Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Po­dobieństwa czy­nią przy­jaźń ra­dosną, różni­ce ciekawszą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 32 fiszki

Który to już raz życie wra­ca, żeby pat­rzeć na ob­raz i praw­do­podo­bieństwo Twoje... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2015, 13:28

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

CZYMŻE JEST MIŁOŚĆ

Czymże jest miłość jak nie siebie oddaniem
Od­da­niem bez reszty, bez tchu, bez pamięci
Od­da­niem myśli, duszy i życia
By nic nie zos­tało w nas do ukrycia

Czymże jest miłość jak nie uwielbieniem
Ciągłą pa­mięcią, troską, tęsknotą
Ciepłem do­tyku, ges­tem, spojrzeniem
Codzienną przyszłością i ciągłym pragnieniem

Czymże jest miłość jak nie radością
Po­godą, słońcem, błęki­tem nieba
Śmie­chem, co smu­tek z ser­ca wymiata
Psotą, co życiu życie płata 

wiersz • dzisiaj, 07:20

Brzydzę się fałszem...
Wolę po­wie­dzieć ko­muś szczerą prawdę
i żeby mnie za to szczerze znielubił
niż uda­wać przy­jaźń...

Po­za tym... ja tak nie potrafię... 

myśl • dzisiaj, 06:38

Z za­wiści, krok do nienawiści. 

aforyzm • dzisiaj, 06:21

"Naj­gorzej jest mieć marze­nie i wie­dzieć, że nig­dy się nie spełni..." 

myśl • dzisiaj, 05:39

Ok­reśle­nie, że ludzie biorą udział w wyści­gu szczurów jest krzyw­dzące dla tych bied­nych zwierząt. One przy­naj­mniej dbają o swo­je społeczeństwo, nie zos­ta­wiając swoich w ty­le, dbają o swo­je dzieci oraz ro­zumieją, że siła jest w jed­ności. Cza­sem myślę, że jeżeli is­tnieje ja­kikol­wiek wyścig na tej pla­necie, to człowiek nie tyl­ko po­pełnił fal­start, ale także w ogóle nie po­winien brać w nim udziału. 

myśl • dzisiaj, 05:30

Elefant Master

O Wiel­ki Wład­co Mro­ku i Pożądania,
usłysz mo­je wołanie i jeśli możesz
od­suń ode mnie ten kielich
i wy­dobądź mnie z zarzuconej
na mnie pod­le sieci.

Znów krew mi z ser­ca leci
i płaczą cu­dow­ne dzieci
przez tych co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 04:45

Praw­dzi­wym zderze­niem ze ścianą jest fakt gdy oka­zuje się że by­cie sobą to za mało, za mało by zna­leźć szczęście. 

myśl • dzisiaj, 03:19

W drodze do celu,
Ty sam jes­teś je­dyną przeszkodą 

myśl • dzisiaj, 02:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gombrowicz

Autorzy na literę
F G H