Książę Mgły

Zgro­madzi­liśmy 1 cy­tat z te­go źródła.

[...] po­ważnym błędem jest wiara w to, że można ziścić swo­je marze­nia, nie dając nic w zamian. 

cytat dnia z 29 listopada 2016 roku
zebrał 19 fiszek
Książę Mgły

Książę MgłyKsiążę MgłyRodzi­na Car­verów (trójka dzieci, Max, Alic­ja, Iri­na, i ich rodzi­ce) przep­ro­wadza się w ro­ku 1943 do małej osa­dy ry­bac­kiej na wyb­rzeżu At­lanty­ku. Za­mie­szku­je w do­mu nieg­dyś na­leżącym do rodzi­ny Flei­shmanów, których dziewięciolet­ni syn Ja­cob utonął w morzu. Od pier­wszych dni dzieją się tu­taj dziw­ne rzeczy; nocą w og­rodzie Max widzi posągi ar­tystów cyr­ko­wych. Dzieci poz­nają kil­ku­nas­to­let­niego Ro­lan­da, od które­go do­wiadują się różnych cieka­wos­tek o mias­teczku i o za­topionym pod ko­niec pier­wszej woj­ny stat­ku. Poz­nają także dziad­ka Ro­lan­da, la­tar­ni­ka Vic­to­ra Kraya. To on opo­wie im o złym cza­row­ni­ku, Księciu Mgły, który gotów jest spełnić każdą prośbę lub życze­nie, ale w za­mian żąda bar­dzo wiele. Coś, co dzieciom wy­daje się jeszcze jedną miej­scową le­gendą, szyb­ko oka­zuje się zat­rważąającą prawdą. Mu­siało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie za­pom­nieć owe let­nie dni, pod­czas których od­krył, niemal przy­pad­kiem, is­tnienie ma­gii.

Inne książki

Cień wiat­ru

MarinaMa­rinaBar­ce­lona, la­ta osiem­dziesiąte XX wieku. Óscar Drai jest zauroczo­ny at­mosferą po­dupa­dających se­cesyj­nych [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Książę Mgły

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Książę Mgły » źródło:
MUZA SA

Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]