Książę Mgły

Zgro­madzi­liśmy 1 cy­tat z te­go źródła.

[...] po­ważnym błędem jest wiara w to, że można ziścić swo­je marze­nia, nie dając nic w zamian. 

cytat dnia z 29 listopada 2016 roku
zebrał 19 fiszek
Książę Mgły

Książę MgłyKsiążę MgłyRodzi­na Car­verów (trójka dzieci, Max, Alic­ja, Iri­na, i ich rodzi­ce) przep­ro­wadza się w ro­ku 1943 do małej osa­dy ry­bac­kiej na wyb­rzeżu At­lanty­ku. Za­mie­szku­je w do­mu nieg­dyś na­leżącym do rodzi­ny Flei­shmanów, których dziewięciolet­ni syn Ja­cob utonął w morzu. Od pier­wszych dni dzieją się tu­taj dziw­ne rzeczy; nocą w og­rodzie Max widzi posągi ar­tystów cyr­ko­wych. Dzieci poz­nają kil­ku­nas­to­let­niego Ro­lan­da, od które­go do­wiadują się różnych cieka­wos­tek o mias­teczku i o za­topionym pod ko­niec pier­wszej woj­ny stat­ku. Poz­nają także dziad­ka Ro­lan­da, la­tar­ni­ka Vic­to­ra Kraya. To on opo­wie im o złym cza­row­ni­ku, Księciu Mgły, który gotów jest spełnić każdą prośbę lub życze­nie, ale w za­mian żąda bar­dzo wiele. Coś, co dzieciom wy­daje się jeszcze jedną miej­scową le­gendą, szyb­ko oka­zuje się zat­rważąającą prawdą. Mu­siało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie za­pom­nieć owe let­nie dni, pod­czas których od­krył, niemal przy­pad­kiem, is­tnienie ma­gii.

Inne książki

Cień wiat­ru

MarinaMa­rinaBar­ce­lona, la­ta osiem­dziesiąte XX wieku. Óscar Drai jest zauroczo­ny at­mosferą po­dupa­dających se­cesyj­nych [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Książę Mgły

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Książę Mgły » źródło:
MUZA SA

Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło