Miejsce dla Twoich myśli

Poniżej prezentujemy teksty dzisiejszego dnia.

Nie masz żad­nej szan­sy, ale ją wykorzystaj. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 7 fiszek

Szan­sa też ma ter­min ważności. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 17 fiszek • wczoraj, 01:34

Nowo dodane teksty

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Rodzi­na to naj­piękniej­sze co człowiek może po­daro­wać dru­giej oso­bie. Bo to właśnie w jej szczególnym cieniu pot­ra­fi błyszczeć na niebie włas­ne­go życia.

•W podziękowaniu• 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 00:39

Sta­liśmy się ludźmi, choć nie każdy z nas wie, jak to jest być człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • dzisiaj, 00:38

Naj­mocniej kocha się w bólu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 00:25

SAMOTNOŚĆ
ad vocem
nieźle skonstruowane,
jeszcze le­piej podane,
nie od­niosę się do praw­dzi­wości słów,
bo nie wiem, nie zaz­nałam ta­kich uczuć,
ja się ich boję i pew­nie dla­tego,
ty­le is­tot na­raz ukochałam,
by nie zos­tać sama:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • dzisiaj, 00:22

* * *

Wczo­raj pełna życia,
radosna,
szczęśliwa.

Dziś była inna,
cier­piąca w smutku,
Ta­ka niewinna. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:11

W głowie mi­lion myśli
Każda z nich sple­ciona z inną
Tworzę so­bie własną rzeczywistość
Eufo­ria, wspom­nienia, smu­tek, Ty, ludzie
Czuję, że znów jes­tem sobą.
Tyl­ko którą sobą? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:03

* * *

Od­bieram dziec­ko z przed­szko­la. W drzwiach za­mieniam jeszcze kil­ka słów z Panią.
- Wie pa­ni, córka zno­wu nas zas­koczyła. Czy­taliśmy dziś "Ja­sia i Małgo­się" i oma­wiając tę scenę, gdy rodzi­ce porzu­cają dzieci w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • dzisiaj, 00:02

❤ Thebestszaryduet ❤

Na autos­tradzie życia mojego
Spot­kałam czlo­wieka szarego
Po­kolo­rował mo­je sny
I zro­bił tęczę z moich dni.

Odtąd te nasze sza­re dni
Pa­letą bar­wną stały się
Życie zmieniło cały bieg
I trwa tak moc­no po dziś dzień

Upo­jeni, rozognieni
Po­rywa­my nasze dusze
Do og­rodów tak kwiecistych
Obróco­nych w żar soczysty

Nasze ser­ca tak szalone
Nig­dy sobą nie znudzone
Za­pat­rze­ni zakochani
Tyl­ko so­bie wciąż oddani.

Nam nie grożne sztormy,burze
Huragany,nawałnice
W naszych ser­cach ciągle żar
Co pod­sy­ca płomień ciał.

The­bes­tka­siaa 30.11.2015 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 00:01

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kant

Autorzy na literę
J K L