Czekałam aż przyjdzie ten [...] – Sunbeam

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sunbeam — zgromadziliśmy 0 opinii.

Do zobaczenia

Cze­kałam aż przyj­dzie ten dzień. Roz­wa­li bez­pie­czną przys­tań. Ta­ki smak ma ry­zyko. Us­tałam na krawędzi i w końcu mu­siałam z niej spaść. Tak kończy się ry­zykow­ny taniec.
Dziś jest mi tyl­ko trochę bar­dziej smut­no. Prze­cież wie­działam że to na­dej­dzie. To nie baj­ka, nie będzie hap­py en­du. Ale nie będzie ka­tas­tro­fy, ani łez.
Będę trochę cichsza, bar­dziej za­myślo­na i znów roz­bo­li głowa. Spoj­rzę na ciebie z tęsknotą. Będziesz tak blis­ko, a jak­by ty­siąc ki­lometrów stąd. I tak to się skończy. Jak zaw­sze. Kiedyś się poz­bieram. Poskładam po­gubione ka­wałeczki. Spoj­rzę jak na ko­legę.
A te­raz pozwól, że będę cichsza, trochę bar­dziej smut­na, za­myślo­na. I głowa moc­nej za­boli. Daj to przeżyć. Bez two­jej po­mocy, która uza­leżnia. Do zo­bacze­nia.

dziennik • 28 kwietnia 2019, 17:21
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]