moje.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 341 tek­stów.

Nieśmiałość… ma­giczna de­likat­ność w od­kry­waniu i sma­kowa­niu piękna. 

aforyzm
zebrał 143 fiszki • 12 sierpnia 2013, 10:08

Zwy­cięzcom po­rażki dają wiedzę która uczy ich jak osiągać za­mie­rzo­ne cele... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 31 sierpnia 2013, 03:30

Dokład­nie tu i te­raz jes­teś szczęśli­wy, ale o tym nie wiesz, po­nieważ two­je fałszy­we za­pat­ry­wania, twój zniek­ształco­ny ob­raz rzeczy­wis­tości zam­knęły cię w pułap­ce lęków, niepo­kojów, przy­wiązań, kon­fliktów, poczu­cia wi­ny; wreszcie w całej ga­mie ról które od­gry­wasz, po­nieważ tak zos­tałeś zap­rogra­mowa­ny. Gdy­byś pot­ra­fił spoj­rzeć da­lej niż sięga to wszys­tko zro­zumiałbyś, że jes­teś szczęśli­wy, tyl­ko o tym nie wiesz. 

cytat
zebrał 42 fiszki

Kiedy jes­teś za­kocha­ny, wszys­tko zaczy­nasz widzieć w no­wym świet­le; sta­jesz się hoj­ny, prze­baczający i miły w sy­tuac­jach, w których wcześniej by­wałeś twar­dy i podły. W sposób nieunik­niony ludzie zaczną po­dob­nie reago­wać i [...] — czytaj całość

cytat dnia z 16 kwietnia 2016 roku
zebrał 106 fiszek

Byłem niczym, więc mogłem so­bie poz­wo­lić na wszystko. 

cytat
zebrał 39 fiszek

Jes­tem sam, dla­tego bar­dziej jestem. 

cytat dnia z 10 maja 2017 roku
zebrał 32 fiszki

O pułap­ce cier­pienia: Im sil­niej­sza pot­rze­ba miłości, tym większe zdol­ności jej urojeń. 

cytat
zebrał 11 fiszek

Ar­chi­tek­tu­ra szczęścia:naj­lep­szym fun­da­men­tem pod dob­re re­lac­je z in­ny­mi jest dob­re zda­nie o sobie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 grudnia 2012, 14:35

Dep­resja i nis­ka sa­mooce­na jest sta­nem, w którym myśli czy­nią człowieka niepełnosprawnym. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 18 listopada 2012, 00:56
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Amira

Użytkownicy
A B C
Aktywność

27 grudnia 2013, 12:32Aka sko­men­to­wał tek­st