Diabłu można przypisać recepturę, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Diabłu można przy­pisać re­cep­turę, może na­wet kun­szt bim­brow­ników, ale tu­taj już trze­ba się wgłębić w kun­szt myśli księdza Tis­chne­ra, której treść "nic, to pół lit­ra na dwóch", a za­tem wyłącznie człowiek jest auto­rem swoich czynów, czy­li ko­lej­nych kroków wiodących go po­za nic, czy­li sam sięga po "krowę", a po­tem "ma­ciorę". Myśl nie jest in­spi­rowa­na tu­tej­szą myślą nasze­go Ir­racji, pow­stała Grze­gorzu An­to­ni wiele wcześniej, ale ra­duje się me ser­ce, że gdzieś się zgadza­my, a de­dykuję ja Mar­ci­nowi Kas­pe­rowi, któren zauważył smu­tek te­go por­ta­lu. Prze­ważnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2019, 22:55

ow­szem, zauważyłem

za de­dykację dziękuję :)

ps. po­noć naj­lep­szym egzor­cystą jest śmiech.. Spraw­dzam na co dzień, działa! :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]