Oskar i pani Róża

Zgro­madzi­liśmy 13 cy­tatów z te­go źródła.

Bo są dwa rodza­je bólu, Os­karku. Cier­pienie fi­zyczne i cier­pienie ducho­we. Cier­pienie fi­zyczne się zno­si. Cier­pienie ducho­we się wybiera. 

cytat dnia z 17 lipca 2013 roku
zebrał 263 fiszki

Za­pomi­namy, że życie jest kruche, de­likat­ne, że nie trwa wie­cznie. Zacho­wuje­my się wszys­cy, jak byśmy by­li nieśmiertelni. 

cytat dnia z 24 marca 2013 roku
zebrał 164 fiszki

Jut­ro, Pa­nie Boże, jest Boże Na­rodze­nie. Nig­dy nie ko­jarzyłem, że to są Two­je urodzi­ny. [...] Te­raz, kiedy już jes­teśmy kum­pla­mi, co chcesz dos­tać ode mnie na urodziny? 

cytat dnia z 25 grudnia 2011 roku
zebrał 114 fiszek

Zas­tanów się Os­karze. Który z nich wy­daje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czu­je czy Bóg, który cierpi? 

cytat dnia z 8 listopada 2015 roku
zebrał 82 fiszki

Tyl­ko Bóg ma pra­wo mnie obudzić. 

cytat
zebrał 91 fiszek

Codzien­nie pat­rz na świat, jak­byś oglądał go po raz pierwszy. 

cytat dnia z 8 czerwca 2013 roku
zebrał 257 fiszek

[...] próbo­wałem tłumaczyć rodzi­com, że życie to ta­ki dziw­ny pre­zent. Na początku się je prze­cenia: sądzi się, że dos­tało się życie wie­czne. Po­tem się go nie do­cenia, uważa się, że jest do chrza­nu, za krótkie, chciałoby się niemal je od­rzu­cić. W końcu ko­jarzy się, że to nie był pre­zent, ale je­dynie pożyczka. I próbu­je się na nie zasłużyć. 

cytat dnia z 6 grudnia 2012 roku
zebrał 97 fiszek

By­le kre­tyn może cie­szyć się życiem w wieku dziesięciu, dwudzies­tu lat, ale kiedy człowiek ma sto lat, kiedy już nie może się ruszać, mu­si urucho­mić swoją inteligencję. 

cytat dnia z 9 sierpnia 2009 roku
zebrał 63 fiszki

Z cho­robą jest tak jak ze śmier­cią. Jest fak­tem. Nie jest żadną karą. 

cytat dnia z 16 listopada 2012 roku
zebrał 60 fiszek

Pier­wszy związek jest zaw­sze bar­dzo kruchy, po­dat­ny na rożne wstrząsy, ale jeżeli jest dob­ry, trze­ba wal­czyć o je­go zachowanie. 

cytat
zebrał 26 fiszek
Oskar i pani Róża

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go najgłębszy sens? Dziesięciolet­ni Os­kar nie wie­rzył, że to możli­we, aż do spot­ka­nia z ta­jem­niczą pa­nią Różą, która ma za sobą ka­rierę za­paśniczki i umie zna­leźć wyjście z każdej sy­tuac­ji... Piękna, mądra i niepoz­ba­wiona hu­moru opo­wieść o tym, jak po­konać strach, od­na­leźć wiarę i nie pod­dać się w ob­liczu nie­szczęścia. Ta książka da Wam siłę i nadzieję, a kto wie?, może na­wet zmieni Wasze życie...

Inne książki

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­rowa­ny bo­hater na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­suje iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hima, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oskar i pani Róża

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Os­kar i pa­ni Róża » źródło:
Wydawnictwo Znak

Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]