Świt jest bardzo rozśpiewany [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

08.03.2019r.

Świt jest bar­dzo rozśpiewa­ny w og­rodzie. Na słupie elek­trycznym swois­te so­lo us­ku­tecznia wro­na, coś jak "ar­tysta z Włoch o głosie zdar­tym" z Lal­ki według Jac­ka Kaczmar­skiego. Duet cukrówek rozśpiewu­je się w na­miętnym tan­gu, a wróble to ok­tet jazzo­wy plus Ur­szu­la Dudziak i Manhat­tan Tran­sfer. Jeszcze oczy­wiście sym­fo­niczne pod­muchy hal­ne­go i chór potępionych, za­wodzący hen z od­ległej o ki­lometr ek­spresówki.

Od brzas­ku sil­nie roz­pycha się pro­mieniami swoimi słońce roz­rzu­cając chmu­ry we współpra­cy z sied­mioma wiat­ra­mi. Jeszcze je podświet­la, tworzy zorze, a po­tem jas­ność wscho­du, którą tran­smi­tuje da­lej na po­zos­tałe trzy stro­ny świata, aż w końcu ni stąd ni z piet­ruszki ter­mo­metr w cieniu wska­zuje przed połud­niem 14 stop­nie Cel­sjusza.

Na wschod­niej ra­bacie kwiato­wej tu­lipa­ny stroją się w trze­ci liść, a dwa star­sze mają już ja­kieś siedem cen­ty­metrów wy­sokości, co w su­mie tworzy już kępę zauważalną przez przechod­nia z uli­cy, a przed ni­mi piórka stroszą dwa kieliszki mi­niatu­rowych tu­lipanów, na ra­zie zak­witła tyl­ko pa­ra, jak duet tych śpiewających cukrówek są i brzmią jak gwar dziecięcy na pla­cu za­baw - tak strasznie ra­dośnie w ser­cach swoich ogrodników.

W do­mu, w zielo­nym jas­nym słońcem po­koju, pra­wie roz­kwitł całko­wicie skrzydłok­wiat, który przy­pomi­na trochę głowę kob­ry me­dytującej ze swoim zak­li­naczem. Rozbłysł też świet­listą i błyszczącą różowością po raz ko­lej­ny kak­tus bożona­rodze­niowy. Jest tak spo­koj­nie cicho, dochodzą tyl­ko stłumione przez ok­na ćwier­ka­nia ko­loni wróbli gdzieś tam na ta­rasie prze­komarzające się ze sobą, a może tyl­ko po pros­tu cieszące się z piękna dnia i ogłaszające wszys­tkiemu stworze­niu tą swoją nieus­tającą eufo­rię życia.

Ciepłe przed­wiośnie i już ro­zety piet­ruszki przy zachod­niej ścianie do­mu są piękną ob­fitą ziele­nią, która już dzi­siaj usa­tys­fak­cjo­nuje nasze pod­niebienia ubo­gacając w ory­ginal­ny świeży zielo­ny smak zupę po­mido­rową.

Ziemia od­marzła, gra­biąc liście drze, usu­wając mech z traw­ni­ka, czy sta­re liście kwiatów, to widzi­my, że w górne części gle­by przywędro­wały dżdżow­ni­ce i nies­te­ty czają się już śli­maki, które trze­ba eli­mino­wać, aby nie zdążyły wy­dać z siebie plo­nu stuk­rotne­go, w wy­niku które­go nasz plon zos­ta­nie stuk­rotnie przet­rze­biony.

Po burzach hor­monów ja­kie przeszły przez ko­ty w ubiegłym ty­god­niu nas­tała cisza i ko­ty zniknęły pra­wie zu­pełnie z naszych oczu. Nie wiado­mo gdzie są, co ro­bią. Bez nich jest cicho spo­koj­nie, można wyjść usiąść w słońcu i po­medy­tować, al­bo po pros­tu wy­pić her­batę, poz­wa­lając połud­niowe­mu wiat­ro­wi sma­gać nasze twarze wit­ka­mi pro­mieni słonecznych i po­woli ru­mienić się pier­wszą war­stwą te­gorocznej już jak no­walij­ka opalenizny.

Ta­ki nie in­ny stan rzeczy­wis­tości spra­wia, że jes­teśmy po pros­tu szczęśli­wi, pra­cowi­ci, uśmie­chnięci i dużo ze sobą roz­ma­wiamy,ciesząc się sobą, ciesząc się zdro­wym, ko­loro­wym i przy­jem­nym is­tnieniem. Ma­my dob­ro, tworzy­my dob­ro i ra­dość, to i dzieli­my się ty­mi og­ro­dami za­dowo­lenia - myślą, słowem, zda­niem, uczyn­kiem i będąc swois­tym słońca­mi, które są ek­sploz­ja­mi ciepła wy­syłane­go we wszechświat.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 marca 2019, 13:17

Dziękuję Mi­ka, życzę ciepła w życiu. 

Piękny, pełen ciepła tek­st :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]