Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Da­ruj mi­nutom, dniom, godzi­nom - miną... 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 21 fiszek

I chy­ba w mi­nucie śmier­ci, życie naj­bar­dziej zais­tnieć zechce. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 76 fiszek • 2 maja 2010, 12:12

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mądrość - pro­dukt ma­de in China 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:29

+ Moja Klątwa +

Wszys­tkie kur­wy te­go świata
nie­chaj spot­ka straszny los.
Dzi­siaj, wy owie­czki boże,
ja przek­li­nam wszys­tkich was.

Wtem w ob­liczu katastrofy
tra­tuje­cie się nawzajem.
Dob­rze wiecie ludzkie ścierwa,
nie ma dla was miej­sca w raju.

Nie ma dla was przebaczenia,
grzechy wasze są za ciężkie.
W strachu mod­lisz się do boga,
ja ze śmie­chu za­raz pęknę.

Wtem w ob­liczu końca świata
w trwodze płaczesz o swój los,
lecz już te­raz jest za późno,
ja przeklęłam wszys­tkich was. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 15:27

moje Love Story ...

Za nutą nuta
Bez słów zapomnianych
Niczym deszcz
Płynący po szybie
Jak łzy

Widzę twą twarz
W la­tar­ni poświacie
Tak realną
I da­leką zarazem
Gdzieś
Na gra­nicy światów

Os­tatnie takty
Cichnie muzyka
I ta mgła
Za­ciera ob­raz błękit­nych oczu
Ktoś zga­sił latarnię
Po­zos­tała ciemność
I de­likat­na
Łza …

Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 15:18

Praw­da nie uczy­ni cię szczęśli­wym. Praw­da spra­wia, że kur­ty­na opa­da i mu­sisz widzieć rzeczy­wis­tość taką, jaką jest.
Nie słuchaj głupców chwalących prawdę, bo widzieli oni je­dynie wie­rzchołek góry lo­dowej. Trwa­li w iluz­ji prze­bija­nej gdzienieg­dzie przez pro­mienie praw­dy. Wy­god­ne kłam­stwo do­daje skrzy­deł, niewy­god­na praw­da łamie umysł. Nie zbliżaj się do praw­dy, to po­le usłane mi­nami - jeśli cię nie za­bije - to na pew­no okaleczy. 

myśl • dzisiaj, 15:08

Bóg nig­dy nie mruga. 

myśl • dzisiaj, 14:48

Nonsens

Iry­tujący non­sens le­niwie człapie
W za­duchu gni­je je­go opasłe ciało
Wiel­kie, kar­mione obłudą, sapie
dyszy, machi­na z Oświęci­mia, chrapie,
a smród je­go trze­wi, komór ga­zowych
gorączką bucha, pieniądza ban­knotów spalania
Efekt uboczny głupo­ty, bądź wie­dzy, starszych
mędrców Sy­jonu i ich usil­ne­go sta­rania
by na­dać sens, te­mu co go nie po­siada
Cho­roba go niszczy od lat mi­lionów
Wy­wołana le­kiem na brak ob­jawów, jed­na rada
Jeśli nie ma pot­rze­by, nie używaj­cie już głów... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:38

****** ***

Życie, to składan­ka te­go, co ma­my - z tym co chcieli­byśmy po­siadać...co da­je nam los, a co sa­mi wy­biera­my...to ciągła huśtaw­ka i ka­ruze­la ZA­RAZEM...raz ra­dość, raz pod górkę, ale trze­ba iść [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:13

Być może nig­dy nie będziemy dos­ko­nali, ale już jes­teśmy wyjątkowi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 14:13

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pratchett

Autorzy na literę
O P Q