Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Da­ruj mi­nutom, dniom, godzi­nom - miną... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 13 fiszek

I chy­ba w mi­nucie śmier­ci, życie naj­bar­dziej zais­tnieć zechce. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 72 fiszki • 2 maja 2010, 12:12

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mistrz

hołdując es­te­tyce poznania
włożyłem różowe okulary
na spot­ka­nie z mistrzem

zas­taw­szy go w po­zie kontemplacji
usiadłem skrom­nie z boku
cze­kająć na je­go zaproszenie

po dłuższej chwi­li zniecierpliwony
odez­wałem się do mistrza
przed­sta­wiając się

odejdź z moich myśli
sa­molub­ny uzur­pa­torze kreowania
odez­wał się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:33

* * *

Cza­sem po­rywa mnie wiatr...
Idę na to,bo mi­jam jak deszcz.
Któż przyszłość mą zna?
Jak niez­na­ny przez Was ja,
Tak niez­na­na ona jest... 

wiersz • dzisiaj, 00:44

Ja­ko TO­RINEK luk­ruję ślinę 

aforyzm • dzisiaj, 00:40

Gdy pragnąłeś in­spi­rac­ji ro­biłeś wszys­tko co było możli­we, czy­tałeś wszys­tko co było pod ręką... kłóciłeś się o os­tatnią koszulę, tak na przekór, tak pod prąd... By­le wiatr w żagle...

Gdy wszys­cy znik­li... po­jawiła się cisza... i wte­dy zro­zumiałeś cze­go pragnęli in­ni.

Wte­dy do­ceniłeś cienistą stronę ulicy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:20

Dro­ga na skróty jest zawiła. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:14

Wy­zywam wszys­tkich do po­jedyn­ku na to, co nas otacza. Po­lity­ce, me­dycy­nie, techno­logi, re­ligii, ma­fii, po­lic­ji oraz men­talności międzyludzkiej.
Na zakąskę rzu­cam kil­ka myśli:
- Naj­większym źródłem głupo­ty i ma­nipu­lac­ji jest te­lewiz­ja, której tak ślepo [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 00:10

Nie nor­malnością jest wy­bierać po­między miłością. Każda ma swo­je miej­sce. Jest pot­rzeb­na. Nie da się żad­nej zastąpić inną. Zwierzęta nie zastąpią dzieci, dzieci nie zastąpią zwierząt. Żad­ne z nich nie zastąpią ukocha­nej połówki, ale i par­tner nie wys­tar­czy za wszys­tkich. Wszys­tko ma bo­wiem swo­je miej­sce. Każda miłość to in­ny frag­mrnt życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

***

***
Udam że ba­wimy się w cho­wane­go
Raz dwa trzy szu­kam
Gdziekol­wiek jes­teś znajdę
Bo bez­pie­cznie jest cho­wać się
Ale wyjść ry­zyko
Jes­tem cier­pli­wa Ty nie do końca
Słyszę Cię
Nucę ta­jem­niczo bo [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 23:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fromm

Autorzy na literę
E F G