Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­lity­ka zmieni się w kicz, miłość w por­nogra­fię, mu­zyka w hałas, sport w pros­ty­tucję, re­ligia w naukę, nauka w wiarę. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 18 fiszek

Wy­musza­nie pochwał i kom­ple­mentów przy­pomi­na seks z pros­ty­tutką. Ni­by da­je przy­jem­ność, ale po­zos­ta­je świado­mość po­niesionych kosztów. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 135 fiszek • 19 marca 2011, 14:03

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Zy­je sza­ra codziennoscia.
Wsta­jac ide zro­bic kawe.
Do ka­wy pięć papierosow
Za­miast kil­ku cias­tek.
Czas na ka­piel by jakos
Wyg­la­dac w pracy.
Bo po co ludzie ma­ja widziec,
Ze z zy­ciem so­bie juz nie radze?
CZas na prace.
Przet­rwac te nie­szczes­ne 8 godzin,
Isc na pi­wo i zas­nac z mysla
By sie wiecej nie obudzic. 

myśl • dzisiaj, 11:45

na samą myśl
rodzi się radość
do o.pisania
... 

myśl • dzisiaj, 11:14

Jeżeli da­jemy człowieko­wi wol­ny wybór, a nie ma w czym wy­bierać, to zaw­sze wy­bie­rze to, cze­go od niego nie oczekujemy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 10:00

Antidotum na przedawkowany smutek

nieraz z czys­tej ciekawości
mam ochotę pójść do Psychiatry
po receptę

na niez­diag­no­zowaną jeszcze Schizofrenię
bądź in­ne od­chyły od normy

możli­we że wspo­może mnie kapsułką
z piątą klepką
proszkiem
na nierówność pod kopułą

ułoży z psychotropów
lep­sze samopoczucie

al­bo za­leci zes­taw tabletek
up and down
w kształcie słońca i księżyca

al­bo chociaż
coś na ko­loro­we sny
co­kol­wiek co zacza­ruje poranek 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:52

Życie nie spra­wia, że spo­tykasz ludzi, których chcesz spot­kać ...
Życie da­je Ci ludzi na Two­jej drodze, którzy uświada­miają Ci blas­ki i cienie życia ...

ற∂ℓgo­si∂ ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:42

Na zakręcie życia, na skra­ju pożądania.
Szu­kam jut­ra, by nie zgu­bić dnia.
Na zakręcie dro­gi, na skra­ju pragnień.
Szu­kam skrzy­deł, by dot­knąć gwiazd 

aforyzm • dzisiaj, 09:39

W ciszy doszu­kuję się me­lodii życia.


Odtwórz 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:38

Są ludzie, którzy wcis­kają siebie jak bonusa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 09:08

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Flaubert

Autorzy na literę
E F G