
gasnącą nadzieją płomykiem

szme­rem na ser­cu domem
z wiat­ru i kości
rzu­conych za siebie jak wyjątkowe 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 22:05

* * *

Uka­ra­na jes­tem przez wir pogardy
ot­war­te ra­ny li­za­ne piaskiem
ciagną mnie po pus­ty­ni jak ofiarę
a więc to jest mój grób
cyk­lon przeszy­wający kości gniewu
przez­naczo­ny dla mnie
ogar­nia mnie fu­ria zła i nienawisci
mgła opada...
w mo­jej dłoni...no­wy świat
tętniące ży­cie pęcznieje w środ­ku nas
wsiąkam w to co­raz głebiej
ogar­nia mnie eufo­ria i przerażenie.
Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 21:43

Łąki za­pach nie zastąpi mi ciebie gdy byłaś taką niewinną,
Lecz gdy ty za tym nie tęsknisz, cze­mu ja powinienem? 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 21:37

im bliżej jes­teś tym bar­dziej tęsknię... bo choć tak blis­ko wciąż za da­leko by objąć ra­mieniem miłość 

myśl • dzisiaj, 21:27

Noc to wspa­niały przy­jaciel. Wysłucha, nig­dy nie oce­ni, obet­rze łzy, których nikt nie zobaczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q