Pani Bovary

Zgro­madzi­liśmy 3 cy­taty z te­go źródła.

Czyż nie wie pa­ni, że is­tnieją dusze wie­cznie udręczo­ne? Pot­rze­bują ko­lej­no marzeń i czynów, naj­czys­tszych uczuć i naj­dzik­szych na­miętności i tak po­pełniają wszel­kiego rodza­ju wyb­ry­ki i szaleństwa. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Przed ślu­bem zda­wało się jej, że go kocha, ale ocze­kiwa­ne szczęście nie na­deszło. „Po­myliłam się więc” – myślała i sta­rała się do­ciec znacze­nia słów: szczęście, na­miętność, upo­jenie, słów, które tak pięknie brzmiały w książkach. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Pani Bovary

Pani BovaryPa­ni Bo­varyEm­ma Rouault, córka właści­ciela fol­warku, wychodzi za mąż za le­karza, Ka­rola Bo­vary. Pogrążona w marze­niach o ro­man­tycznej przyszłości jest roz­cza­rowa­na obec­nym życiem-szarą codzien­nością i kochającym, ale ba­nal­nym, niero­zumiejącym jej myśli i uczuć mężem. Sta­je się kap­ryśna, za­nied­bu­je dom. Tęskni do praw­dzi­wej, na­miętnej miłości. Prag­nienie to po­pycha ją w ra­miona ko­lej­nych kochanków. Po­nieważ Em­ma żyje po­nad stan, zaczy­nają się kłopo­ty fi­nan­so­we, które pro­wadzą do dra­matyczne­go fi­nału.

Inne książki

Nie posiadamy informacji na temat innych źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pani Bovary

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Pa­ni Bo­vary » źródło:
Wydawnictwo Siedmioróg

Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]