Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Jest dos­ta­tecznie smut­no, jeżeli sa­memu jest się nie­szczęśli­wym, ale jest jeszcze smut­niej, kiedy wszys­cy in­ni twier­dzą, że też są nieszczęśliwi. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 96 fiszek

Można po­wie­dzieć ,że gdzieś głębo­ko wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi, lecz nasza in­ter­pre­tac­ja świata jest odmienna. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 100 fiszek • 21 maja 2011, 20:44

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Spon­so­ring.
Sposób na życie czy przeżycie? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:24

Ból w dom

Nie­dziela

za­powiada się dobrze
Bóg w dom
nie będę sama
przy sto­le dwu­nas­tu apostołów

pierwsza
przychodzi wena

dochodzi druga
depresja

przed ocza­mi i przed wie­czo­rem ro­bi się ciem­no

przed trze­cią jest już pozamiatane. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 09:22

łódź

chodź, za­biorę cię stąd
nie jes­tem ideałem, wiem
jed­nak mi­mo to
zos­taw ten zgniły świat
i chodź tam

popłyniemy rzeką
by za­pom­nieć strach
a starzec opo­wie nam legendę
o dru­gim brzegu

nie obiecam ci raju
nie obiecam piekła
lecz chodź go zro­bimy
ten je­den krok
by zaw­sze być razem
to jed­no będzie nam dane

a gdy rze­ka się skończy
i starzec zamilknie
nie skończyw­szy swej opowieści
po­dasz mi rękę
a ja w swo­jej ją zatopię
umil­kną nasze serca
na zaw­sze ze sobą stopione 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:07

* Mała Islandka o Oczach Anioła *

Sięgnąłem dna piekła... gdy piłem to
pa­liło me wnętrze straszli­we zło.

Nie lu­bił mnie nikt, bo któż by mógł
gdy smród mój pi­jac­ki po­walał z nóg.

Lecz zja­wił się ktoś, kto oca­lić mnie zdołał
i podły śmiech diabła ode mnie odwołał...

Wtem jed­nym spoj­rze­niem za­biła go Ona -
ta Mała Is­lan­dka o Oczach Anioła.

Dla Ingunn.
Odtwórz 

wiersz • dzisiaj, 09:02

Są dro­gi, na których nie ma dro­gow­skazów, i w których do­minu­je pus­tka jak w opuszczo­nym do­mu, a je­dynym ich ce­lem jest po­jawiająca się cza­sami na ho­ryzon­cie tar­cza słońca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 08:54

Mądrości, to kierun­kow­ska­zy, a człowiek jak głuchy śle­piec brnie po krawędzi życia. 

myśl • dzisiaj, 08:52

***

nie zdążyłam po­lubić wiatru
który nu­cił starą historię
w prze­paści tkwiłam
natrętnie
po­lowałam na zdrow­sze cienie
pojąć nie mogę dlaczego
ska­zał mnie na niewiedzę
i ciche skruszo­ne wycie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 08:48

Trze­ba bar­dzo niena­widzić obec­ne­go sta­nu rzeczy, by stworzyć piękno. 

myśl • dzisiaj, 08:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C