Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 2 fiszki

Smu­tek lub śmiech wyos­trzają naszą per­spek­tywę moralną. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 17:11

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nadzieja zaw­sze na­pełni ser­ce ra­dością i pokojem. 

myśl • dzisiaj, 07:45

Co ma w życiu znaczenie

Przeznaczenie
to jest
jak znaj­dują cię słowa, sym­bo­le, obrazy

zaw­sze chciałam być częścią cze­goś wiel­kiego, ale to nie jest mecha­niczne jabłko. 

wiersz • dzisiaj, 07:17

myśli przy­jaz­ne światu
w nich nie ma niepo­koju o jutro

_/M. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 06:50

CHCIAŁBYM

Chciałbym ochro­nić Twe życie od złego
Od burz, za­wieruch od bólu ludzkiego
Od słowa, czy­nu i nienawiści
Od ludzkiej głupo­ty i ludzkiej zawiści

Chciałbym Ci od­dać w za­mian w ofierze
Wszys­tko, co piękne i wszys­tko, w co wierzę
Mą miłość, me myśli i mo­je pragnienia
Mój świat, mo­je życie i nasze marzenia 

wiersz • dzisiaj, 06:41

HAPPY HALLOWEEN

Odtwórz

Zno­wu Halloween.
Duchy zstępują na Ziemię
i snują się ulicami
mo­jego mias­ta ponurego.

Rob Zom­bie obchodzi
rocznicę z She­ri Moon ślubu.
Już od daw­na należę
do te­go goście fan-club'u.

Spo­wite mgłą cmentarze
wi­tają swoich gości -
zwo­len­ników tradycji
wiel­kiej niedorzeczności.

Na dro­gach ma­sak­ra -
śmierć zbiera swe żniwo,
ale cho­ciaż dobrze
sprze­daje się paliwo.

Wyjątko­wo dobrze
sprze­dają się też znicze
a ja dzi­siaj wszystkim
HAP­PY HAL­LO­WEEN życzę.

Zro­bię so­bie maraton
moich ulu­bionych horrorów.
Wolę oglądać oblicza
nieis­tniejących potworów.

- Mathil­da Bon­bon - 

wiersz • dzisiaj, 06:40

Władza na stołki wsadza. 

aforyzm • dzisiaj, 06:30

ECHO

I choć moc­no wierzysz...
to i tak,
swo­jej wiary,w cen­ty­met­rach nie zmierzysz.
A miłości swej na pieniądze nie przeliczysz...
choć niektórzy już i na to wy­myśli­li wzór ...
Kroczysz krok po kro­ku,kręcąc się w koło
po­tykając się o [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 04:06

I cza­sami, tak z głębi ser­ca - chciałoby się powrócić do tych trauma­tycznych chwil, do bólu, cier­pienia, wy­lewające­go się zza bur­ty żalu.
Chciałoby się powrócić do chwil, w których po­mimo te­go wszys­tkiego czułaś, że jes­teś, że kochasz.
Całą sobą.
Permanentnie.
Bez znieczulenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 02:28

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cezar

Autorzy na literę
B C D