Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Na spędze­nie ze sobą "całego życia" mają tak nap­rawdę szansę ci, którzy spo­tykają się od­po­wied­nio późno. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 54 fiszki

Marze­nia reali­zowa­ne zbyt późno przy­noszą więcej cier­pienia niż te niespełnione. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 11 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:32

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ro­biąc coś be­zin­te­resow­nie, ocze­kuj be­zin­te­resow­nej odpowiedzi. 

myśl • dzisiaj, 19:42

Bo­li mnie ta te­raźniej­szość ,która nie ma dla Niego znaczenia 

myśl • dzisiaj, 19:41

Tofik

„bo pies jest głod­ny świat jest groźny”

Kom­bajn do zbiera­nia kur po wios­kach – „Dubrownik”

Nie wiado­mo, skąd się wziął. Nie wiado­mo. Spadł jak krop­la deszczu na tę wiej­ską ziemię. Naj­smut­niej­sze psie oczy, jakie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 19:37

Intymność...

Tak lękam się zapytać
ile praw­dzi­wej siebie
is­tnieje w so­bie samej
gdy przychodzi zmrok

Bez­wstyd­nie cały nagi
niosący na us­tach ciszę
który prag­nie zachować
bar­dzo in­tymny nas­trój

Świado­mie kusząc serce
aby wyrzu­ciło na brzeg
rwące­go życia tęsknotę
za gorączko­wym dotykiem...

30.10.2014 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 19:36

* * *

za­raz się zacznie


przedstawienie
nikłych dusz
ja­kiś kiep­ski jarmark
pok­rzy­ku i zuchwalstwa

na Twoich oczach
strach wy­lezie spod murów
brud­nych dzielnic


ogłuszy Cie ja­kaś prawda
pod­ska­kując do gardła
krojąc ce­bulę pod Two­je łzy
rzu­cając na kolana

roz­każe biec
na oślep
do światła

noc­na ćma... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 19:14

Cza­sami cier­pienie łączy, spra­wia, że wybaczamy...

[*] 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 19:11

Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi.... 

myśl • dzisiaj, 19:06

WIADOMOŚĆ DO SIEBIE

Pa­miętam, były ta­kie dni, że zapłaka­na sie­działam w ciem­nym, cichym, wręcz pus­tym po­koju. Ściany poz­ba­wione były emoc­ji, bez znacze­nia. Jak­bym była tu­taj po raz pier­wszy. Nie poz­na­wałam siebie. Uśmiech… na­wet on oszukiwał. [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 19:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Christie

Autorzy na literę
B C D