Większość ludzi czyni z [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 15 opinii.

Większość ludzi czy­ni z miłości bożka, zba­wiciela, które­mu wyz­naczają, zresztą całkiem nieświado­mie, za­danie uwol­nienia od emoc­jo­nal­nej pus­tki i egzys­ten­cjal­nej trwo­gi oraz niez­nośne­go ciężaru "ja". Ta­kie wid­mo miłości może się ut­rzy­mać tyl­ko w mro­kach.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2019, 23:56

Ooo nieeee! :P

Za­mawiam przez in­ternet. :P Te­raz jest w każdej ko­par­ce. :D

Nie strooty, tyl­ko wqurzo­ny, na cy­taty... dwie wiado­mości mi zżarło, przy­naj­mniej dwie... Badziewie, nie por­tal literacki...
Co chwi­la stro­na jest niedostępna, już [...] — czytaj całość

Tak, tak... :p

To zadzwoń i zamów. :D

Znoof smoczek ja­kiś stru­ty, ple­cie od rzeczy. Chy­ba ci za­pach fe­kaliów zaszkodził. :D 

To kicha. :(

Trochę prze­sadzasz. Nie za­pomi­naj, że niewieście roz­miary są mniej­sze. Zwyk­le, ale [...] — czytaj całość

Prze­nig­dy w życiu. :P

Do te­go, to pot­rze­ba ze dwie... ko­par­ki... :O

Kto tu mówi o ob­ra­zie? Tyl­ko Ty cały czas rzu­casz po­noory­mi focha­mi, nie wiem, po co... :P
Ta­ka foczka z Ciebie, al­bo raczej... [...] — czytaj całość

Kłam­czysz przeok­root­nie. :p

Łopa­ta i do ro­boty. :D

Znów kręcisz, smoczuszku-kłam­czuszku. :p To ja­kim cu­dem to godzisz? Ja, po­nura żmij­ka, jes­tem zbyt wrażli­wa, by móc spo­koj­nie pat­rzeć na to przyk­re wi­dowis­ko.

I słusznie, bo [...] — czytaj całość

Jest, ale Ty te­go niedo­widzisz. :P

Miało być trochę, a tu... jak ja wy­lezę te­raz z ja­my???!!! :P:D
Ja też, ale to nie przeszkadza, by się uśmie­chać, se­rio. :)

Za bar­dzo? Z te­go nie będę [...] — czytaj całość

Nie jest słabe, to two­je niedo­widze­nie. :p

To zos­ta­wię ci trochę szczęścia pod smoczą jamą. :D
To goopo­ta się śmiać, gdy źle się dzieje. Ja życie trak­tuję se­rio. Śmier­telnie serio.

Bar­dzo chcianym. Na­wet za bardzo, [...] — czytaj całość

Nie wyk­luczam, że słabe oko mogło mieć na to wpływ. :P
We­sołki włażą ce­lowo, spa­da im na głowę... to szczęście.
A po­nure Żmij­ki tak sa­mo upap­ra­ne nie pot­ra­fią się z te­go śmiać, złoszczą się tyl­ko w swej po­noorości, co nie przeszkadza gołębiom czy­nić swej po­win­ności. :P
Byłaś nie­chcianym dziec­kiem? Nie wymądrzam się, tyl­ko żartuję.
Oba­wiam się, że nie no­sisz 45, tyl­ko więcej... utonąłbym w Twoich wa­lon­kach. :P 

Z nas dwoj­ga to nie ja jes­tem po­mylo­na. :p Jeszcze po­wiedz, że to przez mo­je po­jedyn­cze oko... :D
To we­sołki nie spos­trze­gają go w porę, ja omi­jam. Bys­trość me­go oka. :)
Nie wlazłam w [...] — czytaj całość

Źródło po­myle­nia? Ge­neza Two­jego po­myle­nia nie jest mi zna­na, ale źródłem bym jej nie naz­wał, to ta­ki sta­tys­tyczny błąd, kiedy ktoś nie zauważy psiej qu­py... :P
Wlazłaś w po­noorac­two i wy­daje Ci się, że nie ma lep­sze­go miej­sca., :D
Tak to jest z Tobą, mroczny Przy­goopas­ku. :)) 

Wy­każ za­tem źródło mo­jego rze­kome­go po­myle­nia, smoczuszku przy­goopias­ty. :p 
Mrok jest po two­jej stro­nie. :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]