Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Któż z nas kocha nie głupiejąc przy tym? 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 16 fiszek

Głupotą jest od­wra­cać się ple­cami do miłości. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 85 fiszek • 4 sierpnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Szu­kam praw­dzi­wych ludzi. Ty możesz odejść. 

myśl • dzisiaj, 09:37

Zważ. Bo możesz przepłynąć je­zioro i nad brze­giem się utopić. 

myśl • dzisiaj, 09:35

Prze­ciągi pot­ra­fią prze­ciągnąć na­wet tych naj­bar­dziej opor­nych na swoją stronę

in­sp Onej­ka ;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:06

Je­den świat, a ty­le wy­miarów, co naj­mniej jak nies­kończo­ność. Je­den Bóg, jed­na miłość, jed­na śmierć i jed­na jaźń. Tyl­ko cza­sop­rzes­trzeń poz­wa­la na po­wiela­nie zer i jedynek. 

myśl • dzisiaj, 08:33

Obraz spokojnej rzeki (popr.)

Smu­tek przy­gar­nia moją twarz. Osłania mnie przed ra­dością te­go świata. Ochra­nia mnie szczel­nie w swoim sza­rym oko­pie. Poz­wa­la mi wi­dywać się z moim cieniem i cicho skłania mnie do siebie. Ma bardzo [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 08:30

To dwa, różne pojęcia; być je­go, a być przez niego... Kochaną. 

myśl • dzisiaj, 08:27

zbu­dowałeś wokół siebie mały światek i w za­leżności od sy­tuac­ji jes­teś ob­serwa­torem ani­mato­rem lub kochankiem 

myśl • dzisiaj, 08:12

Tirem do nieba

Miałam um­rzeć z miłości
ale może jed­nak wpadnę w ra­miona tira

po­dob­no jak miłość jest wieczna
to zi­my nie będzie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 08:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E