niewiersz nic o [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 18 opinii.

niewier­sz nic o bogach

półśle­pych starców dwóch się spotkało
a tyl­ko jed­no miej­sce siedzące
plunął krwią ol­brzym z ob­wisłym brzuchem
mięśni i spod­nie mało nie pękły
ad­re­naliną siłacz wy­pełnił
miej­sca zwiot­czałe już bez sterydów

zo­baczył dru­gi, że start zawalił
grzmotnął w tam­te­go laską spróchniałą
z dam­skiej to­reb­ki zwędził coś w biegu
plas­trem przyk­leił so­bie do butów
przes­koczył ple­cak, ko­bietę w ciąży
po­darł ga­zetę mężczyźnie w czapce
i wylądo­wał na swoim tronie
szczerząc ząb żółty tkwiący samotnie

spo­cony gru­bas wy­tarł łysinę
su­kienką w groszki młodej dziewczyny
padł si­ny u stóp swe­go rywala
ser­ce zmęczo­ne się zat­rzy­mało
czy szlag go tra­fił na wi­dok butów?

tam­ten skrzy­dełka skradzione schował
po­wiet­rza złapać nie mógł ze śmiechu
spek­ta­kular­nie drżąc ducha oddał
i za­nie­czyścił miej­sce siedzące

a młodzi ludzie stojący obok
zde­gus­to­wania uk­ryć nie mogli
w ser­cach ich go­rycz niewysłowiona
a w oczach smu­tek, żal i zaduma

ach te star­sze po­kole­nie...

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 kwietnia 2013, 12:58

Tak, żeby in­ne dzieci do nauki zachęcać, da­wać przykład i budzić zaz­drość u niektórych niedou­czo­nych pe­dagogów. ;)
Miłego dnia :) 

Eli­zo, Zuzanno
miło Cię widzieć. :)

Ag­nie­szko,
mój Ci on, mu­si się ze mną męczyć. :)

Agnes,
wy­dedu­kowałem, że na­dal się uczysz, bo bab­cie nie od­puszczają. :)
W mo­jej wy­pocin­ce ce­lowo poz­mieniałem pew­ne sche­maty. ;)
Za­nied­ba­ny siłacz, zniszczony [...] — czytaj całość

Myślę Ag­nes, że to He­rak­les jednak..
ale w tym wy­daniu nieco się spasł i pęka w szwach nie od tężyz­ny fizycznej
no i w la­tach się po­sunął, nieco ;)
Swoją drogą przy­pom­niała mi się scenka [...] — czytaj całość

Ale żar­towniś dziś z Ciebie ha ha ,pi­sałam dokład­nie to sa­mo i z ta­kim sa­mym prze­kona­niem -niech Twój hu­mor będzie z Tobą Yes­tem :)) 

wciągające...:) 

Na­cik, obyś zaw­sze mogła. :D

Ag­nie­szko, dziękuję bar­dzo, wi­docznie wcześniej pi­sałaś... bez prze­kona­nia. ;)
Żar­tuję. :)

Beato, podzi­wiam Twoją prze­nik­li­wość. :)
Dru­gi nie miał szans, był z "le­wego" łoża, choć mi­mo połowicznej bos­kości siłę kiedyś miał wyjątkową. ;)
Cieszę się, że zo­baczyłaś też to pomiędzy.

Bog­da­nie, jest za to znak B32b. :)

Dziękuję Wam bar­dzo, miłego po­połud­nia życzę i uciekam na trochę. :) 

Ale gro­tes­ka w łachma­nach wiel­kości i chwały po­zos­tałej z Olimpu
Je­den jak Her­mes, po bu­tach poz­nać wy­pada i skłon­nościach , dru­gi trud­niej­szy do iden­ty­fikac­ji, lecz na Ha­desa mi wygląda.
Jed­nak to tyl­ko na­dyma­ne po­zory w rzeczy­wis­tości rażącej oczy,
co wi­dać gdy spoj­rzysz przez pryz­mat kultury.
Hm...człowiek brzmi dumnie..

Skon­struowałeś olim­pij­ski prze­jazd ;)) 

A kiedyś się śpiewało: Szczęśli­we jest życie sta­ruszka..a tu proszę ja­ki przykład? łamie się wszys­tkie kon­we­nan­se i co na to ma po­wie­dziec młodzież ha ha,świet­ny wier­sz Yes­tem -miłego dnia Ci życzę i mam nadzieję że ta opi­nia będzie gdyż pi­sałam już wcześniej ale ja­koś zniknęła. 

Nie wiem :< Wi­docznie mogę :D 

Bog­da­nie, moc­ne te przykłady, dziękuję. :)

Na­cik, jak możesz? :D 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]