Żyjemy w biegu. O [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 12 opinii.

Żyje­my w biegu. O ile w ogóle uda nam się sięgnąć po fi­liżankę, kawę pi­jemy już pra­wie zimną.
Dla­tego już mnie nie dzi­wi, że "mu­simy się spot­kać", brzmi jak: "miło było cię poz­nać, na­razie".

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2019, 11:50

To Ty go... na wagę?... :P 

Lu­bię ciężkie sprzęty :D 

No tak, to szko­da tak pochop­nie się poz­by­wać. :D
A co to, bądź no­woczes­na, chy­ba nie pra­cujesz na ple­banii? :P
Cho­ciaż... tam cza­sem by­wa aż zbyt "no­wocześnie" :D 

To coś jeszcze przy­nosi niep­rzes­pa­ne no­ce. :D 
A tak po­ważnie - mam iść z nim do pra­cy? Po co? :D 

Załóż fa­jerłola , wi­piena i do ne­tu właź przez czos­nek. :P:D
A nie le­piej tak... bez­pośred­nio... przez dob­ry do­tyk i cóś jeszcze? :D 

Ja, siedząc w do­mu, z mężem ko­muni­kuje się przez 9h właśnie przez In­ternet. :D Także ano­nimo­wości nie ma. :D 

Kaś, to ma­gia in­terne­tu, to wrażenie ano­nimo­wości, bez­karności, bez­koszto­wych uśmiechów, obiet­nic, wir­tual, który zaw­sze można wyłączyć...
Nie daj się nab­rać. By­cie dob­rym, miłym, po­moc­nym, przy­jaz­nym w realu jest kosztow­niej­sze, ry­zykow­ne i ... bar­dziej praw­dzi­we...
Po­syłam dar­mo­wego, sztuczne­go cmo­ka od smo­ka. :*:D 

Ta­kie ma­my cza­sy. Pro­wadzę fan­pa­ge z książka­mi, i cza­sem mam wrażenie, że ludzie, którzy tam ko­men­tują mo­je wpi­sy są dużo bliżsi, bo są ze mną codzien­nie, niż Ci którzy na­zywają się zna­jomy­mi lub przy­jaciółmi. :) 

Pozdrawiam. 

Są oso­by, które mówią:
- Idziemy tam.
albo
- Widzi­my się u mnie jutro.
A są ta­kie, które mówią:
- Mu­simy się spotkać.
- Wpad­nij kiedyś.
- Zadzwonię.
Ta­kich na­leży na­tychmiast wyrzu­cić... z feee zbooka. Bez względu na to, czy to zna­joma, czy tyl­ko... mat­ka. :P:D

Poz­dra­wiam. :)) 

To dla­tego, że będąc ciągle w biegu nie opuści­liśmy bloków startowych... 

sprajtka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]