Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

W woj­nach, bez względu na to, która stro­na będzie się uważała za zwy­cięzcę, nie ma wyg­ra­nych, są tyl­ko przegrani. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 25 fiszek

To nie jest dep­resja, ja wyg­ram z światem, dziś po pros­tu mam przerwę. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 24 fiszki • 9 grudnia 2013, 11:16

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ludzie lu­bią czy­tać o cier­pieniu in­nych by nie czuć się tak sa­mot­nie we włas­nym cierpieniu. 

myśl • dzisiaj, 19:18

"Myśl co chcesz i rób co chcesz...ale Two­je życie to mo­je życie i od­wrot­nie ! " 

myśl • dzisiaj, 19:00

pod­trzy­mując rozmowę
nie upuścić siebie 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:57

Zaw­sze była za pięć dwu­nas­ta.
Dochodziła dwu­nas­ta, gdy zmieniono mu czas
- z zi­mowe­go na żaden.
Minęła dwu­nas­ta i...wier­sz bez słowa. Minął. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 18:36

Życie jest jak za­palo­na świeca - z każdą chwilą się wypala. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:33

Cza­sami wys­tar­czy ko­goś wysłuchać, żeby przywrócić mu wiarę w człowieka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 18:25

Miłość jest wy­ryta w naszych ser­cach ,u niektórych , Al­fa­betem Braille’a. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 18:21

Nieświado­mi więźniowie cudzych myśli są bar­dziej wol­ni niż ich strażnicy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 18:11

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chattam

Autorzy na literę
B C D