Pan Ibrahim i kwiaty Koranu

Zgro­madzi­liśmy 18 cy­tatów z te­go źródła.

Autos­tra­dy mówią człowieko­wi: jedź, nie ma na co pat­rzeć. Są dla idiotów, którzy chcą jak naj­szyb­ciej dos­tać się z jed­ne­go pun­ktu do drugiego. 

cytat dnia z 18 lipca 2012 roku
zebrał 15 fiszek

[...] Sek­wa­na uwiel­bia mos­ty, zu­pełnie jak ko­bieta, która prze­pada za bransoletkami. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Masz tyl­ko jedną parę stóp [...] trze­ba o nie dbać. Jeżeli bu­ty cię uwierają, zmieniasz je. Stóp nie będziesz mógł zmienić! 

cytat dnia z 26 września 2016 roku
zebrał 9 fiszek

- [...] uśmiech [...] jest dla ludzi szczęśliwych.
- I tu się my­lisz. Bo właśnie uśmiech da­je szczęście. [...] Spróbuj się uśmie­chnąć, to zobaczysz. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Żyć po­woli, na tym po­lega ta­jem­ni­ca szczęścia. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Miłość, jaką [...] żywisz, jest two­ja. Na­leży do ciebie. Jeżeli ona jej nie chce, to i tak nic nie może zmienić. Po pros­tu z niej nie korzys­ta. To, co da­jesz, [...] po­zos­ta­je two­je na zaw­sze; to, co zacho­wujesz, jest na zaw­sze stracone! 

cytat

Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Piękno [...] jest wszędzie. Gdziekol­wiek zwrócisz oczy. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

[...] brak od­po­wie­dzi jest odpowiedzią. 

cytat
zebrał 2 fiszki

„Nie” już ma­my w kie­sze­ni [...]. „Tak” trze­ba będzie uzyskać. 

cytat
Pan Ibrahim i kwiaty Koranu

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołyki w skle­pie pa­na Ib­ra­hima, na­wet nie po­dej­rze­wa, że sta­ry Arab, który tak nap­rawdę wca­le nie jest Ara­bem, sta­nie się wkrótce je­go przy­jacielem i ducho­wym prze­wod­ni­kiem. Siła przy­powieści Schmit­ta tkwi w pros­tym, choć nie dla wszys­tkich oczy­wis­tym przesłaniu: nie jes­teś ska­zany na swój los, możesz świado­mie wpływać na swo­je życie. To, czy jes­teś szczęśli­wy, za­leży prze­de wszys­tkim od ciebie.

Inne książki

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­rowa­ny bo­hater na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­suje iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pan Ibrahim i kwiaty Koranu

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Pan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranu » źródło:
Wydawnictwo Znak

Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]