Mężczyzna uczyni wszystko dla [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 14 opinii.

Mężczyz­na uczy­ni wszys­tko dla ko­biety, którą nieg­dyś kochał, nig­dy jed­nak nie za­kocha się w niej powtórnie.

cytat dnia z 8 marca 2010 roku
zebrał 316 fiszek

Po­now­ne za­kocha­nie się fa­ceta w tej sa­mej ko­biecie, jest zu­pełnie niemożli­we. Nic dwa ra­zy się nie zdarza. Nie ma w tym tej pier­wszej świeżości. Sam to przeżyłem.
Usiłowałem skleić coś, cze­go nie da się skleić. Było raczej nud­no i przyk­ro, a po pew­nym cza­sie roz­le­ciało się zu­pełnie. Po­zos­tało roz­cza­rowa­nie i wiel­ki ból. 

Też tak myślę. 

I całe szczęście, poniekąd. 

Nie zgadzam się. Siedem lat te­mu przeżyłam piękną miłość i choć stra­ciliśmy to na długi czas, dzi­siaj ten sam mężczyz­na jest moim przyszłym mężem. 

Zgadzam się w 100%,widzę na swoim przykładzie :
Jak od­da­ni są moi by­li par­tnerzy,ale wątpię aby kiedy­kol­wiek zaczęła kiełko­wać jeszcze miłość;] 

Te­go mi­nusa ode mnie nie miało być, miał być plus...So­ry:) A cy­tat... nies­te­ty praw­dzi­wy i gdy się spraw­dza w rzeczy­wis­tości.. bar­dzo smutny. 

..hmm ,uważam ,że wte­dy jeszcze raz, uderzyć w niego może, to COŚ. 

gorzej jak nie przes­tał jej nig­dy kochać 

"nie łam­mi ser­ca" :/ 

... 

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]