Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Kiedy mo­ja mod­litwa stała się bar­dziej sku­piona i wewnętrzna, to miałem co­raz mniej do po­wie­dze­nia. W końcu zamilkłem. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 22 fiszki

Życie jest za krótkie, wdaj się choć w romans... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 28 fiszek • 23 lipca 2013, 14:43

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Gwiazda...

Nie pozwól na długo
abym była samotna
lecz dot­rzy­maj kroku
w spełnieniu obietnicy

Za­nim wy­biorę opcję
gdzie będę zmuszona
odejść bezpowrotnie
uwal­niając od więzi

Kiedy to noc sta­nie się
tak ciepła na spacery
z da­lekim gwiaz­da­mi
którą jedną jes­teś Ty...


28.02.2015Odtwórz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:58

Naj­dziw­niej­sze jest to, że wszys­cy narze­kają na ludzi, ja­cy to są fałszy­wi. A jak przyj­dzie co do cze­go to nie ma ni­kogo prawdziwego. 

myśl • dzisiaj, 20:39

Poświęce­nie nie ma ce­ny, choć za nie płacimy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 20:34

... bo on miał duszę żeg­larza ,by­wał w wielu por­tach ale w żad­nym nie zos­tał na stałe... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 20:29

Sa­mot­ność jest jak bu­merang, cze­go byśmy nie zro­bili to i tak zaw­sze wróci i będzie wra­cał chy­ba że ktoś kto sta­nie na naszej drodze złapie go i zniszczy. 

myśl • dzisiaj, 20:19

Jeśli przechodzisz przez życie bez wrogów to oz­nacza, że al­bo jes­teś tchórzem al­bo leniem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 19:23

ZAŚLE­PIENI ŻYCIEM.

Szu­kasz te­go,
Cze­go nig­dy nie znajdziesz.
Go­nisz za czymś,
Co zaw­sze ucieka.
Cier­pisz,
Ale nie pot­ra­fisz dos­trzec sen­su cierpienia.
Myślisz,
A gu­bisz się w ni­cości umysłu.
Tęsknisz,
Choć nie masz od­wa­gi o tym powiedzieć.
Kochasz,
Lecz nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:49

jak wpa­da coś w oko to często wy­pada ustami 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hesse

Autorzy na literę
G H I