Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 41 fiszek

Kiedy spo­tykam dob­re­go człowieka wszys­tko przes­ta­je się kończyć i nic też się nie zaczyna. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 5 fiszek • 25 lutego 2015, 19:20

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

* * *

Oczy ot­wieram, czym twierdzę,
twar­dość czy­nu przyt­wier­dzo­na w przestrodze.
Po­par­te czyn­nym, acz prze­zor­nym kon­sensu­sem,
po pier­wszym działaniu dziel­ność mnoga,
zsu­mowa­na przez różnicę doznań;
drze­mie w rzędzie kon­ster­nacji, ależ za nic,
za dwa cza­sy, przeszłe, całe, przez strumienie [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 01:41

Szu­kamy szczęścia w rzeczach od­ległych, jed­nocześnie mając je tuż pod nosem. 

myśl • dzisiaj, 01:27

Całą noc lało
Zmokłem do suchej nitki
Aż wzeszło słońce 

haiku • dzisiaj, 01:10

dla niektórych
ry­mem sta­je się internet 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:08

Destrukcyjny

Jeszcze niedaw­no wyśmiałabym te­go kto śmiałby twier­dzić, że z miłości da się umierać. A te­raz sa­ma doświad­czam nieby­cia z bra­ku twoich słów, z prag­nienia twych ra­mion i ust. Tuż przed zbliżającym się [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:00

Dwie Siostry.

Nie wiem kiedy Two­je oczy
stały się obce
a wzrok
ten wzrok...
przes­tał grzać

Nienawiść?
niena­wiść jest sios­trą miłości
te wiel­kie oczy
tak sa­mo ogrzewają
lecz Twoje
tak zim­ne z obojętności
kiedy stały się obce?

Że na­wet dwie siostry
stoją zakłopotane 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 01:00

* * *

Przychodzisz do mnie
Mo­ja Niemocy
W dwóch sa­mot­nościach ciemności
I nic nie można poradzić
Że ten blask szczęśliwy
Nie chce się przedrzeć
Przez zasłony okna

Przychodzisz do mnie
Mo­je opuszczenie
Me zgubienie
W ciem­nościach samotności
Dziś sa­ma idę przed siebie
Po­zos­ta­wiając jedną
Za dużo 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:07

Ja­ko PRE­ZES za­jadam kawior. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q