Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie wściekaj się na ludzi, którzy wiedzą więcej od ciebie, to nie ich wina. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 44 fiszki

Gdy ut­ra­cisz już wszys­tko, ludzie ofiarują Ci winę. 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 139 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:10

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Nie wiem do cze­go pot­rzeb­na Ci jes­tem ja,
ale wiem do cze­go pot­rzeb­ny jes­teś mi Ty.


Z szuflady. 

myśl • dzisiaj, 13:07

Jes­teś dla mnie po­ran­nym słońcem, ciepłym deszczem dla mo­jej stęsknionej duszy. 

myśl • dzisiaj, 12:28

Wy­darze­nia umiej­sco­wione w cza­sie nie mogą być fik­cją .. 
Chy­ba, że literacką. 

myśl • dzisiaj, 12:27

* * *

Mo­je życie pew­nie płynie gdzieś między wa­riac­twem a ab­sur­dem. "Ludzkość" stra­ciła dla mnie znacze­nie wraz z os­tat­nią cząstką "an­ty­ludzkości". Prze­minęłam, czas ze mną, czas za mną, a te­raz czas na mnie. Zaczy­na bra­ko­wać mi cza­sow­ników- zas­tygłam wśród myśli niedy­na­micznych. Nam cza­su nie zos­tało, bo wciąż go bra­ku­je, a żyjemy. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 12:07

Wejdź we mnie..sercem

*In­spi­racją życie codzienne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:43

A sek­ret jak zaw­sze, tkwi w gotowości 

myśl • dzisiaj, 11:30

~ Przypomnienie Jesiennej Duszy ~

Świsnął wiatr, mknąc po­lem mej duszy
Potęgu­je żal, nad ziem­skim widzeniem.
Owiał me myśli, niebies­kim marze­niem
I wyr­wał z za­dumy, mącąc spokój ciszy.
Ucichł już - może szał dziw­nej katuszy.
Tak! Chcę wsłuchać się w spokój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • dzisiaj, 11:18

Nie ten - to kto in­ny, chy­ba znaj­dzie się ta­ki, który po­kocha mnie bezwarunkowo? 

myśl • dzisiaj, 10:49

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cortázar

Autorzy na literę
B C D