Tako rzecze Zaratustra

Zgro­madzi­liśmy 49 cy­tatów z te­go źródła.

Bez­tros­kich, drwiących, gwałtow­ników - ta­kimi chce nas mieć mądrość. Jest niewiastą, kocha zaw­sze tyl­ko wojownika. 

cytat dnia z 6 grudnia 2013 roku
zebrał 18 fiszek

Sa­mot­ni­cy dnia dzi­siej­sze­go, wy, odo­sob­niający się, lu­dem wy kiedyś będziecie: z was, któryście się sa­mi wyb­ra­li, pow­sta­nie lud wyb­ra­ny - a z niego nadczłowiek. 

cytat
zebrał 13 fiszek

Ustępują oni, ci dob­rzy, pod­dają się wnet, ich ser­ce ule­ga, ich na­tura do dna posłuszna by­wa: lecz kto in­nych słucha, ten sa­mego siebie nie słyszy. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Przez swych naj­lep­szych wrogów oszczędza­ni być nie prag­niemy, zarówno jak i przez tych, których umiłowa­liśmy w głębi duszy. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Swe­go wro­ga szu­kać po­win­niście, swoją wieść wojnę o swo­je myśli! A gdy myśl wasza po­leg­nie, win­na wasza rze­tel­ność jeszcze tryumf te­go święcić! 

cytat
zebrał 4 fiszki

Win­niście miłować pokój ja­ko śro­dek no­wej woj­ny. Zaś pokój krótki ja­ko długi. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Woj­na i męstwo uczy­niły więcej wiel­kich rzeczy niźli miłość bliźniego. Nie wasza li­tość, lecz wa­leczność wasza ra­towała do­tychczas w pot­rze­bie będących. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Wam wol­no mieć tyl­ko wrogów, których niena­widzić na­leży, prze­nig­dy ta­kich, który­mi gar­dzić trzeba. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Dob­re­mu wo­jow­ni­kowi brzmi mi­lej "mu­sisz" niźli "chcę". 

cytat
zebrał 7 fiszek

Po­nieważ jes­teś łagod­ny i spra­wied­li­wego ducha, mówisz prze­to: "Niewin­ni są oni drob­ne­go is­tnienia swe­go". Lecz ich cias­na dusza myśli: "Winą jest każde wiel­kie życie". 

cytat
zebrał 4 fiszki
Tako rzecze Zaratustra

Tako rzecze ZaratustraTa­ko rzecze Za­ratus­traOpo­wieść o pro­roku Za­ratus­trze to jed­no z najgłośniej­szych dzieł Fried­richa Nie­tzsche­go, auto­ra od­kry­wane­go po raz ko­lej­ny w do­bie pos­tmo­der­nizmu. Aby na­pisać swoją "nową Bib­lię" i us­ta­mi ty­tułowe­go mędrca mówić o przez­wy­ciężaniu ludzkiej na­tury, o nad­człowieku, o wie­cznym pow­ro­cie rzeczy, wo­li mo­cy i in­nych kluczo­wych dla swo­jej fi­lozo­fii pojęciach, wiel­ki fi­lozof i pi­sarz uciekł się do bib­lijnej sty­lizac­ji, tworząc dzieło pełne po­nad­to wielo­rakich od­niesień in­te­lek­tual­nych i wir­tuozow­skich gier słownych.

W nies­pełna sto lat po tym, kiedy pod ty­tułem "Ta­ko rzecze Za­ratus­tra" słyn­ne tłumacze­nie Niet­scheańskiego ma­nifes­tu ogłosił Wacław Be­rent, pro­ponu­jemy nową wer­sję pol­skiego "Za­ratus­try". Autorzy ni­niej­sze­go przekładu przyb­liżają książkę wrażli­wości współczes­nych od­biorców, zacho­wując jed­nocześnie jej pod­niosły ton; od­dają w niej zarówno "jasną stronę nauko­wego wy­wodu", jak i "mroczną głębię me­tafo­ry".

Inne książki

Nie posiadamy informacji na temat innych źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tako rzecze Zaratustra

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Ta­ko rzecze Za­ratus­tra » źródło:
Wydawnictwo Vesper

Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]