Pani Bovary

Zgro­madzi­liśmy 3 cy­taty z te­go źródła.

Czyż nie wie pa­ni, że is­tnieją dusze wie­cznie udręczo­ne? Pot­rze­bują ko­lej­no marzeń i czynów, naj­czys­tszych uczuć i naj­dzik­szych na­miętności i tak po­pełniają wszel­kiego rodza­ju wyb­ry­ki i szaleństwa. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Pani Bovary

Pani BovaryPa­ni Bo­varyEm­ma Rouault, córka właści­ciela fol­warku, wychodzi za mąż za le­karza, Ka­rola Bo­vary. Pogrążona w marze­niach o ro­man­tycznej przyszłości jest roz­cza­rowa­na obec­nym życiem-szarą codzien­nością i kochającym, ale ba­nal­nym, niero­zumiejącym jej myśli i uczuć mężem. Sta­je się kap­ryśna, za­nied­bu­je dom. Tęskni do praw­dzi­wej, na­miętnej miłości. Prag­nienie to po­pycha ją w ra­miona ko­lej­nych kochanków. Po­nieważ Em­ma żyje po­nad stan, zaczy­nają się kłopo­ty fi­nan­so­we, które pro­wadzą do dra­matyczne­go fi­nału.

Inne książki

Nie posiadamy informacji na temat innych źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Pani Bovary

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Pa­ni Bo­vary » źródło:
Wydawnictwo Siedmioróg

Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny