Małe zbrodnie małżeńskie

Zgro­madzi­liśmy 28 cy­tatów z te­go źródła.

Im dłużej na ciebie cze­kałam, tym bar­dziej mi ciebie brakowało. 

cytat dnia z 6 czerwca 2011 roku
zebrał 330 fiszek

„Mieć” zaufa­nie. Nig­dy się nie „ma” zaufa­nia. Zaufa­nie to nie jest coś, co się po­siada. To coś, czym się ob­darza. „Darzy się” zaufaniem. 

cytat dnia z 19 lipca 2015 roku
zebrał 106 fiszek

Proszę mi od­po­wie­dzieć: ja­kim jest pa­ni ty­pem ko­biety? Zim­na, nieśmiała, umiar­ko­wana, za­bawo­wa, roz­pus­tna? Chcę wie­dzieć, czy mam na­legać czy nie, czy rzu­cić się na pa­nią — na co mam wielką ochotę — czy raczej zacho­wać dys­tans. Słowem, ja­kim jest pa­ni ty­pem ko­biety, znaczy: Czy jest pa­ni go­towa iść do łóżka już pier­wsze­go wieczoru? 

cytat
zebrał 64 fiszki

Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór so­bie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu. 

cytat
zebrał 237 fiszek

— [...] na czym po­lega twój prob­lem z alkoholem?
— Nie mam prob­le­mu z alkoholem.
— Pijesz.
— Tak, piję, ale nie mam prob­le­mu z al­ko­holem. Mam prob­lem z tobą. 

cytat dnia z 31 marca 2015 roku
zebrał 143 fiszki

Kochać to znaczy mieć tę wyt­rzy­małość, która poz­wa­la przechodzić przez wszys­tkie sta­ny, od cier­pienia do ra­dości, z tą samą intensywnością. 

cytat dnia z 18 grudnia 2012 roku
zebrał 130 fiszek

— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 

cytat
zebrał 188 fiszek

Mam dwa mózgi. No­woczes­ny i sta­roświec­ki. No­woczes­ny sza­nuje twoją wol­ność, upa­ja się to­leran­cją, wy­kazu­je zro­zumienie. Sta­roświec­ki chce mieć cię na wyłączność, nie ma za­miaru się z ni­kim dzielić, pod­ska­kuje przy każdym niespodziewanym [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 46 fiszek

Ja­kaś część ciebie wciąż we mnie żyje. Na­wet gdy­byś ty od­szedł, ta część by zos­tała. Tkwisz we mnie. Jes­tem twoim od­bi­ciem, ty jes­teś moim, żad­ne z nas nie może już is­tnieć oddzielnie. 

cytat
zebrał 180 fiszek

Zno­wu mierzą się wzro­kiem jak wro­gowie. Każde chciałoby po­wie­dzieć dru­giemu dużo więcej, ale żad­ne nie śmie. 

cytat dnia z 20 lutego 2015 roku
zebrał 72 fiszki
Małe zbrodnie małżeńskie

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które z nich sta­nie się mor­dercą”.Małe zbrod­nie małżeńskie to przew­rotna, za­baw­na i pełna zas­ka­kujących zwrotów ak­cji opo­wieść o związku dwoj­ga kochających się nieg­dyś ludzi. Co zos­tało między ni­mi po 15 la­tach małżeństwa? Schmit­to­wi udała się nie la­da sztu­ka: na­pisał dra­mat, który czy­ta się jak naj­bar­dziej wciągającą po­wieść.

Inne książki

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­rowa­ny bo­hater na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­suje iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hima, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Małe zbrodnie małżeńskie

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Małe zbrod­nie małżeńskie » źródło:
Wydawnictwo Znak

Aktywność

wczoraj, 23:26Nefrate sko­men­to­wał tek­st Każdyma swo­je ta­tusiowe prob­le­my, [...]

wczoraj, 22:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:13czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Nigdy nie chcialam Cie [...]

wczoraj, 22:11czesciprzepraszam do­dał no­wy tek­st Juz nie moj

wczoraj, 22:10JaiTy do­dał no­wy tek­st Pragnienie

wczoraj, 22:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jaki sens ma­zaufa­nie, kiedy [...]

wczoraj, 21:39RozaR do­dał no­wy tek­st Olga To­kar­czuk i Paw­li­kow­ski [...]

wczoraj, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie )