Miejsce dla Twoich myśli

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Księżniczek dziś bez liku.
Ko­rono­wana jed­nak ta, która nie po­siada księcia, ale króla jed­noczące­go dusze. 

myśl • dzisiaj, 17:44

Tak oooo, zostałam wariatką.

czuję się jak wariatka

nie
nie taką pozytywną

tyl­ko taką
która pi­je kawę na dobranoc
roz­ma­wiając ze sobą

po czym ob­li­zując łyżeczkę
ryczy jak niemowlę
i pat­rzy się przez okno

gdzie wszys­tko ożywa
a ona po pros­tu umiera...

tak ooo
bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 17:18

Z tęsknoty upartej pisze sie wiersze.

Dot­knęłam kiedyś wiatru..
Lecz sa­ma nie wiem ...
Czy to wiatr czy Two­je ciało było...
Jak wiatr zim­ne i czułe
Jak wiatr przy­leciałeś, odleciałeś..
Szu­kam,szu­kam te­go powiewu...
znikł.
I te­raz grób mój miłości podlewam.
Żalem i Bólem
Jak niena­syco­ne kwiaty deszczem.
Lecz łzami
Za­kopałam miłość, scho­wałam w mogile
Bo stra­ciłam sens życia i chwile 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 16:58

To jest zbyt trud­ne.


Odtwórz 

myśl • dzisiaj, 16:35

Łzy po­wie­rzam pus­tej przes­trze­ni, żeby czuły się potrzebne,
a ona nie była samotna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 16:32

Spos­trze­gam otaczającą mnie rzeczywistość
Ana­lizu­je ją 
Opo­wiadam o niej
Nikt nie będzie jed­nak w sta­nie zro­zumieć mo­jego pun­ktu widzenia. 

myśl • dzisiaj, 16:04

ułamki sekund zamykam w chwile, a te drżą we wspomnieniach //fragment

W tur­ko­cie po­ciągu słyszała chichot lo­su, który drwił z jej za­sady "nig­dy się z nim nie spot­kam". Ob­cy tem­br w głośni­kach za­powie­dział stację do­celową. Do wyjścia us­ta­wiła wa­lizkę, po­woli za­pięła każdy guzik [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • dzisiaj, 15:22

Z Bo­giem sens życia jest jasny.
I nig­dy nie zanika. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 15:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Disraeli

Autorzy na literę
C D E