Koncepcja Boga broni się [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 7 opinii.

Kon­cep­cja Bo­ga bro­ni się ko­nie­cznością spra­wied­li­wości, myślę o tych wszys­tkich ofiarach i pok­rzyw­dzo­nych, których za­bili i oka­leczy­li choćby pi­jani kierow­cy, a którzy tu­taj na ziemi nie zaz­nają spra­wied­li­wości dzięki sko­rum­po­wanym, sprze­daj­nym, amo­ral­nym po­lic­jantom, pro­kura­torom, sędziom, le­karzom, biegłym,..., ...,...

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lipca 2016, 14:40

Jan Pa­weł Dru­gi za to mówił o od­po­wie­dzial­nej wol­ności, a tym sa­mym wol­ności nie wol­no być złem i to złem z premedytacją. 

Bóg dał nam wol­ność, więc korzys­ta­my z tej wol­ności w różny też i sposób. Ale jak można być kocha­nym bez tej wol­ności ...
A co miała po­wie­dzieć Ma­ryja, która pat­rzyła na śmierć niewin­ne­go Sy­na, może właśnie dla­tego naz­wa­na zos­tała Matką Miłosierdzia. 

Pew­ne te­maty są oczy­wis­te, prze­mil­czając je współuczestniczymy. 

Chrys­tus płakał nad gro­bem Łazarza, które­go miłował.
I sam pochy­lał się nad ty­mi, którzy płaczą.
Cier­piał głód i prag­nienie na pustyni.
Tańczył na we­selu w Ka­nie Galilejskiej.
Czuł gniew i złość wypędzając ze świątyni [...] — czytaj całość

Po­wiedz to mat­kom tych co roz­jecha­ni przez pi­janych kierowców, zwłaszcza przez księży, po­lic­jantów, rad­nych, dzien­ni­karzy, rad­nych. Ja piszę z dos­wiad­cze­nia, wiem więc osądzam - Chrys­tus nie zaw­sze miał rac­je, tak w tym [...] — czytaj całość

"Nie sądźcie, abyście nie by­li sądze­ni. Bo ta­kim sądem, ja­kim sądzi­cie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mie­rzy­cie, wam od­mierzą. Cze­mu to widzisz drzazgę w oku swe­go bra­ta, a nie dos­trze­gasz bel­ki we włas­nym oku?" (Mt 7,1-3)

Jeśli chcesz spra­wied­li­wości, zacznij być miłosierny. 

Przyk­ro to przyz­nać, ale praw­da. Chciałabym bar­dzo móc być od­mien­ne­go zdania... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]