Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na spędze­nie ze sobą "całego życia" mają tak nap­rawdę szansę ci, którzy spo­tykają się od­po­wied­nio późno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 50 fiszek

Marze­nia reali­zowa­ne zbyt późno przy­noszą więcej cier­pienia niż te niespełnione. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Odpowiedź

Ktoś za­pytał mnie dzi­siaj przed kim uciekam.
Nie było mnie chwilę, więc
aż ona do mnie na­pisze nie czekam
tyl­ko pos­ta­ram się od­po­wie­dzieć odrazu,
ma­lując słowa­mi sed­no mo­jej ucie­czki obrazu...

Uciekam przed ludźmi, wśród których
czuję się [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 16:04

Nie wiem o To­bie nic
Nic, co może zag­matwać mo­je jutro
To budzi we mnie słod­ki niepokój
To po­budza moją ekscytację
I nie wiem co lepsze
Nie myśleć o To­bie a śnić
Czy myśleć 

myśl • dzisiaj, 15:34

Praw­dzi­we zaufa­nie Bo­gu, nie ma granic... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:23

Pisze­my do siebie lis­ty miłos­ne przy każdym prze­lewie bankowym. 

myśl • dzisiaj, 15:00

któryś tam października ['3]

Niedługo ko­lej­ny dzień, budzik nas­ta­wiony na ósmą ra­no. Wstać i wyjść. Przed wyjściem pierw wy­pić her­batę. Następnie wyjść i nie wrócić do siebie tak łat­wo, szyb­ko.
Nie poz­wo­lić w żad­nym wy­pad­ku na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 14:28

...Podświado­mie wie­działa,że ją skrzyw­dzi lecz da­lej go Kochała,
Im bar­dziej ją ra­nił Tym bar­dziej go pragnęła ,
Jak ta­ka mała dziew­czyn­ka ,której nikt nie nau­czył Kochać ...


Malusia_035 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:21

Od praw­dzi­wego mężczyz­ny, ko­bieta od­chodzi tyl­ko raz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:19

* * *

Os­tatnio płaczę bez łez
I mam oczy suche
Jes­tem spo­koj­niej­sza niż zwykle
Choć od­czu­wam tęsknotę

Z da­la od wszystkiego
Nie skra­dają się ku mnie pre­ten­sje
Tyl­ko ja­kaś nostalgia
Uwiera mnie jeszcze w serce

Os­tatnio uśmie­cham się zwyczajnie
Bez wy­raźnej przyczyny
Może to oznaka,
Iż w końcu nie czuję winy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 14:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hosseini

Autorzy na literę
G H I