- Kim jesteś wędrowcze? - [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 4 opinie.


- Kim jes­teś wędrowcze?
- Jes­tem Wędrowny.
- A jak brzmi twe imię? O to­bie to mówią, żeś szyb­szy od lot­nej myśli?
- Imię?... Jas­ne, że o mnie... Szu­kam ku­zyna, ta­kiego bar­dziej...
Śniade­go...

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 grudnia 2011, 15:41

:) 

Dla niektórych su­mienie jest ba­las­tem, sta­rają się je zat­ru­wać, bez­sku­tecznie. To ich zwy­cięstwo, ale oni to pos­trze­gają, ja­ko po­rażkę. Ta "słabość" przeszkadza im piąć się w dół po dra­binie ludzi bez sumienia. 

Cieka­we spoj­rze­nie, większość ludzi chy­ba bar­dziej zwra­ca uwagę na ich "noc­ne życie", brud, roz­noszo­ne za­raz­ki, po­wodo­wane szko­dy, al­bo zwyczaj­nie kieru­je się uprzedzeniami.
Ale masz rację, ukierun­ko­wanie na przet­rwa­nie, choćby po tru­pach budzi wstręt, a jed­nocześnie u niektórych - zazdrość. 

Imię każdy ma wy­pisa­ne... bez względu na to, za ko­go prag­nie uchodzić.
A tak po­za tym,
choć sym­pa­tię niewielu zdo­bywają, to bar­dzo in­te­ligen­tne zwierzęta. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]