Liliada.blogspot.com

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Skowranki

Połknięcie połowy tabletki
zaj­mu­je pół sekundy
i już cała jestem
w skowronkach. 

wiersz • 9 czerwca 2019, 07:25

My kwjaty

Siedzę
na stole
piwonie
w kuf­lu
wstawione

sie­dzieć i pachnieć
najmocniej
tak, żeby nie było czuć
uczuć. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 czerwca 2019, 09:05

Wróblica

Kto ra­no wsta­je
ten ra­ni pta­ki
sto­liczku nak­ryj mnie
na gorącym uczynku
z wróblem w garści. 

wiersz • 11 czerwca 2019, 07:38

Proza życia poety

Sieć w klatce 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 czerwca 2019, 20:19

Proza życia poety

Mat­rwa na­tura z rogami 

dziennik • 8 czerwca 2019, 22:52
Pozostałe zeszyty
  • Kiedy pęka pąk – czy to nie bo­li? [E. Z.] 

  • Zap­rawdę po­wiadam ci – poetą się jest. Jest się nim, żyjąc. Zaś by­wa się cza­sem skrybą, czy­li gra­fo­ma­nem. By­wa się nim wte­dy, kiedy brak­nie siły, by dźwi­gać ciężar swe­go życia. Wte­dy ucieka się do ogródka sztucznym spo­so­bem og­rodzo­ne­go i sadzi się smętne kwiat­ki na schlud­nej grządce. Jeszcze dob­rze , gdy te­mu pro­ce­de­ro­wi to­warzyszy iro­nia, Ale naj­częściej og­rod­ni­ko­wi wy­da­je się, że kwiatek pie­czołowi­cie przez niego ho­do­wa­ny dorównu­je urodą niebies­kiej róży. W przy­pad­ku bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go obłędu ta­ki działko­wicz całkiem zat­ra­ca poczu­cie rzeczy­wis­tości. Oto on wy­ho­do­wał różę! [R. W.] 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 16:16Cropka sko­men­to­wał tek­st Chortensje

przedwczoraj, 18:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

przedwczoraj, 17:20marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

przedwczoraj, 10:53Lila-Róż sko­men­to­wał tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

15 czerwca 2019, 13:23stalkerai sko­men­to­wał tek­st Chortensje

15 czerwca 2019, 11:58eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Chortensje

15 czerwca 2019, 09:25Lila-Róż do­dał no­wy tek­st Lekarstwo na le­ki

15 czerwca 2019, 07:23Lila-Róż wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

15 czerwca 2019, 06:42Lila-Róż sko­men­to­wał tek­st Noc chodź