Ładne i mądre

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 182 tek­sty.

Bo w teat­rze życia, nie ma prób, od ra­zu przechodzi­my do przed­sta­wienia swo­jej ro­li, mi­mo bra­ku sce­nariu­sza na przyszłość. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 25 lutego 2011, 17:54

Marze­nia są jak mo­tyle. Uwiel­biają uciekać, gdy je go­nimy. Tyl­ko, że jeśli przys­ta­niemy, one i tak od­lecą, by da­lej podzi­wiać świat. A tak przy­naj­mniej ma­my wrażenie, że zbliżamy się do nich cho­ciażby na milimetr. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 15 września 2010, 00:49

Słowa nig­dy do nas nie tra­fiają na czas zaw­sze mają spóźnienie kosztem naszych uczuć. 

myśl dnia z 1 maja 2014 roku
zebrała 102 fiszki • 23 lutego 2011, 11:10

Ma­jowy wiatr w skręco­nych blond lokach,
Oczy ja­ko szkarłat­ne niebies­kie błyszczące kuleczki,
Duże, pełne, roz­grza­ne ma­lino­we usta,
De­likat­ne dłonie, z nieziem­sko miękką i przy­jem­nie ciepłą skórą,
Drob­na fi­gura sy­reny, lecz z piękny­mi no­gami za­miast ogona,
In­te­ligen­ta, błyskotliwa, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2011, 21:42

Jed­no zdjęcie,a z biegiem cza­su może wy­woływać tak różne emocje... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 16 lutego 2011, 01:05

Nie sztuką jest wie­dziec, a zrozumiec. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 października 2010, 21:10

Sto myśli, dziesiątki prob­lemów, jed­no głupie serce... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 21 września 2010, 02:03

Bo miłość to dom...
Więc po każdym związku po­zos­tają fun­da­men­ty, burzy­my tyl­ko mu­ry, które prze­cież zaw­sze można zacząć bu­dować jeszcze raz... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 6 czerwca 2010, 00:08

To zadzi­wiające, na ile spo­sobów umiemy so­bie tłumaczyć wstyd i strach przed miłością... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 3 stycznia 2011, 18:46

Za każdym ra­zem, pat­rząc na spa­dająca gwiazdę, przed myśl prze­biega nam marze­nie. Nasz realizm nie poz­wa­la wie­rzyć, ,że się spełni, ale i myśli­my życze­nie.
Chce­my choć przez chwilę poczuć się jak w bajce. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 grudnia 2010, 22:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

mzimu

Użytkownicy
L M N
Aktywność

10 sierpnia 2016, 23:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 12:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 23:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 09:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 09:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

6 stycznia 2016, 00:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 15:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 20:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]