Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Dopóki od­dycham, mam nadzieję.

Dum spi­ro, spero. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 157 fiszek

Nadzieja matką głupich.
Tak liczne ma­my rodzeństwo! 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 10 fiszek • 17 października 2013, 00:39

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

czy jest coś lep­sze­go niż czas
pier­wszy po­całunek , uśmiech
po­każ mi sen by­cia samotnym 

haiku
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:35

Gdy zjeżdżam windą w dół przy star­cie uśmie­cham się, bo wyob­rażam so­bie wte­dy, że la­tam; w no­cy gdy pat­rzę na gwiaz­dy uśmie­cham się bo wyob­rażam so­bie siebie pośród nich. Gdy mnie ktoś wte­dy widzi pew­nie myśli, że jes­tem wa­riatką, bo uważają, że uśmie­cham się bez po­wodu. Ale ja jes­tem wte­dy w in­nym świecie, w Moim Świecie, które­go nie od­bie­rze mi nic po­za Końcem. 

myśl • dzisiaj, 22:34

Na marginesie błędu

tchórzy­my i ra­zem uciekamy
cho­wając ser­ca na krańcu świata
to­warzyszą nam tyl­ko złudzenia
o przeznaczeniu

marze­nie nas wzywa?
możliwe
ale to kusze­nie diabła
na mar­gi­nesie błędu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 22:10

Wrażli­wość - cecha człowieka bez której życie nie ma sensu.


*po odsłucha­niu piosen­ki B.Adams - Eve­rything I do * 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:59

Pióro

Pióro od mie­cza po­dob­no jest silniejszym
cięższym na pewno
Wal­ka słowem by­wa śmiertelną
Od słowa wo­jując gi­niesz od cykuty
gdy do niepo­wołanych tra­fisz uszu

Prawda
lep­sza od kłam­stwa mi­mo, że boli
tak od dzieciństwa wpa­jają nam bliscy
Ale gdy praw­da by­wa niewygodną
za­pomi­nają o tym pra­wie wszyscy

Ciężko jest więc pióro wziąć w dłonie
bo to gim­nastyką by­wa umysłową
a gdy tym piórem prawdę chcesz tworzyć
to nieraz rok mu­sisz ruszać głową 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 21:48

Kim jest? Marzy­cielką, nie za­po­mi­nającą o os­trożności, realiz­mie i og­ra­nicze­niach, przed ja­ki­mi stoi człowiek. Każde­go dnia dos­trze­ga piękno, na­wet jeśli nie jest ono ład­ne i na nim właśnie opiera swo­je życie. Zaufa [...] — czytaj całość

aforyzm • dzisiaj, 21:40

To ja­kie będzie jut­ro za­leży od te­go co zro­bisz dzisiaj. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 21:33

23.10

Tak krótko to trwa. Tak szyb­ko się kończy. Nie mam cza­su w trak­cie czuć, muszę szyb­ko za­pamięty­wać, aby po­tem móc już w sa­mot­ności wszys­tko po­woli so­bie przy­pomi­nać i każdą chwilę wydłużać we wspom­nieniach o odczuwanie.
Roz­kosz, czułość, tros­ka, przy­jaźń te­go pot­rze­buję, te­go pragnę za tym tęsknię do bólu, do gra­nic wytrzymałości.
Nie pot­rze­buję spełnienia i miłości, jeśli istnieje. 

dziennik • dzisiaj, 21:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kazantzakis

Autorzy na literę
J K L