Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Ze smut­nych his­to­rii pow­stają dob­re książki. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 51 fiszek

Nie roz­liczaj­my his­to­rii te­raźniej­szością! 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 29 fiszek • 12 marca 2014, 16:52

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Ile kosztu­je ak­cja życia? 

myśl • dzisiaj, 23:24

Battle Of Jericho

Kiedyś będę lekka.

Na­pisała i pat­rzyła, w ten drażniący, pul­sujący pun­kt za os­tatnią li­terą, cze­kając na ciąg dal­szy. Cze­kała i cze­kała. Książka nie na­pisze się sa­ma, po­wie­dział ktoś i cho­lera, miał rację. Zaśmiała [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 23:19

Życie to nie jest chleb z masłem; 

myśl • dzisiaj, 23:07

Róży biel oblicza

Spla­miony kwiat naj­piękniej­szą rozkoszą
Pięknem czys­tości bijącą łagodnością
Po­siadaczka ochrony
kol­ce ma nie tyl­ko dla sa­mej ozdoby
Może zra­nić lecz nie chce
Może ukłuć lecz nie musi
Może ugodzić w ser­ce ale pot­ra­fi kochać
Wy­raża samą miłość
i
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 22:47

żad­ne życie nie jest ważniej­sze od in­ne­go i nic nie jest bez­ce­lowe, nic 

myśl • dzisiaj, 22:42

* * *

Odtwórz (Mys­lo­vitz- Sprze­daw­cy Marzeń. Ka­towi­ce 2012)
Czu­jesz ten za­pach? Poz­na­jesz go? To za­pach tęskno­ty... Tęskno­ty za czymś bez kształtu, za czymś nieok­reślo­nym. Trochę jak­by za Twoimi us­ta­mi, a trochę... może za Twoimi dłońmi [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 22:38

Życie by­wa jak suchar, nie dość, że zęby możesz so­bie połamać, to jeszcze bez smaku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 22:33

Chcą szerzyć dob­ro,lecz sa­mi dob­rzy nie pot­ra­fią być.
To­leran­cyjnie nie to­leran­cyjni .

o chrześci­janach ( którzy na­wiasem mówiąc za­bili za dużo, za "nic" ) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 22:18

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czechow

Autorzy na literę
B C D