Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

No­wość nie za­wiera się nig­dy w po­myśle, ale w je­go ujęciu. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 4 fiszki

W dzi­siej­szym świecie no­wość ma krótki ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 85 fiszek • 17 marca 2011, 11:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Bądź od­bi­ciem tego,
co chcesz zo­baczyć u in­nych ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl • dzisiaj, 08:53

Niektórych ro­zum nie boli,
ale są też wol­ni od za­wiści i głupoty.

( In­sp.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:38

Każdy gdzieś ma swój skra­wek nieba , tyl­ko nie wszys­cy go od­najdują ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 07:59

Święto Odrodzenia Polski cz.5

Wyszliśmy z pow­ro­tem na aleję dębową. Była piękna i za­razem wyczu­wało się w niej ma­jes­tat. Wiel­kie dęby po­sadzo­ne w dwóch sze­regach z każdej stro­ny dro­gi zachwy­cały i po­budzały wyob­raźnię. To mu­siały byc [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:44

Głuche Piękno - Cicholandia

Usiądź obok nic nie ga­daj, zbliż się bliżej to nie wa­da,
po­daj rękę al­bo cze­kaj, sam ją chwycę, start czy me­ta?
Op­rzyj głowę, zam­knij oczy niech po­wol­nie to się toczy,
spróbuj zasnąć boś zmęczo­na, po [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 07:41

Ciężko o uśmiech, gdy uśmie­chy uśmie­chające in­ne uśmie­chy uśmiechają. 

myśl • dzisiaj, 04:48

Ład

Soc­jalde­mok­racja - cóż za cho­rob­li­wa farsa
toczy świat gan­gre­na-wy­nala­zek Marksa
pseudorządy lu­du, za­wiść na każdym kroku
od­po­wie­dzial­ności brak, a ban­dy­ci bez wyroków
so­lida­ryzm społeczny przy­musem wdrożony
po­magać spra­wa święta, chcą byś też był zbawiony
urzęda­sy aniołeczki, stróżowie socjalu
miliony
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 03:42

W mu­zyce naj­walniej­sze jest echo spa­dającej główki szpilki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 01:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fredro

Autorzy na literę
E F G