Lubię cierpieć. Lubię,gdy to Ty [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ostatecznie

Lu­bię cierpieć.
Lu­bię,gdy to Ty krzywdzisz.
Łzy,jak od­ku­pienie ludzi grzesznych,
sca­lają mi duszę.

Lu­bisz moj ból,moją pokutę.
Lu­bisz,gdy czołgam się
po cier­niach lek­ko­myślnośći ,
gdy wy­mie­rzasz ba­tem ko­lej­ny cios.


Lu­bimy na siebie pat­rzeć ,
tkwiąc w tym bez­na­miętnym bezruchu.


Lu­bię, gdy wy­mie­rzasz mi cios.
Już nie płaczę.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 maja 2014, 03:06

Nie to miałam na mys­li,ale dzieku­je za opi­nie :) sta­rałam sie uka­zac bol oso­by,kto­ra krzyw­dzi ta dru­ga.Oso­ba ra­niona w pew­nym mo­men­cie us­wiada­mia so­bie,ze jest juz na ty­le sil­na by odej­sc i bol ,kto­ry za­daje jej dru­ga oso­ba,jest jej obojetny. 

To się facho­wo na­zywa "syn­drom sztokhol­mski"...kiedy ofiara utożsa­mia się, a co gor­sza za­kochu­je się w ka­cie...To trze­ba leczyć.
Poz­dra­wiam Autorkę...słońca życzę 

Wier­sz uka­zuje siłę tej ko­biety, która w końcu sta­je się obojętna na ból ja­ki za­daje jej dru­ga osoba. 

O i to jest przykład wzor­co­wych re­lac­ji iędzy ko­bieta a ....... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]