Carol

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 40 tek­stów.

różni­ca między bar­dzo dużo, a wszys­tko jest jak między nic, a cokolwiek 

aforyzm dnia z 14 października 2015 roku
zebrał 34 fiszki • 13 października 2015, 22:38

Iro­nia? Śmierć za życia przez nieśmier­telną miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 22:19

Suk­ce­sem nie jest zdo­bycie zaufa­nia, lecz je­go nieutracenie. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 1 listopada 2010, 14:33

Zaufa­nie jest jak skok na bun­gee. Nig­dy nie masz pełnej pew­ności, że nie ur­wie się lina. 

aforyzm dnia z 23 grudnia 2009 roku
zebrał 315 fiszek • 22 grudnia 2009, 21:21

Nap­ra­wianie kłam­stwa mniej­szy­mi kłam­stwa­mi, jest jak gasze­nie pożaru benzyną. 

myśl dnia z 20 stycznia 2014 roku
zebrała 224 fiszki • 3 lipca 2010, 12:44

na­pot­kasz raz to jed­no je­dyne spoj­rze­nie, i gdy nie zos­ta­nie ono przy To­bie, już zaw­sze w życiu będzie Ci cze­goś brakować. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 29 maja 2011, 14:51

Wys­tar­czy is­tnieć żeby zwyczaj­nie być...
lecz trze­ba Kochać, aby praw­dzi­wie żyć. 

myśl
zebrała 199 fiszek • 12 lipca 2011, 08:47

I ko­wal swe­go szew­ca potrzebuje. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 15 lutego 2011, 21:24

nie in­te­resu­je mnie to co mówisz, cieka­wi mnie to o czym milczysz 

aforyzm dnia z 27 lutego 2012 roku
zebrał 287 fiszek • 22 sierpnia 2010, 11:00

Cza­sem wy­baczyć trze­ba, choć przep­raszam było nieme... 

myśl
zebrała 175 fiszek • 1 stycznia 2011, 16:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

11 czerwca 2016, 01:43Carol sko­men­to­wał tek­st Skoro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje [...]