Nieustępliwa, ciągła obecność materii [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 5 opinii.

Nieustępli­wa, ciągła obec­ność ma­terii - przed­miotów, który­mi trze­ba się bez końca zaj­mo­wać, ciała, które­go pot­rze­by trze­ba nieus­tannie od no­wa zas­po­kajać - to pot­ra­fi być ta­kie męczące i og­ra­niczające... Ucie­czka z te­go więzienia wy­daje się niemożli­wa. Może dla­tego, żebyśmy nap­rawdę bar­dzo się stęskni­li za wie­cznością, za­nim do niej przej­dziemy...

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2019, 13:43

:) 

dziękuję Wam za opi­nie i spos­trzeżenia o "wie­czności wie­czności" :) . W tym, co na­pisałam, wyszłam z założenia, że ciało - z ty­mi pot­rze­bami, ja­kie tu od­czu­wamy - to­warzyszy nam w wymiarze, [...] — czytaj całość

Wie­czność jest od daw­na, ale czu­jemy ją do­piero, gdy pot­ra­fimy oder­wać się od te­raźniej­szości. ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Widzisz to na co pat­rzysz i co zaj­mu­je two­je myśli, ciało niewiele wy­maga, to nam się wy­daje, że jest inaczej. Pod­czas czyn­ności, które nas pochłaniają całko­wicie, za­pomi­namy o tym, że ciało ma pot­rze­by snu jedze­nia i in­ne. Wie­czność mu­si być już te­raz tyl­ko nie umiemy do niej przejść. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cropka

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]