Szacunek do drugiego człowieka, [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Sza­cunek do dru­giego człowieka, to ciężar, które­mu nie każdy jest w sta­nie sprostać.
Cham­stwo za to, jest lek­kie, łat­we i pros­te w obsłudze.


in­sp.ni­cola-57

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 marca 2015, 11:08

A ja myślę, że każde­mu z li­nii star­tu na­leży się sza­cunek. Na zaufa­nie trze­ba so­bie zap­ra­cować oczywiście.
Gdy­by i sza­cunek był do zap­ra­cowa­nia, wszys­tkich, których nie zna­my mog­li­byśmy zrównać z błotem w mo­men­cie kiedy życie nas z ni­mi zet­knie ?
A obojętność wg mnie cham­stwem nie jest, bar­dziej, ce­lowe po­mija­nie, niezauważanie. 

Człowiek jest is­totą stadną, niektórym się wy­daje, że wys­tar­czy być bydlęciem...
Dobre.
Poz­dra­wiam. :) 

rzekłabym na­wet, że często ludzie wyk­ształce­ni, afiszujący się swoimi ty­tułami, oka­zują się zwykłymi pros­ta­kami, o niesa­mowi­cie nis­kim po­ziomie w re­lac­jach między­ludzkich... traf­na myśl, Onej­ko... bar­dzo trafna... 

Brawo... 

Bar­dzo dob­ra myśl ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.