Orlando

Zgro­madzi­liśmy 34 cy­taty z te­go źródła.

Gdy­bym umarła, byłoby to dla świata obojętne! 

cytat dnia z 3 kwietnia 2017 roku
zebrał 106 fiszek

Staję się do­rosła [...]. Tracę złudze­nia, być może, by zys­kać inne. 

cytat dnia z 2 lipca 2012 roku
zebrał 79 fiszek

[...] naj­bar­dziej poetyc­kie jest właśnie to, co nie może być spisane. 

cytat
zebrał 95 fiszek

Światło praw­dy spa­da na nas z bez­li­tosną szcze­rością, w świet­le praw­dy oboj­gu nam diabel­sko nie do twarzy. 

cytat dnia z 4 października 2013 roku
zebrał 64 fiszki

Ser­ca ko­biet są za­wiłe [...]. 

cytat
zebrał 57 fiszek

Nic tak nie pod­ci­na korze­ni szczęścia człowieka, nic nie na­pełnia go ta­kim gniewem aniżeli poczu­cie, że in­ny sta­wia nis­ko, co on ce­ni wysoko. 

cytat dnia z 24 lutego 2013 roku
zebrał 76 fiszek

Bo­wiem słuszność ma fi­lozof, który mówi, że gra­nica między szczęściem a me­lan­cho­lią nie grub­sza jest aniżeli os­trze noża. 

cytat dnia z 13 kwietnia 2010 roku
zebrał 139 fiszek

[...] iluz­je są naj­cenniej­szy­mi i naj­niezbędniej­szy­mi ze wszys­tkich rzeczy, a oso­by, które je stwarzają, na­leżą do naj­większych dob­roczyńców świata [...]. 

cytat
zebrał 33 fiszki

Ach! [...] Przez wiele stu­leci szu­kałam szczęścia, i nie zna­lazłam go, szu­kałam sławy, i ominęła mnie, szu­kałam miłości, i jej nie zaz­nałam. Życie i je­go sąsiad­ka, śmierć, są lep­sze. Znałam wielu mężczyzn i wiele ko­biet [...] lecz ni­kogo nie rozumiałam. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Orlando

OrlandoOr­landoCo może łączyć szes­nasto­let­niego chłop­ca, ulu­bieńca królo­wej Elżbiety, oraz trzydzies­to­let­nią pi­sarkę tworzącą w dru­giej de­kadzie dwudzies­te­go stu­lecia? Młody mężczyz­na i doj­rzała ko­bieta, Or­lando i Or­landa, choć żyją w różnych epo­kach i różnych wciele­niach, są jedną i tą samą osobą. Or­lando, gen­de­rowa po­wieść o dwois­tości ludzkiej is­to­ty, na­turze cza­su i płyn­ności gra­nic po­między światem rzeczy­wis­tym a wyob­rażonym, jest za­licza­na do kla­syki li­tera­tury dwudzies­te­go wieku.

Inne książki

Pani DallowayPa­ni Dal­lo­wayAk­cja Pa­ni Dal­lo­way roz­gry­wa się w ciągu za­led­wie jed­ne­go czer­wco­wego dnia 1923 [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Orlando

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Or­lando » źródło:
Wydawnictwo Znak

Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]