Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek

Jest ta­ki ze­gar w człowieku, który napędzają mi­jani ludzie. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 23 fiszki • 22 października 2014, 19:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Sa­mot­ność dla większości nie jest pojęciem względnym.
Dla­tego, że większość łączy obec­ność tyl­ko ze sferą na­macalną, fizyczną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:20

Dreszczyk

Idę przed siebie, ciągle mam Cię w głowie
Czuję Twój za­pach, od­wra­cam się,
Ciebie nie ma.
Czyżby to mo­ja wyob­raźnia płatała figle?
Czuję w so­bie motyle,
Lecz prze­cież Ciebie nie ma..
Czuję Cię w sercu.
Pot­ra­fię uj­rzeć Two­je oczy i usta,
Twój uśmiech
W głębi wyobraźni...
Dlacze­go mnie nie dotkniesz?
Dlacze­go wciąż Cię nie ma?
Jeszcze wciąż mam nadzieję
Lecz po­woli umieram.. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:17

Świętość jest drogą wy­pełniania codzien­ności powołania... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:14

Droga wędrowca, pustka

Wi­taj wędrowcze
Chciałbyś zwol­nić, zat­rzy­mać się
Nab­rać sił do dal­szej dro­gi, dro­gi bez końca
ku poz­na­niu niepoz­na­nego, nieistniejącego
Prze­mie­rzasz bez­kres­ne dro­gi ze swą kochanką, Samotnością
Two­ja podróż nie ma końca
tra­fiasz z pus­tko­wia na pus­tko­wie, szu­kając nieodnalezionego
Two­je ciało [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:14

smętarz dla zwierzaków

za­bija­my się dla siebie
jak pies z kotem
grze­biąc się za życia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 13:07

Zaw­sze mam to cze­go chcę, ale w in­nej wersji. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 13:06

JEST TAKIE MIEJSCE

Jest ta­kie miejsce
W przes­trze­ni życia
Które­go jeszcze nap­rawdę nie ma
Ot pus­ta dziura
Bez­droża losu
Tam słowa jeszcze nie mają głosu

Jest ta­kie miejsce
Bez serc, dusz i ego
Gdzie na­wet słońce jeszcze nie bywa
Tam ot­chłań czasu
Ciem­nością wieje
Tam żad­ne ziar­no się jeszcze nie sieje

Jest ta­kie miejsce
Na drodze człowieka
Gdzie tyl­ko myśli się rodzą na nowo
Gdzie stoją tabliczki
Przez Bo­ga pisane
Na których „JUT­RO” jest napisane 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:01

***

Duszę w pierścień zakląć,
być tym, czym księżyc dla dwojga,
al­bo gdzie sa­mot­ność nu­ci pieśni nad stawem.

Być niczym nies­tałym,
chwiejną źre­nicą po­między światem.
Dom­knąć cza­sy, które nie wychodzą po­za wczoraj,
dot­rzy­mać kro­ku, nie trzy­mając siebie na nogach.

Otoczyć pręgi, si­niejące oba­wy wokół pragnień,
utoczyć więcej pot­rze­by, niż uga­sić można szkarłatu barwą.

Zaręczyć się ze śmier­cią, zad­bać o trumnę dla dwojga.
I spłynąć w dół Styk­su jak łza na po­liczku Boga. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 12:59

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q