Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Naj­większą za­letą moich przodków jest fakt, że nie żyją. Skrom­nie, ale dum­nie cze­kam na mo­ment odzie­dzicze­nia tej cechy. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 28 fiszek

Cze­kam z niecier­pli­wością na chwilę, gdy od­kry­jesz, że na czub­ku two­jego no­sa nie kończy się świat. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 47 fiszek • 18 grudnia 2009, 19:09

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Choć przez­roczys­ty, Bóg jest dziurawy. 

myśl • dzisiaj, 02:40

Jeśli byś tyl­ko wie­działał . To pew­nie na­dal sie­dział . Może cze­goś cieka­wego do­wie­dział . Coś śmie­szne­go też po­wie­dział . Jeszcze so­bie ka­we wlał . Mówiąc głośno sie śmiał . W oczach ra­dość miał . Następnie po­tem do­piero wstał . Pożeg­nał sie a tak . Zos­tał słów mil­czących szlak ... R.M.Z 

myśl • dzisiaj, 02:39

W pew­nym mo­men­cie poczułam, że przek­roczyłam tą cienką gra­nicę, za którą nie mogę już tak po pros­tu po­wie­dzieć "Kocham Cię przep­raszam, za wszys­tko przer­wa to był błąd, chcę wrócić", bo mi­mo, że te­raz wiem, że to praw­da, nie zasłużyłam na szansę, a on na ko­lej­ne obawy. 

myśl • dzisiaj, 01:15

Z klifu

spa­dam mi­mo­wol­nie, by nie czuć się samotnie
nie ro­bię nic, a w myślach wszys­tko razem
obej­mu­je mnie grawitacja

war­to spa­dać, by na coś trafić
lub na kogoś
zginąć sa­mot­nie lub z kimś
zaw­sze jest szansa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:46

Brnę przez Ciebie Me Piekło

Brnę przez Ciebie, me piekło
do miej­sca mo­jego spoczynku,
mar­twy pod sta­dem sępów,
sa­mot­ny wśród głod­nych wilków.

Zbieram zła ciosy od innych
i sam je so­bie zadaję.
Brnę przez Ciebie, me piekło,
bo dla mnie Ty jes­teś mym rajem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:38

Znowu sie gubię.

zgu­biłam się pośród uczuć
zap­rze­dałam duszę wątpliwościom
niepew­ność na­leży gorącą kuć
Mo­ja wys­tygła w mno­gości spojrzeń
ostrych

złapałam się na rozdwojonych
myślach z których mas­ki podpowiadać
miały lecz - bez­sprzecznie -
sprzecznością w głowie mi namieszały
mocno

z jednej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:32

....

zmąco­ny spokój przed­wczes­nej starości,
wy­ciągasz rękę by dot­knąć raz jeszcze,
ok­ruchów miłości roz­sy­panych nied­ba­le,ok­ry­tych kurzem cza­su, poprawności,
obudziło się w to­bie to, co gdzieś się skryło....resztki nies­pełnionych uczuć przed odejściem, spra­cowaną ręką szu­kasz czy­jejś dłoni,by do końca dro­gi nie iść w samotności... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:23

''Bu­duje z źre­nic życia swój pun­kt widzenia
Ot­wieram drzwi przeżyć
By przek­roczyć całko­wicie niebyt
Roz­bu­dowu­je fun­da­men­ty su­mienia
by żyć tym co te­raz a nie cza­sem przeszłym " 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:19

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Beckett

Autorzy na literę
A B C