coś dłuższego

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 8 tek­stów.

Nau­czy­liśmy się ak­cepto­wać umowę o dzieło. Umowę na zle­cenie.. A każde pół eta­tu ce­leb­ru­jemy jak i tak zdo­bycz po­nad nasze siły. I nie byłoby w tym nic złego. Ta­ki kraj. Ta­ka gospodarka. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lutego 2018, 21:06

#1

Je­sień. Połud­nie. W końcu ład­na po­goda. W końcu znaj­duję czas na to, żeby odez­wać się, żeby prze­kazać wszys­tkim pus­tym stro­nom, że jeszcze żyję, że może już nie wal­czę, ale że jeszcze oddycham, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 26 września 2017, 19:50

* * *

Wra­całem dziś po dyżurze autem do War­sza­wy, a że to półto­rej godzi­ny jaz­dy, to miałem czas, żeby myśleć. Wra­całem po dyżurze trud­nym - po ta­kim myśli się naj­więcej. Dyżuru trud­ne­go nie należy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 14 sierpnia 2017, 00:33

Przyjdź do mnie.

Wy­ciągnąłem te­lefon, wiedząc, że muszę to zro­bić. Nie było mo­wy o wa­haniu. Zig­no­rowałem drżące pal­ce, na­cis­kając zieloną słuchawkę. Słuchając ko­lej­nych syg­nałów ocze­kiwa­nia, wpat­ry­wałem się w dym ula­tujący z mo­jego pa­piero­sa. Men­to­lowy Marlboro. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 17 lutego 2011, 18:58

... bo anioły też grzeszą... grzeszą wiarą w człowieka, że ten pot­ra­fi być dob­ry, że są w sta­nie to dob­ro wyz­wo­lić... i uciekają na ziemię by nieść po­moc i słowo dob­ra... i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 116 fiszek • 4 lutego 2011, 08:49

Ostatnia

Odkąd się straciliśmy

boję się mówić
bo co będzie
kiedy stracę Ciebie

boję się refleksji
bo co będzie
gdy zat­racę siebie

Tracę chwi­le życia
na słuchanie
a może to i lepiej
prze­cież jest ich tak wiele

szko­da ich tylko
na słowa
prze­cież i tak
myśli­my o tym samym

Odkąd się straciliśmy 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 stycznia 2011, 18:00

Czasownik posiłkowy - żyć.

Ja - żyję.

Wszys­tko jest ta­kie sa­mo. Niebo nie runęło mi na głowę, świat się nie za­walił. Pta­ki śpiewają jak co dzień. Jak co ra­no z mo­jego ok­na słychać prze­jeżdżające pociągi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 lipca 2010, 23:23

Być Polakiem część 1

Dob­rzy ludzie pot­ra­fią uj­rzeć
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 grudnia 2010, 10:41
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

dzisiaj, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

dzisiaj, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]