Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Lekcja z techniki

termowizor
in­ny­mi słowy ciepłe urządzonko
pot­ra­fi odróżnić zdrowego
od cho­rego z gorączką

noktowizor
niczym elek­tro­niczny jasnowidz
po­maga roz­jaśnić ciemność
wśród za­gubionych ludzi

sonar
po pros­tu wyk­ry­wacz kłamstw
przet­warza szum głuche­go telefonu
na wy­raźny fałsz

rentgen
to us­troj­stwo nie zna litości
przeświet­li każde­go człowieka
do szpi­ku kości

ale i bez tej aparatury
mów mi predator

chu­jowa wer­sjo kameleona 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:53

Spro­wadź do mnie spra­wied­li­wość, przyp­ro­wadź ją do mnie. Spra­wię, że sta­nie się jej smutno. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 13:52

ja pier­dziele śmier­dzę leniem 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 12:56

to trzeba kochać by tak

w tym dniu
wszys­tko jest inne
i gwiaz­dy świecą mocniej

jakże wy­raźne dotknięcia
naz­naczają pro­mienie myśli
pod­kreślają prag­nień usta

op­la­tają mową oczy­wistą spojrzeń
spa­cer gdy trzy­mam twoją dłoń
spa­cer objęć w twoich włosach

tak bar­dzo lu­bię to w tobie
i jes­teś wte­dy przy mnie blisko
cała o dot­knięcie duszy pełna

i lu­bię od­twarzać cię wciąż na nowo
myślą spoj­rzeń gdy płyniesz ze mną
a ja pod prąd - upar­cie wciąż kocham


Odtwórz 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:53

Dlacze­go ludzie boją się śmier­ci naj­bliższych osób? Boją się, że nig­dy ich już nie spot­kają. Nie le­piej uważać, że śmierć to próba miłości, wier­ności? Prze­cież jak Bóg łączy ze sobą oso­by, to po­tem ich nie rozłącza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:52

(...)A gdy wy­piję cho­ciażby łyk al­ko­holu od ra­zu czuję się ta­ka upo­korzo­na, dla­tego piję więcej, aby za­pom­nieć o tym upo­korze­niu. Co za paradoks. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:39

* * *

* * *
Pan na­rodził się
W żłobie na sian­ku leży
Ma­leńki Jezus

* * * * * * * * * * * * * * * * 


We­sołych Świąt Bożego Narodzenia,
a przy ko­lac­ji wi­gilij­nej* całymi rodzinami
dziel­cie się opłat­kiem, ob­da­rowuj­cie prezentami.

Cytatowiczom
Wier­nym Czytelnikom
Po pros­tu pięknych Świąt :)*

Krysta


19/24.12.2014r.


Odtwórz‎ 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 12:29

Jakby-zakochanie

~ Darii

Nic się nie stało.
Zu­pełnie nic.
Tyl­ko wo­da jak­by bardziej
mokra…
Tyl­ko jak­by więcej tlenu
w powietrzu…
Tyl­ko gwiaz­dy jak­by jaśniej
świecą…
Tyl­ko jak­by śmiech
dźwięczniejszy…
Tyl­ko jak­by szyb­ciej bije
serce…
Tyl­ko jak­by więcej marzeń
w snach…
A po­za tym
jest jak­by normalnie.


9 paździer­ni­ka 2014 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kafka

Autorzy na literę
J K L