Kiedy byłem dziełem sztuki

Zgro­madzi­liśmy 28 cy­tatów z te­go źródła.

Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. 

cytat dnia z 14 czerwca 2015 roku
zebrał 21 fiszek

Trze­ba hałasu, żeby usłyszeć ciszę. 

cytat dnia z 5 maja 2015 roku
zebrał 118 fiszek

Szczęście do­maga się krótkich zdań. 

cytat dnia z 22 marca 2010 roku
zebrał 194 fiszki

Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno. 

cytat
zebrał 2 fiszki

Rzeczy na po­kaz są tyl­ko tym, czym są [...]. Płas­kie. Nieme. Nie po­win­ny po­kazy­wać nicze­go in­ne­go, tyl­ko siebie. Rzeczy na po­kaz nicze­go nie wy­rażają, na­leżą do in­nych i są przez nich to­lero­wane tyl­ko za tę cenę. 

cytat dnia z 16 sierpnia 2016 roku
zebrał 4 fiszki

Każdy z nas no­si w so­bie piękno. Cała sztu­ka po­lega na tym, by umieć je odkryć. 

cytat dnia z 28 września 2013 roku
zebrał 132 fiszki

Czas płynie po­woli, kiedy cze­ka się na odpowiedź. 

cytat dnia z 22 listopada 2016 roku
zebrał 13 fiszek

Nieuda­ne życie, trud­no... ale nieuda­ne sa­mobójstwa! Aż mi wstyd. 

cytat
zebrał 3 fiszki

- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi. Można ją usunąć tyl­ko wraz z życiem. 

cytat
zebrał 3 fiszki
Kiedy byłem dziełem sztuki

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­rowa­ny bo­hater na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­suje iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo ar­tystą. Od­da się w je­go ręce, w za­mian za co odzys­ka sens życia. Ja­ko żywa rzeźba sta­je się sław­ny i podzi­wiany. Tra­ci tyl­ko jed­no - wol­ność. Gdzie kończy się sztu­ka, a zaczy­na ma­nipu­lac­ja? Co sta­nowi o naszej wyjątko­wości? Jak zwyk­le u Schmid­ta, ważne py­tania po­dane lek­ko i z przym­rużeniem oka.

Inne książki

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hima, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kiedy byłem dziełem sztuki

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Kiedy byłem dziełem sztu­ki » źródło:
Wydawnictwo Znak

Aktywność

dzisiaj, 21:25CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:22CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]

dzisiaj, 21:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:45yestem sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 19:44yestem sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 19:43yestem sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż miłości pot­rze­ba [...]

dzisiaj, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st Kto szu­ka miłości, ten [...]