Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Pi­sanie jest des­pe­racką próbą wy­dar­cia z sa­mot­ności od­ro­biny god­ności i trochę pieniędzy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 68 fiszek

Gdy uj­mu­jesz in­nym god­ności - i to­bie jej ubywa. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 42 fiszki • 14 września 2014, 15:25

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie możesz od­dać mi­liona do­larów na ce­le cha­ryta­tyw­ne ? - to nic. Kup słodycze za sto złotych i od­wiedź naj­bliższy dom dziec­ka, jeśli nie jes­teś w sta­nie zro­bić te­go te­raz - zrób [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 04:36

Ja­ja są bar­dzo ślis­kie; cza­sami się wy­mykają i zni­kają w zlewie. 

myśl • dzisiaj, 03:53

Indiańskie Lato

Przes­tałeś kochać...
Chcę zat­rzy­mać świat
Twój brak
Bo­li tak
Przes­tałeś kochać...
Świat nie dos­trzegł zmian
I na oślep gnał

In­diańskie Lato
W ser­cu cze­goś brak
Gorzki smak
I dzieci śmiech wrześniowy
Chcę zat­rzy­mać świat
Twój brak
Bo­li tak 

wiersz • dzisiaj, 03:52

Wiatr i Ona...

Kto kaszta­ny tur­la drogą
dzieciom do tor­nis­trów chowa?
Jak myśli­cie moi drodzy
o kim będzie mowa?

Czy to może fig­le skrzatów
lub ku­kułka podrzuciła?
Al­bo sro­ki to jest sprawka
czyżby Ona tak psociła?

Ktoś ma­luje świat na rudo
i w barwach [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 02:12

Naj­mniej war­ci są Ci których przeceniamy 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:14

Nie pytam

Nie py­tam już o nic
i nie mam więcej pytań
Wys­sałam od­po­wiedź
z os­tatnim oddechem.
Nie patrzę
jak patrzysz
Nie słucham, gdy idziesz
Nie wy­ciągam dłoni
Nie cze­kam, aż przyjdziesz.

***

Czas nie goi ran...
To­pi wspom­nienia w ko­rytarzach świateł
Czas nie leczy ran...
Uciekam myśla­mi w la­biryn­ty wrażeń.
A cisza niez­nośnie
pod­no­si się i gaśnie
W ciszy za­mykam
oczy pełne marzeń.
Stygnę. Więdnę. Mięknę. Gasnę.

Tracę siebie
Nie pytam
Nie pragnę. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:39

Herosi

Tak bar­dzo kocha­my tego
Kto wyg­ry­wa dla nas wojny.
Nie zna­my nig­dy tego
Dzięki które­mu żywot jest spokojny.

Ten wciąż roz­dra­puje gojące się rany
Bo bez nich co po­każe? Nie chce być zapomniany.
Ten dru­gi prze­ciw­nie, cho­wa, mas­ku­je i grzebie
On chce wszys­tkich tu­taj, nie w piek­le czy Niebie.

Lecz, gdy przyj­dzie potrzeba
Ginąć będą razem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 00:30

Nadzieja wy­maga sta­teczności
i cier­pli­wości do skut­ku,
jeśli prag­nienie istnieje. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 00:09

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Murakami

Autorzy na literę
Ł M N