Zaginiony symbol

Zgro­madzi­liśmy 2 cy­taty z te­go źródła.

Ludzie o cias­nych umysłach zaw­sze ata­kowa­li to, co nie mieściło się w gra­nicach ich pojmowania. 

cytat
zebrał 17 fiszek

Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Zaginiony symbol

Zaginiony symbolZa­giniony sym­bolWaszyn­gton. Har­var­dzki spec­ja­lis­ta od sym­bo­liki, Ro­bert Lan­gdon na prośbę swe­go przy­jaciela i men­to­ra, Pe­tera So­lomo­na, ma wygłosić wykład na Ka­pito­lu. Kiedy do­ciera na miej­sce, oka­zuje się, że na wieczór nie zap­la­nowa­no żad­ne­go od­czy­tu, a po chwi­li na środ­ku ro­tun­dy od­kry­te zos­ta­je ma­kab­ryczne zna­lezis­ko, niepo­kojąco naz­naczo­ne pięcioma ta­jem­niczy­mi sym­bo­lami. Je­go przesłanie jest dla Lan­gdo­na oczy­wis­te - to zap­rosze­nie do daw­no za­ginione­go świata skry­wające­go ezo­teryczną mądrość. Kiedy oka­zuje się, że Pe­ter So­lomon, fi­lan­trop i pro­minen­tny członek loży ma­sońskiej, zos­tał por­wa­ny, Lan­gdon wie, że is­tnieje tyl­ko je­den sposób, by oca­lić przy­jaciela: przyjąć ta­jem­nicze zap­rosze­nie i udać się tam, gdzie zap­ro­wadzą go zaszyf­ro­wane wskazówki. A pop­ro­wadzą go podziem­ny­mi ko­rytarza­mi do ta­jem­nych kom­nat i świątyń uk­ry­tych pod jed­nym z naj­potężniej­szych miast świata. Skry­wa ono pras­ta­re sek­re­ty loży ma­sońskiej i od­kry­cia, których wielu wo­lałoby nie ujaw­niać. Roz­poczy­na się sza­lona wędrówka i wyścig z cza­sem, bo Lan­gdon ma za­led­wie kil­ka godzin na do­tar­cie do ce­lu. W prze­ciw­nym wy­pad­ku je­go przy­jaciel zgi­nie. Za­giniony sym­bol to mis­trzow­sko skon­struowa­ny thril­ler prze­siąknięty his­to­rią, za­gubiony w la­biryn­cie sym­bo­li i enig­ma­tycznych kodów. Pełen za­gadek i trzy­mających w na­pięciu zwrotów ak­cji.

Inne książki

Kod Leonarda da VinciKod Leonar­da da Vin­ciRo­bert Lan­gdon, pro­fesor Uni­wer­sy­tetu Har­varda, służbo­wo prze­bywający w Pa­ryżu, ot­rzy­mał in­formację od [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zaginiony symbol

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Za­giniony sym­bol » źródło:
Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz

Aktywność

dzisiaj, 11:03kati75 sko­men­to­wał tek­st Wahanie

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]