Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Two­ja blis­kość jest naj­lep­szym le­kar­stwem na tęsknotę i smutek... 

myśl • dzisiaj, 12:19

Proś, módl się, zwra­caj do Bo­ga on uporządku­je two­je życie i pop­ro­wadzi je właściwą drogą... 

myśl • dzisiaj, 12:00

Skąd mam znać swoją war­tość - jeśli nig­dy nie byłam do­ceniona przez niego
Jak dob­rze wyb­rać przyszłego męża - sko­ro od niemowlęcia ta­kiego nie widziałam
Gdzie zna­leźć dob­re cechy u mężczyz­ny - jeśli od zaw­sze do­pat­ry­wałam się ich bez skutku
Jak odróżnię praw­dziwą miłość mężczyz­ny - prze­cież żaden nig­dy mnie nie kochał
W ja­ki sposób wycho­wywać kiedyś sy­na - żeby, nie był ta­ki jak ty...
tato... 

myśl • dzisiaj, 11:46

Dziś przes­pałam całą noc,
ale wo­lałabym przes­pać wczo­raj­szy dzień.


Z szuflady. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 11:37

staje się śmierć

by ci po­wie­dzieć jak bardzo
mu­siałbym skłamać
a te­go po­noć nikt nie lubi

taksówkarz
że na raczyńskiego to se pan idź i tar­gaj te torbę
a miałem mu zapłacić jak na kusocińskiego

wo­lał sie­dzieć, pa­lić i cze­kać aż [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 11:24

* * *

W sa­mot­ności błąkam się
przez og­romny ciem­ny las
otoczo­na błęki­tem nieba
roz­darta zja­wis­kiem pioruna
deszcz pa­da mo­je łzy zagubione
za­ciem­nione dęby są mym schronieniem
czer­wo­ne liście spa­dają na me ramiona
wtem kruk siada mi obok ucha
czar­ny złowie­szczy niczym demon
w tym głuchym le­sie, gdzie wil­ki płaczą agonią
a piekło war­czy spo­między twych warg
ry­sując ko­lej­ne żywo­ty je­den po drugim
opa­dam w glębo­ki ciem­ny sen. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:02

Miłosny dialog ~

To bez sensu,wiesz?
Co,według Ciebie nie ma sensu?
To,że przez Ciebie nie pot­ra­fię oddychać.
Nie jes­tem w sta­nie fun­kcjo­nować normalnie.

Zat­ru­wam Ci powietrze,sobą?
Tak.
I tak Cię kocham!Nie zmienisz tego.
...Tyl­ko,że ja Cię nie kocham...
Na Bo­ga,co to miało znaczyć?!
Ja Cię bar­dzo kocham. 

wiersz • dzisiaj, 10:56

dać radę - to przedłożyć ro­zum nad emocje
proste?
...
tak, jeśli idzie o sza­cunek i troskę 

myśl • dzisiaj, 10:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Einstein

Autorzy na literę
D E F