Twierdza

Zgro­madzi­liśmy 9 cy­tatów z te­go źródła.

[...] życie tyl­ko wte­dy ma sens, kiedy się je prze­mienia po trochu w coś, co jest po­za nami. 

cytat dnia z 10 lutego 2014 roku
zebrał 32 fiszki

Niena­widzę te­go, co łat­we. Nie można być człowiekiem, jeśli nie sta­wia się oporu. 

cytat dnia z 14 września 2014 roku
zebrał 89 fiszek

Jeśli kto po­niża dru­giego [...] sam ma niską duszę. 

cytat dnia z 7 grudnia 2012 roku
zebrał 137 fiszek

Wśród moich ludzi widziałem także dzieci zag­rożone śmier­cią [...]. Bo zdarza się, że Bóg, po­dob­ny do żni­wia­rza, ści­na kwiaty wmie­sza­ne w jęczmień. 

cytat
zebrał 9 fiszek

[...] smu­tek rodzi się zaw­sze z cza­su, który upływa, a nie zos­ta­wia owocu. 

cytat dnia z 1 sierpnia 2012 roku
zebrał 39 fiszek

Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. 

cytat
zebrał 11 fiszek

[...] nie na tym po­lega wol­ność, aby nie być wcale. 

cytat dnia z 29 lutego 2016 roku
zebrał 19 fiszek

Kiedy ktoś ci oca­li życie [...] nie dziękuj nig­dy. Nie wyol­brzy­miaj wdzięczności. [...] On podzięko­wanie znaj­dzie we włas­nym trudzie, którym cię ocalił. 

cytat dnia z 27 grudnia 2015 roku
zebrał 10 fiszek
Twierdza

TwierdzaTwier­dzaTo os­tatnia książka te­go auto­ra, którą uważał za dzieło swe­go życia. Nie zdążył jed­nak jej ukończyć. Zos­tała wy­dana pośmier­tnie w ro­ku 1948. Jest to utwór wyłącznie me­dyta­cyj­ny, za­wierający sumę doświad­czeń i prze­myśleń auto­ra na te­mat nur­tujących go prob­lemów, a zwłaszcza re­lac­ji jed­nos­tki z sobą sa­mym, społeczeństwem oraz Bo­giem. Czer­piąc z tra­dyc­ji i doświad­czeń kla­syczne­go hu­maniz­mu, Saint-Exu­pery uka­zuje tu naj­pełniej swoją fi­lozo­fię sta­wania się i wzras­ta­nia człowieka, który re­zyg­nu­je z łat­wej for­my szczęścia, by osiągnąć war­tości niep­rze­mijające i wy­pełnić swe po­wołanie do wiel­kości. Ten trak­tat mo­ral­ny wzniosłością te­maty­ki i mu­zycznością sty­lu przy­pomi­na wspa­niałą prozę bib­lijną. Pi­sarz na­dał książce formę uto­pii fi­lozo­ficzno-społecznej: wład­ca ideal­ne­go króles­twa Ber­berów chce zbu­dować w ser­cu pus­ty­ni pe­wien społeczny ład, formę har­mo­nij­nej cy­wili­zac­ji, w której jed­nos­tka - pop­rzez pracę oraz więzy ze światem i ludźmi - zna­lazłaby sprzy­jający kli­mat do wy­doby­cia z siebie wszys­tkich ducho­wych możli­wości. Głównym ce­lem wład­cy wznoszące­go ową twier­dzę jest więc człowiek, które­go trze­ba uk­ształto­wać, aby mógł sta­wić opór grożącym mu niebez­pie­czeństwom.

Inne książki

Nie posiadamy informacji na temat innych źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Twierdza

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Twier­dza » źródło:
MUZA SA

Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera