Człowiek całe życie szuka [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 58 opinii.

Człowiek całe życie szu­ka miłości, lecz kochający człowiek nig­dy te­go nie czy­ni, ma ją zaw­sze blis­ko.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2019, 00:10

Jaką des­pe­rację, raczej znudze­nie. Nic do cię nie do­ciera, smoczy ciołku. :p

Nie dla burków, tyl­ko dla loo­dzioof.

Noże i wi­del­ce? Wy­jadasz za­war­tość swo­jej pieloo­chy? :o

Ależ skąd, mnie mało kto pod­niecu­je. :p Jednak [...] — czytaj całość

"Pier­dzielisz, chrza­niolisz".... echhh, widzę des­pe­rację na Twej po­noorej twarzy. :D

Tak, Twój prob­lem stał się moim prob­le­mem w te­rapii. :P

A nie jest, goopiut­ka Ćwi­kiełko? :P

Wiem, bo gu­bisz, zwyczaj­nie są za ciężkie, ale noże [...] — czytaj całość

Pier­dzielisz te swo­je goop­ko­wate far­ma­zony. :p

Chrza­niolisz. :p

No wiem, że masz z tym prob­lem. :p

Łamiesz żmii ser­ce mówionc, że mogłaby być tak podła, bu­raczku-pros­taczku.

Ja nie noszę, ale mam noże i wi­del­ce. :p [...] — czytaj całość

Pow­tarzaj, pow­tarzaj, a praw­da i tak jest zna­na, goopol­ki som po­noore, jak Ty i już. :P

Czy­li jed­no i dru­gie. :P

No tak, to jed­nak... prob­le­my z niet­rzy­maniem... :P

Bu­rek nie zej­dzie, po­wiesiłaś go, wszyscy [...] — czytaj całość

Pow­tarzam jeszcze raz, nie som. Som uśmie­chnięte... jak ty. :D

Ani jed­no, ani dru­gie. :p

Or­gazmy? Jam oziębła jest. :p

To złaź stamtąd, bu­raku pas­tewny. :D Bo ci się do­bierą do pieluchy i... po­padają jak [...] — czytaj całość

Pow­tarzam jeszcze raz, goopol­ki som po­noore, wyłącznie. :P

No dob­rze, może to nie pycha, tyl­ko... ha­lucy­nac­je? :P

Ja nie si­kam, to efekt Twoich mok­rych or­gazmów. :P

Quuur­czeee, Ty po­win­naś jed­nak zba­dać so­bie wzrok... to doprawdy [...] — czytaj całość

No wiem, wo­lisz być na­dal uśmie­chniętym goopol­kiem. :D

Ja­ka pycha jest w tym, że dos­trze­ga się nie tyl­ko wa­dy?

To nie si­kaj ty­le, już nie ma obok ciebie suchej po­wie­rzchni. :D

Co się dzi­wić, że uciekoł, sko­ro na­dal wi­sisz na tej la­tar­ni. :p

Prze­cie dob­rze się odżywiam... Jedną lo­doofkę będzie mi wy­po­mi­noł. :p

Nie pochle­biaj so­bie. Ce­lo­wo dep­tałeś im po sto­pach, żeby za­ka­muf­lo­wać swoją im­po­ten­cję. :D

To nie śred­ni­ca, tyl­ko długość (chy­ba mało tra­fne ok­reśle­nie w tym przy­pad­ku... deczku :D ). 
To nie pajęczy­na... ani mech. Wi­dać, żeś nig­dy na­giej ko­biety nie widzioł. :D

Bo tyl­ko goopol­ki się cie­szom bez po­wo­du i gdy jest źle. :p  

Nie chcę, dziękuję. Możesz so­bie zat­rzy­mać swo­je IQ. :P

Nie, w tym przy­pad­ku, to zwykła pycha, me­gaza­rozu­mial­stwo i prze­rost am­bicji. :P

Właśnie o to chodzi, że Ty po tym śmi­gasz i roz­no­sisz... na umyte... [...] — czytaj całość

Nie, masz IQ glo­noja­da. :p

A może mają zdro­we poczu­cie włas­nej wartości?

Mnie się nie wy­dawa, poczułam za­pach mor­skiej bry­zy, kiedy śmignęłam obok two­jej ja­my. Ale i tak prze­bijał się za­pach moczu, da­rem­ny twój [...] — czytaj całość

Ja nie mogę, ja nie mogę?... :P

Wiem, wiem też, że to częstok­roć naj­gorsiej­sze za­rozu­mial­ce i pyszałki. :P

To­bie się wy­dawa, że sko­ro Ty, to wszys­cy wie­szają wed­le wejścia do le­pian­ki ja­kieś kości, czaszki, [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***