Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 47 fiszek

Życie to więzienie, kiedy znikną wszys­tkie cele. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 18 fiszek • wczoraj, 18:21

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

wydanie kieszonkowe wiosny

w kie­sze­niach ciepłego płaszcza
trzy­mam słowa uk­ry­te na pluchę

sze­leści prze­pis pachnący
chle­bem w liściach chrzanu
cisza w za­kamar­kach twoich ust kołysa­na sennie
ru­lonik wart godzinę piętnaście
od­mie­rza­nej cza­sem drogi
za­suszo­na żalem chusteczka

mimowolnie
zna­leziona wiosna
jesienią 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 13:42

Coraz dziwniej...

Kiedy później sie­działyśmy nad pizzą w res­taurac­ji „Bolt“ przed­sta­wiłam Na­midzie skróco­ny ra­port z os­tatnich dwóch miesięcy. Po­minęłam wszys­tkie niesa­mowi­te rzeczy, za to sze­roko opo­wie­działam jej o Ianie, Pa­ge i Thomasie.
- To jakiś [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 13:23

Nieznajomy

po to so­bie wyszar­pałem skrzydła
by były twoim szelestem

więc ludziom pat­rz w oczy
tak jak spogląda się w duszę

bo kiedyś we mnie wpatrzona
może uj­rzysz ko­goś więcej niż tego

kim jestem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 13:20

nie mam nic do po­wie­dze­nia. co więcej, nie mam nic do po­myśle­nia. to się na­zywa mieć wolną chwilę 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 12:59

Cho­ciaż myśli od­ległe ,i płyniesz da­leko ,cho­ciaż ot­warte jest wieko, a w środ­ku niesie się echo, cicha me­lodia czyiś słów,od­po­wiedz sam na nie na ciche py­tanie, na grę twych czer­wo­nych ust 

aforyzm • dzisiaj, 12:55

maskarada

w no­ce dłuższe o cień twoich rzęs
opo­wiadam ci moją bezsenność
jak­bym sreb­rni­kami słów
próbo­wała oszu­kać tęsknotę

nie od­wie­dzałam cię
bo nie przechodzi się
przez próg
z pustą ręką

a gdy cię mi­jam bez słowa
czuję się jak żebrak

i choć mil­cze­nie jest złotem
to cisza kłamie najpiękniej 

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 12:42

Zalety.

W każdym swoim wy­borze, pos­ta­nowieniu, za­mia­rze ich szu­kamy. Im mniej ich widzi­my tym gor­sze nasze zda­nie w da­nym te­macie. Tak sa­mo jest przy wy­borze ludzi z który­mi spędza­my czas. Widzi­my za­lety- dzięki [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 12:36

* * *

tęskno­ta bu­duje mur
noc w noc
godzi­na w godzinę

zmęczo­ne oczy ot­wiera dzień
na pa­rape­cie
sa­mot­ny ptak
pros­tu­je skrzydła
zak­wi­li
odleci
w przes­trzeń
w błękity

cicho pop­roszę niebo
o pętlę
z ramion
i us­ta na włosach 

wiersz
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 12:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ruíz Zafón

Autorzy na literę
Q R S